Översättning av
Stawfords dagbok
1/1 1817 – 31/12 1819

Bok XII (arkivnr 11)

 

Innehåll:

1817

1818

1819

 

 

John Stawfords dagboksanteckningar .

 

 

1817

 

1 januari (1817-01-01)

I morse kl. 10 släppte 17” pumpkannan vattnet vid 53:an, vilket stoppade maskinen till nära kl. 1, beroende på att vi fingo vänta så länge å folk, eftersom det var helgdag. – Mycket milt väder. Ingenting nytt vid kolgruvan.

 

2 januari (1817-01-02)

Vid 5-tiden i kväll gick pumpkannsringen sönder vid 53:an, maskinen stod i 4 timmar, men 45:an har gått bra hela tiden. – Milt väder.

 

3 januari (1817-01-03)

Vid 7-tiden i kväll  knäcktes den bortre förbindningen vid ”Y-et” i 53” cylindermaskinen. Maskinen slog så hårt att balansen hoppade ur lagren och knäckte parallellrörelsens bakre axel. – 45:an har gått bra hela tiden.

 

4 januari (1817-01-04)

I e.m. släppte 14 tums pumpkannan, som hör till 45 tums maskinen, vattnet, varför den måste utbytas, varvid vi funno, att ringen hade sprungit. 53:an har gått bra. Ingenting särskilt vid gruvan.

 

8 januari (1817-01-08)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt vid gruvan. Maskinerna och allting annat hava varit i ordning, och kl. 3 i dag var vattnet nere vid botten. I dag kom den södra pannan, tillhörande 74 tums maskinen, på sin plats.

 

10 januari (1817-01-10)

Bytte i dag ut pumpkannan i 53:an, vilket uppehöll maskinen 1 ¼ timme.

 

17 januari (1817-01-17)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt vid gruvan med undantag av att i dag 74:ans södra panna inmurades på sin plats.

 

20 januari (1817-01-20)

Holm och Sohlberg äro sysselsatta med att sätta fast förbindningsrören mellan pannorna.

– Ingenting särskilt har hänt vid gruvan.

 

21 januari (1817-01-21)

Ingenting särskilt har hänt. Sysselsatta med att göra 74:an i ordning.

 

22 januari (1817-01-22)

I morse kl. 11 gick den bortre förbindningen vid ”Y-et” i 53 tums maskinen sönder. Maskinen slog så hårt, att parallellrörelsens bakre del knäcktes av och balansen hoppade ur lagren. Eftersom bottenventilen icke hade blivit utbytt i år och utsatts för två dylika häftiga stötar, ansåg jag det bäst att taga upp den för att se, om stången var oskadad, vilket den var, men själva ventilen var sönder. Fick maskinen i gång kl. 12 på natten. – Sysselsatta med att reparera 74 tums maskinen.

 

25 januari (1817-01-25)

I dag var den stora ångpannan vid 53:an så otät, att det var nödvändigt att taga ur pluggen, och när pannan blivit rensad, upptäcktes 24 hål i sidan, varför det beslöts att börja reparera den avställda 17 fots pannan. – Slutade arbetet i borrhål No. 50 i Måarp, emedan det rann ihop. Ingenting särskilt vid gruvan.

 

30 januari (1817-01-30)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt vid gruvan med undantag av att vi fingo kol i borrhål No. 52 vid Ryd på ett djup av 40 famnar 1 fot – 5 tum till tak.

 

1 februari (1817-02-01)

I dag kl. 11 stannade 53:an i och för ompackning av kolven, vilket uppehöll maskinen 4 timmar. – Borra igenom kolen vid Ryd samt sysselsatta med 74 tums maskinen.

 

4 februari (1817-02-04)

I dag nere och avvägde orten till schaktorten öster om ”Union” och fann där förkastningen vara 3 famnar 7 tum hög. Hålla fortfarande på med att borra igenom kolen vid Ryd och arbeta med 74 tums maskinen.

 

6 februari (1817-02-06)

I dag blåste det så hårt från nordväst, att ingen av männen i dagen kunde vistas vid någotdera schaktet. En del av taket över 53:an blåste ned, och detsamma hände vid No. 17:s maskin.

 

10 februari (1817-02-10)

Vid 10-tiden i morse sprang ringen till pumpkannan i 17 tums pumpen, som hör till 53 tums maskinen, varför det var nödvändigt att byta ut den. – Sysselsatta med 74 tums maskinen. Ingenting särskilt vid gruvan.

 

12 februari (1817-02-12)

I dag kl. 9 släppte pumpkannan i 53:an vattnet, varför den byttes ut, men som vi icke hade någon ring, kunde den icke repareras, förrän vi fått en ny ring. Vi måste därför stå stilla och vänta på den nya ringen, varför maskinen icke kom i gång igen förrän kl. 5 e.m.

 

13 februari (1817-02-13)

I morse påbörjades den västra huvudorten norrut från sista schaktorten i ”Union” innanför den östra förkastningen. – Ingenting särskilt har hänt vid maskinerna.

 

18 februari (1817-02-18)

I dag påbörjades den östra huvudorten, även den norrut från ovannämnda schaktort, samt även en huvudort mitt emot den västra, och från den skall göras genomslag i och för luftväxling. Ingenting har hänt vid maskinerna, och vi äro fortfarande sysselsatta med 74 tums maskinen, som kommer att bliva färdig inom loppet av ett par dagar.

 

23 februari (1817-02-23)

I dag började 4 man att bryta kol i övre flötsen vid No. 16, eftersom det icke fanns något arbete för dem ovan jord. – Allt som vanligt vid gruvan.

 

26 februari (1817-02-26)

Började i morse att pumpa in vatten i 74:ans ångpannor och cisterner, vilka alla äro fyllda i kväll. Vi satte fyr kl. 1. – Allt som vanligt vid gruvan.

 

28 februari (1817-02-28)

I dag kl. 12 kom 74 tums maskinen i gång, men stannades åter i kväll, emedan den södra pannan var så otät i domen, att den måste diktas om. – Som största delen av den övre förbyggningen runt schaktet är upprutten, måste den förnyas.

 

1 mars (1817-03-01)

I e.m. kl. 4 sattes 74 tums maskinen i gång, men den södra pannan är fortfarande otät i ångledningen. När maskinen kom i gång var vattnet vid Brors Backe nere 4 famnar 4 fot – 9 tum från gamsen. – Allt som vanligt uppe vid den gamla gruvan.

 

2 mars (1817-03-02)

I kväll stannades 74 tums maskinen för att byta ut 18 tums pumpkannan och bottenventilen, och som det icke finnes några i reserv att sätta ned, skickades övre pumpsatsens båda bottenstänger till smedjan för att göras i ordning.  Tog bort pluggen ur den västra ångpannan till 45 tums maskinen.

 

3 mars (1817-03-03)

När vi i morse kommo för att se på 45:ans ångpanna, funno vi en fjärdedel av botten uppbränd, varför den måste tagas ut och nya plåtar sättas in, något som ångpannesmederna äro sysselsatta med. Vattnet vid Brors Backe har stigit i dag – eller sedan 74:an stannade – lika mycket som det hade sjunkit i går, d.v.s. 22 tum.

 

4 mars (1817-03-04)

I dag kl.11 utbyttes pumpkannan i 53:an, vilket uppehöll maskinen till nära kl. 2. – Vattnet vid Brors Backe steg 6 tum.

 

7 mars (1817-03-07)

I dag hava smederna avslutat arbetet på den ångpanna, som tillhör 45 tums maskinen. Allt som vanligt vid gruvan. Vattnet vid Brors Backe har sedan den 4:e stigit 13 tum.

 

14 mars (1817-03-14)

Sedan sist har ingenting särskilt hänt förrän i dag, då 74:an åter sattes i gång, sedan den övre satsen pumpstänger, pumpkannan m.m. undergått en grundlig reparation. Vattnet vid Brors Backe har sedan den 7:e stigit 8 tum.

 

15 mars (1817-03-15)

Började i går kväll att flytta vagnvägen öster om ”Union” från 5:e till 8:e genomslaget. Alla maskinerna hava arbetat normalt. Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 4 fot – 6 tum. Började rensa dunten vid 53:an.

 

16 mars (1817-03-16)

I morse kl. 8 var det nödvändigt att stanna för att byta ut pumpkannan i 53:an, vilket kommer att hindra arbetarna från att komma ned till dunten i dag. I e.m. fingo vi vid Ryd upp den undre satsens båda bottenstänger och skickade dem tillsammans med pumpkannan m.m. till smedjan i och för reparation. Karlarna hava varit nere och avslutat arbetet med vagnvägen i ”Union”.

 

17 mars (1817-03-17)

I dag sysselsatta med rensning av dunten vid 53:an, men fått mycket litet uträttat på grund av att vi varit tvungna att rensa kondensorcisternen tre gånger, ty pumpen får så mycket slam, när vattnet är lågt. Kl. 9 var det nödvändigt att stanna 74:an för att täta tryckverkets cistern, som var mycket otät. Detta förorsakade, att maskinen stod stilla 5 timmar, varunder vattnet vid Brors Backe steg 5 tum. Vid kolbrytningen ingenting särskilt.

 

18 mars (1817-03-18)

Sysselsatta med att rensa dunten i No. 9 eller vid 53 tums maskinen, och Germund inspekterade orten, 74:an har stått från kl. 4 i morse till kl. 12 i dag, varunder vattnet vid Brors Backe har stigit 8 ½ tum. ”Krabben” i ”Union” kan icke flyttas till 8:e pelaren i kväll, såsom var avsett, emedan sandstenen är svår att skjuta ned.

 

19 mars (1817-03-19)

Fortfarande sysselsatta med dunten vid 53 tums maskinen, där det var nödvändigt att byta ut 17 tums pumpkannan, vilket utfördes på 52 minuter, oaktat det finnes 26 bultar i stängerna att skruva av och på igen. Vi hava fortfarande icke fått ned all sandsten i taket vid 8:e pelaren för att få tillräcklig höjd för ”krabben”. 74:an har gått hela dagen, vattnet är nere till cisternen, men både 18 tums snyftkranen och bottenventilens uttagslucka äro otäta, varför de nu hålla på att tätas. Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 11 tum.

 

20 mars (1817-03-20)

I dag avslutade vi arbetet med duntarna, hörande till 53:an och 45:an, men som en stor del av lufttrumman i orten har fallit ned, gav jag Germund order att taga ned den helt och hållet, eftersom den nu icke är till någon nytta. Detta skall göras i morgon. – I går kväll gick locket till injektorventilen och även stängerna sönder till 74:an, och  som detta måste repareras före allt annat, stod maskinen i 8 timmar, varunder vattnet vid Brors Backe steg 8 tum. – I går kväll fingo vi ”krabben” i ”Union” flyttad till 8:e genomslaget, varför allt detta nu är i ordning.

 

21 mars (1817-03-21)

Karlarna äro nere i orten vid 53:an för att i dag taga ut trävirket, av vilket de hava skickat upp en stor del. Vid 74:an sysselsatta med att göra allt i ordning runt cisternen. Maskinen har gått hela dagen. Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 1 fot – 7 tum. I går kväll hängdes den yttre dörren i östra schaktorten.

 

22 mars (1817-03-22)

I morse släppte 17 tums pumpkannan vid 53:an vattnet, varför det var nödvändigt att byta ut den, men när vi fått upp den, visade det sig, att den endast hade satt igen och icke var sliten. Detta hindrade karlarna från att avsluta orten, vilket i annat fall hade skett. Vid 74:an sattes den undre 17 tums pumpstången ned, så att maskinen har nu även den undre pumpsatsen i arbete. Vid kolbrytningen ingenting särskilt.

 

23 mars (1817-03-23)

Började i morse att sänka ned de undre 11 tums pumpstängerna m.m., varför maskinen kl. 12  arbetade med alla fyra pumpsatserna, men den undre 17 tums är så otät, att den övre 18 tums icke kan hållas luftfri. Vid 53:an och 45:an ingenting nytt, båda äro i gång och i ordning, men vattnet är ännu icke nere. Karlarna nere för att sätta upp avspärrningar och dörrar för luftlednigen till 8:e genomlaget i ”Union”. Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 2 fot – 7 tum.

 

24 mars (1817-03-24)

Var i dag nere i ”Union”, där karlarna i horisontalorten hade klagat över att de icke kunde ligga där, vilket jag fann delvis berodde på att dörrarna i schaktorten voro mycket otäta, så att hälften av luften gick direkt till ”grytan” utan att gå in i arbetsorterna, samt delvis på att luften, sedan den kommit in i orten, återvände genom delar av träbeklädnaden och gick icke in i orten. Karlarna fingo därför order att omedelbart börja täta. I dag avslutades arbetet med orten och duntarna vid 53:an. Vid 74:an fann jag, att ingenting effektivt kunde göras med den undre satsen, beroende på att vattenhoarna äro så otäta, att de övre pumpsatserna icke kunna hållas luftfria, varför tunnbindaren omedelbart skall börja göra två klaffpumpar och sadelmakarna klaffarna.

 

25 mars (1817-03-25)

Eftersom i dag är helgdag, har ingenting uträttats vid gruvan med undantag av att 8 arbetare och pojkar voro nere i ”Union” och satte upp dörrar och tätade ventilationsspärrar m.m.

– 74:an har gått hela dagen och natten. Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 2 fot – 3 tum sedan sist.

 

26 mars (1817-03-26)

Var i dag nere och mätte i ”Union”, där luften är betydligt bättre än förut. För övrigt befanns allt vara i ordning. I går kväll kl. 8 fingo vi ned vattnet till botten vid 53:an. 74:an har gått hela tiden och hållit vattnet nere till cisternen. Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 5 ½ tum.

 

27 mars (1817-03-27)

I dag har ingenting särskilt hänt vid gruvan, allting är i ordning, och vattnet är nere. 74:an gått hela natten och dagen och hållit vattnet nere till cisternen. Timmermännen äro sysselsatta med att göra i ordning hoarna. Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 2 tum.

 

28 mars (1817-03-28)

Ingenting särskilt har hänt vid gamla gruvan. Maskinerna hava varit i ordning, och vattnet är nere. I går kväll kl. 6 stannade 74:an på grund av att matarröret i södra ångpannan var otätt. Det var nödvändigt att taga ur pluggen och även att börja taga ned den gamla tryckverkscisternen samt sätta upp den nya, tillverkad för ändamålet. – Vattnet vid Brors Backe har stigit 2 fot – 9 tum, sedan maskinen stannade.

 

29 mars (1817-03-29)

Vid 74:an sysselsatta med cisternen och även med att sätta klaffarna på avloppspumprören. Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 2 fot – 2 tum. – Som fördämningen i No. 17 blev tät i e.m., avtogs bottenventilens uttagslucka (till 17 tums pumpsatsen, tillhörande 53:an), som var mycket otät, men gjordes åter i ordning, och kl. 7 var maskinen i gång igen.

 

30 mars (1817-03-30)

I e.m. kl. 2 sattes fördämningen ned i stenorten för att kunna sätta två nya bultar i uttagsluckan, tillhörande 53 tums maskinen, och efter det att vattnet sjunkit, togs pluggen ur 53:ans lilla ångpanna bort för att göra rökkanalerna smalare, emedan de nu äro för breda.

– Ingenting särskilt vid kolbrytningen med undantag av att vi i dag bytte ut den västra linan i ”Union” och satte på en ny åt öster. – Vattnet vid Brors Backe har stigit 1 fot.

 

1 april (1817-04-01)

Fick i dag kl. 1 båda avloppspumprören till den undre pumpsatsen, tillhörande 74:an, tillkopplade, men lådan mellan cisternerna är ännu icke fullt i ordning. Vid gruvan har ingenting hänt. Murarna arbeta vid 53:an. – Då 74:an stannade förra torsdagen den 27:e kl. 6 på kvällen, var vattnet nere till cisternen. På fredagen eller den 28:e kl. 6 på morgonen hade vattnet stigit där 21 tum. På söndag kl. 6 e.m. 5 fot och var då 5 famnar 2 fot från gamsen.

 

2 april (1817-04-02)

I dag sysselsatta vid 74:an med att sätta ned 18 tums pumpsatsens vattenhoar på tvärbjälkarna i schaktet för att samla upp vatten och på så sätt kunna hålla den övre pumpsatsen fylld och luftfri. Har i dag fått kanalerna till 53:ans lilla ångpanna rensade och ångpannan i drift.

 – Vattnet nere till botten vid Ryd.

 

3 april (1817-04-03)

Vid 74:an äro timmermännen sysselsatta med att se över underlagstimret och att göra schaktet i ordning. Vid den gamla gruvan har ingenting  särskilt hänt.

 

4 april (1817-04-04)

I dag Långfredag.

 

5 april 81817-04-05)

Vid 74:an äro timmermännen sysselsatta med att göra schaktet i ordning. Vid 45:an utbyttes 14 tums bottenventilen. Var i dag även nere i No. 17.

 

6 april (1817-04-06)

Började i morse kl. 3 att taga isär den vinschlina, som inköpts på Kapten Drydens auktion för att göra andra linor av den. Vid 74:an har ingenting gjorts och ej heller vid den gamla gruvan. Vid 53.an utbyttes 17 tums pumpkannan.

 

7 april (1817-04-07)

Satte i dag på en skruvklämma på snyftkranen tillhörande 18 tums pumpsatsen vid 74:an. Vid den gamla gruvan har ingenting gjorts.

 

8 april (1817-04-08)

I dag vid 10-tiden var vattnet nere i botten vid Ryd, och det hölls nere återstående delen av dagen med maskinen gående 7 slag per minut. Vattnet sjönk vid Brors Backe 12 ½ tum på 6 timmar. – Timmermännen äro ännu icke färdiga med att göra i ordning schaktet. – Ingenting har hänt vid den gamla gruvan, inte heller vid maskinerna eller kolbrytningen.

 

9 april (1817-04-09)

I går kväll släppte den undre 11 tums pumpkannan vid 74:an vattnet, men den byttes ut i morse, och innan detta hade utförts, var vattnet uppe vid cisternen samt hade vid Brors Backe stigit 2 ½ tum på 6 timmar. Ännu icke färdiga i schaktet. Vid 53 tums maskinen gick en av ögonbultarna till utblåsningsventilen sönder, och medan smederna reparerade den , packades kolven, vilket allt uppehöll maskinen till kl. 6 e.m., innan den åter kom i gång, och kl. 11 i kväll är vattnet nere. Det synes, som om den korta tid vattnet varit så lågt som från nyssnämnda tid och till kl. 6 i dag på morgonen (den 10:e) 45:an endast gått 10 minuter för att hjälpa 53:an att få ned det, under det att den tidigare varit tvungen att gå var tredje halvtimme.

 

10 april (1817-04-10)

I dag packades 53:ans kolv för att hava maskinen perfekt i ordning, tills den stora ångpannan skall bytas ut mot den gamla 17 fots pannan. Ingenting särskilt vid kolbrytningen. I dag kl. 12 brast kedjan till den undre 11 tums pumpsatsen, vilket uppehöll 74:an till kl. 6, innan den kom i gång igen.

 

11 april (1817-04-11)

I dag brast åter kedjan till den undre 11 tums pumpsatsen, men den reparerades omedelbart. Vattnet är nere vid den gamla gruvan, och i kväll packades 53:ans luftpumpskanna. Ingenting nytt vid kolbrytningen.

 

12 april (1817-04-12)

I dag brast åter kedjan, och vi äro sysselsatta med att få schaktet vid 74:an i ordning. Bytte ut 18 tums pumpkannan. – Vid 53:an voro de nere och kilade skarven i 17 tums pumpsatsen. Vid kolbrytningen har ingenting särskilt hänt.

 

13 april (1817-04-13)

Söndag.

 

14 april (1817-04-14)

I morse kl. 6 togs pluggen ur 53:ans stora panna för att flytta ut denna och sätta in 17 fots pannan. Vid kolbrytningen ingenting särskilt. Vid 74:an utbyttes 17 tums pumpkannan och kedjan till den undre 17 tums pumpsatsen påsattes.

 

15 april (1817-04-15)

I dag äro murarna sysselsatta med att taga ned murverket runt den stora pannan vid 53:an. Vid 74:an har ingenting hänt. Maskinarbetarna har varit nere och gjort schaktet i ordning.

 

16 april (1817-04-16)

Började i kväll att lägga ut en bädd för att få ut ångpannan vid 53:an. Ingenting anmärkningsvärt vid kolbrytningen. Vid 74:an utbyttes den undre 11 tums pumpkannan, ävenså rensades plattformen i schaktet.

 

17 april (1817-04-17)

I dag fingo vi ut 53:ans ångpanna, och murarna började arbetet med fundamentet till den nya. Vid 74:an utbyttes den undre 11 tums pumpkannan, emedan de krampor, som hålla fast den vid pumpstången, hade glidit av, och då pumpkannan föll ned, knäcktes ventilstången.

 

18 april (1817-04-18)

I morse utbyttes 18 tums pumpkannan vid 74:an, och så snart vattnet var nere, började vi fiska efter den undre 11 tums ventilen, men förgäves. Rensade litet på plattformen. Murarna sysselsatta med fundamentet till 53:ans panna, och i kväll sattes den in.

 

19 april (1817-04-19)

Vid 53:an hålla murarna på att mura in pannan. Vid 74:an var det nödvändigt att taga upp kolven, emedan ett av tvärstöden var sönder. I kväll satte vi även in den översta längden av förbyggnaden i schaktet, vilken aldrig tidigare blivit insatt. Under hela denna tid har ingenting hänt vid kolbrytningen.

 

20 april (1817-04-20)

Vid 74:an var bygeln på ”Y-et” tillhörande den övre 11 tums pumpsatsen sönder, varför det var nödvändigt att skicka den till smedjan för reparation. Vid 53:an samt vid gruvan har inget arbete utförts.

 

21 april (1817-04-21)

Vid 74:an var vattnet nere i botten med maskinens egen 17 tums pumpsats. Uttagsluckan för bottenventilen till den undre 11 tums pumpsatsen avtogs, och genom att göra en krok startades ventilen och luckan påsattes. – I kväll fingo schaktsänkarna order att börja sina skift i morgon kl. 4 f.m. I dag utbyttes pumpkannan vid 53:an, och murarna hålla på med inmurningen av pannan där.

 

23 april (1817-04-23)

I morse kl. 6 gingo schaktsänkarna ned på botten vid Ryd för att påbörja vattenringen ovanför den övre flötsen. – Vid 53:an äro murarna sysselsatta med inmurningen av pannan.

 

24 april (1817-04-24)

Vid 74:an har ingenting särskilt hänt. Schaktsänkarna hava ständigt varit nere på botten, och maskinen har hållit vattnet nere genom att göra 6 ½ till 7 slag per minut. – Vid 53:an hava murarna ännu icke avslutat inmurningen av pannan, emedan de fått vänta på tegel. – Vattnet i bergrummet vid No. 17 har sjunkit 2 fot i rännan. – Vid kolbrytningen ingenting nytt.

 

25 april (1817-04-25)

Som det i dag är fredag eller avlöningsdag, uppgåvo kolhuggarna endast 56 tunnor No.1 kol, som brutits i dag, varför ovanjordsarbetarna och dragarna beordrades hem, få betalt för en halv dag. – I e.m. kl. 5 släppte den övre 11 tums pumpkannan vid 74:an vattnet, varför det var nödvändigt att utbyta den, och innan maskinen kom i gång, steg vattnet upp till 20 famnarsmärket i schaktet. – I kväll avslutade murarna allt arbete runt pannan vid 53:an med undantag av murningen av kanalerna. Maskinarbetarna hava satt på alla rör etc.

 

26 april (1817-04-26)

I dag vid 3-tiden kommo både 53 tums och 45 tums maskinerna i gång, och 17 fots pannan tillkopplades. Vid 74:an har ingenting hänt, och vattnet har hållits nere. I dag infunno sig alla kolhuggarna till sitt arbete.

 

27 april (1817-04-27)

Vid gruvan gjordes ingenting med undantag av att vattnet leddes in fördämningen vid ”Union”-schaktet, där vattnet har minskat en stor del. Vid 74:an utbyttes den undre 11 tums pumpkannan, och en ny bult insattes i den södra kedjan till den yttre balanskvadranten. 53:an och 45:an hava gått bra, och vattnet sjönk 5 ½ famnar i rännan.

 

28 april (1817-04-28)

Vid 74:an har ingenting hänt. Var nere i gruvan. Kl. 2 e.m. var vattnet nere vid 53:an och 45:an. – Ett antal karlar hemma i dag och många kommo för sent i morse.

 

29 april (1817-04-29)

I dag kl. 10 var det nödvändigt att stanna 74:an och byta ut den undre 11 tums pumpkannan igen. Under det att vattnet sjönk, var Andreas Arfvidsson nere och ordnade upp en del, som icke tidigare avslutats. Kl. 5 gingo schaktsänkarna ned och komma att avsluta den översta ringen i kväll, varefter de skola påbörja förbyggnaden mellan denna och den lägre. Vid den gamla gruvan ingenting särskilt. Vattnet är nere vid maskinerna.

 

30 april (1817-04-30)

I dag har ingenting anmärkningsvärt hänt vid arbetsplatserna eller vid maskinerna. Allting har varit fullt i ordning.

 

1 maj (1817-05-01)

I går kväll kl. 11 måste schaktsänkarna komma upp, emedan 74:an icke höll vattnet nere, på grund av att den undre 17 tums pumpkannan släppte vattnet, varför den omedelbart utbyttes, och maskinen kom i gång kl. 12, men kl. 5, då vattnet var nere 26 famnar, släppte både 18 tums pumpkannan och den övre 11 tums pumpkannan vattnet, varför det var nödvändigt att stanna maskinen för utbyte. Detta uppehöll maskinen till kl. 8 f.m., då den kom i gång, och nu i kväll är det 7 fot vatten på mätaren. – Vid den gamla gruvan har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning. – Vid 74:an gick injektorventiltappen sönder i e.m., vilket stoppade maskinen 2 timmar.

 

2 maj (1817-05-02)

I dag kl. 7 på morgonen kommo  karlarna ned på plattformen vid 74.an, där de hava fortsatt hela dagen. Vid den gamla gruvan har ingenting hänt med undantag av att vi gjutit litet bly i hålet i sidan av 45 tums cylindern.

 

3 maj (1817-05-03)

Vid 74:an har ingenting hänt.  Karlarna hava varit nere hela dagen och natten, och i kväll kl. 6 hava de fått den övre horisontalringen färdig för insättning av timmerramen. – Vid den gamla gruvan ingenting nytt med undantag av att vattnet har minskat så mycket vid ”Union”- schaktet, att detta är så gott som torrt, och 53:an håller med lätthet ensam vattnet nere, varför det icke föreligger någon anledning att hålla 45:an i gång.

 

4 maj (1817-05-04)

Söndag. I går kväll och i morse kilades timmerramen fast i den övre ringen, och vid 74:an utbyttes den undre 11 tums pumpkannan. Vid den gamla gruvan sattes ett stycke ny lina till den norra linan vid No. 17. 45:an har varken varit i gång i natt eller i dag.  53:an har ensam hållit vattnet nere.

 

5 maj (1817-05-05)

I morse kl. 6 gingo schaktsänkarna ned, men voro tvungna att komma upp igen kl. 10, emedan vattnet steg, men efter en halv timme gingo de ned igen och stannade nere till kl. ½ 4, då de voro tvungna att åter komma upp och  gingo icke ned mera, emedan det var 5 fot vatten på mätaren. Jag meddelade Andreas min förmodan, att det var den undre 17 tums ventilen, som är anledningen till att maskinen icke kan hålla vattnet nere, men han säger, att den är fullt bra, vilket jag icke tror. – Vid den gamla gruvan ingenting nytt. De hava eldat så dåligt i natt vid 53:an, att de voro tvungna att hava 45:an i arbete tre gånger under natten, men i dag har det icke behövts.

 

6 maj (1817-05-06)

I natt kl. 12 stannades 74:an för att byta ut den övre 18 tums pumpkannan och ventilen, och detta uppehöll maskinen till kl. 3, då den kom i gång igen, och kl. 6 i morse stannades den igen för utbyte av den undre 17 tums pumpkannan och ventilen. Den senare är mycket dålig. Maskinen kom i gång kl. ½ 9, och vattnet var nere kl. 3 e.m., då karlarna gingo ned och började att skicka upp den övre plattformen, emedan de där äro färdiga med ringen och förbyggnaden. Vid den gamla gruvan är allt i ordning, och 53:an håller ensam vattnet nere.

 

7 maj (1817-05-07)

I dag kl. 1 stannades 74:an för rensning av kanalerna och pannorna, vilka äro mycket slammiga. Intill nämnda tid hade karlarna varit nere på botten och tagit ut några av pluggarna för att giva maskinerna mera vatten. De hade även skickat upp 8 korgar avfall från botten. Vid den gamla gruvan ingenting nytt. Allt är i ordning. 53:an håller vattnet nere. – I kväll nåddes hallen i borrhålet.

 

8 maj (1817-05-08)

Vid 10-tiden i dag kom 74:an åter i gång, men då den gått 1 ½ timme, släppte tryckverkets pumpkanna vattnet, vilket uppehöll maskinen en kort stund, men sedan har den gått bra. Då maskinen kom i gång, stod vattnet i schaktet 7 famnar från gamsen, och under de 21 timmarnas uppehåll har det stigit 5 fot – 5 tum vid Brors Backe. Vid den gamla gruvan ingenting nytt. Allt är i ordning, och 53:an håller ensam vattnet nere.

 

9 maj (1817-05-09)

Strax efter kl. 3 i morse var vattnet nere på botten vid Ryd, och kl. 12 hade dunten eller schaktet nedanför den undre plattformen rensats så mycket som erfordrades för denna gång, varefter de började att åter lägga ut den del av den undre plattformen, som hade tagits bort för att låta korgarna passera. Därefter skola de avsluta arbetet med att inkläda schaktet med timmer för att hålla det torrt. – Vid 53:an påbörjades rensningen av duntarna, och de fingo upp 11 korgar avfall, men kl. 3 släppte pumpkannan vattnet och måste utbytas. Eftersom ventilen har gått 15 veckor och 2 dagar, ansåg jag det bäst att även byta ut den, och då den tagits upp, befunnos båda klaffarna vara avnötta på vardera sidan av tvärslån. Även luftpumpskannan byttes ut vid samma maskin, emedan en av ögonbultarna var lös. Allt detta uppehöll maskinen till kl. 9, innan den kom i gång igen, och under tiden hade vattnet stigit ovanför den undre horisontalorten i No. 17. – Började i dag att borra i borrhål No. 53, beläget SSV om schakt No. 17 på fältet.

 

10 maj (1817-05-10)

Varit sysselsatta vid 74:an med att avsluta träförbygganden i schaktet. Vid 53:an blev dunten rensad vid 3-tiden i e.m. Vid kolbrytningen ingenting nytt med undantag av att vi behöva fler hästar i ”Union”- gruvan.

 

11 maj (1817-05-11)

Söndag. I morse kl. 4 hava vi fått in allt timmer vid Ryd utom 9 plankor. Vid den gamla gruvan ingenting nytt med undantag av att vi här varit nödsakade att byta ut 53:ans pumpkanna i e.m., men vattnet var åter nere kl. 5. Ingenting passerat vid kolbrytningen.

 

12 maj (1817-05-12)

Var i dag nere i Rydschaktet, där de hava avslutat träförbyggnaden och tagit upp den undre plattformen, så att de nu äro färdiga att börja med botten och sätta på linorna. – Vid den gamla gruvan ingenting nytt. 45:an har icke gått alls sedan förra söndagen. 53:an håller ensam ned vattnet.

 

13 maj (1817-05-13)

Vid 74:an utbyttes den undre pumpkannan vilket uppehöll maskinen 2 ½ timme, innan den åter kom i gång. Vid den gamla gruvan mätte jag vattnet och fann, att 53:an kunde stå stilla 1 ¼ timme, innan vattnet steg upp till dörren i 9:e genomslaget öster om schakt No. 17, och att det tog 5 ½ timme för att få ned vattnet igen. Maskinen går bra, och pumparna äro täta.

 

14 maj (1817-05-14)

Vid 74:an har ingenting hänt, allt är i ordning, och vattnet är nere. Vid den gamla gruvan detsamma. Vattnet vid Brors Backe sjönk 10 ½ tum – 4 ½ tum.

 

15 maj (1817-05-15)

Vid 74:an brusto stagen till strävpelaren på balansen, vilket uppehöll maskinen 3 timmar, men som det i dag är helgdag, förlorades icke något arbete. I morse kl. 4 stannades 53 tums maskinen för att sätta in nya kvadranter, balanstappar och kedjor.

 

16 maj (1817-05-16)

Vid 74:an ingenting nytt, allt är i ordning, och schaktsänkarna äro nere. Icke klara ännu vid 53:an. Vattnet står nu i kväll 4 ½ famnar över horisontalorten i No. 17. Började i dag att bryta i väggarna på stupningssidan av schaktorterna från No. 17 såväl åt öster som väster. De västra arbetsorterna äro inne till huvudförkastningen, och de östra äro inne 11 pelare, varför det blir bättre att taga de återstående kolen till ”Union”.

 

17 maj (1817-05-17)

Vid 74:an ingenting nytt. Kl. 3 i e.m. kom 53:an i gång och går mycket bra, så att vattnet står vid stigningssidan i den 3:e arbetsorten ovanför horisontalorten.

 

18 maj (1817-05-18)

Söndag. Vid 74:an uträttades ingenting och inte heller vid den gamla gruvan, där vattnet har sjunkit 7 ¾ famnar i rännan, sedan maskinen kom i gång, och står nu i 1:sta arbetsorten ovanför den östra horisontalorten.

 

19 maj (1817-05-19)

Vid 2-tiden i e.m. var vattnet nere i botten vid 53:an. Vid 74:an ingenting nytt, vattnet har varit nere sedan kl. ½ 4 i morse och schaktsänkarna nere på botten från kl. 6 till kl. 6 i kväll, då de voro tvungna att komma upp, emedan maskinen gick så långsamt, men de gingo åter ned kl. ½ 8. Den undre 17 tums pumpkannan är emellertid ganska dålig. – Var i dag nere i ”Union” och gick där igenom alla arbetsplatserna, där allt var i ordning, och förmännen träffade föranstalter till att börja lägga vagnvägen från 8:e till 11:e genomslaget åt öster.

 

20 maj (1817-05-20)

Vid 74:an har vattnet varit nere hela dagen, och allting är i ordning. Vid 53:an detsamma och från kolbrytningen ingenting nytt. – Var nere i No. 17, där allt var i ordning.

 

21 maj (1817-05-21)

Vattnet nere vid Ryd, och schaktsänkarna hava flyttat den undre 11 tums pumpen 7 tum. Vid gamla gruvan ingenting nytt med undantag av att det regnade så häftigt i dag, att ovanjordsarbetarna måste gå hem kl. 8 i morse för att stanna hemma till kl. 11, då de åter började arbetet.

 

22 maj (1817-05-22)

I natt kl. 1 släppte den undre 17 tums pumpkannan, hörande till 74:an, vattnet och måste bytas ut, och detta uppehöll maskinen till nära kl. 3, då den kom i gång igen, och vattnet var icke nere förrän kl. 1 e.m. – Sänkte 11 tums pumprören 7 tum djupare ned. – Vid den gamla gruvan visade ett prov, att vattnet behöver 1 timme 28 minuter för att stiga upp till dörren och maskinen 5 ½ timme för att få ned det igen. Var nere i gruvan vid Ryd.

 

23 maj (1817-05-23)

I går kväll kl. 8 brast en av tvärstängerna hörande till stagen till strävpelaren på balansen och som maskinen måste stå stilla under reparationen härav, ansåg jag det vara bäst att byta ut den övre 18 tums pumpsatsens pumpkanna, som var mycket dålig. Allt detta uppehöll oss till kl. 12, innan maskinen kom i gång, då vattnet var endast 13 famnar nere från gamsen, men nere i botten kl. ½ 6 på morgonen. – Vid den gamla gruvan ingenting nytt. Allt är i ordning.

 

24 maj (1817-05-24)

I morse kom Andreas Arfvidson och meddelade mig, att den undre 17 tums satsen tillhörande 74 tums maskinen icke kunde sänkas längre ned, förrän ett nytt pumprör hade satts på densamma, och som pumpstången till samma pumpsats måste skarvas och det översta pumpröret hade gått sönder på ett par ställen, beslöts att hissa upp allt, och låta maskinen gå med 18 tums pumpsatsen för att hålla vattnet nere till cisternen, medan de erforderliga reparationsarbetena utfördes. – Vid den gamla gruvan ingenting nytt med undantag av att vi vid 1-tiden borrade in i det översvämmade bergrummet öster om schakt No. 16. Det är nämligen en vägg på endast 1 famn till giman av den västra dubbelhuvudorten (driven innanför den uppåtriktade förkastningen åt öster i ”Union”-gruvan i riktning mot detta bergrum). – 45 tums maskinen har ännu icke varit i gång.

 

25 maj (1817-05-25)

Söndag. I går kväll vid 8-tiden gick det övre ”Y-et” tillhörande förbindningen i 11 tums pumpsatsen sönder mellan de yttersta bulthålen, varför det var nödvändigt att taga av det och sända det till smedjan för reparation, men maskinen går fortfarande med sin egen pumpsats. – Vid den gamla gruvan är vattnet nere.

 

26 maj (1817-05-26)

I morse kl. 7 stannades 74:an, emedan bultarna genom ”Y-et” hade gått av, och allt sändes till smedjan för reparation. Kl. 12 kom maskinen i gång, och nu i kväll är vattnet 30 famnar nere. – Vid den gamla gruvan har inget arbete utförts, och 45:an har endast varit i gång under den tid, pumpkannan utbyttes vid 53:an.

 

27 maj (1817-05-27)

Kl. 8 i morse var vattnet vid Ryd nere, och schaktsänkarna gingo ned på botten. Vid den gamla gruvan ingenting nytt, allting är i ordning. – Var även nere och mätte i ”Union”. Vädret mycket varmt.

 

28 maj (1817-05-28)

Ingenting nytt vid gruvan.

 

29 maj (1817-05-29)

Vid 74:an utbyttes den övre 18 tums pumpkannan kl. 6 i morse, och när vattnet hade kommit ned till cisternen, befanns den undre 11 tums pumpkannan även vara dålig, varför det var nödvändigt att även byta ut den, så att nu är vattnet icke nere. I dag utstakades en ny gruva, och schaktsänkningen påbörjades. Den är belägen strax bredvid 74:ans maskingruva och är avsedd att bliva den andra maskingruvan där. Den kommer att sänkas med avbrott då och då, d.v.s. när schaktsänkarna icke äro nere i huvudschaktet. Vid kolbrytningen ingenting nytt med undantag av att det är så ont om hästar i ”Union”, att kolhuggarna icke kunna få tillräckligt med dragare för sina kol. Var även nere och mätte den östra horisontalorten i No. 17, där huvudorten, som går fram emot ”Union”-gruvschaktet, är uppe 10 famnar. – Vid 53:an ingenting nytt, allt är i ordning, och vattnet är nere.

 

30 maj (1817-05-30)

I kväll kl. 6 kommo schaktsänkarna ned på botten vid Ryd, och medan vattnet pumpades ut, satte de in två längder förbyggnadsplankor i schaktet. – I dag gav en uppmätning av vattnet vid den gamla gruvan, att det erfordrades 1 timme och 19 minuter för vattnet att stiga till dörren öster om No. 17 och 5 ¼ timme att åter få ned det. – Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att det behöves fler hästar i ”Union”.

 

31 maj (1817-05-31)

Varken vid den nya kolgruvan eller vid 74:an och vid 53:an har vattnet varit nere. – 45:an är nu inte alls i gång.

 

1 juni (1817-06-01)

Söndag. Schaktsänkarna fortsatte arbetet på botten till kl. 6 i morse, då de kommo upp, och maskinarbetarna gingo ned för att sätta på linorna och även för att sätta in underlagstimmer och en längd lufttrumma i schaktet. Luften är ganska dålig nere på botten, men då de vid 5-tiden voro färdiga och klara att sätta in huvudtimret, måste 18 tums pumpkannan utbytas, vilket uppehöll maskinen till något över kl. 6, innan  den kom i gång, och då var vattnet nere 20 famnar. – Alla kolarbetarna sysselsatta med vagnvägen i ”Union”. Kl. 6 f.m. utbyttes pumpkannan vid 53:an.

 

2 juni (1817-06-02)

I kväll kl. 6 kommo schaktsänkarna ned på botten vid Ryd. Under dagen hava maskinarbetarna varit sysselsatta med att sätta in träförbyggnaden. En mätning av vattnet vid 53:an visade, att det erfordras samma tider som sist, d.v.s. 1 timme 19 minuter att stiga till dörren, men endast 5 ¼ timme för maskinen att få ned det igen. Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att det erfordras hästar under jord i ”Union”.

 

3 juni (1817-06-03)

I morse kl. 6 måste schaktsänkarna komma upp från botten, emedan 17 tums pumpkannan släppte vattnet och måste utbytas. Innan vattnet var nere, gick det horisontala ”U-et” på ”Y-et” sönder och måste sändas till smedjan för reparation, och när detta var gjort, befanns det icke vara fullgott, varför det icke påsattes, utan måste ersättas med ett nytt, varför maskinen under tiden endast gått med sina egna pumpsatser, d.v.s. 18 tums och 17 tums satserna, och nu i kväll är vattnet 26 famnar nere. Vid den gamla gruvan ingenting nytt, allt är i ordning, men det behövs fortfarande hästar i ”Union”.

 

4 juni (1817-06-04)

74:an har gått hela dagen med sina pumpsatser, och vattnet är nere 29 famnar. Vid den gamla gruvan ingenting nytt. Vattnet nere, men vagnvägen är icke färdig i ”Union”.

 

5 juni (1817-06-05)

I kväll kl. 9 påsattes det horisontala ”U-et”, så att 74:an kom i gång med alla 4 pumprören, och då den började arbeta, var vattnet nere 20 famnar eller med andra ord: vattnet stod 13 famnar högt. Vid den gamla gruvan är allt som förut.

 

6 juni (1817-06-06)

Fick i morse kl. 2 ned vattnet vid 74:an, och schaktsänkarna gingo ned på botten, där de hava forsatt hela dagen. Vid den gamla gruvan utbyttes 17 tums pumpkannan i morse. Fortfarande icke färdiga med vagnvägen i ”Union”.

 

7 juni (1817-06-07)

Vid 74:an har ingenting hänt. Schaktsänkarna hava varit nere hela tiden. Vid 53:an är vattnet nere, och vagnvägen är fortfarande icke färdig i ”Union”.

 

8 juni (1817-06-08)

Söndag. Vid 74:an var vattnet nere till kl. ½ 4 e.m., och under tiden fastsattes linorna på den undre 17 tums pumpen. Vid nyssnämnda tid släppte den undre 11 tums pumpkannan vattnet, vilket uppehöll maskinen 1 timme. – Vid 53:an är vattnet nere och allt i ordning. I går gjordes åter en uppmätning av vattnet där, som visade följande: 1 ¼ timme för att stiga och 4 ½ timme för maskinen att tömma. – Vid kolbrytningen hava vi ännu icke fått vagnvägen färdig öster om ”Union”.

 

9 juni (1817-06-09)

Vid 74:an utbyttes 18 tums pumpkannan kl. 5, och då den hissades upp, sprang linan, vilket uppehöll maskinen till kl. ½ 7 f.m., innan den åter kom i gång. Kl. 7 började vi byta ut den undre 17 tums pumpkannan och bottenventilen samt även att sätta på ett stycke pumpstång i denna pumpsats, varför maskinen kom i gång först, kl. 9 e.m. – Vid 53:an utbyttes pumpkannan i morse kl. 6, och kl. 11 var vattnet åter nere. Fortfarande sysselsatta med vagnvägen öster om ”Union”.

 

10 juni (1817-06-10)

I dag voro ägarna här ute och inspekterade arbetena. Vid 74:an var vattnet nere och schaktsänkarna på botten kl. ½ 8 e.m. Vid 53:an var det nödvändigt att byta ut pumpkannan kl. 4 e.m., men vattnet var åter nere kl. 10 i kväll. Vagnvägen i ’”Union” är fortfarande icke avslutad på grund av det myckna nivelleringsarbetet innanför förbyggnaden.

 

11 juni (1817-06-11)

I morse kl. 6 utbyttes tryckverkets pumpkanna vid 74:an, vilket höll schaktsänkarna borta från botten till kl. ½ 9 f.m., och vid 8-tiden föll injektorbulten ur, varför de voro tvungna att åter komma upp från botten, dit de icke återvände förrän kl. 12.45. Kl. 10.30 måste de åter komma upp, emedan maskinen började minska farten, och de stannade upp 1 timme. – Vid 53:an ingenting nytt. Vattnet är nere och allt i ordning.

 

12 juni (1817-06-12)

Vid 74:an har ingenting hänt, och vattnet har varit nere hela dagen. Detsamma vid 53:an. – I morse började vi med avslutningsarbetena på vagnvägen i ”Union” innanför förbyggnaden i schaktorten och upp till 1:a genomslaget öster om dubbelhuvudorten till stigningen av förkastningen.

 

13 juni (1817-06-13)

Vid 74:an stannade vi i morse kl. 4 för att byta ut 18 tums pumpkannan, och maskinen kom åter i gång kl. 6. – Kl. 9 f.m. påbörjades arbetet med att sätta ett stycke pumprör av stavträ samt en vattenho till den undre 11 tums pumpsatsen i stället för klaffpumpen under den tid vi bryta den övre flötsen. Vi bytte även ut pumpkannan i denna pumpsats, varför vattnet icke är nere. Schaktsänkarna äro i arbete i den nya gruvan. Vid 53:an packades luftpumpskannan, och dessutom insattes en ny utblåsningsklaff på fotventilluckan. Vid kolbrytningen äro vi icke fullt färdiga med vagnvägen.

 

14 juni (1817-06-14)

Vid 74:an var vattnet nere kl. ½ 10 f.m. och fortsatte att vara det hela dagen. Hultgren påträffade under sitt skift mellan kl. 12 och 3 den lilla kolflöts, som ligger ca 1 famn under Grevinnan Ruuths flöts och här är 4 ½ tum tjock. Så snart denna flöts har tagits upp över hela schaktet, är sänkningsarbetet  slut, och plattformen skall byggas för att börja bryta kol. – Vid 53:an ingenting nytt. Vattnet nere. – Var i dag nere i ”Union” och provade vagnarna nedför vagnvägens sluttning, och de komma att gå mycket bra med en broms på bakhjulet, varför hästen icke behöver spännas ifrån. Nu återstår endast att lägga en sidoväg, och sedan är vägen färdig. – Ägarna äro här i dag.

 

15 juni (1817-06-15)

Söndag. Vattnet nere vid 74:an till kl. 6 i morse, då schaktsänkarna kommo upp från botten. Inget arbete utfört vid maskinen, allt är i ordning. Vid 53:an utbyttes pumpkannan i e.m.

– Sysselsatta med kranen och med att avsluta vagnvägen i ”Union”.

 

16 juni (1817-06-16)

Vid 74:an var vattnet nere i behörig tid, och schaktsänkarna gingo ned på botten och voro där hela dagen. – Vid 53:an ingenting nytt. – Var i dag nere i båda gruvorna. Vid ”Union” hava vi ännu icke fått ut allt berg. – I kväll skola de sätta upp krabben.

 

17 juni (1817-06-17)

I går kväll voro de tvungna att byta ut 18 tums pumpkannan, ävenså 17 tums pumpkannan, så att vattnet var icke nere före kl. 8 i kväll. Vid 53:an började vi i morse att rensa dunten. Vagnvägen är ännu icke fullt färdig till stigningen av förkastningen i ”Union.

 

18 juni (1817-06-18)

I natt kl. 1 var det nödvändigt att åter byta ut 17 tums pumpkannan, och vattnet var åter nere kl. 11 f.m., men som maskinen på grund av det brustna injektorröret hade svårt att hålla vattnet nere, beslöts att stanna den och sätta in ett nytt rör och att även rensa kanalerna och ångpannorna samt sätta fast cylindern bättre. Maskinen stannades därför i kväll kl. 10, och schaktsänkarna hänvisades till den nya gruvan. – Vid 53:an sysselsatta med dunten. – Var i dag nere i ”Union”, där den länge omtalade vagnvägen och krabben nu äro i ordning, varför de i dag draga kol därifrån.

 

19 juni (1817-06-19)

Karlarna hålla på med att reparera 74 tums maskinen, och schaktsänkarna äro nere i den nya gruvan. – I e.m. äro båda duntarna rensade vid 53:an. – Vid kolbrytningen ingenting nytt, allt är i ordning, och i dag har mera kol tagits upp än under de sista två månaderna, d.v.s. 283 (tunnor) No. 1.

 

20 juni (1817-06-20)

Vid 74:an togs det avbrutna injektorröret ut, men då det nya var färdigt att sättas in, passade icke bulthålen i den ena flänsen, varför det icke kunde påsättas. Var även tvungen att skicka bud till Viken efter linolja för att göra kitt till fogarna. Vid 53:an ingenting nytt. Vattnet har varit nere hela tiden. Vid kolbrytningen är allt i ordning.

 

21 juni (1817-06-21)

Lade i dag in två nya ekbalkar, på vilka stöden under 74 tums cylindern skola vila. De gamla voro genomruttna. Vid 53:an måste 17 tums pumpkannan utbytas kl. 10 f.m., vilket var andra gången i år. Vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning.

 

22 juni (1817-06-22)

Söndag. Vid 74:an började vi i kväll kl. 6 att pumpa in vatten i ångpannorna. – Vid 53:an och vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning.

 

23 juni (1817-06-23)

I morse kl. 3 sattes 74:an i gång och har gått hela dagen, men nu i kväll kl. 9 var det nödvändigt att stanna den för att byta ut 18 tums pumpkannan och bottenventilen, vilka båda voro mycket dåliga. Vid 53:an visade en uppmätning av vattnet, att det erfordrades 3 timmar för maskinen att få ned det, sedan den hade stått ¼ timme. – Vid kolbrytningen är allt i ordning.

 

24 juni (1817-06-24)

Började i går kväll att sätta in timmer i den nya gruvan vid Ryd, men som det i dag är midsommardagen, har inget arbete utförts med undantag av att pumpmaskinerna hava varit i gång.

 

25 juni (1817-06-25)

Satte i dag in timmer i den nya gruvan vid Ryd. Vid 74:an hava vi hållit på hela dagen med att få upp 18 tums bottenventilen, emedan maskinarbetarna vid sista utbytet av 18 tums ventilen av misstag hade tagit 17 tums ventilen i stället för 18 tums, varför den rätta ventilfångaren icke kunde användas, förrän ytterplåten hade mejslats av närapå ½ tum på varje sida, så att den skulle gå klar in igenom ringen överst på ventilstången. – Vid 53:an har ingenting hänt, och vattnet har varit nere. Vid kolbrytningen är allt i ordning.

 

26 juni (1817-06-26)

I dag satte jag på ett halvt pumprör i den nya gruvan vid Ryd och tog även upp avloppspumpröret, som tillhör den undre 11 tums pumpsatsen till 74:an för att få klaffarna reparerade. Var även tvungen att åter byta ut 18 tums pumpkannan och bottenventilen, emedan den senare var otät. – Vid 53:an har ingenting hänt. Vattnet har varit nere. Vid 12-tiden i dag borrade de till kolen i borrhål No. 53. Därefter var jag nere och mätte under jord och lade därefter ut mätningen ovan jord, varvid jag fann, att borrhålet är beläget på ett avstånd av 22 famnar från stupningen i No. 17:s undre västra horisontalort, men på samma djup, varför det beslöts att driva en ort fram till borrhålet.

 

27 juni (1817-06-27)

Vid 74:an utbyttes den undre 11 tums pumpkannan kl. 4 i morse, och på grund härav stod maskinen en halv timme. Vattnet har icke varit nere sedan den 18:e. – Vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning. Under de 5 dagar 74:an stod stilla, ökade vattentilloppet så mycket, att 53:an ensam icke kunde hålla vattnet nere, men i dag är det lika mycket vatten som när maskinen stannade.

 

28 juni (1817-06-28)

Vid 74:an utbyttes 18 tums pumpkannan och bottenventilen, vilket uppehöll maskinen 1 ½ timme. Dessutom tätades den stora uttagsluckan för bottenventilen till den övre pumpsatsen, och kl. 2 sattes maskinen i gång. – Vid 53:an har ingenting hänt. Allt är i ordning, även vid kolbrytningen, där vi fortfarande hålla på att rensa den västra horisontalorten i No. 17.

 

29 juni (1817-06-29)

Söndag. Vattnet är ännu icke nere vid Ryd.

 

30 juni (1817-06-30)

Vattnet fortfarande icke nere vid Ryd. Uppmätte i dag vattnet vid 53:an och fann, att sedan maskinen hade stått en halv timme, erfordrades det 3 timmar för att få ned vattnet igen.

 

1 juli (1817-07-01)

Ingenting har hänt på något ställe i dag. Vattnet är fortfarande icke nere vid Ryd.

 

2 juli (1817-07-02)

I går kväll kl. 10 var det nödvändigt att utbyta den undre 11 tums pumpkannan och kl. 11 tryckverkets pumpkanna vid 74:an samt i dag kl. 10 f.m. den övre 11 tums pumpkannan, vilket allt uppehöll maskinen en hel del. – En uppmätning av vattnet vid 53:an visade följande: efter en halv timmes stillestånd måste den vara i gång 2 ½ timme. – Vid kolbrytningen ingenting nytt med undantag av att vi gjorde genomslag mellan den undre östra horisontalorten i No. 17 och den huvudort, som går ned från ”Union”-gruvan.

 

3 juli (1817-07-03)

I dag har ingenting hänt. Allt är i ordning vattnet är icke nere vid Ryd. – Förbyggde i den nya gruvan.

 

4 juli (1817-07-04)

I går kväll kl. 10 utbyttes 18 tums pumpkannan och bottenventilen vid 74:an. Vid den gamla gruvan ingenting nytt. Allt i ordning.

 

5 juli (1817-07-05)

I morse kl. 7 stannades 74:an för att sätta på en ekbit på balken. – Vid den gamla gruvan ingenting nytt. Allt i ordning.

 

6 juli (1817-07-06)

Söndag. I dag kl. 3 kom 74:an åter i gång, och under den tid, den stod stilla, har vattnet vid Brors Backe stigit 8 fot.

 

7 juli (1817-07-07)

74:an har arbetat hela dagen. Tog upp en handpump vid den nya gruvan. Vid den gamla ingenting nytt.

 

8 juli (1817-07-08)

Satte i dag ned handpumpen med 6 tums sugröret i den nya gruvan i stället för 28 tums maskinens tryckverkspump. Vattnet är nere 30 famnar vid 74:an. – Vid 53:an sysselsatta med att sätta in ett 7 tums sugrör till varmvattenspumpen i stället för 6 tums pumpen, som tagits till Ryd. – Vid kolbrytningen ingenting nytt.

 

9 juli (1817-07-09)

I morse kl. 3 var det nödvändigt att byta ut tryckverkets pumpkanna vid 74:an, vilket uppehöll maskinen något. Kl. 12 i natt hade vi inget vatten i den nya gruvan. Den 7:e ds lossnade saxsprintarna från byglarna vid 17 tums pumpkannan, vilken stannade kvar i pumpröret. – Vid 53:an sysselsatta med varmvattenspumpen.

 

10 juli (1817-07-10)

I morse kl. 4 stannades 74:an för rensning av rökkanaler och ångpannor m.m. Kl. 9 e.m. kom den åter i gång, och under tiden steg vattnet vid Brors Backe 4 fot. – Fick varmvattenspumpen färdig vid 53:an.

 

11 juli (1817-07-11)

74:an i arbete hela dagen, men vattnet är fortfarande icke längre ned än 30 famnar. Vid gamla gruvan ingenting.

 

12 juli (1817-07-12)

74:an i arbete, men vattnet är icke nere. Vid 53:an knäcktes den bult på parallellrörelsen, på vilken kolven hänger, men detta förorsakade lyckligtvis ingen skada, och maskinen kom åter i gång kl. 5 e.m.

 

13 juli (1817-07-13)

Söndag. Började i dag att tillverka ytterligare två linor till de undre 17 tums pumprören för att draga upp dem. Emedan de äro läck.

 

14 juli (1817-07-14)

Vid 74:an hålla vi på med att göra allting i ordning för att hissa upp pumprören. Vattnet är nere 26 á 27 famnar. Vid den gamla gruvan ingenting nytt. – I dag 193 tunnor kol No. 1.

 

15 juli (1817-07-15)

I morse vid 9-tiden började vi att hissa upp 17 tums pumprören vid Ryd, och nu i kväll äro 3 st. uppe. – Vid gamla gruvan ingenting särskilt. Allt i ordning.

 

16 juli (1817-07-16)

I kväll vid 10-tiden voro alla pumprören uppe vid Ryd, och kl. 12 stannades maskinen. Vid gamla gruvan har ingenting hänt.

 

17 juli (1817-07-17)

I morse började smederna mejsla den undre ändan av sugröret jämn för att där sätta fast ett 24 tums borrblock medelst en bult genom två hål. Vid gamla gruvan ingenting.

 

18 juli (1817-07-18)

I morse försökte vi att fästa borrblocket på sugrörsändan, men det ville icke passa exakt, varför Hellsing började göra en modell till en gjutjärnsplåt att sätta dit i stället. – Vid 53:an bräcktes kannstången till luftpumpen alldeles vid övre sidan av kannan, vilket uppehöll maskinen ca 2 ½ timme, innan den åter kom i gång.

 

19 juli (1817-07-19)

I morse skickades Hellsing in till Hälsingborg med modellen till sugrörsändan. 74:an har gått 12 timmar i dag, och vattnet är nere vid cisternen. Vid den gamla gruvan var vattnet nere kl. 3 i morse.

 

20 juli (1817-07-20)

Söndag. I morse kl. 11 återvände Hellsing med järnet till 17 tums pumpen vid 74 tums maskinen, och kl. 5 började smederna att sätta fast detsamma, men som det till en början icke passade fullständigt, var det nödvändigt att mejsla det på olika ställen för att få det att passa. I går kväll påsattes nytt läder på uttagsluckan för bottenventilen samt fastskruvades. I dag påsattes snyftkranen och diktades. Vid gamla gruvan ingenting.

 

21 juli (1817-07-21)

I morse började vi att sätta ned 17 tums pumprören vid Ryd och fingo ned 4 st. Maskinen är i gång då och då för att hålla vattnet nere. – Vid gamla gruvan ingenting nytt.

 

22 juli (1817-07-22)

I dag kl. 12 nådde pumprören botten vid Ryd. 74:an har varit i gång på samma sätt som i går. – Vid 53:an utbyttes pumpkannan och bottenventilen kl. 5 f.m., men just som vi voro närapå färdiga, sprang vinschlinan, varvid stängerna föllo ned en pumprörslängd. Vi voro tvungna att byta ut pumpkannan igen kl. 3 e.m., och maskinen kom i gång kl. 6 e.m. och har gått mycket bra.

 

23 juli (1817-07-23)

I dag kl. 11 blev den undre 17 tums pumpsatsen kopplad till maskinen, och nu i kväll är vattnet nere 26 famnar. - Vid den gamla gruvan ingenting nytt. Vattnet är nere.

 

24 juli (1817-07-24)

74:an har gått hela dagen, och vattnet är nere 30 famnar. Vid den gamla gruvan ingenting nytt. Allt i ordning.

 

25 juli (1817-07-25)

I e.m. var vattnet nere ända till botten vid Ryd, vilket det icke har varit sedan den 10 juni. Vid 53:an knäcktes den undre pumpstången strax under plåtarna, vilket uppehöll maskinen till nära kl. 2 i natt, innan den kom i gång igen. Vid kolbrytningen ingenting nytt.

 

26 juli (1817-07-26)

Vid Ryd är vattnet icke nere på grund av att den övre 17 tums pumpsatsen läcker så ofta. Vid 53:an var vattnet nere kl. 11 f.m. – Vid kolbrytningen ingenting nytt.

 

27 juli (1817-07-27)

Söndag. I dag har det icke arbetats vid Ryd, emedan 18 tums pumprören skola dragas upp i morgon. De äro nämligen i ett mycket dåligt skick. – Vid 53:an och kolbrytningen ingenting nytt.

 

28 juli (1817-07-28)

I morse kl. 3 började vi att hissa upp 17 tums pumprören, som sitta ovanför 14 tums pumprören, tillhörande 45 tums maskinen, och som voro 4 st., vartill komma 3 st., som ligga oanvända ovan jord, varför hela antalet blir 7 st., vilka tillhöra den undre 17 tums pumpsatsen vid Ryd. De övriga skola tagas från de tunga 17 tums pumprören, d.v.s. av dem, som användas vid 53:an. – 74:an har gått hela dagen. – Vid kolbrytningen ingenting nytt.

 

29 juli (1817-07-29)

Vid 74:an äro smederna sysselsatta med att tillverka flänsbultar samt med att sätta ihop pumprören, så att 17 tums pumprören skola nå ända upp till markytan under den tid, vi hålla på med att hissa och lägga upp 18 tums pumpsatsen. Vid 53:an släppte pumpkannan vattnet kl. 3 e.m., varför den omedelbart byttes ut, så snart ett tillräckligt antal man hade samlats. Schaktsänkarna från Ryd äro nere och hugga kol i ”Union”.

 

30 juli (1817-07-30)

Vid 74:an började vi att taga upp pumprören från den undre 17 tums pumpsatsen i dagen för att sedan taga upp och göra i ordning de ur drift varande 18 tums pumprören. Vid 53:an har ingenting hänt med undantag av att maskinen har gått bra sedan kl. 9 i går kväll.

 

31 juli (1817-07-31)

I morse kl. 4 började vi att sätta ned pumprören vid Ryd, och kl. 5 e.m. voro alla nere. Vid den gamla gruvan ingenting nytt.

 

1 augusti (1817-08-01)

Vid 74:an stannades maskinen i går kväll kl. 4, och den har stått sedan dess. I dag göra vi pumpstängerna klara för 17 tums satsen, emedan maskinen skall gå med dem, tills 18 tums satsen är klar. – 53:an har gått bra, och vattnet har sjunkit 5 fot i bergrummet. – Tog även upp 3 av 18 tums pumprören vid Ryd.

 

2 augusti (1817-08-02)

I e.m. voro pumpstängerna klara och 74:an i gång kl. 5, varefter 2 av 18 tums pumprören togos upp. Vid den gamla gruvan har vattnet sjunkit 1 ½ famn vid ”Union”.

 

3 augusti (1817-08-03)

Söndag. I morse kl. 10 slutade vi med att taga upp pumprören vid Ryd, när 2 st. kommit upp ovan jord, så att nu äro 7 st. uppe. Vid 53:an utbyttes pumpkannan i e.m. Vattnet samma som i går. Vid ”Union” rensade vi rökkanalerna och ångpannan samt reparerade parallellrörelsen.

 

4 augusti (1817-08-04)

I morse kl. 4 började vi med pumprören vid Ryd och fingo upp 3 st., så att nu äro i allt 10 st. uppe. – Vid 53:an  ingenting. Vattnet detsamma som i går. Vid kolbrytningen ingenting nytt.

 

5 augusti (1817-08-05)

Vid Ryd brusto pumpstängerna, som tillhöra 17 tums pumprören kl. 9 e.m., varför endast 2 st. 18 tums pumprör kommo upp i dag. Resten av tiden anslogs till ovannämnda pumpstänger.    – Vid 53:an packades kolven och luftpumpskannan, varjämte en ny mässingsbussning insattes i fästet för kolven. – Vid kolbrytningen ingenting.

 

6 augusti (1817-08-06)

Vid Ryd blevo 17 tums pumpstängerna klara och i dag även 2 st. 18 tums pumprör. 53:an kom i gång i går kväll vid 9-tiden. Vattnet är nu i dag på morgonen i 3:e arbetsorten i höjd med den undre horisontalorten i ”Union”.

 

7 augusti (1817-08-07)

När vi i går hade fått upp alla pumprören vid Ryd, funno vi, att den övre flänsen på 18 tums pumpcylindern var helt och hållet borta, varför ett expressbud omedelbart avsändes till Hälsingborg för att beställa en muff med fläns att sätta på i stället. Under tiden städade vi, och maskinen fick stå.

 

8 augusti (1817-08-08)

Karlarna, som tillhöra 74 tums maskinen, voro i dag sysselsatta vid borrhål No. 2 vid Ryd med försök att få upp det timmer, som står där, emedan ingenting kan göras vid maskinen, förrän muffen kommer hit. Timmermännen hålla dock på med att sätta på en ny uttagslucka för bottenventilen och pumpkannan. Vid 53:an packades luftpumpskannan. Vattnet står i 2:a arbetsorten ovanför den undre horisontalorten.

 

9 augusti (1817-08-09)

Vid 74:an utbyttes bottenventilen i 17 tums pumpen, även påsattes nya utblåsningsklaffar vid skarven till injektorrören, emedan de äro så otäta. 53:an har gått bra. Vattnet har sedan i kväll sjunkit 2 famnar.

 

10 augusti (1817-08-10)

Söndag. Vid 74:an sysselsatta med injektorrören, och smederna borra bulthål i flänsen till den muff, som skall sättas på (den kom i går kväll). – Vid 53:an släppte pumpkannan vattnet i morse kl. 9, varför det var nödvändigt att byta ut den.

 

11 augusti (1817-08-11)

I morse började vi kila fast muffen på övre ändan av 18 tums pumpcylindern vid Ryd och satte i gång maskinen kl. 2 e.m. för att få ned vattnet till cisternen. – Vid 53:an ingenting nytt. Vattnet står upp på väggen över sulan. – Vid kolbrytningen hava vi fått 7 vagnar från arbetet åt öster i ”Union”.

 

12 augusti (1817-08-12)

Vid 74:an sysselsatta med att sätta ihop 18 tums pumpens snyftkran samt att rensa cisternen.   - Vid gamla gruvan ingenting nytt. Vattnet var nere kl. 4 i morse.

 

13 augusti (1817-08-13)

Vid 74:an började vi att sätta ned pumprören, och då vi hade fått ned sugröret och pumpcylindern till cisternens kant, gick injektorventilen sönder, vilket hindrade oss från att placera dem. – Vid gamla gruvan ingenting nytt. Vattnet är nere.

 

14 augusti (1817-08-14)

Vid 74:an fingo vi ned 4 pumprör, så att nu äro 6 st. nere. Vid 53:an måste pumpkannan utbytas kl. 12 i natt, emedan ringen hade gått sönder, varför karlarna måste stanna uppe ovan jord till kl. 6 i kväll.

 

15 augusti (1817-08-15)

Vid 74:an hava vi fått ned de återstående 7 pumprören. Vid gamla gruvan ingenting nytt. Allt är i ordning.

 

16 augusti (1817-08-16)

Vid 74:an började vi i morse att hissa upp 17 tums pumprören ovanför vattnet och även att sätta in 18 tums pumprörens vattenho. Vid gamla gruvan ingenting nytt.

 

17 augusti (1817-08-17)

Söndag. I dag var vattenhon insatt och pumpstängerna nere i 18 tums pumpsatsen, så att nu är 74:an färdig att sätta i gång för att få ned vattnet till cisternen tills i morgon bittida kl. 4.

 

18 augusti (1817-08-18)

Vid 74:an tillkopplades 11 tums pumprören, och vi fingo upp 9 st. av 17 tums pumprören ovanför cisternen. – Vid gamla gruvan ingenting nytt. Allt är i ordning.

 

19 augusti (1817-08-19)

Vid 74:an påsattes det översta pumpröret på de undre 17 tums pumprören och dessutom kopplades den undre 11 tums pumpsatsen till maskinen. Pumpstängerna till 17 tums satsen sattes även ned. Därefter sattes ett band runt om balansens inre kvadrant, som höll på att falla av, emedan balansen är så rutten. – Vid 53:an måste pumpkannan utbytas i morse. Vattnet är nere i horisontalorten.

 

20 augusti (1817-08-20)

Satte i dag en plugg i cisternen för att försöka få ned vattnet så mycket, att vi kunna taga av linorna, från  vilka 4 parter lossnat i dag. – Vid gamla gruvan ingenting nytt. Vattnet är icke nere i dag.

 

21 augusti (1817-08-21)

Efter att hava drivit 74:an mycket hårt för att kunna taga av linorna, men detta visade sig vara omöjligt, skuro vi av dem vid snyftkranen, och stannade maskinen kl. 2 e.m. för vinterperioden. Tre av linorna togos upp. – Vid den gamla gruvan ingenting nytt. Allt är i ordning och vattnet nere.

 

22 augusti (1817-08-22)

Vid 74:an sysselsatta med att taga in alla linorna m.m. till magasinet och att stänga alla dörrar m.m. – Vid gamla gruvan ingenting nytt. Vattnet är ännu icke nere.

 

23 augusti (1817-08-23)

I e.m. utstakades en ny gruva, kallad ”Association”, 13 famnar öster om den undre horisontalorten. – Vid den gamla gruvan har ingenting nytt hänt. Vattnet är ännu icke nere. Gjorde genomslag in i No. 16:s bergrum med det 11:e eller 1:sta genomslaget innanför dubbelhuvudorten ovanför förkastningen öster om ”Union”-schaktet.

 

24 augusti (1817-08-24)

I dag söndag. Inget arbete med undantag av att vi rensade 17 fots ångpannan och rökkanalerna vid 53:an. Vattnet är fortfarande icke nere.

 

25 augusti (1817-08-25)

I morse kl. 6 började schaktsänkarna den nya gruvan. Vid den gamla gruvan är vattnet ännu icke nere, 17 tums pumprören läcka mycket ofta.

 

26 augusti (1817-08-26)

I dag började maskinarbetarna se över alla stag och förbindningar till 17 tums pumprören vid 53:an för att åter få denna sats fullt i ordning. – Vattnet är icke nere. – Påträffat ett lager kvicksand ca 6 fot nere på sydvästra sidan av den nya gruvan.

 

27 augusti (1817-08-27)

I morse kl. ½ 9 brast den bortre skarven vid 53:ans ”Y”, varvid maskinen slog mycket hårt i, men lyckligtvis utan att göra någon skada. Under den tid, som smederna höllo på med skarven (vars nedre del vi icke kunde få tag i utan att taga av det översta pumpröret) utbyttes pumpkannan och bottenventilen, och maskinen kom åter i gång kl. 10 e.m. – I dag hade karlarna stora svårigheter att arbeta i stupningen i ”Union” av brist på luft, emedan vattnet stod upp till taket i den undre horisontalorten.

 

28 augusti (1817-08-28)

I dag sysselsatta med att sätta ihop 17 tums pumprören vid 53:an. Vattnet är icke nere i stupningen i ”Union”, varför luften är dålig, emedan vattnet fortfarande står upp till taket, men kolhuggarna hava förflyttats åt öster innanför förkastningen.

 

29 augusti (1817-08-29)

I kväll hava vi avslutat hopsättningen av 17 tums pumprören vid 53:an, varefter vi börjat göra allt klart för att åter sätta ned de 4 st. 17 tums pumprören vid 45:an, vilka drogos upp för att kopplas till Ryds undre 17 tums sats under den tid, de övre 18 tums pumprören upptogos och åter nedsattes.

 

30 augusti (1817-08-30)

I morse började vi anbringa den andra timmerlängden i ”Associations” sänkschakt, och detta arbete avslutades i kväll. Vi satte även in pumparna vid 45 tums maskinen och gjorde den klar för igångsättning. – Vid kolbrytningen ingenting nytt, luften i stupningen fortfarande dålig.

 

31 augusti (1817-08-31)

I dag söndag. – Kl. 9 f.m. sattes 45:an i gång.

 

1 september (1817-09-01)

Vid de gamla maskinerna har ingenting hänt. De hava gått hela tiden, och vattnet i bergrummet sjunker ganska fort. Ett stort antal arbetare hemma från kolbrytningen i dag.        – Den nya sänktrumman i sänkschaktet har sjunkit 2 fot, men den har vridit sig något mot sydväst.

 

2 september (1817-09-02)

Var i dag nere i sänkschaktet, där sänktrumman verkligen vridit sig mycket mot sydväst och har sjunkit 2 fot 3 tum sedan i går kväll. 53 tums och 45 tums maskinerna gå mycket bra, och vattnet sjunker fort i bergrummet.

 

3 september (1817-09-03)

Ingenting särskilt har hänt med undantag av att det nya sänkschaktet är mycket besvärligt, emedan sänktrumman är ur led. Maskinerna i arbete, men vattnet är fortfarande icke borta från den undre horisontalorten. I morse var emellertid luftvägen i stupningen från ”Union”- schaktet öppen, och vattnet borta från taket i horisontalorten.

 

4 september (1817-09-04)

I morse blev 45:ans östra ångpanna så otät, att det befanns nödvändigt att taga ur pluggen, vilket gjordes kl. 6. Detsamma var fallet med den västra pannan till samma maskin, emedan det var mer än 6 veckor, sedan de rensades. Vattnet stod 2 famnar över dörren i ”Unions” stuport, när maskinen stannade. – 53:an har gått bra. – Det nya sänkschaktet är mycket besvärligt. Emedan sänktrumman går så mycket ur lod.

 

5 september (1817-09-05)

I e.m. fingo vi ned vattnet i ”Unions” stuport. Schaktsänkningen i ”Association” har varit mycket besvärlig, emedan sänktrumman är så mycket ur lod.

 

6 september (1817-09-06)

Vid 7-tiden i dag brast den bortre skarven vid ”Y-et” i 53:an, men detta förorsakade lyckligtvis ingen skada på byggnaden, och medan smederna höllo på med reparationen av skarven, utbyttes pumpkannan och bottenventilen, och strax efter kl. 3 i e.m. kom maskinen åter i gång. Sänktrumman i det nya sänkschaktet är fortfaranden mycket ur lod.

 

7 september (1817-09-07)

Ingenting särskilt hänt vid maskinerna. Allt är i ordning. I morse kl. 6 började vi att taga upp den sänktrumma, som satts ned i sänkschaktet, och 2 st. 44 fots bjälkar lades tvärs över schaktet att ställa vinschen på.

 

8 september (1817-09-08)

Vid 53:an utbyttes pumpkannan i e.m., vilket stannade maskinen 1 ½ timme. – Vid sänkschaktet hålla de på med att rensa botten från all bråte, som fallit ned.

 

11 september (1817-09-11)

Vid maskinerna tillhörande den gamla gruvan har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning.     – Vid det nya sänkschaktet är botten nu ren. (?) Vi klädde den nedersta timmerramen till den nedersta timmerlängden med plank.

 

12 september (1817-09-12)

I kväll fingo vi ned två timmerlängder i det nya sänkschaktet, utgörande tillsammans 4 famnars längd. – Vid maskinerna ingenting nytt. Vattnet sjunker ganska tillfredsställande på brytningsplatserna.

 

13 september (1817-09-13)

I morse kl. 9 var det nödvändigt att byta ut 53:ans pumpkanna, vilket uppehöll maskinen 1 ¼ timme. – Vid gamla gruvan ingenting nytt. Vid sänkschaktet sysselsatta med att rensa bort all bråte, som ligger på botten.

 

14 september (1817-09-14)

Söndag. I morse kl. 6 var det nödvändigt att stanna maskinen för utbyte av pumpkannan. Vi rensade rökkanaler och ångpannor till maskinen vid ”Union”.

 

15 september (1817-09-15)

Satte i kväll in en 8 fot lång timmerlängd i den nya gruvan. Fortfarande samma lösa material som förut i botten. – Maskinen har gått mycket bra. Vattnet nere i den undre horisontalorten.

 

16 september (1817-09-16)

I morse kl. 3 sprang 53:ans 17 fots ångpanna läck, varför det var nödvändigt att taga ur pluggen, nyssnämnda har därför gått med endast 3 små ångpannor. Kl. 1 e.m. blev 45:ans stora ångpanna otät, och pluggen måste tagas ur, varför maskinen hölls i gång med endast de 3 små ångpannorna, och i följd härav steg vattnet mycket fort för denna maskin.

 

17 september (1817-09-17)

I dag kl. 11 anslöts 17 fots ångpannan till 53 tums maskinen, och till 45:an anslöts även denna maskins stora ångpanna, varför nu båda maskinerna äro i ordning och i fullt arbete. – Vattnet i stuporten nere kl. 1 i natt. – I sänkschaktet nedsattes en timmerlängd om 6 fot. – Vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning.

 

18 september (1817-09-18)

Kl. 11 f.m. utbyttes pumpkanna och bottenventil vid 53 tums maskinen. Dessutom skickades bottenstången till smedjan för att rätas ut, ty pumpkannan slets ojämnt. – Vid sänkningen samma lösa, sandiga lera, uppblandad med sten. Medan bottenstången var vid smedjan, knäcktes den del av pumpstången, som är av trä, varför en ny stång måste sättas in, vilket uppehöll maskinen till kl. 2 på morgonen, innan den började arbeta.

 

19 september (1817-09-19)

Båda maskinerna hava gått mycket bra hela dagen och natten, och vattnet sjunker ganska bra i de stupande brytningsplatserna i ”Union”-schaktet. – Vid sänkningen samma lösa material som tidigare omnämnts. – I morse kl. 7 nedsattes en timmerlängd om 6 fot. – Var i dag nere och besökte alla brytningsplatserna i ”Union”, där allt befanns vara i ordning.

 

20 september (1817-09-20)

I dag hava båda maskinerna gått mycket bra, och vattnet har sjunkit ganska tillfredsställande. – I e.m. kl. 2 kommo vi ned till hallen i den nya gruvan, 3 fot under den sista timmerlängden eller 7 famnar 4 fot från markytan, varför de omedelbart skola börja att förbygga.

 

21 september (1817-09-21)

Eftersom det i dag är söndag, flyttades No. 17:s krabb och sattes upp vid det 13:e genomslaget åt öster i ”Union”. Maskinerna hava gått bra, och vattnet är nere.

 

22 september (1817-09-22)

I dag ingenting nytt.

 

23 september (1817-09-23)

I morse började vi rensa dunten vid pumparna, men kl. 3 voro karlarna tvungna att komma upp, emedan pumpkannan släppte vattnet och måste bytas ut. Vid kolbrytningen ingenting nytt.

 

24 september (1817-09-24)

Från arbetsplatserna ingenting nytt. Allt är i ordning.

 

25 september (1817-09-25)

Kl. 3 i e.m. gick 53:ans kolvstång av, varvid cylindern spräcktes mera än vad den var förut, och som här icke fanns något tätningsmaterial, var det nödvändigt att skicka Lindgren in till Hälsingborg för att anskaffa sådant. Under tiden är 45:an i gång.

 

26 september (1817-09-26)

I kväll kl. 10 tätades cylindern och det kommer att taga 4 á 5 dagar, innan maskinen kan komma i gång. – Vattnet stiger i stupningen både i No. 17 och ”Union”, varför vi äro tvungna att låta en del av karlarna arbeta både dag och natt.

 

30 september (1817-09-30)

Under de 4 sista dagarna hava vi varit sysselsatta med maskinen. Vattnet i stupningen av båda gruvorna har stigit så avsevärt, att vi måste bryta kol både natt och dag i No. 17.

 

1 oktober (1817-10-01)

I går kväll vid 9-tiden sattes maskinen i gång, men gick icke nämnvärt bra, utan måste stannas. Kolven sänktes ned, och skarven i cylindern kittades, emedan den icke var tät, och kl. 10 kom maskinen i gång igen och går nu mycket bra. Vattnet i bergrummet står i höjd med den övre horisontalorten.

 

2 oktober (1817-10-02)

I e.m. kl. 3 släppte 17” pumpkannan vattnet, varför jag ansåg det bäst att samtidigt byta ut bottenventilen. Vattnet i bergrummet har sjunkit något. Mycket litet kol på grund av att hästarna i ”Union” äro trötta.

 

3 oktober (1817-10-03)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit 1 famn i rännan. – Vid kolbrytningen ingenting nytt. Mycket litet kol på grund av dragarna.

 

4 oktober (1817-10-04)

I morse packades 53:ans luftpumpskanna. Vilket uppehöll maskinen ½ timme, men sedan hava båda maskinerna gått mycket bra, och vattnet har sjunkit 1 famn. Mycket litet kol.

 

5 oktober (1817-10-05)

Båda maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet har sjunkit tillfredsställande. – Vid kolbrytningen har inget arbete utförts.

 

6 oktober (1817-10-06)

Som det i dag är marknadsdag i Hälsingborg, har ett stort antal gruvarbetare varit borta, varför det i dag blev mycket litet kol. – Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit 1 ½ famn.

 

7 oktober (1817-10-07)

Även i dag var en stor del av gruvarbetarna hemma och mycket litet kol, huvudsakligen beroende på bristen på hästar under jord som dragare. – 53:an har gått hela dagen och natten, och vattnet har sjunkit ½ famn.

 

8 oktober (1817-10-08)

Var i dag nere och gick igenom alla arbetsplatserna i ”Union”, där flötsen i sin helhet är bra, och det enda skälet till att det blir så litet kol är bristen på hästar. I dag är det endast en häst till fem kolhuggare. I går kväll gick 53:ans s.k. oro sönder 4 gånger, vilket förorsakade, att vattnet steg ½ famn, men i dag har maskinen gått mycket bra, och vattnet sjönk 1 famn. – I dag började vi att göra No. 16 i ordning för att börja bryta den övre flötsen. Litet mera kol i dag än i går. Började även göra förberedelser att borra den nya 53 tums cylindern vid schaktet No. 17.

 

9 oktober (1817-10-09)

I dag hava maskinerna gått bra hela tiden, men 53:an mycket långsamt beroende på att fogen mellan cylinderbotten och ångskåpet är mycket otät. Vattnet sjönk 1 famn. – Avlöning i kväll. Stannade arbetet i No. 17, och karlarna skickades ned att arbeta i den övre flötsen i No. 16, tills vattnet åter var nere. Vid ”Union” är allt bra och i god ordning.

 

10 oktober (1817-10-10)

I morse kl. 6 släppte 17 tums pumpkannan vattnet, vilket uppehöll maskinen 3 timmar, innan den åter kom i gång, emedan vi måste utföra några mindre reparationer på byggnaden. I natt har vattnet stigit ½ famn, men i dag har det sjunkit 1 ½ famn. – Mycket litet kol i dag, emedan det är första dagen efter lottningen.

 

11 oktober (1817-10-11)

I morse kl. 7 släppte både pumpkannan och bottenventilen vattnet vid 53:an, varför maskinen icke kom i gång förrän kl. 4 e.m., då vattnet stod 1 famn nedanför stupningssidan i den övre horisontalorten i ”Union”- gruvan.

 

12 oktober (1817-10-12)

Söndag. Maskinerna hava gått bra hela natten och i dag, och vattnet har sjunkit 2 famnar.       – Inget annat arbete än att vagnvägen under jord i ”Union” rensades.

 

13 oktober (1817-10-13)

Var i dag nere och gick igenom alla arbetsplatserna i ”Union”, där kolhuggarna nu hava tillräckligt med dragare, sedan de fått 7 hästar till från No. 17. – Båda maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet har sjunkit 2 ½ famn.

 

14 oktober (1817-10-14)

Vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning. Båda maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet står 3 arbetsorter nedanför den övre horisontalorten.

 

15 oktober (1817-10-15)

Gick i morse ned i ”Union”, där karlarna hade tagit ut så litet kol i går, emedan två vagnar hade krånglat ett tag på vägen. – I e.m. var det nödvändigt att byta ut 17 tums pumpkannan vid 53:an. Vattnet står i kväll i 4:e arbetsorten nedanför den övre horisontalorten.

 

16 oktober (1817-10-16)

Ingenting nytt i dag. Allt är i ordning. Maskinerna gå bra, och vattnet står i den 5:e arbetsorten nedanför den övre horisontalorten.

 

17 oktober (1817-10-17)

Ingenting särskilt har hänt. Allt är i ordning, och vattnet står i den 6:e arbetsorten nedanför den övre horisontalorten. – I e.m. fingo vi kol i den nya gruvans borrhål.

 

18 oktober (1817-10-18)

I e.m. var det nödvändigt att byta ut pumpkannan samt att packa luftpumpskannan hörande till 53:an, varför vattnet har stigit avsevärt. –Avslutade borrningen i den nya gruvan och tog in alla lösa verktyg, som lågo där, emedan gruvan kommer att stå, till dess den nya orten är uppe. – Vi hava slutat gräva grunden till den nya maskinen där, och påbörjat dammen för densamma.

 

19 oktober (1817-10-19)

I dag har ingenting särskilt hänt. Maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet sjunker mycket fort. – I dag reparerades förbyggningen i ”Union”-gruvan.

 

20 oktober (1817-10-20)

Maskinerna gå bra, och vattnet sjunker ganska tillfredställande. Var i dag nere i No. 16, där det finnes plats för 6 man till att arbeta, och dessa komma att uttagas genom lottning från ”Union”.

 

21 oktober (1817-10-21)

Var i dag nere i ”Union”, där allt är i ordning med undantag av bristen på hästar under jord. Sedan de 6 karlarna nu gått till No. 16, är det 24 man i den gruvan. Den 19:e ds tändes grytan i No. 17, där de hava påbörjat rensningen av vagnvägarna för att göra allting klart för kolbrytningen. – 53:an har gått hela dagen, men vi packade luftpumpskannan och bytte ut 14 tums pumpkannan vid 45:an, varför vattnet har sjunkit mycket litet.

 

22 oktober (1817-10-22)

Ingenting särskilt har hänt. Allt är i ordning, och jag tror, att vattnet kommer att vara nere i kväll, om allt går väl. – Murarna hava börjat mura grunden till maskinen vid den nya gruvan.

 

23 oktober (1817-10-23)

I dag har ingenting hänt vid maskinerna, och allt är i ordning. Kl. 5 i e.m. gingo karlarna ned till den undre horisontalorten. Fortfarande sysselsatta med rensning i No. 17.

 

24 oktober (1817-10-24)

I går kväll strax efter kl. 9 var vattnet nere i botten. Började i dag bryta kol i No. 17, varför kolbrytningen nu är i gång i alla tre gruvorna enligt följande:

 

I No. 16 eller övre flötsen....................................................... 22 kolhuggare

Dragare och pojkar................................................................ 1                     =  23

”Union”.................................................................................. 50 kolhuggare

Pojkar................................................................................... 56                    =106

I No. 17 och undre flötsen...................................................... 20 kolhuggare

Dragare och pojkar................................................................ 8                      = 28

                                                                                                                          157

kolhuggare och pojkar, exklusive 5 förmän, 3 kranmän, 2 påhäktare samt de, som gå på dagsverke vid vagnvägen m.m.

 

25 oktober (1817-10-25)

I dag har ingenting särskilt hänt. Allt har varit i ordning både vid maskinerna och vid kolbrytningen.

 

26 oktober (1817-10-26)

Söndag.

 

27 oktober (1817-10-27)

Eftersom karlarna fingo avlöning i lördags, var det ett stort antal hemma i dag, varför det bröts mycket litet kol. Vid maskinerna har ingenting hänt. Allt är i ordning. Murarna sysselsatta med grunden till maskinen vid den nya gruvan.

 

28 oktober (1817-10-28)

I morse utbyttes pumpkannan vid 53:an, men detta uppehöll icke karlarna i den undre horisontalorten, där jag var nere och mätte och fann, att den är inne tillräckligt långt för att börja huvudorten upp till den nya gruvan. F.ö. har ingenting särskilt hänt på de andra arbetsplatserna. I e.m. kom den ena hälften av den nya 53 tums cylindern hit från Hälsingborg.

 

29 oktober (1817-10-29)

Vid maskinerna ingenting nytt. Allt är i ordning, och vattnet är nere. I morse påbörjades huvudorten upp till den nya gruvan.

 

30 oktober (1817-10-30)

I morse kl. 10 stannades 53:an för packning av kolven, luftpumpskannan m.m., och som det är fridag i morgon, togs pluggen ur 17 fots ångpannan, och några mindre reparationer utfördes på maskin, så att den kom icke i gång förrän kl. 9 i kväll.

 

31 oktober (1817-10-31)

I dag är jubileumsdag till minne av Doktor Luthers reformation i Wittenberg för 300 år sedan. Det utfördes inget annat arbete än det vid maskinerna.

 

1 november (1817-11-01)

I morse började vi höja ”Union”-gruvschaktet 9 fot till, så att det får 3 famnars anfang. – Vid maskinerna ingenting nytt. Allt är i ordning. – I går kom den andra delen av 53 tums cylindern hit.

 

2 november (1817-11-02)

Söndag.

 

3 november (1817-11-03)

Vid maskinerna har ingenting hänt. Allt är i ordning. I morse började vi göra redskapen färdiga för att lyfta den ena hälften av den nya cylindern upp på den andra i och för hopsättning. – Som karlarna fingo pengar i lördags, var ett stort antal hemma.

 

4 november (1817-11-04)

Var i dag åter nere och mätte den undre horisontalorten. Ingenting nytt vid gruvan.

 

5 november (1817-11-05)

Stannade i morse kl. 11 för utbyte av 17 tums pumpkannan, och vid upphissningen av pumpstängerna sprang vinschlinan, men lyckligtvis fastnade den ena ändan i överkanten på pumpröret, varigenom stängerna hindrades från att falla ned, men en av dem skadades. Kl. var 7 på e.m., innan maskinen åter kom i gång.

 

6 november (1817-11-06)

Ingenting särskilt har hänt vid gruvan. Allt är i ordning. – När vi i dag voro klara att hissa upp den ena delen av den nya cylindern, befanns den sist gjutna delen vara 1 ¼ tum vidare än den tidigare gjutna, varför de icke kunna användas till hopsättning till ett stycke.

 

7 november (1817-11-07)

Som det i dag är den första avlöningsdagen efter en allmän lottning mellan arbetsorter och gruvor, blev det mycket litet kol i dag. I går kväll gick locket till injektorventilen vid 53:an sönder, varigenom maskinen uppehölls något.

 

8 november (1817-11-08)

I e.m. kl. 4 stannade vi för utbyte av 17 tums pumpkannan, men som vinschlinan sprang två gånger med stor risk för pumprören, om pumpstängerna skulle falla ned (vilket lyckligtvis icke hände denna gång), var klockan 8, innan maskinen åter kom i gång. – Vid kolbrytningen ingenting nytt. – Ångpannan transporterades från verkstaden till den nya gruvan.

 

9 november (1817-11-09)

I dag söndag.

 

10 november (1817-11-10)

Var i dag nere i No. 17, där jag upptäckte, att vi troligen kunna fortsätta kolbrytningen under längre tid, än jag hade förmodat, emedan vi kunna bryta många av de pelare, som vi tidigare lämnat kvar. – Ett stort antal man hemma i dag.

 

11 november (1817-11-11)

I dag eller snarare i morse gav jag order till patrullen att föra upp de 5 man, som varit berusade och suttit i arrest i natt, till deras arbete. – Ingenting nytt från gruvan. Allt är i ordning med undantag av att det fattas hästar under jord.

 

12 november (1817-11-12)

I dag har allt varit i ordning både vid kolbrytningen och maskinerna. Var nere och gick igenom alla arbetsplatserna i den övre flötsen i No. 16. I e.m. kom allt material tillhörande den nya maskinen hit från Hälsingborg.

 

13 november (1817-11-13)

I dag har ingenting särskilt hänt med undantag av att under den sistförflutna natten den vagnväg, som skulle utläggas i ”Union” österut vid det 13:e genomslaget, blev färdig. – Vid maskinerna ingenting.

 

14 november (1817-11-14)

Vid kolbrytningen är allt i ordning i dag. Det var 162 tunnor kol No. 1 vid ”Union” och No. 17. I den övre flötsen i No. 16 37. – Vid maskinerna ingenting nytt.

 

15 november (1817-11-15)

Vid maskinerna har ingenting hänt. Allt är i ordning med undantag av att 17 tums pumpkannan börjar slira litet, men maskinerna hålla fortfarande vattnet nere. – Vid kolbrytningen ingenting nytt. – I dag lade man märke till att kolhögen No. 2 ryker något, varför de skola taga kol därifrån till maskinerna för att få en gång genom högen, för den händelse den skulle börja brinna.

 

16 november (1817-11-16)

Söndag. I morse kl. 9 utbyttes 17 tums pumpkannan, som var så dålig, att den knappast gav mer än det erforderliga injektorvattnet till maskinerna.

 

17 november (1817-11-17)

I morse började vi att köra kol från högen No. 2 vid ”Union” till maskinerna och till en hög vid No. 17 för att komma igenom den förstnämnda högen. – Vid maskinerna ingenting nytt. Vattnet är ännu icke nere. Vid kolbrytningen ingenting.

 

18 november (1817-11-18)

I natt hade de eldat så dåligt vid pannorna, att vattnet har fått stiga i den undre horisontalorten, varför inget arbete har utförts där sedan förra lördagen. Var i dag nere och mätte såväl i de torra som våta brytningsplatserna i ”Union”. Köra fortfarande bort kol från högen No. 2 och hava även avslutat uppmurningen av maskinskorstenen vid ”Associations”-gruvan.

 

19 november (1817-11-19)

I dag vid 10-tiden gick en överdel till luftpumpskannan till 53:an sönder, varför det blev nödvändigt med utbyte. Som den pumpkanna, som sattes ned, var mycket sliten, skulle den förses med en smidesjärnsring, men denna ring visade sig vara för trång, varför den måste filas, vilket uppehöll oss så länge, att maskinen icke kom i gång förrän kl. 6 i kväll. – I morse upptäcktes, att grunden till skorstenen vid den nya gruvan hade satt sig, så att skorstenstoppen lutade över mer än 1 fot åt söder. – Vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning. – Från huvudorten påbörjades den arbetsort, som skall gå fram till borrhålet. Köra fortfarande kol från kolhögen No. 2 vid ”Union” till No. 17 och maskinerna.

 

20 november (1817-11-20)

Maskinerna hava gått hela natten och dagen, men 53:an vill icke gå med full kraft, emedan fogen mellan ångskåpet och cylindern är så otät. – Vid kolbrytningen ingenting nytt. Vattnet är icke nere i den undre horisontalorten.

 

21 november (1817-11-21)

Maskinerna hava varit i gång, men 53:an går mycket långsamt på grund av att den omtalade fogen aldrig håller tätt. - Vid kolbrytningen ingenting. Vattnet är fortfarande icke nere i horisontalorten. – Satte kilar under skorstenen vid den nya gruvan, så att den nu står i lod.

 

22 november (1817-11-22)

I går kväll kl. 11 var det nödvändigt att stanna 53:an i och för utbyte av pumpkannan, vilket uppehöll maskinen till kl. 2, varefter den har gått tämligen bra, men vattnet är fortfarande icke nere i horisontalorten. – Vid kolbrytningen ingenting. – Började i dag att resa upp stativet till den nya maskinen vid ”Associations”-gruvan.

 

23 november (1817-11-23)

Som det i dag är söndag, har inget arbete utförts med undantag av att de voro nere och reparerade och lade fyllnad på vagnvägen i ”Union”. – Maskinerna hava gått ganska bra hela dagen.

 

24 november (1817-11-24)

I dag äro ett antal kolhuggare hemma, varför mycket litet kol. – Maskinerna hava gått bra i dag, och vattnet har sjunkit mycket tillfredsställande. – Timmermännen sysselsatta med stativet till den nya maskinen. – Mycket dåligt väder.

 

25 november (1817-11-25)

I dag var det nödvändigt att byta ut 45:ans luftpumpkanna och packa 53:ans, vilket hade till följd, att vattnet steg mycket igen. – Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att karlarna voro nere i horisontalorten 6 timmar i natt eller från kl. 12 till kl. 6 i morse.               – Timmermännen sysselsatta med linskivan.

 

26 november (1817-11-26)

I dag var det så dåligt väder, att mycket litet arbete utfördes både av murarna och timmermännen, men vid kolbrytningen var det som vanligt. Vattnet är fortfarande icke nere i horisontalorten, emedan maskinen går så långsamt.

 

27 november (1817-11-27)

Var i dag nere och gick igenom alla brytningsplatserna i ”Union”, där jag fann, att anledningen till att det var så litet kol i går var endast och allenast kolhuggarnas lättja, eftersom det icke är någon brist på dragare. – I dag kl. 9 f.m. stannades 53:an för diktning av fogen mellan cylindern och ångskåpet. Vi hängde även upp ett tråg runt omkring fogen, och tråget skall hållas fyllt med varmt vatten. Maskinen  kom icke i gång förrän kl. 7 i kväll.

 

28 november (1817-11-28)

I dag har ingenting hänt. Vattnet är icke nere.

 

29 november (1817-11-29)

Samma som i går.

 

30 november (1817-11-30)

Söndag. 53:an har gått mycket dåligt hela dagen, emedan fogen är mycket otät. Vattnet står vid dörren i den stupande arbetsorten i ”Union”.

 

1 december (1817-12-01)

53:an har gått mycket långsamt, emedan förbindningen mellan cylindern och kondensorn är så otät. Vattnet är fortfarande icke nere, varför karlarna icke kunna arbeta. Vattnet tvärtom stigande.

 

2 december (1817-12-02)

I dag kl. 3 f.m. stannade vi 53:an för att åter täta den ovannämnda fogen mellan cylindern och kondensorn samt för att packa luftpumpskannan. Vattnet har under tiden stigit oavbrutet, huvudsakligen beroende på bristen på hampa och talg samt på dåligt läder.

 

3 december (1817-12-03)

I morse göts bly i 53:ans fogar, varefter de diktades, och kl. 3 sattes maskinen i gång. Vattnet stod då upp till den 7:e arbetsorten ovanför den undre horisontalorten i ”Union”. – Vid kolbrytningen ingenting nytt.

 

4 december (1817-12-04)

Maskinerna hava gått ganska bra till i morse kl. 7, då det gick hål på 53:ans stora ångpanna, varför det var nödvändigt att låta smederna gå in i den, så snart den var tillräckligt kall. Vattnet står i den 8:e arbetsorten ovanför den undre horisontalorten i ”Union”.

 

5 december (1817-12-05)

Maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattnet har sjunkit 1 famn, så att vattenytan står nu mellan 7:e och 8:e arbetsorten ovanför horisontalorten.

 

6 december (1817-12-06)

Ingenting nytt i dag. Vattnet står som i går i 7:e arbetsorten ovanför den undre horisontalorten.

 

7 december (1817-12-07)

Söndag. 45:an har gått mycket bra, men i kväll kl. 7 måste 53:an stannas för utbyte av pumpkanna och bottenventil, men den kom i gång kl. 10 e.m. Under tiden har vattnet stigit, så att det nu åter står i den 8:e arbetsorten ovanför horisontalorten.

 

8 december (1817-12-08)

I förmiddags packades 45:ans luftpumpskanna, vilket uppehöll maskinen något över 1 timme. – Vattnet har sjunkit något.

 

9 december (1817-12-09)

I morse kl. 9 stannades 45:an för utbyte av pumpkanna och bottenventil, och kl. 1 kom den åter i gång. Under tiden steg vattnet något i bergrummet. – Vid kolbrytningen ingenting särskilt.

 

10 december (1817-12-10)

Båda maskinerna hava gått ganska bra i dag, och vattnet har sjunkit 1 famn.

 

11 december (1817-12-11)

Vid maskinerna har ingenting hänt utom att det kl. 5 i morse var nödvändigt att stanna 53:an för att packa luftpumpskannan. Vattnet sjunker, men mycket sakta, i bergrummet.

 

12 december (1817-12-12)

I dag var det nödvändigt att byta ut 17 tums pumpkannan tvenne gånger på grund av lädrets dåliga beskaffenhet, d.v.s. kl. 7 f.m. och kl. 5 e.m., vilket naturligtvis förorsakade, att vattnet steg, så att det nu står i 8:e arbetsorten ovanför den undre horisontalorten.

 

13 december (1817-12-13)

I dag har ingenting hänt vid maskinerna. Båda hava gått mycket bra. – Vid kolbrytningen ingenting nytt.

 

14 december (1817-12-14)

Söndag. Båda maskinerna hava gått bra hela dagen och natten. Vattnet står mellan 4:e och 5:e arbetsorten i stupningen i ”Union”.

 

15 december (1817-12-15)

I går kväll packades 45:ans luftpumpskanna, varvid maskinen stod stilla 1 timme, men 53:an har gått mycket bra under tiden, och vattnet har sjunkit en arbetsort i stupningen i ”Union”. Det står nu en arbetsort ovanför horisontalorten.

 

16 december (1817-12-16)

I morse kl. 8 utbyttes pumpkannan vid 53:an, varunder maskinen stod still 1 ½ timme, och kl. 4 e.m. brast kolvstången strax under öppningen upptill i cylindern. Av skakningen lossnade fogen, som nu hade gjorts tät och bra, vid botten av cylindern. Denna kolvstång har gått sönder flera gånger förut. – Vattnet skulle hava varit nere i dag.

 

17 december (1817-12-17)

Sysselsatta med att reparera 53:ans cylinder. 45:an har gått bra hela tiden. Vattnet står mellan den 2:a och 3:e arbetsorten ovanför den undre horisontalorten i ”Union”.

 

18 december (1817-12-18)

Det blåste så hårt i dag från sydost med snö, att karlarna ovan jord icke kunde vistas vid ”Union”. Fortfarande sysselsatta med att reparera 53:an, men 45:an är i gång.

 

19 december (1817-12-19)

I dag inget arbete vid gruvorna på grund av det svåra vädret. 53:an kom i gång i morse kl. 2, då vattnet stod i 5:e arbetsorten.

 

20 december (1817-12-20)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit tillfredsställande. Det arbetas i kolgruvorna i dag.

 

21 december (1817-12-21)

Söndag. I morse kl. 9 stannade vi 53:an för utbyte av pumpkannan, vilket uppehöll maskinen 1 ½ timme, och strax efter det att maskinen hade kommit i gång, sprack 45:ans 11 fots ångpanna, varför det var nödvändigt att taga ur pluggen.

 

22 december (1817-12-22)

I dag var 53:an i gång, emedan 45:ans ångpanna icke var färdig, såsom omtalades i går. Vattnet står 3 famnar ovanför 4:e arbetsorten.

 

23 december (1817-12-23)

I morse kl. 4 sattes 45:an i gång, varför båda maskinerna hava varit i gång hela dagen. Vattnet står vid den stigande sidan i 5:e arbetsorten. – Bytte ut pumpkannan vid 45:an.

 

24 december (1817-12-24)

Båda maskinerna hava gått mycket bra i dag, och vattnet har sjunkit, så att det nu står vid den stigande sidan i 4:e arbetsorten.

 

25 december (1817-12-25)

Båda maskinerna hava gått bra hela natten och dagen, och vattnet sjunker ganska tillfredsställande i bergrummet.

 

26 december (1817-12-26)

I e.m. utbyttes 53:ans pumpkanna, och luftpumpskannan packades, vilket uppehöll maskinen 2 timmar. Som det i går och i dag varit helgdagar, har inget arbete utförts vid gruvorna.

 

27 december (1817-12-27)

I morse stannade vi åter 53:an för packning av luftpumpskannan. – Inget arbete vid gruvorna.

 

28 december (1817-12-28)

Söndag. Båda maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattnet sjunker ganska tillfredsställande.

 

29 december (1817-12-29)

I e.m. packades 45:ans luftpumpskanna, och fotventilluckan tätades, vilket uppehöll maskinen 3 timmar. Vattnet står 2 fot nedanför 2:a arbetsorten.

 

30 december (1817-12-30)

I går kväll packades 53:ans luftpumpskanna, vilket uppehöll maskinen 1 timme, men eftersom den fortfarande går mycket långsamt, har vattnet stigit, så att det nu står vid den stigande sidan i 2:a arbetsorten.

 

31 december (1817-12-31)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit 3 fot nedanför den 2:a arbetsorten. Mycket litet kol har brutits dessa dagar på grund av helgdagarna.

 

 

1818

 

1 januari (1818-01-01)

I morse kl. 8 stannades 53:an för utbyte av pumpkannan. Maskinerna hava gått bra i natt. Vattnet står vid den stigande sidan av 2:a arbetsorten.

 

2 januari (1818-01-02)

Båda maskinerna hava varit i gång, men mycket långsamt, 53:an emedan fogen mellan cylindern och ångskåpet är otät och 45:an dels på grund av dålig fyrning och dels emedan pannorna varit otäta. Vattnet har stigit, så att det nu står 2 fot nedanför stupningssidan i 3:e arbetsorten.

 

3 januari (1818-01-03)

I natt eller snarare i morse blev 45:ans fotventilslucka otät, och innan detta blev reparerat, hade maskinen stått i 1 ½ timme. 53:an går mycket långsamt. – Vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning, men mycket litet kol på grund av helgdagarna.

 

4 januari (1818-01-04)

Söndag. Vid maskinerna packades 53:ans luftpumpskanna i morse kl. 10, vilket uppehöll maskinen 1 timme. Vattnet står 4 fot uppe i 4:e  arbetsorten.

 

5 januari (1818-01-05)

Båda maskinerna hava varit i gång hela dagen, men 53:an vill fortfarande icke gå riktigt bra. Vattnet har sjunkit något. Endast 28 tunnor  kol No. 1 anmälda i dag från båda gruvorna.

 

6 januari (1818-01-06)

I dag helgdag. Ved 53:an brast det östra, yttre huvudstaget vid 8-tiden i morse, vilket uppehöll maskinen 4 timmar.

 

7 januari (1818-01-07)

Båda maskinerna hava gått bra hela tiden med undantag av 1 timme, då vi packade 53:ans luftpumpskanna. – Vattnet har sjunkit, så att det nu står 3 fot nedanför 4:e arbetsorten.

 

8 januari (1818-01-08)

I dag kl. 9 f.m. stannades 53:an för utbyte av pumpkannan, vilket förorsakade ett stillestånd på 6 timmar, varunder vattnet steg upp till stupningssidan i 4:e arbetsorten. Vid kolbrytningen allt i ordning.

 

9 januari (1818-01-09)

Båda maskinerna hava gått bra med undantag av 1 timme, då 45:an stod för ompackning av luftpumpskannan. Vattnet har sjunkit, så det nu står mellan 3:e och 4:e arbetsorten.

 

10 januari (1818-01-10)

Båda maskinerna har gått bra med undantag av 1 ½ timme, då 53:an stod för packning av luftpumpskannan. Vattnet har sjunkit och står 3 fot nedanför 3:e arbetsorten.

 

11 januari (1818-01-11)

Söndag. Båda maskinerna gått bra hela dagen, och vattnet har sjunkit, så att det nu står 1 famn ovanför 2:a arbetsorten. – Sysselsatta med rensning i ”Union”.

 

12 januari (1818-01-12)

I morse utbyttes 45:ans 14 tums pumpkanna, vilket uppehöll maskinen 6 timmar. Det var med svårighet pumpkannan kunde utbytas, emedan vattnet var uppe. Det står nu 3 fot ovanför 2:a arbetsorten. Ett stort antal man hemma i dag.

 

13 januari (1818-01-13)

Båda maskinerna gått bra med undantag av 1 timme, då 53:an stod för packning av luftpumpskannan. Vattnet står i 2:a arbetsorten över sulan. - Vid kolbrytningen ingenting nytt.

 

14 januari (1818-01-14)

I morse kl. 6 släppte pumpkannan till 53:an vattnet, och innan folk kunde erhållas och utbytet skett, var klockan 9, innan maskinen kom i gång. Vattnet har stigit och står nu mellan 2:a och 3:e arbetsorten.

 

15 januari (1818-01-15)

I morse kl. 8 stannades 53:an för att packa kolven och kitta fogen mellan cylindern och ånglådan, vilket allt uppehöll maskinen 6 timmar, men nu har den gått mycket bra. Vattnet stod i morse vid den stupande sidan av 2:a arbetsorten, i kväll 4 fot ovanför densamma. – Vid kolbrytningen ingenting, allt är i ordning.

 

16 januari (1818-01-16)

I morse utbyttes pumpkannan vid 53:an, vilket uppehöll maskinen 1 timme. Vattnet står vid stupningssidan i 2:a arbetsorten över sulan. – I går var det så dåligt väder, att karlarna ovan jord icke kunde arbeta hela dagen. Vid 2-tiden i natt klarnade det, och sedan dess har det blåst en verklig orkan. Sjön gick så hög, att den tog med sig underbryggan och förde alla de båtar, som lågo uppdragna på stranden, in i Bergströms trädgård samt sköljde även bort alla stängsel till de trädgårdar, som tillhöra gruvarbetarnas bostäder vid sjön.

 

17 januari (1818-01-17)

Båda maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet sjunker mycket snabbt. –Vid kolbrytningen äro alla i arbete. Vi äro även sysselsatta med att plocka upp det timmer, som tillhör bryggan och som ligger utspritt på stranden.

 

18 januari (1818-01-18)

Söndag. Båda maskinerna hava gått mycket bra med undantag av 1 timme, då 53:an stod för packning av luftpumpskannan. I kväll kl. 7 var vattnet nere i orten.

 

19 januari (1818-01-19)

I morse gingo karlarna ned i horisontalorten, varifrån de varit utestängda sedan den 22 november på grund av vatten. Maskinerna hava gått bra. Vid kolbrytningen ingenting.

 

20 januari (1818-01-20)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet var nere i går kväll kl. 11.

 

21 januari (1818-01-21)

Båda maskinerna hava gått bra med undantag av 1 timme i morse mellan kl. 4 och 5, då 53:ans luftpumpskanna packades. Vattnet är nere och karlarna i orten. Var i går kväll nere och mätte från ”Unions” gruvschakt och in till giman av den övre horisontalorten och även dubbelhuvudorten vid 11:e genomslaget åt öster, där de hava påträffat en uppåtriktad förkastning på 3 fot åt norr.

 

22 januari (1818-01-22)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet är nere.

 

23 januari (1818-01-23)

Samma som i går. Karlarna hava ännu icke påträffat borrhålet.

 

24 januari (1818-01-24)

I e.m. packades 53:ans luftpumpskanna, varför karlarna måste lämna den undre horisontalorten.

 

25 januari (1818-01-25)

Söndag. I morse utbyttes pumpkannan vid 53:an, vilket uppehöll maskinen 1 ½ timme. Inget arbete utfört vid gruvan.

 

26 januari (1818-01-26)

I dag kl. 12 stannades 45:an för utbyte av pumpkannan, vilket uppehöll maskinen 6 timmar genom att det var nödvändigt att taga upp pumpstängerna, emedan de på grund av högt vatten icke kunde taga ut pumpkannan genom uttagsluckan.

 

27 januari (1818-01-27)

Nödsakad att åter packa om 53:ans luftpumpkanna, hampan var dålig. Vattnet står nu 4 fot i 1:a arbetsorten. – Ingenting nytt vid kolbrytningen.

 

28 januari (1818-01-28)

I går kväll voro maskinarbetarna nere och kilade fast den förbindning på 17 tums pumparna, som är mitt emot den gamla gruvan, emedan denna förbindning ständigt har läckt, och detta uppehöll maskinen 6 timmar. Vattnet stod i morse 2 fot i den 1:a arbetsorten över sulan.         – Arbetarna sysselsatta med den nya maskinen.

 

29 januari (1818-01-29)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit, så att det nu står 1 fot nedanför den 1:a arbetsorten. – Vid kolbrytningen har ingenting hänt.

 

30 januari (1818-01-30)

I går kväll var det nödvändigt att byta ut luftpumpskannorna både i 53:an och 45:an och i dag att byta ut 17 tums pumpkannan, varför vattnet har stigit upp till 1:a arbetsorten.

 

31 januari (1818-01-31)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit till 2 fot nedanför den 1:a arbetsorten.

 

1 februari (1818-02-01)

Söndag. I morse kl. 9 utbyttes 17 tums pumpkannan, vilket uppehöll maskinen 1 timme, och i kväll togs pluggen ur 45:ans 11 fots ångpanna. – Vattnet står 3 fot nedanför den 1:a arbetsorten.

 

2 februari (1818-02-02)

I morse kl. 4 måste 53:ans luftpumpskanna packas om. I dag kl. 10 f.m. var 11 fots ångpannan klar, och i kväll kl. 6 togs pluggen ur 9 fots ångpannan. 45:an har stått hela tiden. Vattnet är uppe 6 fot i den 2:a arbetsorten. Arbetarna sysselsatta vid bryggan, som snart skall vara färdig, om vädret fortsätter att vara vackert.

 

3 februari (1818-02-03)

I e.m. äro alla ångpannorna i ordning och båda maskinerna i gång och gå bra. Vattnet har stigit de sista 2 dagarna, så att det nu står 6 fot nedanför den 3:e arbetsorten. – Vid kolbrytningen ingenting. Arbetarna sysselsatta med bryggan.

 

4 februari (1818-02-04)

Maskinerna hava gått mycket långsamt i natt, i synnerhet 53:an, men de hava gått något bättre i dag. Vattnet har stigit ½ famn.

 

5 februari (1818-02-05)

I går kväll kl. 11 var det nödvändigt att packa om 53:ans luftpumpskanna, vilket uppehöll maskinen 1 timme. Vattnet har stigit 3 fot sedan i går morse. – Vid kolbrytningen är allt i ordning.

 

6 februari (1818-02-06)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit, så att det nu står 1 fot nedanför den 3:e arbetsorten. – Ingenting nytt.

 

7 februari (1818-02-07)

I e.m. packades 53:ans luftpumpskanna, vilket uppehöll maskinen, så att vattnet har endast sjunkit 1 fot.

 

8 februari (1818-02-08)

Söndag. Maskinerna hava gått tämligen bra, men vattnet har icke sjunkit något. – I dag har det endast arbetats vid bryggan.

 

9 februari (1818-02-09)

I morse kl. 9 stannades 53:an för att packa kolven och luftpumpskannan samt sätta fast främre ändan av utblåsningsröret, som var lös. Dessutom togs pluggen ur 17 fots ångpannan, varför maskinen icke kom i gång förrän kl. 4 i morse, den 10:e.

 

10 februari (1818-02-10)

Maskinen kom i gång med alla de 3 små ångpannorna. Under tiden har vattnet stigit, så att det nu står uppe 10 fot i den 4:e arbetsorten.

 

11 februari (1818-02-11)

I dag kl. 12 anslöts även 17 fots ångpannan, då båda maskinerna sattes i gång, och de hava gått sedan dess. Vattnet stod i morse 1 famn ovanför den 4:e arbetsorten. Maskinarbetarna sysselsatta med den nya maskinen.

 

12 februari (1818-02-12)

Båda maskinerna hava gått bra hela natten och dagen, och vattnet står nu 1 famn nedanför den 4:e arbetsorten. – Vid kolbrytningen ingenting särskilt.

 

13 februari (1818-02-13)

I morse kl. 8 stannades 53:an för packning av luftpumpskannan, vilket uppehöll den 1 timme, men därefter hava de gått mycket bra, och vattnet står 4 fot upp i den 3:e arbetsorten. – Vid kolbrytningen ingenting särskilt.

 

14 februari (1818-02-14)

I morse kl. 10 stannades 53:an för utbyte av 17 tums pumpkannan, vilket uppehöll maskinen 1 timme, men sedan har den gått mycket bra. Vattnet står nu 1 famn nedanför den 3:e arbetsorten. – Avslutade i dag kartan över mätningarna i den övre horisontalorten och fann giman befinna sig under en mosse, varför ännu ingen ny plats kan fastställas för ett nytt schakt, förrän drivningen har kommit längre fram.

 

15 februari (1818-02-15)

Söndag. I dag hava båda maskinerna gått mycket bra. Men var vattnet står, kan icke fastställas, emedan inget arbete utfördes i gruvan.

 

16 februari (1818-02-16)

I dag kl. 1 e.m. stannades 45:an för utbyte av pumpkannan, vilket kunde utföras genom uttagsluckan, emedan vattnet var så lågt nere. Det står 8 fot nedanför 3:e arbetsorten över sulan. – Ett stort antal man hemma i dag, emedan det är marknad i Hälsingborg.

 

17 februari (1818-02-17)

I dag kl. 9 stannades 45:an för insättning av en ny stropp i öglan på utsidesändan av balansen, där även 2 nya länkar påsättes, vilket allt uppehöll maskinen 8 timmar, men därefter hava båda maskinerna gått mycket bra, och vattnet har sjunkit, så att det nu står 3 fot ovanför 2:a arbetsorten. – Var i dag i Hälsingborg och avlade tro- och huldhetsed till Carl XIV Johan.

 

18 februari (1818-02-18)

53:an går fortfarande mycket långsamt, varför den stannades i morse kl. 9 för utbyte av luftpumpskannan och fastsättning av en lös ögonbult, vilket uppehöll maskinen 4 timmar, varför vattnet har sjunkit mycket litet och står endast vid stupningssidan i 2:a arbetsorten. Maskinarbetarna börja i dag att sätta ihop svänghjulet vid den nya maskinen, ävenså linhjulet. Cylindern har tidigare blivit uppsatt, men ej hopskruvad.

 

19 februari (1818-02-19)

Båda maskinerna hava varit i gång, och vattnet har sjunkit, så att det nu står vid den stigande sidan i 1:a arbetsorten. Vid kolbrytningen är allt i ordning.

 

20 februari (1818-02-20)

Oaktat vi först hade att packa 53:ans luftpumpskanna och sedan att täta en lucka vid 45:an, vilket uppehöll maskinerna något, har vattnet sjunkit, så att det nu står bara 2 fot högt.            – Började ett nytt borrhål på fältet sydväst från No. 17.

 

21 februari (1818-02-21)

I morse kl. 4 var vattnet nere i horisontalorten, och karlarna gingo in och satte ned borrstängerna, då det visade sig, att borrhålet var mer än 1 famn öster om huvudorten, varför en arbetsort svängdes av i den riktningen. – Maskinarbetarna sysselsatta med maskinen.

 

22 februari (1818-02-22)

Söndag. I morse kl. 7 träffade vi på (det så efterlängtade) borrhålet i den nya gruvan, varför vi skola börja att sänka i morgon. I går kväll kl. 11 måste 53:ans luftpumpskanna packas.

 

23 februari (1818-02-23)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet är nere. – Schaktsänkarna göra förberedelser vid den nya gruvan.

 

24 februari (1818-02-24)

I dag kl. 10 f.m. stannades 53:an för utbyte av pumpkanna och bottenventil, vilket uppehöll maskinen 6 timmar, men hindrade icke karlarna i orten, emedan 45:an arbetar så bra. Schaktsänkarna voro nere på botten kl. 6 i morse.

 

28 februari (1818-02-28)

Sedan i går kväll har ingenting hänt. Allt är i ordning, och sänkningen är i bra gång, fast det rasar igen mycket.

 

1 mars (1818-03-01)

Söndag. Maskinerna hava gått tämligen bra, och vattnet är nere i horisontalorten. Vid kolbrytningen ingenting nytt. Maskinarbetarna sysselsatta med ångmaskinen.

 

2 mars (1818-03-02)

I går kväll eller snarare i morse voro karlarna tvungna att komma ut ur orten på grund av vatten, vilket förorsakades av att 53:ans lilla ångmaskin gick sönder i går kväll, och pluggen måste tagas ur, innan den kunde tätas, varför endast 45:an har gått hela dagen. – I morse började vi brytning av pelare både i ”Union” och även i den övre flötsen i No. 16.

 

3 mars (1818-03-03)

Maskinerna hava gått mycket långsamt, i synnerhet 45:an, emedan den östra ångpannan har varit mycket otät, men 53:an har gått mycket bra, men där äro pumprören icke riktigt bra, varför vattnet har stigit i stället för att falla, och i dag står det upp till 1:a arbetsorten över sulan.

 

4 mars (1818-03-04)

Maskinerna hava gått ganska bra, men 17 tums pumparna läcka, tror det är snyftkranen. Vattnet har stigit något, det står 1 fot nedanför den 1:a arbetsorten. Vid kolbrytningen är allting i ordning. I dag fingo vi en timmerlängd insatt i förbyggnaden vid borrhålet på fältet. De hava träffat på sandstensbitar på botten.

 

6 mars (1818-03-06)

I går kväll kl. 10 måste 17 tums pumpkannan bytas ut, vilket förorsakade 2 timmars uppehåll, varför vattnet steg och står i 1:a arbetsorten, men i kväll står det 3 fot nedanför. I den västra dubbelorten vid 11:e genomslaget i ”Union” träffade de på förkastningen kl. 10, som stupar nedåt åt öster, och dess riktning är S 67° O samt dess stupning 71°.

 

7 mars (1818-03-07)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit mycket bra. Det står nu endast 1 fot ovanför dörren. Vid kolbrytningen har ingenting hänt med undantag av att de i går kväll höggo på förkastningen i den östra dubbelhuvudorten, varvid lera, stenbitar m.m. med ett förskräckligt buller fyllde huvudorten 2 fot högt och så långt nedåt som 5 dagars drivning.

 

8 mars (1818-03-08)

Söndag. Båda maskinerna hava gått bra hela dagen, men jag vet icke, var vattnet står, emedan ingen är nere i gruvan.

 

9 mars (1818-03-09)

I morse kl. 6 släppte 53:ans pumpkanna vattnet, vilket uppehöll maskinen över 2 timmar, men sedan hava de gått mycket bra, och vattnet har sjunkit 4 fot. Avbrutit arbetet vid borrhålet på fältet till längre fram på sommaren. I morse började vi rensa den östra huvudorten för att komma upp och driva igenom förkastningen för att utröna dess storlek.

 

10 mars (1818-03-10)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet står 4 fot. Vid kolbrytningen är allt i ordning. Maskinarbetarna sysselsatta med maskinen.

 

11 mars (1818-03-11)

I morse kl.  4 släppte 17 tums pumpkannan vattnet, och innan karlarna voro samlade, pumpstängerna tagits upp och satts ned igen, var klockan mycket nära 7, innan maskinen kom i gång, varför vattnet steg, så att det i morse stod 6 fot högt. – I den nya gruvan träffade de på kol i den övre eller Grevinnan Ruuths flöts under natten, men de hava ännu icke kommit igenom.

 

12 mars (1818-03-12)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet är nere i horisontalorten, men karlarna kunna icke komma in för att bryta, förrän den blivit rensad, ty här finnes mycket slam. – I dag avslutades kolbrytningen i No. 17, emedan där är utbrutet, efter att hava tagit ut 101.582 tunnor No. 1, 136.891 tunnor No. 2 och 85.465 tunnor No. 3. – Karlarna flyttades över till ”Union” och No. 16.

 

13 mars (1818-03-13)

I e.m. påsattes en skruvbygel vid 5:e skarven i 17 tums pumpsatsen, emedan den ständigt var otät, varför maskinen stod stilla 4 timmar. – Sysselsatta med att taga upp diverse träklossar och gamla plank m.m. från No. 17. – Två Newcastlebriggar landade här i går kväll i stormen.

 

14 mars (1818-03-14)

I dag hava vi varit sysselsatta med att avsluta upptagningen av allt löst i No. 17, vilket var klart i kväll. – Vid kolbrytningen ingenting nytt med undantag av att vi fortfarande hålla på med rensningen i det 11:e genomslaget i ”Union”. Maskinerna hava gått bra, men båda pumpsatserna äro i ganska dåligt skick, varför vattnet icke är nere.

 

15 mars (1818-03-15)

Söndag. I morse byttes pumpkannan ut i 17 tums pumpsatsen, vilket uppehöll maskinen 2 timmar, men sedan hava de gått mycket bra, men jag vet icke vattenståndet, emedan inga äro nere i gruvan. Flötsen i nya gruvan är som följer: 18 tum mörkt material, 8 tum kol och 8 tum lös skiffer.

 

16 mars (1818-03-16)

I morse kl. 7 gick den bortre förbindningen vid 53:ans ”Y” sönder, men lyckligtvis förorsakades ingen skada, emedan Sjöberg råkade observera det strax innan det hände, men innan smederna hade reparerat den och den blivit tillräckligt avkyld för att kunna hanteras, var klockan 10 i kväll. Under tiden packades pumpkolven, luftpumpskolven m.m. för att sätta maskinen i ordning. I morse stod vattnet 6 fot över sulan. Vid kolbrytningen ingenting nytt. Fortfarande sysselsatta med rensning i 11:e genomslaget. Sedan förra torsdagen (den 12:e) har vattnet sjunkit 6 tum i dammen i skogen nordost om ”Union”. Det är mest troligt, att det rinner igenom förkastningen, emedan huvudorterna icke äro långt därifrån.

 

17 mars (1818-03-17)

I dag kl. 11 stannade vi för utbyte av pumpkannan och bottenventilen vid 45:an, vilket uppehöll maskinen 7 timmar, innan den åter kom i gång. Vattnet stod 2 famnar ovanför den 1:a arbetsorten över sulan. Vid kolbrytningen ingenting. Maskinarbetarna sätta upp bärbjälkar m.m. vid den nya maskinen.

 

18 mars (1818-03-18)

I e.m. kl. 5 måste 17 tums pumpkannan bytas ut, vilket uppehöll maskinen över 1 timme. Vattnet står i kväll ½ famn i 1:a arbetsorten.

 

19 mars (1818-03-19)

Båda maskinerna hava gått ganska tillfredsställande, men pumprören under vatten äro otäta, varför vattnet sjunker mycket långsamt. Det stod i morse 4 fot uppe i 1:a arbetsorten, och nu i kväll står det 4 fot nedanför densamma. Vid kolbrytningen ingenting. Rensningen i 11:e genomslaget är nu närapå avslutad.

 

20 mars (1818-03-20)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet står vid dörren. Just som de i går kväll hade avslutat rensningsarbetet i 11:e genomslaget, inträffade med förfärlig våldsamhet ett nytt ras, som tog med sig släde och korg hela vägen ned till 3-fotsförkastningen. Lyckligtvis hade de strax innan spänt ifrån hästen, och det var med den allra största svårighet som karlarna kommo ur vägen för alla stora stenar och grus. Nu är det lika fullt igen, som det var förra gången.

 

21 mars (1818-03-21)

Eftersom det i dag är helgdag, har inget arbete utförts. Maskinerna hava gått bra, och vattnet stod i morse 4 fot högt. Det blåste mycket hårt i natt och i dag, så att den barlastade briggen har alldeles slagits sönder och den kollastade har sjunkit, men besättningen är räddad. – I dag begrovs Petroff. Han slog ihjäl sig i måndags e.m. genom ett ras från taket öster om ”Union”.

 

22 mars (1818-03-22)

Söndag. I morse kl. 7 måste 17 tums pumpkannan vid 53:an bytas ut, vilket uppehöll maskinen ca 1 ½ timme.

 

23 mars (1818-03-23)

I morse måste 17 tums pumpkannan bytas ut, emedan lädret var så dåligt, då det var av den svenska sorten, ty vi hava ingenting kvar av det engelska lädret. Vattnet står 1 ½ famn uppe i 1:a arbetsorten.

 

24 mars (1818-03-24)

53:ans luftpumpskanna måste packas i går kväll, och 45 tums maskinens pumpkanna måste utbytas i dag, så att vattnet har stigit 4 fot, och det står nu 1 fot ovanför 1:a arbetsorten. Började åter att rensa upp 11:e genomslaget.

 

25 mars (1818-03-25)

I dag kl.1 sattes fördämningen i stenorten, och vattnet var nere i botten kl. 3, då maskinarbetarna gingo ned för att se över pumprören, och de lyckades att få dem täta. Det var fel på uttagsluckan för bottenventilen i 14 tums satsen och snyftkranen i 17 tums. Vattnet står vid den stupande sidan i 2:a arbetsorten.

 

26 mars (1818-03-26)

I går kväll kl. 9 måste 53:ans pumpkanna utbytas. Den hade nämligen släppt vattnet i går, då det var så tjockt och stod upp till 2:a arbetsorten. Nu står det 8 fot nedanför nämnda ort.

 

27 mars (1818-03-27)

Bytte i dag åter  ut pumpkannan. Vattnet 1 famn ovanför 2:a arbetsorten.

 

28 mars (1818-03-28)

Måste i dag packa båda luftpumpskannorna, och i går kväll kl. 6 gick 45:ans östra ångpanna sönder, varför maskinen har stått sedan dess. Vattnet har naturligtvis stigit och står nu upp till 3:e arbetsorten. Mycket litet kol i dag, emedan i går var Långfredag och dag efter lottning.

 

29 mars (1818-03-29)

Söndag. Måste i dag byta ut 17 tums pumpkannan två gånger, d.v.s. i morse kl. 7 och åter i kväll kl. 6, varför vattnet har stigit och står 1 famn ovanför 4:e arbetsorten.

 

1 april (1818-04-01)

Sedan sist har ingenting hänt. Maskinerna hava varit i gång tills i morse kl. 5, då 53:ans luftpumpskanna packades, vilket uppehöll maskinen 1 timme. Vid kolbrytningen ingenting. Sänkningen av "Association" går mycket långsamt på grund av brist på krut. Vattnet står 2 fot ovanför den stigande sidan i 4:e arbetsorten.

 

2 april (1818-04-02)

I morse utstakades en ny gruva och påbörjades med syftning N 50° O, avstånd 242 famnar från ”Union” i skogen mot Måarp. Kolbrytningen som vanligt. Maskinerna har gått tämligen bra hela dagen och natten, och vattnet står 3 fot i 3:e arbetsorten.

 

3 april (1818-04-03)

Allt är i ordning både beträffande kolbrytningen och maskinerna. Sänkningen av den nya gruvan går mycket bra, eftersom vi äro fria för vatten.

 

4 april (1818-04-04)

I morse kl. 7 gick 53:ans östra huvudstag sönder, vilket uppehöll maskinen 3 timmar, varunder vi packade luftpumpskannan. Vattnet står vid stupningssidan i 2:a arbetsorten. Den nya schaktsänkningen fortskrider mycket bra, men sänkningen vid ”Association” går mycket långsamt av brist på krut.

 

5 april (1818-04-05)

Söndag. Kl. 10 i morse måste 53:ans pumpkanna utbytas. Lädret är mycket dåligt, emedan det endast är av svensk tillverkning. Vattnet står i 4 fot i 2:a arbetsorten.

 

6 april (1818-04-06)

Allting är i ordning i dag både vid maskinerna och gruvorna.

 

7 april (1818-04-07)

I morse kl. 7 måste vi stanna för utbyte av 17 tums pumpkannan. Lädret är så dåligt, att kannorna icke vilja hålla. Vid kolbrytningen ingenting. Den nya schaktsänkningen går mycket bra.

 

8 april (1818-04-08)

I e.m. kl. 4 stannade vi för utbyte av 17 tums pumpkannan, vilket uppehöll maskinen 1 timme. Vattnet står vid den stigande sidan i 2:a arbetsorten, inget vattentillflöde. Sänkningen av det nya schaktet går mycket bra, och vi äro nere 2 ½ famn, men schaktsänkningen vid ”Association” går mycket långsamt, brist på krut. I går snöade det så mycket, att vi icke kunde arbeta vid gruvorna.

 

9 april (1818-04-09)

I dag packades 53:ans luftpumpskanna, vilket uppehöll maskinen 1 timme. Vattnet står 2 fot nedanför 3:e arbetsorten. Vid kolbrytningen är allt i ordning. Likaså vid schaktsänkningarna.

 

10 april (1818-04-10)

53:an har gått bra hela dagen, men i e.m. packades 45:ans luftpumpskanna, varför den stod över 1 timme. Vattnet står 3 fot nedanför 3:e arbetsorten. Schaktsänkningarna gå mycket bra.

 

11 april (1818-04-11)

Båda maskinerna hava gått hela dagen, och vattnet står vid den stigande sidan i 2:a arbetsorten. Vid kolbrytningen är allt i ordning. Vid den nya schaktsänkningen började vi timra. Den är nu nere nära 4 famnar, och materialet börjar bliva något lösare på grund av litet mera vatten.

 

12 april (1818-04-12)

Söndag. I morse utbyttes pumpkannan vid 53:an, vilket uppehöll maskinen litet mer än 1 timme. Vattnet står 8 fot nedanför 2:a arbetsorten. I morse avslutades den understa timmerlängden vid den nya gruvan. – I dag begrovs Förman Qvistberg. Han avled i tisdags av ålderdomssvaghet och var den första förmannen här. Han hade varit här, sedan gruvbolaget började.

 

13 april (1818-04-13)

Båda maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattenståndet är detsamma som i går. Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att ett antal arbetare hava varit hemma i dag. Sysselsatta med att sätta in den översta timmerlängden vid den nya gruvan. ”Association” går mycket långsamt av brist på krut.

 

14 april (1818-04-14)

53:an har gått hela dagen, men 45:an stannades kl. 1 för ombyte av pumpkannan, vilket uppehöll maskinen 4 timmar. Vattnet står 3 fot nedanför 2:a arbetsorten. Vid kolbrytningen ingenting. Båda schaktsänkningarna gå mycket bra.

 

15 april (1818-04-15)

I morse utbyttes pumpkannan vid 53:an, vilket uppehöll maskinen 1 timme, och på e.m. gick luftpumpskannan vid 45:an sönder, vilket uppehöll den maskinen 3 timmar. Vattnet står 2 fot uppe i 2:a arbetsorten. Vid kolbrytningen ingenting. Schaktsänkningarna gå bra.

 

16 april (1818-04-16)

Vid maskinerna har ingenting hänt, hava gått hela dagen. Vid kolbrytningen ingenting. Vi satte in en 10 fots timmerlängd i sänkschaktet vid Måarp, det fanns icke plats för längre. Vattnet står vid den stigande sidan i 2:a arbetsorten.

 

17 april (1818-04-17)

Ingenting särskilt har hänt i dag, allt är i ordning. Vattnet har sjunkit, så att det nu står 2 fot nedanför 2:a arbetsorten.

 

18 april (1818-04-18)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit tämligen bra. Då de i går kväll nästan voro färdiga med rensningen upp emot förkastningen i 11:e genomslaget i ”Union”, uppstod ett nytt ras, som åter fyllde huvudorten närapå 15 famnar. Båda schaktsänkningarna gå bra.

 

19 april (1818-04-19)

Söndag. I morse kl. 8 stannade vi för utbyte av 17 tums pumpkannan, vilket uppehöll maskinen ca 1 timme.

 

20 april (1818-04-20)

Ingenting särskilt har hänt vid arbetena. Allt är i ordning. Vattnet står 9 fot nedanför 2:a arbetsorten.

 

21 april (1818-04-21)

I e.m. måste 17 tums pumpkannan utbytas vid 53:an och även luftpumpskannan packas, vilket uppehöll maskinen 1 ½ timme. Satte in en hel timmerlängd i den nya gruvan. Vattnet står 1 fot nedanför 2:a arbetsorten.

 

22 april (1818-04-22)

Maskinerna hava gått hela dagen, men vattnet har sjunkit mycket litet. Det står 3 fot nedanför 2:a arbetsorten. Vid kolbrytningen och schaktsänkningarna ingenting.

 

23/24 april (1818-04-23/24)

I morse kl. 8 stannades 45 tums maskinen för utbyte av pumpkannan, varvid länkarna vid den yttre balansändan brusto och maskinen slog så hårt, att den västra fjädringsbalken knäcktes, och medan denna reparerades, gick saxsprinten vid cylinderkolven sönder vid 53:an, men lyckligtvis utan att anställa någon skada. En ny insattes omedelbart. Det sista, som hände, var, att då förbindningen vid ”Y”-et skulle klämmas fast, upptäcktes den vara sönder ovanför det undre haket, varför den måste tagas av och skickas till smedjan för reparation, och innan den var kall, var klockan 12 på natten, innan maskinen kom i gång. Under hela denna tid gick 53:an, men kl. 10 på kvällen släppte pumpkannan vattnet, och som bottenventilen ej fungerade ordentligt, utbyttes även den, och man började med detta, så snart 45:an kom i gång, och kl. 6 på morgonen den 24 voro båda maskinerna i arbete och gingo bra. Vattnet står 3 fot nedanför 3:e arbetsorten. Som sättningen har börjat framträda mycket öster om ”Union” vid det sjätte genomslaget och har kommit ända ned till den fjärde väggen ovanför schaktorten, varför ingen av dem ovanför kan brytas, och som kolhuggarna snart äro färdiga vid 13:e pelaren, hava 18 man flyttats bort. För att få bättre plats för dem, hava de i dag börjat lägga en plattform i No. 17 för att bryta den övre flötsen.

 

25 april (1818-04-25)

Som 53:an fortfarande icke vill arbeta med någon kraft, stannades den kl. 11 i dag, så cylinderkolven packades, luftpumpskannan utbyttes och packades, kondensorventilen reparerades, bottenventilen sågs över, maskinstativet och cylinder kilades fast m.m., vilket allt uppehöll maskinen till kl. 2 på morgonen den 26 ds. Vid kolbrytningen och schaktsänkningarna ingenting. Vattnet står 8 fot nedanför 3:e arbetsorten.

 

26 april (1818-04-26)

Söndag. Båda maskinerna hava gått bra, men som den ena maskinen stod i går, har vattnet stigit, så att det står 4 fot nedanför 4:e arbetsorten.

 

27 april (1818-04-27)

Ingenting särskilt. Allt är i ordning. Vattnet står 1 ½ famn ovanför 3:e arbetsorten.

 

28 april (1818-04-28)

I morse kl. 6 stannades 53:an för utbyte av pumpkannan, vilket uppehöll maskinen 1 ½ timme, och då fogen mellan kondensorn och inblåsningsröret blivit otät, uppehölls maskinen ½ timme, men sedan har den gått mycket bra.

 

29 april (1818-04-29)

Som det i dag är sorgedag efter den avlidne konungen, har inget arbete utförts, men vid maskinen blev fogen mellan kondensorn och inblåsningsröret så otät, att den måste packas, vilket uppehöll maskinen 1 timme.

 

30 april (1818-04-30)

I dag var jag nere och kontrollerade mätningen av den 19 febr. 1818 så långt som det 24:e mätningsbladet för att vara förberedd på att sätta ut orten upp till den nya gruvan. Strax efter kl. 1 i e.m. sögs en klaff till fotventilen inåt vid 45:an, vilket uppehöll maskinen 2 timmar. Sent i kväll stod vattnet upp till 4:e arbetsorten ovanför den stupande arbetsorten. Arbetet vid  båda sänkningarna går bra. Vi hava fått krut för schaktsänkningen.

 

1 maj (1818-05-01)

I går kväll kl. 12 blev 45:ans östra ångpanna så otät, att pluggen måste tagas ur, och i dag hava smederna reparerat ångpannan. Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att vi avslutat förbyggnaden i No. 17. Det har icke funnits någon där förut ovanför övre flötsen. Arbetet vid båda schaktsänkningarna går bra. Vid "Association" hava sänkningsarbetarna fått krut, och vid den nya gruvan invid Måarp är det mycket litet vatten.

 

2 maj (1818-05-02)

I dag har ingenting hänt med undantag av att smederna icke fingo ångpannan färdig förrän kl. 5 i e.m., varför endast 53.an är i gång. Satte in 6 fots timmer i den nya gruvan. Vattnet står 3 fot nedanför 4:e arbetsorten.

 

3 maj (1818-05-03)

Söndag. Klockan var 2 i morse, innan det blev någon ånga i den reparerade ångpannan, och därefter slogs pluggen ur den västra ångpannan till samma maskin. Vattnet står i 4:e arbetsorten.

 

4 maj (1818-05-04)

Var i dag nere och mätte den övre horisontalorten vid giman. Denna vrider sig mycket åt väster och synes vara mycket nära förkastningen. Klockan var 6 i kväll, innan det blev någon ånga i den västra ångpannan vid 45:an, varför endast en maskin har varit i gång i dag. Vattnet står nu 8 fot nedanför 5:e arbetsorten ovanför den undre horisontalorten.

 

5 maj (1818-05-05)

I e.m. träffade de på förkastningen i den övre horisontalorten. Klockan var nära 6 i morse, innan det var någon ånga i 45:ans västra ångpanna, så att klockan var nära 9, innan 53:ans lilla ångpanna avställdes. Vattnet står 1 fot i 5:e arbetsorten.

 

6 maj (1818-05-06)

Smederna hava hela dagen varit sysselsatta med ångpannan, vilken nu, sedan den blivit rensad, visar sig hava många små hål. Endast 45:an har varit i gång, enär pumpkannan måste bytas ut i morse, varför vattnet har stigit och står nu 6 fot nedanför den 6:e arbetsorten. - I morse träffade vi på ett lager grovt grus i den nya gruvan i skogen, men med mycket litet vatten. Ortsdrivarna arbeta sig igenom förkastningen, vilket går ganska lätt, men taket är mycket dåligt.

 

7 maj (1818-05-07)

I morse kl. 6 kommo maskinerna i gång, och de hava sedan gått mycket bra. Vattnet står vid stupningssidan i 6:e arbetsorten. Eftersom det i dag är helgdag, har det endast arbetats vid schaktsänkningen i skogen.

 

8 maj (1818-05-08)

I morse togs pluggen ur 53:ans 17 fots ångpanna, vilket förorsakat att 45:an fått stå stilla, emedan alla 3 ångpannorna behöves för 53:an. Vattnet står 4 fot nedanför 6:e arbetsorten. Vid den nya gruvan i skogen sattes in 4 fot timmer, och vid det andra sänkschaktet hava de varit uppehållna genom att det fastnat något i borrhålet.

 

9 maj (1818-05-09)

Kl. 10 f.m. kom 17 fots ångpannan i arbete, så att båda maskinerna hava varit i gång sedan dess, men vattnet har icke sjunkit något, emedan det varit nödvändigt att byta ut 14 tums pumpkannan. I morse kommo de ned på hallen i den nya gruvan i skogen. Den andra sänkningen går mycket bra.

 

10 maj (1818-05-10)

Söndag. I dag avslutades förbyggningen i den nya gruvan i skogen. Det är 11 famnar 4 fot ned till hallen, men icke mera vatten. I dag lade jag åter ut uppmätningen av övre horisontalorten, då det visade sig, att slutet på 21:a mätningsbladet närmar sig den nya gruvan, vilket syftar N 87° O, avstånd 2 ”chains” 6 fot (=106 fot).

 

11 maj (1818-05-11)

I går kväll kl. 11 var det nödvändigt att stanna 53:an för utbyte av pumpkannan. Eljest hava maskinerna gått mycket bra, men vattnet står endast 3 fot ovanför 5:e arbetsorten. – I dag var jag nere och märkte ut den plats, där orten skall påbörjas från övre horisontalorten fram emot den nya gruvan.

 

12 maj (1818-05-12)

Båda maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet har sjunkit, så att det nu står vid stupningssidan i 5:e arbetsorten. I går kväll började karlarna driva orten. Timmermännen hava påbörjat skivgalgen för den nya maskinen.

 

13 maj (1818-05-13)

Ingenting särskilt har hänt. Allt är i ordning och maskinerna i gång. Vattnet står 2 fot ovanför 4:e arbetsorten.

 

14 maj (1818-05-14)

Detsamma som i går. Vattnet står 1 fot i 3:e arbetsorten.

 

15 maj (1818-05-15)

D:o d:o d:o. Vattnet står 1 fot i 2:a arbetsorten.

 

16 maj (1818-05-16)

I e.m. kl. 2 sjönk vattnet plötsligt vid maskinerna, men det var fortfarande 5 famnar vatten i ”Union”, varför det måste hava blivit uppdämt mellan maskinerna och denna gruva, och då förmännen kommo för att undersöka förhållandet, var det så. En del lera hade fallit ned från ortens sidor och hindrade vattnet att komma fram, men så snart de hade röjt upp, rann vattnet, och sedan har vattnet icke varit nere vid maskinerna.

 

17 maj (1818-05-17)

Söndag. I natt kl. 12 var orten åter ren och är nu så länge i ordning, men tisdag morgon skola de börja timra där med 3 tums plank. Som bottenventilen i hög grad hämmade maskinens gång och det var för stor risk för kolvstången, stannades maskinen för utbyte av bottenventilen, vilket var gjort kl. 4, men som maskinen krånglade mer än vanligt, måste det vara något fel med luckan för bottenventilen. Vattnet står 1 famn ovanför 2:a arbetsorten.

 

18 maj (1818-05-18)

I dag helgdag. Satte ned en fördämning för att se, vad det var för fel med luckan för bottenventilen, och när vattnet var nere, befanns det, att nästan allt lädret var borta, och innan allt blivit tätat, var klockan 4 på e.m., innan maskinen åter arbetade pålitligt. – Vackert väder.

 

19 maj (1818-05-19)

I morse började de att sänka ned den inre ändan av den förbyggning, som satts in i den övre horisontalorten, då denna gick igenom förkastningen. Vattnet står 1 famn ovanför 2:a arbetsorten. Vi göra klart för att börja rensa dunten.

 

20 maj (1818-05-20)

I morse kl. 10 började vi med dunten och fingo upp 10 korgar slam. Vi behövde icke rensa cisternen eller byta ut pumpkannan i dag, något som annars vanligen är fallet. Vattnet står mellan den 1:a och 2:a arbetsorten. Vid kolbrytningen ingenting.

 

21 maj (1818-05-21)

I morse kl. 6 måste vi byta ut bottenventilen och pumpkannan, varför karlarna icke kommo ned till dunten i dag, och kl. ½ 6 i kväll var det nödvändigt att åter byta ut pumpkannan. Vid kolbrytningen är allt i ordning.

 

22 maj (1818-05-22)

I dag hava de varit sysselsatta med att timra i stenorten, emedan det åter rasar i densamma, så att vattnet icke kan rinna fort nog till maskinerna, ehuru det står upp till 2:a arbetsorten över sulan. Mycket litet kol i dag, emedan det i går kväll var allmän lottning. Schaktsänkningen går ganska bra.

 

23 maj (1818-05-23)

I dag satte de in 16 ramar för timmer i orten, men vattnet rinner fortfarande icke fortare, emedan de ännu icke hava rensat upp orten. Vattnet har i dag varit nere flera gånger vid maskinerna och står nu nedanför 2:a arbetsorten i ”Union”. Det nya sänkschaktet är i dag nere 19 ½ famnar från markytan.

 

24 maj (1818-05-24)

Söndag. De äro nere och arbeta med orten, där de hava satt in 21 ramar eller i allt fått den timrad 5 famnar. De hava även fått litet bättre vattentillopp för maskinerna, men fortfarande icke tillräckligt, eftersom det flera gånger varit läns där, ehuru det står vid stupningssidan i 2:a arbetsorten över sulan, i ”Union”.

 

25 maj (1818-05-25)

Var i dag nere och inspekterade stenorten i No. 17, där väggarna äro mycket sönderkrossade och på flera ställen hava fallit in, vilket dämmer upp vattnet, men sedan karlarna tagit upp en del sten, har vattnet fått bättre väg. Maskinerna hava därför icke kunnat arbeta tillfredsställande och hava icke kunnat hålla vattnet nere sedan kl. 11 i dag, då karlarna kommo upp, emedan de icke kunde uträtta någonting. – Var nere även i ”Union” och tog syftningen av förkastningen i övre horisontalorten. Den syftar rakt öster och väster och dess stupning är 72° nedåt mot norr. Karlarna i orten i riktning mot den nya gruvan äro 2 famnar inne, och 3 man hålla på att sänka sulan.

 

26 maj (1818-05-26)

Vattnet var icke nere vid maskinerna förrän kl. 2 e.m., emedan vi först hade att packa luftpumpskannan kl. 1 i morse och sedan kl. 5 i morse måste stanna för utbyte av pumpkannan. I dag mellan kl. 12 och 1 inträffade en sättning i marken ovanför huvudförkastningen åt öster i 11:e genomslaget. Kommo i dag igenom järnlerstenen i borrhålet i den nya gruvan i skogen.

 

27 maj (1818-05-27)

I dag gingo icke karlarna ned i stenorten förrän kl. 3, de hava ännu icke fått timmer insatt innanför fördämningen. Vid kolbrytningen ingenting.

 

28 maj (1818-05-28)

I morse gingo karlarna in i stenorten och vistades där hela dagen. De hava fått 11 träramar insatta och även fått litet mer vatten till maskinerna. Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning.

 

29 maj (1818-05-29)

I dag har ingenting hänt. Allt är i ordning både vid maskinerna och kolbrytningen. Fick i dag in 16 träramar insatta i orten. Var nere och inspekterade orten, som går till den nya gruvan och som är ca 3 famnar inne, men den går mycket långsamt på grund av karlarnas lättja.

 

30 maj (1818-05-30)

I dag insattes 12 träramar i orten. Kl. 9 e.m. var det nödvändigt att byta ut pumpkannan, vilket uppehöll maskinen 1 ½ timme. Karlarna tillhörande den nya orten sattes att sänka sulan i den övre horisontalorten från den inre ändan av stämplingen.

 

31 maj (1818-05-31)

Söndag. I dag hände ingenting vid maskinerna förrän kl. 6 e.m., då pumpkannan satte sig fast och måste bytas ut. Beträffande kolgruvorna hålla de på med att rensa i stupningen i ”Union”.

 

1 juni (1818-06-01)

Maskinerna hava gått hela dagen, men vattnet har icke varit nere, varför de icke hava kunnat vara nere i orten. Allt som vanligt vid kolbrytningen.

 

2 juni (1818-06-02)

I e.m. kl. 1 kommo karlarna ned i orten och satte in 10 träramar. Sysselsatta med rensning i stupningen i ”Union”. Den nya gruvan (”Association”) är nere 20 ½  famn i dag, och i den andra i skogen hava de sänkt och borrat 22 famnar.

 

3 juni (1818-06-03)

I morse var jag nere i ”Union”, där allt är i ordning. Sysselsatta med rensning i stupningen. Vattnet är nere nedanför dörren i den stupande arbetsorten, vilket är första gången de sista …. veckorna. I morse måste vi även byta ut pumpkannan, varför karlarna icke gingo ned i orten.

 

4 juni (1818-06-04)

I morse packades luftpumpskannan, varför vattnet icke var nere och karlarna kommo icke ned i orten emedan det hade varit ras i orten i natt. Vid kolbrytningen ingenting, med undantag av att de hava kommit 3 famnar förbi dörren i horisontalorten mitt emot schaktorten i ”Union”.

 

5 juni (1818-06-05)

I dag satte de in 11 träramar i stenorten, men den ser förskräcklig ut. Vid kolbrytningen ingenting.

 

6 juni (1818-06-06)

I dag kommo karlarna ned i stenorten i föreskriven tid och satte sedan in 29 träramar. I går e.m. eller snarare kväll var det åter en sättning i marken, så att nu är hålet ca 4 famnar i diameter. Det träd, som stod på sydvästsidan, har störtat ned, jordlagren bröto sig in i 11:e genomslaget och kommo ned till den lilla förkastningen, där de klämde sig fast och bildade tak. Sedermera kommo de igenom de 2 öppningarna i väggen och in i den västra huvudorten, där det fanns 30 lass grus och sand m.m. att köra bort, innan de kunde börja arbeta i den översta arbetsorten. Bland det lösa materialet påträffades även rötter av träd, som hade knäckts av uppe i dagen.

 

7 juni (1818-06-07)

Söndag. 3 man hava rensat i stupningen i ”Union”-gruvan.

 

8 juni (1818-06-08)

Var i dag nere i ”Union” och gick igenom, där det har varit sättningar vid 5:e och 6:e m. fl. genomslag och där vi ännu kanske kunna utvinna något mera kol genom att rensa upp vagnvägarna. Vid 8:e genomslaget äro vi snart färdiga, emedan det sätter sig så mycket, där vi drevo genom förkastningen.

 

9 juni (1818-06-09)

Karlarna hava icke varit nere i orten vid No. 9 varken i går eller i dag, beroende på att vattnet icke varit nere genom att 53:an går så långsamt.

 

10 juni (1818-06-10)

I går kväll gick vid 45:an bulten i öglan till regulatorstången sönder, vilket uppehöll maskinen 1 timme, varför karlarna ännu icke varit nere i orten. – Vid kolbrytningen ingenting.

 

11 juni (1818-06-11)

I morse kl. 10 måste vi stanna för att packa 53:ans luftpumpskanna, vilket uppehöll maskinen 1 timme, varför vattnet ännu icke är nere och karlarna skickades åter över till kolbrytningen.  – I går e.m. påträffades undre flötsen i borrhålet vid den nya gruvan i skogen på ett djup av 23 famnar 5 fot 4 tum från markytan till taket. Kolens tjocklek är 8 tum. Efter att hava borrat igenom de översta kolen avslutade vi borrningen.

 

12 juni (1818-06-12)

I morse kl. 6 stannades 53:an för utbyte av pumpkanna, varvid vi samtidigt togo av den understa pumpstångens järnstång. Ett par av de sprintar, som fasthålla själva pumpstången vid järnstångens ”Y” (gaffeln) hade gått sönder. Stången jämte parallellrörelsen och ett drivhjul togos till smedjan, emedan en reparation var synnerligen erforderlig. I morse, då maskinen stannades, stod vattnet 3 fot nedanför i stupningen i 1:a  arbetsorten. Var nere i övre horisontalorten, där de äro 5 famnar innanför förkastningen, som synes vara regelbunden. Det återstår 27 famnar horisontell drivning, innan orten kan drivas i riktning mot den nya gruvan.

 

13 juni (1818-06-13)

I e.m. kl.  ½ 4 kom 53:an i gång, och den går mycket bra. Vattnet stod i stupningssidan i 2:a arbetsorten. I dag hade vi mycket dålig luft i sänkschaktet. Vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning med undantag av att det sätter sig mycket i 8:e genomslaget. Vi samla kol i bergrummet.

 

14 juni (1818-06-14)

Söndag. Maskinerna hava gått bra. 53:an gör 11 ½ slag per minut, vilket den icke har gjort på länge. 45:an gör 9 slag per minut. Vattnet står i jämnhöjd med stupningssidan i 2:a arbetsorten. Karlarna äro nere i horisontalorten, och schaktsänkarna hålla på med att sätta in förbyggnad.

 

15 juni (1818-06-15)

I f.m. gick 53:ans lilla ångpanna sönder alldeles vid ångledningen, varför det var nödvändigt att taga ur pluggen, och på e.m. gick luftpumpsfickan sönder, vilket uppehöll maskinen 3 timmar. Under tiden packades luftpumpskannan. I morse stod vattnet 1 ½ famn nedanför 2:a arbetsorten, men i kväll står det i jämnhöjd med stupningssidan i 2:a arbetsorten, varför det har stigit lika mycket, som det har sjunkit.

 

16 juni (1818-06-16)

Maskinerna hava gått ganska bra hela dagen, och vattnet har i kväll sjunkit 1 famn. Bytte ut 14 tums pumpkannan. Vi börja rödja upp där det har satt sig utanför 8:e genomslaget öster om ”Union”.

 

17 juni (1818-06-17)

I morse kl. 5 släppte 53:ans bottenventil vattnet, varvid maskinen slog så hårt, att låspinnen knäcktes, och maskinen kom icke i gång igen förrän kl. 1 på grund av att bottenjärnstången var i smedjan för reparation. Kl. 4 e.m. var det nödvändigt att åter byta ut 14 tums pumpkannan, som var dålig, och maskinen måste stå stilla 2 timmar. Nu släppte 53:ans pumpkanna åter vattnet, och då den kl. 9 var utbytt och nedsatt, ville maskinen icke taga något vatten, varför det var nödvändigt att åter taga upp pumpstängerna, och då visade det sig, att packningslädret hade glidit upp över pumpkannan. Då denna sattes ned för andra gången, ville samma packningsring, som förut använts, icke gå in i pumpcylindern, varför pumpstängerna ännu en gång måste dragas upp, men sedan de åter blivit nedsatta, kom maskinen slutligen i gång kl. 6 på morgongen den 18:e och går nu bra. Vattnet står 1 famn ovanför 2:a arbetsorten. Var i dag nere i övre flötsen i No. 16, där allt är i ordning.

 

18 juni (1818-06-18)

Maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattnet har sjunkit 2 ½ famn, sedan maskinerna kommo i gång.

 

19 juni (1818-06-19)

45:an har gått mycket dåligt i dag, beroende på att den östra ångpannan är ofta otät. Så snart alla gamla kol, som äro inne, eldats upp, skola vi därför stanna maskinen och taga pluggen ur ångpannan. – I går kväll inställde vi kolbrytningen i den övre flötsen i No. 17, emedan den är så hårdarbetad och icke lönande.

 

20 juni (1818-06-20)

Var i dag nere och mätte i övre flötsen i No. 16. Vid maskinerna släppte 17 tums pumpkannan vattnet kl. 11 i morse, och som bottenventilen var ganska dålig, togo vi upp densamma för att se, vad det var för fel på den. En ny sattes ned med lädret 1 ½ tum högre än själva ventilen. Fick i gång maskinen vid 4-tiden i e.m., men då den gått något mer än 1 timme, släppte pumpkannan åter vattnet och måste utbytas. Det befanns, att den hade stoppat igen, och klockan var 11 på kvällen, innan maskinen vederbörligen kom i gång. Kl. 6 sattes 45:an i gång med sina egna ångpannor, den hade gått med 53:ans, medan de bytte ut pumpkanna och bottenventil.

 

21 juni (1818-06-21)

Söndag. Maskinerna hava gått ovanligt bra hela dagen, 53:an med 12 – 12 ½ slag per minut och 45:an med ca 9 slag. Satte på en ny mutter och ett kugghjul på ”Unions” maskin, emedan de gamla voro mycket slitna. Satte även in en förbyggnadslängd i sänkschaktet (”Association”), som i dag är 23 famnar 3 fot djupt, och till taket återstå 1 famn 2 fot. Schaktet blir alltså 25 famnar 3 fot 6 tum från markytan till flötsens underlera.

 

22 juni (1818-06-22)

Maskinerna hava gått bra hela dagen, och kl. 5 e.m. var det läns i ”Union” och kl. ½ 10 vid maskinerna. Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning.

 

23 juni (1818-06-23)

Vattnet varit nere hela dagen. Vid kolbrytningen ingenting nytt.

 

24 juni (1818-06-24)

I går kväll kl. 11 släppte 17 tums pumpkanna vattnet, men byttes icke ut förrän kl. 4 i morse på grund av försummelse. Inget arbete vid gruvorna i dag på grund av helgdag.

 

25 juni (1818-06-25)

Var i dag nere i ”Union” och gick igenom alla torra arbetsorter, där jag fann allt i ordning. I kväll måste vi byta ut pumpkannan igen. Det är mycket besvärligt att hålla undan vattnet i sänkschaktet på fältet. Karlarna voro nere i orten och rensade samt satte in 10 längder förbyggnadstimmer.

 

26 juni (1818-06-26)

I morse kl. 5 gick 45:ans luftpumpskanna sönder, vilket uppehöll maskinen till kl. 2 e.m., varför karlarna voro tvungna att komma ut ur orten kl. 1, och de gingo icke ned igen förrän kl. 4, men de hava dock satt in 20 förbyggnadstimmer, och om vattnet håller sig nere, kommer arbetet att vara avslutat i morgon. Det är mycket besvärligt med vattnet i gruvan på fältet.

 

27 juni (1818-06-27)

I morse kl. 5 måste pumpkannan bytas ut i 17 tums pumpen, varför kl. var 11, innan karlarna kommo ned i orten, och sedan 16 träramar insatts, var arbetet med ortens inbyggnad helt avslutat i e.m. Vid kolbrytningen ingenting. Sänkningsarbetet på fältet är mycket besvärligt på grund av det myckna vattnet.

 

28 juni (1818-06-28)

Söndag. I dag ingenting särskilt, allt är i ordning och inget arbete utfört.

 

29 juni (1818-06-29)

Maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet är nere. Vid den nya gruvan återstå 4 fot 3 tum till kolen.

 

30 juni (1818-06-30)

I morse var jag nere och gick igenom alla arbetsplatserna i ”Union”. Vid maskinerna utbyttes pumpkanna vid 53:an.

 

1 juli (1818-07-01)

I dag ingenting särskilt. Allt är i ordning.

 

2 juli (1818-07-02)

Var i dag nere i ”Union”, där brytningen i det 8:e genomslaget avslutas i dag. Vid maskinerna ingenting. Vattnet är nere och karlarna rensa horisontalorten. Sänkningsarbetet på fältet går inte alls framåt på grund av det myckna vattnet.

 

3 juli (1818-07-03)

Allt som sig bör i dag till kl. 6 i kväll, då 53:ans pumpkanna släppte vattnet och måste utbytas, vilket uppehöll maskinen 1 timme. Sänkningsarbetet på fältet fortfarande i samma läge.

 

4 juli (1818-07-04)

Ingenting nytt. Allt är i ordning. Sänkningsarbetet på fältet lika med tidigare.

 

5 juli (1818-07-05)

Söndag. I dag restes linskivegalgen, som hör till den nya maskinen vid den nya gruvan. Inget annat arbete utfört.

 

6 juli (1818-07-06)

Var i dag nere i  No. 16, där allt är i ordning. – Kl. 5 i e.m. sattes den nya maskinen i gång, och den går mycket bra. Vid de övriga arbetsplatserna ingenting. Vi äro fortfarande sysselsatta med att draga upp vatten ur gruvan på fältet för att se, om det vill minska.

 

7 juli (1818-07-07)

I morse kl. 6 släppte pumpkannan vid 53:an vattnet, och den blev omedelbart utbytt, men innan detta arbete var avslutat, brusto 45:ans pumpstänger, och denna maskin stod till kl. 9 i kväll, vilket allt förhindrade karlarna från att rensa i horisontalorten. Var nere i sänkschaktet, där de hava 7 tum till för att komma till arbetsortens tak. Eftersom sättningen runt om schakt No. 17 har krossat förbyggnaden där, äro vi tvungna att sätta in timmerramar på insidan av schaktet för att förhindra, att det tryckes ihop.

 

8 juli (1818-07-08)

Ingenting nytt i dag. Karlarna äro nere och sätta in timmer i No. 17. Börja sätta upp en 7 tums pump vid sänkschaktet på fältet, där det fortfarande är lika mycket vatten.

 

9 juli (1818-07-09)

Var i dag nere i ”Union”, där jag fann sättningen mycket snabbt närma sig 11:e genomslaget åt öster, varför det är nödvändigt att sätta folk till att hugga upp sulan i vagnvägen. Karlarna hava avslutat arbetet med stämplingen av pelaren i No. 17 och börja rensa stenorten. Vid den nya gruvan hava schaktsänkarna kommit igenom taket och skjutit ned sidorna eller väggarna runt schaktet. Maskinarbetarna äro sysselsatta med den nya maskinen. – På fältet har pumpen kommit i gång, och den håller med lätthet nere vattnet. De hava i dag sänkt 12 tum i grovt grus.

 

10 juli (1818-07-10)

I dag kl. 4 släppte 17 tums pumpkannan vattnet, vilket uppehöll maskinen 1 timme. Vid kolbrytningen ingenting. Fortfarande samma material i botten på fältet.

 

11 juli (1818-07-11)

Maskinen i ordning hela dagen och vattnet nere. Vid kolbrytningen ingenting. Fortfarande detsamma vid sänkningen på fältet.

 

12 juli (1818-07-12)

Söndag. Vid maskinerna måste 53:an stannas för packning av luftpumpskannan i går kväll. Vid det nya sänkschaktet på fältet voro vi i morse tvungna att taga upp timret, emedan det har sjunkit så mycket åt en sida.

 

13 juli (1818-07-13)

I e.m. avslutades arbetet med att taga upp timret ute på fältet. Vid kolbrytningen och maskinerna ingenting.

 

14 juli (1818-07-14)

I e.m. kl. 5 stannades 53:an för packning av luftpumpskannan. Vi satte även på en ny fläns på fotventilsluckan och kilade fast parallellrörelsen, som icke var i ordning, vilket allt uppehöll maskinen till kl. 11, innan den åter kom i gång. Hålla fortfarande på att rensa stenorten. Vid schaktsänkningen på fältet hålla vi på med att taga upp det lösa grus m.m., som fallit ned i hålet, sedan inbyggnaden togs bort.

 

15 juli (1818-07-15)

I dag kl. 11 gick 45:ans östra ångpanna sönder, varför jag ansåg det vara lika så gott att samtidigt taga pluggen ur den lilla ångpannan. Karlarna kunde icke komma in i horisontalorten i e.m., emedan 17 tums pumpkannan släppte vattnet kl. 4 och måste bytas ut. Vid schaktsänkningen på fältet hålla vi fortfarande på med att taga upp allt det lösa material, som fallit ned. Vid det andra sänkschaktet skjuta vi  ned taket runt om schaktet.

 

16 juli (1818-07-16)

I e.m. kommo 45:ans ångpannor i arbete, varför båda maskinerna nu äro i gång. I dag var jag även nere och gav dem ett nytt sikte i den ort, som går till den nya gruvan vid Måarp och som är 9 ½ famnar inne. Vid kolbrytningen ingenting nytt. Schaktsänkningen på fältet mycket besvärlig, emedan det faller ned så mycket från väggarna.

 

17 juli (1818-07-17)

I dag har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning med undantag av att sänkningen på fältet är mycket besvärlig, emedan det fortsätter att rasa ned från väggarna.

 

18 juli (1818-07-18)

I morse kl. 6 stannades 53 tums maskinen för att packa kolven och luftpumpskannan och för att samtidigt taga pluggen ur båda ångpannorna, varför maskinen har stått hela dagen. Vid det nya sänkschaktet äro de färdiga med att skjuta ned taket runt schaktet. Sänkningen på fältet går mycket långsamt beroende på att det rasar ned från väggarna.

 

19 juli (1818-07-19)

Söndag. Varit sysselsatta med 53:an hela dagen, den kom i gång kl. 11 i kväll och går mycket bra. Vid den nya gruvan satte vi på 12 fot timmer, så att den har 14 fots anfang. På fältet hava vi sänkt hela dagen, men arbetet är mycket besvärligt.

 

20 juli (1818-07-20)

I e.m. utbyttes 17 tums pumpkannan, vilket uppehöll maskinen 1 timme. Vid den nya gruvan hålla timmermännen med flera på att bygga gamsen och sätta upp linskivegalgen. Maskinen är fullt färdig. Vi hava ännu icke kommit ned på hallen ute på fältet. Det är 2 fot vatten på mätaren i den nya gruvan.

 

21 juli (1818-07-21)

I dag hava maskinerna gått bra, och vattnet har sjunkit 8 fot i rännan vid ”Union”. Vid den nya gruvan sysselsatta med att taga upp lufttrumman och göra klart för kolbrytning. Hålet på fältet rasade i går kväll så mycket, att det måste göras större upptill för att om möjligt komma ned på hallen.

 

22 juli (1818-07-22)

Maskinerna har gått bra hela dagen och vattnet är nere sedan i går kväll kl. 8, varför karlarna hava rensat i horisontalorten i dag. I kväll gjordes den nya gruvan fullt i ordning för att börja kolbrytningen där i morgon bittida. Linor m.m. äro klara att tagas i bruk. Som hålet fortfarande icke vill hålla, beslöts att det skulle timras, något som de hålla på med i kväll.

 

23 juli (1818-07-23)

I morse kl. 2 avslutades timmerbeklädnaden i hålet, varefter de började att sänka, varmed fortsattes till kl. 11, då vattnet icke kunde hållas nere med tunnor. Vi satte då till pumpar, som kommo i gång, och vattnet var nere kl. 3 e.m., och sedan dess hava karlarna varit nere på botten, men arbetet går mycket långsamt, emedan materialet är så löst. – I morse började vi bryta kol i den nya gruvan (”Association”). Den är 26 famnar 3 fot 9 tum från gamsen till underleran. Vattnet har varit nere hela dagen vid maskinerna, och karlarna hava avslutat rensningen i stenorten.

 

24 juli (1818-07-24)

I dag fingo vi 16 tunnor No. 1 kol i den nya gruvan. Vid maskinerna är vattnet nere hela dagen. Ute på fältet packade vi runt med sjögräs för att förhindra lösa stenar m.m. från att falla ned. Vi togo även bort det halva pumpröret och ersatte det med ett helt pumprör. Mycket varmt väder.

 

25 juli (1818-07-25)

I dag är allt i ordning vid kolbrytningen och maskinerna. Ute på fältet fatts det ännu 3 ½ fot, innan de äro nere på samma djup, som förut.

 

26 juli (1818-07-26)

Söndag. I morse behövdes 9 man ute på fältet, och då jag kom för att beordra ut dem från barackerna, var det två ryssar, som sade, att de icke ville gå ut, varför de arresterades.

 

27 juli (1818-07-27)

Vid maskinerna ingenting, vattnet nere, och karlarna rensa horisontalorten. Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. I den övre horisontalorten öster om ”Union” hava de borrat 17 tum i samma slags sten. Ute på fältet hava de sänkt mycket bra. Det fattas nu endast 9 tum, innan de äro nere på samma djup, som förut.

 

28 juli (1818-07-28)

I dag har inget särskilt hänt vid kolbrytningen, och ingenting har hänt vid maskinerna. Vattnet är nere, och karlarna rensa i horisontalorten. Sänkningen på fältet är nere lika långt, som förut, men det rasar mycket från väggarna.

 

29 juli (1818-07-29)

I dag uträttades mycket litet, emedan det var snarare mer vatten där än förut. Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. I e.m. kl. 4 byttes pumpkannan ut vid 53:an.

 

30 juli (1818-07-30)

I natt har arbetet på fältet gått mycket bra. Pumpröret har sjunkit 18 tum, men vi hava fortfarande samma slags material. Vid kolbrytningen och maskinerna ingenting.

 

31 juli (1818-07-31)

Arbetet på fältet har varit mycket besvärligt genom att det rasar igen, så att pumpröret icke har sjunkit någonting. Vid maskinerna är vattnet nere. I dag hålla 13 man på med att bryta kol i den nya gruvan.

 

1 augusti (1818-08-01)

I dag voro de nere och lade en plattform för att taga av uttagsluckan för pumpkannan till 17 tums pumpen, emedan den är så otät. Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning, men ute på fältet är det mycket besvärligt, emedan det rasar så mycket.

 

2 augusti (1818-08-02)

Söndag. Kl. 10 i morse stannade vi 53:an och togo av uttagsluckan för pumpkannan samt satte på två nya läderstycken, vilket allt uppehöll maskinen till kl. 9 i kväll, innan den kom i gång igen. På fältet samma som förut.

 

3 augusti (1818-08-03)

Vid maskinerna ingenting. De gå båda mycket bra, men vattnet är icke alldeles nere ännu. På fältet mycket besvärligt, emedan förbyggnaden sjunker undan så mycket. Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning.

 

4 augusti (1818-08-04)

I morse kl. 4 gick 45:ans östra ångpanna sönder, men den reparerades omedelbart, och maskinen kom i gång igen kl. 10 i kväll. Vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning. I dag kl. 10 kommo vi ned på hallen vid fältet och satte ned 18 fots styrningar. Vi lade även en plattform ovanpå förbyggnaden och gjorde förberedelser för att börja borra.

 

5 augusti (1818-08-05)

I dag kl. 12 gick 53:ans lilla ångpanna sönder och är ännu icke i ordnig. Vid kolbrytningen ingenting. Som det kl. 4 satt en sten i borrhålet, sattes gripstången ned, men den visade sig vara av dåligt material, eftersom den gick sönder i hålet.

 

6 augusti (1818-08-06)

I dag kl. 12 sattes 45:ans östra ångpanna i drift. Den hade gått sönder i går kväll igen. Var nere i den nya gruvan, där allt är i ganska god ordning. Vid borrhålet No. 54 hava vi varit sysselsatta med att söka efter gripstången, men förgäves.

 

7 augusti (1818-08-07)

Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning, men vid borrhålet No. 54 hava vi ännu icke fått tag i gripstången eller snarare fått upp densamma, ehuru den har kommit upp 4 tum från botten, där den satte sig så hårt fast, att gripmuttern lossnade. Karlarna äro uppe från den undre horisontalorten.

 

8 augusti (1818-08-08)

Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting med undantag av att 53:ans lilla ångpanna gick sönder kl. 4 i morse, och som den hade mycket pannsten, beslöts att reparera den grundligt, där den stod. I borrhålet No. 54 satte vi ned en kraftig stång för att driva gripstången till den ena sidan av hålet, eftersom vi icke kunna få upp den, och nu i kväll är hålet 7 tum under den nedre ändan av gripstången i lös sand och grus, men ett nytt försök skall göras med en ny gripstång med starkare gängor, och smederna hålla på med en sådan. – Den nya gruvan har stannat på grund av vatten.

 

9 augusti (1818-08-09)

Söndag. I dag inget annat arbete än att ångpannesmederna hålla på med 53:ans ångpanna och två andra smeder med den nya gripstången. – 4 fot 6 tum vatten på mätaren i den nya gruvan.

 

10 augusti (1818-08-10)

I morse kl. 6 släppte 17 tums pumpkannan vattnet, vilket uppehöll maskinen 1 timme, men därefter har den endast gått mycket långsamt. Vid borrhålet No. 54 hava vi försökt hela dagen att få tag i gripstången, men förgäves. Vattnet står i stupningssidan i ”Association”-gruvan. I borrhålet i orten innanför förkastningen öster om ”Union” är ljusgrå sandsten i botten.

 

11 augusti (1818-08-11)

Maskinerna hava gått bra hela dagen. I ”Association”-gruvan har gjorts genomslag från västra schaktorten in i 1:a arbetsorten ovanför den undre  horisontalorten. – I borrhålet No. 54 på fältet satte vi ned ett 5 fot långt järnrör, som gick ned under den stående gripstången.

 

12 augusti (1818-08-12)

I e.m. gick 45:ans lilla ångpanna sönder, varför det var nödvändigt att taga ur pluggen för att reparera pannan. Vid kolbrytningen ingenting. Karlarna hava icke blivit uppehållna i sitt arbete i den undre horisontalorten.

 

13 augusti (1818-08-13)

I dag kl. 12 sattes ångpannan i drift, och sedan dess hava maskinerna gått bra. Allt är i ordning.

 

14 augusti (1818-08-14)

I morse togs pluggen ur 17 fots ångpannan. För övrigt ingenting nytt vid gruvorna annat än att vi vid borrhålet i stenorten öster om ”Union” fingo kol i dag, 4 famnar 1 fot 5 tum från sulan i orten till taket av kolen.

 

15 augusti (1818-08-15)

I dag gick 53:ans luftpumpskanna och även en av ventiltapparna sönder. Kl. 7 i kväll sattes 17 fots ångpannan i drift. Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. – I dag borrade vi igenom kolen nedanför förkastningen i stenorten och funno följande: flis 1 ¼ tum, kol 10 ¾, kilberg 1 fot 6 ½ tum, mellankol 6 ¾, förskrämningskol 1 ¼, berg 8 tum, övre bottenkol 4 tum, undre bottenberg 8 tum, undre bottenkol 3 ½ tum.

 

16 augusti (1818-08-16)

Som det i dag är söndag, har inget arbete utförts dock med undantag av arbetet vid borrhål No. 54, där allting ännu icke är fullt klart.

 

17 augusti (1818-08-17)

De Bergsråd, som tillsatts av Staten för att undersöka förhållandena vid kolgruvorna, ankommo hit i dag kl. 7. – Vid 53 tums maskinen gick en klaff till luftpumpskannan sönder, varför maskinen stod 3 timmar, så att nu stiger nog vattnet i bergrummet, men det har ännu icke förorsakat något uppehåll i orten.

 

18 augusti (1818-08-18)

I dag kommo båda maskinerna i gång och hava gått mycket bra, men i går kl. 2 e.m. måste karlarna i orten avbryta arbetet på grund av vatten. Var nere i den nya gruvan, där allt är i ordning. – I dag började Bergsråden sina sammanträden angående gruvorna.

 

19 augusti (1818-08-19)

I dag gingo klaffarna till luftpumpskannan vid 53:an åter sönder, vilket uppehöll maskinen en avsevärd tid, varför karlarna ännu äro uppehållna i horisontalorten.

 

20 augusti (1818-08-20)

Vid gruvorna har ingenting hänt. Allt är i ordning, men i horisontalorten är vattnet ännu icke nere.

 

21 augusti (1818-08-21)

Maskinerna gå mycket bra, och vattnet sjunker hastigt. Vid kolbrytningen ingenting särskilt.

 

22 augusti (1818-08-22)

I dag var jag nere i gruvan med Kammarherre Lindersköld och Hovjunkare F. von Scheele, för vilka jag uppmätte flötsen på två ställen i gruvan sålunda: 1:a. Innanför den uppåtriktade förkastningen åt öster, påträffad i ”Unions” östra brytningsplatser, och är som följer: Takflis 2 tum, Kol No. 1 7 tum, Undre flis 2 ½ tum, Kilberg 1 fot 3 ½ tum, Mellankol 2 ½ tum, Mellanberg 6 tum, Förskrämningskol med berg 3 tum, Övre bottenberg 3 tum, Övre bottenkol 3 ¼ tum, Undre bottenberg 7 tum, Undre bottenkol 3 tum, Summa 54 ¾ tum. 2:a, I 5:e väggen åt väster nedåt från 3:e genomslaget var det som följer: Takflis 7 ½ tum, Kol No. 1 8 tum, Undre flis 2 tum, Kilberg 14 tum, Mellankol 2 ¾ tum, Mellanberg 6 tum, Förskrämningskol med berg 4 tum, Övre bottenberg 3 tum, Övre bottenkol 3 ¼ tum, Undre bottenberg 6 tum, Undre bottenkol 4 tum, summa 57 ½ tum. Karlarna i den nya gruvans östra schaktort hava varit förhindrade att arbeta sedan kl. 5 i morse, emedan det var nödvändigt att byta ut luftpumpkannan i 53:an.

 

23 augusti (1818-08-23)

Söndag.

 

24 augusti (1818-08-24)

I dag gingo alla karlarna ned i den nya gruvan i behörig tid. Vi skulle även börja rensa dunten, men just som de skulle gå ned, gingo klaffarna till luftpumpskolven sönder, varigenom vattnet steg, så att inget arbete kunde utföras nere i gruvan.

 

25 augusti (1818-08-25)

I morse kommo karlarna ned i dunten och voro där hela dagen. Vid kolbrytningen ingenting.

 

26 augusti (1818-08-26)

I morse borrade vi igenom Grevinnan Ruuths flöts i borrhål No. 54, och detta skedde i närvaro av Bergsrådet Broling, Lindersköld och Hovjunkare Scheele. 18 tum tjockt, rent kol på ett djup av 11 famnar 5 fot 5 tum från dagen. – I kväll kl. 6 utbyttes pumpkannan i 17 tums pumpen, men vilket icke uppehöll karlarna i horisontalorten.

 

27 augusti (1818-08-27)

Ingenting särskilt har hänt. Allt är i ordning.

 

28 augusti (1818-08-28)

Ingenting särskilt har hänt. Allt är i ordning.

 

29 augusti (1818-08-29)

Ingenting särskilt har hänt. Allt är i ordning. Stor fest hos Bergströms, given av Lindersköld.

 

30 augusti (1818-08-30)

Söndag. – Det regnade mycket häftigt i eftermiddag.

 

31 augusti (1818-08-31)

I morse kl. 6 utbyttes pumpkanna och bottenventil i 17 tums pumpen. – Vid kolbrytningen ingenting.

 

1 september (1818-09-01)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet är nere. Vid kolbrytningen har ingenting hänt. Allt är i ordning. – I morse avreste Bergsråden från Hälsingborg till Köpenhamn på en nöjestur.

 

2 september (1818-09-02)

I morse kl. 5 började byta ut pumpkannan och bottenventilen vid 53:an, vilket uppehöll maskinen 3 timmar, innan den kom i gång igen, varför kl. var 3 e.m., innan karlarna kommo ned i dunten. Kl. 7 på kvällen måste 17 tums pumpkannan bytas ut, men det förorsakade inget uppehåll i horisontalorten. På de övriga arbetsplatserna ingenting.

 

3 september (1818-09-03)

I dag har vattnet varit nere och karlarna i dunten hela dagen. Vid kolbrytningen har ingenting hänt.

 

4 september (1818-09-04)

I dag kl. 9 f.m. voro karlarna tvungna att komma upp från horisontalorten, emedan fogen vid inblåsningsröret var otät, och som det var nödvändigt att reparera detta, blev maskinen uppehållen en avsevärd tid. Från de andra arbetsplatserna ingenting. Allt är i ordning.

 

5 september (1818-09-05)

Maskinerna hava gått medelmåttigt, och vattnet har stigit, så att det står 1 famn ovanför schakt No. 19. 53:ans luftpump har blivit otät, varför maskinen går långsamt. Vid kolbrytningen har ingenting hänt. Allt är i ordning, men det är nu närapå utbrutet i 11:e genomslaget öster om ”Union”.

 

6 september (1818-09-06)

Söndag. I dag hava maskinerna gått mycket bra, men vattnet är fortfarande icke nere.

 

7 september (1818-09-07)

I morse kl. 8 hade vi närapå avslutat rensningen av duntarna, varför vattnet har varit nere hela dagen.

 

8 september (1818-09-08)

I kväll avslutade vi rensningen av dunten i No. 9, och just som vi voro färdiga, brast 53:ans kolvstång vid 6-tiden på e.m. Vi satte genast i gång med reparation, och medan maskinen står stilla, skola vi rensa 17 fots ångpannan och rökkanalerna. Karlarna voro tvungna att komma upp från horisontalorten kl. 6 i kväll.

 

9 september (1818-09-09)

I dag sysselsatta med att sätta in den nya kolvstången. 45:an har gått mycket långsamt, emedan den östra ångpannan gick sönder i går kväll, strax innan kolvstången knäcktes, varför vattnet steg så mycket, att karlarna måste sluta arbeta i den nya gruvan.

 

10 september (1818-09-10)

Kl. 9 i kväll fingo vi maskinen i gång, och båda gå nu mycket bra, men vattnet står upp till taket i den nya gruvan.

 

11 september (1818-09-11)

I e.m. avslutade Bergsråden sina undersökningar vid gruvorna och avreste till Stockholm. Vid kolbrytningen ingenting särskilt. Maskinerna hava gått utomordentligt bra, varför karlarna tillhörande de stigande arbetsorterna i ”Association” äro nere, men icke i schaktorten och horisontalorten.

 

12 september (1818-09-12)

I dag utbyttes båda pumpkannorna vid maskinerna, vilket förorsakade vattnet att stiga något, varför karlarna icke kunde komma in i horisontalorten eller schaktorten i ”Association”, men de äro nere i de andra arbetsorterna. – I går började vi bryta pelare ovanför stallet i ”Union”.  – I morse kl. 9 avreste min Far till Stockholm för att kunna vara där den 21:a eller den dag, då Ägarnas sammanträde skall börja.

 

13 september (1818-09-13)

Söndag. Maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet sjunker hastigt.

 

14 september (1818-09-14)

I morse stannade vi för att byta ut 17 tums pumpkannan, varför klockan var 9, innan karlarna kommo ned i dunten, tillhörande 45 tums maskinen. Var nere i den nya gruvan och uppmätte de arbetsorter, vilka hade uppgivits vara för breda och befunnos vara det. – Karlarna äro nere både i schaktorten och i horisontalorten i den nya gruvan.

 

15 september (1818-09-15)

Båda maskinerna hava varit i gång, och i dag hava vi avslutat arbetet i båda duntarna. I e.m. gjordes genomslag i ”Association” från den västra dubbelhuvudorten och in i 2:a arbetsorten nedanför den övre horisontalorten i ”Union”. – I dag började Walter med den nya kolvstången till 53:an. – Det regnar och blåser så häftigt, att vi icke kunna börja sätta ihop den nya cylindern.

 

16 september (1818-09-16)

I dag måste vi byta ut 17 tums pumpkannan 2 gånger, emedan den hade stoppat igen, men det förorsakade inget uppehåll i horisontalorten. Vid kolbrytningen ingenting.

 

17 september (1818-09-17)

Båda maskinerna äro i arbete, och vattnet är nere. Vid kolbrytningen ingenting. Fortfarande så regnigt väder, att ingenting kan göras åt den nya cylindern.

 

18 september (1818-09-18)

Ingenting särskilt har hänt. Allt är lika med i går, även vädret.

 

19 september (1818-09-19)

I morse kl. 7 måste vi byta ut 17 tums pumpkannan vid 53:an, men inget uppehåll i horisontalorten på grund härav. Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning.

 

20 september (1818-09-20)

Söndag.

 

21 september (1818-09-21)

Ingenting särskilt har hänt, varken vid maskinerna eller gruvorna. Allt är i ordning, och vattnet är nere. – I morse var vädret så fint och milt, att vi voro i stånd att börja med den nya cylindern.

 

22 september (1818-09-22)

I dag har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning, och vi hålla på att montera kopparflänsen till den nya cylindern.

 

23 september (1818-09-23)

Ingenting nytt. Allt lika med i går med undantag av att det i kväll var nödvändigt att byta ut 17 tums pumpkannan.

 

24 september (1818-09-24)

I dag hade vi borrstängerna nere i den nya gruvan i skogen och lyssnade i orten, där borrningen hördes mycket tydligt. Vattnet, som kom ut från skiljeväggen, var vitt. Vid de övriga arbetsplatserna är allting i ordning. Vid cylindern sysselsatta med flänsen.

 

25 september (1818-09-25)

Ingenting har hänt. Allt är i ordning, men det blåser så hårt, att vi icke kunna arbeta vid cylindern.

 

26 september (1818-09-26)

I morse utbyttes 17 tums pumpkannan, men vattnet uppehöll icke karlarna i horisontalorten.   – Vädret hindrar fortfarande, att cylindern hopsättes.

 

27 september (1818-09-27)

Söndag. Det regnade mycket kraftigt i dag. – Var tvungen att sätta Ahrnberg i arrest, emedan han halsstarrigt vägrade att gå hem på min tillsägelse. En slaktare körde över ”Bästa Far”.

 

28 september (1818-09-28)

Som det är måndag i dag, var ett stort antal arbetare hemma. Vid maskinerna ingenting. Båda hava gått mycket bra, och vattnet är nere. I morse började vi sätta ihop den nya cylindern med vitt bly och papper mellan kopparn och järnet.

 

29 september (1818-09-29)

Vid maskinerna ingenting. De äro båda i ordning. I dag påbörjades stallet i 6:e arbetsorten ovanför den västra schaktorten i ”Association”- gruvan.

 

30 september (1818-09-30)

I morse kl. 4 gick bottenventilen i 45:an sönder, och som här icke fanns någon i reserv, uppehölls maskinen 3 ½ timme, innan en ny hade gjutits, varför karlarna voro tvungna att komma upp från horisontalorten i morse kl. 5, och nu i kväll står vattnet halvvägs upp till schaktet (”Association”).

 

1 oktober (1818-10-01)

45:ans bottenventil gick sönder två gånger i dag, så att maskinen har stått mer än den har gått de sista 48 timmarna, varigenom vattnet har stigit och står nu i stupningssidan i den nya gruvan. Nu i kväll gå maskinerna mycket bra. I går blev den nya cylindern lagd på sitt underlag för att påbörja borrningen. Vid kolbrytningen hava vi nu alldeles slutat bryta öster om ”Union”.

 

2 oktober (1818-10-02)

Då 53:an i dag vid 10-tiden var i gång som vanligt, stannade den plötsligt. Sedan vi gjort flera försök med maskinen och blåst ut ångan, befanns kolven vara otät och måste packas om, men då vi fått upp cylinderlocket och packningsringen, funno vi kolven sprucken tvärs genom mitten, varför jag omedelbart begav mig i väg till Hälsingborg för att få en ny kolv gjuten så snart som möjligt, men jag hade mycket svårt att finna modellen (det var nämligen många år sedan den gamla hade gjutits). Den kunde därför icke gjutas förrän i morgon. Detta var så mycket förargligare, som 45:an hade stått två gånger i dag, emedan fotventilen var sönder, så att vattnet har stigit från att varit halvvägs uppe i schaktet till att nu stå 20 tum på mätaren i schakt No. 19.

 

3 oktober (1818-10-03)

I dag kl. 12 återvände jag från Hälsingborg, med en ny fotventil och säten, vilka jag hade låtit dem gjuta under natten, men härunder slogo gjutningarna fel 4 gånger. Till min stora missräkning fick jag veta, att den ventil, som de hade satt in i går, hade gått sönder kl. 12 på natten, och som det icke fanns någon mer, hade de satt in 53:ans reservventil, med vilken maskinen endast var i gång 3 ½ timme, då även den gick sönder, varefter de togo ut 53 tums maskinens ventil, som insattes och med vilken maskinen hade gått sedan dess. – I morse var det så mycket vatten i den nya gruvan No. 19, att karlarna icke kunde gå ned.

 

4 oktober (1818-10-04)

I morse kl. 10 kom den nya cylinderkolven hit, men då vi försökte få in den, visade den sig vara för stor, varför det var nödvändigt att taga den till smedjan för att mejslas ned för att passa, och detta kan icke utföras i dag. 45:an har gått mycket bra. I morse togs pluggen ur 53:ans lilla ångpanna för att rensa denna, medan maskinen står. – Kolhögen No. 2 visar sig utveckla mycket rök efter det kraftiga regn, vi hava haft hela natten och förmiddagen i dag.

 

5 oktober (1818-10-05)

Hela dagen i dag har använts till att göra i ordning kolven, och jag är rädd för att den icke blir färdig förrän i morgon bittida, emedan järnet är så hårt. – 45:an har gått mycket bra, men det oaktat har vattnet stigit, så att det i dag på morgonen är 4 fot på mätaren i ”Association”-gruvan. I morse började de kolhuggare, som tillhöra No. 19, att gräva en gång igenom kolhögen No. 2 vid ”Union” och med hjälp av några hästar från bönderna hava de fått rätt mycket kol bortkört, men högen utvecklar fortfarande mycket rök.

 

6 oktober (1818-10-06)

I morse kl. 6 kom Anders Pehrsson och meddelade mig, att eld hade brutit ut mellan de plankväggar, som skilja högarna No. 1 och 2. På grund av detta meddelande sattes alla kolhuggarna från No. 16 och 19 till att omedelbart fortsätta grävningen av gången igenom No. 2 samt några att gräva sig in längs mellanväggen i hög No. 1. – I dag kl. 1 var cylinderkolven insatt, och vi började att packa densamma, varför maskinen kommer att sättas i gång i kväll.  – Det är 8 fot vatten på mätaren i ”Association”.

 

7 oktober (1818-10-07)

I natt kl. 12 sattes maskinen i gång, och den har sedan gått mycket bra. Huru  mycket vattnet har sjunkit, kan icke sägas, men i morse var det 11 fot på mätaren, och i kväll har det sjunkit 2 fot 6 tum. – Sysselsatta med att köra bort kol och gräva igenom kolhögarna vid ”Union”, men vi äro ännu icke fullt färdiga. Det är dock ingen fara för schaktet och hög No. 1.

 

8 oktober (1818-10-08)

Då karlarna i dag på f.m. höllo på med att gräva gången genom högen, föll en stor del av överdelen ned, varvid 2 man, Qvick och Bergman, begravdes, men vi fingo lyckligtvis ut dem efter stora ansträngningar, båda vid liv och utan några som helst skråmor eller skador. Detta ras hindrade oss från att få gången färdig i dag. Båda maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet har sjunkit 1 fot i natt, och i morse var det 8 fot 8 tum på mätaren. – I kväll var det allmän lottning, d.v.s. 32 man till No. 16, 23 man till ”Union” och 29 man till ”Association”.

 

9 oktober (1818-10-09)

Båda maskinerna hava gått mycket bra hela natten och dagen, och vattnet har sedan i går morse sjunkit 2 fot, så att nu återstå endast 6 fot 8 tum enligt mätaren i ”Association”. – I kväll avslutade vi gången igenom kolhögen, varför både No. 1 och schaktet äro fullkomligt utom fara, men vi hålla fortfarande på med att köra bort, vad som kan räddas från den brinnande högen.

 

10 oktober (1818-10-10)

I morse kl. 7 utbyttes 17 tums pumpkannan vid 53:an, vilket uppehöll maskinen 1 ¼ timme, men trots det har vattnet sjunkit 14 tum i natt, så att det i morse var 4 fot 3 tum på mätaren, och nu står det upp till 2:a arbetsorten ovanför schaktorten i ”Association”. Karlarna tillhörande denna gruva hava varit sysselsatta vid kolhögen, och där har allt det kol, som det varit möjligt att rädda, blivit bortkört.

 

11 oktober (1818-10-11)

Söndag. I dag voro karlarna ute och arbetade vid högen. Maskinerna hava gått mycket bra. Vattnet har sjunkit 7 ¾ tum i natt, så att det är endast 3 fot 1 tum på mätaren.

 

12 oktober (1818-10-12)

I natt har 53:an stått för packning av luftpumpskannan. Vattnet har sjunkit 14 tum sedan i går, och det är nu endast 1 fot 11 tum på mätaren i den nya gruvan. I dag avslutades arbetet med högen, enär därifrån icke längre är något att frukta. – Vi började borra cylindern.

 

13 oktober (1818-10-13)

I dag hava maskinerna gått mycket bra, och vattnet har sjunkit 11 tum sedan i går morse. Vid kolhögen inget arbete, emedan där allt är räddat, som kan räddas.

 

14 oktober (1818-10-14)

I går kväll återkom min Far från Stockholm. – I morse gingo karlarna ned för att arbeta i den nya gruvan, men enligt mätaren finnes det ännu 13 tum vatten.

 

15 oktober (1818-10-15)

Maskinerna hava gått ganska bra, och vattnet står vid stupningssidan i den nya gruvan.

 

16 oktober (1818-10-16)

I dag var vattnet nere vid maskinerna kl. 4 f.m., och karlarna gingo ned till horisontalorten kl. 6 i morse. Flyttade ? hästar från ”Union” till 6:e arbetsorten ovanför schaktorten i ”Association”. Vid de övriga arbetsplatserna ingenting.

 

17 oktober (1818-10-17)

Ingenting särskilt. Allt är i ordning.

 

18 oktober (1818-10-18)

Söndag. I dag rensades rökkanalerna och ångpannorna vid ”Association”.

 

19 oktober (1818-10-19)

Ingenting särskilt. Allt är i ordning.

 

20 oktober (1818-10-20)

I går morse började vi borra på fältet eller No. 54 för att borra igenom flötsen och även för att driva en ort dit från 1:a arbetsorten ovanför horisontalorten i 3:e pelaren väster om No. 17, eftersom den synes vara där, och i kväll kl. 5 gjorde vi genomslag till den ca 4 fot i väggen.    – Vid de övriga arbetsplatserna ingenting, med undantag av att vi i går morse började gräva grunden till maskinen vid Skogs-schaktet, d.v.s. ”Skogsgruvan”. Sysselsatta med att borra den nya cylindern till 53:an, som är mycket hård. Walter har i dag fått reservkolven ihopvälld och klar för svarvning.

 

21 oktober (1818-10-21)

Vid maskinerna har ingenting hänt. Vattnet har varit nere hela dagen, och karlarna hålla på med drivning igenom pelaren under borrhål No. 54 väster om gruvschakt No. 17. Vi äro även sysselsatta med att rensa upp öster om ”Union” för att börja vid 8:e genomslaget och taga bort 3 pelare hela vägen till schaktet och endast kvarlämna en ovanför schaktorten (nu står det 4 st.).

 

22 oktober (1818-10-22)

Ingenting har hänt vid maskinerna, och vattnet har varit nere hela dagen. – I dag satte vi ned borrstängerna i den nya gruvan i skogen, och när vi hade slagit några få slag, sjönk vattnet så mycket i schaktet, att det endast är 8 tum kvar på botten.

 

23 oktober (1818-10-23)

I dag har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning. Vattnet är ännu icke nere i borrhål No. 54.

 

24 oktober (1818-10-24)

I morse måste 53:ans pumpkanna utbytas, vilket uppehöll maskinen över 1 timme. I morse måste karlarna avbryta arbetet i den undre horisontalorten kl. 9. Vid kolbrytningen ingenting. Vattnet i No. 54 är ännu icke alldeles nere.

 

25 oktober (1818-10-25)

Söndag. Maskinerna gå mycket dåligt, varför vattnet har stigit något.

 

26 oktober (1818-10-26)

Var i dag nere och mätte i No. 16 på brytningsplatserna i övre flötsen. Vattnet står i väggen nedanför ”Association”-gruvan. Maskinerna gå ganska bra i dag. Vattnet är nere i borrhål No. 54 i kväll.

 

27 oktober (1818-10-27)

Var i dag nere och mätte ”Association”- gruvans brytningsplatser med undantag av horisontalorten, där jag icke kunde komma in, emedan vattnet stod upp till schaktet. – Kl. 1 e.m. var det nödvändigt att stanna 53:an för utbyte av pumpkanna och bottenventil, vilket uppehöll maskinen till kl. 5, varför vattnet steg avsevärt och står i kväll vid den stigande sidan av östra schaktorten, men karlarna arbeta fortfarande där. I morse började vi få upp något av det lösa materialet i borrhål No. 54.

 

28 oktober (1818-10-28)

Maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattnet har sjunkit, så att det i kväll står i stupsidan av schaktet. Vid kolbrytningen ingenting.

 

29 oktober (1818-10-29)

Var i dag nere i stenorten, när de hade borrstängerna nere i den nya gruvan, vilket tydligt kan höras. Maskinerna hava endast gått medelmåttigt bra, varför vattnet endast har sjunkit 1 fot. Började att sätta in en timmerlängd på 4 fot i No. 54.

 

30 oktober (1818-10-30)

Maskinerna hava endast gått medelmåttigt bra, framför allt 45.an, emedan ångpannorna äro så dåliga, varför vattnet har sjunkit mycket litet, och det står nu endast obetydligt nedanför schaktet. Vid borrhål No. 54 hava vi avslutat insättningen av timmer.

 

31 oktober (1818-10-31)

I dag är allt i ordning, och vattnet har sjunkit mycket bra. Det står nu 1 ½ famn ovanför den undre horisontalorten. I kväll var stenorten inne så långt som till borrhålet, som man tydligt kan höra inne i väggen. Vid borrhålet 54 hålla vi på med att rensa bort bråte. Den nya cylindern är i kväll borrad upp 2 fot.

 

1 november (1818-11-01)

Söndag. Båda maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet har i natt sjunkit 1 1/2 famn.

 

2 november (1818-11-02)

Maskinerna hava gått bra hela natten, och karlarna äro nere i den undre horisontalorten. I morse började karlarna bryta i västsidan av stenorten, emedan borrstängerna tydligt kunna höras att vara där.

 

3 november (1818-11-03)

Ingenting särskilt har hänt, varken vid maskinerna eller vid kolbrytningen. Allt är i ordning. Vid borrhål No. 54 hava vi fått upp alla borrstyrningarna av trä.

 

4 november (1818-11-04)

I går kväll kl. 10 måste karlarna avbryta arbetet i horisontalorten, emedan båda maskinernas luftpumpskannor måste packas, och i dag hava maskinerna endast gått medelmåttigt bra, varför vattnet i kväll står vid den stupande sidan i schaktet. Vid kolbrytningen ingenting. Vid borrhål No. 54 äro vi sysselsatta med rensning samt med att skjuta sönder stora stenar, som finnas på botten, varför arbetet går mycket långsamt.

 

5 november (1818-11-05)

I dag hade de borrstängerna nere i den nya gruvan i skogen, vilket de hörde mycket tydligt i orten, och även karlarna i schaktet hörde, då de arbetade med kilar i orten. Vid den övriga kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning med undantag av att vattnet har stigit i dag, och det står nu i kväll 1 ½ famn ovanför den östra schaktorten i ”Association”-gruvan, emedan det var nödvändigt att stanna 53:an i morse kl. 8 för ombyte av pumpkanna och bottenventil, vilket uppehöll maskinen till kl. 1 e.m. Som dessutom 45:ans båda ångpannor måste rensas i går, kunde endast en maskin hållas gående i tur och ordning.

 

6 november (1818-11-06)

I dag kl. 1 e.m. sattes 45:ans båda ångpannor i drift och hava sedan gått mycket bra. Vattnet har sjunkit 1 famn i rännan. Vid borrhål No. 54 äro vi nu närapå klara att lägga ned bottenramen till förbyggnaden på hallen. I kväll står vattnet 1 fot ovanför östra schaktorten. Börja brytning av pelare i övre flötsen i No. 16 vid 4:e genomslaget åt väster genom lagren ovanför schaktorten, men i det stora hela fortsätter stupningen.

 

7 november (1818-11-07)

Båda maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet har sjunkit, så att det i kväll står i jämnhöjd med den stigande sidan av östra schaktorten i ”Association”. Ingenting särskilt vid de andra arbetsplatserna. Murarna äro sysselsatta med grunden till den nya maskinen i skogen. Vid borrhål No. 54 hava vi avslutat insättningen av en ca 6 fots timmerlängd på hallen.

 

8 november (1818-11-08)

Söndag. Maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet har sjunkit 1 ½ famn. Det stod i morse i stupningssidan i östra schaktorten, men kl. 3 i e.m. måste vi stanna för att packa 53:ans luftpumpkanna, vilket uppehöll maskinen 1 timme.

 

9 november (1818-11-09)

I natt hava maskinerna gått mycket dåligt, i det att det är lika mycket vatten nu som det var den 7.e, d.v.s. det står till den stigande sidan av östra schaktorten, och som det icke är något fel med maskinerna, kommer varje eldare att få plikta ett dagsverke. Var uppe vid gruvorna, då arbetet skulle börja, och fann, att det var mycket sent, innan arbetarna gingo till sitt arbete. Fick i kväll hit borrlådan av järn till No. 54, så nu är allt klart att börja sänkningen i morgon bittida.

 

10 november (1818-11-10)

Var i dag nere i ”Association”-gruvan och visade förmännen, var avspärrningarna skola sättas upp runt schaktet för att leda luften in i östra schaktorten. Vattnet stod på halva mätaren. I dag kl. 10 måste 53:an stannas för att packa luftpumpskannan, varför vattnet icke sjönk något förrän i e.m., då det hade sjunkit 2 fot i rännan. – I morse kl. 6 började vi att sänka i den nya gruvan på fältet efter borrhål No. 54, och denna gruva skulle kallats ”Kommiterade” efter de herrar, som skickats hit av Bergskollegium och som voro närvarnade, då kolen borrades igenom. Namnet på schaktet blev i stället ”Besväret”. I natt var det så stark frost, att kanalen frös igen. Isen är ¼ tum tjock. Detta är den första frost, vi hava haft denna säsong.

 

11 november (1818-11-11)

Var i dag nere i stenorten, då borrstängerna voro nere i hålet och som tydligt hördes vid sidan av den lilla ort, som drivits åt väster, varför jag beordrade dem  att åter gå rätt ned. I dag på f.m. utbyttes 45:ans fotventil, varför denna maskin icke arbetade mycket under första delen av dagen. På e.m. packades 53:ans luftpumpskanna, och kondensorventilens lucka, som var otät, togs även bort, varför vattnet i dag har stigit över hela bredden av östra schaktorten. Mycket sträng frost även i natt, varför pojkar åka skridsko på kanalen i dag.

 

12 november (1818-11-12)

I dag hava maskinerna gått ganska bra, och vattnet har sjunkit 1 famn i rännan sedan i morse. Vid kolbrytningen ingenting. I det nya sänkschaktet hava de sänkt 5 fot i grått material ovanför sandstenen. Det är fortfarande stark frost, och det är is runt omkring bryggan i hamnen.

 

13 november (1818-11-13)

Maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattnet har sjunkit 10 fot. I går kväll kl. 10 utbyttes pumpkannan i 45:an, vilket uppehöll maskinen till kl. 4 i morse, men sedan hava de gått mycket bra. Schaktsänkningen på fältet går mycket bra. De äro nere 7 fot under förbyggningen. Hade i dag borrstängerna nere i ”Restoration”-gruvan i skogen, där de höras sida vid sida om orten.

 

14 november (1818-11-14)

Maskinerna hava i dag gått bra till i natt kl. 3, då vi måste packa luftpumpskannan till båda maskinerna och satte på nya utblåsningsklaffar. De hade tidigare blivit packade med drev i stället för hampa. Vattnet står 1 famn ovanför schaktorten i ”Association”.

 

15 november (1818-11-15)

Som det i dag är söndag, har inget arbete utförts vid gruvorna. Ingenting har hänt vid maskinerna. Vi ändrade i dag luftväxlingen i ”Association”, i det att vi satte in en uppåtriktad ventilation, i likhet med vad det är i ”Union”.

 

16 november (1818-11-16)

I dag ingenting nytt. Allt är i ordning vid gruvorna med undantag av att vattnet ännu icke är nere.

 

17 november (1818-11-17)

Maskinerna hava gått mycket bra hela dagen och natten, och vattnet har sjunkit 4 fot. Vid kolbrytningen ingenting. Schaktsänkningen på fältet går mycket bra.

 

18 november (1818-11-18)

I dag hava maskinerna endast gått tämligen bra, emedan luftpumpskannorna till båda måste packas om. Vid kolbrytningen har ingenting av vikt hänt med undantag av att vattnet har stigit så högt i ”Association”-gruvan, att det är mycket besvärligt för pojkarna att draga i vattnet.

 

19 november (1818-11-19)

I morse kl. 11 gick öglan i den inre balansändan, tillhörande 53 tums maskinen, sönder och måste bäras till smedjan för reparation, och som det kommer att taga lång tid, innan allt är klart, togos pluggarna ur 53:ans båda ångpannor för att rensa dem samt rökkanalerna. – Vid kolbrytningen ingenting. Schaktsänkningen på fältet går mycket bra med undantag av de få gånger, då de måste hava borrstängerna nere, emedan hålet sätter igen. – I morse stod vattnet 6 tum ovanför sidan på stiget i ”Association”-gruvans östra schaktort.

 

20 november (1818-11-20)

Kl. 9 f.m. kom 53:an i gång, och därefter hava båda maskinerna gått mycket bra. Vattnet stod i morse 2 famnar ovanför 1:a arbetsorten ovanför ”Association”-gruvans östra schaktort, där kolhuggarna måste sluta arbeta på grund av vatten.

 

21 november (1818-11-21)

I morse vid 10-tiden var det nödvändigt att stanna 53:an för utbyte av pumpkannan, varför vattnet har sjunkit mycket litet i dag.

 

22 november (1818-11-22)

I dag söndag. Inget arbete vid gruvorna med undantag av att vi började sätta in en lufttrumma i den nya gruvan ”Besväret” på fältet. Båda maskinerna hava gått tämligen bra, och vattnet står mellan 1:a och 2:a arbetsorten i ”Association”-gruvans östra schaktort.

 

23 november (1818-11-23)

I dag blevo 53:ans 17 tums pumprör otäta, varför maskinarbetarna voro tvungna att gå ned och laga. I  morse började vi att draga kol från ”Associations” östra arbetsorter till ”Union”-gruvschaktet, d.v.s. från arbetsorterna i schaktortens stigning, varför kolhuggarna icke uppehållas. I kväll kl. 5 utbyttes 14 tums pumpkannan, emedan den var mycket dålig. Vattnet står 4 fot ovanför 1:a arbetsorten ovanför schaktorten. – Vid schaktsänkningen på fältet äro vi sysselsatta med lufttrumman och med att sätta in förbyggnadsplankor.

 

24 november (1818-11-24)

I dag var Sjöberg åter nere och tätade 53:ans pumprör. F.ö. ingenting vid maskinerna. I dag kl. 12 kommo schaktsänkarna ned på botten av schaktet på fältet efter att hava arbetat i skift med lufttrumman och förbyggnadsplankorna. Vattnet står 8 fot uppe i 1:a arbetsorten ovanför ”Association”-gruvans schaktort.

 

25 november (1818-11-25)

I går kväll kl. 11 måste maskinen stannas för utbyte av 17 tums pumpkannan, varför vattnet har varken sjunkit eller stigit, men alla kolhuggarna, tillhörande ”Association”, äro nere, och kolen köras till ”Union”. – Genom något slarv läto de borrhålet på fältet bliva igenfyllt, och då borrstängerna sattes ned för att rensa det, tappade de dessa, så att nu är det nära 6 famnar vatten i schaktet. Karlarna hava hållit på hela dagen med att söka efter hålet i schaktet, men de hava ännu icke funnit det. – Regnade hela dagen.

 

26 november (1818-11-26)

Maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattnet har sjunkit ganska tillfredsställande och står nu 2 fot nedanför 1:a arbetsorten ovanför ”Association”-gruvans östra schaktort. Sjöberg var i dag nere och såg över förbyggningen. I morse funno de borrhålet i sänkschaktet, men trots många fruktlösa försök med gripstången kunde de icke få loss stängerna, varför vi i morgon om möjligt skola sätta stänger på anfanget för att med kraft kunna draga loss dem.

 

27 november (1818-11-27)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet sjönk mycket bra. Det står nu vid den stigande sidan i ”Association”-gruvans östra schaktort. I denna gruva bryta vi i dag åter kol. Efter många fruktlösa försök med griptången fingo vi ned en stång, som lyckligtvis tog fäste och höll fast, men stängerna sutto så hårt, att de icke med tackel och tåg och även motvikter kunde rubbas, och då den fullt felfria vinschlinan sprang, beslöts att skruva av stängerna, där det gick, och lämna det hela tills vattnet var nere och vi kunde göra en undersökning i orten.

 

28 november (1818-11-28)

Maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattnet sjönk, så att det var läns kl. 8 e.m. i ”Association”-gruvans undre horisontalort, men det hade sköljt ned så mycket slam från stigningen, att det kommer att taga några dagar att rensa. Ingenting har gjorts i sänkschaktet på fältet. Hade i dag borrstängerna nere i gruvan i skogen, där det icke är (efter vad man kan höra) mer än 2 fot kvar.

 

29 november (1818-11-29)

Söndag. I natt kl. ½ 1 slog maskinen i botten (eller rättare sagt, vattnet var nere), och 53:an höll ensam vattnet nere till i dag vid 11-tiden, men då karlarna skulle gå in till borrhålet under sänkschaktet på fältet (5 man och 2 pojkar beordrades dit) och hade lyckats få ut 2 stänger, voro de tvungna att komma tillbaka. – I dag satte vi även ned grytan i ”Association”. Vi hade varit nödsakade att taga upp densamma på grund av att vattnet steg.

 

30 november (1818-11-30)

I dag har ingenting hänt vid kolbrytningen, men vid maskinerna var det nödvändigt att byta ut 17 tums pumpkannan i morse kl. 4, varför vattnet icke är så mycket nere, att vi kunna komma till borrhålet, men inget uppehåll har förorsakats i den östra, nedre horisontalorten.

 

1 december (1818-12-01)

Vid maskinerna har ingenting hänt, vattnet har varit nere hela dagen, och karlarna äro sysselsatta med att få ut borrstängerna vid sänkschaktet på fältet. Detta arbete avslutades i kväll, varför allt är klart för att i morgon bittida börja rymma upp hålet. Vi påbörja en ort under borrhålet på fältet.

 

2 december (1818-12-02)

Vid maskinerna har ingenting hänt. Allt är i ordning och vattnet nere. Vid kolbrytningen ingenting. Allt arbete fortgår normalt.

 

3 december (1818-12-03)

Vid maskinerna ingenting, vattnet är nere, och karlarna i arbete hela dagen med drivning upp till borrhålet eller sänkschaktet på fältet. I dag är sista dagen vagnar användes nere i ”Union”, emedan denna gruva är närapå utbruten.

 

4 december (1818-12-04)

I dag samma som i går.

 

5 december (1818-12-05)

D:o, d:o, och vattnet stadigt nere. Avslutade hålet igenom väggen under borrhålet på fältet.

 

6 december (1818-12-06)

Söndag. Allt i ordning med undantag av att det i dag är första söndagen, som de borrade på den nya cylindern.

 

7 december (1818-12-07)

I dag var T.S. nere och mätte från ”Union”-gruvans schakt och in till den stenort, som går fram emot den nya gruvan i skogen. – Vid maskinerna har ingenting hänt, vattnet är nere och alla kolhuggarna i arbete.

 

8 december (1818-12-08)

I dag är det vackert väder. Gårdagens uppmätning lades ut ovan jord, varvid det visade sig, att något misstag har blivit gjort vid de tidigare mätningarna angående avståndet, i det att stenorten blivit utsatt 5 famnar längre inåt än den borde ha blivit, vilket gör, att det ännu återstå 3 famnar till borrhålet. – I dag kl. 9 togs pluggen ur 45:ans båda ångpannor, ty de voro så otäta, att så gott som ingen ånga kunde alstras. I går var Sjöberg nere och tätade båda pumpsatsernas snyftkranar och uttagsluckor för bottenventilerna.

 

9 december (1818-12-09)

I natt kl. 1 måste karlarna avbryta sitt arbete i horisontalorten på grund av vatten. – Vid 12-tiden i dag kom 45:an åter i gång. Den östra ångpannan är så dålig, att Walter säger, att om den skulle gå sönder en gång till, kan den icke repareras. Vattnet sjunkit 1 famn, sedan maskinen kom i gång.

 

10 december (1818-12-10)

Maskinerna gå bra, och vattnet har sjunkit ganska bra, men är ännu kvar i horisontalorten. Vid kolbrytningen ingenting, allt är i ordning.

 

11 december (1818-12-11)

I dag har ingenting hänt. Allt är i ordning, och vattnet var nere i morse kl. 3. – Vid borrhålet på fältet fattas 4 famnar för att komma ned till flötsen.

 

12 december (1818-12-12)

I kväll kl. 6 var borrhålet på fältet färdigt, varför vi nu äro klara att åter börja sänkningen. Vid maskinerna har ingenting hänt. Vattnet nere.

 

13 december (1818-12-13)

Söndag. Maskinerna hava gått mycket bra hela dagen. Det är läns i horisontalorten, men icke i Maskingruvan. I e.m. äro vi sysselsatta med att taga upp plattformen i gruvan ”Besväret” på fältet för att vara klara att påbörja sänkningen i morgon bittida.

 

14 december (1818-12-14)

I e.m. kl. 4 var det nödvändigt att byta ut 45:ans pumpkanna och bottenventil, vilket uppehöll maskinen ca 3 timmar, och som 53:an går mycket långsamt, har vattnet naturligtvis stigit i bergrummet, men karlarna hava ännu icke blivit uppehållna i horisontalorten. – I morse kl. 6 började vi sänkningen i botten av ”Besväret”.

 

15 december (1818-12-15)

I dag blevo karlarna i den undre horisontalorten uppehållna 9 timmar, räknat från kl. 3 i morse, emedan 17 tums pumprören läckte ganska mycket och emedan 45 tums maskinen gick så dåligt genom att ångpannorna voro i så dåligt skick. I går började murarna att gräva grunden till den 17 fots ångpanna, som skall ställas upp öster om maskinen.

 

16 december (1818-12-16)

I går kväll kl. 6 gingo karlarna åter ned i den undre horisontalorten, där de ännu äro i arbete, men vattnet är icke nere vid maskinerna, emedan pumprören läcka ganska mycket, och 53:ans kolv börjar bliva otät, men vi ämna packa den i morgon. Schaktsänkningen på fältet går mycket bra.

 

17 december (1818-12-17)

I morse kl. 10 stannades 53:an för att börja packningen av kolven och luftpumpskolven. Vi sågo även över fotventilen och kondensorventilen och gjorde dem fullt i ordning, och i kväll kl. 6 kom maskinen i gång och går mycket bra. 45:an gick bra hela tiden, varför vattnet icke har uppehållit karlarna i den undre horisontalorten.

 

18 december (1818-12-18)

I dag har ingenting hänt, inte heller vid gruvorna, där vattnet ännu icke är nere, men jag tror inte, att det kan vara så mycket vatten, ty båda maskinerna hava gått bra hela dagen.

 

19 december (1818-12-19)

I dag utbyttes 45 tums maskinens pumpkanna och bottenventil, vilket uppehöll maskinen en avsevärd tid, men som 53:an gått mycket bra, blevo karlarna icke uppehållna i horisontalorten. Vid gruvorna ingenting nytt. Allt är i ordning, men schaktsänkningen på fältet går mycket långsamt, varför jag inte tror, att de skola träffa på kol före Julafton. I kväll avslutades borrningen av den nya cylindern. Den är 54 tum i diam.

 

20 december (1818-12-20)

Maskinerna hava gått ganska bra, men vattnet är ännu icke nere.

 

21 december (1818-12-21)

I morse kl. 9 stannades 53:an för utbyte av pumpkannan, vilket uppehöll maskinen 1 ¼ timme, men det förorsakade icke något uppehåll för karlarna i horisontalorten. – I dag kl. 12 gjorde Jeppa Jönsson genomslag in i borrhålet i schaktet i skogen, som kommer att kallas ”Restoration”-gruvan, men som det är så nära Juldagarna, komma de ännu icke att börja sänkningen där. – Började att lägga grunden till ångpannan öster om 45:an.

 

22 december (1818-12-22)

Båda maskinerna hava gått mycket bra, men vattnet är fortfarande icke nere, och karlarna äro i horisontalorten. – Vid kolbrytningen ingenting, men schaktsänkningen på fältet går mycket långsamt.

 

23 december (1818-12-23)

I dag var det läns, och Sjöberg var nere och tätade 17 tums pumpsatsens uttagslucka för bottenventilen. I kväll eller snarare i e.m. gick 45:ans östra ångpanna sönder, varför maskinen måste stannas. – Vid gruvorna ingenting.

 

24 december (1818-12-24)

I morse kl. 11 kom 45:an åter i gång, och som det i kväll är Julafton, utfördes arbete endast före kl. 12 middag.

 

25 december (1818-12-25)

Juldagen. Maskinerna hava gått bra hela dagen. Vackert väder med frost, men ingen snö.

 

26 december (1818-12-26)

I dag även helgdag. Maskinerna hava gått mycket bra, men vattnet är ännu icke nere.

 

27 december (1818-12-27)

Söndag. Vi rensade ångpannorna och rökkanalerna vid ”Association”. Vid maskinerna detsamma som förut. Vattnet fortfarande icke nere.

 

28 december (1818-12-28)

I morse börjades allt arbete i vanlig tid och ordning, men på grund av helgdagarna visste ingen exakt, huru högt vattnet stod, eftersom ingen hade varit nere i stupningen förrän i dag på morgonen, då det befanns stå upp till stupningssidan i ”Association”-gruvan, men som maskinerna hava gått mycket bra, har det sjunkit 3 fot i dag. Detta är emellertid jämförelsevis mycket litet, men huvudpumprören äro icke fullkomligt täta. Och detta är den huvudsakliga orsaken till att det icke har sjunkit fortare.

 

29 december (1818-12-29)

I f.m. voro Sjöberg och Hallberg nere och togo av den skruvring, som påsatts den 4:e pumprörsförbindningen uppifrån räknat, och virade om ny segelduk efter att först hava vederbörligen kilat fast ringen. Detta uppehöll maskinen ca 4 timmar, innan den kom i gång. Kl. 4 e.m. gick 45:ans östra ångpanna sönder igen, varför pluggen måste tagas ur och maskinen stannas, varigenom vattnet steg ganska avsevärt i dag och står nu mycket nära den stigande sidan i ”Association”-gruvan.

 

30 december (1818-12-30)

I natt kl. 1 kom 45:an i gång med den östra ångpannan, så att nu äro båda maskinerna i gång. Vattenståndet är detsamma som förut. Kl. 7 gick 53:ans regulatorstång sönder, och maskinen måste stå stilla, till dess denna hade reparerats, och som den stora ångpannan var mycket smutsig, togs pluggen ur för att rensa ångpannan. Kl. 12 i natt kom turen till rökkanalerna, som hade satt igen, och en undersökning uppdagade, att skiljemuren i eldstaden hade bränts igenom, varför den måste helt och hållet muras om. Allt detta gör, att maskinen icke kan komma i gång i dag.

 

31 december (1818-12-31)

I kväll kl. ½ 7 anslöts den stora ångpannan, och båda maskinerna hava därefter gått mycket bra, men vattnet är fortfarande uppe i ”Association”-gruvan. – De hava ännu icke kommit till kolen i ”Besväret”. – I e.m. packades kolven till 53:an.

 

 

1819

 

1 januari (1819-01-01)

Båda maskinerna hava gått mycket bra, men jag kan icke säga, var vattnet står, emedan ingen har varit nere för att se efter.

 

2 januari (1819-01-02)

Ingenting har hänt i dag. Maskinerna hava gått mycket bra, men jag kan icke säga, var vattnet står. Som det i dag är lördag, tilläts ingen att arbeta i kolgruvorna, emedan de kol, som skulle hava brutits, icke skulle hava burit kostnaderna för ovanjordsarbetarna och dragarna. Schaktsänkningen pågår.

 

3 januari (1819-01-03)

Söndag. I morse kl. 4 gick 53:ans lilla ångpanna sönder, varför pluggen genast togs ur, men 45:an måste stannas för att ansluta denna maskins ångpannor till 53:an som ersättning för förstnämnda ångpanna. I e.m. blev maskinen vid ”Union” klar, där ångpannan hade gått sönder i går kväll, just när gruvarbetet var slut.

 

4 januari (1819-01-04)

I morse när kolhuggarna kommo för att gå ned i ”Association”-gruvan, var där så mycket vatten, att det icke kunde bliva någon utlastning. Vattnet stod nämligen 1 famn ovanför den stigande sidan i 1:a arbetsorten ovanför östra schaktorten, varför det måste hava varit en hel del vatten i går kväll, när båda maskinerna kommo i gång kl. 10.

 

5 januari (1819-01-05)

Båda maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattnet har sjunkit, så att det i kväll står i stupningssidan i 1:a arbetsorten, men det oaktat har kol brutits i gruvan i dag.

 

6 januari (1819-01-06)

Som det i dag är ”Old Christmas day” har inget arbete utförts. Maskinerna hava gått bra, sedan 45:ans luftpumpskanna packades i går kväll. Vattnet har sjunkit 8 fot och står nu i dag på morgonen 1 ½ famn uppe i schaktet.

 

7 januari (1819-01-07)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit, så att det i kväll står på halva mätaren. I morse togo vi upp 6 hästar från ”Union” till ”Association”, där hästar användas för första gången.

 

8 januari (1819-01-08)

I dag har ingenting särskilt hänt vid gruvorna. Allt är i ordning, men vattnet är ännu icke nere vid maskinerna, oaktat de hava gått mycket bra.

 

9 januari (1819-01-09)

I e.m. kl. 3 stannades 53 tums maskinen för utbyte av pumpkannan och bottenventilen, vilket uppehöll maskinen till ½ 8, då den åter kom i gång, men karlarna blevo icke hindrade i horisontalorten.

 

10 januari (1819-01-10)

Söndag. Maskinerna hava gått bra hela dagen, men vattnet är ännu icke nere vid maskinerna, och jag tror icke, att det kan finnas mycket kvar. – I morse eller snarare sent i natt träffade vi på kol i schaktsänkningen ”Besväret”. De hava sänkt 16 tum i kolen, men hava ännu icke kommit igenom dem.

 

11 januari (1819-01-11)

I dag kl. 11 f.m. var det läns vid maskinerna, och sedan dess har 53:an ensam pumpat läns 3 gånger. – I kväll kommo vi igenom kolen i ”Besväret”. Kolen äro som följer: 18 tum rena, hårda, sintrande kol, därefter 3 tum grövre d:o eller flis. Hela flötsen är sålunda 21 tum. Därefter kommer ett hårt, ljusgrått sandstensband, 5 tum tjockt, och därefter 19 tum grå sandstenslager, som äro mycket lösa och tunna. – Var nere och mätte No. 16 i övre flötsen för att sätta ut ett eller två borrhål på 4:e genomslaget åt väster för att få bättre luftventilation, då det skulle kosta för mycket att sänka en ventilationstrumma, emedan här är åkerjord. – I dag togs pluggen ur 45:ans östra ångpanna, som skulle tagas bort och ersättas med 17 fots reservpannan.

 

12 januari (1819-01-12)

I morse började vi taga bort isoleringsbeklädnaden på 45:ans ångpanna och vid middagstiden att riva inmurningen, och kl. 3 hade den gamla pannan transporterats till ångpanneverkstaden. – Kolbrytningen har fortgått som vanligt, och vattnet är nere. – I dag kommo vi helt igenom flötsen i ”Besväret”, till vars tak det är 12 famnar 3 fot 6 tum från markytan.

 

13 januari (1819-01-13)

I morse började vi taga upp 45:ans luftpump och kondensor för att sätta på luckan till fotventilen, som hade varit av sedan början av sistlidne september. 53:an har gått mycket bra, och vattnet är nere. – I dag var jag nere och mätte i ”Association” och var även in till borrhålet i stenorten öster om ”Union”, där det verkligen kommer mycket litet vatten, men ”Uninons” östra schaktort har krupit ihop så mycket, att det är omöjligt att komma utanför det 5:e genomslaget.

 

14 januari (1819-01-14)

I morse började vi göra klart för att avsänka i ”Restoration”, och kl. 6 i kväll kommo schaktsänkarna ned på botten. I ”Besväret” äro vi sysselsatta med att avsänka dunten, vilket jag tror skall vara klart i morgon. – Vid 53:an ingenting. Den går mycket bra, och vattnet är nere. Vid 45:an togo vi ned den inre balanskedjan och togo kolven samt det yttre ”Y-et” till reparation i smedjan, och i kväll blevo de bärande stängerna lagda.

 

15 januari (1819-01-15)

Vid maskinerna har ingenting hänt med undantag av vad som tidigare omtalats. Murarna äro sysselsatta med grunden och bädden till den nya ångpannan för 45:an. Det är fortfarande läns i den undre horisontalorten, men icke vid maskinerna. – I dag kl. 12 avslutade vi sänkningen i ”Besväret”. Schaktet är 14 famnar 1 fot  6 tum djupt. Kl. 6 i kväll hade vi lagt plattformen.

 

16 januari (1819-01-16)

Vid kolbrytningen har ingenting hänt. Allt är i ordning, och karlarna hava icke blivit uppehållna i den undre horisontalorten. Murarna äro sysselsatta med luftpumpen, kondensorn, kolven och kedjorna m.m.

 

17 januari (1819-01-17)

Söndag. Vid 45:an hava murarna och smederna varit i arbete. – Kl. 3 i morse släppte 17 tums pumpkannan vattnet, vilket uppehöll maskinen en avsevärd tid, emedan vi måste vänta på att få folk till vinschen. Vattnet har därför stigit avsevärt, och då karlarna på nattskift i ”Association” kommo upp i morse, stod vattnet på halva mätaren därstädes, och ortsdrivarna kommo upp kl. 10 i går kväll.

 

18 januari (1819-01-18)

I morse vid ungefär samma tid som i går morse släppte 17 tums pumpkannan åter vattnet och måste utbytas. Det visar sig, att den blivit igenstoppad, eftersom sidopackningen är böjd in under klaffarna på ena sidan. Detta uppehöll maskinen till kl. 6 f.m., och som kolven var ganska dålig, stannades maskinen kl. 2 e.m. för att packa kolven. Vi togo även av kondensorventilluckan för att täta fogen mellan cylindern och ångskåpet samt lagade cylindern och utvändigt på det söndriga stället, så att klockan var 5, innan maskinen åter kom i gång. – Vid samma tid fingo murarna ångpannebädden färdig, och kl. 1 började vi transporten av den nya ångpannan. – Smederna hålla på med kolven, fotventilen och kedjorna. – Vid kolbrytningen har ingenting hänt med undantag av att vattnet stod så högt på ”Associations” arbetsplatser, att utlastningen icke kunde ske där, utan måste föras över till ”Union”. Nu i kväll står vattnet 1 famn ovanför den stigande sidan i 1:a arbetsorten ovanför schaktorten, och det har i dag stigit 8 fot. – I kväll avslutades den undre schaktringen och arbetet med förbyggnadsstängerna i ”Besväret”. Det skift, som börjar kl. 6 i kväll, skall avsluta förbyggnaden. ”Restoration” 5 fot nere.

 

19 januari (1819-01-19)

I dag hava maskinerna gått bra, och vattnet har sjunkit 8 fot, sedan den kom i gång i går kväll. Murarna hava i kväll fått ångpannan på sin plats. – Vid kolbrytningen ingenting. Ingen utlastning vid ”Association”. Vid ”Besväret” insattes den sista längden av förbyggnaden.

 

20 januari (1819-01-20)

53:an har gått mycket bra hela dagen, och vattnet har sjunkit 4 fot. Det står i kväll 4 fot nedanför den stigande sidan i 1:a arbetsorten ovanför ”Associations” schaktort, där de med maskinen hava tagit upp vatten i tunnor. Murarna hålla på med murning av rökkanalerna och smederna med filning av ringen runt 45:ans kolv, emedan den är litet för stor. De hålla även på med att skära upp ånghål m.m. på ångpannan. – Började i dag i övre flötsen hugga runt gruvschaktet ”Besväret”. – ”Restoration”- gruvan är nere 7 fot under den nedersta timmerramen.

 

21 januari (1819-01-21)

53:an har gått ganska bra, men vattnet har endast sjunkit 18 tum sedan i går kväll och står nu 9 fot 6 tum nedanför den stigande sidan i 1:a arbetsorten. Murarna hava samma arbete som i går, även smederna, som även börjat passa ihop fotventilen och luckan vid 45:an. – Vid ”Besväret” hålla vi fortfarande på med att skjuta ned runt schaktet. – ”Restoration” är nere 8 fot 6 tum under timmerramen.

 

22 januari (1819-01-22)

53:an har gått bra, och vattnet har sjunkit 3 fot. – I dag började vi ”Besvärets” östra och västra schaktorter vid maskinerna.  – I dag började murarna slå valv över rökkanalerna till den nya ångpannan. Vid 45:an äro smederna sysselsatta med fotventilen. Vattnet har i dag och i natt sjunkit 20 tum.

 

23 januari (1819-01-23)

I e.m. lyfte vi 45:ans kondensor och gjorde fogen färdig att dikta i morgon bittida. Smederna hålla på med att skära hål i ångpannan för de olika rören. – Var i dag tvungen att flytta utlastningen till ”Union”-gruvan.

 

24 januari (1819-01-24)

Söndag. 53:an har gått bra, och vattnet har sjunkit 15 tum. Vid 45:an har fogen mellan luftpumpen och kondensorn blivit vederbörligen diktad.

 

25 januari (1819-01-25)

Har i dag fått ned luftpumpen och kondensorn i cisternen och fastsatta vid ångskåpet, men icke diktade på grund av mörkret, som hindrade oss. – 53:an har gått bra, och vattnet står 8 fot nedanför stupningssidan i 1:a arbetsorten ovanför ”Associations” östra schaktort. Var i dag nere i denna gruva, där allting är i ordning. – Karlarna i stenorten uppehållna 1 skift på grund av brist på krut.

 

26 januari (1819-01-26)

53:an har gått bra hela dagen, och vattnet har sjunkit mycket bra. Det står nu i kväll 10 fot nedanför stupningssidan i 1:a arbetsorten ovanför ”Associations” östra schaktort. I kväll avslutade murarna mureriarbetet runt 45:ans nya ångpanna, och maskinarbetarna hålla på med att fastsätta rören på densamma. Utlastningen flyttades i dag åter till ”Association”.

 

27 januari (1819-01-27)

I dag har 53:an gått bra, och vattnet har sjunkit 3 fot. I dag klara med förbindelsen mellan kondensor och 45:ans ångskåp, fogen diktades. Timmermännen sysselsatta med att tillverka vattenhoar och att kila förbindningar.

 

28 januari (1819-01-28)

I dag kl. 9 stannades 53:an för utbyte av pumpkanna och bottenventil, och först kl. 12 kom maskinen åter i gång. Under tiden steg vattnet 2 ½ famn, men maskinen har gått bra hela tiden. Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att vi i ”Besväret” lade in 4 famnar timmer för en avsats. Vi satte även upp en linskivegalge för hästvandringen.

 

29 januari (1819-01-29)

I dag äro vi sysselsatta med att göra hästvandringen och linskivegalgen klara vid ”Besväret”, där allt nu är färdigt under jord för kolbrytning. Som 17 tums pumprören icke äro täta under vatten, har vattnet stigit så mycket, att utlastningen i morse åter måste flyttas till ”Union”, men i dag har det sjunkit 3 tum. Vid 45:an hålla vi på med att göra allting i ordning i cisternen, såsom injektorkranen, luftpumpskannan, fastsättning av inblåsningsrör m.m. Timmermännen sysselsatta med att göra vattenhoar och kila fast förbindningar för ångpannan.

 

30 januari (1819-01-30)

53:an har gått mycket bra i dag, och vattnet har i dag sjunkit 2 tum, men som det steg 6 tum under natten, har det givetvis icke blivit lägre på arbetsplatserna, emedan 17 tums pumprören blivit sämre än de voro. – I kväll packades kolven och luftpumpskannan, och allting blev klart i cisternen vid 45:an, så att den är nu närapå färdig att sätta i gång, om någonting skulle hända med 53:an. Timmermännen sysselsatta med att sätta upp hästvandringen vid ”Besväret”, men som den ännu icke är tillräckligt hög för linorna, kommer den att höjas i morgon. – Vattnet står 3 fot ovanför 1:a arbetsorten.

 

31 januari (1819-01-31)

Söndag. Inget annat arbete än att vi höjde hästvandringen vid ”Besväret”, såsom omtalades i går, och att vi vid 45:an har gjort hoar klara för att fylla vatten i ångpannan. – 53:an har gått tämligen bra. Bottenventilen håller vid varje slag balansen så länge uppe utanför byggnaden, att vattnet därigenom har stigit 3 fot i dag.

 

1 februari (1819-02-01)

I e.m. försökte vi 45:an med 53:ans ångpannor, och det ser ut, som om den skulle gå mycket bra. 53:an går endast tämligen bra, men pumpröret mellan pumpkannan och bottenventilen är mycket otätt, varför vattnet endast har sjunkit mycket litet. Vid kolbrytningen ingenting.

 

2 februari (1819-01-02)

I morse började vi fylla 45:ans ångpanna och satte fyr kl. 2 e.m., och maskinen kom i gång kl. 2 på natten, och till kl. 6 på morgonen den 3:e hade vattnet sjunkit 1 famn.

 

3 februari (1819-02-03)

I morse var det nödvändigt att byta ut 53:ans pumpkanna och bottenventil, vilken senare vid en undersökning befanns vara litet sliten på ena sidan av klaffarna, vilka hade varit otäta vid fästena. Allt detta uppehöll maskinen till kl. 1, innan den kom i gång. – I går började kolbrytningen i ”Besväret” med 2 man på dagarna och 2 man på nätterna vid hästvinschen.     – Avsänkningen i ”Restoration” går mycket bra. De äro nu nere ca 4 ½ famn under timmerramen. – Karlarna sysselsatta med att lägga en ny vagnväg.

 

4 februari (1819-02-04)

Maskinerna gå mycket bra, och vattnet har sjunkit 2 famnar, så att det nu står vid den stigande sidan i schaktorten, och om det fortsätter att sjunka, kommer utlastningen att åter flyttas till ”Association”. Vid ”Besväret” samma som i går. Vid ”Restoration” går allt mycket bra.

 

5 februari (1819-02-05)

I dag var det läns i schaktorten, varför utlastningen ändrades, såsom omtalades i går. Linorna togos bort från maskinen vid ”Union” och skickades till förrådet, och vi började även att taga ned drivhjulen och föra dem till smedjan. – I morse påbörjades i ”Besväret” huvudorterna i stigningen. Båda maskinerna gå mycket bra, och karlarna äro sysselsatta med fyllning och uppbyggning av den nya vagnvägen.

 

6 februari (1819-02-06)

I dag har ingenting hänt. Allt är som vanligt, och maskinerna hava gått mycket bra. Vattnet har sjunkit ganska bra och står i höjd med de stupande arbetsorterna, där de hava börjat rensa bort det slam, som har samlats, medan vattnet var uppe. – Karlarna sysselsatta med vagnvägen, och maskinskötarna vid ”Union” hålla på att taga ned ångpannans matarrör m.m., emedan den skall flyttas över till ”Restoration”, där sänkningen går mycket bra.

 

7 februari (1819-02-07)

Söndag. Vid maskinerna utbyttes 17 tums pumpkannan i morse, och som kolven var ganska otät, packades densamma samtidigt. Vi bytte även ut luftpumpskannan, emedan bussningen för kannstången satt löst. Maskinen kom i gång först kl. 11. – 45:an går bra.

 

8 februari (1819-02-08)

Maskinerna hava gått bra hela dagen, och kl. 2 e.m. var det läns. I kväll kommo karlarna ned i horisontalorten för att bryta kol. De hava avslutat rensningen. Sysselsatta med vagnvägen till ”Restoration”. Murarna hava även börjat med skorstenen till maskinen därstädes. I ”Besväret” äro 5 man nere om dagarna och 2 man om nätterna.

 

9 februari (1819-02-09)

Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att de fortfarande hålla på med rensning i den undre horisontalorten utanför ”Association”. Maskinerna hava gått bra, och 53:an håller ensam vattnet nere. I e.m. var Sjöberg nere och tätade 17 tums pumpens snyftkran, som var otät. Det var icke uttagsluckan, såsom vi förmodat.

 

10 februari (1819-02-10)

I dag var det ett så förskräckligt väder med regn och snö, att ovanjordsarbetarna voro tvungna att gå hem vid middagstiden, emedan de icke kunde vistas ute längre. Det blev därför mycket litet kol i dag. Maskinerna gå bra, och vattnet är nere.

 

11 februari (1819-02-11)

I dag är det vackert väder, varför både ovanjordsarbetarna, timmermännen och murarna kunde vara i arbete. De sistnämnda riva maskinskorstenen vid ”Union” för att få tegel till skorstenen vid ”Restoration”. – Vid kolbrytningen ingenting nytt under jord. Maskinerna hava gått bra, och vattnet är nere. Ett försök i dag på e.m. visade, att om maskinen står i 20 minuter, behöver den 4 ¾ timme för att pumpa läns. – Vi började ett nytt borrhål på fältet mellan Tjörröd och Måarp och norr om den pinne, som vi stuckit ned i marken för att utmärka förkastningen i ”Unions” östra, övre horisontalort. Detta borrhål blir No. 55.

 

12 februari (1819-02-12)

I dag har ingenting hänt vid gruvorna. Allt är i ordning, och vattnet är nere. Murarna hålla på med skorstenen vid ”Restoration”, och timmermännen lägga sista handen vid den inre rälsen i kurvan av den nya vagnvägen.

 

13 februari (1819-02-13)

I dag detsamma som i går. Allt är i ordning. Sänkningen vid borrhålet går mycket bra, emedan det icke finnes något vatten, och i dag satte vi upp handvinschen där, emedan det är för djupt att kasta upp materialet till markytan.

 

14 februari (1819-02-14)

Kl. 1 e.m. släppte 17 tums pumpkannan vattnet och måste utbytas, vilket uppehöll maskinen längre än vanligt emedan vi måste söka efter karlarna, som voro spridda, framför allt därför att de i går hade fått pengar och i dag på förmiddagen även litet från majoren (Major Gram).

 

15 februari (1819-02-15)

I dag är allt i ordning, maskinerna äro i gång, och vattnet är nere. Karlarna sysselsatta med att lägga fyllning på den nya vagnvägen. I lördags kväll började vi att lägga en vagnväg under jord till 4:e genomslaget öster om ”Association”.

 

16 februari (1819-02-16)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning, och vattnet är borta i horisontalorten, men icke nere vid maskinerna. Vid ”Besväret” äro 6 man och 1 pojke nere på dagen och 3 man på natten, och kolen äro mycket bra. Murarna hålla på med den nya skorstenen vid ”Restoration”, vilken gruva i dag torde vara nere till 3 fot ovanför taket i orten, och som den avsänkts 7 famnar 4 tum under timmerramen och är timrad 12 famnar ned från markytan, är det 12 + 7 2/3 + 3 = 22 2/3 famnar från markytan till ortstaket. – Borrhål No. 55 på fältet går mycket bra. De äro nere närapå 3 famnar i sand, uppblandad med sten, men icke det minsta vatten. Karlarna hålla på med att lägga fyllning på den nya vagnvägen ovan jord.

 

17 februari (1819-02-17)

I dag har ingenting hänt vid kolbrytningen. Allt är som vanligt, men vid 53:an var det nödvändigt att packa luftpumpskannan, varför vattnet icke är nere, oaktat 45:an har gått hela natten, men inget uppehåll i horisontalorten. – Murarna sysselsatta med den nya skorstenen, dagsverkarna lägga fyllning på vagnvägen, och som vi nu hava fått plank, hava timmermännen börjat brädfodra 45:ans nya ångpanna.

 

18 februari (1819-02-18)

Som 53:an går mycket långsamt, emedan det är något fel på kondensorventilen, och som det är mer än 1 månad sedan kanalerna och ångpannorna rensades, togo vi pluggarna ur båda ångpannorna i dag kl. 1 för att rensa dem. Vi skola även se efter, vad det kan vara för fel på cisternen. 45:an går mycket bra, men vattnet har i dag stigit närapå 3 famnar och står nu i stupningssidan av schaktet. I morse kl. 2 kommo karlarna upp från horisontalorten. – I e.m. kommo vi ned till hallen i borrhål No. 55 på ett djup av 3 famnar 6 tum från markytan. Den består av grå sandstenslager, i vilka  vi sänkt 6 tum och borrat ytterligare 13 i dag utan att träffa på vatten.

 

19 februari (1819-02-19)

Vid 12-tiden i dag kom 53:an åter i gång, sedan vi satt på en ny spindel i kondensorventilen. Den gamla var så sliten, att handtaget gick nästan runt. Vi satte även på en ny utloppsventil, som även liksom spindeln var sliten. Slutligen bytte vi ut luftpumpskannan, emedan en av klaffarna var sönder, så att nu går maskinen mycket bra, och vattnet står 1 ½ famn ovanför den stigande sidan i ”Association”-gruvan. Vid borrhålet lade vi en liten plattform ca 30 tum upp och borrade i dag i samma slags sandsten. Murarna, timmermännen och daglönarna hava samma arbete som i går.

 

20 februari (1819-02-20)

I dag hava maskinerna gått mycket bra. Vattnet har sjunkit och står i kväll 1 famn ovanför horisontalorten. – I kväll voro murarna färdiga med den nya skorstenen. Timmermännen och daglönarna hade samma arbete som förut. – Fortfarande inget vatten i borrhål No. 55, ehuru vi i kväll äro nere 5 famnar. Vi äro tvungna att slå vatten i hålet för att kunna få upp prover på materialet.

 

21 februari (1819-02-21)

Söndag. Maskinerna hava gått mycket bra, och det är läns i den undre horisontalorten, men 17 tums pumpkannan slirar något, då maskinen drager uppåt. – I går kväll sysselsatta med att lägga vagnvägen under jord öster om ”Association”. Den beräknas vara färdig nästa onsdag eller där omkring. – Borrhål No. 55 är nere 5 famnar från markytan, men fortfarande inget vatten. Vi måste slå vatten i detsamma.

 

22 februari (1819-02-22)

Maskinerna hava gått bra hela natten till i morse kl. 5, då den yttre tvärstången, tillhörande strävorna till balansens centrumstång, gick sönder, och innan den var reparerad, uppehölls 53:an till kl. 9 f.m. Kl. 11 måste vi åter stanna för utbyte av 17 tums pumpkannan, som hade släppt vattnet redan i går kväll. Härigenom blevo karlarna i den undre horisontalorten uppehållna 4 timmar. – Timmermännen avslutade brädfodringen av 45:ans ångpanna.

 

23 februari (1819-02-23)

I dag har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning och vattnet nere. – Vi hålla på med att skjuta ned taket i ”Associations” östra schaktort för att få tillräcklig höjd för hästarna.

 

24 februari (1819-02-24)

I dag har vattnet varit nere hela dagen, och ingenting särskilt har hänt. Fortfarande inget vatten i borrhål No. 55, ehuru det är närapå 7 famnar djupt.

 

25 februari (1819-02-25)

I dag hava maskinerna gått mycket bra, och vattnet är nere. Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. – I dag fingo vi vatten i borrhål No. 55 på ett djup av 8 famnar 2 fot från markytan. – I dag mättes vattnet vid Ryd och Brors Backe och var som följer: vid Ryd 6 famnar 3 fot under markytan, vid Brors Backe 4 famnar 4 fot 3 tum till plattformen + 1 famn 1 fot 4 tum till vattnet = 5 famnar 5 fot 7 tum under markytan.

 

26 februari (1819-02-26)

Fick i dag uppsatt öster om ”Association” kranen, men där kan ännu icke ske någon utlastning på vagnar, emedan det icke är högt nog för hästar i schaktorten.

 

27 februari (1819-02-27)

I morse kl. 9 voro vi tvungna att stanna för att byta ut 17 tums pumpkannan, men härigenom förorsakades inget uppehåll i den undre horisontalorten. Vi hålla fortfarande på att skjuta ned taket i ”Associations” östra schaktort.

 

28 februari (1819-02-28)

Söndag. Allt är i ordning, och vattnet är nere.

 

1 mars (1819-03-01)

Fick i kväll ned till ”Union” stativet till maskinen därstädes. Vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordnig. – Vid borrhålet inga förändringar. Maskinerna hava gått bra, och vattnet är nere.

 

2 mars (1819-03-02)

Ingenting särskilt har hänt i dag. Allt är i ordning. – Karlarna sysselsatta med att flytta maskinen till ”Restoration”.

 

3 mars (1819-03-03)

I kväll restes 4 st. stående bärbjälkar hörande till maskinen vid ”Restoration”. Vid kolbrytningen ingenting, och vattnet är nere. Vid maskinerna ingenting. I borrhål No. 55 är det ljusgrå sandstensband i botten. Vid ”Besväret” 31 tunnor No. 1 kol i dag.

 

4 mars (1819-03-04)

Var i dag nere och mätte i ”Association”, där allting är i ordning. Vid maskinen vid ”Restoration” hava vi rest upp alla stående bärbjälkar och även fått upp den stora balansen. Vid maskinerna utbyttes 17 tums pumpkannan kl. 7.

 

5 mars (1819-03-05)

I dag flyttades kallvattencisternen från ”Union” till ”Restoration”, men den har ännu icke satts ned. – Vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning. – Vid ”Restoration” sänkte vi i går kväll ned till orten. I kväll hava schaktsänkarna börjat hugga ut en vattenring ovanför ortstaket. – I kväll utbyttes åter 17 tums pumpkannan. Sidolädret var bortslitet på ena sidan. Sysselsatta med att göra i ordning fotventilen vid 45:an. I dag gjorde vi det första genomslaget mellan huvudorterna i ”Besväret”.

 

6 mars (1819-03-06)

I kväll avslutade schaktsänkarna ringen runt ”Restoration”-gruvschaktet. Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att vi fortsätta att skjuta ned taket i ”Associations” östra schaktort för att få erforderlig höjd. – I borrhålet fingo vi i dag hård sten, som antages vara järnlerstenen mellan flötsarna. – Maskinerna hava gått bra.

 

7 mars (1819-03-07)

Söndag. 53:an har gått hela dagen, men vattnet har icke varit nere, och 45:an är icke färdig ännu, emedan fotventilen m.m. måste ses över.

 

8 mars (1819-03-08)

I morse voro pumprören mycket otäta, vilket de utan tvivel måste hava varit hela natten, varför vattnet i morse stod upp till ”Association”-gruvschaktet. Kl. 12 kom emellertid 45:an i gång, och då 17 tums pumprören voro täta, har vattnet sjunkit mycket bra. – Började att transportera linhjulet från ”Union” och satte upp förbyggnadsplank i ”Restoration”. Fortfarande hård sten i borrhålet.

 

9 mars (1819-03-09)

I morse avslutade vi arbetet med förbyggnadsplankorna i ”Restoration”-gruvschaktet, varför schaktsänkarna gingo ned på botten kl. 10 f.m. En pojke sattes ned för att ösa vatten i orten. Vid maskinerna sattes linhjulet på sin axel. Vi satte även upp en del av stockverket till inbyggnaden. Kl. 12 var det läns vid pumparna och i horisontalorten kl. 3 i morse. Synnerligen hård sten i borrhålet, där vi endast borrat ¾ tum i dag.

 

10 mars (1819-03-10)

I dag har ingenting hänt. Allt är i ordning, och vattnet är nere. Timmermännen sysselsatta med att sätta upp stockverket till inbyggnaden för maskinen vid ”Restoration”.

 

11 mars (1819-03-11)

I morse började murarna mura väggen till en gryta i ”Besväret”. F.ö. ingenting vid kolbrytningen. Maskinerna hava gått bra, och vattnet är nere. Timmermännen började i dag bygga in maskinen vid ”Restoration”.

 

12 mars (1819-03-12)

Satte i dag ned en 5 tums handpump i ”Restoration” för att försöka, om den skulle kunna hålla vattnet nere, till dess gruvans botten var någorlunda färdig. Hittills håller handpumpen vattnet nere. I dag började vi i ”Association”, både för kol och berg, med korgar, rymmande 1 ½ tunna. – Vid maskinerna ingenting. Vattnet är nere.

 

13 mars (1819-03-13)

Vid maskinerna ingenting nytt. Allt är i ordning, och vattnet är nere. Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att de hava avsänkt ca 30 tum under ortens sula i ”Restoration”.

 

14 mars (1819-03-14)

Söndag. Bytte ut en pumpkanna i morse.

 

15 mars (1819-03-15)

Satte i dag upp cylindern till maskinen vid ”Restoration”, men ännu icke fullt inriktad. Vi arbeta fortfarande i ”Restoration”, men vattnet stiger avsevärt. Vid maskinerna ingenting. Vattnet är nere.

 

16 mars (1819-03-16)

I dag sattes cylindern fast i maskinen. Satte även in luftpumpen och sidorör m.m., men de äro ännu icke hopskruvade. I dag kunde vi icke hålla vattnet nere med handpumpen i ”Restoration”, varför schaktsänkarna fingo order att lägga ut plattformen och att skjuta ned runt schaktet. – Vid maskinerna ingenting.

 

17 mars (1819-03-17)

Schaktsänkarna sysselsatta med att skjuta runt schaktet i ”Restoration”, timmermännen med att sätta upp vattenhoar och maskinarbetarna med att skruva ihop förbindningar. – Maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet är nere. – Det ser ut, som om de hava fått kol i går kväll eller snarare i går e.m. i borrhål No. 55 på ett djup av 19 famnar 4 fot 17 tum från markytan och att de hava borrat 9 tum i dem utan att observera dem. Tjockleken av de översta kolen är därför icke säkert känd, men synbarligen densamma som där de brytas. Borrade i dag 11 tum i kilberg.

 

18 mars (1819-03-18)

Vid maskinerna har ingenting hänt. Allt är i ordning, och vattnet är nere. Vid kolbrytningen ingenting. Sysselsatta med att skjuta ned sten i ”Restoration”. ”Besväret” går mycket bra. Timmermännen och maskinarbetarna sysselsatta med rör, hoar, förbindningar m.m. till maskinen vid ”Restoration”. Satte i dag upp tryckverkspumpen därstädes. – Borrade 17 ¾ tum i flötsen i borrhål No. 55.

 

19 mars (1819-03-19)

Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning, och maskinarbetarna m.fl. sysselsatta som i går. – I dag borrade vi igenom kolen och 3 tum ned i underleran i borrhål No. 55. Enligt Hultman är flötsen 4 fot 3 tum.

 

20 mars (1819-03-20)

I dag tog jag ut riktningen till borrhålet i stenorten och riktningen därifrån mot borrhål No. 55, som var N 11° O, avstånd 9 kedjor 25 fot, eller 79 famnar 1 fot. Riktningen från förkastningen i stenorten, eller vid slutet av 41:sta mätbladet, av den 4 nov. 1818, till hålen ovanför 11:te ortens brott är N 77,5° V, avstånd ….. Satte ut ett nytt borrhål No. 56, rakt västerut enligt kompass, 100 famnar från 55. Hålla fortfarande på med att rensa väggarna i schakt ”Restoration”. Pumparna i gång. Vattnet nere.

 

21 mars (1819-03-21)

Söndag.

 

22 mars (1819-03-22)

I dag på f.m. var borrhål No. 55 färdigt på ett djup av 21 famnar 2 fot 4 tum, varefter alla redskap togos in på förrådet, och hålet stängdes över för att i e.m. börja med No. 56, vilket vi även gjorde. – Vattnet är nere, och maskinerna gå bra, men pumprören äro icke alldeles täta. I morse började vi att transportera svänghjulet från ”Union”. Arbeta fortfarande runt ”Restoration”- gruvschaktet. 

 

23 mars (1819-03-23)

I dag ingenting. Allt är i ordning, och vattnet är nere. Karlarna hålla på att sätta ihop svänghjulet. – Efter att hava avsänkt det nya borrhålet No. 56 ca 1 famn från markytan började vi i dag att borra för att se, om det kommer att hålla, eftersom det är en fin gul lera och inte något vatten alls. Det är mycket egendomligt, att det nu här är alldeles torrt, då här runt omkring är så fuktig och träskig mark. Vid borrhål No. 55 voro vi nere 8 famnar 2 fot, innan vi träffade på något vatten, och ned till detta djup var det nödvändigt att hälla ned vatten i hålet, och ehuru hålet borrades till nyssnämnda djup, steg vattnet aldrig högre.

 

24 mars (1819-03-24)

I dag blev svänghjulet hopsatt och sidorören fastsatta på cylindern till maskinen vid ”Restoration”, där vi fortfarande spränga sten runt schaktet. – I morse utbyttes 17 tums pumpkannan, men inget uppehåll.

 

25 mars (1819-03-25)

I dag Marie Bebådelsedag.

 

26 mars (1819-03-26)

I kväll fingo vi hit ångpannan, tillhörande maskinen vid ”Restoration”, och luftpumpen till densamma kopplades till cisternen. – Vid maskinerna ingenting. Vattnet är nere. – Hålla fortfarande på med att spränga ned sten runt schakt ”Restoration”.

 

27 mars (1819-03-27)

I e.m. fingo vi ut ett stort stycke kol från 2:a genomslaget i stigningen från ”Besväret”, som hade följande mått: 5 fot 7 tum långt, 2 fot 3 tum brett och 12 tum tjockt, ett rent och bra kolstycke, som vägde 34 Lispund viktualievikt och som skall sändas till Hans Excellens i Stockholm. –I borrhål No. 56 borrade vi igenom en 18 tum tjock kolflöts på ett djup av 5 famnar 2 fot 4 tum från dagen till underleran av fint, vitt eller ljusgrått material i taket och ljusgrått sandstensband i sulan, i vilket vi borrade 2 fot 4 tum. Kolen synas hårda och bra bakande. – I kväll kl. 11 togs pluggen ur 53:ans lilla ångpanna för att rensa denna och kanalerna. – Vattnet är nere.

 

28 mars (1819-03-28)

Söndag. I e.m. kl. 3 kom den lilla ångpannan i gång, och kl. 6 togs pluggen ur 53:ans 17 fots ångpanna, varför denna maskin nu går med 45:ans 17 fots ångpanna och den lilla ångpannan.

 

29 mars (1819-03-29)

I morse började vi avsänka till kolen i borrhål No. 56, dit 2 av schaktsänkarna togos från ”Restoration”. De återstående 4 hålla på att lägga en vagnväg från schaktet till den övre horisontalorten, där vi skola ställa upp en kran för att flytta korgarna från slädarna till vagnarna. – I morse utbyttes 53:ans pumpkanna, vilket uppehöll maskinen 1 timme, men 45:an var i gång under tiden. I e.m. kl. 4 tillkopplades 53:ans 17 fots ångpanna, så att nu äro båda maskinerna i gång. Maskinarbetarna äro nästan färdiga med maskinen vid ”Restoration”. I lördags blev grytan i ”Besväret” färdig. Den är 7 fot i kvadrat vid botten, och väggarna äro 12 fot höga. På dessa stå en längd plank, så att hela höjden är 24 fot. Framsidan av schaktet skall bliva ventilationsschakt, i vilket luften suges nedåt för att sedan först gå åt väster.

 

30 mars (1819-03-30)

I dag blev allting klart vid ”Restoration”, och de återstående 4 schaktsänkarna sattes att sänka vid borrhålet, som i kväll är ca 9 fot nere i gulgrå  lera med skiffer och inget vatten. – Vid maskinerna är bottenventilen eller uttagsluckan otäta, varför båda maskinerna måste vara i gång ständigt.

 

31 mars (1819-03-31)

Ingenting särskilt har hänt i dag. Karlarna i arbete som i går, och ”Restorations” ovanjordsarbetare hålla på med en vägg, bakom vilken kolhögen skall läggas.

 

1 april (1819-04-01)

Schaktsänkarna sysselsatta som i går med nya lilla schaktet, som kommer att kallas ”Slumpen”. Maskinarbetarna sysselsatta med maskinen vid ”Restoration”. – Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning.

 

2 april (1819-04-02)

I morse började vi taga ned linskivegalgen vid No. 17 för att flytta den över till ”Restoration”, men då vi hade tagit ned den, befunnos de upprättstående stolparna så ruttna, att de icke kunde användas, utan måste ersättas med nya.

 

3 april (1819-04-03)

I e.m. sänkte vi genom kolen i gruvan ”Slumpen” på ett djup av 5 famnar 2 fot 4 tum till underlagret. Kollagret är 14 tum tjockt och består av rena, goda kol med 4 tums flis ovanför. Under kolen ligger ett ljusgrått sandstensband.

 

4 april (1819-04-04)

Söndag. I morse började vi taga av uttagsluckan för bottenventilen till 17 tums pumpsatsen och satte ned fördämningen för att sätta på en ny uttagslucka, men då ventilfångaren hade satts ned befanns ventilen hava sjunkit ned genom sätet. Efter många resultatlösa försök att få loss ventilen, varvid många linor sprungo, togo vi av uttagsluckan, och kl. 10 fingo vi loss ventilfångaren och började omedelbart att rigga upp en annan ventil och läto den förra sitta kvar, ty vi voro rädda för att vattnet skulle gå igenom fördämningen, emedan de omgivande lagren äro så lösa till följd av sättningen i No. 17. – 45:an har gått hela dagen.

 

5 april (1819-04-05)

I morse kl. ½ 6 kom 53:an i gång, och den har gått mycket bra hela dagen, så att nu i kväll är det läns i den undre horisontalorten, och karlarna hava endast varit uppehållna i dag. – I morse började vi göra en ny linskivegalge för ”Restoration”. Schaktsänkarna hålla på att sänka en dunt i ”Slumpen”-gruvan, där stenen är mycket hård. – Murarna sysselsatta med inmurningen av ångpannan vid ”Restoration”.

 

6 april (1819-04-06)

I dag har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning, och vid maskinerna var det läns i morse kl. 5.

 

7 april (1819-04-07)

Var i dag nere i ”Besväret” med min Far, där de hade sagt, att det fanns lättantändlig gas, men vid en undersökning framkom ingenting av någon betydelse. – Satte ut ett nytt borrhål till stupningen av ”Slumpen”-gruvan (enligt kompassen S 8 ½ ° V), avstånd 42 ½ famnar.          – Vattnet är nere. – Murarna äro färdiga med ångpannan vid ”Restoration”. Timmermännen hålla på med linskivegalgen.

 

8 april (1819-04-08)

I e.m. satte vi upp linskivegalgen vid ”Restoration” och togo även ned linskivorna vid ”Union” för att använda dem vid nyssnämnda gruva. – Avslutade även dunten i ”Slumpen”-gruvan och lade plattformen för att börja bryta kol därstädes. – I dag voro maskinarbetarna nere och tätade uttagsluckan till bottenventilen och snyftkranen till 17 tums pumpsatsen. Vid kranen voro 2 bultar otäta, och på ena sidan av uttagsluckan var lädret borta, varför de måste taga av luckan och sätta in tjärad hampa.

 

9 april (1819-04-09)

Långfredag. Maskinerna äro i gång, och vattnet är nere.

 

10 april (1819-04-10)

I morse satte vi ned i ”Restoration” en pump, som skall drivas av vinden, för att försöka, om den skulle kunna hålla vattnet nere, medan de sänka igenom kolen, men efter att hava försökt till kl. 12 funno vi, att det icke gick, varför karlarna fingo order att höja schaktet ytterligare 6 fot för att få 8 fots anfang från markytan. – Fått ut galgen och linskivorna. – Började att borra i det nya borrhålet No. 57. Vid maskinerna ingenting. Vattnet är nere.

 

11 april (1819-04-11)

Påskdagen.

 

12 april (1819-04-12)

Helgdag.

 

13 april (1819-04-13)

Satte i dag upp handvinschen vid ”Restoration” för att draga upp vatten till maskinen, där vi fingo in litet i ångpannan. – 2 man började bryta kol i ”Slumpen”. Vid pumparna börjades rensning av duntarna. Fingo i dag upp 13 korgar utan att rensa cisternen eller byta ut pumpkannan.

 

14 april (1819-04-14)

I dag avslutade vi dunten, som tillhör 53:an, utan att rensa cisternen mer än en gång. Vid ”Restoration” sysselsatta med att draga upp vatten till maskinen. – I dag borrade vi igenom kolen i No. 57 på ett djup av 3 famnar 5 fot till taket, ehuru de borde hava påträffats 2 famnar eller något mer djupare här än vid ”Slumpen”. Kolen voro 14 ½ tum tjocka med sandsten under.

 

15 april (1819-04-15)

I kväll voro båda duntarna färdiga. Vid ”Slumpen”-gruvan hålla de fortfarande på att hugga runt schaktet. Vid ”Restoration” sysselsatta med att draga upp vatten till maskinen. Det går så långsamt, emedan vattnet drages upp i baljor med handvinschen. – I morse påbörjades ett nytt borrhål 7 famnar från stigningen i en rak linje mot ”Slumpen”. Borrhål No. 58.

 

16 april (1819-04-16)

Vid maskinerna utbyttes den pumpkanna, som har suttit nere under den tid duntarna rensades. – I e.m. kl. 3 sattes maskinen vid ”Restoration” i gång. Där satte de i går upp tryckverket och tryckverkscisternen, för att maskinen själv skall draga upp vattnet till ångpannan. – I dag började vi schaktorten i ”Slumpen”.

 

17 april (1819-04-17)

I dag har maskinen vid ”Restoration” gått hela dagen och från kl. 9 tagit upp sten, vilket går mycket bra. – Vid maskinerna ingenting. Vattnet är nere. – I går borrade vi igenom kolen i No. 58 på ett djup av 2 famnar 3 fot 1 tum och 17 tum tjocka. – Satte ut ett nytt borrhål, avstånd 5 famnar i samma linje emot ”Slumpen”, där 16 ¼ tums tjocka kol påträffades på ett djup av 1 famn 4 fot 9 tum, överallt hårda och bra.

 

18 april (1819-04-18)

Söndag. Vattnet är nere.

 

19 april (1819-04-19)

Vid maskinerna har ingenting hänt. Allt är i ordning, och vattnet är nere. – Började att bryta kol i ”Restoration” i stupningsorten eller med andra ord den ort, som kommer att bilda en dubbel huvudort med den övre horisontalorten. – Vid ”Slumpen” började vi timra schaktet, och härvid hade Johan Bergman och John Larsson, som voro nere, sedan de lagt in bottentimmerramen, oklokt nog lagt en enda planka tvärs över schaktet att stå på för att lägga in den andra timmerramen, men plankan gled undan, och de föllo båda ned, dock utan att skada sig. – Detta timmer är 12 fot långt och når ned till översidan av den vita leran. – I e.m. började vi ett nytt borrhål 75 famnar till stupningen i schaktet ”Besväret”, mot Hultabo (No. 60).

 

20 april (1819-04-20)

Ingenting särskilt har hänt. Allt är som vanligt. 53:an håller själv vattnet nere. 45:an har icke varit i gång sedan i går morse. – I ”Restoration” hålla vi på att utlasta sten för att bereda plats för arbetsorter. – 2 man nere och bryta kol i ”Slumpen”, där taket är mycket löst. – I borrhål No. 60 är det rödaktig sjösand och fint grus, men icke det minsta tecken till vatten, ehuru vi i kväll äro nere 9 fot och dammen vid Hultabo är fylld upp till markytan med vatten.

 

21 april (1819-04-21)

I dag slutet på avlöningsperioden. – Var nere och mätte i övre flötsen i No. 16, eftersom vi där skola börja bryta kol i morgon. Vid ”Restoration” inga förändringar. Vid borrhål No. 60 samma som förut. – Vattnet är nere. 45:an har icke varit i gång.

 

22 april (1819-04-22)

I morse började vi bryta kol i No. 16 västerut innanför det 4:e genomslaget. Vi påbörjade även ytterligare 1 arbetsort i ”Restoration”, varför 4 kolhuggare äro där i dag. 2 man och 1 pojke utlasta berg. Stannade brytningen i ”Slumpen”, emedan taket är så dåligt samt för att se, om leran kommer att betala sig. – Borrhål No. 60 är nere ca 15 fots djup och samma slags sand, men inte alls något vatten. På ca 13 fots djup fann jag flera kolbitar ligga spridda i sanden, men det ser inte ut, som om de skulle hava sköljts upp av havet, utan snarare som om ett stort kolstycke skulle hava blivit krossat i flera småbitar. – Vid maskinerna ingenting. Vattnet är nere. 45:an har ännu icke kommit i gång.

 

23 april (1819-04-23)

Vid maskinerna ingenting, vattnet är nere, 45:an icke i gång. Vid kolbrytningen är allt i ordning. I dag har den största kolkvantiteten hittills brutits: 27 man i No. 16 bröto 102 tunnor No. 2, 29 man i ”Association” 63 No. 1, 95 No. 2 och 55 No. 3, 24 man i ”Besväret” 66 No. 1 och 32 No. 2, 5 man i ”Restoration” 16 No. 1, 33 No. 2 och 12 No. 3. Summa 145 tunnor No. 1, 262 No. 2 och 67 No. 3. Totalsumma 474 tunnor. – Borrhål No. 60 är nere nära 3 famnar i fin, vit sand utan något vatten alls.

 

24 april (1819-04-24)

Ingenting särskilt har hänt. Allt är i ordning, och vattnet är nere. – I borrhål No. 60 fin, vit sand i botten och inget vatten. – Körde de första kolen från ”Besväret” till sjön.

 

25 april (1819-04-25)

Söndag. Maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet har varit nere utan hjälp av 45:an sedan den 19:e förra månaden.

 

26 april (1819-04-26)

Vid maskinerna utbyttes pumpkannan vid 53:an, som hade släppt vattnet i morse kl. 6. Under ombytet var 53:an i gång till kl. 11, då det var läns. – Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. I borrhål No. 60 samma slags sand m.m. och inget vatten.

 

27 april (1819-04-27)

Vattnet har varit nere hela dagen utan hjälp av 45:an. Vid kolbrytningen ingenting. Flyttar folk från No. 16 till ”Besväret” och ”Restoration” allt efter som det blir plats för dem. – Körde upp timmerramar och plank till borrhål No. 60 för att börja förbygga, eftersom hålet börjar kännas litet fuktigt i botten.

 

28 april (1819-04-28)

I morse började vi förbygga i borrhål No. 60, eftersom det nu är nere 4 famnar 2 fot, och det synes vara sten i botten. – Vid maskinerna ingenting, vattnet är nere, och 45:an är icke i gång. – Vid kolbrytningen är allt i ordning.

 

29 april (1819-04-29)

Fått in en timmerlängd i No. 60. – Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning.

 

30 april (1819-04-30)

I dag avslutades förbyggningen i No. 60, varför de äro klara att börja avsänka där i morgon.   – Vid maskinerna ingenting. Vattnet är nere utan 45:an. – Vid kolbrytningen ganska mycket kol i dag, d.v.s. i No. 16 bröto 25 man 71 tunnor No. 2, 26 man i ”Association” 60 No. 1, 97 No. 2 och 46 No. 3,  14 man i ”Restoration” 38 No. 1, 70 No. 2 och 27 No. 3, 24 man i ”Besväret” 85 No. 1 och 40 No. 2. Summa 183 tunnor No. 1, 279 No. 2 och 73 No. 2. Totalsumma 535 tunnor kol.

 

1 maj (1819-05-01)

Vid maskinerna ingenting. Vattnet är nere utan 45:an. Vid kolbrytningen är allt i ordning. I borrhål No. 60 går det mycket långsamt, emedan det är grovt grus och sten i botten, men mycket litet vatten. – I kväll började vi betala ut till karlarna, vad de hade att fordra sedan den 31 december 1818. De hade under mellantiden fått livsförnödenheter på kredit.

 

2 maj (1819-05-02)

Söndag. Vi fortsatte med utbetalningen till karlarna.

 

3 maj (1819-05-03)

Var nere och mätte i ”Association”, där allt är i ordning. Samma material i botten av No. 60. Vid maskinerna är vattnet nere.

 

4 maj (1819-05-04)

Vattnet är nere. Vid kolbrytningen ingenting. Började att sätta ned ett 7 tums pumprör i No. 60 för fortgångens skull, ty det tager för lång tid att draga upp vattnet med tunnor.

 

5 maj (1819-05-05)

Vid maskinerna och kolbrytningen detsamma som i går. Fått pumpröret nedsatt i No. 60. Det står 2 ½ fot nedanför bottentimmerramen, och där finnes nu sugrör, pumpcylinder och 1 vanligt pumprör. Körde de första kolen från ”Restoration” till sjön.

 

6 maj (1819-05-06)

I morse vid 9-tiden släppte pumpkannan och bottenventilen vid 53:an vattnet, och vi satte omedelbart i gång med utbyte, men innan ett tillräckligt antal man hade uppbringats, var klockan 11, innan maskinen stannades, och den kom i gång först vid 4-tiden på e.m. Under tiden utbyttes även luftpumpskannan, ty kannstången hade lossnat. Karlarna blevo icke uppehållna i horisontalorten. – Vid kolbrytningen ingenting. – I No. 60 hava vi fått mera vatten, varför pumpen måste drivas hårdare. De hava avsänkt 2 fot, sedan de började, men fortfarande samma grova grus och sten i botten.

 

7 maj (1819-05-07)

I morse måste vi åter byta ut bottenventilen. Den hade blivit så dålig, att maskinen icke kunde arbeta, och då den kom upp visade det sig, att den genom att glida upp och ned hade slitit bort all packning. Detta uppehöll maskinen från kl. 11 till 3, men 45:an har gått mycket bra, och det var läns sista gången kl. 4 i morse, och kl. 8 släppte, som ovan sagts, bottenventilen vattnet. – Vid kolbrytningen ingenting. – I borrhål No. 60 hava vi fått mera vatten, varför vi där måste hava 2 lag vid pumpen. Fortfarande samma material i botten. Sänkningen går mycket långsamt, ehuru det icke faller ned så mycket.

 

8 maj (1819-05-08)

I morse kl. 5 släppte 17 tums pumpkannan vattnet, vilket uppehöll maskinen över 2 timmar, innan vi kunde få ihop folk till vinschen, varför den icke kom i gång förrän nära kl. 8, men sedan har det gått mycket bra. Vid 3-tiden befanns ”U-et” till 45:ans ”Y” vara sönder på ena sidan, varför maskinen genast stannades, ”U-et” togs av och skickades till smedjan. Maskinen står stilla. – Tog kolhuggare och ovanjordsarbetare från No. 16 till pumpen vid borrhålet, där de hava kommit ned något. Där är mycket vatten och mycket besvärligt på grund av stenen i botten, men trots det hava vi fått in en 3 ½ fots timmerlängd, och nu står arbetet stilla till nästa måndag. – I dag hava karlarna för första gången fått sin avlöning för 14 dagar som vanligt.

 

9 maj (1819-05-09)

Söndag. I dag kl. 12 dog min Mor efter att i nära 2 år hava varit sjuk i en tärande sjukdom och de sista 11 veckorna bunden vid sängen.  – I morse kl. ½ 6 kom 45:an i gång, så att båda maskinerna voro i gång till kl. 4, då det var läns. Det har icke varit något uppehåll i horisontalorten under tiden. – Vackert väder och inget regn.

 

10 maj (1819-05-10)

Vid maskinerna har ingenting hänt, och tid efter annan har vattnet varit nere. Vid kolbrytningen ingenting. Vid borrhålet äro samma män i arbete som i lördags, men i e.m. blev det mera vatten, så att karlarna på dagskiftet kunde icke hålla det nere, varför arbetet avbröts kl. 6 e.m., och båda skiften fingo order att i morgon bittida försöka att om möjligt komma ned på hallen eller annat lämpligt underlag för att sätta ned en vattenho. – Vackert väder och inget regn.

 

11 maj (1819-05-11)

I dag packades 53:ans kolv och luftpumpskanna, varför maskinen icke kom i gång förrän kl. 12, och kl. 9 i kväll togs pluggen ur lilla ångpannan till samma maskin, ty det måste vara något fel med kanalerna, eftersom det icke är något drag i eldstaden. I morse började 27 man att pumpa och fingo ned vattnet inom loppet av en halv timme, och under förmiddagen gick det tämligen bra, ty vi sänkte 123 tum i samma slags grus och sten, men då vi kl. 1 e.m. måste sätta ned ett pumprör i stället för det halva pumpröret, som tidigare satts ned, steg naturligtvis vattnet. Då vi åter satte i gång, sjönk vattnet ganska fort ned till 30 tum ovanför duntens botten, men där blev det stående, ty det varken sjönk eller steg. Jag gav då order att avbryta arbetet, att karlarna skulle återvända till kolbrytningen och att borrarna åter skola avsänka till kolen i borrhål No. 57 vid sidan av ”Slumpen”. – Regnade i kväll för första gången sedan den 19:e förra månaden.

 

12 maj (1819-05-12)

Smederna och murarna blevo icke färdiga med ångpannan förrän kl. 8 i kväll, men maskinen har gått med båda 17 fots ångpannorna, och vattnet är nere. Endast 17 man nere i No. 16 i dag. De övriga togos dels till ”Restoration” och dels till ”Besväret”. I dag utlastades kol som följer:

                                                         No. 1                   No. 2                    No.3

6 man   i gruvan No. 16.................... ------------          18 tunnor             -----------

29       i ”Association”..................... 60 tunnor             94 tunnor             43 tunnor

26       i ”Restoration”..................... 72                      118                     54    

25       i ”Besväret”......................... 78                        32                     -----------        

                                                        210 tunnor             262 tunnor            97 tunnor

 

vilket giver en summa av 569 tunnor kol av alla 3 sorterna.

 

13 maj (1819-05-13)

I morse vid 5-tiden kom 53:ans lilla ångpanna i gång, och kl. 9 togs pluggen ur 53:ans 17 fots ångpanna i och för rensning. – Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. – I e.m. regnade det mycket häftigt med byigt väder. 212 tunnor kol.

 

14 maj (1819-05-14)

I morse vid 8-tiden kom 17 fots ångpannan i arbete, och vid 11-tiden var vattnet nere, då 45:an stannades. Vid kolbrytningen ingenting. I borrhål No. 57 hava de sänkt ned till den vita skiffern eller leran. – 195 tunnor kol.

 

15 maj (1819-05-15)

I dag har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning. I borrhål No. 57 äro de nere 3 ½ famnar, där i den vita skiffern påträffas samma slags småsten, som fanns i ”Slumpen”. – 208 tunnor kol.

 

16 maj (1819-05-16)

Söndag. Vattnet nere flera gånger i dag. 45:an är icke i gång.

 

17 maj (1819-05-17)

I dag kl. 12 begrovs min Mor. – Vid kolbrytningen och maskinerna ingenting. Allt är i ordning, och vattnet är nere. I borrhål No. 57 äro de nere 4 famnar i den vita skiffern eller leran, och det fattas ca 5 fot till kolen.

 

18 maj (1819-05-18)

Ingenting har hänt vid gruvorna. Allt är i ordning, och vattnet är nere. I borrhål No. 57 fattas i kväll ca 2 fot till kolen. – I går började arbetarna att taga ned tryckverkspumpen vid 74 tums maskinen.

 

19 maj (1819-05-19)

I dag har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning, och vattnet är nere. – I kväll kommo vi ned till kolen i No. 57, men hava ännu icke börjat borra. Arbetarna sysselsatta med att taga ned balansen och annan attiralj till tryckverket vid 74:an. Vackert väder, men mycket torrt, emedan det icke varit något regn ännu.

 

20 maj (1819-05-20)

I dag Kristi Himmelsfärds dag.

 

21 maj (1819-05-21)

Vid maskinerna ingenting. Allt är i ordning, och vattnet är nere. Vid kolbrytningen ingenting. I borrhål hava de avsänkt genom kolen, som äro 14 tum tjocka med 4 tum skiffer eller flis ovanför, på ett djup av 1 famn 4 fot 9 tum. Arbetarna hålla på med att taga ned injektorrör och stänger m.m. vid 74:an.

 

22 maj  (1819-05-22)

Ingenting särskilt har hänt. Allt är i ordning. Arbetarna sysselsatta med att taga ned främre överdelen av 74:an. – Påbörjade i dag ett nytt borrhål, 5 famnar norr om No. 59 vid sidan av ”Slumpen”. Detta blir borrhål No. 61.

 

23 maj (1819-05-23)

Söndag. I morse kl. ½ 3 släppte 17 tums pumpkannan vattnet, vilket uppehöll maskinen till kl. nära 8. – Karlarna uppehållna i horisontalorten 3 timmar i natt. – Bytte även ut bottenventilen vid 53:an. Ventilens sidoläder och fästen voro utslitna.

 

24 maj (1819-05-24)

I dag har ingenting hänt vid maskinerna. Vattnet är icke helt nere. Vid kolbrytningen ingenting. – Vi hava ännu icke fått kol i No. 61, ehuru vi äro nere över 3 famnar i kväll.

 

25 maj (1819-05-25)

I dag på e.m. borrade vi igenom 2 tum svart material i borrhål No. 61 nära ”Slumpen”, men sedan var det åter sandsten. – I morse var det nödvändigt att byta ut pumpkannan vid 53:an, vilket uppehöll maskinen till nära kl. 10. Bytte ut bottenventilen vid 45:an.

 

26 maj (1819-05-26)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet är nere. Vid kolbrytningen ingenting. I borrhål No. 61 borrade vi igenom kolen, som äro 17 ½ tum tjocka med 12 tum svart material ovanför, eller låt oss snarare säga:  Svart material 2 tum (som omnämndes i går), sandsten 14 ¾ tum, svart material 12 tum, kol 17 ½ tum, sandsten 2 fot, till taket av kolen 5 famnar 5 fot 5 ¼ tum.

 

27 maj (1819-05-27)

I dag har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning vid gruvorna. Eftersom det är en så väsentlig skillnad mellan borrhålen No. 59 och 61, fast de endast äro på 5 famnars avstånd från varandra, drog jag den slutsatsen, att det måste finnas en förkastning mellan dem. Vi grävde därför ett fyrkantigt hål eller en gruva halvvägs emellan dem, och när vi kommit ned 1 fot under markytan, funno vi en mörkbrun ådra i leran, som syftar N 85 ½° V och S 85 ½° O enligt kompassen.

 

28 maj (1819-05-28)

I morse släppte pumpkannan vattnet, och som lagren till parallellrörelsen voro slitna, ansåg jag bäst att byta ut dem samtidigt. – Vid kolbrytningen ingenting. Hålla fortfarande på att söka efter förkastningen i skogen.

 

29 maj (1819-05-29)

I går kväll kl. 10 måste karlarna komma upp från den undre horisontalorten på grund av vatten. Det hade stigit i går, medan maskinen stod stilla. – Vi hava ännu icke funnit förkastningen vid sidan av borrhålet i skogen.

 

30/31 maj (1819-05-30/31)

Dessa dagar helgdagar. Inget arbete med undantag av att 17 tums pumpkannan utbyttes kl. 9 i kväll. Vattnet står strax ovanför den stigande sidan i ”Associations” östra schaktort.

 

1 juni (1819-06-01)

I dag har ingenting särskilt hänt. Maskinerna hava gått tämligen bra i dag, varför vattnet icke har sjunkit något. Beträffande sökandet efter förkastningen, som kommer upp vid sidan av borrhålet i skogen, hava vi avsänkt igenom kolen och följt dem till stigningen eller fram emot borrhål No. 61 medelst ett slags ort. – Maskinarbetarna påbörja cisternen till 74:an.

 

2 juni (1819-06-02)

Maskinerna hava gått bra hela dagen, och det är läns i ”Associations” schaktort, men ännu icke i horisontalorten. – I dag träffade vi på förkastningen på ett avstånd av ca 1 famn på stiget från det fyrkantiga hål, som grävts för ändamålet. Vi drevo även igenom densamma.

 

3 juni (1819-06-03)

I morse kl. 3 kommo karlarna ned i horisontalorten, och kl. 2 i e.m. var det läns vid maskinerna. Som det i går var sista avlöningsdagen, stannade brytningen i övre flötsen i No. 16, emedan det icke tjänade någonting till att hålla ovanjordsarbetare till 6 kolhuggare. Alla de övriga hade tidigare tagits därifrån, men alla väggarna mellan 5:e och 4:e genomslagen återstå ännu att bryta. – Var nere och fastställde läget m.m. av förkastningen i skogen och kom till följande: Syftning S 89 ½° O och N 89 ½° V, stupning 74°. N.B. Den kastar uppåt mot söder. – Ett nytt borrhål sattes ut 2 famnar till stigningen av No. 59. Detta borrhål blir No. 62.

 

4 juni (1819-06-04)

I dag har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning, och vattnet är nere.

 

5 juni (1819-06-05)

Samma som i går. De äro nere 3 famnar 1 fot i borrhål No. 62. – Walter tog ut järn i dag till drivhjul m.m. för 74:an. Maskinarbetarna sysselsatta med cisternen.

 

6 juni (1819-06-06)

Söndag. Vattnet är nere.

 

7 juni (1819-06-07)

53:an har varit i gång, och vattnet är nere. Vid kolbrytningen ingenting. Vi hava ännu icke kommit till kolen i borrhål No. 62. – Maskinarbetarna sysselsatta med cisternen till 74:an.

 

8 juni (1819-06-08)

Vid 1-tiden i e.m. släppte pumpkannan vid 53:an vattnet, vilket uppehöll maskinen över 1 timme. Sedan voro maskinarbetarna nere och satte en ring på pumprörsförbindningen mitt emot den gamla gruvan. – Vi hava ännu icke kommit ned på kolen i borrhålet.

 

9 juni (1819-06-09)

I e.m. sattes en ring på pumprörsförbindningen under den, som omnämndes i går, så att nu äro pumprören fullständigt täta. – I e.m. borrade vi igenom kol i No. 62 på ett djup av 1 famn 2 fot 3 tum från markytan till taket och 14 tum tjockt med 6 tum mörkt material ovanför och under. Vi kunde icke få upp något prov av kolen.

 

10 juni (1819-06-10)

Vid maskinerna har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning, och vattnet är nere. Vid kolbrytningen ingenting. Borrarna togo ned stativet vid borrhål No. 60 för att flytta det till ”Slumpen” och där fortsätta med borrningen ned till undre eller Fru Bagges flöts.

 

11 juni (1819-06-11)

I dag har ingenting hänt. Allt är i ordning, men luften vill fortfarande icke bliva bättre i ”Besväret”.

 

14 juni (1819-06-14)

I morse återvände jag från lägret, där jag varit sedan den 11:e på kvällen. Vackert väder hela tiden. Det var mycket roligt att se trupperna, som utgjordes av 14.000 man infanteri, 4.000 man kavalleri och 30 stycken kanoner. Konungen och Kronprinsen äro där. – I afton kom 74:ans kolvstång hit för att svarvas. Den väger 11 lispund 14 skålpund. – Murarna hava avslutat inmurningen av ångpannan vid No. 17, och maskinarbetarna hava börjat sätta på rören samt gjort maskinen i ordning för att svarva kolvstången. Två maskinarbetare sysselsatta med kondensorcisternen.

 

15 juni (1819-06-15)

I dag kl. 12 togs pluggen ur 53:ans lilla ångpanna för att rensa den och kanalerna. – Vid kolbrytningen ingenting. Luften är fortfarande icke bra i ”Besväret”. – I går började vi borra i ”Slumpen” och hava borrat 8 fot i ljusgrå sandsten, men i dag hava borrarna tagits därifrån för att göra i ordning schaktet vid Brors Backe, där förbyggnaden är rutten.

 

16 juni (1819-06-16)

Vid maskinerna ingenting. Den lilla ångpannan anslöts vid 7-tiden i morse. Vattnet är nere.    – I dag allmän lottning. – I dag är luften något bättre i ”Besväret”. – Maskinarbetarna sysselsatta med maskinen vid No. 17. Två man med kondensorcisternen  till 74:an.

 

17 juni (1819-06-17)

I dag kl. 12 togs pluggen ur 53:ans 17 fots ångpanna för att rensa densamma.                           – Maskinarbetarna hålla på med cisternen till 74:an och att göra allt klart för borrning av 24 tums luftpumpen vid No. 17. – Vid middagstiden i dag ändrade sig luften i ”Besväret” och har sedan dess varit fullkomligt bra.

 

18 juni (1819-06-18)

I e.m. utbyttes 14 tums pumpkannan. 53:an har gått bra. Luften i dag är bra i ”Besväret”.

 

19 juni (1819-06-19)

I dag har allting varit i ordning och vattnet nere. I dag avlöningsdag för gruvarbetarna. Allt för övrigt i ordning. Maskinarbetarna färdiga med cisternen till 74:an. – Borrarna sysselsatta vid Brors Backe.

 

20 juni (1819-06-20)

Söndag.

 

21 juni (1819-06-21)

Ingenting har hänt vid gruvorna. Vattnet är nere, och allt är i ordning.

 

22 juni (1819-06-22)

I dag färdiga vid Brors Backe. Maskinerna äro i ordning, och vattnet är nere, 2 maskinarbetare sysselsatta med cisternen till 74 tums maskinen.

 

23 juni (1819-06-23)

Började borra i dag i No. 56 eller ”Slumpen”. Vattnet nere vid maskinerna. Vid kolbrytningen är allt i ordning.

 

24 juni (1819-06-24)

I dag Midsommardagen.

 

25 juni (1819-06-25)

I kväll avslutade maskinarbetarna uppmonteringen av cisternen till 74:an. För övrigt ingenting särskilt.

 

26 juni (1819-06-26)

Ingenting särskilt har hänt i dag. Allt är i ordning, och vattnet är nere.

 

27 juni (1819-06-27)

Söndag. Vattnet är nere.

 

28 juni (1819-06-28)

I e.m. kl. 3 brast öglan genom den inre balansändan vid 53:an, vilket böjde kolvstången, så att maskinen kunde icke draga upp den genom bussningen. Jag gav order, att en ny ögla skulle tillverkas. 45:an har gått bra hela tiden, sedan detta hände. I lördags kväll flyttades krabben från det 4:e till det 6:e genomslaget, varifrån utlastningen kommer att ske i ”Association”.

 

29 juni (1819-06-29)

Smederna sysselsatta med att tillverka den nya öglan, maskinarbetarna med att taga ut den gamla kolvstången, men då packboxen skulle sättas på reservstången, visade det sig, att detta icke gick, och detta förorsakade uppehåll med att få in reservstången. – Kl. 7 i går kväll måste karlarna avbryta arbetet i horisontalorten.

 

30 juni (1819-06-30)

I morse kl. 4 kom maskinen i gång och har sedan gått mycket bra. Vattnet har sjunkit 2 ½ famn och står i kväll i stupningssidan i 1:a arbetsorten ovanför schaktorten i ”Association”.

 

1 juli (1819-07-01)

I e.m. vid 5-tiden släppte 17 tums pumpkannan vattnet och blev omedelbart utbytt, vilket uppehöll maskinen något mer än 1 ½ timme, varför vattnet har sjunkit mycket litet i dag, men fortfarande inget uppehåll i kolbrytningen.

 

2 juli (1819-07-02)

Båda maskinerna hava gått mycket bra hela dagen, och nu i kväll är det läns i ”Associations” östra schaktort.

 

3 juli (1819-07-03)

I e.m. vid 5-tiden släppte 17 tums pumpkannan vattnet. Uppehåll vid maskinen en avsevärd tid, beroende på att det var avlöningskväll för kolhuggarna m.fl. och det tog lång tid, innan folk kom till vinschen.

 

4 juli (1819-07-04)

Söndag. I morse vid ½ 10 var det läns vid maskinerna.

 

5 juli (1819-07-05)

I går kväll vid 11-tiden släppte pumpkannan och bottenventilen vid 53:an vattnet, och innan karlarna voro samlade och utbyte skett, var kl. 6 i morse, innan maskinen kom i gång, men största delen av uppehållet förorsakades av att vinschlinan sprang, och som den icke kunde splitsas, måste den tagas av och en ny lina från 45 tums maskinen läggas på. – Karlarna uppehållna i horisontalorten i morse.

 

6 juli (1819-07-06)

Vid 9-tiden i morse släppte bottenventilen åter vattnet och måste bytas ut, men innan maskinen kom i gång, var klockan 4 på e.m. Därefter måste pumpkannan vid 45:an bytas ut, emedan den hade släppt vattnet, medan den förstnämnda byttes ut. I kväll har vattnet börjat stiga och komma in i ”Associations” schaktort.

 

7 juli (1819-07-07)

I natt eller snarare i morse var det nödvändigt att  åter byta ut 17 tums pumpkannan, men vid 5-tiden i morse var det läns i horisontalorten och kl. 3 vid maskinerna. –Vid kolbrytningen ingenting.

 

8 juli (1819-07-08)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet är nere. Vid kolbrytningen ingenting. – Helsing är närapå färdig med stativet till och insättningen av 24 tums luftpumpen till 53:an. – Två maskinarbetare sysselsatta med att sätta ned cisternen vid 74:an.                     

 

9 juli (1819-07-09)

Var i dag nere i både ”Besväret” och ”Association” och mätte. I den senare är allt i ordning, men i den förra är luften dålig i västra schaktorten, varför jag anmodade dem att hugga upp ett hål till arbetsorten ovanför, som befinner sig 8 ½ famn innanför det 1:a genomslaget. 53:an håller ensam vattnet nere.

 

10 juli (1819-07-10)

I går kväll höggo de hål från västra schaktorten in i arbetsorten ovanför, såsom omnämnt i går, så att luften är bättre i dag (N.B. Det är i ”Besväret”). Vid maskinerna ingenting. 53:an håller ensam vattnet nere. – I dag blev allting färdigt för att börja borra 24 tums luftpumpen måndag morgon. – Cisternen färdig vid 74:an.

 

11 juli (1819-07-11)

Söndag. Maskinen har gått bra och håller ensam vattnet nere.

 

12 juli (1819-07-12)

I dag har ingenting särskilt hänt vid gruvorna. Maskinerna äro fullt i ordning, och vattnet är nere. – Hans Excellens Greve Ruuth var väntad i kväll, men när vi väntat till kl. 12 och Hans Nåd icke uppenbarade sig, släcktes ljusen på torget, och alla gingo hem.     

 

13 juli (1819-07-13)

I dag har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning och vattnet nere. I går morse började vi borra 24 tums luftpumpen, som synes vara av bra järn. Vid 74:an äro 2 arbetare sysselsatta med att göra i ordning övre loftet och trapporna. – I kväll vid ½ 7-tiden ankommo Hans Excellens och Grevinnan Ruuth, Fröken och Baronen m.fl.

 

14 juli (1819-07-14)

Vid kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning och vattnet nere. Borrningen av luftpumpen går mycket bra. Smederna närapå färdiga med reservkolvstången till 53:an. – På f.m. körde Hans Excellens och jag runt till alla gruvorna, varvid han tycktes vara mycket nöjd, och underhöll sig med alla arbetarna.

 

15 juli (1819-07-15)

I morse vid 7-tiden släppte 17 tums pumpkannan vattnet och utbyttes omedelbart, och samtidigt packades luftpumpskannan, varför maskinen kom i gång först vid 10-tiden. Inget uppehåll i horisontalorten. – I morse började smederna med stängerna till luftpumpskannan för 74:an. – Där äro 3 man sysselsatta, d.v.s. 2 med stommen till balansen och en jämte en dagsverksarbetare avsluta loftet m.m.

 

16 juli (1819-07-16)

I natt kl. 1 var det läns vid maskinerna. – Smederna sysselsatta med stängerna, av vilka en är färdig i kväll med undantag av svarvningen (N.B. Det bör observeras, att vi tillverka dem av den avbrutna kolvstången från 53:an). – Borrningen av luftpumpen går mycket bra. De hava i kväll borrat 2 fot 2 tum.

 

17 juli (1819-07-17)

Vid maskinerna har ingenting hänt. Vattnet är nere. Vid  kolbrytningen detsamma. 246 tunnor No. 1 i dag. Vid 74 tums maskinen äro 2 man sysselsatta med stommen till balansen och en jämte en dagsverksarbetare med kolvstången, loftet, trapporna m.m. i byggnaden. I dag har inget smidesarbete utförts för denna maskin. – I kväll avlöning.

 

18 juli (1819-07-18)

Söndag. 53:an i gång och vattnet nere.

 

19 juli (1819-07-19)

Vid maskinerna ingenting och vattnet nere. Vid kolbrytningen icke så många man hemma som i lördags. I kväll blev den nya vagnvägen till ”Restoration” färdig. – Vid 74:an äro arbetarna sysselsatta som i går. – Smederna vid en ässja hålla på med öglan eller snarare bygeln till luftpumpskannan till 74:an. Vi hålla även på med svarvningen av reservkolvstången till 53:an.

 

20 juli (1819-07-20)

I dag har ingenting hänt vid gruvorna. Endast 53:an är i gång och håller ensam vattnet nere. Samma arbetare, d.v.s. Holmstedt, Arfvidson och Böös med Sähter sysselsatta vid 74:an. N.B. Arfvidson och Böös göra i ordning det ekstycke, som skall ligga på balansen, Holmstedt och Sähter lägga trappor mellan två loft. – Två ässjor i gång i smedjan för tillverkning av öglan m.m. till stången i luftpumpskannan. Där svarvas även reservkolvstången till 53:an. – I kväll återstå ca 5 tum att borra i luftpumpen. – Vackert väder och västlig vind. – Vi börja köra kol från ”Besväret” 60, från No. 16 60 tunnor kol till 74:an.

 

21 juli (1819-07-21)

Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. I dag samma arbetare sysselsatta som i går vid 74:an. Vid en ässja i smedjan hålla de på att göra den axel, på vilken regulatorstången skall hänga. Ävenså svarvas kolvstången till 53:an. I kväll hava vi borrat igenom 24 tums luftpumpen. Från ”Besväret” 72, från 16 64 tunnor kol till 74:an.

 

22 juli (1819-07-22)

Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. Två arbetare sysselsatta med stommen till balansen, en jämte en dagsverksarbetare avsluta loften och trapporna i byggnaden. – 68 tunnor kol kördes från ”Besväret” och 72 tunnor från No. 16 till 74:an.                                

 

23 juli (1819-07-23)

Vid kolbrytningen och maskinerna ingenting, och vattnet är nere. Två arbetare hålla på med att skruva ihop stommen till balansen. Vid en ässja göres axeln till regulatorstången till 74:an ( i går och i dag). – Från ”Besväret” 64, från No. 16 64 tunnor kol till 74:an.

 

24 juli (1819-07-24)

Vid kolbrytningen började vi i går att rensa upp i No. 17:s västra schaktort till 3:e genomslaget för att påbörja en stenort från den undre horisontalorten till den övre eller Grevinnan Ruuths flöts, men som denna har satt igen sig mycket, går det mycket långsamt.     - Vid maskinerna ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. – I kväll gjorde de 2 arbetarna stommen färdig till balansen. Holmstedt håller på att göra knappar till  bockställningen. En man sysselsatt med gångregulatorn till 74:an. Svarvningen av kolvstången till 53:an avslutad. Cylinderlocket till 74:an kom hit i dag. – Från ”Besväret” 56 från No. 16 56 tunnor kol till 74:an.

 

25 juli (1819-07-25)

Söndag.

 

26 juli (1819-07-26)

I e.m. kl. 1 stannades 53:an för utbyte av pumpkanna och bottenventil samt även för packning av både luftpumpskannan och kolven, så att klockan var nära 6, innan maskinen åter kom i gång. Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. Inget uppehåll i horisontalorten till följd av vatten. – Började i morse att sätta in det återstående timret i borrhål No. 60. Det, som tidigare insatts, räcker icke upp till markytan. Vi hava nämligen för avsikt att åter försöka komma ned på hallen där. Två arbetare göra i ordning det ekstycke, som skall läggas på balansen. En är vid bockställningen. Vid en ässja tillverkas skruvbultar till cylinderkolven. Två man putsa luftpumpskannan och framsidan på utblåsningsventilen för att sätta på mässingen. Murarna hålla på med den ugn, som de påbörjade i fredags i ångpannehuset, där vi skola gjuta de erforderliga mässingsdelarna till alla maskinerna. – Från ”Besväret” 48, från No. 16 44 tunnor kol till 74:an.

 

27 juli (1819-07-27)

Det är läns vid maskinerna. Det finnes ingen anledning att hålla 45:an i gång, då 53:an ensam håller vattnet nere. – Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. Hålla på att göra borrhål No. 60 i ordning. Timmermän, murare och smeder sysselsatta som i går. – Från ”Besväret” 72, från No. 16 64 tunnor kol till 74:an.

 

28 juli (1819-07-28)

Som 53:ans balans är så murken, att det är fara för att den skall brytas sönder, påsattes i kväll 2 ytterligare beslag, och smederna hålla på med att göra 4 nya stag till strävpelaren. Detta uppehöll maskinen i 2 timmar. – Vid borrhål No. 56 eller ”Slumpen” fingo vi i e.m. kol på ett djup av 22 famnar till taket. De översta kolen synas vara ca 8 tum tjocka, hårda och bra. I kväll borrade vi 3 tum kilberg. – Som pumpattiraljen vid No. 50 är färdig, är där nu klart att börja sänkningen. – Vid den övriga kolbrytningen ingenting. Samma karlar sysselsatta vid No. 17. Vid 74:an hålla 3 man på att flytta handvinschen från västra till östra sidan av hästvinschen. Vid en ässja i smedjan göras bultar till cylinderkolven, 2 man göra skåror i luftpumpskannan. Kolvstången till 53:an är färdig. Murarna äro färdiga med ugnen i ångpannehuset och börja gräva grunden till den stenfot, på vilken ställningen till balansen skall stå. – Det har under hela denna tid varit mycket varmt och kvavt, men inget regn. Lantbrukarna börja skära rågen, innan de hava fått in allt sitt hö. – Vinden är vanligen ostlig, varierande från NNO till SSO och sydlig. – I morse kl. 10 kom Hans Excellens hit för att hålla ett sammanträde.

 

29 juli (1819-07-29)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. Vid maskinerna ingenting. I No. 56 borra de igenom kolen, och i kväll hava de borrat 2 fot 7 tum i flötsen. Vid No. 60 göra de pumpattiraljen och bockställningen klara. – Timmermän, murare och smeder sysselsatta som i går. – Påbörja en stenort öster om ”Restoration”.

 

30 juli (1819-07-30)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. I dag borrade de igenom kolen i No. 56 och 14 ½ tum i underleran. Flötsen är här 4 fot hög. – I dag restes bockställningen vid No. 60. Bottenstången till smedjan för att få en ny reservkanna och stång samt även en bottenventil, så att i kväll är allt klart för att börja pumpa i morgon bittida. – Då karlarna vid 74:an i går skulle sätta på cylinderns överdel, befanns den vara 3 tum större i diameter än cylindern, så att det finnes ingen plats för bulthål i cylinderflänsen. Walter skickades därför till staden för att beställa en gjuten ring, som skulle sättas fast på utsidan av cylindern under flänsen. – Murarna hålla på med grunden till balansen. Ingen ässja i gång för 74:an i dag. – I smedjan göras de nya stagen till strävpelaren på balansen till 53:an.

 

31 juli (1819-07-31)

I morse kl. 9 stannades 53:an för uppsättning av stagen, vilket uppehöll den till kl. 1 i natt, innan den åter kom i gång. – I morse tog jag alla kolhuggarna och ovanjordsarbetarna från ”Restoration” till pumpen vid No.60, där schaktsänkarna hava varit nere hela dagen och sänkt pumpröret ca 2 fot. Det är ganska mycket vatten där. I e.m. satte vi ned ett järnspett på 3 olika ställen, varvid det visade sig, att det var endast 18 tum till hallen. De satte även in ca 2 ½ fot timmer. Arbetarna sysselsatta med balansen vid 74:an, murarna med foten till balansen. I smedjan göras delar till gångregulatorn till maskinen. – Mycket varmt och inget regn.

 

1 augusti (1819-08-01)

Vid borrhål No. 60 slutade vi upp att pumpa i  morse kl. 6, emedan de icke kunde hålla vattnet nere. Det beslöts att sätta ned 28 tums maskinens 11 tums pumprör. – I e.m. kl. 6 blev 53:ans lilla ångpanna så otät, att vi måste taga ur pluggen, varför i kväll endast en maskin är i gång. Vädret mycket varmt och torrt.

 

2 augusti (1819-08-02)

Klockan var 4 i natt, innan båda maskinerna kommo i gång, men sedan hava de gått mycket bra. Vattnet står ovanför schaktorten i ”Association”. – Köra med de små pumprören till No. 60. Arbetarna sysselsatta med att göra i ordning de nya luckorna till 11 tums pumprören.        – Murarna färdiga med foten till balansen. Hava börjat borra hålen i cylinderns överdel.

 

3 augusti (1819-08-03)

I dag hava båda maskinerna gått mycket bra, och vattnet har sjunkit 18 tum lodrätt ned i ”Association”-gruvan. – Arbetarna sysselsatta som i går. – Mycket varmt och torrt väder. Från No. 16 8 tunnor kol till 74:an.

 

4 augusti (1819-08-04)

Vid kolbrytningen ingenting. I horisontalorten är det läns i dag på morgongen. Maskinerna hava gått bra och där var vattnet nere i e.m. kl. 4. – Två arbetare avsluta hålen i cylinderns överdel till 74:an, och 2 man göra i ordning luckorna till 11 tums pumprören i borrhål No. 60. En smed håller på med järndelar till 74:an.

 

5 augusti (1819-08-05)

I dag hava karlarna ovan jord haft samma arbete som i går och gjort klart att sätta ned pumprören i No.60. Vid kolbrytningen och maskinerna ingenting. Vattnet är nere.

 

6 augusti (1819-08-06)

I morse började vi sätta ned pumprören i No. 60, och i kväll är allting klart för att börja pumpa i morgon. En man håller på vid 74:an med att lägga en ekbit vid foten av bockställningen och en smed arbetar på gångregulatorns delar till samma maskin. Vi gjuta dessutom mässingsdelar till densammas utblåsningsventil, som väger 54 skpd. – Vid maskinerna ingenting. Vattnet är nere.

 

7 augusti (1819-08-07)

I morse började vi med kolhuggare från ”Restoration” samt även med alla murare, arbetare och skördemän att pumpa vid No. 60. Där de i dag hava avsänkt ca 3 fot i grovt grus. I e.m. hava vi där även satt in ca 30 tum förtimring, emedan det rasar ned från väggarna. – Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting. – En man blev i dag färdig vid bockställningen vid 74:an. – En smed sysselsatt med järndelar till samma maskin. – Vattnet vid Ryd har sjunkit 2 fot sedan den 25 februari och är nu nere 6 famnar 4 fot. Vid Brors Backe har det sjunkit 2 fot 6 tum och är där 6 famnar 3 ½ fot nere. – Torrt väder.

 

8 augusti (1819-08-08)

Söndag. I natt har sänkningen vid borrhålet gått mycket bra, och de hava sänkt ned pumpröret ca 2 fot, men då de i e.m. skulle sätta in en ca 28 tums timmerlängd, rasade det ned så mycket från väggarna, att det hindrade dem i arbetet, som icke blev färdigt förrän kl. 7 i kväll.

 

9 augusti (1819-08-09)

Sänkningen vid No. 60 går mycket bra, och i e.m. satte de in ytterligare timmer ca 30 tum. Det är fortfarande samma slags grus i botten. – Vattnet har sjunkit ½ tum vid Ryd och 1 ½ tum vid Brors Backe, sedan de började pumpa vid No. 60.- Vid maskinerna ingenting. Ingen arbetar nu vid 74:an. – Gjutit utblåsningsventilen, som väger 84 skpd. – Vattnet vid maskinerna är nere.

 

10 augusti (1819-08-10)

Vid maskinerna utbyttes pumpkanna och bottenventil, vilket uppehöll den ena maskinen till kl. 2 e.m. Då vi undersökte bottenventilen, befanns den vara spräckt. – I borrhål No. 60 insattes en kort timmerlängd. Fortfarande ingen hall. En smed sysselsatt med gångregulatorn till 74:an. Den väger 92 skpd. Vi gjorde även formen till ytterdelen, men gjutningen slog fel. Den lyckades dock andra gången. Vikt 90 skpd.

 

11 augusti (1819-08-11)

I  e.m. kl. 5 kommo vi ned på hallen i No. 60. Hallen består av grå järnhaltiga skollor, och jag är benägen att tro, att de ligga ovanpå sandstenen. Det var 8 famnar 1 fot 2 tum ned till hallen från den översta timmerramen, som ligger ca 2 fot över markytan. – Vid maskinerna ingenting. Vattnet var nere kl. 3 i morse. – Sedan den 9:e har vattnet vid Ryd sjunkit 9 tum och vid Brors Backe 2 tum nu i kväll kl. 6. – En smed arbetar för 74:an. – Vi hava nu gjutit den återstående klaffen till luftpumpskannan. Den väger 91 ½ skpd.

 

12 augusti (1819-08-12)

I e.m. voro borrstyrningarna nedsatta och plattformen inlagd i No. 60. Vi borrade 14 tum i de grå skollorna. – Vid maskinerna ingenting. Vattnet är nere. I dag kolbrytning i ”Restoration”, som stått sedan vi började pumpa i No. 60. En arbetare gör i ordning det timmer, som skall ligga runt omkring 74:ans balansaxel. En smed arbetar på gångregulatorn till samma maskin. Även insattes kannstången till luftpumpen i svarvstolen, och vi började borra hål i ytterdelen till samma pumpkanna. Hål borrades i kolvstången till 74:an.

 

13 augusti (1819-08-13)

I dag har vattnet stigit 9 tum vid Ryd och 2 ¼ tum vid Brors Backe, allt sedan kl. 6 i går kväll. Ingenting särskilt har hänt i dag. Allt är i ordning och vattnet nere. En smed håller på med gångregulatorn till 74:an. Även börjat svarva kolvstången till luftpumpen, och 3 man borra hål i luftpumpskannan. – Vattnet har icke sjunkit varken vid Ryd eller Brors Backe sedan i går.   – Börja i dag åter köra kol till 74:an. Från ”Besväret” 52 och från No. 16 56 tunnor.

 

14 augusti (1819-08-14)

I dag har ingenting hänt. Allt är som vanligt. – En man sysselsatt som i går vid 74:an. I smedjan samma som i går. Vid maskinerna ingenting. – Från ”Besväret” 44, från No. 16 48 tunnor kol till 74:an.

 

15 augusti (1819-08-15)

Söndag. Vackert väder.

 

16 augusti (1819-08-16)

Vid kolgruvorna ingenting. Allt är i ordning. Vid maskinerna detsamma. Vattnet är nere. Vid 74:an ändrar en man den nedre stöttan till bockställningen. Kolvstången till luftpumpen svarvas. 3 man borra hål i luftpumpskannan. En smed arbetar handtag till gångregulatorn.      – Vackert väder, nordlig vind. – Från ”Besväret” 48, från No. 16 44 tunnor kol till 74:an.

 

17 augusti (1819-08-17)

I dag var jag nere i ”Restoration” och även i ”Besväret”. I den förra äro de 2 famnar inne med stenorten. De började den 29 förra månaden vid giman till den övre horisontalorten i ”Union” för att bryta loss kolen på norra sidan av den förkastning, som påträffats där. I giman till västra schaktorten i ”Besväret” finnes en ca 3 tums hög öppning mellan kolen och taket och alldeles tvärs över giman. – I morse avreste Walter till Ry Bruk (Delary) för att få några tunga järndelar gjorda till 74:an. – En smed sysselsatt med diverse attiralj till densamma och även att svarva kolvstången till luftpumpen. 3 man borra hål i pumpkannan, 2 man göra tackel och tåg i ordning för att taga in cylinderns överdel. – Vackert väder. Inget regn. – Från ”Besväret” 44, från No. 16 48 tunnor kol till 74:an.

 

18 augusti (1819-08-18)

Ingenting särskilt har hänt i dag. Allt är i ordning både vid maskinerna och kolbrytningen. I smedjan är ingen i dag i arbete för 74:an, emedan de tillverka deglar, i vilka mässingsdelar skola gjutas. Vi arbeta dock med kolvstången och luftpumpskannan. Uppe vid maskinen äro 3 man sysselsatta med att lossa cylinderns överdel från en vagn. Varmt och vackert väder. Inget regn. – Borrhål No. 60 går mycket bra, men vi hava ännu icke kommit igenom det grå materialet. – Från ”Besväret” 36, från No. 16 32 tunnor kol till 74:an.

 

19 augusti (1819-08-19)

Vid kolbrytningen och maskinerna är allt i ordning, och vattnet är nere. I dag togo 3 man och 1 dagsverksarbetare in cylinderns överdel till 74:an. - I kväll voro hålen borrade i luftpumpskannan. Wahlgren började i e.m. gänga hålen i utblåsningsröret. – I dag kommo de igenom det grå materialet i borrhålet, och detta är 6 famnar 5 fot 8 tum tjockt (eller vad vi borrat). – Torrt, vackert väder, nordlig vind. – Från ”Besväret” 56, från No. 16 48 tunnor kol till 74:an.

 

20 augusti (1819-08-20)

Började i morse märka ut  bulthålen i överdelen till cylindern och vid middagstiden att borra dem. 2 man avsluta de yttre stöden till balansen. – I smedjan har Wahlgren avslutat gängningen av skruvhålen i utblåsningsröret. Kunna icke avsluta kolvstången till luftpumpen, emedan den är så hård i ena ändan, att inget svarvstål håller. I dag kl. 12 slutade vi borra hålen i cylindern och hålet i kolven till 74:an. – Cylinderlocket kom i kväll.

 

21 augusti (1819-08-21)

I dag har ingenting hänt vid gruvorna. Allt är i ordning och vattnet nere. Vid 74:an borra 3 man hål i cylinderns överdel, och 2 man äro sysselsatta med balansen. Inga murare vid den nya smedjan, ty de hava överförts till skördearbete. I smedjan arbetar 1 man för 74:an, vi hava även börjat svarva lagren till gångregulatorns axlar. I borrhål No. 60 hava de träffat ett mycket hårt lager i botten. – Vackert väder.

 

22 augusti (1819-08-22)

Söndag. 53:an är i gång och vattnet nere.

 

23 augusti (1819-08-23)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. Vid 74:an hava Andreas m.fl. tagit upp det övre ångskåpet. Holmstedt och Böös arbeta på balansen. I smedjan arbetar 1 man med flänsbultar till 74:an. Svarvningen av axellagren till gångregulatorn är avslutad. Wahlgren skär gängor i hålen på luftpumpskannan. Ingen murare vid grunden till den nya smedjan vid Ryd, emedan han arbetar med skörden. – Fortfarande samma hårda skollror i No. 60.

 

24 augusti (1819-08-24)

Maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattnet är nere. – Fortfarande samma hårda skollror i No. 60. – Vid 74:an börjat borra bulthål i det övre ångskåpet. 2 man sysselsatta med detsamma som i går. I smedjan håller 1 man på med flänsbultarna till cylinderns överdel m.m. – Wahlgren sysselsatt med luftpumpskannan, och 1 smed gör skruvbultar till ångpannorna.    – Vackert, torrt väder.

 

25 augusti (1819-08-25)

Vid kolbrytningen och likaså vid maskinerna ingenting. Bottenventilen vid 53:an synes giva efter en smula, men så länge den ensam håller vattnet nere, kommer den icke att bytas ut.       – Samma slags skollror i borrhål No. 60. – Vid 74:an äro samma arbetare sysselsatta som i går. Inga murare äro vid den nya smedjan vid Ryd, emedan de, som redan nämnts, arbeta med skörden och lägga grunden till en ny ladugård. I smedjan arbetar 1 man med diverse delar till 74:an. – I dag göts mässingsskruvar till ytterdelar (vi hava nu fått mässing, som vi tidigare saknat). Wahlgren har slutat skära gängor i luftpumpskannan. – Vackert, torrt väder.

 

26 augusti (1819-08-26)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. – Vid 74:an satte vi upp ställningen för balansen att vila på och hålla även delvis på med att borra hål i ångskåpet (N.B. I allt 5 man). – Murarna och 3 dagsverksarbetare äro i dag vid den nya smedjan.            – Lindberg sysslar med bultar m.m. till 74:an. Bogren m.fl. tillverka bultar till samma maskin. – I dag köra vi kol till 74:an. Från ”Besväret” 20, från No.16 24 tunnor kol.

 

27 augusti (1819-08-27)

I går kväll vid 5-tiden upptäcktes, att boxen på cylinderkolvstången till 53 tums maskinen hade knäckts tvärs över det ställe, där hylsan är fastvälld vid öglan, varför maskinen stannades och stången togs till smedjan, där en bit ångpanneplåt fastvälldes runt om stången ovanför saxsprinthålet och en ring påsattes strax nedanför detsamma (brottet var lodrätt och hade inträffat den gången, då balansöglan gick sönder och kolvstången böjdes). – Vid 74:an lade vi linan på hästvinschen för att lyfta eller snarare resa upp balansen. – I e.m. körde vi åter sten med oxar till den nya smedjan vid Ryd för att murarna i morgon skola kunna påbörja grunden till densamma. I den gamla smedjan håller en man på med smådelar till 74:an, Wahlgren skär mässingsskruvar, Bogren gör ångpannebultar. N.B. 53:an kom i gång i morse. Vattnet hade stigit upp till schaktorten i ”Association”. I borrhål No. 60 samma hårda skollor.

 

28 augusti (1819-08-28)

Vid gamla gruvan ingenting. Maskinerna hava gått bra, och det är läns i horisontalorten. I borrhål No. 60 samma hårda skollor i botten. – Vid 74:an började vi i morse att lyfta upp den stora balansen och att emellanåt borra hål i det övre ångskåpet. – Murarna började åter på grunden till den nya smedjan.

 

29 augusti (1819-08-29)

Söndag. Min Far reste till staden i e.m. för att försöka bränna tegel av leran under Fru Bagges flöts. – Vackert väder.

 

30 augusti (1819-08-30)

Allt är i ordning vid den gamla gruvan. Vattnet är nere, men samma hårda skollor i No. 60.    – Vid 74:an hava vi avslutat alla hålen i ångskåpet (3 man i arbete). Den ena arbetaren är sjuk, och den andra (Holmstedt) har flyttats till ladugården. Cylinderlocket kom hit i kväll. – I e.m. började de 3 Nordbergarna med väggarna till den nya smedjan. I den gamla smedjan är en man sysselsatt som förut. Wahlgren skär skruvar, och Bogren sätter in kolvstången för att svarva den litet vid ena ändan. Helsing gör lagerskålar av pockenholts, i vilka stången skall rotera under svarvningen.

 

31 augusti (1819-08-31)

Vid gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning. I No. 60 samma sten. – Vid 74:an började 3 man sätta bultar i ångmunstycket. Inga timmermän arbeta där i dag, utan endast desamma som i går. Murarna äro vid den nya smedjan. – I morse började vi rensa kanalen. I den gamla smedjan en man som förut. Bogren och Wahlgren som förut.

 

1 september (1819-09-01)

I e.m. utbyttes pumpkanna och bottenventil vid 53:an. Den senare var otät vid anliggningen. Kl. 6 i gång igen, men pumprören måste vara otäta, eftersom vattnet sjunker, då maskinen lyfter. – I e.m. kommo vi igenom den hårda stenen i No. 60. – Vid 74:an göra 3 man flänspackningar och lägga locket på det undre ångskåpet. – Timmermännen samma som i går. Murarna äro vid den nya smedjan. I gamla smedjan samma som i går. – Walter återkom i e.m. från Ry Bruk.

 

2 september (1819-09-02)

Vattnet har icke sjunkit något i natt, ehuru båda maskinerna varit i gång (det står i dag på morgonen vid stupningssidan i ”Association”-gruvan). Vid 9-tiden voro maskinarbetarna nere och sågo över pumprören, vilka befunnos vara otäta vid 2 förbindningar. När dessa tätats, utbyttes 14 tums pumpkannan och bottenventilen, och maskinen kom i gång vid 5-tiden i e.m. – Vid 74:an är Andreas jämte 2 man sysselsatta med hopskruvning av flänsarna runt om cylindern. En smed gör flänsbultar härför. Helsing och 4 man arbeta med kolven. – 9 man vid kanalen. Murarna äro vid nya smedjan. Holmstedt vid ladugården. Böös tillverkar dörrposter till den nya smedjan. – I borrhål No. 60 borra vi i vanlig lös sandsten. – Regnade största delen av dagen.

 

3 september (1819-09-03)

Maskinerna hava gått mycket bra, och i morse var det läns i den undre horisontalorten, då kolhuggarna kommo till arbetet. I kväll började vi lägga vagnvägen under jord från 6:e till 8:e genomslaget österut från ”Association”-gruvan. – I västra schaktorten i ”Besväret” synas inga spår av huvudförkastningen. – Vid 74:an sattes skruvringen runt cylindern fast med cement. Vi började även med matarrören på utsidan av ångpannorna, men järnet var så hårt i dem, att vi, efter att  hava försökt med 4 borrar, icke kunde göra något märke i flänsarna. Vi avbröto därför detta arbete. Lindberg lägger sista handen vid balanskedjorna till 74:an. Wahlgren började skruva fast ytterdelen till luftpumpskannan. – I borrhål No. 60 kommo vi ned till svart material (antages vara kolen), varför vi slutade att borra. – Murarna sysselsatta vid den nya smedjan vid Ryd.

 

4 september (1819-09-04)

Vid maskinerna var det läns i morse kl. 8, och sedan dess har 45:an stått. Kl. 11 togs pluggen ur 45:ans ångpanna för att rensa kanalerna och pannan, och vid 7-tiden i e.m. sattes maskinen i gång. – Vid kolbrytningen ingenting. – Borrade i kol i No. 60, 6 tum hårda, goda kol på ett djup av 17 famnar 5 fot 3 tum. – Vid 74:an lägga 3 man järnkitt i de förbindningar, som redan skruvats fast. – Här arbeta inga timmermän, utan endast de, som tidigare nämnts. – I dag rensa 8 man kanalen. – Murarna hava gått upp den norra gaveln upp till bjälklaget i den nya smedjan och även satt in en av dörrposterna. – Helsing filar av den övre ändan av kolvstången till 74:an, emedan den icke ville gå in i hylsan till botten. – Lindberg håller på med diverse till 74:an, Wahlgren med luftpumpskannan och Bogren med balanskedjorna.

 

5 september (1819-09-05)

Söndag.

 

6 september (1819-09-06)

Vid 12-tiden borrade vi igenom kolen i No.60. De äro hårda och goda, såsom framgår av proven. – Herr Björnbeck fick order att beställa timmer till 28 tums maskinen. – Vid 74:an satte vi slutgiltigt fast kolvstången, som nu är klar för svarvning. – Det är nu läns i östra schaktorten i ”Association”.

 

7 september (1819-09-07)

Ingenting särskilt. Allt som i går.

 

8 september (1819-09-08)

Vid 74:an började vi i dag att lägga in underlaget till balansen samt bytte även ut pumpkannan och bottenventilen vid 53:an i e.m., vilken senare visade sig hava varit otät vid anliggningsytorna. Det regnade så häftigt i dag, att ingen har kunnat vistats i kanalen.             – Började i dag utlastning från 8:e genomslaget öster om ”Association”.

 

9 september (1819-09-09)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. – Vid 74:an lade vi in underlaget till balansen. En timmerman gör fönsterkarmar till den nya smedjan. Helsing sätter på vagnshjul.

 

10 september (1819-09-10)

Vid 74:an sänkte vi ned balansen på underlaget. Vi fingo även upp väggarna till takåsen i den nya smedjan på Ryd. – I morse började vi gräva grunden till 28 tums maskinen vid borrhål No. 60 eller schakt ”Hjelpen”. – 7 man i kanalen.

 

11 september (1819-09-11)

I dag vid 9-tiden knäcktes den öglebult, som sitter i balansen på vilken kolvstången hänger, varvid den senare föll ned med sådan kraft, att den skulle hava skadat cylindern, om inte stängerna till parallellrörelsen hade förhindrat den från att vidröra cylindern, men den kröktes i övre ändan, varför den måste tagas av och en reservstång sättas dit i stället. Smederna började göra en ny. Till följd av denna händelse måste kolhuggarna komma upp från den undre horisontalorten kl. 3 i e.m. – Vid 74:an tillverkas kilar, varmed förbindningarna med ångpannorna skola fastkilas. I den gamla smedjan började 1 man med de understa länkarna till kedjan vid balansens inre ända. – Wahlgren skär skruvar till utblåsningsventilen. Karlarna i kanalen hava flyttats till 53:an.

 

12 september (1819-09-12)

Söndag. I kväll kl. 7 kom 53:an i gång, så att nu äro, Gud ske lov, båda maskinerna i gång, och vattnet står nu i kväll 1 1/3 fot över noll på mätaren i ”Association”.

 

13 september (1819-09-13)

Maskinerna hava gått bra, och det är läns i ”Association”, varför utlastningen där icke kommer att möta något hinder. – Ingen arbetar vid 74:an, emedan karlarna flyttats till ladugården. I gamla smedjan håller Lindberg på med detsamma som i går, vilket även är fallet med Wahlgren. Helsing arbetar på cylinderkolven. I kanalen sysselsättas samma karlar som sist.

 

14 september (1819-09-14)

I e.m. vid 4-tiden stannades 53:an för fastsättning av öglan vid balansen, emedan den började sitta löst i träet, och detta uppehöll maskinen till kl. 9 i kväll. Strax efter den hade kommit i gång, gick öglan till injektorventilen till 45:an sönder och måste föras till smedjan, och reparationen uppehöll maskinen 4 timmar, varunder vattnet steg, så att det, efter att hava varit borta från horisontalorten i 4 timmar, nu i dag på morgonen står upp i vagnvägen.

 

15 september (1819-09-15)

 Vid 9-tiden på morgonen gick öglan till samma maskins regulatorstång sönder, varför maskinen åter måste stå stilla nära 1 timme. – Vid 1-tiden på e.m. måste 53:an åter stannas för utbyte av pumpkanna och bottenventil, på vilken senare det var fel på klaffarna och en del av pliggningen avsliten. Klockan var 7 i kväll, innan maskinen kom i gång, och då stod vattnet i stupningssidan i ”Association”-gruvan. – Vid 74:an började 4 man att skära upp hålet för matarröret till den södra ångpannan. – I smedjan är en man sysselsatt med kedjelänkar, Wahlgren med utblåsningsventilen. – Murarna började i dag med södra gaveln till den nya smedjan. Den norra är färdig. – I morse började vi med ett par hästar att köra sten till     fundamentet till 28 tums maskinen.

 

16 september (1819-09-16)

Maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattnet står i stupningssidan av schaktorten. Med samma hästar köra vi sten till 28 tums maskinens fundament. – I den gamla smedjan håller Lindberg på med länkarna till de inre balanskedjorna, Wahlgren med att skruva fast ytterdelen till utblåsningsventilen till 74:an.

 

17 september (1819-09-17)

I natt kl. 12 var det läns vid maskinerna, och sedan dess har 45:an stått. Allt är i ordning där.  – Vi hava lagt upp lera i en hög i sluttningen utanför Gunnar Gades staket i Tjörröd, där 6 man varit i arbete. 2 man gräva diket mot Våtamossabron, 3 man kläda in kanalen med timmer. – Vid 74:an skära 3 man ut bulthål för de bultar, med vilka ångdomen skall fastskruvas vid ångpannan.  – Holmstedt och Böös tillsammans med Bjurholm och den lilla dalkarlen arbeta vid den nya ladugården. Murarna sysselsatta med att avsluta södra gaveln till den nya smedjan vid Ryd. Smederna hålla dels på med de inre balanskedjorna och kolvstångsboxen och dels med förbindningar till balansen. – Köra sten till 28:an med ett par hästar.

 

18 september (1819-09-18)

Karlarna hava samma arbeten som i går, men det har varit 16 man i kanalen. – Vid maskinerna ingenting med undantag av att timmermännen voro nere i e.m. och tätade uttagsluckan för bottenventilen, som var otät. – Vid 7-tiden i e.m. kom sidoröret till 74:an med den vagn, som hade kört in den gamla kolven. Så när som på fogstrykningen äro murarna färdiga med framväggen till den nya smedjan vid Ryd. Blåsigt väder med regn.

 

19 september (1819-09-19)

Söndag.

 

20 september (1819-09-20)

I morse började vi taga in sidoröret till 74:an och märkte även ut bulthålen i övre ändan av detsamma. Därefter sänkte vi ned det på en plattform för att borra hålen. I morse började vi även att svarva cylinderkolven till denna maskin. En man i smedjan arbetar på förbindningarna till balansen. Vid de gamla maskinerna har ingenting hänt. Allt är i ordning och vattnet nere.

 

21 september (1819-09-21)

Vid den gamla gruvan har ingenting särskilt gjorts i dag. Allt är i ordning och vattnet nere.     – Vid 74:an borra Andreas, Sähter och Ljunggren hål i sidoröret. Svarvningen av cylinderkolven går mycket bra, då det är bra järn, men borrningen av hålen i sidoröret går ganska långsamt, emedan järnet är ganska hårt. I smedjan hava de i kväll fått boxen till luftpumpskannan färdig. Holmstedt och Böös ävensom murarna äro vid ladugården.               – Regnade under en del av f.m. och vid 5-tiden i e.m. – Hans Excellens ankom hit.

 

22 september (1819-09-22)

I morse började vi rensa dunten vid 53:an och fingo upp ett fåtal korgar slam, men vid 2-tiden i e.m. brast den 2:a pumpstången i pumprören, varför maskinen måste stannas, och innan vi fått upp stången, var klockan nära 6 på kvällen, men det är fortfarande läns i horisontalorten. 45:an går bra. – Vid 74:an hålla de fortfarande på med att borra hål i sidoröret, och detta går mycket långsamt, emedan järnet är ganska hårt. – Helsing har flyttats från svarvningen av cylinderkolven till pumpstängerna, vilket även är fallet med karlarna i kanalen. – I smedjan är Lindberg färdig med länkarna eller den undre förbindningen till luftpumpskannans box, tillhörande samma maskin, och Andreas sätter upp matarcisternen till södra ångpannan där. Murare och timmermän sysselsatta som förut.

 

23 september (1819-09-23)

I morse kl. 5 kom maskinen åter i gång, men måste så gott som omedelbart åter stannas för packning av luftpumpskannan och rensning av cisternerna samt för insättning av en ny injektorbult. – Vattnet stod i morse i stupningssidan i ”Association”. – Vid 74:an blevo hålen i sidoröret färdiga och delvis försedda med bultar, vilka dock icke blevo helt åtdragna. – I smedjan fastsattes bygeln till regulatorstångrörets förbindning och även de båda förbindningarna till balansen. – I kväll mätte jag vattnet vid Ryd och Brors Backe, mätningen gav följande resultat:

 

7 famnar under gamsen vid Ryd

5 famnar 2 fot 8 tum under gamsen vid Brors Backe

 

Den 23 febr. var det:

 

6 famnar 2 fot under gamsen vid Ryd

4 famnar 4 fot 3 tum under gamsen vid Brors Backe

 

I sommar har det alltså sjunkit: Vid Ryd 4 fot och vid Brors Backe 4 fot 5 tum lodrätt.            – Murare och timmermän som förut.

 

24 september (1819-09-24)

Vid gamla gruvan ingenting. Vattnet nere kl. 7 f.m. – Vid 74:an fastsättes sidoröret. – I smedjan har regulatorstången till 74:an vällts fast vid byglarna. – Böös, Homstedt och 2 murare äro vid ladugården. – Gamle Nordberg började lägga fundamentet till 28 tums maskinen. – Folk fortfarande sysselsatta i kanalen. – Kunde icke påbörja dunten, emedan det icke finnes något läder till pumpkannor, ehuru i högsta grad erforderligt.

 

25 september (1819-09-25)

Vid gamla gruvan har ingenting hänt. Allt är i ordning och vattnet nere. – Vid 74:an sysselsatta med att skära av flänsarna på sidoröret, för att det skall gå in i det övre ångskåpet. Det är nämligen 2 tum för långt. – I e.m. började Holmstedt och Böös att sätta fast förbindningen vid balansen. I smedjan arbetas på den övre förbindningen till regulatorstången och även på förbindelsestången till densamma. – I morse kl. 9 avreste Hans Excellens härifrån till Hälsingborg och sedan via Krageholm till Stockholm.

 

26 september (1819-09-26)

Söndag. Maskinerna äro i gång och vattnet nere.

 

27 september (1819-09-27)

I morse kl. 9 stannades för utbyte av pumpkanna, och vid 9-tiden sattes maskinen åter i gång. Inget uppehåll i de undre arbetsorterna. – Som här icke finnes något timmer för reparation av kanalen och den nu är rensad hela vägen upp till den första tunneln, som går under vägen från sjön, öppnades dammarna, och vattnet får rinna sin vanliga väg, till det timmer kommer hit, som dagligen väntas med med ”Cortitson” från Stockholm. Karlarna hava anvisats till stenbrottet för att bryta sten. – Vid 74:an började de i morse att sätta fast överdelen till cylindern med järnkitt. Holmstedt och Böös sätta fast balansen vid huvudförbindningen. – I smedjan gjutes mässing i bulthålen i förbindelsestången till luftpumpskannan, som i dag fastsattes för gott. Helsing svarvar cylinderkolven, och detta arbete beräknas vara färdigt inom loppet av några dagar. Börja mura runtom ångpannorna vid Ryd.

 

28 september (1819-09-28)

Vid kolbrytningen har ingenting  särskilt hänt. Allt är i ordning och vattnet nere. Vid 74:an är nu överdelen till cylindern fastsatt. Holmstedt och Böös avsluta arbetet med balansen. 2 murare vid fundamentet till 28 tums maskinen och 1 murare murar in ångpannorna vid 74:an. – 11 man äro i dag i stenbrottet.

 

29 september (1819-09-29)

Vid maskinerna har ingenting inträffat. Allt är i ordning och vattnet nere. Vid kolbrytningen ingenting. Vi gjorde genomslag från ”Restoration” in i den övre horisontalorten. – Vid 74:an gör Andreas modeller till ångpannedomer. Holmstedt och Böös arbeta på balansen. Sedan den 23:e dennes har vattnet stigit vid Ryd 9 tum och vid Brors Backe 1 tum under samma tid. – I smedjan gjutas säten för luftpumpskannans klaffar.

 

30 september (1819-09-30)

I dag är allt som vanligt. Allt är i ordning. – Andreas håller på med modellerna till ångdomerna. Sähter lägger murbruk på ångpannor. Nordberg murar in desamma. 2 Nordbergar vid fundamentet till 28:an. – Det regnade och blåste mycket kraftigt i går och i dag.

 

1 oktober (1819-10-01)

I dag har ingenting hänt vid den gamla gruvan. Vattnet är nere. Vid 74:an hålla Holmstedt och Böös på med klampar av ek, som skola läggas på balansens huvudbjälke. – Andreas har satt fast förbindelserören från det övre ångskåpet och gör även modeller till ångpannedomer. – I smedjan tillpassades ytterdelen till utblåsningsventilen, och där arbeta de även med balanskedjorna. Helsing svarvar ringen till cylinderkolven, men det går mycket långsamt, emedan järnet är mycket hårt. 2 Nordbergar äro vid fundamentet till 28 tums maskinen. Jeppa murar in ångpannorna till 74:an.

 

2 oktober (1819-10-02)

Allt är som vanligt. Allt är i ordning. Karlarna sysselsatta såsom omtalat i går.

 

3 oktober (1819-10-03)

Söndag. Som det i dag är söndag, har inget arbete utförts.

 

4 oktober (1819-10-04)

I går morse kl. 6 gick 53:ans lilla ångpanna sönder, så att vattnet rann ut inom loppet av 15 minuter, och innan den blev kall och smederna kunde komma in i densamma, gick tiden, och klockan var 4 i e.m., innan ångpannan åter var i drift. – Vid 74:an skär Andreas av det södra förbindelseröret, som är litet för långt. – I smedjan håller Wahlgren på med luftpumpskannan. – Holmstedt är vid bryggeriet, emedan Böös är sjuk och den förre icke kan göra någonting ensam. – Murarna äro vid fundamentet till 28:an. En murare är färdig med ångpannorna till 74:an.

 

5 oktober (1819-10-05)

I morse började vi hissa upp balansen vid 74:an och fingo den lagd på sina säten, vilka ännu icke äro fastskruvade eller snarare infällda i huvudbjälkarna. Andreas m.fl. skära av förbindelseröret till den mittersta ångpannan. Det är nu för långt för att få plats för ångdomen. Murarna arbeta med fundamentet till 28:an, och Wahlgren lägger packning omkring bultarna till luftpumpskannan. – Vid 53:an har ingenting hänt. Vattnet är nere. – Vid 45:an började vi riva ned murarna omkring den lilla ångpannan (eller den västra), som är avsedd att användas vid 28:an. – Vid kolbrytningen ingenting.

 

6 oktober (1819-10-06)

Vid maskinerna och kolbrytningen är allt som vanligt och vattnet nere. Holmstedt och Böös arbeta med huvudbjälkarna till balansen vid 74:an. Sähter (som är ensam i dag, emedan Andreas är på marknaden i Hälsingborg) sätter in de återstående långa bultarna i den norra ångpannan. Murarna äro vid fundamentet till 28 tums maskinen. – I e.m. gjorde vi genomslag till No. 7:s bergrum från den västra dubbelhuvudorten i ”Besväret’”, då hålet var så igensatt, att de icke kom mera vatten än vad borrhålet till den undre flötsen kunde taga.

 

7 oktober (1819-10-07)

Vid maskinerna har allt varit i ordning och vattnet nere. Vid kolbrytningen är allt som vanligt. Vattnet rinner fortfarande ut från bergrummet i No. 7, men ingen förskämd luft kan upptäckas. – Andreas lägger kitt i fogarna runt ångpannorna, eftersom han icke kan sätta fast det övre ångskåpet, förrän han får bultar från smedjan, och dessa bliva icke färdiga förrän i morgon. Timmermännen hålla på med huvudbjälkarna till balansen. I kväll hade murarna avslutat fundamentet till 28 tums maskinen. I kväll forslades huvudkedjorna, förbindningen till regulatorstången, boxarna till cylinderkolven och luftpumpskannan m.m. från smedjan. Wahlgren sysselsatt med luftpumpskannan såsom förut omtalat.

 

8 oktober (1819-10-08)

Vid maskinerna började vi i morse kl. 9 att byta ut 17 tums pumpkannan och kommo åter i gång vid 11-tiden på f.m., men kl. 3 e.m. släppte pumpkannan åter vattnet och blev omedelbart utbytt. Maskinen sattes åter i gång vid 5-tiden, men kl. ½ 6 släppte den vattnet för tredje gången, emedan lädret var så dåligt, ty det bestod endast av små, hopsydda bitar. Som vi icke hade någon pumpkanna färdigställd, kunde vi icke börja utbytet förrän kl. 8. – Vid 74:an satte vi upp balanskedjorna. Andreas sätter fast det övre ångskåpet, sedan han fått bultar. – Murarna påbörjade i morse skorstenen till 28:an. – Allt vattnet har ännu icke runnit ut ur bergrummet i No. 7.

 

9 oktober (1819-10-09)

I morse var jag nere och mätte både i ”Restoration” och ”Association”. I den senare står vattnet i schaktets stupningssida, men det har icke varit något uppehåll i horisontalorten. För övrigt är allt i ordning. Vid maskinerna utbyttes en pumpkanna i morse, och vid 9-tiden satte vi ned en fördämning för att få ned vattnet, så att maskinarbetarna kunde gå ned och se över pumprören, och dessa befunnos vara i gott skick mellan pumpkannan och bottenventilen.        – Vid 74:an äro timmermännen i arbete med de inre balanskedjorna och kolvboxen. Andreas fyller fogarna runt det övre ångskåpet med kitt. Wahlgren sysselsatt med luftpumpskannan. Murarna äro i kväll 8 fot uppe med skorstenen till 28:an.

 

10 oktober (1819-10-10)

Söndag. I morse kl. ½ 5 var det läns i botten vid maskinerna.

 

11 oktober (1819-10-11)

Vid maskinerna ingenting. Vattnet har varit nere. Vid kolbrytningen är allt i ordning. I ”Besväret’” började vi hugga upp sulan i den västra dubbelhuvudorten – vattnet i bergrummet har runnit ut så pass – för att vi skola få ett ordentligt genomslag och se, var vi äro m.m. – Vid 74:an har Andreas snart avslutat ifyllningen av kitt i fogarna runt ångskåpet och sidoröret.      – Timmermännen rikta balansen och gör densamma i ordning. Wahlgren håller på med luftpumpskannan. – ”Cortitson” ankom i dag med timmer och plank från Stockholm. – I dag vid 12-tiden planterade min Far I.S., R.S. och jag var och en ett rosenträd runt min Moders grav. – Engelskt läder anlände.

 

12 oktober (1819-10-12)

Vid maskinerna har ingenting hänt. Vattnet är nere. Vid kolbrytningen är allt i ordning. Det visar sig, att vi hava gjort genomslag från västra huvudorten i ”Besväret” och in i den stupande arbetsorten i No. 7. – Vid 74:an sätter Andreas fast det södra förbindelseröret till det övre ångskåpet. – Timmermännen lägga ytterligare en bjälke på fjädringsbjälkarna.           – Wahlgren håller fortfarande på med luftpumpskannan. – Murarna äro vid skorstenen till 28 tums maskinen.

 

13 oktober (1819-10-13)

I morse kl. 10 kom 1:a skiftet ned i dunten vid 53:an och stannade kvar därnere till kl. 2 e.m., då pumpkannan släppte vattnet, men då hade 9 korgar slam sänts upp, och när pumpkannan utbytts, gick 2:a skiftet ned kl. 5 och sände upp 6 korgar. – Vid kolbrytningen har ingenting särskilt hänt. – Vid 74:an göra Andreas och en timmerman en inskärning i den inre ändan av balansen i stället för att skära av ett stycke för att bereda plats för kolvboxen. Wahlgren sysselsatt som förut. – Murarna hava avslutat skorstenen till 28 tums maskinen, som nu är klar för fogstrykning (denna skorsten har följande mått: 1:a avsatsen har en höjd av 16 fot över markytan och 1 ½ stens mur, 2:a avsatsen 12 fot hög och 1 stens mur, 3:e avsatsen 6 fot hög och ½ stens mur samt ett rör 16 tum högt).

 

14 oktober (1819-10-14)

Kl. 7 i morse sattes maskinen åter i gång efter utbyte av pumpkannan, som hade släppt vattnet kl. 5, och innan vattnet åter var nere, släppte 14 tums bottenventilen vattnet kl. 9, men som vattnet stod ovanför uttagsluckan för densamma, måste utbyte ske genom uttagsluckan för pumpkannan med hjälp av ventilfångaren. Då vi började hissa, gick bygeln eller stången sönder, varför vi måste lämna den, tills en ny bygel är färdig, då en fördämning skall sättas ned och vattenståndet sänkas med hjälp av 53:an, varefter vi skola taga av uttagsluckan för bottenventilen och sätta på den nya bygeln. – I 1:a genomslaget väster om den övre horisontalorten i ”Restoration” hava de träffat på huvud- eller den nedåtriktade förkastningen norrut. I dag är det läns i bergrummet i No. 7. – Vid 74:an hava vi i dag fått Y-förbindningen upphängd och även fått matarröret fastsatt på den mittersta ångpannan. Röret hade först i morse kommit från Hälsingborg. I går kväll fick Helsing cylinderkolven färdig, men som vi här icke hava någon vagn, som kan bära den (förrän den vagn, som tillhör Hälsingborg, kommer ut, vilket blir i morgon, då hästar skola gå in till staden för att hämta luftpumpen), kunna vi icke få den till Ryd. – Lindberg gör packningsbultar till luftpumpskannan. Murarna fogstryka skorstenen till 28 tums maskinen. Vi började även i e.m. att taga ut 45:ans västra ångpanna, som har stått oanvänd, sedan 17 fots pannan sattes in därstädes, men som nu skall repareras och användas vid 28 tums maskinen.

 

15 oktober (1819-10-15)

I går kväll kl. 10 blev den nya bygeln till bottenventilen färdig, och vid 12-tiden gingo timmermännen ned, fördämningen hade tidigare satts ned, togo av uttagsluckan för bottenventilen och bytte ut bottenventilen. Ehuru den befanns vara bra, påsattes dock nya klaffar. Det visar sig, att anledningen till att bottenventilen i går släppte vattnet var, att 2 plankor tillhörande schaktförbyggnaden hade lossnat och ganska mycket löst material hade fallit ned och fyllt schaktet 1 fot över sughålen, så att pumpröret blivit tilltäppt. Sedan både pumpkannan och uttagsluckan insatts, sattes folk ned för att rensa dunten så mycket, att det blev sug, men medan vattnet hölls nere av 53:an (fördämningen var nere), släppte denna maskins pumpkanna vattnet kl. 6 och måste utbytas. På e.m. gingo karlarna åter ned och skickade upp slam, så att 3 rader träpluggar blevo fria på framsidan, och i kväll satte vi in kilar, gjorda av plank, för att förhindra plankorna från att komma längre ut och samtidigt hålla kvar materialet i väggarna. Som folket både vid handvinschen och nere i gruvan hade varit i arbete sedan i går morse, lät jag dem gå hem i kväll. – Vattnet står 6 tum på mätaren i ”Association”. – Vid 74:an tillpassas sätena för balansen, och matarröret fastsättes på den mellersta ångpannan. I kväll kom luftpumpen hit. – I går kväll gick 53:ans stora ångpanna sönder, och allt vatten rann ut, varför maskinen har gått hela dagen med 45:ans pannor och sin egen lilla panna. Den trasiga ångpannan är ännu så het, att ingen kan gå in i densamma.

 

16 oktober (1819-10-16)

Som vattnet står så högt i ”Association” och fördämningen icke kunnat sättas ned, har i dag inget arbete utförts i dunten. – Andreas sätter fast matarröret på den mellersta ångpannan. I e.m. togs cylinderkolven ut från maskinen vid No. 17 för att transportera den till Ryd, men som det icke fanns några hästar, använde vi oxar, men på vagnvägen från No. 17 stannade de, och vid försök att sätta i gång igen brast tistelstången, varför vi voro tvungna att låta vagnen stå, där den stod, i synnerhet som det hade blivit mörkt. – I smedjan håller Lindberg på med bultar till luftpumpskannan. I e.m. vid 4-tiden gick vattnet över vagnvägen i ”Association”.

 

17 oktober (1819-10-17)

Söndag. Vid 10-tiden var det nödvändigt att byta ut 17 tums pumpkannan, vilket uppehöll maskinen 1 ½ timme. Vi körde även upp cylinderkolven till 74:an från den plats, där den hade kvarlämnats i går kväll. – Det regnade i dag på f.m.

 

18 oktober (1819-10-18)

I morse var det så mycket vatten i ”Association”, att det icke gick att arbeta där av brist på dragare. Vattnet stod 5 tum över vagnvägen. Kolhuggarna skickades därför hem.                     – Maskinerna hava gått bra i dag, varför vattnet icke har stigit. – Vid 74:an sätter Andreas fast de 2 trästycken, mot vilka balansen skall arbeta. Hålet i cylinderlocket för kolvstången är färdigt. – I smedjan i arbete med luftpumpskannan. I kväll kommo de med kondensorn.

 

19 oktober (1819-10-19)

I natt kl. 12 kunde 14 tums pumprören åter inte få något vatten, varför det var nödvändigt att stanna 45:an, och kl. 3 i morse släppte 53:ans pumpkanna vattnet, och innan vi kunde få ihop folk till vinschen, var kl. 7 i morse, innan maskinen åter kom i gång. Kl. 11 sattes fördämningen ned i No. 17 för att kunna komma ned och se, vad det är för fel med 14 tums pumprören. Vattnet var nere vid 2-tiden, då jag gick ned och fann, att en planka i förbyggnaden var alldeles sönderbruten mitt emot uttagsluckan för bottenventilen, varför vi satte in en ny planka och spikade fast en ångpanneplåt vid den undre ändan och kilade med plank vid den övre, varefter vi började rensa dunten. Efter att hava skickat upp 20 korgar slam, kom maskinen i gång vid 8-tiden i kväll. – Vid 74:an togo vi in cylinderkolven på loftet. Vi körde även kondensorn upp till smedjan för att sätta på ytterdelen till fotventilen m.m.       – Kolhuggarna sysselsatta med att forsla den ångpanna, som skall anslutas till 28:an, till smedjan. Murarna hålla på med bädden till densamma.

 

20 oktober (1819-10-20)

Maskinerna hava gått bra hela natten, och vattnet har sjunkit 10 tum sedan i går kväll, men det är fortfarande för mycket för att kunna arbeta i ”Association”. Kolhuggarna där hava delvis använts till att gräva en brunn samt ett dike till bryggeriet. – Vid 74:an har cylinderkolven satts in i cylindern och cylinderlocket har lagts på. – Luftpumpen sattes upp i borrstativet i och för omborrning, emedan den icke är fullständigt slät. Murarna äro färdiga med ångpannebädden vid 28 tums maskinen i dag. Smederna göra i ordning verktyg för att reparera den gamla ångpannan.

 

21 oktober (1819-10-21)

I morse var vattnet så lågt, att kolbrytning kunde påbörjas i ”Association”, och karlarna hava varit nere hela dagen. Maskinerna hava gått bra hela dagen, och vattnet har sjunkit 5 tum lodrätt. – Vid 74:an lyfte vi upp cylinderkolven och hängde den i huvudkedjan. Vi började även borra hål i överdelen till cylindern för att passa till locket. – I smedjan tillpassa eller putsa 2 man utblåsningsventilen, 2 man göra detsamma med luftpumpskannan, och 2 man laga ångpannearmatur.

 

22 oktober (1819-10-22)

I går kväll kl. 8 var det nödvändigt att byta ur 17 tums pumpkannan, och som bottenventilen släpade litet, utbyttes även den, och maskinen kom i gång igen vid 1-tiden, men när den gjort ca 12 eller 14 slag, brusto nedersta pumpstångens båda sidobyglar (svärden), och pumpkannan stannade kvar nere i pumpröret, och innan en ny pumpkanna var färdig och nedsatt, var klockan 6 i morse, då maskinen kom i gång. Genom att maskinen hade stått hela natten, hade vattnet stigit så mycket, att man icke kunde arbeta i ”Association”, varför karlarna sattes att gräva ett dike vid bryggeriet. – Vid 74:an hålla de på med boxen till balansen och borrning av hål. I smedjan detsamma som i går.

 

23 oktober (1819-10-23)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit så mycket, att det i dag arbetas i gruvan.      – Vid 74:an hålla de på med boxen och tvärstycken till balansen. Borrningen av hål i cylindern är avslutad. – I smedjan äro karlarna sysselsatta så som omnämndes den 21:a dennes.

 

24 oktober (1819-10-24)

Söndag. Maskinerna hava gått bra hela natten och i dag, och vattnet har sjunkit 9 tum.

 

25 oktober (1819-10-25)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit mycket bra, men det är fortfarande icke läns i schaktorten. – Vid 74:an hålla de på med boxen till balansen och hava slutat borrningen av hål i cylinderlocket.

 

26 oktober (1819-10-26)

Maskinerna i gång och i schaktorten är det läns. I dag började vi köra timmer till 28:an och skära ut hål i ångpannan till samma maskin. I smedjan hålla de på med luftpumpskannan.

 

27 oktober (1819-10-27)

I dag detsamma som i går. Maskinerna i gång, och det är läns i arbetsorten under schaktorten i ”Association”. Timmermännen hålla på med timret till 28:an. Helsing borrar hål i luftpumpen till 74:an. I smedjan putsa 2 man luftpumpskannan, och ångpannesmederna hålla på med ångpannan till 28:an. 2 man borra hål i ytterdelen till kondensorns fotventil till 74:an.

 

28-29 oktober (1819-10-28/29)

I morse kl. 6 brusto 17 tums pumpkannstångens båda sidobyglar (svärd), varvid maskinen slog mycket hårt i byggnaden, men lyckligtvis utan att göra någon skada. Fördämningen sattes ned, och uttagsluckan för pumpkannan avtogs, varefter Hallberg gick med huvudet före ned i pumpröret för att skära av klaffen och få en krok genom pumpkannan, som vi fingo upp vid 2-tiden, men den andra pumpkannan kunde vi icke få upp, förrän kroken blivit flyttad. Vid 8-tiden voro dock båda uppe, då uttagsluckan åter påsattes och fördämningen öppnades. Därefter togs bottenstången till smedjan för att sättas fast vid de 2 nya pumpkannsstängerna, så att klockan var 5 i morse, innan maskinen kom i gång. Vid 8-tiden satte bottenventilen igen och måste utbytas, varefter maskinen kom i gång vid 12-tiden, och sedan hava båda maskinerna gått mycket bra och vattnet har sjunkit 2 ½ tum lodrätt i ”Association”, där kolbrytningen icke har blivit uppehållen, men vattnet står 6 tum över vagnvägen.                    – Timmermännen och smederna hava samma arbete som i går.

 

30 oktober (1819-10-30)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit 9 tum i natt och i dag. – Vid 74:an hålla timmermännen på med stativet till 28 tums maskinen. I smedjan samma arbeten som förut.

 

31 oktober (1819-10-31)

Söndag. Helsing borrar luftpumpen till 74 tums maskinen.

 

1 november (1819-11-01)

I dag hava maskinerna gått bra, sedan 53:ans lilla ångpanna tillkopplats vid 1-tiden i natt. Den hade gått sönder natten förut, och som endast en maskin kunde vara i gång, hade vattnet stigit 4 ½ tum, men sedan har det sjunkit lika mycket. – Vid 74:an sätta timmermännen in nytt baktimmer i gruvan. I smedjan samma som förut.

 

2 november (1819-11-02)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet sjönk 10 tum. Det står nu till plattformen. Slutade borra luftpumpen till 74:an, som är 36 5/8 tum i diameter. I smedjan hålla 4 man på med överdelen till luftpumpen samt kondensorn. Timmermännen arbeta på vattenrännor till ångpannorna.     – Varmvattenspumpen kom hit i e.m.

 

3 november (1819-11-03)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet sjönk, så att karlarna kunde komma in i arbetsorten ovanför horisontalorten i ”Association”. De träffade även på förkastningen i den översta arbetsorten i nämnda gruva. – I e.m. fingo vi luftpumpen till smedjan. – Vid 74:an hava timmermännen hållit på med matarvattenrännor till ångpannorna och även med kallvattencisternen (den yttre). I smedjan är bussningen till luftpumpskannans tvärstång färdig, och dessutom är själva luftpumpskannan färdig för svarvning. 2 man skära gängor i ytterdelen till fotventilen. – Ångpannesmederna äro vid 28:ans ångpanna.

 

4 november (1819-11-04)

Maskinerna hava gått bra, och karlarna kommo vid 6-tiden i morse ned i horisontalorten, och ½ 7 e.m. var det läns vid maskinerna. Vid middagstiden i dag märkte Germund, att det kom rök från No. 17. Han gick då fram till gruvöppningen och fann, att det luktade, som om berget hade fattat eld, varpå han och S. Hultman gingo ned och funno, att de män, som sist varit nere vid fördämningen, hade i strid med givna order gjort upp en eld, varvid några block, som lågo vid sidan, hade fattat eld, men som lyckligtvis kom under kontroll, och i kväll är ingen som helst fara. – Vid 74:an hava timmermännen samma arbete som i går. Detsamma är fallet vid 28:an.

 

5 november (1819-11-05)

Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. – Vid 74:an hålla timmermännen på med matarvattenrännor till ångpannorna samt med kallvattencisternen (utanför byggnaden). I smedjan arbeta de på ytterdelen till fotventilen till 74:an och på ångpannan till 28:an. Helsing i arbete vid svarvningsstativet för luftpumpskannan.

 

6 november (1819-11-06)

I morse började vi lägga in de 2 timmerramarna i schakt D, där timret hade lossnat, såsom tidigare omtalats, och detta arbete var färdigt vid 7-tiden i kväll, så att nu är ingen fara. – Vid 74:an och 28:an detsamma som i går.

 

7 november (1819-11-07)

Söndag. I går kväll vid 9-tiden var det åter läns. Rensning av rökkanaler och ångpannor vid ”Association”.

 

8 november (1819-11-08)

I morse började vi rensa dunten vid 45:an och fingo upp 19 korgar slam, men som 53:ans luftpumpskanna satt igen, kommo karlarna upp, innan den lilla dunten var fullt färdig. – Vid 74:an arbetar Andreas med matarvattenrännorna till ångpannorna, och Sähter skär hål i sidorna på rännorna. – Holmstedt och Måns hava börjat hyvla timret till 28 tums maskinen.

 

9 november (1819-11-09)

I går kväll vid 7-tiden sprang en av bultarna i det yttre staget till 53:ans centrumstång på balansen, och innan en ny hade tillverkats och maskinen kom i gång, var klockan 11, men vattnet var nere, och karlarna kommo ned i dunten i vanlig tid. Vid 2-tiden blev den lilla dunten färdig, sedan 35 korgar slam tagits upp och props satts in under timmerramarna, för den händelse is skulle falla ned. Kl. 2 måste luftpumpskannan till 53:an packas om, så att vattnet var icke nere förrän kl. 5, då det var för sent för karlarna att gå ned. Inget uppehåll i horisontalorten.

 

10 november (1819-11-10)

Karlarna voro nere i dunten till kl. 3 e.m., då pumpkannan måste utbytas. Fingo upp 8 korgar slam ur 17 tums dunten. – Vid 74:an började vi sätta in nytt timmer i schaktet, där det gamla är uppruttet. Vi mätte även vattnet, som har sjunkit 2 fot vid Brors Backe och 9 tum vid Ryd sedan sist. – Timmermännen sysselsatta med matarvattenrännorna till ångpannorna. Vid 28:ans ångpanna hava de hälften av bultarna färdiga.

 

11 november (1819-11-11)

I kväll avslutades arbetet i dunten vid 53:an, så att nu äro båda färdiga. Inget uppehåll har förekommit i horisontalorten. I går nådde arbetsorten ovanför den, fram till vilken jag mätte, förkastningen. 6 man insattes i brytningen i ”Association” i riktning mot ”Union”. – Vid 74:an förbygga vi schaktet och arbeta även med matarvattenrännorna till ångpannorna.           – Holmstedt och Måns sysselsatta med stativet till 28 tums maskinen. I smedjan hava de slutat borra hål i överdelen till luftpumpen och även satt in ytterdelen till fotventilen.

 

12 november (1819-11-12)

I e.m. kl. 3 släppte 17 tums pumpens bottenventil vattnet, och innan folk hade erhållits till vinschen, hade klockan blivit nära 9, innan maskinen åter kom i gång. – Vid 74:an sysselsatta med matarvattenrännorna. Holmstedt och Måns vid 28:an. I smedjan borras hål i luftpumpen.

 

13 november (1819-11-13)

I morse vid 8-tiden släppte 53:ans pumpkanna vattnet och måste utbytas, och maskinen sattes i gång kl. 11. – Greve Ruuth var förfärligt ond i morse över att vi måste byta ut pumpkannor så ofta. Han hotade även Sjöberg med käppen (efter vad man sade mig, ty jag såg det icke), men jag mötte honom mitt emot de stora fyrluckorna, då jag kom från smedjan och fann honom vara vid ett förfärligt humör. Han började med att säga, att lädret hade blivit stulet m.m., m.m. och yttrade bl.a., att ingen omtanke ägnades skötseln av det hela m.m., m.m. – Vid 74:an håller Andreas på med matarvattenrännorna till ångpannorna. Säther, Holmstedt, Måns och Söderman voro i e.m. uppe vid smedjan och hjälpte till med att sätta ihop luftpumpen och kondensorn för att göra en modell till fotventilen. – Vi togo även 28:ans luftpump och kondensor till smedjan för att skära av rören vid nedre ändan.

 

14 november (1819-11-14)

Söndag. Andreas började med modellen till fotventilen till 74:an. Maskinerna äro i gång, men vattnet är ännu icke nere.

 

15 november (1819-11-15)

Vid kolbrytningen detsamma som i går. – Vid 74:an gör Andreas modellen. I smedjan skära de ut för fotventilssätena till 74:an, och till 28:an skära de av rören till luftpumpen och kondensorn. Holmstedt och Böös i arbete med stativet.

 

16 november (1819-11-16)

I morse vid 7-tiden blev det läns vid maskinerna, och då stannades 45:an. – I smedjan samma arbeten som i går, med luftpumpar och kondensorer. – I går började timmermännen att resa takstolarna till den nya smedjan vid Ryd.

 

17 november (1819-11-17)

I morse började vi taga av de 2 översta pumpstängerna vid 53:an för att kila fast den förbindning, som sitter mitt emot det gamla bergrummet och som ständigt är otät. – I dag vid 1-tiden skickades modellen till 74:ans fotventil till staden för att gjutas, vilket jag hoppas skall kunna ske omedelbart, så att samma man skall kunna taga den med sig hit igen. N.B. Luftpumpen och kondensorn  sattes endast ihop provisoriskt för att passa till modellen, innan den skickades till staden. – Säther, Sohlberg m.fl. skära av rören till pumpen och kondensorn till 28:an. – Holmstedt och Måns i arbete med stativet, och 3 andra timmermän hålla på med taket till den nya smedjan. I går fick Helsing luftpumpskannan till 74:an färdig, och den fördes till smedjan, där Lindberg har tillverkat en packningsnyckel till densamma.

 

18 november (1819-11-18)

I dag voro timmermännen nere och togo av skruvringen på förbindningen nedanför bergrummet och kunde nu kila fast den riktigt (vilket kunde utföras, emedan pumpstängerna hade tagits upp). Detta arbete var avslutat vid 3-tiden i e.m., men som förbindningen mitt emot den gamla gruvan även blivit otät, måste de gå ned igen, varför de icke voro riktigt färdiga förrän kl. 10 i kväll. – Vid 74:an är Andreas i arbete med matarvattenrännorna och fönsterkarmar. I smedjan borra de diverse hål i luftpumpen m.m. till 74:an och även till 28:an. Holmstedt och Böös vid stativet. – I går kväll kom gjutgodset till den södra och mellersta ångpannan hit från Hälsingborg, då Säther och Söderman började borra bulthål till locket. Fotventilen har ännu icke kommit hit. – Sträng kyla. – Ångskåpet kom hit i dag.

 

19 november (1819-11-19)

Båda maskinerna hava varit i gång i dag, och det beräknas vara läns vilket ögonblick som helst. - Vid 74:an togo vi in det i går omnämnda ångskåpet. – Timmermännen började i morse att passa ihop timret till 28:an för 80 Riksdaler Riksgäld.

 

20 november (1819-11-20)

Maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet är nere. – Vid 74:an sätta vi på ett pumprör på den förutvarande 11 tums pumpsatsen. Vi började även dikta botten i ångpannan till 28 tums maskinen. Fotventilen kom i går.

 

21 november (1819-11-21)

Söndag.

 

22 november (1819-11-22)

Vid maskinerna utbyttes en pumpkanna i morse, som då hade gått i 13 dygn. – Ingenting har hänt vid kolbrytningen. Allt är i ordning. – Vid 74:an sysselsatta med 11 tums pumprören m.m., och vi körde även pumprörsförbindningar till smedjan för reparation. – Började lägga pannor på taket till den nya smedjan vid Ryd. – Holmstedt, Måns och Böös arbeta med timret till 28:an. – I smedjan passa de in sätena för fotventilen till 74:an, och Lindberg håller på med diverse småsaker till densamma.

 

23 november (1819-11-23)

Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. I morse började vi flytta luftpumpen och kondensorn från smedjan till 74:an. – Smederna sysselsatta med ventilnycklarna till kondensorn m.m. till 28:an. Timmermännen vid samma arbete som i går. Ångpannesmederna dikta ångpannebotten. – Murarna hålla på med taket till den nya smedjan.

 

24 november (1819-11-24)

Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att 4:e arbetsorten ovanför schaktorten har träffat på förkastningen. – Vid 74:an dels sysselsatta med att taga in luftpumpen (efter att tidigare hava satt på botten) och dels med att fylla fogarna i det södra ångskåpet med kitt. Holmstedt m.fl. vid stativet till 28:an. Lindberg håller på med ventilnycklarna till kondensorn.

 

25 november (1819-11-25)

Vid kolbrytningen ingenting särskilt. – Vid 74:an blev botten till luftpumpen fastsatt, såsom omtalades i går. – I smedjan hålla de på med diverse bitar till maskinen. – Timmermännen arbeta med stativet till 28:an. Ångpannesmederna dikta botten till ångpannan.

 

26 november (1819-11-26)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. – Vid 74:an hava vi fått in luftpumpen och även fyllt flera fogar med kitt. I smedjan sysselsatta med att inpassa kondensorventilaxeln på sin plats. Timmermännen äro vid 28:an, och murarna på taket till den nya smedjan vid Ryd.

 

27 november (1819-11-27)

Kl. 2 i e.m. var det nödvändigt att taga pluggen ur 53:ans 17 fots ångpanna, emedan den var mycket otät, och maskinen går med 45:ans ångpannan och sin egen lilla panna. – Vid 74:an hava vi i dag rullat fram kondensorn för att taga in den till maskinen. – Samma timmermän sysselsatta med 28:ans stativ. Murarna äro vid den nya smedjan. I den gamla smedjan arbetar en man för 74:an och passar även till axeln.

 

28 november (1819-11-28)

Söndag. Kl. 11 i natt släppte 53:ans pumpkanna vattnet, vilket uppehöll maskinen till kl. 2 i morse, innan den åter kom i gång. Vid 7-tiden i morse var även 17 fots ångpannan klar, varför båda maskinerna gingo bra, när arbetet började i morse. Vattnet står i den stigande sidan i ”Association”-gruvan. I dag ankommo ångdomen till den norra ångpannan och även reservluftpumpskannan till 74:an. I den förra hava de börjat borra hål för locket. – En man i smedjan sysselsatt med diverse detaljer till  nämnda maskin. Han avslutade även att borra hål i sätet till kondensorventilen. – Samma timmermän vid 28:an.

 

30 november (1819-11-30)

Vid maskinerna var det läns kl. 4 i morse. – Vid 74:an borra de hål i ångdomen och skära även av en bit av röret för injektorkranen, som är för långt. Timmermännen äro färdiga med stativet till 28:an.

 

1 december (1819-12-01)

Vid kolbrytningen och maskinerna är allting som vanligt. – Vid 74:an togo vi in norra ångdomen och satte fast densamma. – Börja köra upp stativet till 28:an. I smedjan sysselsatta med diverse delar till kondensorventilen. Murarna äro färdiga med utsidan av taket till den nya smedjan vid Ryd.

 

2 december (1819-12-02)

Vid kolbrytningen detsamma som i går. – Vid 74:an togo vi in kondensorn och sänkte ned den i cisternen. – Började resa upp timret för 28:an. – I smedjan göts mässingsbussning m.m. till 74:an. Ångpannan till 28:an sattes på sin botten, som i går blev färdigdiktad.

 

3 december (1819-12-03)

Kl. 11 f.m. släppte pumpkannan vattnet, men maskinen kom i gång kl. 2 e.m. Kannringen hade slitits av och stannat kvar nere i pumpröret. – I dag sattes vid 74:an luftpumpen och kondensorn ihop, och nycklarna m.m. till kondensorventilen blevo färdiga. – I kväll var stativet till 28:an uppsatt.

 

4 december (1819-12-04)

Vattnet är nere. Vid 74:an fylldes fotventilfogen med kitt, och ångventilerna sattes fast. – Vid 28:an började vi flytta balansen från No. 9 till ”Hjelpen”.

 

5 december (1819-12-05)

Söndag. Maskinerna äro i ordning och vattnet nere. Vid 28:an blev balansen transporterad från No. 9 till ”Hjelpen”. – Vid 74:an har inget arbete utförts i dag. – Vädret mycket kallt.

 

6 december (1819-12-06)

Var i dag nere i ”Association” och ”Restoration”-gruvorna, där allting är i ordning. I den förra är det endast 3 arbetsorter ovanför schaktorten, ty de återstående hava träffat på förkastningen. – I dag togs sätet till kondensorventilen in vid 74:an, men som det befanns vara 16 tum för långt, togs det till smedjan för att skäras av 9 tum, och en modell skall göras att passa detsamma. – Vid 28:an hålla timmermännen på att resa upp stolpar till inbyggnaden. – I smedjan hålla de på med diverse delar till 74:an.

 

7 december (1819-12-07)

Vid kolbrytningen är allting i ordning. Vid 74:an hålla de på med diverse småarbeten. – Vid 28:an äro de sysselsatta med inbyggnaden, i smedjan med bultar m.m. till 74:an.

 

8 december (1819-12-08)

Vid kolbrytningen är allting som vanligt, och det är läns vid maskinerna. – Vid 74:an togo vi in överdelen till luftpumpen och började även borra hål i flänsarna till utloppsröret för luften. Vid 28:an har ingenting kunnat uträttas, emedan det har varit så dåligt väder i dag.

 

9 december (1819-12-09)

Vid kolbrytningen detsamma som i går, d.v.s. allting är i ordning. – Vid 74:an hava vi fått tillbaka sätet till kondensorventilen från smedjan, tagit detsamma samt gjort en modell till det nya röret till kondensorn. Vi hava även borrat hål i flänsarna till utloppsröret för luften. – Alla järnmaterialier till 28:an hava sänts till smedjan för översyn. – En arbetsort ovanför schaktorten i ”Association” har i dag träffat på förkastningen. – Timmermännen hålla vid 74:an på med hoar för avloppsvatten, då de icke kunna arbeta vid 28:an på grund av det synnerligen dåliga vädret. – De hava påbörjat röret till regulatorstången.

 

10 december (1819-12-10)

Vid gamla gruvan som vanligt. Vid 74:an borra vi hål i överdelen till luftpumpen samt i cylinderbotten till kondensorsätet. Vid 28:an äro timmermännen i arbete med inbyggnaden.

 

11 december (1819-12-11)

Ingenting har hänt vid kolbrytningen. Allt är i ordning. – Vid 74:an och 28:an utföras samma arbeten som i går.

 

12 december (1819-12-12)

Söndag. Vid gamla gruvan ingenting. Vattnet är nere och maskinerna i ordning. – Vid 74:an sysselsatta dels med att skruva fast luftpumpen i cisternen och dels med att passa in injektorkranen. I smedjan hålla de på med diverse bultar till 74:an. – Inget arbete utfört vid 28:an.

 

13 december (1819-12-13)

Vid gamla gruvan och maskinerna ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. – Vid 74:an sysselsatta med att sätta fast överdelen till luftpumpen för gott. Vid 28:an arbeta timmermännen med inbyggnaden, och dagsverksarbetare göra i ordning platsen för hästvandringen. Ångpannesmederna mejsla av en bit av injektorkranen vid 74:an. I smedjan sysselsatta med en bygel för upphängning av den övre 11 tums pumpsatsen, utblåsningsventil och stång till pumpkannan för varmvattnet.

 

14 december (1819-12-14)

Vid maskinerna har ingenting hänt. Allt är i ordning och vattnet nere. – Vid kolbrytningen hava de träffat på förkastningen i den 2:a arbetsorten ovanför schaktorten i ”Association”. – I smedjan sysselsatta med luftpumpskannan till 74:an. Vid denna maskin hava de varit sysselsatta dels med att sätta fast den övre ångventilen och dels med att sätta på förbindningar mellan de övre 11 tums pumpstängerna, vilka hade varit i smedjan för reparation. I kväll kom ventilen till utloppsröret för luften från smedjan. – Timmermännen hålla på med bockställningen och hästvandringen till 28:an.

 

15 december (1819-12-15)

Som 17 tums pumprören voro mycket otäta, stannades maskinen kl. 10 för att sätta på en ring vid den knäckta flänsen, men ringen befanns vara för liten, ty det pumprör, på vilken den skall sitta, är ½ tum större i diameter än det, på vilket modellen tillpassades. Ringen måste därför föras till smedjan för att göras större, och bultarna åter sättas fast i flänsen, så att maskinen kunde sättas i gång, vilket skedde kl. 9 i kväll. – I smedjan blev luftpumpskannan till 74:an färdig. En man håller på med ventilstängerna till sidoångskåpet samt med kolvstången till varmvattenspumpen. Vid 74:an fastsattes injektorkranen. – Timmermännen hava samma arbete som i går.

 

16 december (1819-12-16)

Vid maskinerna utbyttes 53:ans pumpkanna i e.m., vilket uppehöll maskinen 1 ½ timme.        – Vid kolbrytningen började vi i morse utbrytning av de väggar, som kvarlämnats längs schaktorten i ”Union” mellan förkastningen och horisontalorten. – Timmermännen hava i dag flyttats från 28:an till 74:an vid Ryd. De transporterade även upp luftpumpskannan dit från smedjan. Vid 74:an satte vi fast utloppsröret för luften och började med varmvattencisternen.

 

17 december (1819-12-17)

Vid maskinerna har ingenting hänt. Allt är i ordning, men vattnet är ännu icke nere där. Vid kolbrytningen ingenting. – Vid 74:an provade vi in luftpumpskannan, som icke ville gå in till följd av ojämnheterna i godset i luftpumpens överdel. Dessa måste därför mejslas bort, och luftpumpskannan ytterligare svarvas något, varför den sändes tillbaka till No. 17. – Inget arbete har utförts vid 28:an, varken av timmermännen eller smederna, ty de senare äro alla sysselsatta vid 74:an.

 

18 december (1819-12-18)

Som 17 fots ångpannan blivit mycket otät på sista tiden, togs pluggen ur kl. 3 i morse, och så snart den var kall, voro smederna inne och reparerade, så att den åter kunde sättas i drift kl. 4 på e.m. den 19:e. – Vid kolbrytningen ingenting. – Vid 74:an satte timmermännen ihop cisternen, i vilken vattnet från 11 tums pumpsatsen tömmes. De tätade även runt utloppsröret för luften på huvudcisternen.

 

19 december (1819-12-19)

Söndag. Den ovannämnda ångpannan sattes i drift kl. 4 e.m. – Karlarna kommo upp från horisontalorten kl. 8 i går kväll.

 

20 december (1819-12-20)

Vid maskinerna har ingenting hänt. De hava varit i gång hela dagen. – Vid kolbrytningen ingenting, men vattnet står 1 fot på mätaren i ”Association”. Arbetet är dock i gång. – I smedjan hålla de på med hoppassningen av kanna och ventil till varmvattenspumpen. Vid 74:an fastsattes sätet till kondensorventilen, och timmermännen hålla på med 11 tums cisternen. – Helsing har slutat svarva luftpumpskannan.

 

21 december (1819-12-21)

I dag kl.12 uppstod ett hål i sidan på 45:ans ångpanna, varför det var nödvändigt att taga ur pluggen. Vid 53:an ingenting. Vattnet står högt i ”Association”, men arbetet pågår i gruvan.   – Vid 74:an hålla de på med sätet till kondensorventilen och mejsla även överdelen till luftpumpen. Timmermännen hava transporterat cisternen till schaktet.

 

22 december (1819-12-22)

I dag kl.12 blev 45:ans ångpanna klar, varför båda maskinerna hava gått bra, men i e.m. måste karlarna gå ned för att täta pumprören, som hade blivit ganska otäta, varför vattnet icke hade sjunkit något, men arbetet pågår i gruvan. – Vid 74:an fastsättes knäröret vid varmvattenspumpen, luftpumpskannan insattes i pumpen, och cisternen insattes på sin plats. I balansen infälldes den axel, på vilken 11 tums pumprören skola hänga.

 

23 december (1819-12-23)

Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting. Vattnet har sjunkit 3 tum. – Vid 74:an fylldes kitt i fogarna vid kondensorsätet. Timmermännen hålla på med hoar och balansen. – I går påträffades en uppåtriktad förkastning 3 fot åt öster i östra schaktorten i ”Association”.

 

24 december (1819-12-24)

I dag på f.m. blevo  17 tums pumprören otäta, och karlarna måste gå ned och täta desamma. På grund härav har vattnet icke sjunkit något. – Vid 74:an borrades hål i överdelen till luftpumpen för att passa till locket. – Sände den övre regulatorstången tillbaka till smedjan, emedan den var för lång. Timmermännen sysselsatta med röret till regulatorstången, vattenhoar m.m.

 

25 december (1819-12-25)

I dag Juldagen. Inget arbete med undantag för maskinerna, där de voro nere och tätade pumprör.

 

26 december (1819-12-26)

Helgdag. Utbyte av pumpkanna i e.m. kl. 6.

 

27 december (1819-12-27)

I e.m. kl. 4 gick 53:ans lilla ångpanna åter sönder, och pluggen togs ur för att reparera pannan. Vid 74:an fastsattes kondensorlocket, och hål borrades i luftpumpen. Timmermännen sätta på förbindningar mellan 11 tums pumpstängerna. Smederna börja åter med 28:ans ångpanna.

 

28 december (1819-12-28)

I natt kl. 2 sattes den lilla ångpannan i drift, och sedan dess hava maskinerna gått bra, men det är så mycket vatten, att de icke kunde arbeta i gruvan i går, men i dag arbeta de där. Vattnet har i dag sjunkit 2 ½ tum. – I går kunde det icke arbetas i gruvorna på grund av dåligt väder.  – Vid 74:an göra de luftpumpskannan i ordning med bultar m.m. och en snyftkran sattes fast på densamma. Timmermännen hålla på med 11 tums pumpstängerna och gejder till regulatorn.

 

29 december (1819-12-29)

I går kväll kl. 8 släppte pumpkannan vattnet, och som det tog tid att uppbåda folk och vinschlinan var hårt frusen, kom maskinen ej i gång förrän kl. 3 i morse, och då hade vattnet stigit så mycket, att de icke kunde arbeta i gruvan i dag. – 45:an stod stilla från kl. 10 f.m. till 4 e.m., emedan kedjelänkarna i ena ändan av balansen hade tagits över till smedjan. – Vattnet sjönk 1 ½ tum. – Vid 74:an sysselsatta med att sätta fast ångskåpslocken och hänga upp regulatorstången som hade kommit från smedjan. – Timmermännen hålla på med huvudcisternen m.m. – I går träffade de på huvudförkastningen i östra schaktorten i ”Association”.

 

30 december (1819-12-30)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit 4 tum, men karlarna hava icke varit i gruvarbete i dag, ty de hava satts till att skotta ren vagnvägen ned till bryggan, där det ligger några båtar lastningsklara. – Ångpannesmederna i arbete med ångpannan till 28 tums maskinen. Vid 74:an diktades huvudcisternen, och 2 timmermän äro sysselsatta med ”homejan” för matarcisternen till den södra ångpannan.

 

31 december (1819-12-31)

Båda maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit 2 tum. – I smedjan detsamma som i går. – Vid 74:an äro de sysselsatta med huvudcisternen. Vi försökte även hissa upp kolven där, men förgäves, ty det var så kallt, att linorna hade blivit styva och sprungo sönder.            – Karlarna äro i dag nere i ”Association”.