Översättning av
Stawfords dagbok
1/1 1820 – 3/5 1822

Bok XIII (arkivnr 12)

 

Innehåll:

1820

1821

1822

 

 

Dagboken skriven av Th. Stawfords son John och brorson Robert.

 

 

1820

 

1 januari (1820-01-01)

Maskinerna hava gått bra hela dagen till vid 4-tiden i e.m., då den lilla ångpannan åter måste tömmas, emedan den blivit otät. I kväll är därför endast en maskin i gång. För övrigt har inget arbete utförts i dag.

 

2 januari (1820-01-02)

Söndag. Vid 11-tiden i morse kom den lilla ångpannan åter i gång, och båda maskinerna hava därefter gått mycket bra, men huru vattnet står, är icke känt, emedan ingen har varit nere. Vid 74:an äro de sysselsatta med varmvattenspumpen.

 

3 januari (1820-01-03)

I morse kl. 8 var det nödvändigt att packa om luftpumpskannan till 53:an, men som det hade frusit i rören upp till cisternen, kunde inget vatten komma fram, varför det var nödvändigt att fylla kondensorcisternen genom att bära fram vatten. Maskinen kom därför icke i gång förrän nära kl. 12, varefter båda maskinerna hava gått mycket bra, och vattnet har sjunkit 3 tum. Men det är inga karlar nere i Association i dag, emedan de tagits till Ryd för iordningställande av pumpattiraljen etc. för att fylla ångpannorna, och i Restoration är ingen utlastning, emedan från kolhuggarna kom så litet kol. – I dag mycket kallt.

 

4 januari (1820-01-04)

Maskinerna hava gått bra i natt och i dag. Vattnet har sjunkit 72 tum sedan i går kväll, men inga karlar äro nere i Association, de äro vid 74:an. Arbetet pågår dock i Restoration och Besväret. I dag togo vi loss rören till cisternen och rensade dem, varför de nu äro i ordning.    – Mycket kallt. – Vid 74:an satte vi ned 11 tums pumpstängerna, togo även in delarna till regulatorn och lade trärännor till cisternen från nämnda pumprör.

 

5 januari (1820-01-05)

Båda maskinerna i gång. Vattnet sjönk 2 tum, men inga karlar nere i Association, emedan de äro vid 74:an, där de hava varit sysselsatta dels med erforderliga pumpattiraljen och vattenrännorna m.m. och dels med glidskenor till regulatorn. I dag kunde karlarna icke arbeta på stenpelaren under cisternen på grund av den hårda frosten.

 

6 januari (1820-01-06)

Som det i dag är helgdag, har inget arbete utförts. Maskinerna hava gått hela dagen, och vattnet har sjunkit 1 ½ tum. Mycket kallt i dag. Vind nordostlig.

 

7 januari (1820-01-07)

I morse kl. 10 släppte pumpkannan vattnet, och som det tog tid att få ihop folk (de vägrade till en början att komma), och linan var styv till följd av den starka kylan, var det nära 10 på kvällen, innan maskinen åter kom i gång, varför vattnet icke har sjunkit något, men i Association har det arbetats i dag. Vid 74:an kläddes insidan av cylinderkolven med plank, och trärännorna från varmvattencisternen till ångpannorna tillpassades. – Murarna kunde icke arbeta på grund av vädret.

 

8 januari (1820-01-08)

Båda maskinerna hava gått hela dagen, och vattnet har sjunkit 1 ½ tum. Ingen utlastning i Association och Restoration emedan det blivit så litet kol samt på grund av det kalla vädret, men i Besväret äro de i arbete. Vid 74:an göra vi en plattform vid sidan av varmvattenspumpen för att börja pumpa in vatten i ångpannorna. Ifyllningen av cylinderkolven är avslutad. Vi började även lägga golvet i regulatorn. Murarna kunna icke arbeta på grund av kylan.

 

9 januari (1820-01-09)

Söndag. Båda maskinerna gå bra, och vattnet har sjunkit 1 ½ tum. Vid kolbrytningen ingenting. Vid 74:an fastsattes fotklaffen och luckan samt utblåsningsventilen och trärännorna. Kallt.

 

10 januari (1820-01-10)

I dag kl. 12 måste den lilla ångpannan tömmas, emedan den var otät, varför endast en maskin har gått. Vattnet har därför icke sjunkit något. I dag ingen utlastning i Association. Vid 74:an började vi i morse pumpa in vatten i den norra och den mittersta ångpannan, och vid 3-tiden i e.m. sattes fyr för att få litet mera värme i huset, så att karlarna skulle kunna hantera sina verktyg bättre. I dag äro murarna i arbete. Kyligt.

 

11 januari (1820-01-11)

I morse kl. 2 släppte pumpkannan vattnet, och ett förbindningsfäste vid ”Y-et” gick sönder, varför det måste tagas till smedjan för reparation, vilket uppehöll maskinen till kl. 8. Den lilla ångpannan kom i gång kl. 4 e.m., varför vattnet icke har sjunkit något, men arbetet pågår i gruvan. Vid 74:an hålla timmermännen på att lägga in axlarna till drivmekanismen samt arbeta med avloppsrännorna från huvudcisternen. De börja även packa cylinderkolven.

 

12 januari (1820-01-12)

Vid kolbrytningen och maskinerna ingenting nytt. Allt är i ordning, och vattnet har sjunkit 5 tum sedan i går kväll. Vid 74:an avslutades packningen av cylinderkolven. Hantverkarna sysselsatta med drivmekanismen och axeln genom balansen till varmvattenspumpen. Mycket kallt.

 

13 januari (1820-01-13)

Vid 1-tiden i dag släppte bottenventilen i 17 tums pumpsatsen vattnet, och som det tog tid att få ihop folk och krabblinan var styv på grund av kylan, var klockan 12 på natten, innan maskinen åter kom i gång, varför vattnet endast hade sjunkit 6 tum sedan i går. Vid 74:an provade vi fogarna under ångtryck, och funno, att de alla voro täta, men kondensorn är otät strax under det rör, som leder till cylindern. Vid utbytet av pumpkannan i dag måste observeras, att det var nödvändigt att lossa litet på uttagsluckan för att släppa ut vattnet ur pumpröret och sedan taga ut pumpkannan ur vandringsstycket.

 

14 januari (1820-01-14)

I dag på f.m. insattes tvenne nya stag på huvudbyglarna till 53:ans parallellrörelse, varför vattnet under tiden steg 1 tum, men då maskinen därefter kom i gång, sjönk det lika mycket. Vid 74:an sysselsatta med att laga kondensorn, den var otät, samt med drivmekanismen, avloppsrännorna och loften. Vi mejslade även bort litet på kolvringen, som gick litet för trögt.

 

15 januari (1820-01-15)

I kväll är det läns i den undre horisontalorten, men då orten stått länge, är där mycket slam att rensa bort, innan man kan börja arbeta. Maskinerna hava gått bra. Vid 74:an sysselsatta med drivmekanismen, rännorna, loften samt en del mindre saker, så att maskinen beräknas bliva klar att sätta i gång nästa måndag, såvida vädret vill fortsätta att vara någotsånär bra, men det är fortfarande skarp frost.

 

16 januari (1820-01-16)

Söndag. I dag inget arbete vid den gamla gruvan. Båda maskinerna hava gått bra, och det är läns i Association. Vid 74:an arbetas med ventilstängerna till drivmekanismen och en klaff till cylinderlocket. Kallt.

 

17 januari (1820-01-17)

Vid kolbrytningen ingenting. Karlarna äro nere och rensa horisontalorten, men det är icke läns vid maskinerna. - Vid 74:an pumpades mera vatten in i ångpannorna, ventilstängerna sattes fast, även så luckan till kondensorventilen och cylinderlocket, sedan cylinderkolven packats, och allt gjordes klart att sätta maskinen i gång. Kallt, hård frost.

 

18 januari (1820-01-18)

Vid gamla gruvan ingenting, men på grund av den myckna snön, som i natt har fallit över kolen, har endast den ena maskinen kunnat arbeta, men det är läns i horisontalorten. Vid 74:an försöka vi sätta maskinen i gång, vilket synes gå mycket bra, men det är fortfarande ett hål i kondensorn, som de skola laga i natt. – Frost med litet snö.

 

19 januari (1820-01-19)

Vid gamla gruvan har ingenting hänt med undantag av att det icke är läns i horisontalorten, beroende på att 53:ans stora ångpanna är ganska otät och även på att kolen äro så uppblandade med snö, att endast en maskin kunde hållas i gång. – 74:an sattes i gång, sedan cisternen fyllts, och synes gå mycket bra ehuru något trögt till följd av den starka kyla, vi hava haft.

 

20 januari (1820-01-20)

Vid gamla gruvan ingenting. Vattnet har stigit i Association, emedan 53:ans stora ångpanna är så dålig, att endast en maskin är i gång. I dag kl. 2 e.m. kom 74:an riktigt i gång och går alldeles utmärkt, men vid 5-tiden trycktes järnkittet ut ur en av fogarna mellan kondensorn och cylindern, emedan kittet till följd av den stränga kyla, vi hava haft, icke var tillräckligt torrt, ehuru det var flera dagar sedan det sattes in. Fogen måste nu åter fyllas, innan maskinen kan sättas i gång. Vattnet var nere 20 famnar. Då maskinen kom i gång, stod det från gamsen vid Ryd 6 famnar 4 fot.

 

21 januari (1820-01-21)

Vid 3-tiden i e.m. tömdes den stora ångpannan vid 53:an, emedan den blev mer och mer otät, att endast en maskin kunde hållas i gång. Vattnet har i dag stigit 5 tum, men gruvan är i arbete. Vid 74:an sysselsatta med att fylla de urblåsta fogarna med järnkitt. Timmermännen togo i dag ut plank till 28:ans cistern. – Fortfarande sträng kyla.

 

22 januari (1820-01-22)

I dag vid 11-tiden stannades 53:an, och som denna maskin icke går konstant, sattes 45:an i gång, men kl. 6 i e.m., sattes 53:an åter i gång, varför 45:an stannades. Kl. 2 i e.m. sattes pluggen i 17 fots ångpannan, men då vi fyllde den med vatten, läckte den, och vi måste tömma den 3 gånger och täta hål, innan den var fullständigt tät (det var i allt 13 hål). Medan 53:an stod stilla, diktade vi fogarna i cylinderbotten och även fogen mellan cylindern och kondensorn,  som hade blivit otät genom skakningar i stativet. Vattnet stod i morse 18 tum över vagnvägen i Association, efter att i natt hava stigit 7 tum. Det arbetas givetvis icke i gruvan. Vid 74:an borra vi mer bulthål i cylinderbotten och i sätet till kondensorventilen.

 

23 januari (1820-01-23)

Söndag. Kl. 3 i e.m. sattes 53:ans stora ångpanna i arbete, och sedan dess hava båda maskinerna varit i gång, och vattnet har sjunkit 2 tum. Vid 74:an har i dag inget arbete utförts. Kl. 11 i går kväll släppte pumpkannan vid 53:an vattnet, och den var icke utbytt förrän kl. 3 i morse.

 

24 januari (1820-01-24)

Båda maskinerna hava varit i gång, och vattnet har i natt sjunkit 4 tum och i dag 3 tum, men det arbetas fortfarande icke i gruvan. Vid 74:an fyllas de urblåsta fogarna med järnkitt.

 

25 januari (1820-01-25)

I dag kl. 3 f.m. släppte 17 tums pumpkannan vattnet, och innan vi fingo upp den och maskinen åter kom i gång, var klockan 9 på morgonen, så vattnet har endast sjunkit ½ tum. Kolhuggarna från Association äro i dag sysselsatta med att skotta ren vagnvägen till maskinschaktet. Vid 74:an borras hål för att göra ventilspindeln till kondensorn säkrare.

 

26 januari (1820-01-26)

I morse packades luftpumpskannan till 53:an, och maskinerna hava därefter gått bra. Vattnet har i natt sjunkit 4 ½ tum och i dag 3 tum, men det arbetas icke i gruvan. Vid 74:an samma arbete som i går. I dag var det tö för första gången i vinter.

 

27 januari (1820-01-27)

I går återkommo timmermännen för att börja arbeta vid 28 tums maskinen, där bockställningen restes upp i dag. 53:ans pumpkanna släppte vattnet i morse kl. 5, och maskinen kom åter i gång kl. 7 f.m. Vattnet har sjunkit 3 tum, och i dag brytes kol i gruvan. Vid 74:an borras hål för byglarna, som skola bära upp vikten av kondensorventilen m.m.        – Tungt, dimmigt väder. Vid 28:an börja de sätta upp balansen och cylindern.

 

28 januari (1820-01-18)

I morse hade vattnet under natten sjunkit 5 tum och är nu nere och borta från vagnvägen i Association. Vid 28:an har balansen kommit upp på underlagsbjälkarna, och därefter började de sätta upp cylindern.

 

29 januari (1820-01-29)

I morse var vattnet nere och borta från den undre horisontalorten. Vid kolbrytningen påbörjades sidoorterna till Associations östra schaktort. Kl. 1 utbyttes 17 tums pumpkannan vid 53:an, varvid stången togs till smedjan för att rättas till, och kl. 3 på morgonen kom maskinen åter i gång. Vid 74:an började de i morse pumpa in vattnet i ångpannorna och cisternen, och maskinen sattes i gång i kväll kl. 9. – Kyligt hela dagen, det har det varit ända sedan den 27:e.

 

30 januari (1820-01-30)

Söndag. Inget arbete utfört vid den gamla gruvan, båda maskinerna i arbete, och vattnet är nere. Vid 74:an pumpades vatten in i ångpannorna och cisternen, och kondensorröret lagades.

 

31 januari (1820-01-31)

Det var läns i dunten strax före kl. 12 i dag. Vid 28:an hålla timmermännen på med bjälkarna, hänga upp balansen och sätta cylindern i lod. – Vid 74:an lagades injektorkranen, som var otät, och maskinen kom åter i gång kl. 2 e.m.

 

1 februari (1820-02-01)

Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting nytt. Allt är i ordning. I Association delade vi upp den östra schaktsorten i en schaktsort och en horisontalort (sålunda:xxxxxx). Timmermännen arbeta med 28:an. Vid 74:an packades luftpumpskannan, medan maskinen stod stilla, varjämte blästerröret lagades, och luckan till kondensorventilen tillskruvades.

 

2 februari (1820-02-02)

Vid den gamla gruvan ingenting nytt. Allt är i ordning, och vattnet är nere. Vid 74:an togs det översta pumpröret upp, emedan läderventilerna voro sönder på flera ställen i sömmarna, varför maskinen ej pumpar upp vattnet längre än till vattenhon. I dag gick fotventilen sönder, men som här finnes en i reserv, sattes denna genast in i stället. – Timmermännen vid 28:an.

 

3 februari (1820-02-03)

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. Började transportera ångpannan till 28:an från smedjan fram till Hjelpen. Vid 74:an blev det översta pumpröret klart vid 10-tiden, och sedan dess har maskinen gått bra, och vattnet har sjunkit 2 famnar ned under cisternen. Sedan maskinen kom i gång, har vattnet vid Brors Backe sjunkit 7 fot 6 tum.

 

4 februari (1820-02-049

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. I dag kom 28:ans ångpanna upp på underlaget, men ligger ännu icke riktigt på sin plats. Vid 74:an utbyttes i e.m. eller snarare i kväll den undre 17 tums pumpkannan, och maskinen kom icke i gång förrän kl. 10 i kväll. Vid Brors Backe har vattnet sjunkit 23 tum.

 

5 februari (1820-02-05)

Vid den gamla gruvan detsamma som i går, och i kväll började vi sätta in stämplar i den del av Associations östra schaktsort, som skall bliva horisontalort. Vid 74:an brast vid 6-tiden i e.m. den bygel, som förbinder 11 tums pumpsatsen med balansen, och innan den var reparerad, var klockan 11, då maskinen åter kom i gång. Vattnet var nere 30 famnar och har i dag sjunkit 15 tum vid Brors Backe. I dag kom ångpannan vid 28:an bra på sin plats.

 

6 februari (1820-02-06)

Söndag. Vid den gamla gruvan har inget arbete utförts i dag. Vattnet nere. Vid 74:an packades cylinderkolven, när vattnet var nere 28 famnar. Vid Brors Backe har det sjunkit 23 tum. Kyligt sedan den 26 förra månaden.

 

7 februari (1820-02-07)

Vid den gamla gruvan har ingenting hänt. Maskinerna äro i ordning och vattnet nere. I morse började ångpannesmederna tillverka en ny 9 ½ fots reservångpanna till 53:an, emedan den som nu är i bruk är mycket dålig. Murarna började träffa förberedelser för att mura in ångpannan vid 28:an, där timmermännen snart äro färdiga med isoleringsbeklädnaden. Milt.   – Vid 74:an brast den bygel, i vilken regulatorstången hänger, i en av skänklarna, men det skedde ingen annan skada, och bygeln sändes omedelbart till smedjan för att repareras (detta hände kl. 9 i kväll). I morse stannades nyssnämnda maskin kl. 9 för att täta luckan till fotventilen samt för att skruva till alla flänsbultarna i 18 tums pumpsatsens förbindningar.      – N.B.: - Då bygeln brast, var vattnet nere 30 ½ famn. Det har vid Brors Backe stigit 15 tum.

 

8 februari (1820-02-08)

Vid den gamla gruvan är allt som vanligt. Vattnet, som är nere, synes hava minskat avsevärt, sedan 74:an kom i gång, varför 45:an icke behöver vara i gång mera än 1 ½ timme per dygn. Ångpannesmederna och timmermännen sysselsatta med detsamma som i går. I morse kl. 9 sattes åter 74:an i gång, och den har sedan gått mycket bra. I kväll är vattnet nere 28 famnar. Vid Brors Backe har det stigit 15 tum.

 

9 februari (1820-02-09)

Vid den gamla gruvan som förut. Allt är i ordning och vattnet nere. 53:an håller med lätthet läns ensam. 74:an har gått hela dagen, och vattnet är nere 31 famnar i kväll. Vid Brors Backe har det sjunkit 4 fot 10 tum.

 

10 februari (1820-02-10)

I morse brast nyckeln till regulatorn vid 74:an, vilket stannade maskinen för en stund, varför vattnet ännu icke har varit nere, men vid Brors Backe har det sjunkit 13 tum. – Vid den gamla gruvan ingenting. Vattnet är nere och kvantiteten vatten är avsevärt mindre än tidigare. Timmermännen sysselsatta vid 28:an, men murarna kunde icke arbeta på grund av kylan.

 

11 februari (1820-02-11)

I dag vid 11-tiden började vi byta ut 17 tums pumpkannan och bottenventilen vid 53:an, vilket uppehöll maskinen till kl. 6 i kväll. Vid 28:an hålla timmermännen på med att med bultar sätta fast balansen till cylindern m.m. 74:an har arbetat hela dagen, men det är ännu icke läns ända ned till botten, men mycket nära så. Schaktstimmermännen sysselsatta med att göra schaktet i ordning. De hava även lagt en ny lina på hästvinden. Vid Brors Backe har vattnet sjunkit 6 tum.

 

12 februari (1820-02-12)

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. Timmermännen äro i arbete vid 28:an, men murarna kunna icke arbeta på grund av det kalla vädret. Ångpanne- smederna hava hela veckan arbetat på den nya ångpannan. Vid 2-tiden i e.m. var det läns ända ned till botten vid Ryd för första gången sedan den 25 juli 1817. Vid Brors Backe har det i dag sjunkit 8 ½ tum.

 

13 februari (1820-02-13)

Söndag. I dag inget arbete vid den gamla gruvan. Maskinerna äro i gång och vattnet nere. Vid 74:an packades luftpumpskannan i e.m. På f.m. spikade vi fast förbyggnaden nere i schaktet. Vid Brors Backe sjönk vattnet 3 tum. I kväll var det en bjudning hemma, och maten till supén hade tillagats med användande av kol, som i går kväll tagits upp ur Ryds schakt.

 

14 februari (1820-02-14)

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. Stannade 74:an för att laga fogarna mellan förbindelserören och ångpannorna, vilka voro mycket otäta, emedan kittet hade frusit, innan det var alldeles torrt, samt för att lägga in en huvudbjälke och staga 18 tums pumpsatsen. Vid Brors Backe steg vattnet 4 fot 3 tum.

 

15 februari (1820-02-15)

I e.m. var det nödvändigt att byta ut pumpkannan vid 53:an, vilket uppehöll maskinen 2 timmar. Timmermännen i arbete vid 28:an, men murarna kunna icke arbeta på grund av kylan. Vid 74:an utbyttes den övre 11 tums pumpkannan, när maskinen hade stannat kl. 5 e.m., och den kom icke i gång igen förrän kl. 12 på natten, beroende på att den översta pumpstången bräcktes, emedan den vridits så ofta av balansen och krabblinan. Därför påsattes tvenne plåtar medelst bultar. Vattnet var nere flera gånger i dag, och en tidtagning visade, att det sjönk, då maskinen gjorde 10 slag per minut. Då det var läns, stannades maskinen, och sedan tog det 1 timme för vattnet att stiga till överkanten av cisternen.

 

16 februari (1820-02-16)

Kl. 4 i e.m. var det nödvändigt att åter byta ut pumpkannan vid 53:an, emedan den var sönder på ett ställe, och maskinen kom icke i gång igen förrän kl. 11, beroende på att krabblinan sprang. Vi satte även en ring på 3:e pumprörsförbindningen i e.m., emedan den ständigt läckte. I morse kl. 9 lossnade en bult till den plåt, som i Hälsingborg hade satts fast vid det undre luftpumpsröret, så att det kom in för mycket vatten. Vi stannade naturligtvis och tätade och satte igång igen kl. 11, varefter maskinen har gått bra. I kväll är vattnet nere 29 famnar. På grund av ovanstående har endast obetydligt arbete utförts i gruvan. Vid Brors Backe har vattnet sjunkit 3 fot 6 tum.

 

17 februari (1820-02-17)

Vid maskinerna ingenting. 53:an håller ensam vattnet nere. Beträffande gruvorna har vattnet minskat så mycket i Restoration, att karlar sattes att ösa ut det sista i dag för att åter börja kolbrytningen därstädes, men vid 2-tiden steg det åter så mycket i den övre horisontalorten, att det rann ned igen. En undersökning visar, att trycket har pressat upp bottenleran i Associations 9:e genomslag, genom vilket vattnet rinner, varför karlarna hava satts att rensa upp. – Vid 74:an sysselsatta med att sätta pumprörsstag på den undre 11 tums pumprörssatsen. Då maskinen stannade, erfordrades 3 stag. Vid Brors Backe har vattnet sjunkit 2 fot 3 tum. – Frost.

 

18 februari (1820-02-18)

I e.m. kl. 6 började vi byta ut pumpkanna och bottenventil vid 53:an, varför maskinen icke kom i gång igen förrän nära kl. 11 i kväll. Vid kolbrytningen äro vi sysselsatta med att rensa upp i Associations 9:e genomslag. I Restoration har vattnet stigit 2 tum. I dag nere och mätte i Besväret. – Frost. – 2 timmermän äro vid 28:an, men murarna kunna icke arbeta på grund av kylan. Vid 74:an började vi i morse hugga upp syllhål för plattformen i schaktet. Vid Brors Backe sjönk vattnet 9 tum.

 

19 februari (1820-02-19)

Vid maskinerna ingenting. Vattnet nere. Vid kolbrytningen sysselsatta med att rensa upp i 9:e genomslaget i Association. I Restoration har vattnet stigit så mycket, att de voro tvungna att draga upp vattnet med maskinen, så att det i dag icke skulle hindra arbetet. Vid 74:an i dag nere och rensade dunten. Vid Brors Backe har vattnet icke sjunkit något sedan i går.

 

20 februari (1820-02-20)

Söndag. Inget arbete utfört i dag med undantag av rensning i 9:e genomslaget och uppfordring av vatten i Restoration. Vid maskinerna ingenting. 74:an stannades kl. 7 i kväll, emedan ett av stagen till strävpelaren på balansen gick sönder vid ett av hålen, vilket uppehöll maskinen till kl. 10, då den åter sattes i gång. – Frost.

 

21 februari (1820-02-21)

Vid maskinerna ingenting. 53:an håller ensam läns. Vid kolbrytningen sysselsatta som i går med att rensa upp. Vattnet varken steg eller föll i Restoration. – I morse kl. 8 började de vid 74:an att byta ut pumpkanna och bottenventil, men då de skulle hissa upp dem, gav bockställningen vika och måste repareras, innan någonting ytterligare kunde göras, och klockan var 10 på kvällen, innan maskinen åter kom i gång. Det visade sig, att ventilklaffarna voro slitna på den ena sidan och att lädret hade glidit av pumpkannan. Vid 28:an kunde murarna icke arbeta, emedan murbruket var så hårt fruset. Vid Brors Backe har vattnet stigit 2 fot 1 tum.

 

22 februari (1820-02-22)

Vid 53:an utbyttes pumpkannan, där sidolädret befanns vara mycket slitet runt om. Efter att hava stått 1 ½ timme kom maskinen i gång vid 8-tiden på f.m. Vid kolbrytningen äro de fortfarande sysselsatta med att rensa upp i 9:e genomslaget österut i Association för att få bort vattnet från Restoration, där de under natten fortfarande uppfordra vatten med tunnor för att hålla läns. Vid 74:an utbyttes den undre 11 tums pumpkannan och bottenventilen, varunder maskinen stod i omgångar från kl. 6 till 11 e.m. Vid Brors Backe steg vattnet 1 fot 6 tum. Vid 28:an äro 2 man sysselsatta med att sätta rör på ångpannan. Murarna kunna icke arbeta på grund av den svåra kylan.

 

23 februari (1820-02-23)

Vid 53:an har ingenting hänt, och vattnet hålles nere med endast denna maskin. Vid kolbrytningen hålla de fortfarande på med upphuggning av sulan i 9:e genomslaget, men detta arbete avslutas i kväll. Vid 28:an arbeta 2 timmermän och även murarna, eftersom det i dag är milt väder. I morse kl. ½ 10 stannades 74:an för att packa cylinderkolven och luftpumpskannan. Tog även pluggen ur den norra ångpannan för att rensa denna och rökkanalerna, och samtidigt flyttades den i gaffeln hängande balanskedjan från mitten till 18 tums pumpstången för att se, om icke detta skulle förhindra den från att vrida sig så mycket mot 11 tums pumpsatsen. Maskinen kom i gång kl. 10 e.m. – Vid Brors Backe steg vattnet 10 tum.

 

24 februari (1820-02-24)

I e.m. kl. 4 stannades 53:an för att byta ut pumpkannan, vilket uppehöll maskinen till kl. 6. Efter arbetets slut kl. 4 togos pluggarna ur båda de södra ångpannorna, och den inre huvudkedjan gjordes kortare, så att maskinen skulle göra längre slag, eftersom den icke kan komma längre ut ur byggnaden på grund av att en strävbalk ligger tvärs över schaktet. 3 bulthuvuden på cylinderkolven drogos till, och andra småsaker utfördes, varefter maskinen kom i gång mellan kl. 5 och 6 med endast den först reparerade ångpannan, så att maskinen själv må fylla den andra ångpannan. Som det i dag är dagen efter lottningen, kommo så få kolhuggare till Restoration, att ingen order gavs om utlastning, men vattnet uppfordras från bergrummet, eftersom det ännu icke finnes någon öppning mellan gruvorna. Som det i dag är milt väder, hålla murarna på med inmurning av ångpannan vid 28:an, och 2 timmermän äro sysselsatta med rörledningar och trappor.

 

25 februari (1820-02-25)

Vid 53:an äro schaktstimmermännen nere och se över 17 tums pumpsatsen, där förbindningen mitt emot den gamla gruvan åter blivit otät. Sedan detta reparerats, har det varit läns flera gånger. Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att vi ännu icke hava fått en fullgod kommunikationsled för vattnet mellan Association och Restoration, emedan sättningen överför trycket via förkastningen till öster om Union och krossar stämplarna i den övre horisontalorten, där de i morse började sätta in mindre stämplar. Vid 74:an var den ena södra ångpannan klar kl. 11 f.m. och den andra kl. 7 e.m. Nu i kväll går maskinen mycket bra, men vid Brors Backe har vattnet stigit 10 fot 8 tum sedan den 23:e. Som det i dag varit delvis milt, arbeta murarna vid 28:an.

 

26 februari (1820-02-26)

Vid kolbrytningen är allting som i går. Vi hava fortfarande icke fått någon kommunikation för vattnet mellan de 2 schakten. Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning. Vid 28:an hålla timmermännen på med fastsättning av diverse delar. I smedjan har Lindberg avslutat ventilspindlarna till denna maskin. Murarna kunde icke arbeta på grund av kylan.

 

27 februari (1820-02-27)

Söndag. Vid maskinerna och i gruvorna har inget arbete utförts, men karlarna äro nere i bergrummet mellan Association och Restoration, där det fortfarande saknas lämpligt fall för vattnet. Vid 74:an har icke gjorts något annat än pumpning hela dygnet.

 

28 februari (1820-02-28)

Vid 53:an ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. Vid kolbrytningen hålla de fortfarande på med att taga bort de gamla stämplarna och sätta in nya. Vid 28:an sysselsatta med övre delen och botten till cylindern m.m. Murarna hålla på med inmurningen av ångpannan. Vid 74:an var det läns kl. 4 i e.m., då schaktsänkarna gingo ned för att hugga ut syllhål för plattformen. Sedan den 25:e har vattnet vid Brors Backe sjunkit 10 fot 4 tum.

 

29 februari (1820-02-29)

Vid 53:an utbyttes pumpkannan kl. 9, vilket uppehöll maskinen till nära kl. 11. Vid kolbrytningen som i går. Vi hava fortfarande icke fått någon kommunikationsled mellan gruvorna för vattnet. Vid 28:an förde karlarna det undre sidoröret från smedjan till maskinen och började sätta ihop kondensorcisternen. Murarna mura in ångpannan, och 2 man började i stenbrottet tukta sten till 53:an vid Ryd. Vid Brors Backe sjönk vattnet 13 tum. Vid 74:an var det läns till kl. 5 i morse, då kedjan till 11 tums pumpsatsen brast, och sedan blev det icke läns igen förrän kl. 6 i kväll, då kedjan brast för andra gången, och sedan stod maskinen i 1 ¼ timme.

 

1 mars (1820-03-01)

Som det i dag var ett så förskräckligt väder med snö, kunde varken murare, timmermän eller stenhuggare vara i arbete, men Holmstedt var hemma och gjorde en modell till ett matarrör till 28:an. Vid 53:an var det i dag nödvändigt att taga pluggen ur den lilla ångpannan, emedan den började läcka. Vid 74:an insattes ett nytt pumprör överst i 17 tums pumpsatsen, och vi lade även kilar under botten av 18 tums pumpsatsen. Vi satte även en skruvring runt om fjärde förbindningen i samma pumpsats. Vid Brors Backe sjönk vattnet 13 tum.

 

2 mars (1820-03-02)

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är som vanligt med undantag av att den lilla ångpannan ännu icke är tillkopplad. Arbetet går bra i schaktsorten och horisontalorten i Association, men de hava ännu icke kommit igenom till Restoration. Vid 28:an satte vi slutgiltigt fast cylinderbotten och hålla på med kondensorcisternen. I smedjan fastsattes det yttre fästet för fotventilen till samma maskin. Vid 74:an var det läns i natt kl. 1, då en bult till kondensorventilens motvikt gick sönder, och vattnet åter steg. Kl. 5 på morgonen gingo de ned igen för att lägga in tvärbjälkarna, och plattformen var färdig kl. 2 e.m., då de började bryta kol i orten till Charlotta-schaktet. Bergman och Mörk hade 19 korgar på sina 2 skift. Frost hade det tredje skiftet mellan kl. 10 och 2.

 

3 mars (1820-03-03)

I morse kl. 6 kopplades den lilla ångpannan till 53:an, och vid 7-tiden togs pluggen ur 17 fots ångpannan till 45:an för att rensa pannan och rökkanalerna. Vi hava ännu icke fått en god vattenled öppnad mellan Association och Restoration. Vid 28:an äro karlarna sysselsatta med att sätta ihop cisternen. De hängde även upp sidorörets underdel för att märka ut hålen i flänsen för munstycket, och flera hål äro borrade. 74:an har gått bra hela dagen, och karlarna bryta kol. Sedan de började, hava vi skickat upp 37 korgar kol. Murarna hålla på med att köra sten från stenbrottet att användas till murverket omkring ångpannan, ty kylan hindrar dem från att mura. Vid Brors Backe har vattnet sjunkit 6 tum. – Florin började sätta upp plank mellan stolparna till kontoret vid Ryd.

 

4 mars (1820-03-04)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning med undantag av att vi ännu icke hava fått en god vattenled mellan Association och Restoration, ehuru de hava kommit fram ca 8 famnar. Vid maskinerna är allting i ordning. De hålla på att fylla 17 fots ångpannan till 45:an så fort som möjligt. Började dikta botten i den nya 9 ½ fots ångpannan. Vid 28:an köra murarna sten, och arbetarna sätta ned cisternen m.m. Vid 74:an hava 9 korgar kol tagits upp. Vid Brors Backe har vattnet sjunkit 4 tum.

 

5 mars (1820-03-05)

Söndag. Vid den gamla gruvan ingenting. Vattnet är nere, och i e.m. hade de fått upp en större öppning mellan Association och Restoration, så att i kväll äro arbetsplatserna fria från vatten, men för säkerhets skull måste det stämplas mera. Vid 74:an stannade arbetet i orten i morse kl. 6, och kl. 10 stannades maskinen för utbyte av 17 tums pumpkannan. Den kom åter i gång kl. 12, och har sedan gått mycket bra.

 

6 mars (1820-03-06)

Vid den gamla gruvan ingenting med undantag av att karlarna voro tvungna att lämna horisontalorten i morse, emedan vattnet steg så hastigt i Restoration, men som maskinerna äro i ordning, kommer det snart att åter vara läns. Vid 28:an äro karlarna sysselsatta med att sätta fast bultar i bärpelarna under cylindern och att tillverka trappor. – Vid 74:an brast den ena länken av den bygel, i vilken luftpumpskannan hänger, och reservbygeln sattes in i stället. Samtidigt sågs luftpumpskannan över och packades, luckan till fotventilen togs av och justerades. Likaså insattes ytterligare en tvärbjälke ovanför luftpumpen i cisternen, och regulatorstångens övre slid, som satt litet för högt upp, flyttades ned. Allt detta gjorde, att maskinen icke kom i gång förrän kl. 8 i kväll. Vid Brors Backe steg vattnet i dag 2 fot.

 

7 mars (1820-03-07)

Vid den gamla gruvan har ingenting hänt. Allt är i ordning och vattnet nere. Fortfarande sysselsatta med att stämpla i den övre horisontalorten. Karlarna, som i går måste lämna horisontalorten, kommo åter ned i morse. Vid 28:an borra Holmstedt, Ahlgren och Måns hål i sidoröret (eller det undre ångpannemunstycket) för att passa till cylinderbotten. De tillverka även trappor. Murarna börja lägga golv i den nya smedjan vid Ryd. I den gamla smedjan gjutes en av ångventilerna till 28:an, och vid en härd smides kedjor och små axlar till densamma. Då det i morse var så gott som läns vid 74:an, brast kl. 6 en länk i den inre mellersta kedjan, vilket uppehöll maskinen ¾ timme, och karlarna kunde icke komma ned på botten förrän nära kl. 5 e.m., men sedan hava de varit nere. Vid Brors Backe steg vattnet 3 fot.

 

8 mars (1820-03-08)

Vid den gamla gruvan detsamma som i går. I ångpannesmedjan uppsattes den första plåten till den nya pannans rökavlopp. I smedjan tillverkas diverse bultar etc. Vid 28:an sattes cylinderbotten fast med bultar, och trappor tillverkades. Murarna arbeta vid den nya smedjan. Vid 74:an steg åter vattnet i dag, beroende på att en bult i cisternen gick sönder, och karlarna kommo icke ned igen förrän kl. 8 i kväll och äro fortfarande nere. Vid Brors Backe sjönk vattnet 3 fot 5 tum.

 

9 mars (1820-03-09)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. I dag kl. 12 togs pluggen ur 53:ans 17 fot ångpanna för att rensa denna. Vid 28:an äro 2 timmermän och en hantlangare sysselsatta med sidoröret och diverse annat. Murarna äro vid den nya smedjan. Vid ½ 11-tiden i går kväll bröt vid 74:an en vattenåder fram i orten, som går fram emot Charlotta-schaktet, och det med sådan kraft, att den tog med sig arbetaren No. 64 J. Rehn jämte hans verktyg och berg, men en lycka var, att korgen stod nere på botten, så att han kunde komma upp i mörkret, ty i annat fall hade han drunknat, eftersom vattnet inom loppet av en halv timme steg 10 famnar i schaktet, oaktat maskinen gick med 11 slag i minuten. De satte även ned en liten cistern vid sidan av 18 tums vattenhon för kallvattenspumpen att stå i. Vid Brors Backe sjönk vattnet 1 fot 6 tum.

 

10 mars (1820-03-10)

I kväll kl. 10 anslöts 17 fots ångpannan. Vattnet är nere. Arbetet i orten fortsätter. Vid 28:an äro samma arbetare sysselsatta som förut. I gamla smedjan börja de med topprören, som kommo hit i går. Vid 74:an brast i morse en av länkarna till den norra inre balanskedjan. Här tätades även luckan till fotventilen, och maskinen sattes i gång kl. 8 f.m. Vid Brors Backe sjönk vattnet 8 tum.

 

11 mars (1820-03-11)

Vid kolbrytningen hava vi kommit så långt med stämplingen i den gamla, övre horisontalorten mellan Association och Restoration, att det nu icke längre föreligger någon fara för driftsbrott. Vid maskinerna ingenting. 53:an håller ensam läns. Vid 28:an har sidoröret slutgiltigt fastsatts, ävenså skarvbultarna. I smedjan tillverkas en ny skänkel till bygeln för 74:an, och på 28:ans luftpump fastsättes det undre röret.

 

12 mars (1820-03-12)

Söndag. Vid 53:an lossnade den i pumpstången sittande delen av snabbkopplingen genom att 2 av bultarna brusto och de 3 andra sleto sönder pumpstången, men lyckligtvis utan att förorsaka någon skada. Maskinen uppehölls dock från kl. 4 i morse till kl. 2 i e.m., då den åter kom i gång. Dessförinnan hade 45:ans kolvstång jämte stöden gått sönder, men utan att göra någon skada. Detta var reparerat i smedjan kl. 9 e.m., men sattes icke in i cylindern, ty det var ingen brådska, eftersom vattnet var nere. I morse kl. 8 stannades 74:an för att packa cylinderkolven och samtidigt täta den översta förbindningen i 18 tums pumpsatsen. Vid Brors Backe steg vattnet 6 tum.

 

13 mars (1820-03-13)

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere, men här måste anmärkas, att botten till 45:ans cylinder är sprucken i mitten, varför en plåt måste läggas på där medelst järnkitt eller blyvitt, innan maskinen kan gå. Vid 28:an hålla 2 timmermän och en hantlangare på med att lägga en balk bakom cylindern för att hålla den stadig och sätta ett nytt ekstycke på översidan av balansändan, emedan det gamla hade ruttnat bort. Vid 74:an befanns kl. 8 i morse snällkopplingen på gaffeln till 18 tums pumpsatsen vara sönder, och det visade sig, att den övre delen var avbruten ovanför hålet och den nedre delen vid nabbens bas, varför båda skickades till smedjan. Medan reparationen pågick, utbyttes den övre 11 tums pumpkannan och ventilen, vilka båda hade släppt vattnet. Då pumpstängerna tagits upp, befanns en snabbkoppling vara sönder och måste skickas till smedjan för reparation. På grund härav står maskinen, och vid Brors Backe har vattnet stigit 3 fot 10 tum.

 

14 mars (1820-03-14)

Börja ösa ut vattnet från stupningen västerut i Restoration för att kunna påbörja kolbrytning därstädes. Vid maskinerna var det nödvändigt att tömma den lilla ångpannan i går kväll kl. 10, emedan den hade blivit så otät, att maskinen har endast varit i gång med de 2 17 fots ångpannorna, men kl. 11 i går kväll måste vi stanna för att byta ut pumpkanna och bottenventil, varför maskinen icke kom i gång förrän kl. 3 i morse. (Kl. 3 i morse brast den västra balanskedjan till 53:an). – Vid 28:an hava timmermännen samma arbete som i går. I smedjan arbetas på fotventilen etc. till denna maskin. 74:an kom i gång kl. 5 i morse och har sedan dess gått mycket bra, men vattnet vill fortfarande icke sjunka ned under 23 famnar. Vid Brors Backe har det stigit 3 fot 7 tum. Det har snöat mycket i natt.

 

15 mars (1820-03-15)

Började i dag med 5 man bryta kol på stupet i Restoration, där vattnet minskat. Smederna äro i kväll färdiga med den lilla ångpannan, som fylldes med vatten, och ångpannesmederna började borra hål i cylinderbotten för att fästa den förut omnämnda plåten. Vid 4-tiden i e.m. gick överdelen till 74:ans kondensorventil sönder, och som vi icke hade någon i reserv, fick Walter order att resa till staden tidigt i morgon bitti för att få 2 nya lock gjutna så snart som möjligt. Under den tid maskinen måste stå stilla, tömdes den mellersta ångpannan, som var mycket otät. Vid Brors Backe hade vattnet till i dag på morgonen sjunkit 6 fot 7 tum och ytterligare 8 tum, när maskinen stannade. Milt väder. – Murarna, som avslutat arbetet vid Ryd, äro i dag vid 28:an, där även timmermännen arbeta som i går.

 

16 mars (1820-03-16)

I dag kl. 12 gick snällkopplingen eller bottenstången i 17 tums pumpsatsen vid 53:an sönder, och maskinen slog mycket hårt in i byggnaden, men lyckligtvis utan att göra någon skada. Vid 3-tiden på e.m. togs pumpkannan upp med kroken, men hängde då endast på yttersta spetsen av kroken. Innan allting åter var i ordning och maskinen i gång, var kl. 5 på morgonen den 17 mars.

 

17 mars (1820-03-17)

Maskinen har sedan gått mycket bra. Ingen utlastning i Association i dag, emedan vattnet står så högt, men de flesta kolhuggarna äro nere och förskrämma. Ångpannesmederna äro sysselsatta med 45:ans cylinderbotten. Vid 28:an sätta Holmstedt och hantlangare på det övre sidoröret. Murarna hava där avslutat murverket runt omkring ångpannan. Hultman och Jeremias täta schaktet vid samma maskin. I kväll kl. 8 kom 74:an åter i gång med den ena ångpannan för att fylla den andra. På stupet i Restoration mera vatten, emedan maskinen vid Ryd står stilla. – Vid Brors Backe har det stigit 4 fot 8 tum.

 

18 mars (1820-03-18)

Vid kolbrytningen ingenting nytt. I Association arbetas det icke i dag, emedan vattnet står 10 tum över vagnvägen. Utförde den sista mätningen i övre flötsen i No. 16 för att staka ut en ny gruva på stupet, men senare befanns det vara bäst att i Union lägga en plattform och därifrån driva en stenort fram mot läget för övre flöts. Vid 28:an äro Holmstedt och Måns sysselsatta med det övre sidoröret, och i dag avslutade murarna inmurningen av ångpannan. Vid 74:an har ingenting hänt. Maskinen går bra, men vattnet sjunker icke. Vid Brors Backe har vattnet sjunkit 8 ½ tum.

 

19 mars (1820-03-19)

Söndag. Vid kolbrytningen ingenting. I Association har vattnet sjunkit 2 tum lodrätt räknat. Vid 74:an ingenting. Maskinen har gått mycket bra, men vattnet sjunker icke. Vid Brors Backe har det sjunkit 7 fot 7 tum.

 

20 mars (1820-03-20)

I dag kl. 10 kom 45:an i gång, och sedan dess hava båda maskinerna gått mycket bra. I natt och i dag har vattnet sjunkit 5 tum. I natt föll så mycket snö, att vagnvägen måste skottas, och som karlarna icke kunde arbeta i Association, sattes de att rensa vägen.

 

21 mars (1820-03-21)

Vid 74:an brast först ”F-et” och sedan kondensorventiltappen, och som vi icke hade några reservdelar, stod maskinen hela dagen från kl. 3 i morse och under tiden tömdes både den södra och den norra ångpannan. 53:an och 45:an hava gått bra, och vattnet har sjunkit 9 tum. I dag har arbetet pågått i Association. Vid Brors Backe steg vattnet 15 ½ tum.

 

22 mars (1820-03-22)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning, och det är läns i den undre horisontalorten. Både 53:an och 45:an hava gått bra, varför vattnet måste hava sjunkit i bergrummet. Vid 28:an äro Holmstedt, Måns och Lindberg sysselsatta med avloppsrännor m.m. – 74 tums maskinen kom i gång kl. 10 (efter att hava stått 31 timmar). Vattnet i schaktet hade stigit till 9 famnar 5 fot 10 tum från gamsen, men på e.m. var det nödvändigt att åter stanna maskinen, emedan kondensorventiltappen åter hade gått sönder. Cylinderkolven var även dålig, och maskinen kom icke i gång med 3 ångpannor förrän kl. 5 på morgonen den 23, och då stod vattnet 9 famnar 4 fot 6 tum från gamsen.

 

23 mars (1820-03-23)

Sedan den 21 har det vid Brors Backe sjunkit 8 fot 3 ½ tum. I Union hålla de på med plattformen. 53:an och 45:an hava gått bra. I går var Sjöberg nere och tätade uttagningsluckan för bottenventilen i 17 tums pumpsatsen, ty 2 bultar hade gått av. Holmstedt m.fl. tillverka vattenrännor vid 28:an. I smedjan äro de färdiga att sätta fast luftpumpen vid kondensorn.

 

24 mars (1820-03-24)

Vid den gamla gruvan har ingenting hänt. Allt är i ordning, men det är icke läns i horisontalorten. Vid 28:an äro Holmstedt och Måns sysselsatta med att tillverka avloppsrännor. I smedjan tillverkas reservbultar till uttagsluckan för bottenventilen, och utblåsningsventilen till 28:an skruvas ihop. Vid 74:an har ingenting hänt. Den har gått bra hela dagen, men vattnet har icke sjunkit något. Vid Brors Backe har det sjunkit 7 fot.              – Mycket snö i natt, slädföre i dag.

 

25 mars (1820-03-25)

I går kväll utbyttes 17 tums pumpkannan, varför maskinen stod i 2 timmar. Som det i dag är helgdag, har inget arbete utförts. 74:an har gått bra, och vattnet vid Brors Backe har sjunkit 8 tum.

 

26 mars (1820-03-26)

Söndag. Vid maskinerna och kolbrytningen ingenting. Varken där eller i smedjan har det arbetats i dag, och murarna hava heller icke varit i arbete. 74:an har gått bra. Till i dag på morgonen sjönk vattnet vid Brors Backe 9 tum och under dagen ytterligare 7 tum, d.v.s. 7 tum längre ned än förut (eller 10 famnar 2 fot från övre gamsen). Vid 74 tums maskinen sjönk vattnet 5 fot 6 tum längre ned än förut eller sedan vi träffade på vattenådern.

 

27 mars (1820-03-27)

Vid 45:an var det nödvändigt att tömma ångpannan, emedan matarröret hade fallit ned i densamma, och maskinen har stått hela dagen. Vid kolbrytningen måste karlarna komma upp ifrån horisontalorten i e.m. på grund av vatten. Vid 28:an sattes luftpumpen och kondensorn ned i cisternen, men de sattes icke slutgiltigt fast. I smedjan justeras utblåsningsventilen och nya byglar till parallellrörelsen tillverkas för 28:an. De gamla måste förlängas nära 14 tum. Även uppsättes ett kar för matarvatten. I morse hade vattnet vid Brors Backe stigit 5 fot, och under dagen steg det ytterligare 3 fot.                 

 

28 mars (1820-03-28)

Ångpannan till 45:an kom i gång kl. 5 e.m. Under de 2 sista nätterna har 53:ans stora ångpanna läckt flera gånger, men maskinen har icke stått. Kl. 1 e.m. stannades 74:an, emedan kondensorventilen hade gått sönder, men kl. 2 kom maskinen åter i gång, och då var vattnet vid Brors Backe nere 23 famnar 5 fot.

 

29 mars (1820-03-29)

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning med undantag av att 53 tums maskinens lilla ångpanna blev otät i natt, men detta hindrade icke maskinen från att vara i gång. Holmstedt var hemma och tillverkade en modell till ångavloppsröret till 28:an, där för övrigt ingen annan arbetade. Påbörjade den ort, som skall följa förkastningen i Association.

 

30 mars (1820-03-30)

Var i dag nere och mätte i stenorten i Association, där de hava träffat på de första spåren av förkastningen. I går började Jöns Lundqvist tillverka en hästvind för Union för 20 Rdr Rgs. Vid 53:an och 45:an ingenting. Allt är i ordning. Kl. ½ 2 e.m. stannades 74:an, och den mellersta ångpannan tömdes, emedan så många av de insatta plåtarna hade lossnat, att den måste repareras, men kl. 5 e.m. kom maskinen åter i gång.

 

31 mars (1820-03-31)

Vid 74:an började de pumpa in vatten i den södra och den mellersta ångpannan, och kl. 12 sattes maskinen i gång med 2 ångpannor, men kl. 2 e.m. stannades den åter för utbyte av den 18 tums pumpkannan och bottenventilen. Kl. 6 e.m. sattes den åter i gång. Vid den gamla gruvan har inget arbete utförts, emedan det i dag är helgdag.

 

1 april (1820-04-01)

Vid den gamla gruvan hava de bytt ut 17 tums pumpkannan och även den till 53:an hörande luftpumpskannan. Båda maskinerna äro i gång, och vattnet är nere. Vid 74:an har ingenting hänt. Maskinen går bra, och vattnet är nere 23 famnar 1 fot vid Ryd och Brors Backe. Vid 28:an hålla de på med att slutgiltigt sätta fast sidoröret. I smedjan äro 2 man sysselsatta med att skruva fast utblåsningsventilen.

 

2 april (1820-04-02)

Söndag. Som det i dag är Påskdagen, har inget arbete utförts vid den gamla gruvan, men 74:an stannades i morse kl. 7 för påsättning av en länk på den yttre, södra balanskedjan i stället för den, som hade gått sönder. Då maskinen stannade, stod vattnet nere 23 famnar 1 fot, och då den kl. 8 åter kom i gång, stod det 16 famnar 9 tum från gamsen.

 

3 april (1820-04-03)

I morse utbyttes 17 tums pumpkannan och bottenventilen vid 53:an, som åter kom i gång kl. 11 f.m., men pumprören äro icke fullt täta. Som det i dag är helgdag, har inget annat arbete än det ovan nämnda utförts. 74:an har gått bra hela dagen, men vattnet står icke längre ned än 23 famnar.

 

4 april (1820-04-04)

53 tums maskinen är så otät, att den icke kan hållas i gång med sina egna ångpannor, varför vi måste använda den till 45 tums maskinen hörande 17 fots ångpannan vid Association. 74:an har gått hela dagen, och vattnet är nere 23 famnar 2 fot 9 tum. Vid 28:an togs luftpumpen åter in i smedjan för tillpassning av utblåsningsröret.

 

5 april (1820-04-05)

Vid kolbrytningen har ingenting hänt. Allt är i ordning. 53:an är fortfarande så otät, att den icke kan utveckla någon kraft utan att gå med alla 3 ångpannorna. På grund härav stiger vattnet i stupningen i Association. I smedjan äro de sysselsatta med utblåsningsröret och parallellrörelsen till 28 tums maskinen. Inga timmermän där i dag. 74:an har gått bra hela dagen, men vattnet är icke längre ned än i går, d.v.s. 23 famnar 2 fot 9 tum från gamsen.

 

6 april (1820-04-06)

I dag var jag nere och mätte orterna både i Union och Association, där kolbrytningen fortgår normalt. Som 53:an fortfarande icke går bra med sina egna ångpannor, är det nödvändigt att koppla till alla 3, och trots detta sjunker vattnet mycket litet för denna maskin. 74:an har gått hela dagen, och vattnet är nere 24 famnar.

 

7 april (1820-04-07)

Vid 12-tiden i dag kommo båda maskinerna vid den gamla gruvan i gång, och vattnet har i e.m. sjunkit 2 tum i bergrummet. Vid 3-tiden i e.m. iakttogs, att axeltappen på mitten av 74:ans balans var sönder, varför maskinen stannades för att avvärja risken för att ytterligare skador skulle inträffa. Vattnet var nära 24 famnar nere. I smedjan äro de i arbete med parallellrörelsen till 28 tums maskinen. – I dag begrovs Herr Björnbeck.

 

8 april (1820-04-08)

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning. I smedjan hålla de på med parallellrörelsen m.m. till 28 tums maskinen. Vid 74:an tömdes den södra ångpannan, emedan den var för slammig. Balansen flyttades några fot in i byggnaden för att kunna lägga in den nya axeltappen. Under de gångna 31 timmarna har vattnet stigit från 24 famnar upp till 9 famnar 4 fot från övre schaktsbredden, och vid Brors Backe hade det i går morse stigit 7 fot 7 tum.

 

9 april (1820-04-09)

Söndag. Vid den gamla gruvan ingenting. Vid 53:an är det som förut. Vid 74:an utbyttes den övre 11 tums pumpkannan, och byglarna på balansen lossades för att kunna få in den nya axeltappen. Vattnet steg upp till 9 famnar 2 fot från gamsen. Vid Brors Backe steg det 5 fot 1 tum.

 

10 april (1820-04-10)

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning, men det är ännu icke läns i bergrummet i No. 19. Vid 53:an ingenting särskilt, men det är svårt att hålla pumprören täta. Vid 74:an rensades den södra ångpannan och rökkanalerna. Byglarna till balansen skruvades loss. Vi började även ändra varmvattenscisternen, som är litet för stor. Intet nytt angående vattnet vid Brors Backe. – Stakade ut platsen för den nya 53 tums maskinen vid Charlotta-schaktet vid Ryd.

 

11 april (1820-04-11)

De gamla maskinerna hava gått bra, och vattnet har sjunkit 4 tum i bergrummet. Vid 74:an lagades matarröret till den södra ångpannan, som hade fallit ned i natt. Den mellersta och norra ångpannan rensades, och den inre balansändan kilades fast.

 

12 april (1820-04-12)

I går kväll utbyttes pumpkannan vid 53:an. Vattnet sjönk som i går. Vid 74:an hålla timmermännen på med att skära upp ett hål för axeltappen och utföra andra arbeten inne i byggnaden. Vid 28:an upphängdes balanskedjorna.

 

13 april (1820-04-13)

Vid den gamla gruvan har vattnet stigit i Association, emedan pumprören till 53:an äro otäta, men maskinen är i gång. Vid 74:an hålla timmermännen fortfarande på med balansen och kondensorn samt med andra arbeten inne i byggnaden. Det var nödvändigt att flytta Holmstedt från 28:an, emedan Andreas Arfwidsson fortfarande är sjuk, och Hellsings hustru och barn äro så sjuka, att han icke kan sköta sitt arbete. Vid Brors Backe har vattnet de sista 24 timmarna stigit 2 ½ fot.

 

14 april (1820-04-14)

I morse utbyttes pumpkannan vid 53:an. Två timmermän sysselsatta med ett nytt spel för Unions övre flöts. Vid 74:an blev axeltappen insatt, och en ny fotlucka påsattes, ty den gamla var sönder. Även tätades injektorkranen. På 161 timmar har vattnet vid Brors Backe stigit 3 famnar 10 tum och står sålunda 7 famnar 2 fot 7 tum från översta schaktsbredden.

 

15 april (1820-04-15)

Som pumprören vid 53 tums maskinen hava varit otäta under någon tid, gingo timmermännen ned för att skruva till den 3:e förbindningen uppifrån, och härvid råkade Sjöberg olyckligtvis släppa sitt tag, då han drog åt en bult, och han föll från 3:e loftet ned i dunten och dödades. Som det var 8 famnar vatten i schaktet, voro vi tvungna att riva en fördämning för att kunna få ned vattnet så mycket, att vi kunde taga upp honom. Efter allt att döma hade han dött, innan han kom ned i vattnet, ty huvudskålen var spräckt, pannan sönderskuren och han hade ett stort hål i ena benet, utan tvivel till följd av att han fallit emot ett av pumpstagen. Förlusten av honom är så mycket mera kännbar, som han var en av de mest användbara karlarna vi hade, särskilt vid maskinerna. – Ingenting utfört vid 28:an, emedan Holmstedt fortfarande är vid 74:an, där de hålla på med balansen. – Vid Brors Backe steg vattnet 6 tum.

 

16 april (1820-04-16)

Söndag. Bytte ut pumpkannan vid 45 tums maskinen. Vid 74:an halades balansen in på sin plats, och byglarna som hade tagits bort för axeltappens skull, skruvades fast. Vid Brors Backe hade vattnet sedan i går varken stigit eller fallit.

 

17 april (1820-04-17)

Vid den gamla gruvan ingenting nytt. Packade 74 tums cylinderkolven och luftpumpskannan, satte in kondensorventilen och satte på luckan.

 

18 april (1820-04-18)

Ingenting nytt vid den gamla gruvan. Satte upp spelet vid Union. Kl. 9 i morse sattes 74:an i gång med en ångpanna för att fylla de 2 andra, och därför gick den mycket långsamt. I kväll går maskinen med 2 ångpannor, vilket den har gjort största delen av eftermiddagen. Under den tid maskinen har stått, d.v.s. 11 dagar 18 timmar, har vattnet stigit upp till 7 famnar 2 fot från övre schaktsbredden vid 74:an, och vid Brors Backe står det 7 famnar 1 fot 7 tum från gamsen. – Sjöberg begrovs i dag.

 

19 april (1820-04-19)

Oaktat 74:an har gått långsamt – vi hava nämligen rensat den norra ångpannan, som icke kom i gång förrän i dag kl. 11 – har vattnet vid Brors Backe sjunkit 5 fot 3 tum. Bytte ut pumpkannan i 17 tums pumpsatsen vid den gamla gruvan. Under sökandet efter övre flötsen i Union träffade de på en förkastning, gående i sidled ca 2 famnar från schaktet, med på hängsidan en svart strimma med gråa tvärband, som stiger mycket starkt och som de skola följa uppåt tills de träffa på flötsen.

 

20 april (1820-04-20)

Bytte ut pumpkannan vid 53:an. Ingenting särskilt har hänt vid den gamla gruvan. 74:an har oavbrutet gjort 11 slag i minuten, men vattnet är icke längre ned än 21 famnar 1 fot.

 

21 april (1820-04-21)

Ingenting nytt vid den gamla gruvan. Båda maskinerna gå bra. 74:an går även bra, och vid Brors Backe har vattnet sjunkit 2 fot 10 tum sedan i går.

 

22 april (1820-04-22)

Vid 45:an tätades 14 tums pumprören. För övrigt ingenting nytt, 74:an går bra. Min far mätte ovan jord från Restoration till giman av stenorten, emedan jag blev sjuk, då jag var ute i skogen.

 

23 april (1820-04-23)

Söndag. 14 tums pumprören äro nu tätade. 74 tums maskinen stannades kl. 2 för att laga pumpkannan till varmvattenspumpen och sattes åter i gång kl. 3. Vattnet är nere 22 famnar.

 

24 april (1820-04-24)

Den lilla ångpannan vid 53:an rensades. Vid 74:an tömdes den södra ångpannan, emedan matarröret läckte. Maskinen kom åter i gång strax efter kl. 3. Vid Brors Backe har vattnet stigit 1 fot 7 tum. – Vackert väder.

 

25 april (1820-04-25)

Vid 53:an brast den andra pumpstången uppifrån räknat. Även utbyttes pumpkanna och bottenventil, vilket uppehöll maskinen från kl. 6 f.m. till kl. 3 e.m., då den nya pumpstången var nedsatt. Vid Ryd är vattnet nere 22 famnar 8 tum, och vid Brors Backe sjönk det 2 tum.

 

26 april (1820-04-26)

Började lägga grunden till den nya 53:an vid Ryd. Vid 74:an ingenting. Vattnet är nere 22 famnar, och vid Brors Backe har det sjunkit 2 fot sedan i går. Vid den gamla gruvan har ingenting anmärkningsvärt inträffat.

 

27 april (1820-04-27)

Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 1 fot 1 tum. 74:an stannades en kvarts timme, emedan injektorkranen hade satt igen, och härunder steg vattnet 4 famnar. Vid 28:an sattes i dag luftpumpen fast vid kondensorn. Bytte ut 14 tums pumpkannan vid 45 tums maskinen.

 

28 april (1820-04-28)

Då 14 tums bottenventilen vid 45:an byttes ut i morse, brast krabblinan och även själva krabben gick sönder, emedan den var rutten, varför inget utbyte kunde ske, förrän en ny krabb hade tillverkats. Kl. 10 i går kväll brast vid 74:an den bygel, i vilken den övre 11 tums pumpstången hänger. – Efter att i orten från Union hava sökt efter övre flöts, funno vi densamma genom att i taket borra uppåt 9 fot. Det gavs därför order att flytta plattformen lika mycket högre upp i schaktet. Vid de övriga gruvorna ingenting nytt.

 

29 april (1820-04-29)

Vid 53:an utbyttes pumpkannan, och nya lager sattes på parallellrörelsens skänklar. Maskinen vid Ryd har gått hela dagen, och vattnet är nere 22 famnar. Från kolbrytningen ingenting nytt.

 

30 april (1820-04-30)

Söndag. Både vid den gamla gruvan och vid Ryd går allt bra. Vid Ryd är vattnet nere 22 famnar.

 

1 maj (1820-05-01)

Vid den gamla gruvan utbyttes 14 tums pumpkannan och bottenventilen, men samma pumpkanna sattes åter ned. Vid Ryd ingenting nytt.

 

2 maj (1820-05-02)

Vid 53:an blev det läns kl. 4 f.m., och det gjordes klart för att rensa dunten, men kl. 10 släppte pumpkannan vattnet och måste bytas ut. Som den understa pumpstången icke var bra, nedsattes en ny, vilket uppehöll maskinen till kl. 6 i kväll. Då vattnet vid 74:an kl. ½ 9 i morse var nere 22 ½ famn, stannades maskinen, emedan en av kopplingarna till den övre 11 tums pumpstången hade gått sönder. Under uppehållet packades luftpumpskannan och cylinderkolven.

 

3 maj (1820-05-03)

Ingenting nytt vid gruvan. Bytte ut 14 tums pumpkannan och tätade 17 tums pumpsatsen. 2 timmermän och 2 hantlangare sysselsatta med tätning av kondensorventilen m.m. vid 28:an. Vid 74:an togs den avbrutna pumpstången upp, och varmvattencisternen tätades m.m. Då maskinen kl. 7.45 sattes i gång, stod vattnet nere 9 famnar 1 fot 6 tum.

 

4 maj (1820-05-04)

Vid 74:an är vattnet nere 21 famnar 1 fot. Skruvringarna till 4:e och 5:e pumprörsförbindningarna vid 53:an avtogos och reparerades på nytt. Sedan den 2:a har 53:an hållit läns i den gamla gruvan.

 

5 maj (1820-05-05)

Vid 53:an avtogs den 3:e skruvringen från schaktets botten räknat och lagades. Maskinen håller fortfarande läns. Vid 28:an hålla de på med att göra en kran och borra nya flänsar. 74:an har gått bra. Vattnet nere 21 famnar 4 fot.

 

6 maj (1820-05-06)

Vid 53:an göres schaktet i ordning, där flera förbyggnadsplan och pumprörsstag hava lossnat. Vid Ryd utbyttes 17 tums pumpkannan kl. 1 e.m., då vattnet stod nere 21 famnar 1 fot.

 

7 maj (1820-05-07)

Söndag. Vattnet vid Ryd nere 21 famnar 4 fot. Rensade 53:ans stora ångpanna vid den gamla gruvan.

 

8 maj (1820-05-08)

I går och i dag rensades 45 tums maskinens ångpanna. Kl. 1 i morse gick pumpstångsförbindningen i den övre 11 tums pumpsatsen vid Ryd sönder. Vattnet stod då nere 22 famnar 4 fot. Samtidigt utbyttes 11 och 18 tums pumpkannorna, och då maskinen kl. 1 e.m. åter sattes i gång, var vattnet nere 10 famnar 3 fot. – Vid 28:an äro 3 timmermän sysselsatta.

 

9 maj (1820-05-09)

Maskinen vid den gamla gruvan har gått bra. Vi äro sysselsatta med att göra maskinschaktet i ordning. Vid 74:an är vattnet nere 21 famnar 2 fot 9 tum. Vid 28:an fastsättes ett förbindelserör.

 

10 maj (1820-05-10)

Vid Ryd är vattnet nere 21 famnar 3 ½ fot. Vid 28:an sysselsatta med parallellrörelsen. Ingenting nytt vid den gamla gruvan.

 

11 maj (1820-05-11)

Kristi Himmelsfärdsdag. Vid 28:an arbetas med förbindelseröret m.m. – Inget arbete i gruvorna. Vid Ryd stod vattnet kl. 6 f.m. nere 22 famnar. Kl. 3.15 e.m. brast bygeln till 11 tums pumpsatsen, vilket uppehöll maskinen till kl. 9 e.m. Under tiden utbyttes kondensorventilen.

 

12 maj (1820-05-12)

Då vattnet vid Ryd kl. 3 e.m. var nere 21 famnar 4 fot, stannades maskinen för att packa cylinderkolven och reparera inblåsningsröret m.m. Maskinen stod i 3 timmar. Vid 28:an sysselsatta med regulatorstången. Vid Union uppsättes linskivegalgen, vilket icke blev gjort i onsdags, emedan karlarna arbetade i kanalen, som i tisdags kväll hade rasat igen vid repslageriet och dämt upp vattnet. – Vid Ryd måste murarna vid den nya 53:an avbryta arbetet av brist på tegel.

 

13 maj (1820-05-13)

Färdiga med schaktet vid 53:an. De fingo upp 12 korgar slam och skräp från dunten i e.m. Vid 28:an uppsattes delar till regulatorn, matarventilen insattes, och man började med regulatorstången. Två murare sysselsatta med att mura ett valv över inblåsningsröret.

 

14 maj (1820-05-14)

Söndag. Packade 53:ans cylinderkolv, diktade luftförbindningen och satte en ny motviktslåda på den yttre ändan av balansen. Det är läns i den gamla gruvan. Vid 74 tums maskinen tömdes den norra ångpannan. Kl. 6 f.m. stod vattnet nere till 22 famnar 1 fot.

 

15 maj (1820-05-15)

Kl. 11 i kväll kopplades den norra ångpannan till 74:an. Kl. 3 i morse sattes 53:an i gång, och kl. 5 e.m. var det läns i schaktet.

 

16 maj (1820-05-16)

Kl. 1 f.m. tömdes den mellersta ångpannan, som rensades och igångsattes kl. 10 e.m. Vid midnatt tömdes 74:ans södra ångpanna. På f.m. rensades dunten i 53:ans schakt, och pumpkannan utbyttes i e.m. 

 

17 maj (1820-05-17)

Kl. 1 e.m. sattes den södra ångpannan vid 74:an i gång, och den övre pumpsatsen tätades. Hålla på med dunten i 53:ans schakt.

 

18 maj (1820-05-18)

Fortfarande sysselsatta med dunten i 53:ans schakt. Vid 74:an är vattnet nere till 22 famnar 1 fot.   

 

19 maj (1820-05-19)

I morse kl. 6 stod vattnet vid 74:an nere till 22 famnar 5 fot. Vid den gamla gruvan ingenting nytt, men de hålla på med dunten i No. 9.

 

20 maj (1820-05-20)

Var nere och mätte fram till giman av stenorten i Restoration, som befann sig 44 famnar 1 fot på andra sidan av förkastningen. Avslutade arbetet  i dunten i 53:ans schakt, sedan vi tagit upp 45 korgar slam m.m. Vid 74:an är vattnet nere till 22 famnar.

 

21 maj (1820-05-21)

Söndag. Ingenting nytt vid den gamla gruvan eller vid Ryd. Här är vattnet nere till 22 famnar 3 fot. Vid 28:an hava vi under förra veckan satt upp delar till regulatorn och regulatorstången och även packat lera runt cisternen vid samma maskin.

 

24 juni (1820-06-24)

Återkom i dag från Stockholm, dit jag reste den 22 förra månaden. *) – Det har under hela tiden varit vackert väder.

*) Ö:s anm.: Stawfords son John?

 

25 juni (1820-06-25)

Söndag. I e.m. ankommo Bergsrådet Broling och Överdirektör af Uhr för att undersöka de förhållanden, som sammanhänga med vattenådern vid Ryd. Maskinerna vid den gamla gruvan gå bra, och vattnet är nere. 74:an går bra, och vattnet står nere till 24 famnar.

 

26 juni (1820-06-26)

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere. Kl. 5.35 i e.m. stannades 74:an, och då stod vattnet nere 23 famnar 3 fot 6 tum. Under de första 16 minuterna steg det upp till 20 famnar 3 fot 6 tum från gamsen och 1 timme efter det att maskinen stannat steg det 7 famnar 2 fot 9 tum. Efter 12 timmar hade det stigit 12 famnar 4 tum och efter 24 timmar 12 famnar 5 fot 6 tum från den nivå, där det stod, då maskinen stannade. – Vid Brors Backe stod vattnet kl. 4.50 e.m. 10 famnar 3 fot 10 ½ tum från gamsen. Sedan 74:an stannat, steg det på 3 timmar 5 tum, på 12 timmar 4 fot 8 ½ tum och på 24 timmar 9 fot 4 tum.

 

27 juni (1820-06-27)

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning. Kl. 5.35 e.m. sattes 74:an i gång.

 

28 juni (1820-06-28)

Vid kolbrytningen ingenting. Vid 53:an hålla de på med att reparera i schaktet, där förbyggnaden delvis givit efter. Vid 74:an var det nödvändigt att tömma den norra ångpannan, emedan matarröret hade lossnat.

 

30 juni (1820-06-30)

Började i morse rensa dunten i schakt No. 9, och detta arbete avslutades i kväll. – 74:an går bra, och vattnet står nere 23 famnar 2 fot.

 

1 juli (1820-07-01)

Vid den gamla gruvan äro de i kväll färdiga med båda duntarna. Kl. 4 e.m. stannades 74:an för utbyte av 18 tums pumpkannan, men det visade sig vara den mellersta pumprörsförbindningen, som var sönder. Då maskinen stannade, stod vattnet nere 21 famnar.

 

4 juli (1820-07-04)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. Vid 53:an var det nödvändigt att åter tömma den lilla ångpannan, som var otät. Vid 74:an ingenting. Vattnet nere 22 famnar.

 

5 juli (1820-07-05)

Vid den gamla gruvan ingenting. Allt är i ordning. Avsänkningen i Hjelpen går mycket bra. 74:an stannades kl. 7 f.m. för att packa luftpumpskannan och rensa de båda södra ångpannorna samt kanalerna. Även inblåsningsröret m.m. lagades.

 

6 juli (1820-07-06)

I natt eller snarare i morse sattes 74:an åter i gång, och då stod vattnet nere 10 famnar, men det var nödvändigt att åter tömma den södra ångpannan kl. 11 i kväll, emedan den icke var tät. – Vid den gamla gruvan ingenting. Den nya avsänkningen går bra.

 

9 juli (1820-07-09)

Söndag. Sedan sist har ingenting särskilt hänt. Allt är i ordning och vattnet nere 22 famnar 4 fot.

 

10 juli (1820-07-10)

Satte på en ny krabblina vid 53:an, där vattnet är nere. Träffade på kol i orten i Association. Vid 74:an är vattnet nere 23 famnar 3 fot. Började ett nytt borrhål 69 famnar från No. 55, såsom framgår av borrningsjournalen (No. 63).

 

15 juli (1820-07-15)

Var i dag nere och mätte i det lägre fältet, där de börjat driva en huvudort uppåt för att möta stupningsorterna i Restoration. Mätte även arbetsplatserna i övre flötsen i Union. Vid 53:an togos de övre pumpstängerna upp för att bättre kunna komma åt de otäta förbindningarna. 28:an går bra, ävenså 74:an, där vattnet är nere 23 famnar 5 fot. Den 13:e var det nere 24 famnar 4 fot.

 

19 juli (1820-07-19)

Vid kolbrytningen ingenting. Allt är i ordning. Avsänkningen i Hjelpen går mycket bra och likaså den för borrhålet. Vid 53:an sattes flanell runt om luftförbindningen, kring vilken även en ring fastskruvades. Båda ångpannorna och rökkanalerna rensades. 74:an går bra, och vattnet har sjunkit från 23 till 24 famnar.

 

25 juli (1820-07-25)

Vid kolbrytningen ingenting med undantag av att de i de längst in i Besväret befintliga arbetsorterna hava börjat bryta ut pelarna åt öster och väster. Avsänkningen i Hjelpen går bra, men i borrhålet synas ännu inga tecken till ”hall”. Vid 74:an ingenting. Maskinen har gått bra hela tiden. Vattnet står nere mellan 23 och 24 famnar.

 

31 juli (1820-07-319

Vid kolbrytningen och maskinerna ingenting. Allt är i ordning och vattnet nere som vanligt vid Ryd.

 

27 juli (1820-07-27)

I dag kommo alla Ägarna ut hit från Hälsingborg. Alla arbetarna blevo kallade upp, och de anmodades att förbereda sig på att sluta på Nyåret. – Inget arbete utfört i dag.

 

2 augusti (1820-08-02)

I morse började de draga upp 17 tums pumprören vid 53:an, emedan flera förbindningar äro otäta. De fingo upp 9 st. ovan jord. – Det är ännu icke läns i Association. 28:ans cistern är otät någonstans, varför luftpumpen och kondensorn skola tagas upp i morgon.

 

4 augusti (1820-08-04)

I kväll voro alla pumprören uppe, och den fläns, som hade satts på övre ändan av pumpcylindern, skickades in till Hälsingborg för att borras upp, emedan det visade sig, att pumpcylindern hade slitits och blivit vidare på den del invändigt, där pumpkannan arbetar upp och ned. Som ingen nedsättning av pumprören kan göras, förrän flänsen kommer tillbaka från Hälsingborg, se vi över luckor etc. Vid 28:an togos luftpumpen och kondensorn upp, vilka läckte vid de anslutningsstycken, som anbringats för fotventilen. Vattnet steg så mycket, att de icke kunna arbeta i Association.

 

6 augusti (1820-08-06)

Söndag. I natt kl. 12 kom den ovannämnda pumprörsdelen från Hälsingborg och började sättas fast i morse jämte luckor och armatur. Sedan grytan blivit flyttad över till Restoration, är luften där avsevärt bättre.

 

8 augusti (1820-08-08)

I morse började vi sätta ned pumprören vid 53:an. Vid kolbrytningen är det ganska dålig luftväxling, emedan vattnet står ända upp till taket i Association.

 

10 augusti (1820-08-10)

Efter att hava genomgått en grundlig reparation sattes 53:an åter i gång i kväll kl. ½ 10.

 

18 oktober (1820-10-18)

I dag kl. 12 inställdes ortsdrivningen i Restoration. 3 timmermän hålla på med isoleringsbeklädnaden till maskinen vid Hjelpen. I botten av borrhål No. 63 sandblandad lera.

 

19 oktober (1820-10-19)

Ingenting nytt. Allt som vanligt. 4 man från kolbrytningen äro nere i Hjelpen i och för plankinsättning.

 

 

1821

 

15 maj (1821-05-15)

Ingenting nytt vid maskinerna eller gruvorna med undantag av att kolhuggarna vägrade att gå ned i Hjelpen, innan de visste, om de skulle få någon avlöning eller icke. Major Gram betalade dem 2 Rdr var, och de visade sig för tillfället nöjda härmed.

 

16 maj (1821-05-16)

I går kväll satte de på ett nytt cylinderlock till maskinen vid Restoration, emedan det gamla hade spruckit tvärs över. Det lock, som nu sattes på, hade tidigare tillhört kvarnen.                  – Holmstedt och Lundquist avslutade reparationen av den gamla vagnvägen i enlighet med sitt ackord å 25 Rdr. Inga murare äro i arbete, och Hellsing håller på med några smärre arbeten för Fru Gram. I kväll lottning.

 

17 maj (1821-05-17)

Kl. 9 f.m. utbyttes 11 tums pumpkannan vid Hjelpen.

 

18 maj (1821-05-18)

I dag fastnade pumpkannan i 17 tums pumpsatsens pumpcylinder, men den hade snart tagits upp och en annan satts ned. – För övrigt är allt i ordning. – Rensade den lilla ångpannan vid 53:an.

 

19 maj (1821-05-19)

Bytte ut pumpkanna och bottenventil vid 53 tums maskinen.

 

20 maj (1821-05-20)

Söndag. Ingenting nytt, allt i ordning.

 

21 maj (1821-05-21)

Bytte ut pumpkannan vid 53:an. För övrigt allt i ordning.

 

22 maj (1821-05-22)

Ingenting att rapportera.

 

23 maj (1821-05-23)

Kl. 4 e.m. stannades 53:an för rensning av den stora ångpannan vid 45 tums cylindermaskinen, och luftpumpskannan byttes ut vid Hjelpen (28:an).

 

24 maj (1821-05-24)

Rensade den stora ångpannan vid 53:an. Maskinen stod hela dagen.

 

26 maj (1821-05-26)

I morse utbyttes pumpkannan vid 53:an, och strax efter det att pumpkannan hade nedsatts, brast 3:e pumpstången, varför det var nödvändigt att taga upp 12 pumprör, vilket arbete var slutfört i kväll. 45:an sattes i gång, men som pumpkannan även där var dålig, stannades maskinen omedelbart.

 

27 maj (1821-05-27)

I dag påsattes en ny pumpstång, och de 12 pumprör, som hade tagits upp i går, sattes ned, och maskinen kom i gång kl. ½ 12 i natt. Härefter riktades pumprören.

 

30 maj (1821-05-30)

Bytte ut pumpkannan vid 53:an och packade luftpumpskannan. – Vid gruvan är allt i ordning.

 

7 juni (1821-06-07)

Som det var läns vid 53:an, stannades maskinen för att byta ut luftpumpskannan och packa cylinderkolven. Maskinen stod från kl. 11 f.m. till ½ 5 e.m. I går kväll utbyttes 11 tums pumpkannan vid Hjelpen.

 

8 juni (1821-06-08)

Ingenting nytt vid Gruvan. Vid 53:an påsattes nya bussningar, vilket uppehöll maskinen från kl. 10 f.m. till 4 e.m. – För övrigt är allt i ordning.

 

12 juni (1821-06-12)

Som det i morse var läns vid 53:an, packades cylinderkolven och luftpumpskannan. – Vid Hjelpen är allt i ordning.

 

13 juni (1821-06-13)

I morse utbyttes pumpkanna och bottenventilen vid 28:an, och maskinen stod från kl. 1 till ½ 5 e.m.    – Var nere och mätte i Restoration.

 

14 juni (1821-06-14)

Var nere i Restoration och justerade gårdagens mätning i stenorten. Vid 53:an reparerades öglan till regulatorstången, som gjordes längre.

 

15 juni (1821-06-15)

Allt i ordning, men 17 tums pumpkannan byttes ut. Mätte i No. 20.

 

16 juni (1821-06-16)

Andreas Arfvidsson började göra i ordning 74 tums maskinen, och vid 53:an utbyttes åter pumpkannan.

 

17 juni (1821-06-17)

Söndag. I e.m. släppte pumpkannan vid 53:an åter vattnet, och maskinen sattes i gång kl. ½ 12 i natt. Allt detta har sin orsak i det dåliga lädret, och det läder, som beställts från England, ligger nu i Helsingör och kan icke komma hit, förrän likviden fullgjorts. Pumpade in vatten i ångpannorna.

 

18 juni (1821-06-18)

I dag sattes 74:an i gång för att slipa till järndelarna.

 

19 juni (1821-06-19)

Ingenting nytt. 74:an går mycket bra.

 

20 juni (1821-06-20)

Ingenting nytt. Stannade 74 tums maskinen.

 

5 juli (1821-07-05)

Vattnet är nere. Ingenting nytt vid gruvan med undantag av att de hava träffat på en förkastning i den stupande arbetsorten (4 mans orten), som synes stupa från nordväst till sydost i Restoration.

 

6 juli (1821-07-06)

I morse utbyttes pumpkannan och bottenventilen vid 53:an. I dag hölls förhör på kontoret angående de kopparriksdaler, av vilka några hade förfalskats, men ingenting kunde företagas med de anklagade.

 

7 juli (1821-07-07)

Allt är i ordning. I natt kommo kolhuggarna i stupning- eller ”4 mans orten” igenom den förkastning, som de hade träffat på den 5:e. Vi måste bemärka, att oaktat arbetsorterna ovanför eller mot nordväst voro så fulla av vatten, att kolhuggarna därstädes knappast kunde arbeta iförda sina ryggskinn, voro orterna en halv timme senare alldeles torra. Så mycket hade orterna på kort tid tömts på vatten. – I dag utbyttes även pumpkannan och bottenventilen vid 28 tums maskinen.

 

8 juli (1821-07-08)

Söndag. Maskinen vid No. 9 går bra, men den vid Hjelpen medelmåttigt, emedan luftpumpen och kondensorn äro i så dåligt skick. – Min farbror och Jane reste i går kväll till Hälsingborg. – Bytte ut luftpumpskannan vid 28:an.

 

9 juli (1821-07-09)

Som det i morse icke var läns i Hjelpen, gingo karlarna icke ned i stupningsorten, utan skickades på e.m. till kanalen. Det är läns vid 53:an och för övrigt allt i ordning vid gruvan.

 

10 juli (1821-07-10)

Som det icke var läns i Hjelpen, rensades rökkanalerna för att se, om icke detta skulle hjälpa. Som det på grund av den sydliga vinden icke varit något drag i eldstaden, är detta möjligen delvis skuld till att maskinen icke går så bra. Ett annat skäl är, att luftpumpskannan och kondensorn äro i så dåligt skick. Härtill kommer, att ångpannan har sjunkit ned på baksidan med påföljd, att det är ännu sämre drag. – I e.m. utbyttes pumpkannan vid 53:an. Kl. 1 i morse var det läns.

 

11 juli (1821-07-11)

Kl. 6 i går e.m. var det läns vid 53:an och 28:an. För övrigt ingenting nytt vid gruvan. Karlarna voro i dag nere i stupningsorten i Hjelpen, efter att hava varit uppe sedan i fredags. Fem av de gamla ryssarna skickades i väg i dag. I e.m. är allmän lottning.

 

12 juli (1821-07-12)

Allt är i ordning vid maskinerna. Vid lottningen i går kväll närvoro 65 man, och lägger man härtill arbetarna i våtorter var det i allt 91 kolhuggare, inklusive 2 s.k. lejhuggare, d.v.s.: 21 i Restoration, 31 i Försöket och 39 i Hjelpen. Som karlarna tillhörande Försöket icke infunno sig i tid och några av dem icke hade några flanellskjortor, ”våtortshattar” m.m., ansågs det bäst att inställa arbetet i nämnda schakt i dag. Kl. 6 voro endast 8 man nere. – Packade cylinderkolven och rensade cisternen vid 28 tums maskinen. I e.m. kom min Farbror från Hälsingborg.

 

13 juli (1821-07-13)

I morse allt i ordning. Min Farbror var nere i Restoration och Försöket.

 

14 juli (1821-07-14)

I dag var allt i ordning vid alla schakt och maskiner med undantag av att 11 tums pumpkannan vid 28:an började släppa vattnet. – I dag kommo damer och herrar (sannolikt från Ramlösa) i 8 vagnar hit för att se på gruvorna, men ingen av dem var nere i schakten. Strax efter kl. 6 i kväll avreste min Farbror och Jane till Hälsingborg. – Folket fick mycket litet pengar i kväll.

 

15 juli (1821-07-15)

Söndag. I morse utbyttes pumpkannan i Hjelpen, och 28:an sattes åter i gång vid ½ 10-tiden på f.m.

 

16 juli (1821-07-16)

Ingenting nytt vid gruvan. Det är läns vid maskinerna och allting i ordning.

 

17 juli (1821-07-17)

I går kväll kl. 8 slog 53 tums maskinen så hårt utåt, att pumpkannan i 17 tums pumpsatsen fastnade. Maskinen stod hela natten, och i morse vid 9-tiden fingo de upp pumpkannan. För övrigt ingenting nytt vid gruvan. Min Farbror återkom i dag från Hälsingborg i sällskap med en Baron Klinckowström, en svensk herre, som hade varit ute och rest i Amerika och Frankrike med sin son. – Som det icke var läns i stupningsorten i Hjelpen, voro karlarna, som arbeta därstädes, hemma.

 

18 juli (1821-07-18)

I morse allt i ordning och endast 3 man hemma, d.v.s. en man från varje schakt. Det är ännu icke läns vid 53:an, där pumpkannan sent i natt utbyttes.

 

19 juli (1821-07-19)

Vid gruvan ingenting nytt. Rensade rökkanalerna vid 53 och 45 tums maskinerna. – Vid 45:an var utloppsöppningen för rökgaserna för liten, varför ett nytt hål togs upp för att få ut askan.  – I dag kommo båda Grevarna Piper och 2 andra adelsmän i sällskap med min Farbror från Hälsingborg, dit de återvände på kvällen.

 

20 juli (1821-07-20)

I morse sattes 53:an i gång, sedan kanaler m.m. rensats. För övrigt ingenting att anteckna.

 

21 juli (1821-07-21)

I dag har maskinen (53:an) gått bra, men det är ännu icke läns. Bytte ut pumpkannan och rensade rökkanalerna vid 28 tums maskinen, där det icke var läns i stupningsorten förrän kl. ½ 9 i morse.

 

22 juli (1821-07-22)

Söndag. Ingenting att anteckna förutom det att arbetarna i går kväll erhöllo hela sin innestående avlöning (med undantag av några få skilling), varmed de naturligtvis voro mycket tillfredsställda.

 

23 juli (1821-07-23)

Som det i dag är måndag, hade man som vanligt väntat, att många arbetare skulle hava stannat hemma, men endast 9 man voro frånvarande från sitt arbete som kolhuggare.

 

24 juli (1821-07-24)

I morse voro 11 man hemma. – Som det var läns vid 53:an, tätades och fastskruvades 17 tums pumprören. – I e.m. packades 53 tums cylinderkolven.

 

25 juli (1821-07-25)

I dag återkom min Farbror från Hälsingborg och reste dit igen efter middagen, sedan han inspekterat gruvan. 4 man sysselsatta med att rensa kanalen.

 

26 juli (1821-07-26)

I dag äro 28 man frånvarande, emedan de hava fått tillåtelse att resa till Hälsingborgs marknad, som pågår i dag. Vattnet är nere, och allting är i ordning vid båda maskinerna.

 

27 juli (1821-07-27)

I morse var det läns vid båda maskinerna. – I går voro 5 officerare här, av vilka 4 voro nere i Restoration. En av dem, Löjtnant af Klinteberg, är son till Landshövdingen i Malmö. 3 man rensa diket.

 

28 juli (1821-07-28)

Som det var läns vid 53:an kl. ½ 7 i morse, utbyttes 17 tums pumpkannan, och maskinen var åter i gång kl. 8 f.m. Det är läns i Hjelpen. – 16 kolhuggare från alla 3 gruvorna äro hemma. Storm och regn. – 3 man rensa det dike, som grävdes till kanalen i vintras. – Kl. 12 utbyttes åter pumpkannan vid 53:an.

 

29 juli (1821-07-29)

Söndag. Allt i ordning.

 

30 juli (1821-07-30)

I morse utbyttes 17 tums pumpkannan vid 53:an. För övrigt ingenting att anteckna. De 2 timmermännen Hellsing och Holmstedt reparera en båt vid Höganäs. De hade fått tillåtelse härtill av Major Gram. – Nordberg är vid nybygget, och Fagerström sotar.

 

31 juli (1821-07-31)

I morse var det läns både vid 53 och 28 tums maskinen. 16 kolhuggare äro hemma. Timmermännen och murarna vid samma arbeten som i går. Vid ½ 2-tiden i e.m. brast svänghjulsaxeln till maskinen vid Hjelpen i mitten av lagerskålen, och ett bud sändes genast till min Farbror i Hälsingborg. Som det icke fanns någon reservaxel, spändes hästarna för vandringen vid Besväret.

 

1 augusti (1821-08-01)

I morse släppte 17 tums pumpkannan vid 53:an åter vattnet, troligtvis beroende på det dåliga lädret. Togo ut den avbrutna axeln till maskinen vid Hjelpen.

 

2 augusti (1821-08-02)

Som det i morse var läns vid 53:an, tömdes den lilla ångpannan för att rensa denna och rökkanalerna m.m. Samtidigt togos balanskedjorna av för reparation. Vi sågo även över cylinderkolven, cylindern m.m.

 

3 augusti (1821-08-03)

Vid 12-tiden i natt kom 53:an i gång. I morse tycktes det åter vara något fel på pumpkannan, och med all sannolikhet måste den bytas ut i e.m. Axeln till maskinen kom hit vid 12-tiden.    – 17 tums pumpkannan byttes ut i e.m.

 

4 augusti (1821-08-04)

I morse kl. ½ 7 kom maskinen vid Hjelpen i gång. Karlarna gingo ned i Besväret, men kommo upp med hjälp av maskinen. I dag släppte 17 tums pumpkannan vid 53:an åter vattnet och byttes ut.

 

5 augusti (1821-08-05)

Söndag. I morse släppte pumpkannan åter vattnet tack vare dålig kvalitet på lädret. Som det är söndag, var det inget arbete i gruvorna.

 

6 augusti (1821-08-06)

I morse var allting i ordning.

 

7 augusti (1821-08-07)

I natt träffade kolhuggarna i stupningsorten i Försöket på en ny förkastning, som kastar uppåt. Det är läns vid 53 tums maskinen.

 

8 augusti (1821-08-08)

Ingenting att anteckna. Min Farbror återkom från Hälsingborg.

 

9 augusti (1821-08-09)

Ingenting att anteckna. Förkastningen i Försöket fortsätter ännu. – I e.m. återvände min Farbror till Hälsingborg. Sent på kvällen utbyttes åter 17 tums pumpkannan, som varit i gång sedan söndagen den 5.

 

10 augusti (1821-08-10)

Allt är i ordning med undantag av 28 tums maskinen, som icke vill gå tillfredsställande.

 

11 augusti (1821-08-11)

I kväll utbyttes luftpumpskannan vid 28:an, och som det var läns vid 53:an, utfördes erforderliga reparationer på diverse delar, såsom parallellrörelsen m.fl.

 

12 augusti (1821-08-12)

Söndag. Ingenting nytt.

 

13 augusti (1821-08-13)

Som det icke var läns i Hjelpen, kunde de 3 kolhuggarna i horisontalorten icke arbeta. I dag biträdde Hellsing Holmstedt med att lägga golv i nybygget vid Ryd. De 3 man, som sedan någon tid hava rensat diket, äro fortfarande sysselsatta härmed, och för att få det tätt, packa de i dag in lera. – Det är läns vid 53 tums maskinen.

 

14 augusti (1821-08-14)

Som vattnet fortfarande står uppe i horisontalorten i Hjelpen, äro de 3 karlarna hemma. – Vid 53:an som i går.

 

15 augusti (1821-08-15)

I går kväll var det alldeles läns i Hjelpen. Timmermännen sysselsatta som förut. Vid ½ 7-tiden i e.m. måste 17 tums pumpkannan åter bytas ut. Vattnet är nere. Förkastningen i Försöket fortsätter.

 

16 augusti (1821-08-16)

Kl. 1 i natt var det åter läns vid 53 tums maskinen. Som de 3 timmermännen Hellsing, Holmstedt och Arfvidson nu hava avslutat golvläggningen i nybygget, började de i morse taga ned maskinen vid Association, vilken är avsedd att sättas upp vid Försöket.

 

17 augusti (1821-08-17)

Kl. 1 i natt var det läns i Hjelpen och vid 53:an, men kort efteråt utbyttes pumpkannan och bottenventilen vid 53:an.

 

18 augusti (1821-08-18)

Ingenting nytt i morse, men på e.m. var det nödvändigt att åter byta ut 17 tums pumpkannan. – I dag återkom min Farbror från Hälsingborg, och ett paket engelskt läder, som länge legat i Helsingör för gruvans räkning, kom hit. 3 man hålla på med nedtagningen av maskinen, och Nordberg är vid nybygget.

 

19 augusti (1821-08-19)

Söndag. Ingenting nytt. Vattnet nere.

 

20 augusti (1821-08-20)

Var nere i Försöket och mätte där fram till förkastningen, som synes vara densamma som den, som förorsakade ett stort jordras för ca 2 år sedan, då det uppkomna hålet omedelbart fylldes med vatten. Vid mätning ovan jord befinner sig denna förkastning endast några få fot från nyssnämnda hål.

 

21 augusti (1821-08-21)

Bytte åter ut 17 tums pumpkannan vid 53:an. Den hade varit i gång sedan i lördags. Nu nedsattes en med det engelska läder, som hade kommit den 18:e. Till följd av förkastningen inställdes arbetet tills vidare i stupningsorten i Försöket. – Doktorn dog av slag.

 

22 augusti (1821-08-22)

Allting är i ordning vid gruvan. Nordberg började taga ned ångpannan vid Association.

 

23 augusti (1821-08-23)

I dag reste min Farbror till Hälsingborg. – Det är läns vid 53:an, och för övrigt är allt i ordning.

 

24 augusti (1821-08-24)

Ingenting att anteckna. – Maskinerna gå bra.

 

25 augusti (1821-08-25)

Vid 53 tums maskinen packades cylinderkolven och luftpumpskannan. För övrigt ingenting annat nytt än att ett stort antal arbetare äro hemma på grund av sjukdom.

 

26 augusti (1821-08-26)

Söndag. I går kväll var det åter läns, och pumpkannorna vid både 53:an och 28:an stå bra vid lag. När 28 tums maskinen är fullt i ordning och vattnet är nere och man sätter den i gång, efter det att den stått en halv timme, behöver den i allmänhet 2 timmar för att åter pumpa läns. – Doktor Linderström begrovs i e.m. vid 6-tiden. Min Farbror, Pastorn och 12 andra voro närvarande. – Vid 28:an utbyttes luftpumpskannan.

 

27 augusti (1821-08-27)

Till följd av nyssnämnda ombyte voro karlarna icke nere i horisontalorten. För övrigt är allting i ordning.

 

28 augusti (1821-08-28)

Det är ännu icke läns i horisontalorten i Hjelpen. Mätte i Restoration och i den östra schaktsorten i Hjelpen. Min Farbror var även nere för att se på förkastningen i Försöket. Det var läns vid No. 9.

 

29 augusti (1821-08-29)

I går kväll började de reparera ångpannan vid Restoration, och kl. ½ 5 i morse var den åter tät, men den sprack vid vattenpåfyllningen, blev till synes åter tätad och var fylld vid 6-tiden i morse, men efter ca en timme sprack den åter. Det oaktat voro karlarna nere i rätt tid, men ingen koluppfordring. Ångpannan tömdes.

 

30 augusti (1821-08-30)

Som ångpannan stod under reparation, var det inget arbete i Restoration. Endast 4 man voro nere i natt. – Min Farbror mätte ovan jord från No. 16 för att utröna syftningen på förkastningen.

 

31 augusti (1821-08-31)

Maskinen vid Restoration står fortfarande under reparation, och kolen uppfordras vid Försöket.

 

1 september (1821-09-01)

Uppfordrade kol i Restoration.

 

18 september (1821-09-18)

Rensade ångpannorna vid 45 och 53 tums maskinerna.

 

19 september (1821-09-19)

Började avsänka ett förbindelseschakt till den östra huvudorten i Restoration.

 

22 september (1821-09-22)

Vid Försöket blev ångpannan lagd på sin bädd.

 

28 september (1821-09-28)

Bytte ut 17 tums pumpkannan och rensade dunten.

 

29 september (1821-09-29)

Maskinen vid Försöket färdig i e.m. För övrigt ingenting nytt. Började pumpa i förbindelseschaktet i Restoration.

 

30 september (1821-09-30)

Söndag. Efter att i går hava provkört maskinen vid Försöket, varvid den gick mycket bra, lade vi i dag hästvindslinorna över linskivan till denna maskin. Fyllde dammen med vatten.

 

1 oktober (1821-10-01)

Oaktat pumpkannan och bottenventilen vid 28 tums maskinen hade bytts ut i fredags kväll, var det i morse icke läns i stupningsorten. Maskinen vid Försöket kom i gång mycket bra och gick bra hela f.m., men på e.m. gick den så dåligt, att de flesta av kolhuggarna m.fl. voro tvungna att komma upp i Restoration.

 

2 oktober (1821-10-02)

Maskinen vid Försöket och även alla de övriga äro fullt i ordning. – Ingenting nytt vid gruvan.

 

3 oktober (1821-10-03)

Som det  i dag är första marknadsdagen i Hälsingborg, voro många av vårt folk där. För övrigt ingenting nytt. – Allmän lottning bland 72 man.

 

4 oktober (1821-10-04)

I dag äro de flesta arbetarna i Hälsingborg, vartill Major Gram givit dem tillåtelse. Som inga kolhuggare voro nere, har inget arbete utförts. Det är läns vid båda maskinerna.

 

5 oktober (1821-10-05)

D:o, d:o. Mycket få man i arbete i dag, endast 5 i Restoration, men ingen utfraktning. I Försöket inga, och i Hjelpen endast några få man, ehuru det är läns i schaktet. Det är läns i No. 9.

 

6 oktober (1821-10-06)

Vattnet är nere, och allt är i ordning. Ångpannesmederna sysselsatta med att montera ned den stora ångpannan vid 53:an, och de 2 timmermännen Arfvidson och Hellsing reparera ladugården. Major Gram har på marknaden i Hälsingborg köpt 8 oxar.

 

7 oktober (1821-10-07)

Söndag. Ingenting att anteckna. Min Farbror återkom från Hälsingborg, där han varit sedan den 28 förra månaden.

 

8 oktober (1821-10-08)

Det är läns vid maskinerna, och i betraktande av att det är måndag, äro mycket få arbetare hemma.

 

9 oktober (1821-10-09)

I morse kl. 7 var det läns vid 53 tums maskinen. Walter tog ned parallellrörelsen för reparation och för att gjuta en ny  bussning till balansöglan. Maskinen sattes i gång kl. ½ 4 e.m. – Min Farbror var uppe vid Restoration och mätte ovan jord till förkastningen i stupningsorten och även från giman av den stupande huvudorten i Försöket till ovannämnda förkastning, vars syftning är S 6º O, d.v.s. från giman av Försökets stupande huvudort till förkastningen i Restoration (eller till den arbetsort, som går fram genom densamma). Avståndet är 65 famnar.

 

10 oktober (1821-10-10)

Var nere i Restoration med min Farbror för att se på förkastningen i stupningsorten. – 53:an kom i gång kl. ½ 4 i går e.m.

 

11 oktober (1821-10-11)

Allt är i ordning, och det är läns vid maskinerna. – Min Farbror reste till Hälsingborg i e.m. kl. ½ 3.

 

12 oktober (1821-10-12)

I morse var det läns vid maskinerna. För övrigt ingenting nytt. I e.m. bröt en vattenåder fram i den stupande huvudorten i Restoration, 11 famnar nedanför förbindelseschaktet.

 

13 oktober (1821-10-13)

Allting är i ordning vid maskinerna och gruvorna med undantag av Restoration med anledning av vattenådern. – Rensade ångpannan vid 28 tums maskinen.

 

14 oktober (1821-10-14)

Söndag. I förbindelseschaktet i Restoration nedsattes den tryckverkspump, som tillhör maskinen vid No. 17. Bytte ut 17 tums pumpkannan vid 53:an. I kväll var det läns i Restoration.

 

15 oktober (1821-10-15)

Som vattenådern har minskat eller satt av, håller den ena pumpen läns i stupningsorten i Restoration. – Vid 53 tums maskinen var det läns kl. 4 e.m.

 

16 oktober (1821-10-16)

Packade cylinderkolven och luftpumpskannan till 53 tums maskinen. Vattenådern i Restoration har ytterligare minskat något utan hjälp av den nyligen nedsatta pumpen, men den måste hållas i oavbruten gång av 8 man med 4 man per skift.

 

17 oktober (1821-10-17)

Allt som i går. Maskinerna gå bra. I kväll kom min Farbror hem. Han har under sin bortovaro besökt Dr. Wåhlin i Norrvidinge. – Omedelbart efter sin ankomst skickade han efter Förman Germund och bestämde, att endast 4 man skulle arbeta vid pumpen i avsänkningsschaktet i Restoration, 2  i varje skift, samt att 2 nya arbetsorter skulle påbörjas i omedelbar närhet därav för att sysselsätta karlarna, till dess de om möjligt kunna driva igenom förkastningen för att se, om vattenådern minskar. I morse hade hela den nedmonterade ångpannan vid 53:an förts över till verkstaden.

 

18 oktober (1821-10-18)

Vid 53:an var det läns kl. 4 f.m. – Oaktat vädret är långt ifrån milt och kallt om nätterna, finnas fullt utslagna blommor på ett av äppelträden i min Farbrors trädgård! – Kl. 5 i e.m. var det omöjligt för de 2 karlarna vid ”patentpumpen” att hålla vattnet nere i avsänkningsschaktet, varför det rann över och in i horisontalorten.

 

19 oktober (1821-10-19)

53:an håller som vanligt vattnet nere, och i morse var det läns. Den vattenåder, som påträffats i Restoration, är därför icke någon ny åder, ty i annat fall hade det varit mer vatten i Maskingruvan. De karlar, som voro i huvudorten, sattes att bryta i en eller två pelare.

 

20 oktober (1821-10-20)

I morse kl. 3 var det läns vid maskinerna, och som vanligt stannades en maskin under 3 timmar. – I natt har Carl Andersson, som håller på att driva igenom förkastningen i Restoration, träffat på sandstensband.

 

21 oktober (1821-10-21)

Söndag. Det är läns vid maskinerna, och allt är i ordning.

 

22 oktober (1821-10-22)

D:o,d:o. Nere i Restoration med min Farbror för att se på förkastningen. – Min Farbror reste till Hälsingborg i e.m.

 

23 oktober (1821-10-23)

I dag reste ångpannesmederna Ljunggren, Wahlgren och P. Andersson till Hälsingborg med stans- eller klippmaskinen för att bygga ångpannan till nya ångfartyget.

 

24 oktober (1821-10-24)

I e.m. kom Liljegren, som har varit hos Greve Posse på Hjälmshult för att gräva en brunn, till mig med ett brev från min Farbror att skicka honom avvägningsinstrumentet, emedan Liljegren hade funnit kol vid brunnsgrävningen. – Började sätta upp handvinschen vid borrhål No. 63. Materialierna härtill hade körts dit i går.

 

25 oktober (1821-10-25)

I  morse kl. 5 var det läns vid 53:an, och maskinen stannades endast under 2 timmar, emedan pumpkannan började strejka. Under andra förhållanden hade maskinen fått stå i 3 timmar och vara i gång i 9 timmar och på så sätt hållit läns trots vattenådern i Restoration. – Bytte ut pumpkannan i 17 tums pumpsatsen. Det var inget fel på densamma, men en av sprintarna hade lossnat, och samma pumpkanna kan åter sättas ned. Lädret var lika bra som när pumpkannan sattes ned den 14 dennes. Det är engelskt läder. I borrhål No. 63 invid Plöninge börja de taga upp förbyggnaden.

 

26 oktober (1821-10-26)

Allt är i ordning vid maskinerna. – I borrhål No. 63 har det brutit fram så mycket kvicksand eller lera i natt, att det är med stor svårighet vi kunna få upp timret eller snarare den del därav, som vi kunna komma åt. – En Filosofie Doktor vid namn Rose från Berlin var här i dag och var nere i Restoration. Han är på hemresa till Berlin efter en resa genom Sverige och ett besök i Norge. Han synes fullständigt behärska mineralogi och naturkunnighet i allmänhet. Olyckligtvis var min Farbror icke hemma och kunde taga emot honom.

 

27 oktober (1821-10-27)

I natt var det läns vid 53:an, och i morse utbyttes pumpkannan och bottenventilen vid 28 tums maskinen. Vid borrhål No. 63 äro 4 man sysselsatta med att plocka spik ur plankor, som tagas upp där.

 

28 oktober (1821-10-28)

Söndag. Ingenting att anteckna. – Vattnet är nere. Min Farbror kom hem från Hälsingborg.

 

29 oktober (1821-10-29)

Min Farbror var uppe vid schakten och borrhålet. På sistnämnda stället gav han order, att de skulle kasta upp så mycket som möjligt för att åter kunna borra, och härmed äro karlarna nu sysselsatta. – Packade cylinderkolven och luftpumpskannan till 53:an.

 

30 oktober (1821-10-30)

Började i morse att kasta upp kvicksand m.m. ur borrhål No. 63 och samtidigt naturligtvis även att draga upp vatten. – Ingenting nytt vid maskinerna.

 

31 oktober (1821-10-31)

Allt som i går. Avlöningen avslutades i dag, lottningen mellan arbetsorterna ägde rum i e.m.

 

1 november (1821-11-01)

I morse togos de 11 hästarna upp i Restoration, så att stallet kan flyttas till Försöket. De flesta hästarna äro litet sjukliga, varför de skola få vara uppe några dagar, så att hovslagaren kan få syna dem. Det är läns och allt är i ordning vid maskinerna. – Min Farbror reste till Hälsingborg i e.m. Mycket stormigt väder med sydlig vind, från vilket håll det nu har blåst de sista 3 veckorna.

 

2 november (1821-11-02)

Under den gångna natten har det blåst mycket hårt från SSV, och det har fortsatt att blåsa hela dagen. – Det är läns vid maskinerna, och muraren Nordbeck har avslutat ässjan vid Försöket. Timmermännen äro sysselsatta med att sätta upp en skorsten av plank. En härd har byggts, och en blåsbälg skall sättas upp för att hackorna skola kunna vässas vid gruvan, emedan det är så lång väg till smedjan vid Gruvgården. – Vid borrhål No. 63 hålla 8 man på att kasta upp lera m.m., och i dag hava de lagt 2 balkar under ändarna av de andra balkarna, så att dessa senare icke skola sjunka längre ned eller giva efter. – Restoration stannade i går med undantag av 2 man och 2 pojkar (1 man och 1 pojke på dagskift och de andra på nattskift), som arbeta i förkastningen och hjälpas ned av dem, som sköta svänghjulet.

 

3 november (1821-11-03)

I natt har det blåst svår storm från väster. Flera skutor befunno sig i hamnen, och en av dem drev i land i natt. En annan skuta, tillhörande Assessor Kjellman och lastad med kol, blev vattenfylld och sjönk mitt i hamnen vid 7-tiden i morse. – Ingenting nytt vid gruvan.

 

4 november (1821-11-04)

Söndag. Vid 7-tiden i morse började det snöa, och det har fortsatt hela dagen. – Vinden ostlig. – Var ute och åkte släde för första gången i vinter. – Bytte ut pumpkannan vid Hjelpen.

 

5 november (1821-11-05)

Ingenting särskilt att anteckna från gruvan. Vid 53:an packades cylinderkolven och luftpumpskannan packades samt bultar m.m. smordes.

 

6 november (1821-11-06)

Den snö, som föll i söndags, har genom sin tyngd förorsakat att borrhålets sidor rasat in, varför det kommer att krävas något arbete för att få upp det nedrasade. Förmännen sysselsatta med att sätta upp ett stall i Försöket eller snarare att flytta det gamla från Restoration.

 

7 november (1821-11-07)

Allt som i går. – Mycket sträng kyla. Vinden ostlig.

 

8 november (1821-11-08)

I dag sattes 5 hästar ned i Försöket. Vid borrhålet fortfarande samma arbete. De fortsätta med att taga upp kvicksand och lera och äro icke mycket besvärade av vattnet. – Vid maskinerna är allt i ordning.

 

9 november (1821-11-09)

Fortfarande sträng kyla. – I dag återkom min Farbror från Hälsingborg.

 

10 november (1821-11-10)

I dag sattes de återstående hästarna ned i Försöket, där stallet nu är färdigt. Det är nu 11 hästar nere i gruvan, och en uppe är sjuk. För närvarande sysselsättas 5 gamsare och 4 hästar ovan jord vid denna gruva.

 

11 november (1821-11-11)

Söndag. I dag höjdes förbyggnaden i Försöket ungefär en halv planka.

 

13 november (1821-11-13)

Mätte i dag i Försöket från schaktet och började ett borrhål No. 64 i den östra stenorten i förkastningen i Restoration i avsikt att fastställa, var kolet ligger där. Rensade den stora ångpannan vid 53:ans maskingruva och kilade fast kvadranten på 53:ans balans samt utförde en del mindre reparationer (maskinen stannade kl. ½ 9 f.m.).

 

14 november (1821-11-14)

I går kväll sattes ytterligare 4 man vid handvinschen (jacken) vid borrhål No. 63 på fältet, så att där skall kunna arbetas både natt och dag. De 3 schaktsänkarna därstädes komma sålunda att avlösa varandra var 8 timme. I morse rensades den lilla ångpannan och rökkanalerna vid 53 tums maskinen, som åter kom i gång vid ½ 3-tiden på e.m. efter att hava stått i 30 timmar, d.v.s. från kl. ½ 9 i går f.m. – Vid Försöket togo de ned hästvandringen för att lägga upp den på timmergården.

 

15 november (1821-11-15)

I dag var ett större antal man hemma än vad som varit vanligt på sista tiden. De sjukrapportera sig, men detta inträffar ofta första dagen efter avlöningen. – I borrhålet No. 64 i Restoration hade de i natt borrat 5 ½ fot, och i det andra eller No. 63 kasta de upp material från sidorna.

 

19 november (1821-11-19)

I dag utbyttes bottenventilen vid 53 tums maskinen. Som pumpkannan var bra, sattes den åter ned. – Förman Dahlberg dog i dag efter en kort sjukdom. – I dag träffade de på kol i borrhål No. 64, men avbröto borrningen, tills min Farbror lämnar närmare order.

 

20 november (1821-11-20)

Bytte ut pumpkannan och bottenventilen vid Hjelpen varvid en av timmermännen, Bergman, fick sin arm svårt skadad. – Packade även 53:ans cylinderkolv. För övrigt ingenting att anteckna.

 

21 november (1821-11-21)

D:o, d:o, med undantag av att Hellsing och Arfvidson började göra maskinen vid No. 17 i ordning, emedan cylindrarna till ångfartyget skola borras här.

 

23 november (1821-11-23)

Som jag hade mottagit ett brev från min Farbror, gick jag tillsammans med Lindh och Germund ned i Restoration och borrade igenom kolet i No. 64, satte upp ett protokoll och tog borrprov, varvid flötsen visade sig vara som följer: taktjockleken var 2 famnar 3 fot 1 ¼ tum från början av borrhålet, och de borrade 4 fot 2 ¾ tum genom kolet till underleran. Kolet synes vara ungefär lika det ovanför, och det befanns vara 3 famnar 3 fot 4 tum till underleran. – I e.m. återkom min Farbror från Hälsingborg.

 

24 november (1821-11-24)

Var nere i Restoration och mätte i schakt Association till borrhålet i förkastningen, och min Farbror stakade ovan jord ut platsen för ett schakt, som skall sänkas 5 famnar nordost om ovannämnda borrhål.

 

26 november (1821-11-26)

I dag hava maskinerna gått bra. Som karlarna klaga över luften i Försöket, äro fogdarna och förmännen nere i dag för att undersöka förhållandet.

 

27 november (1821-11-27)

Som det är för mycket vatten i Hjelpen, uppfordras kolen i Besväret med hästvinden. – För övrigt ingenting nytt.

 

28 november (1821-11-28)

D:o, d:o.

 

29 november (1821-11-29)

D:o. Packade cylinderkolven och luftpumpskannan till 53 tums maskinen.

 

30 november (1821-11-30)

Det är läns i Hjelpen med undantag av i stuporten. I borrhålet på Plöningefältet (No. 63) inställdes arbetet i e.m. för att i morgon börja den nya avsänkningen.

 

1 december (1821-12-01)

I morse kl. 9 tog jag upp den första torvan vid den nya fyndigheten, som fått namnet Hazard och ligger alldeles intill Måarp, nordost om Restoration. I förrgår kväll drev kanonbåten (Kapten Ögnalodh) i land vid härvarande hamninlopp och var tvungen att kapa stormasten. Kapten Ögnalodh önskade få 4 timmerstockar till en nödmast, och 2 st. kördes ned till Höganäs, men han använde dem icke. – Efter arbetets slut vid Hjelpen i kväll, slogo de upp hål i rökkanalerna för att reparera ångpannan, som hade spruckit, samt för att även reparera murverket runt ångpannan och rensa rökkanalerna vid 28:an.

 

3 december (1821-12-03)

Som vattnet hade stigit i Hjelpen, skickades de där sysselsatta kolhuggarna till Union, till dess 28 tums maskinen och ångpannan blivit grundligt reparerade. – En ”Nordbåt” förliste i natt i närheten av Höganäs, och mellan 20 och 30 lådor brännvin (brandy) drevo i land, och i dag hålla de på med de 7 skutor, som förliste i går morse. Det blåser fortfarande hård storm.

 

4 december (1821-12-04)

Smederna börja med ångpannan till 28 tums maskinen. 53:ans cylinderkolv och luftpumpskanna packades.

 

5 december (1821-12-05)

Togo upp 28 tums cylinderkolven för att sätta en blyfläns på cylinderbotten och utföra andra reparationer. – Min Farbror återkom i dag från Hälsingborg.

 

6 december (1821-12-06)

I dag reste min Farbror åter till Hälsingborg efter att hava gjort en tur runt gruvan.

 

8 december (1821-12-08)

Hellsing har fått upp cylindern, som är klar för borrning. Maskinen vid No. 17 har de sista 10 dagarna stått under reparation.

 

9 december (1821-12-09)

Söndag. I morse rensades ångpannan och rökkanalerna till maskinen vid Försöket.

 

10 december (1821-12-10)

Smederna äro fortfarande i arbete vid 28 tums maskinen, och de bliva troligtvis icke färdiga före slutet av denna vecka. – Började arbeta i dubbla skift vid den nya fyndigheten.

 

11 december (1821-12-11)

Bytte ut pumpkannan vid 53:an. Denna pumpkanna har varit nere över en månad. Avsänkningen fortgår mycket bra. Inget vatten och ingen lera på botten. Satte i går upp linskivan till handvinschen.

 

18 december (1821-12-18)

Murarna började reparera ångpannebädden vid 28:an. För övrigt ingenting nytt.

 

20 december (1821-12-20)

Murarna avslutade arbetet med 28:ans ångpanna.

 

22 december (1821-12-22)

Började sätta in förbyggnaden i Hazard, och 7 schaktsringar äro nu färdiga. Av de 6 schaktsänkarna komma därför 3 att arbeta på dagarna och 3 på nätterna, så länge de hålla på med förbyggnaden. – Packade 53:ans cylinderkolv. Där är närapå läns, oaktat vi hava fått en hel del mera vatten där, sedan Hjelpen stannade. Dessförinnan kunde 53:an stå 6 timmar av de 24 och hålla vattnet nere, men nu kan den knappast stå 4 timmar.

 

23 december (1821-12-23)

Söndag. Schaktsänkarna sysselsatta med förbyggnaden i Hazard.

 

24 december (1821-12-24)

I dag brast stången till ”Y-et” i 17 tums pumpsatsen, och ett pumprör lyftes upp, innan vi kunde få det loss. Efter reparation sattes det åter fast. – Som det är Julafton, stannade arbetet i gruvorna före middag.

 

25 – 26 december (1821-12-25/26)

Helgdagar. Inget arbete. 53:an är i gång.

 

31 december (1821-12-31)

Ingenting särskilt att anteckna. Avsänkningen går mycket bra. Det är fortfarande samma material i botten. Leran är dock icke så hård som förut. – Många arbetare äro hemma på grund av helgdagarna. – Vädret är mycket blåsigt och regnigt. Ännu ingen frost, vägarna äro ovanligt smutsiga.

 

 

1822

 

2 januari (1822-01-02)

Som det i går kväll var allmän lottning, infunno sig endast ett fåtal kolhuggare i morse, och det uppfordrades så litet kol, att mycket litet arbete utfördes. Pojkarna och de övriga, som voro där, skola var och en få en ¼ dagavlöning. – Den 31 december avslutades stenorten i Restoration, d.v.s. 5 famnar från borrhålet där till den nya avsänkningen. Arbetarna kunde tydligt höra varandra, d.v.s schaktsänkarna i schaktet och de, som drevo orten. – Återkom i dag från Hälsingborg, dit jag de sista 4 dagarna rest fram och tillbaka.

 

4 januari (1822-01-04)

Avsänkningen fortskrider mycket bra på samma sätt som förut med endast litet eller inget vatten.

 

5 januari (1822-01-05)

D:o, d:o. Min Farbror reste till Hälsingborg.

 

7 januari (1822-01-07)

D:o, d:o. Det är endast det, att leran håller sig icke kvar i väggarna så länge, att de kunna sänka en hel planklängd, varför de äro tvungna att sätta in schaktsringar på varje famn. – En mycket sträng kyla har satt in, varför åtgärder vidtogos för att förhindra, att alla rör, pumpar etc. i maskinen utsattes för risken att frysa. Även packades cylinderkolven och luftpumpskannan till 53:an. Ångpannan till uppfordringsmaskinen vid Hjelpen tömdes.

 

9 januari (1822-01-09)

I dag förbyggdes ytterligare en famn i sänkschaktet, varför det nu är 11 famnar i allt. – Vattnet minskar vid 53:an, men där är ännu icke läns. – I morse kom den andra cylindern till ångfartyget ut hit för att borras, och den, som redan borrats skickades i retur med samma vagn till Hälsingborg. – Kylan är fortfarande mycket sträng. Vinden är ostlig.

 

10 januari (1822-01-10)

I dag återkom min Farbror från Hälsingborg. Hellsing arbetade icke med cylindern i dag, emedan han måste göra en kista till Måns Lotz´ hustru. – Vattnet vid 53 tums maskinen fortsätter att sjunka, så länge maskinen är i gång. I natt sjönk det 4 tum. Avsänkningen och allting för övrigt fortgår normalt. – I dag var det storm med regn, snö och snöslask. Vinden sydvästlig och västlig.

 

11 januari (1822-01-11)

I morse satte Hellsing fast cylindern med kedjor för att så snart som möjligt börja borra densamma. Då 53 tums maskinen oavbrutet är i gång, sjunker vattnet i No. 9 ca 4 eller 5 tum på 24 timmar.

 

12 januari (1822-01-12)

Hellsing började borra cylindern till ångfartyget. – 53:an har gått bra hela natten, och vattnet har sjunkit något.

 

14 januari (1822-01-14)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste i går för att för ångfartygets räkning betala avlöningarna till ångpannesmederna och smederna.

 

15 januari (1822-01-15)

I natt träffade de på en vattenåder på ett djup av 13 famnar 2 fot i sänkschaktet Hazard i sand och grus i stället för lera, som vi hade förut.

 

16 januari (1822-01-16)

Bytte i går kväll ut pumpkanna och bottenventil till 53:an och satte i gång maskinen vid 10-tiden. Började även fylla ångpannan till maskinen vid Hjelpen. För att få fram vatten till fyllning av ångpannan vid 28:an var det nödvändigt att dämma upp det vatten, som rinner från 53 tums maskinen och gräva ett litet dike bakom 28:an, så att vattnet kan rinna den vägen, eftersom det icke kan komma fram i det lilla dike, som går förbi No. 17 från 53:an. – 28:an sattes i gång vid 8-tiden på kvällen. Min Farbror reste till Hälsingborg i e.m.

 

17 januari (1822-01-17)

28:an gick hela natten, men i morse utbyttes luftpumpskannan, och några reparationer utfördes på maskinen. – Rökkanalerna rensades vid 53:an. Maskinen stod ca 4 timmar och sattes i gång vid 3-tiden på e.m., och sedan har vattnet sjunkit något.

 

18 januari (1822-01-18)

I sänkschaktet är det samma sorts sand och grus i botten, men som materialet nu innehåller mera vatten, rasar det ned från väggarna. De satte därför in en schaktsring i dag och förbyggde 2 fot. – Vid Brors Backe hade vattnet i morse stigit 6 tum och vid Ryd 4 tum sedan i går morse. – 53:an går bra.

 

19 januari (1822-01-19)

I sänkschaktet är allt ungefär detsamma som i går. För varje uppfordrad tunna med sand eller grus måste de uppfordra 8 eller 10 tunnor vatten. – Förbyggnaden har också sjunkit nära 1 svensk aln. Timmermännen Arfvidson och Hellsing började i går flytta hästvinden från Försöket, men de kunna icke få någon hjälp, och Major Gram har verkligen sagt, att det var onödigt för närvarande, varför vi skola vänta, tills min Farbror kommer hem, vilket jag beräknar bliva i morgon. – Vid 3-tiden i morse brast öglan på kannstången till luftpumpen, vilket uppehöll 53 tums maskinen 3 eller 4 timmar, innan den kunde skickas till smedjan för reparation. – 28 tums maskinen går endast tämligen bra. – I dag fick folket livsförnödenheter, såsom kött, fläsk, ärter, brännvin etc.

 

20 januari (1822-01-20)

Söndag. Bytte ut 17 tums pumpkannan. – Min Farbror kom hem.

 

21 januari (1822-01-21)

Vid maskinerna är allt i ordning. Vattnet i Hjelpen sjunker, och jag hoppas, att det inom loppet av 8 eller 10 dagar skall vara läns såväl i den gruvan som i No. 9, eftersom de icke hava på långt när så mycket vatten nu som när 28:an stod stilla. Sven Hultman dog i går.

 

22 januari (1822-01-22)

I sänkschaktet hava de kommit ned på hallen och i e.m. satt ned en borrlåda. – För övrigt är allting i ordning.

 

23 januari (1822-01-23)

Fortsätta i sänkschaktet att göra klart för borrning genom sandstenen. I Hjelpen sänktes vattnet i går 2 ½ fot och i natt 18 tum, varför, om 28:an går bra, det kanske är läns där denna vecka. Vid Brors Backe har vattnet sedan i går sjunkit. – Packade cylinderkolven och luftpumpskannan till 53 tums maskinen.

 

24 januari (1822-01-24)

I morse reste min Farbror till Hälsingborg. Vid sänkschaktet sysselsatta med loftet. Borrstänger etc. transporteras även dit, och kl. 5 e.m. började de borra. – Maskinerna gå bra, och för övrigt är allting i ordning.

 

27 januari (1822-01-27)

Söndag. De 2 sista dagarna ingenting nytt. I går kväll släppte pumpkannan vid No. 9 vattnet, och Walter lät maskinen stå tills i dag på morgonen, men den är nu åter i gång med en ny pumpkanna.

 

28 januari (1822-01-28)

Germund och Ahlberg äro nere i Hjelpen och rensa bort slam. – Allt för övrigt i ordning.

 

29 januari (1822-01-29)

Samma som i går. Det är så gott som läns i Hjelpen, varför de kunna gå ned där i morgon.

 

30 januari (1822-01-30)

I dag flyttades kolhuggarna från Union till Hjelpen, eftersom det är läns där med undantag av i stupningsorten. 4 man stannade kvar i Union. Både vid sänkschaktet och maskinerna är allting i ordning.

 

6 februari (1822-02-06)

Började skära igenom kolhögen vid Restoration för att draga fram vagnvägen till det nya schaktet. 5 man hava gått med på att utföra detta arbete för 50 Rdr Rgld. Holmstedt och gamle Hultman hålla på med att riva upp den gamla vagnvägen till Besväret, så att slipers och annat användbart virke kan forslas till den nya vagnvägen fram till Hazard.

 

9 februari (1822-02-09)

I går e.m. återkom jag från Hälsingborg, där jag varit sedan den 2 dennes, och i dag reste min Farbror dit. I går bytte de ut pumpkannan vid 28 tums maskinen.

 

10 februari (1822-02-10)

Söndag. I går kväll stannades 53 tums maskinen, och i dag rensades båda ångpannorna och rökkanalerna.

 

11 februari (1822-02-11)

I e.m. sattes 53:an åter i gång. Allt är i ordning med undantag av att (som vanligt) en hel del kolhuggare äro hemma, något som alltid är fallet på måndagarna.

 

15 februari (1822-02-15)

Allt har gått bra vid gruvan. De hava träffat på en förkastning i den västra schaktsorten i Försöket, men de hava ännu icke kommit igenom densamma. I det nya sänkschaktet eller Hazard hava de i natt sänkt ned genom 3 tum kol – synbarligen Grevinnan Ruuths flöts. Den ligger ca 16 ½ famn från markytan eller 17 famnar från förbyggnadens överkant. Under dessa 3 tum kol träffade de åter på hård, vit sandsten, mycket fin. – Bytte ut 17 tums pumpkannan vid 53:an.

 

20 februari (1822-02-20)

Allt har gått bra sedan i fredags med undantag av att pumpkannan vid 53:an släppte vattnet, men den blev omedelbart utbytt. Vattnet nere. I kväll lottning. Min Farbror kom hem i dag.

 

21 februari (1822-02-21)

En stor del av kolhuggarna äro hemma i dag, delvis beroende på att det var lottning i går kväll. Karlarna avslutade arbetet för den nya vagnvägen genom kolhögen vid Restoration. För detta arbete skola de hava 50 Rdr Rgld. De 5 karlarna hava arbetat härmed 13 ½ dag, varför de hava förtjänat mer än 34 Skilling per dag.

 

22 februari (1822-02-22)

Packade cylinderkolven och luftpumpskannan till 53 tums maskinen. Tog ut luftpumpskannan och kondensorn ur maskinen vid No. 17 i går, ävenså förbindningsstycket, som min Farbror besiktigade i dag, och han gav order, att luftpumpskannan skulle skickas in till Hälsingborg för omborrning, emedan den var sliten på mitten, och att även förbindningsstycket skulle följa med in, emedan det var alldeles öppet vid ena kanten.

 

23 februari (1822-02-23)

I morse återkom min Farbror från Hälsingborg. Allt är i ordning,  men pumpkannan vid 28 tums maskinen har bytts ut.

 

24 februari (1822-02-24)

Söndag.

 

25 februari (1822-02-25)

Vid gruvan och maskinerna är allt i ordning. – De äro sysselsatta med att taga ned regulatorstången och ”styrelseverket” från maskinen vid No. 17 för översyn och reparation. Dessa delar forslades till smedjan den 26. Från denna dag är ingenting att anteckna.

 

27 februari (1822-02-27)

Schaktsänkarna hålla fortfarande på med sitt vanliga arbete i Hazard, men som en planka var för lång, ansågs det vara bättre att avsänka ytterligare några tum i stället för att skära av plankan. – I e.m. kl. ½ 4 stannades 53 tums maskinen tills i morgon, emedan pumpkannan och bottenventilen äro dåliga. – Västlig storm. 2 skutor drevo i land i natt.

 

28 februari (1822-02-28)

I dag påbörjades fundamentet till den maskin, som skall sättas upp vid Hazard, och 4 man arbeta härmed. – Avsänkningen går bra. – Vid 53:an rätades bottenstången. Dessutom utbyttes pumpkannan och bottenventilen, vilket uppehöll maskinen till kl. ½ 4 e.m.

 

1 mars (1822-03-01)

I morse var allt i ordning. – I stenorten i Försöket hava de i dag gjort genomslag till den gamla orten. Den ena ligger 10 fot under den andra. I sänkschaktet är allt i ordning. I e.m. eller i kväll släppte pumpkannan vid 53:an åter vattnet, och då de försökte få tag i den, sprang krabblinan, och pumpkannan fastnade i pumpcylindern.

 

2 mars (1822-03-02)

Efter att hava arbetat ända till kl. 9 i går kväll utan att lyckas få loss pumpkannan, skickades karlarna hem. I morse kl. 5 började de igen, och Herr Pryde var tvungen att förlänga balanskedjorna med dem från 45:an samt dessutom lyfta eller taga upp det översta pumpröret, men som de efter flera försök med maskinen och krabben samtidigt icke kunde få loss pumpkannan, skickades bud till min Farbror i Hälsingborg, och maskinen stannades, till dess han kom hem i dag, då pumpkannan blev losstagen.

 

3 mars (1822-03-03)

Söndag. – Rensade ångpannan och rökkanalerna vid Hjelpen.

 

4 mars (1822-03-04)

Min Farbror återvände till Hälsingborg för att där sammanträffa med Major Forsell. – Kl. 4 e.m. sattes 53 tums maskinen åter i gång. – Arfvidson och Holmstedt i arbete med vagnvägen till Hazard. De andra arbetarna (med undantag av kolhuggarna) äro nere vid Majorens skuta, som strandade under sista stormen.

 

6 mars (1822-03-06)

En mycket hård storm började i går kväll blåsa upp från söder och väster. 3 av gruvans hästvindslinor skickades ned till hamnen för att användas att draga Majorens skuta upp på land. – I sänkschaktet och på övriga platser är allt som sig bör.

 

7 mars (1822-03-07)

Börja taga ned det gamla fundamentet vid Association och flytta över det till Hazard, där den maskin, som nu står vid No. 17, skall sättas upp. – Arfvidson och Holmstedt, som hade avslutat den nya vägen till sänkschaktet, började med en ny avtagsväg till hög No. 1 vid Försöket, till vilken de hade tagit slipers från en gammal sidoväg vid Restoration.

 

8 mars (1822-03-08)

Vid 11-tiden i går kväll släppte pumpkannan vid 53 tums maskinen vattnet, bygelstången gick av, och maskinen stod stilla till i dag på morgonen, då en ny pumpkanna sattes ned (den gamla satt kvar i pumpröret), och maskinen sattes åter i gång vid 11-tiden på f.m., sedan slaget gjorts 18 tum kortare. Köra sten till fundamentet vid Hazard och riva ned skorstenen vid No. 17. – I dag drev en annan skuta i land i hamnen.

 

9 mars (1822-03-09)

Bytte ut pumpkannan vid 28 tums maskinen. 3 vagnar sysselsatta med köra fundamentsten från Association, och Lars Nordberg rensat skorstenstegel vid No. 17. – Vädret mycket blåsigt, vinden västlig med hagel och regn.

 

10 mars (1822-03-10)

Söndag. I dag kom min Farbror hem från Hälsingborg. – Vädret är något mildare. – Ingenting särskilt vid gruvan.

 

11 mars (1822-03-11)

Maskinen och allt gå bra. Vackert väder i dag. Oaktat det är måndag, äro icke många man hemma.

 

12 mars (1822-03-12)

I dag rasade den förskräckligaste storm med västliga, sydvästliga och sydliga vindar, som jämte den höga sjön förde bort bryggan i hamnen, där sjöarna dessutom förorsakade betydande skador. Pålarna och annat, som hörde till bryggan spolades till största delen i land i närheten av kanalen och räddades till största delen. En del av taket på min Farbrors hus blåste av, och detsamma drabbade även flera andra hus. Den äldsta personen här kan icke erinra sig en sådan storm.

 

13 mars (1822-03-13)

De flesta karlarna vid gruvan sysselsatta med att taga upp allt det, som den sista stormen hade kastat upp på stranden. – Maskinerna och gruvorna gå bra.

 

14 mars (1822-03-14)

I dag återvände min Farbror till Hälsingborg, sedan han hade gjort upp en lista på det timmer, som behövdes för bron och som Kassör Dreilick reste för att beställa.

 

15 mars (1822-03-15)

Från gruvan är ingenting att anteckna. Timmermännen Arfvidson, Hellsing, Holmstedt och Böös samt Jöns Lundquist och de 4 körkarlarna äro alla sysselsatta vid bryggan.

 

16 mars (1822-03-16)

Två av timmermännen i arbete med tillhjälp av den flotte, som blev färdig i e.m. De övriga äro på bryggan och lägga ut plank etc. – En beklaglig olyckshändelse inträffade i morse i Försöket. Då en pojke vid namn Johannes Winkler skulle gå ned i gruvan, försökte han styra korgen med foten, varvid hans träsko fastnade mellan glidplankorna ca 2 famnar ned från schaktsöppningen, korgen svängde och pojken föll ned i schaktet och slog ihjäl sig. Modern till denne pojke, som var 13 år gammal, har tidigare förlorat 2 män på ungefär liknande sätt.   – 2 man voro med honom i korgen, men som de hade ryggarna vända mot pojken, kunde de givetvis icke rädda honom.

 

17 mars (1822-03-17)

I dag höll Major Gram förhör angående pojken Winkler, och sedan flera vittnen hörts, visar det sig, att varken vinschskötaren eller någon av gamsarna hade gjort något fel.

 

18 mars (1822-03-18)

17 tums pumpkannan vid 53:an byttes ut i morse. – Från bönderna i Tjörröd med omnejd hyrdes 6 vagnar för att köra sten från fundamentet vid No. 17 och Association till sänkschaktet. Vid bryggan går arbetet mycket fort undan, och sedan de i e.m. hade fått ut flotten, satte de ned 2 pålar. – En bark från Preussen på resa till England med plank, balkar och vete drev i land i närheten av hamnen, men kom snart åter flott.

 

19 mars (1822-03-19)

Vädret är så blåsigt, att de icke kunna stå på flotten och reparera bryggan, men på f.m. höllo de på med vagnvägen uppe på bryggan. På e.m. stannade de alla hemma. – I e.m. utbyttes åter 17 tums pumpkannan. Den trasiga sitter fortfarande kvar nere i pumpcylindern.

 

20 mars (1822-03-20)

Min Farbror återkom i kväll från Hälsingborg. – Från gruvan är ingenting att anteckna, med undantag av att det i kväll var allmän lottning. På bryggan äro karlarna sysselsatta med räcket och vagnvägen, eftersom det fortfarande blåser för hårt, för att de skola kunna vistas på flotten.

 

21 mars (1822-03-21)

En hel del timmer och plank kom i dag från Ljungaskog för att användas till bryggan, där karlarna äro i arbete som i går. – Vid maskinerna ingenting nytt.

 

22 mars (1822-03-22)

I dag återvände min Farbror till Hälsingborg. Som vädret fortfarande är sådant, att flotten icke kan användas, sattes de 4 körkarlarna att lägga fyllning på den nya vagnvägen till sänkschaktet. Nordbergarna arbeta med fundamentet till maskinen vid nämnda schakt. Vid 53 och 28 tums maskinerna är allt i ordning. Även 45:an är nu klar att sätta i gång, när så visar sig nödvändigt.

 

23 mars (1822-03-23)

Som det i dag fortsätter att blåsa, kunna timmermännen icke arbeta på bryggan, varför 3 av dem började flytta hästvinden från Försöket till det nya sänkschaktet eller Hazard, och övriga 2 hålla på att reparera de 2 vagnar, som räddades eller kanske snarare drevo i land under den sista stormen. – Som det nu är ständig storm, lades flotten fast bättre och förtöjdes dessutom med ett ankare och en lina. – Maskinerna gå bra.

 

24 mars (1822-03-24)

Söndag. Karlarna äro beredda att arbeta, men på grund av stormen kunde de icke vistas på flotten.

 

25 mars (1822-03-25)

Helgdag. D:o, d:o. Hellsing och Böös reparerade vagnarna.

 

26 mars (1822-03-26)

Stormen fortfar. Det är närapå läns vid 53:an och maskinarbetarna göra i ordning 45 tums maskinen. I sänkschaktet går allt bra.

 

27 mars (1822-03-27)

Som det i morse var bättre väder, hava de satt ned 2 pålar vid bryggan. I morse var det läns vid 53:an. Murarna arbeta på fundamentet.

 

28 mars (1822-03-28)

4 timmermän i arbete på bryggan, som nu är närapå färdig, och den femte (Jöns Lundquist) är borta och beställer timmer till de 2 nya vagnarna, rymmande ½ chalder (= 6,54 hl), i stället för dem, som förlorades under stormen. – Det är läns vid maskinen.

 

29 mars (1822-03-29)

Arbetarna fortgå i stort sett som i går. De hava satt ned 9 pålar, och nu återstå endast 8 st., som äro klara att sätta ned, så snart vädret tillåter. Bryggan har under tiden blivit färdig så långt fram som till första lastningsluckan. 3 man hålla på med hästvinden vid Hazard.

 

30 mars (1822-03-30)

I morse lastades den första skutan, sedan stormen förde bort bryggan. Stängde även för dammen till 53:an (vattnet var nere och pumpkannan hade släppt vattnet) för att taga upp den pumpkanna, som hade gått sönder den 8 dennes och sedan dess varit nere. Schaktsänkarna i Hazard fingo i morse genomslag till orten inunder, och efter utvidgning av öppningen kunna gå ned i orten direkt. – Fint regn hela dagen. Vinden sydvästlig. – 3 man vid hästvinden.

 

4 april (1822-04-04)

I dag återkom min Farbror från Hälsingborg. Bytte ut pumpkannan vid 53 tums maskinen. För övrigt ingenting att anteckna.

 

6 april (1822-04-06)

Tvungna att åter byta ut pumpkannan vid 53 tums maskinen.

 

9 april (1822-04-09)

Min Farbror reste åter till Hälsingborg. Vid sänkschaktet och gruvan i övrigt är allting i ordning.

 

11 april (1822-04-11)

Satte en ring på 17 tums pumprören vid 8:e flänsen, som var otät. – Hästvinden är färdig vid Hazard, men vi vänta till nästa söndag med att lägga på linorna, emedan schaktsänkarna då icke bliva hindrade i sitt arbete. Under tiden har Arfvidson tagit ned linskivorna vid Restorations maskin och börjat med maskinen vid No. 17 för att flytta den till den nya gruvan. Hellsing och Jöns äro vid hamnen och tillverka de 2 nya ½ chalder-vagnarna.

 

12 april (1822-04-12)

Rensade rökkanalerna vid 53 tums maskinen. Arfvidson och Böös äro vid maskinen vid No. 17, vilken nu plockas ned så fort som möjligt. Hellsing håller nere vid sjön på med de nya vagnarna. Började i dag förbygga stenorten (andra pelaren) i Försöket. – Backagården togs i dag i besittning av en Herr Aspelin, som har inköpt den av gruvan, i vars händer den har varit under många år.

 

13 april (1822-04-13)

Körde upp ångpannan från No. 17 till Hazard. Tog även ut nya 5 ½ tums linor till hästvinden.

 

14 april (1822-04-14)

Söndag. I dag lades linorna på hästvinden. Fundamentet till maskinen blev färdigt.

 

15 april (1822-04-15)

Arfvidson, Böös och Holmstedt äro vid maskinen vid No. 17. – L. Nordberg och de övriga karlarna bryta upp ångpannebädden, och i e.m. kom ångpannan på sin plats vid Hazard, där hästvinden togs i bruk för första gången. – Som det var läns i schakt Littr. D (eller 45 tums maskinen), rensades dunten, något som icke blivit gjort på länge. Maskinen har stått i nästan 1 ½ år.

 

16 april (1822-04-16)

I går kväll utbyttes pumpkannan vid 53:an, varvid Pryde satte ned en ny pumpkannstång, försedd med en led, så att det skulle bliva mindre risk för att pumpkannan skulle fastna i pumpcylindern, som är mycket sliten. Han tror, att pumpkannan tack vare denna led skall få större spelrum. – Timmermännen sysselsatta som i går, och för övrigt är ingenting att anteckna.

 

17 april (1822-04-17)

Alla timmermännen äro vid bryggan, där det ännu fanns något litet att reparera. För övrigt går allt bra. Lottning.

 

18 april (1822-04-18)

Schaktsänkarna avslutade i natt utvidgningen i Hazard och började åter att avsänka ned till kolet, som ligger ca 3 ½ famn under orten. Arfvidson med flera äro vid maskinen, och Hellsing och Jöns hålla på med de 2 nya vagnarna. - I dag på morgonen går maskinen bra och håller läns, vilket även är fallet med 28:an.

 

19 april (1822-04-19)

Allt är i god ordning.

 

20 april (1822-04-20)

D:o, d:o. Vit sandsten i sänkschaktet Hazard.

 

21 april (1822-04-21)

I dag återkom min Farbror från Hälsingborg. Från gruvan är ingenting att anteckna.

 

22 april (1822-04-22)

Packade luftpumpskannan till 53 tums maskinen.

 

23 april (1822-04-23)

Vid maskinen och i sänkschaktet går allt bra. – I dag var min Farbror uppe och lade ovan jord ut östra schaktsorten och huvudorten i Försöket.

 

24 april (1822-04-24)

Bytte ut 17 tums pumpkannan vid 53:an. N.B. Det hade använts gammalt läder sista gången, d.v.s. den 15 dennes. – Min Farbror återvände till Hälsingborg.

 

25 april (1822-04-25)

I dag är ingenting särskilt att anteckna från gruvan. Maskinen går bra, och timmermännen äro sysselsatta med maskinen vid Hazard.

 

28 april (1822-04-28)

Söndag. Fick läns vid 53:an. För övrigt är allt i ordning. En Herr Ehrenpreutz, (brukspatron från Jönköping), var här i dag, och som min Farbror var borta, visade jag honom allt, som var att se, men som det var söndag, kunde han icke komma ned i gruvan för att se på arbetet under jord. Kort efter han varit här kom min Farbror hem, men återvände i kväll till Hälsingborg.

 

29 april (1822-04-29)

Bytte i morse ut pumpkannan vid 53:an. För övrigt ingenting nytt.

 

30 april (1822-04-30)

Började taga upp den pump, som hade satts ned i förbindelseschaktet i Restoration, för att borra om densamma, något som kan göras här. – Timmermännen i arbete som vanligt, d.v.s. 3 vid Hazard, Hellsing med diverse arbeten och Jöns vid vagnvägen.

 

1 maj (1822-05-01)

Som det var läns vid 53:an, stannade Pryde maskinen för att kila fast balansens kvadrant, och till detta arbete togos de 3 timmermännen vid maskinen vid Hazard. Hellsing är hos Majorens, och Lars Nordberg är i stallet vid Ryd. Den gamle mannen Nordberg gör ingenting. – I går betalade en bonde 200 Rdr Rgs för att hava tagit emot järn, som stulits från gruvan, och smeden, som hade lämnat honom järnet, straffades med 35 par spö.

 

2 maj (1822-05-02)

I går kväll kl. 8 sattes maskinen i gång och går bra. – Järnpumpen togs i dag upp från förbindelseschaktet i Restoration och transporterades till sänkschaktet, varifrån den skickades till smedjan.

 

3 maj (1822-05-03)

I morse kom min Farbror från Hälsingborg och återvände dit i kväll. – Maskinerna och allt annat vid gruvan gå bra. – Hantverkarna äro nästan färdiga med cisternen till maskinen vid Hazard. – En av dem, Holmstedt, och Johan Bergman reste till Landskrona för att sätta ihop maskinen till ångfartyget.