Översättning av
Stawfords dagbok
1802 - 1803

Bok 4 (arkivnr 3)

Innehåll:

1802
1803

1802

4 januari (1802-01-04)

De sista dagarna sträng kyla och ofta blåsigt väder. Mycket besvär vid maskinerna att förhindra, att det fryser i pumparna och ledningarna. I går hade jag mycken möda med att få luften att gå upp i den lilla maskingruvan, men jag lyckades härmed genom att anskaffa några båtsegel och hänga dem framför arbetsorterna samt låta 2 lyktor förbruka eller förtunna luften i desamma. Därpå satte jag ned lyktorna på botten, men i dag hade de låtit dem slockna, varför draget upphörde. Nu i kväll har jag åter försökt samma metod, men det blåser mycket hårt, och det ser ut, som om det åter skulle blåsa upp till storm, vilket för vår del skulle vara mycket lämpligt, emedan avsänkningen i det nya borrhålet mellan Långaröd och Hultabo går mycket långsamt på grund av det kalla vädret.

5 januari (1802-01-05)

Det har blåst hård ostlig vind hela natten och i dag, och mycket snö har smält. Karlarna kunde icke vistas vid det nya borrtornet till borrhålet, och inte heller har jag kunnat få upp en kamin för glasbruksarbetarna, så att de kunna hugga till teglen till ugnen, allt på grund av det kalla vädret, men jag har givit muraren order att börja med den i morgon.

6 januari (1802-01-06)

Som det i dag är helgdag, har inget arbete utförts, men vi hava bytt ut de 2 små pumpkannorna vid den stora maskinen. Åter sträng kyla.

7 januari (1801-01-07)

Mycket kallt hela dagen. Sett efter huru många plank jag har för tillverkning av pumprör av trä och huru mycket järn till ringar omkring dem. Jag fann, att vi hade tillräckligt med plank, men mycket litet järn.

9 januari (1802-01-09)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste i går. Jag fann, att orsaken till att de icke hade gjutit fler pumprör var, att de ännu icke hade fått upp sugröret ur gjutgropen. En gjutform var färdig, men det var icke den för röret med uttagsluckan utan för pumpröret näst intill. Man lovade mig dock att börja göra gjutformen och att röret skulle vara färdigt om 3 veckor. Jag talade med Herr Polheimer, som sade, att anledningen till att han icke hade fått upp sugröret var, att han icke hade någon lina till kranen, men att han nu hade fått en ny lina. Han måste först gjuta linskivor till kranen, vilket dock skulle ske så snart som möjligt.

10 januari (1802-01-10)

Söndag. I e.m. stannades den stora maskinen, emedan ångan från den nya ångpannan gick ut i eldröret. - Rensade även den gamla ångpannan.

13 januari (1802-01-13)

Satte åter maskinen i gång och tätade ångpannefogarna med en blandning bestående av järnoxid, blyvitt och linolja. - De sista 3 dagarna har det varit den strängaste kyla, jag varit med om, men som jag icke har någon termometer, kan jag icke säga, huru kallt det är.

14 januari (1802-01-14)

Lika kallt som förut. Kolvstången till den lilla maskinen gick av, men reparerades. Det frös i pumprören både i schaktet och i byggnaden.

15 januari (1802-01-15)

Den lilla maskinen står fortfarande, emedan vi icke kunna få den fri från is. Jag samlade karlarna och frågade dem, om de voro nöjda med att arbeta för 4 skilling per korg vid utbrytning av pelare och för 4 ½ skilling vid annan brytning, ty om icke hade de frihet att lämna arbetet. Efter många argument på båda hållen fick jag dem att gå med härpå, och jag sade dem, att det var bäst för alla parter, att de alla gingo hem, till dess jag fick schaktet sänkt vid Hultabo eller fick ut vattnet ur den stora maskingruvan, vilket icke kunde ske, förrän jag fick ned de nya pumprören.

16 januari (1802-01-16)

Stakade ut ett nytt borrhål och började avsänka ned till "hallen". Det ligger 290 famnar sydost från det andra borrhålet, som håller på att avsänkas, och på en linje, som går från den stora maskingruvan Littr. D och över borrhål No. 22 vid Hultabo. I e.m. var vädret så dåligt, att karlarna måste gå hem från det nya borrhålet No. 23. Jag drog lott och tog ut 5 man till varje skift för varje borrhål, d.v.s. i allt 20 man sysselsatta vid borrhålen. Vinden är i dag VSV. Hård blåst och något regn. I Hälsingborg visade termometern i torsdags - 23º Réaumur.

17 januari (1802-01-17)

Söndag. I dag är vädret milt med något regn. Satte karlarna i arbete vid det nya borrhålet, emedan de kunde se att arbeta vid månljus. Båda maskinerna hava gått mycket bra hela dagen.

18 januari (1802-01-18)

I morse befanns det vara kvicksand endast 3 fot från dagen i det nyligen utstakade borrhålet No. 24 och även mycket vatten, varför jag flyttade borrhålet 100 famnar längre bort utefter samma linje, nämligen den som går från den stora maskingruvan över borrhålen No. 22 och 23, och började avsänka ned till "hallen". I kväll kom jag överens med arbetarna att avsänka de första 5 famnarna för 5 Rdr per famn, så vida det icke är mera vatten, än att de kunna hålla läns med tunnor.

19 januari (1802-01-19)

I dag kommo vi ned på "hallen" i borrhål No. 23, men fortsätta avsänkningen, emedan jag ämnar sätta ned en liten pump för att hålla läns och kunna använda längre borrstänger, då vi börja borra. I kväll uppsattes en handvinsch vid borrhål No. 24, och genom att jag skötte eldningen vid den stora maskinen från kl. 7 till ½ 10 sjönk vattnet ned från 14 till 16 famnar. Kolen utgjordes till hälften av bästa sorten och den andra hälften av bottenkol. Jag lovade maskinskötarna 12 skilling i premier, om de kunde hålla vattnet nere, tills jag kom dit nästa morgon. I dag regnar det en hel del. Vattnet i det övre schaktet står ca 10 tum på mätaren.

20 januari (1802-01-20)

Det har frusit litet i natt, och i kväll blåser en kall nordvästlig vind. Jag satte in timmer i schaktet ovanför borrhål No. 23, och i det övre schaktet är det i e.m. så litet vatten, att hästvinden är i gång.

21 januari (1802-01-21)

I dag utbyttes alla 3 pumpkannorna i den stora maskingruvan. - På e.m. var det mycket dåligt väder och mycket snö, men mot kvällen slog vinden om till sydlig.

22 januari (1802-01-22)

I morse var det så mycket vatten i schaktet ovanför borrhålet No. 24, att de icke kunde hålla det nere med tunnor, varför jag inställde arbetet vid det andra borrhålet, där de avsänkte för att börja borra, och skickade 2 man med tunnor till No. 24. De övriga skulle göra i ordning pumpen för att börja borra, varom Laxman har fått instruktioner i kväll. - I e.m. svår kyla.

24 januari (1802-01-24)

Söndag. Vackert, milt väder hela dagen, men dimmigt. Rensade dunten och även ångpannan vid den lilla maskinen. I går rasade det nya schaktet ihop så mycket, att jag var tvungen att stanna arbetet där och i största hast tillverka träarmar, eftersom jag icke kunde få ut timret ut den gamla maskingruvan vid smedjan, som jag hade tänkt, emedan plankorna hade frusit fast så hårt, att jag icke kunde få loss dem utan att bräcka sönder dem.

25 januari (1802-01-25)

Fortfarande sysselsatt med att göra träramar till borrhål No. 24. - I kväll var Hultman mycket berusad och grälade med Holm, men jag har ännu icke fått anledningen fullt utredd.

26 januari (1802-01-26)

Då vi i dag skulle sätta ned timret i schaktet, hade detta blivit 8 tum smalare än förut, varför de måste göra det vidare. - I kväll frös det åter något.

27 januari (1802-01-27)

Då schaktsänkarna i morse höllo på att utvidga schaktet för att få ned sänktrumman i det nya borrhålet, föll en lös sten ned och skadade illa en av karlarna vid namn Björklund, som var bas för ett skiftlag. Då schaktet hade blivit 8 tum vidare satte jag dem till att sätta ned en timmerlängd. Satte in borrstål och gjorde allting klart att börja borra vandringsstycket i morgon. Tillverkar även en modell, efter vilken glasbruksarbetarna skola hugga till teglen till valvet för glasugnen, och visade smederna, huru de skola göra redskap för tillhuggningen av teglen. - I dag kyligt och dimmigt.

28 januari (1802-01-28)

I dag började jag borra vandringsstycket, som är mycket hårt, men synes vara bättre längre in. Bytte ut den östra och den mellersta pumpkannan i den stora maskingruvan. Hålla på med att sätta ned sänktrumman i det nya schaktet.

29 januari (1802-01-29)

På f.m. borrade jag vandringsstycket, men på e.m. var det så kallt, att jag icke kunde handskas med borrstålen. För övrigt allt som vanligt.

30 januari (1802-01-30)

I dag kom Molerius hit för att hjälpa mig med borrningen. I natt kl. 12 fingo de kol i borrhål No. 23 på ett djup av 16 famnar 2 fot 7 tum. Kolet var 12 ½ tum tjockt med ganska löst sandstenstak och ett mycket hårt, vitt band under, varför de på hela e.m. endast borrade 4 ½ tum, men ovanför bandet hade de 5 tummen närmast kolet icke varit så särdeles hårda att borra i.

31 januari (1802-01-31)

Söndag. Bytte ut den västra pumpkannan i den stora maskingruvan.

1 februari (1802-02-01)

Vid borrningen av vandringsstycket i dag visade sig järnet intill flänsen vara dåligt, och flera järnstycken föllo ut, men detta medför ingen fara för pumpröret, ty flänsen är fullgod. I går kväll dog en av gruvhästarna. - Vädret milt med något regn.

2 februari (1802-02-02)

I dag regnade det hela f.m., och på e.m. blåste hård sydvästlig storm. Borrade dock vandringsstycket hela dagen från kl. 8 på morgonen, ty jag kunde icke gå ut tidigare, emedan jag hade haft ont i ögonen hela natten förmodligen som följd av vistelsen ute i blåsten hela dagen i går och av kringflygande borrmjöl från pumpröret. I kväll är jag något bättre, men långt ifrån bra. Skickade bud till Herr Polheimer i staden för att få låna en bit engelskt stål till borrstål, emedan våra borrstål icke äro tillräckligt hårda. Stack ned en spetsad järnstång i avsänkningen för borrhål No. 24 och fann, att det är lös sand och lera ytterligare 5 fot ned.

3 februari (1802-02-03)

I staden kunde jag icke få något engelskt stål, men gjorde dock några borrstål av det jag hade fått där. De visade sig icke vara mycket bättre än dem vi hade förut. I avsänkningen till borrhålet är botten lika lös som förut. I morgon skola vi taga ut timmer ut borrhålet No. 22 vid Hultabo och sätta ned det på botten innanför det andra timret därstädes.

4 februari (1802-02-04)

I morse hade vi inga borrstål, som höllo och tack vare allt krångel vred sig borrställningen, varför det blev nödvändigt att skicka den till smedjan för reparation, som varade till middagstiden, och på e.m. borrade vi nästan fram till de järnklumpar, som uppstått vid gjutningen. Sänktrumman vill icke sjunka ned längre i sänkschaktet, varför timmermännen sattes till att tillverka 3 st. träramar till en ny sänktrumma att sätta ned innanför den förra. Vädret vackert och milt hela dagen.

5 februari (1802-02-05)

Som någon hade stulit kol från det nya schaktet de sista 2 nätterna utan att någon sett det, satte jag ut 2 man på vakt, och kl. 8 kom vakten med en man, som hade blivit fasttagen, då han kom gående med ett stort stycke kol under armen. Jag satte honom i arrest till i morgon bitti. - I dag gick muffen på borrstången sönder, varför jag endast borrade 6 tum i vandringsstycket.

11 februari (1802-02-11)

I borrhålet No. 23 träffade vi i dag på 4 fot 3 tum rent kol på ett djup av 29 famnar. - Håller fortfarande på med borrningen av vandringsstycket och med tillverkningen av pumprör av trä.

12 februari (1802-02-12)

I dag träffade jag förbindelser för en resa till Göteborg, där jag skall rådgöra med Herr Bagge angående arbetet i den nya gruvan. - Stakade ut ett nytt borrhål öster om No. 24 och 23 och som med dessa bildar en rätlinjig triangel.

25 februari (1802-02-25)

Återkom från Göteborg. Vädret var mycket kallt både på resan upp och ned. Vi hade många konsultationer angående bästa sättet att fullfölja arbetet, men slutligen beslöts, att jag skulle resa till Stockholm för att ytterligare rådgöra med Hans Excellens Greve Ruuth, och vid min återkomst hit fann jag, att han önskade, att jag skulle resa.

26 februari (1802-02-26)

Vädret har i dag varit mycket kallt, vinden nordvästlig. Fick dock vandringsstycket nästan färdigborrat, och jag hade även avslutat arbetet, men då jag borrade ut till bottenändan, upptäckte jag ett hål tvärs igenom godset invid flänsen, emedan vandringsstycket icke hade tagits upp strax efter gjutningen, utan hade fått ligga och avkylas i gropen. Jag måste därför använda pumpröret för att få den starkaste ändan närmast luftförbindningen (röret med snyftkranen), som skall sitta mellan vandringsstycket och sugröret.

28 februari (1802-02-28)

Söndag. Avslutade i dag ventilsätet och började draga upp de västra pumprören i den stora maskingruvan.

1 mars (1802-03-01)

I dag fastnade de västra pumprören vid de andra, varför jag var tvungen att stanna maskinen och genast draga upp båda pumpsatserna.

7 mars (1802-03-07)

Söndag. I dag på f.m. kom maskinen åter i gång, och nya pumprörsstag sattes in i stället för dem, som hade brutits av, då pumprören togos upp.

8 mars (1802-03-08)

Som både pumpkannan och bottenventilen voro av mycket hårt gjutjärn, voro innerkanterna mycket skarpa, men omöjliga att fila av. Ventilklaffarna hade därför lidit så stor skada, att både kannan och ventilen måste bytas ut.

9 mars (1802-03-09)

I morse krökte sig pumprören i schaktet, vilket förorsakade en läcka, men den tätades med drev och hästgödsel. Läckan är under vattenytan, till vilken det är 14 ½ famn.

13 mars (1802-03-13)

Från den 9 till i dag hava vi haft mycket besvär med att hålla pumprören täta, emedan förbindningen vid övre ändan av metallpumpröret har givit efter, och antingen är uttagsluckan eller luftförbindningen otät, varför jag har haft bottenventilen uppe 3 gånger. - I natt borrade vi igenom Grevinnan Ruuths flöts i No. 25 på ett djup av 31 famnar. - I dag göra vi i ordning en lös bottenventil, fastsatt i ett pumprörsstycke, för att kunna sätta ned den på ventilsätet, om läckan skulle bliva värre. - Gör allting klart för en resa till Stockholm.

14 mars (1802-03-14)

Söndag. I dag kl. 12 reste jag hemifrån och ankom till Fagerhult kl. 3 på morgonen den 15. Mycket sträng kyla.

16 mars (1802-03-16)

I går kväll kl. 11 ankom jag till Värnamo, som jag fann vara en mycket otrevlig plats. Jag kunde endast få litet ölsupa, och då jag gick till sängs, drack jag ett glas varm grogg. För detta jämte frukosten i morse måste jag betala 2 Rdr. - Vägen från Värnamo till Jönköping är mycket dålig, men är nog vacker på sommaren. Staden gör med sitt läge vid södra ändan av sjön Vättern ett mycket romantiskt intryck. Den har 2 gotiska kyrkor, och de få butiker, jag såg, gjorde icke något dåligt intryck. Här finnes ett stort öppet torg, på södra sidan en kanal med träbroar.

17 mars (1802-03-17)

Min resa från Jönköping till Mjölby, en sträcka på ca 60 engelska mil, var mycket angenäm. Solen hade just kommit upp litet, då jag reste längs sjöns stränder, och skuggan av staden Jönköping, som reflekterades i vattnet, där det var fritt från is, bildade jämte höglandet på andra sidan verkligen en mycket vacker tavla. Men det föreföll behövas byggnader på stränderna för att förjaga den melankoliska reflektionen, att här bor icke hälften av den folkmängd, som skulle behövas för att odla denna vidsträckta landsända, ty så snart staden var utom synhåll, fanns det endast öde stränder att beskåda. - Gränna är en mycket liten, ruskig plats med endast en bedrövlig gata, kantad av torftiga trähus. Att här finnes borgmästare och råd kom mig att tänka på operetten "The Mayor of Garret".

20 mars (1802-03-20)

Ankom till Stockholm. Vädret har varit mycket vackert de trre sista dagarna. Den 18 sov jag i Norrköping, med en bra fors i mitten av staden. Över torget går två broar. Ett antal fabriker, mässingsverk och andra anläggningar drivas av detta vatten. Vid nedändan av forsen finnes en kaj för fartyg av stor dräktighet, men som navigeringen härifrån och ut till öppna havet är mycket svår, komma mycket få fartyg hit. Landskapet mellan Norrköping och Linköping är ganska flackt och befinner sig på ett medelmåttigt odlingsstadium, men att döma av läget synes det kunna producera både mycket säd och boskap. På nordöstra sidan mot Nyköping är landskapet däremot mycket mera ofruktbart, och särskilt ca 20 engelska mil äro mycket enformiga. Marken är här endast täckt av tallar, och funnos icke de, skulle landskapet här vara lika naket som trakten omkring Marstrand och Göteborg. - Södertälje, som ligger mellan Nyköping och Stockholm, 3 ½ svenska mil från den senare staden, är en torftig plats, som visserligen har stadsprivilegier, men endast några få hus, sammangyttrade utan någon som helst ordning.

26 mars (1802-03-26)

I går kväll återkom jag till Stockholm från Åkers Bruk, dit jag reste för att se, om jag kunde tillverka en 72 tums cylinder med tillhörande delar, och jag fann, att jag kunde, genom att göra en ny gjutgrop och koppla ett hjul och en borrställning till det vattenhjul, som borrar kanonerna. Jag kunde alltså både gjuta och borra cylindern samt vandringsstycket.

31 mars (1802-03-31)

Återkom till Stockholm från Utö järngruvor, som tillhöra två bröder vid namn Reuterskiöld, den ena major och den andra ryttmästare eller kapten vid hästgardet. Med dem skrev jag ett kontrakt att bygga en ångmaskin för uppfordring av vattnet i gruvan. Den skulle sedermera uppfordra malmen. Här finnes en mycket rik gruva, som har förmånen av en hamn på ön, varifrån malmen skeppas till masugnarna i olika delar av landet. Malmen lämnar 50% järn och säljes för 24 skilling Banko per skeppund, d.v.s. ca 2 skilling Sterling per 3 ½ Cwt. - Gruvöppningarna äro verkligen imponerande, när man står och ser ned i dem. Man blir nästan yr i huvudet. En av dem är 86 famnar djup och minst 50 famnar bred. Här äro arbetarna sysselsatta på olika avsatser, där de spränga loss malmen, som sedan dragas upp av hästar, förspända fyrkantiga lådor. Därefter transporteras malmen ned till sjön för utskeppning. - I går var det så kallt, att vattnet, som slog in i båten, genast frös till is, våra rockar voro täckta av is.

11 april (1802-04-11)

Söndag. Återkom från Stockholm via Eskilstuna, Skänninge, Eksjö och Växjö. Eskilstuna ligger vid den flod, som förenar Hjälmaren med Mälaren, endast ca 4 engelska mil söder om Torshälla. Här tillverkas stålvaror, såsom knivar och saxar samt även stångjärn. Här finnes ett bra vattenfall, och en kyrka står på ena sidan av fallet, över vilket går en träbro till staden, som är liten och obetydlig. Landskapet ser bra ut, men slip- och poleringsverkstäderna äro dåliga. Skänninge är en mycket liten plats. Det enda jag såg, då jag passerade, var några hattfabriker, men vad som slog mig mest var, att det icke fanns en enda dörr mot gatan, som jag tror var mer än 5 fot hög. Eksjö är även en mycket liten stad, men både där och i Eskilstuna finnas mycket bekväma värdshus, om man jämför dem med dem, man vanligen träffar på denna väg.

13 april (1802-04-13)

Stannade maskinen för att rensa ångpannorna, och i kväll kom den åter i gång.

16 april (1802-04-16)

Träffade i dag på kol i borrhål No. 25 och borrade 40 tum i detsamma. Det fanns lika bra som i borrhål No. 23. Slutade arbetet i borrhål No. 24, emedan leran är lös och hålet flyter ihop.

17 april (1802-04-17)

Kolet i borrhål No. 25 är 4 fot 3 tum, d.v.s. exakt detsamma som i No. 23.

18 april (1802-04-18)

Söndag. Det har varit läns i den stora maskingruvan de 2 sista dagarna så när som på 18 eller 24 tum, men som uttagsluckan för ventilerna är otät, hava vi icke kunnat pumpa fullkomligt läns.

19 april (1802-04-19)

Stakade ut en ny maskingruva ca 20 famnar mot stupningen av borrhål No. 25, emedan detta förefaller att vara en så bra plats som någon för utvinningen av kolet. Träffade avtal med schaktsänkarna att avsänka ned till "hallen" för 24 Rdr, om den icke ligger längre ned än 11 alnar och om det icke är mera vatten än 10 tunnor per timme.

20 april (1802-04-20)

I e.m. var det läns i den stora maskingruvan.

25 april (1802-04-25)

I dag utbyttes pumpkannan och bottenventilen i den stora maskingruvan, varför vattnet nu i kväll står ca 3 famnar över plattformen.

27 april (1802-04-27)

Var i dag tvungen att åter byta ut pumpkannan och bottenventilen, emedan uttagsluckan var så otät, att vattnet icke sjönk, och satte fast pumpkannan vid bottenventilen, som kommer att sitta i vandringsstycket, och nu är allt bra. - I lördags var regulatorn otät, varför jag var tvungen att taga upp den, men som jag blev kallad bort, hade de satt ned den igen utan att göra något vid den. Jag måste därför taga upp den igen i går och fann, att packningen var borta. - I går träffade jag avtal med schaktsänkarna vid det nya schaktet att avsänka de första 10 famnarna för 12 skilling per dag, de följande 5 famnarna för 10 Rdr och de återstående 5 famnarna för 14 Rdr, såvida icke vattnet överstiger 50 tunnor per timme. - I dag känner jag mig mycket bättre, men jag har varit mycket dålig sedan förra torsdagen den 22. I fredags låg jag till sängs. - I dag skickade jag Björnbeck till Landskrona för att försöka anskaffa två murare eller snarare stenhuggare, som skola hugga till sten till glasugnens eldstäder.

28 april (1802-04-28)

Gick i dag ut för att se, huru stenen låg vid stranden, i förhoppning att kunna taga någon för att använda vid byggandet av den nya maskinen, men jag fann, att det skulle bliva för dyrbart att taga upp och transportera den. - Skrev till Hans Excellens Greve Ruuth och även till den unge Greven. - Bottenventilen i den stora maskingruvan är icke riktigt bra, och vattnet tränger upp litet omkring pumpkannan.

29 april (1802-04-29)

I morse kommo fyra av arbetarna vid Eleonora schaktet och meddelade mig, att de icke kunde arbeta för den lön, jag gav dem per korg, emedan gamsarna kasserade så mycket, och de anmodade mig att tala med dessa antingen vid schaktet eller på kontoret. Jag svarade, att de visste ju på förhand, att jag icke skulle betala något mera per korg och att de även visste, att deras kol icke skulle bliva kasserat, om de höllo det rent. Resultatet härav blev, att de alla gingo hem.

30 april (1802-04-30)

I morse hade jag Länsman här för att taga hand om anföraren och skickade order till fyra man att återgå till arbetet. Den femte, Daniel Emberg, skulle sättas i arrest för att dömas enligt lag, men de ryckte bort honom från Länsman, oaktat de fingo veta, att detta skulle betraktas som uppror.

4 maj (1802-05-04)

I dag voro alla karlarna i arbete med undantag av tre man, och många kommo och frågade mig, om jag tänkte bestraffa dem och icke förmannen, men jag svarade dem, att oaktat de alla hade gjort orätt, skulle de snart få se, att det skulle icke bliva förmannen, som först återgick till sitt arbete.

6 maj (1802-05-06)

I dag bröt en vattenåder fram i det nya sänkschaktet, som tunnorna icke kunde bemästra, och jag satte därför ned 7 tums handpumpen, som var i stånd att hålla vattnet nere.

7 maj (1802-05-07)

I dag borrade jag och fann, att det var endast 4 fot ned till "hallen", varför jag gav order att avsänka och färdigställde träramar för att med en sänktrumma hålla vattnet undan.

11 maj (1802-05-11)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest för att se på sandsten till nya maskinen, men fann den alltför lös. - I dag svår storm med nordvästlig vind.

14 maj (1802-05-14)

I dag var jag tvungen att inställa arbetet i sänkschaktet för borrhål No. 26, eftersom timret hade kommit ned på stora stenar på västsidan samtidigt som det sjönk ned på motsatta sidan och sålunda lutade ut över schaktet. Som det samtidigt var så mycket vatten uppblandat med grus, att karlarna icke kunde göra annat än att hålla undan vattnet, lät jag dem taga upp så mycket timmer de kunde utan risk och stakade ut ett borrhål i den lilla skogen ett litet stycke - ca 50 eller 60 famnar - åt sydost. I kväll är det endast två timmerlängder kvar i det nya sänkschaktet, varför det i morgon är endast ca 4 fot kvar, men det behöver icke kilas ihop, ty det är högt över vattnet. - De sista sex dagarna har det varit mycket kallt, och i går kväll var det tjockt is på vattnet i en tunna. - I går började vi bryta ut pelare i schakt Eleonora; mätte in orderna mot väster.

16 maj (1802-05-16)

Söndag. I natt timrades sänkschaktet, men berget är så fullt av sprickor, att vattnet rinner fram, och stiger långsamt.

17 maj (1802-05-17)

I morse gick jag ned i sänkschaktet och var nere hela förmiddagen, men kunde icke täta berget under sänktrumman, ty det finnes så många sprickor, men nu är det fastare berg i botten, varför jag hoppas kunna sätta ned en ring och kila. - Vädret är mycket kallt med nordvästlig storm. Alla löven på träden hava åter vissnat, och de se ut, som de göra i oktober.

19 maj (1802-05-19)

I morse drev en skotsk brigg från Peters Head i land. Den är lastad med balkar från Danzig till Irland och är nu full av vatten. Kl. 10 kommo de och meddelade mig, att flis hade fallit ned på en man vid namn Björklund och skadat honom svårt, men då jag kom till gruvan, hade doktorn låtit transportera honom hem, och underfogden hade gått ned för att se, huru det hade hänt. Jag gick hem till mannen för att se, huru det var med honom, och fann, att det var mycket dåligt, men han hade inga sår. Han hade blött ut näsa, mun och öron. Jag anmodade en kvinna att se till honom, emedan hans hustru var i Göteborg.

20 maj (1802-05-20)

Björklund dog kl. 9 i morse, vilket ingav mig en känsla av osäkerhet, ty alla arbetarna här äro obekanta med de arbetsförhållanden, som jag infört. Jag är tacksam, att en olycka icke inträffat förr. Denna berodde uteslutande på att han hade tagit bort pelare, som lämnats kvar och förskrämt hela bredden av 2 pelare. Raset träffade hans huvud och förorsakade hans död.

5 juni (1802-06-05)

Som det i går blev så mycket vatten på botten av borrhålsschaktet, att 8 man med en 7 tums borr icke kunde hålla det nere, var jag tvungen att lägga igen detsamma och åter flytta till en plats, där jag med en borrstång fann berg endast på 5 fots djup. Detta hål, No. 26 ligger ONO från det nya sänkschaktet och på ett avstånd av 358 famnar, ca 50 famnar från Steglinge hus. - Vädret är lika kallt som förut, och i dag stark storm med regn som marken har stort behov av.

7 juni (1802-06-07)

I dag kom Hans Excellens Greve Ruuth hit. "Y-et" vid den stora maskinen gick sönder, men maskinen kom åter i gång kl. 12 i natt. Två timmermän kommo från Landskrona. En uträkning visade, att antalet uppfordrade vattentunnor i sänkschaktet hade minskat med 10 tunnor per timme. Kapten Peterson kom i land för att hälsa på och stannade en del av eftermiddagen, varefter han seglade norrut med förlig vind. - Mycket vackert väder.

10 juni (1802-06-10)

Efter många konsultationer angående arbetet avreste Hans Excellens Greve Ruuth i dag till Hälsingborg, och jag följde med honom för att få tillfälle till ytterligare samtal angående Gruvan.

11 juni (1802-06-11)

Återkom från staden, där vi kommo överens om att en kanal skulle bliva det lättaste och bästa sättet att transportera kolen och då med sådana båtar, som jag ansåg mest lämpliga. Vi beslöto, att kanalen skulle bliva 15 fot bred.

16 juni (1802-06-16)

I dag kommo en murare och fem dagsverkare hit från Nordberg och jag gick omkring för att skaffa dem logi. Som muraren hade sin hustru och dotter med sig, lät jag dem få ett hus nere vid stranden, där han kunde hålla familjen med grönsaker etc. - Slutade utstakningen av kanalen. - Blåsigt väder med regnskurar.

17 juni (1802-06-17)

I dag körde jag sand med den kärra, som jag hade tillverkat efter engelskt mönster, men fann, att det var svårt att köra på så ojämna vägar. Den kommer att passa bättre för körning av kalk. I dag hölls vattnet borta i den stora maskingruvan medelst kilning, varför arbetet i gruvan endast kunde pågå 8 timmar av de 24.

18 juni (1802-06-18)

I e.m. kom Hans Excellens Greve Ruuth hit i sällskap med den unge Greven och såg var jag hade stakat ut kanalen. Han ansåg det vara den bästa platsen.

19 juni (1802-06-19)

Bergmästare Lundström och en Notarie kommo hit för att värdera den mark, där den nya anläggningen skall ligga.

20 juni (1802-06-20)

Söndag. Hans Excellens och unge Greve Ruuth reste, sedan det bestämts, att den senare skulle resa till Landskrona för att se, om vi kunde få folk därifrån för grävningen av kanalen. Före deras avresa hade vi gått runt och sett på allting, som krävde ett övervägande.

21 juni (1802-06-21)

I dag värderade Bergmästaren och Notarien de skador, som förorsakats markägarna genom den nya anläggningen. Härvid hade bönderna och jag en hel del meningsutbyten angående skadorna, men jag tror icke, att det skall uppstå några svårigheter att komma till en tillfredsställande uppgörelse. - Börja bryta kol i den stora maskingruvan.

22 juni (1802-06-22)

Bergmästaren reste. Det överenskomna skadeståndet var 8 Rdr för bästa, 3 Rdr för medelmåttig och 2 Rdr för sämsta ängsmark. - Mycket kallt. - Upptäcker att karlarna i den stora maskingruvan endast uppfordrat kol blandat med flis i avsikt att försöka få ett högre pris per korg för huggningen, men jag sade dem, att de skulle icke få mer än 6 skilling per korg, tills det blir torrare, då det kommer att bliva ett mindre avdrag.

23 juni (1802-06-23)

I e.m. sade de flesta karlarna upp sig för avflyttning vid Mikaelsmässan, bland andra alla maskinskötarna, ehuru jag är övertygad om att de icke hava för avsikt att flytta. Jag kommer emellertid att försöka förhindra detta. Det har uppstått en viss ovilja emot att jag beordrat två man, som önskade få komma till maskinerna, att arbeta i det nya sänkschaktet i morgon, där det är mycket vått.

24 juni (1802-06-24)

Midsommardag. Inget arbete utfört. - Gav karlarna en sup och anmodade dem alla att komma upp på kontoret i morgon för att binda sig för det kommande året.

25 juni (1802-06-25)

I dag staddes alla utom fyra, som jag icke önskar behålla samt en pojke. - Gick för att se, om jag kunde få några bönder i grannskapet att gräva kanalen, varvid tre lantmän lovade mig att komma, och de övriga lovade att lämna besked nästa söndag. I e.m. kommo Hans Excellens och unge Greven hit. - Karlarna hade slagits hos Sven Olsson och förmannen hade varit berusad, vartill de alla voro skuld. Jag beordrade dem upp på kontoret i morgon.

27 juni (1802-06-27)

I dag började de gräva kanalen, och jag gjorde upp med arbetarna om 24 skilling per famn för grävning och läggning av torven utmed sidorna av kanalen. Ingen av bönderna kom.

29 juni (1802-06-29)

I dag avreste Hans Excellens och Greve Ruuth till Hälsingborg, varifrån de på torsdag fortsätta till Marsvinsholm.

30 juni (1802-06-30)

I morse fann jag, att borrarna hade kommit igenom den sandsten, som jag väntade finna i Grevinnan Ruuths flöts, och borrat 9 ½ tum i lerhaltigt material. Vid närmare undersökning fann jag en hel del kol i den hink, i vilken de hade pumpat in sand från de 4 fot, de sade sig hava borrat, och efter en del besvär fick jag kolbitarna vaskade rena från sand. Jag förhörde varje man och fann, att de varit ouppmärksamma och borrat igenom utan att observera kolet, som både Hultman och alla av oss på grund av sandstenstaket över kolet med stor säkerhet anse vara Grevinnan Ruuths flöts. För Söderberg och Lundahl indrogs avlöningen tack vare vårdslöshet.

1 juli (1802-07-01)

I dag och i går bröt vattenådern åter fram i stora maskingruvan, varför jag var tvungen att återtaga goda kol till maskinen. Åkers Bruk.

24 augusti (1802-08-24)

I e.m. gjöto vi cylindern, men som de icke fingo upp hålet i en av masugnarna, blev gjutformen icke fylld. Wild skall emellertid i morgon göra den övre delen till cylindern och förse den med en fläns att svara emot flänsen på underdelen. Flänsarna måste borras och skruvas ihop. I fogen inlägges blyvitt och papper samt litet koppar, som diktas fast. För att få tillräckligt med järn byggde jag en kupolugn, där jag smälte 4 skeppund järn.

24 september (1802-09-24)

Återkom i går från Åkers Bruk, där de hade börjat borra cylindern, gjutit cylinderkolven, 17 tums vandringsstycket, sugröret, röret med uttagsluckan och 2 vanliga pumprör samt även vandringsstycket till 18 tums pumpsatsen och ett vanligt pumprör till samma sats, men jag kunde icke giva dem order att borra, ty det skulle kosta för mycket.

25 september (1802-09-25)

Ägarna ankommo i dag, och vi började sammanträdet.

27 september (1802-09-27)

Sammanträdet avslutades.

28 september (1802-09-28)

Som det är så mycket vatten i den lilla maskingruvan (E-gruvan), att vi icke kunna utlasta där, börja vi uppfordra kolen i A-gruvan. Medan jag var vid Åkers Bruk, krånglade 16 tums pumpsatsen vid E-gruvan, och nu är endast 9 tums pumpsatsen i gång.

1 oktober (1802-10-01)

De 3 sista dagarna har ingenting särskilt hänt. I går skickade jag bud till Hälsingborg för att få låna 2 block av Dykeribolaget, men fick inga. I gjuteriet beställde jag dock blockskivor för att göra 2 st. treskurna block. - I förrgår strandade här briggen "Ceres" från Yarmouth.

2 oktober (1802-10-02)

Blåsigt väder hela natten och i dag med NNV-lig vind. En holländsk galeas från Ramsgate till Rotterdam med plank kom ut för stormen här utanför, måste kapa båda masterna och bogsprötet samt förlorade rodret och en del av kölen. - I morse drogo vi upp de små pumprören vid den stora maskinen och knäckte några av pumprörsstagen, som fastnade i den stora pumprörssatsen. - 60 tunnor per timme i det nya sänkschaktet.

12 oktober (1802-10-12)

Från den 2 till i dag har det stormat oavbrutet. - I går kommo vi ett stycke på väg med ångpannan, som skall flyttas, men som vi först började på e.m., kommo vi endast till Hultabo med den. Avsänkningen går nu ganska bra. Löst, grått eller snarare litet blåaktigt material i botten.

13 oktober (1802-10-13)

I dag regnigt hela dagen. Betalade schaktsänkarna för de sista 5 famnarna enligt avtal, schaktsänkarna 14 Rdr och länshållarna 15 Rdr per famn, och godkände nu 20 Rdr per famn till länshållarna och 18 Rdr till schaktsänkarna. De senare voro 8 st. och de förra 12 st.

18 oktober (1802-10-18)

I natt fingo de litet mera vatten i sänkschaktet än de hade haft förut, varför vi hela natten och i dag icke kunde göra något annat än att uppfordra vatten. Trots att vi uppfordrade 76 stora tunnor i timmen, steg vattnet, varför karlarna måste komma upp från botten kl. 3. Som vattnet steg över sänktrummorna, ansåg jag det bäst att inställa arbetet och låta karlarna flytta den lilla maskinen, och för detta ändamål satte jag upp den nya järnblocken, som jag nu fått från staden.

19 oktober (1802-10-19)

I dag fingo vi upp 2 pumprör och en bra bit av det tredje ovanför vattnet, oaktat det första stod långt under, men jag måste använda 2 st. 3-skurna block, innan de lättade. Dessutom inköpte jag i dag en ekbit till kronträ på blockställningen och satte 3 man att förstärka denna. - Mycket vackert väder.

20 oktober (1802-10-20)

I kväll fingo vi upp pumpröret med uttagsluckan, varför vandringsstycket är ovanför vattnet, och vi hava även fått pumprörsstagen och en del av förbyggnaden upp till vattenytan. - Nordberg är fortfarande i Hälsingborg, varför det endast varit 3 murare vid den nya maskinen de 3 sista dagarna. Satte 3 murare i arbete på skorstenen till 28 tums cylindermaskinen.

26 oktober (1802-10-26)

Vid det nya sänkschaktet sattes hissanordningarna upp för att bygga 28 tums maskinen. Den 21 fick jag upp alla pumprören. - I dag hölls auktion på den engelska briggen "Ceres" av Yarmouth och galeasen av Amsterdam, varvid jag köpte "Ceres" för 1105 daler silvermynt eller 184 Rdr 8 skilling, där hon ligger med båda undermasterna, vanter, bogspröt, pumpar etc. samt med havre, som finnes ombord.

28 oktober (1802-10-28)

I morse träffade de på kol i borrhål No. 26. Kolet är endast 13 tum tjockt, varefter flisen börjar, och vi hava i dag borrat 12 tum i den. Vi skola försöka finna de andra två små kollagren, som ligga under flisen. Det ovannämnda kolet ligger på ett djup av 52 famnar 9 tum enligt Molerius, men jag har ännu icke mätt upp borrstängerna. Det förefaller emellertid, som om vi måste vara på nordsidan av förkastningen, som kastar upp kolet mellan borrhålen No. 22 och 23.

29 oktober (1802-10-29)

I dag borrade vi 13 tum i flisen och träffade på det mellersta kollagret, som synes vara 3 à 4 tum tjockt. Klart väder, men hård ostlig vind.

30 oktober (1802-10-30)

I dag borrade vi oss ned 6 tum i bottenkolet, som är hårt och rent och lämnar en hård koks, men askan har en vitaktig färg.

31 oktober (1802-10-31)

Söndag. Satte upp cylindern och även "bimmen" vid det nya sänkschaktet. - Vackert väder.

2 november (1802-11-02)

På f.m. återkom jag från Hälsingborg, där jag hade varit för att höra mig för angående gjutjärnsdelarna till 28 tums cylindern och den stora maskinen, men ingenting hade gjutits till den senare, emedan gjutaren enligt Herr Brelins utsago hade varit försumlig och gått omkring och druckit brännvin. Man lovade mig emellertid injektorröret till den lilla maskinen till nu om torsdag. Jag fick huven gjord och lämnade locket till regulatorn att gjutas i mässing. Mycket blåsigt hela dagen och något regn samt ostlig vind. - Var tvungen att riva ned skorstenen vid den gamla maskinen av brist på tegel.

3 november (1802-11-03)

Hela natten och i dag har det regnat förskräckligt, och vinden var OSO, varför murarna icke kunde arbeta. Arbetade i lilla gruvan hela dagen. Vandringsstycket till 9 tums pumpsatsen borrades, ty det var så ojämnt inuti, att pumpkannan icke kunde arbeta.

5 november (1802-11-05)

I kväll kommo de ned genom den mörka underleran i borrhål No. 26. Den visade sig, vara 5 fot 11 tum tjock, d.v.s. lika tjock som på alla de ställen, där den tidigare borrats igenom och där den alltid varit 1 tum över eller under 6 fot.

6 november (1802-11-06)

I morse var det ganska kallt. Satte borrarna till att arbeta söderut från borrhålet för att se, om jag kan träffa på förkastningen.

8 november (1802-11-08)

I morse hade det fallit mycket snö och var sträng kyla, men de flesta murarna kunde gå i arbete vid 8-tiden i morse. Började sätta ned 9 tums pumprören i nya maskingruvan.

16 november (1802-11-16)

Överenskom med schaktsänkarna om 15 Rdr per famn och 12 skilling per dag. Om de avsänka 2 famnar på 14 dagar, skola de hava 3 Rdr mer eller 18 Rdr per famn, om de avsänka mer än 2 ½ på 14 dagar, skola de hava 20 Rdr per famn. Maskinkarlarna och ovanjordsarbetarna, 4 st. av vardera, skola hava 2 Rdr per lag och 14 dagar, om de sänka 2 famnar på nämnda tid, men därutöver ingenting. Timmermännen skola hava 1 Rdr, om de avsänka de ovannämnda 2 famnarna, och 2 Rdr, om de avsänka mer än 2 ½ famn.

21 november (1802-11-21)

Söndag. I kväll var första gången schaktsänkarna kommo ordentligt i gång med arbetet. I förra veckan hade vi nämligen varit nödsakade att åter draga upp pumprören, emedan en sprint på bottenventilen hade fallit bort.

22 november (1802-11-22)

I dag hava schaktsänkarna sänkt ned pumprören ca 3 fot. I går kväll fick jag veta, att vintern börjat i Stockholm redan den 15, varför Mälaren är nästan isbelagd och man ute på landet åker släde.

23 november (1802-11-23)

I dag gick den övre flänsen i pumpröret med uttagsluckan sönder, men vi lagade genom att linda om tyg, som sattes fast med skruvbultar, men detta är icke tillförlitligt.

27 november (1802-11-27)

I dag på f.m. fick jag veta, att borrarna hade sett förkastningen uppträda i den avvikning, som jag med avsikt lät dem göra från sydost mot nordväst och endast några få yards sydväst från borrhål No. 26. Här står allt material på kant och stupar ca 70 grader mot NNV. Jag stakade därför ut ett borrhål på fältet sydost härifrån, alldeles intill Per Långs hus och nära den plats, där jag i närvaro av Hans Excellens Greve Ruuth stakade ut ett borrhål förra våren. - Anmärkningsvärt vackert väder hela denna vecka.

3 december (1802-12-03)

Då jag i morse kom till schaktet, fann jag, att där icke var läns och att skälet härtill var, att pumpröret med uttagsluckan läckte vid den söndriga flänsen, och som detta icke kunde avhjälpas utan att draga upp pumprören, började vi omedelbart härmed. Vi fingo upp 6 av dem, men då de övriga voro närapå uppe, brast linan, och de störtade till botten.

4 december (1802-12-04)

I morse sattes pumppallen ned, som hade dragits upp i går kväll, då pumprören föllo ned, och vi ändrade griparmen på "F-et" och flera andra detaljer på drivmekanismen, vilka de hade ändrat från sin ursprungliga form genom att hålla dem över elden. Kl. 10 i kväll voro alla pumprören uppe.

5 december (1802-12-05)

Söndag. När vi i dag hade närmare undersökt pumprören, befanns även bottenflänsen på vandringsstycket vara sönder, varför jag var tvungen att taga ett nytt vandringsstycke i det förras ställe. Jag lät även göra en blyfläns, till vilken röret med snyftkranen skulle anslutas. Ganska milt väder, ehuru det både i går och i dag har snöat något.

6 december (1802-12-06)

Det har blåst mycket hårt hela natten och i dag med nordvästlig vind och stark kyla. Det var så kallt i morse, att ingen av murarna kunde arbeta vid den nya maskinen, men på e.m. voro 4 i arbete, dock icke Nordberg själv, som endast arbetat 1 dag under hela veckan. Fortsätta i natt att sätta ned pumprören. Anledningen till att de varit uppe så länge är, att det varit en del besvär med att passa ihop det nya vandringsstycket till sugröret.

7 december (1802-12-07)

I kväll kom maskinen i gång och går mycket bra. Milt väder. Murarna åter i arbete.

8 december (1802-12-08)

Schaktsänkarna gingo ned i dag på f.m., och nu går allting mycket bra, men de måste akta sig för det myckna vatten, som rinner på baksidan av förbyggnaden, varför jag gav dem order att varje gång det icke var så pass läns, att de kunde vistas på botten, skulle de hugga ränna och ett avlopp på östsidan av schaktet.

9 december (1802-12-09)

Avreste i e.m. till Hälsingborg för att höra mig för angående de gjutjärnsdelar, som framställas där.

10 december (1802-12-10)

Återkom från staden, där ännu ingenting gjutits, och de kunna icke lova, att någonting blir gjort före jul. De hava nu hållit på i 12 veckor för att göra gjutformen till överdelen av en ångpanna, 6 fot i diameter, och som ännu icke är färdig för gjutning, samt med att sätta fast 3 förbindelserör.

11 december (1802-12-11)

I dag är allt som vanligt. Milt väder. Fått upp de främre bärpelarna och skorstenen till den stora maskinen till önskad höjd.

12 december (1802-12-12)

Söndag. I natt hade en träflisa kommit in i injektorrören och som fastnade i ventilen, vilket gjorde, att maskinen slog så kraftigt, att injektorhuven gick sönder. Denna reparerades, och maskinen sattes i gång i kväll. Jag lade en balja över injektorröret i cisternen, såsom det hade varit förut, nu hade i stället haft en låda, försedd med 1 tums hål.

13 december (1802-12-13)

I dag har det fallit en hel del snö, men nu i kväll regnar det litet. Sydvästlig vind. Jag måste låta schaktsänkarna hänga i båtmansstolen för att räta ut schaktet, som de hade låtit avvika 22 tum från lodlinjen.

14 december (1802-12-14)

I dag är vädret milt och vackert. Flytta upp till den nya fyndigheten. Alla äro i arbete som vanligt, men de hava ännu icke kommit ned till botten med rätningen av schaktet, som icke var i lod.

15 december (1802-12-15)

I morse voro inga av smederna uppe i tid, varför jag drog av 1 1/2 timme för Wahlgren, 2 timmar för Jöns Nilsson, 1/2 timme för Appelberg, 1 timme för Wittander, Fogelström satt för alla murarehantlangarna med undantag för Sirak och Bårup. - Mycket vackert väder hela dagen. - I mörkningen fingo vi upp tryckverkscisternen ett stycke från marken. Plankan, i vilket blocket satt fast, gav efter, varför vi läto det hela stå till i morgon.

16 december (1802-12-16)

I dag fingo vi upp cisternen, och schaktsänkarna avslutade arbetet med att räta till schaktet, i vars botten de gjorde en dunt. Jöns Nilsson och Wahlgren fingo även i dag 1 timme mindre, emedan de hade kommit för sent.

17 december (1802-12-17)

I morse regnade det mycket, men på e.m. var det ganska vackert. Gjorde upp med Nordberg, att han skulle utföra allt mureriarbete till ångmaskinen för uppfordring av kol för en summa av 35 Rdr. Avsänkningsmaskinen går bra, men arbetarna avsänka icke så fort. Talade i kväll med Trolle angående att taga sänkschaktet på ackord. Han skulle få 8 man och själv vara ansvarig för arbetet. Härtill svarade han, att om jag ville giva dem 70 Rdr per famn, trodde han, att de skulle åtaga sig arbetet och utföra det mycket fort. De skulle hava 6 skilling per skift, om de hindrades av vatten, d.v.s. 1 timme skulle icke räknas, men om de uppehöllos 2 timmar, skulle de hava betalt för hela skiftet, och om de uppehöllos 4 timmar, skulle fortfarande endast 1 skift betalas.

18 december (1802-12-18)

I kväll avslutades gavlarna till den nya maskinen, varför vi om måndag skola taga ned alla ställningar etc. och börja med grunden till ångpannorna, om vädret tillåter. - Herr Björnbeck reste till Karlskrona. I dag fryser det hårt och snöade litet i morse, men det hindrar icke murarna eller ångpannebyggarna.

19 december (1802-12-19)

Söndag. I morse kl. 6 satte jag schaktsänkarna i arbete med att hugga ut en ränna ned till botten, och som de nu hålla på med undantag av Widman och Emberg, som kommo upp kl. 11, varför de skola få plikta sina skift. I morse stark kyla, vinden nordvästlig, men nu i kväll är vinden sydlig. Kylan fortsätter, men det ser ut att bliva milt i natt.

20 december (1802-12-20)

Skrev i dag kontrakt med schaktsänkarna och har skickat det till kontoret för att få det uppsatt på svenska. Fortsatte hela dagen att hugga ut rännan, som nu i kväll icke är långt från botten.

21 december (1802-12-21)

Allt är i ordning. Murarna hålla fortfarande på med att taga ned byggnadsställningar. Schaktsänkarna hava blivit uppehållna 2 skift genom att pumpkannan och bottenventilen byttes ut.

22 december (1802-12-22)

Maskinen har gått bra hela dagen. Jag var tvungen att låta bönderna med 6 par hästar köra fyllning på vägen härifrån och till den gamla gruvan, emedan denna väg är bottenlös. Vackert, milt väder. Vinden västlig.

23 december (1802-12-23)

I natt kl. 1 utbyttes pumpkannan, men som "krabben" ännu icke är färdig, var klockan 3, innan de voro färdiga, och då jag kom ned till maskinen, när den sattes i gång, hade maskinisten låtit den mellersta pinnen gripa tag om "F-et", varigenom axeln knäcktes, och detta uppehöll oss till kl. 5, innan vi kunde sätta i gång. Schaktsänkarna blevo uppehållna till kl. 11, innan det var läns, varför de skola hava betalt för 4 skift.

24 december (1802-12-24)

Avsänkningen stod i dag. Jag gav order att sluta arbetet kl. 3 på e.m. och att återupptaga det kl. 12 på måndag. - Det fryser, men är lugnt och vackert väder. - Hade en man vid namn Setter uppe på kontoret, emedan han hade tagit hem plankstumpar för att elda med. En av dem var 4 fot lång. Han hade slagit till hustrun till den man, som bor i samma hus, för att hon hade försökt att hindra honom från att hugga upp plankstumparna. Han fick plikta 1 Rdr till henne och 1 Rdr 24 skilling för stölden samt 24 skilling till sjukkassan enligt artikel 10 i stadgarna. Dessutom gav jag order att draga av 2 Rdr på nästa kvartalsutbetalning till Björklunds änka, för att hon hade låtit sin piga stjäla goda kol vid maskinen i går kväll. Jag hade själv tagit henne på bar gärning.

27 december (1802-12-27)

I dag kl. 1 kommo schaktsänkarna åter ned på botten. Jag hade varit tvungen att giva dem ledigt från fredag kl. 3 e.m. till nu. Det har varit så sträng kyla alltsedan fredagen den 24, att murarna icke kunde arbeta vid maskinen i dag, varför jag satte de 2, som voro här, att mura eldstäder och reparera bostäder. "Neptunus" kom tillbaka hit i dag, ty den kunde icke komma fram till Landskrona, och som jag icke vågar skicka den till Göteborg av risk för att älven är tillfrusen, gav jag order att taga ned riggen och förtöja skutan så långt in mot stranden som möjligt, så den ligger säkert.

28 december (1802-12-28)

I dag på morgonen är det fortfarande mycket kallt, men minst två murare äro sysselsatta med att mura upp eldstäder och reparera husen vid den gamla gruvan. Såg efter, att "Neptunus" var säkert förtöjd för vintern. Jag lät även taga ut allt det gamla bröd, som kom från Göteborg förra året och nu har farit illa av att ligga i magasinet hela tiden utan tillsyn. Det skall nu sorteras upp, och det som är förstört skall givas åt hästarna och det användbara reserveras åt pojkarna.

29 december (1802-12-29)

I dag var det auktion på de balkar, som Kapten Seller hade lämnat kvar här, och jag köpte en del av dem för att använda vid Gruvan. Mätte upp schaktet och fann, att det hade gjorts ett misstag angående djupet, då kontraktet skrevs med schaktsänkarna. De hade uppgivit 19 famnar 4 fot, men det var endast 18 famnar 4 fot. I kväll är det 19 famnar 1 fot. Satte ned ett pumprör i e.m., vilket höll schaktsänkarna borta från botten från kl. 3 i e.m. till kl. 1/2 11 i kväll. - Det fryser något, men icke hårt. - Murarna arbetade i dag vid ångmaskinen.

30 december (1802-12-30)

I dag är allting i god ordning vid sänkschaktet, och ingenting särskilt har hänt, men då jag kom ned till schaktet kl. 11 i kväll, hade Borgström kommit upp, och Lindahl var nere på botten, men gjorde ingenting. Jag skickade då efter schaktsänkarna, avskedade Borgström och gav de andra en sträng tillrättavisning och sade till dem, att jag skulle skicka efter häradshövdingen i morgon, om de icke gjorde sin plikt bättre, ty jag kunde icke hålla maskinen i gång för ingenting.

31 december (1802-12-31)

I dag utbyttes pumpkannan, men som den var något för stor, var jag tvungen att själv reglera maskinens gång för hand, men vi förlorade endast 2 skift, varunder jag satte karlarna att sätta in förstärkningar bakom förbyggnaden. - Just nu tog Hultman pigan hos Björklunds änka på bar gärning, då hon stod och högg sönder en ny planka, som hon tagit från vattenbrunnen för att elda med. - Avsänkningen slutar kl. 6 i kväll för att åter börja söndag kväll kl. 6.

Tillbaks till innehåll

1803

1 januari (1803-01-01)

I dag fryser det ganska hårt.

2 januari (1803-01-02)

Söndag. I kväll kl. 6 gingo schaktsänkarna ned till botten.

3 januari (1803-01-03)

I dag gick allting bra till kl. 4, då en kil och en hel del drev kommo in i sugröret, och som bottenventilen var mycket dålig, avsågs det bäst att byta ut den samtidigt. Detta uppehöll oss till kl. 10, innan vi åter fingo i gång maskinen, och till kl. 5 på morgonen, innan schaktsänkarna kommo ned på botten. Härigenom förlorades 4 skift.

4 januari (1803-01-04)

I morse reste jag till staden. Vädret är mycket bistert och vinden ostlig.

5 januari (1803-01-05)

Återkom från Hälsingborg. Hörde av kassören vid gjuteriet, att "Gröninge" hade passerat Ystad, varför jag efter en överläggning, som vi hade med anledning härav, skickade Helsing, en av Hans Excellens´ skeppare, till Ystad för att taga reda på, om detta var sant, och om Helsing blev övertygad om att skutan var över på den danska sidan, skulle han resa över dit och antingen låta båtar bogsera den tillbaka, eller hyra ett fartyg härför. - I dag ostlig vind och mycket sträng kyla.

6 januari (1803-01-06)

Som det i dag är helgdag, slutade arbetet kl. 6 i morse, men i natt förlorades 2 skift mellan kl. 12 och 6 till följd av att injektorstången hade frusit fast i röret. - Förfärligt kallt hela dagen.

7 januari (1803-01-07)

Efter fruktlösa försök att hålla maskinen i gång släppte jag allt varmvatten in i tryckverkscisternen, och vid den övre cisternen satte jag en gryta, i vilken jag eldade för att hålla vattnet varmt, men i kväll frös allting åter fast för mig. Injektorstången frös fast just då maskinen gick så bra den kunde. Jag gav därför order till schaktsänkarna att bryta kol och beslöt att låta maskinen stå, till dess vädret blev mildare.

8 januari (1803-01-08)

I dag är det lika kallt som förut, och det var omöjligt att arbeta i sänkschaktet. Lindade alla injektorrören med halm och lät timmermännen göra ett tak över tryckverkscisternen för att försöka, om inte ångan kunde hålla rören upptöade.

9 januari (1803-01-09)

Söndag. I dag är det lika kallt som förut, men som det vid 7-tiden blev litet mildare, skickade jag efter maskinkarlarna och lät sätta fyr, men oaktat "F-et" var öppet och tryckverksventilen stängd, voro injektorrören så fulla av is, att vi arbetade till kl. 6, innan den var avlägsnad och rören öppna.

10 januari (1803-01-10)

I dag förde jag ned pojkarna till deras nya bostad och bestämde, huru de skulle bo och äta. I kväll kl. 11 fann jag, att Lindahl och P. Trolle icke gjorde någonting nere på botten, oaktat de fordrade, att maskinen skulle gå. Oaktat det var läns, stodo de nästa en halv timme utan att göra ett jota.

11 januari (1803-01-11)

I natt var det åter mycket kallt, vinden nordostlig. - Tack vare den låda, jag satte in för att leda ångan upp till överändan av injektorrören, fröso dessa icke igen. Genom schaktsänkarna icke inställde sig kl. 12 i natt, förlorades för vår del ett skift. Gav order att sätta broddar på alla de 6 hästar, som i morgon skola till Hälsingborg för att hämta gjutjärnöverdelen till ångpannan.

12 januari (1803-01-12)

Allt har gått mycket bra. De hava ännu icke kommit hit med överdelen till ångpannan. Herr Carl Bagge kom hit kl. 9. - Kommo i e.m. ned på grått material.

13 januari (1803-01-13)

I morse skickade mig Herr C. Bagge ett brev från Hans Excellens E. Ruuth, som meddelade, att skonaren efter 18 dagars resa hade ankommit till Västervik, där den var infrusen och måste ligga kvar till nästa öppet vatten.

14 januari (1803-01-14)

I dag var Herr Bagge sjuk och måste ligga till sängs hela dagen. Han är fortfarande mycket dålig. Talade med Åström angående smidesarbetet och träffade avtal med honom, att han skulle åtaga sig samma mot att jag gav honom 30 Rdr per månad. Han skall utföra alla reparationer, sko hästarna etc., både vad som gäller kolbrytningen och schaktsänkningen med undantag av maskinen, där han för utförda järnarbeten av alla slag skall uppbära ersättning varje månad. med 16 skilling per lispund. Satte till ett halvt pumprör, vilket uppehöll schaktsänkarna 2 skift, d.v.s. från kl. 3 till 9 45 i kväll, emedan maskinkarlarna icke hade satt i gång tryckverkspumpen, förrän det var läns i cisternen.

15 januari (1803-01-15)

I morse kl. 3 gick tryckverkets pumpkannstång av, vilket uppehöll oss 1 timme, och just som det var läns kl. 9, var det nödvändigt att byta ut pumpkannan i pumprören, och först kl. 12 kommo schaktsänkarna åter ned, där de hålla på med rännan. - Fortfarande kallt, men lugnt.

16 januari (1803-01-16)

Söndag. I morse kl. 1 fastnade pumpkannan i vandringsstycket, vilket uppehöll oss 1 timme, varför jag ansåg det bäst att låta nästa skift stanna hemma. Tryckverkets cistern rensades. Ett skift att betala.

17 januari (1803-01-17)

I natt voro endast 2 man nere. Bytte ut pumpkannan i schaktet, varför schaktsänkarna måste stanna uppe från 1/2 3 till 645 i kväll. - Som Sjöberg icke infunnit sig vid maskinen i kväll är han förmodligen sjuk.

18 januari (1803-01-18)

I morse kl. 5 brast ringen på tryckverkets pumpkanna, vilket uppehöll schaktsänkarna till kl. 1/2 9, men kl. 9 kommo de åter upp, emedan en plugg hade kommit in i injektorhylsan, varför de icke kunde komma ned på botten förrän kl. 1/2 12. I allt 2 skift. Mycket sträng kyla.

20 januari (1803-01-20)

Återkom från Hälsingborg, varifrån Herr Bagge reste i morse kl. 6 till Göteborg. Allting har gått bra, men fortfarande mycket kallt.

21 januari (1803-01-21)

I dag kommo icke schaktsänkarna ned förrän kl. 3 e.m., ty kl. 12 i natt hade snabbkopplingen gått sönder. 5 skift förlorades. Just nu hade jag besök av en man vid namn Anders Jonson från Örkelljunga för att taga upp beställning på timmer. Han har åtagit sig att leverera 6 dussin sparrar 3 x 4 tum till ett tak över ångpannorna till ett pris av 10 skilling per st., 4 st. 32 fot långa plank, 7 x 4 tum, till 1 Rdr 8 skilling per st., 18 st. 14 fot långa ledstänger till 8 skilling per st. Samme man kommer att till taket över ångpannorna leverera 25 st. tvärbjälkar, 7 x 4 tum, till 32 skilling per st., 25 par förbindningar till 16 skilling per st., 41 dussin bräder till 1 Rdr 24 skilling per dussin för täckning av taket samt slutligen underlagstimmer, gavlar etc. Han skall leverera timret till taket över ångpannorna 14 dagar från nu och kommer att senare få besked, när det övriga skall levereras.

23 januari (1803-01-23)

I morse hade jag Sven Lundahl, 22 år gammal, och Wilhelm Stuck, 15 år gammal, uppe på kontoret för att stå till svars för att hava lagt pinnar i pinnlådan. De hade en dag lagt dit 5 pinnar och en annan dag 6 pinnar, då de råkade fast. De erkände, och av allt vi kunna se, äro båda lika skyldiga, men som Struck icke är myndig, kan han icke få samma straff som Lundahl, som fick plikta 3 Rdr 8 skilling, dubbla värdet av kolet, och skall sitta en halv timme på trähästen. Wilhelm Struck fick likaledes plikta 3 Rdr 8 skilling, vilket belopp skall gå till sjukkassan, och skall dessutom straffas med prygel av sin fader på kolhögen. Härom voro alla gruvfogdarna och jag eniga.

24 januari (1803-01-24)

I e.m. kl. 3 lät jag Sven Ekman och Per Olson gå ned som ersättning för Nyström och Westerberg och lovade dem 24 skilling var, men då jag ser närmare på avtalet, upptäcker jag, att jag skall draga av 24 skilling för var och en, som underlåter att i god tid underrätta, att han icke kan komma i arbete, och dessa 24 skilling skola sedan betalas till den, som träder i hans ställe. - Förfärligt kallt i dag. Vinden ostlig. - Smederna kunde icke arbeta vid ångpannorna.

25 januari (1803-01-25)

I dag är det så kallt, att ingenting kan utföras vid ångpannorna. Schaktsänkarna förlorade 1 skift i natt, och 2 av dem byta i dag ut pumpkannan och förlänga pumpstängerna. Träffade ytterligare avtal med Åström angående smidesarbetet, som han nästa månad skall åtaga sig på försök på följande villkor: För att hålla allting reparerat vid sänkschaktet och kolbrytningen skall han hava 30 Rdr per kalendermånad, och för denna summa skall han även sko hästarna och reparera vagnarna, men allt nytt arbete på vagnarna skall betalas med 20 skilling per lispund, och detsamma skall betalas för alla nya arbeten på ångmaskinerna. Vi skola hålla järn, stål och verktyg och skola även betala för tillverkningen av de nya verktyg, som erfordras för att få en fullständig uppsättning verktyg.

26 januari (1803-01-26)

I dag är allting i god ordning, men förskräckligt kallt, men som det icke blåser så hårt, äro smederna vid ångpannan. En stor del av timret till schaktringarna kom i dag från Kulla-Gunnarstorp.

27 januari (1803-01-27)

I dag är allting i ordning. Fortfarande sysselsatta med att transportera upp från sjön balkar, som jag köpte på auktionen i Höganäs. - Lika stark kyla som förut och fortfarande ostlig vind. Hör från Hälsingborg, att Sundet ligger tillfruset nästan hela vägen över till Danmark.

28 januari (1803-01-28)

I morse hörde jag, att någon tagit en del timmer från kanalen, och jag har förgäves sökt få tag i samma. - Fortfarande stark kyla. Samma vind som i går.

29 januari (1803-01-29)

I natt utbyttes pumpkannan, vilket uppehöll karlarna 1 skift, och i dag påsattes ett halvt pumprör, varigenom 1 skift förlorades. - Lika stark kyla som förut, vinden nordlig. - Herr Borgström reste i dag till Halmstad.

30 januari (1803-01-30)

Söndag. I morse tömdes ångpannan. Såväl denna som alla tryckverkets cisterner rensades, varför schaktsänkarna fingo order att stanna hemma till måndag morgon. - Fortfarande lika kallt. Vinden som förut.

31 januari (1803-01-31)

I morse förlorades 1 skift, innan det var läns, och kl. 3 var det nödvändigt att byta ut stora pumpkannan, vilket höll schaktsänkarna borta från botten till kl. 1/2 8. Ytterligare 1 skift förlorades. - Fortfarande mycket kallt. Vinden NNV.

1 februari (1803-02-01)

I morse gick vinden över till sydvästlig med snö, och det ser ut, som om kylan skulle giva med sig. På eftermiddagen blev vinden åter nordlig, och nu i kväll är det nästan lugnt. Det fryser icke så hårt som förut, men det ser icke ut till tö. - I natt var Holm icke nere på sitt skift, för vilket han skall få plikta.

2 februari (1803-02-02)

Kylan är åter lika svår som förut. Satte timmermännen till att göra i ordning hästvinden vid den gamla maskingruvan, ty jag har för avsikt att uppfordra kol ur den lilla gruvan. Vinden ONO.

3 februari (1803-02-03)

I morse föll litet snö, men luften blev snart så kall, att den hindrade snön från att falla. Folk kör dagligen över från Hälsingborg till Helsingör och gå över isen i stora skaror. - I morse kl. 8 utbyttes pumpkannan, varför schaktsänkarna icke kunde gå ned på botten förrän kl. 11. - Ett skift.

4 februari (1803-02-04)

I dag var jag vid borrhål No. 27, där det förefaller, som om vi äro nere på sandsten. De hava i dag borrat igenom ett ca 1 1/2 tum tjockt kolband. - Mycket kall nordlig vind.

6 februari (1803-02-06)

Söndag. I morse brast fästet till den kedja, som lyfter cylinderkolven (den inre kedjan), men cylindern tillfogade ingen skada. I går kväll gick regulatorstången av, och just som de skulle sätta i gång, befanns tryckverkspumpen vara full med sand, varför jag var tvungen att låta schaktsänkarna gå hem.

7 februari (1803-02-07)

I morse var det icke läns, emedan pumpkannan var dålig. Allt detta är en följd av att jag måste ligga till sängs hela den 5, och i går vågade jag icke gå ut. Jag kan därför icke säga, om pumpkannan var dålig eller icke. Det var emellertid icke läns förrän kl. 6 i kväll, varför schaktsänkarna varit uppehållna sedan kl. 12 i natt. - 6 skift.

8 februari (1803-02-08)

I morse kl. 1 sprucko pumprören. Pumpstången hade stött till ett av träpumprören, så att 2 stavar hade brustit av. Som följd härav räknar jag med 2 förlorade skift. De höllo på hela dagen med att sätta upp en ny krabblina och fingo upp 2 pumprör samt hissade upp de övriga 2 eller nära 3 famnar från botten. Det var mörkt och så stark kyla, att vi måste låta rören hänga i linorna.

9 februari (1803-02-09)

I morse var det förfärligt kallt. När vi hade hissat upp pumprören ca 3 fot, brast den nya linan, då den lade sig runt "krabben". Jag lät splitsa ihop linan och skickade hem folket, tills vi se, att kylan släpper något, ty det är omöjligt att hantera de hårdfrusna linorna. De flesta schaktsänkarna sattes att bryta kol igår, och de uppdfordra med den gamla maskinens hästvind.

10 februari (1803-02-10)

I morse måste jag åter skicka hem alla karlarna, ty det frös så hårt, att jag icke vågade börja hissa upp pumprören, men nu i kväll är det mildare.

11 februari (1803-02-11)

I dag kommo alla pumprören upp, sedan krabblinan töats upp med en lampa. 2 pumprör befunnos vara skadade, och i deras ställe sätta vi två nya, av vilka ett i kväll fastsättes vid ett pumprör av järn.

12 februari (1803-02-12)

I kväll voro alla pumprören nere, men jag kunde icke sätta i gång maskinen, ty vi måste hava dagsljus för arbetet.

13 februari (1803-02-13)

Då jag i morse skulle sätta i gång maskinen, hade injektorröret mellan cylinderbotten och ventilen frusit, men efter en stund hade det tinats upp, och vi satte i gång, men då befanns isen hava sprängt sönder ett rör inuti cylindern. Röret måste tagas ut och skickas till kopparslagaren, men han var icke hemma, varför reparationen ännu icke har börjat. Jag har emellertid skickat efter en annan kopparslagare, som jag hoppas är hemma, så att jag kan få röret i morgon bitti.

14 februari (1803-02-14)

I morse kom maskinen i gång, och kl. 2 hade vi fått in 6 pumpstag, men samtidigt gick saxsprinten i pumpstången sönder, varför vi måste taga upp pumpstängerna, och vi lyckades även att genast få tag i pumpkannan, så att kl. 6 i kväll var maskinen åter i gång. - Det har blåst mycket hård sydostlig vind hela dagen med mycket snö, och det är fortfarande mycket kallt.

15 februari (1803-02-15)

I dag på f.m. var det läns, men så snart schaktsänkarna hade kommit ned på botten, måste vi taga upp bottenventilen, och då den kom upp, visade det sig, att bygeln hade gått sönder, vilket uppehöll oss till kl. 11 i kväll, då vi åter satte i gång. I morse föll mycket snö, men det var milt väder, och på kvällen regnade det litet, men strax därefter kom mycket snö.

16 februari (1803-02-16)

I e.m. kl. 3 kommo de åter ganska bra i gång med arbetet på botten, sedan jag haft mycket besvär med maskinen. De hade förlorat 10 skift. - I e.m. föll mycket snö, varunder det ibland frös och ibland var mildare. VNV storm.

17 februari (1803-02-17)

I natt kom det en plugg in i en ventil, vilket uppehöll schaktsänkarna 2 timmar, d.v.s. 1 skift. Herr Polheimer kom hit i kväll för att rita en plan över hamnen. Allt arbete som vanligt. - Det fryser icke i kväll.

18 februari (1803-02-18)

Allt är som förut. Schaktsänkningen har icke på minsta sätt blivit avbruten under hela dagen.

19 februari (1803-02-19)

Allt väl. Vackert väder, men det fryser något. - En av timmermännen, som var här förra sommaren, har kommit hit från Landskrona, men de övriga hava ännu icke kommit, emedan de anse det för kallt.

20 februari (1803-02-20)

Söndag. Tätade förbyggnaden i schaktet.

21 februari (1803-02-21)

I morse kl. 10 satte jag karlarna till att hugga ut en ring för att få schaktet torrt och leda vattnet till cisternen till den övre pumpsatsen, så snart denna är färdig.

22 februari (1803-02-22)

I dag körde 4 bönder fyllning på vägen mellan den nya och gamla fyndigheten, varvid 3 man lastade. - Vackert väder hela dagen.

26 februari (1803-02-26)

Hela denna vecka hava vi arbetat med ringen och rännan, som ännu icke äro fullt färdiga. Kl. fyra i e.m. lät jag pojken W. Stuck få stryk av sin fader på kolhögen för att tillsammans med Lundahl hava stulit pinnar. Samtidigt skulle denna hava suttit på trähästen en halv timme, men det visade sig, att han hade rymt. - Träffade på kol i borrhål No. 27 på ett djup av 32 famnar 4 fot 8 tum, och vi borrade 8 tum ned i kolet.

27 februari (1803-02-27)

Söndag. I dag hård storm från VNV. I morse slutade regnet kl. 9 och på kvällen frös det hårt. Rensade cisternerna.

28 februari (1803-02-28)

I morse kl. 4 släppte pumpkannan vattnet. Den togs upp och byttes ut, men det blåste så hårt, att vi höllo på ca 2 timmar för att få allt klart, ty det var mycket mörkt, och vi kunde icke hålla några lampor brinnande i blåsten. Härigenom uppehöllos schaktsänkarna 3 skift, ty de kunde icke gå ned förrän kl. 12. - På grund av den våldsamma sjön bröt isen upp väster om bryggan och drev med stor kraft ned på densamma, och som det var 5 fot högre vatten än tidigare känt, förde den med sig åtminstone halva bryggan och skadade svårt den återstående hälften, varför man kan säga, att 3/4 av bryggan är förstörd.

1 mars (1803-03-01)

I natt uppehöllos schaktsänkarna 1 skift genom att det hade kommit in litet drev i en ventil. Bönderna köra fortfarande fyllning på vägen. - Hård nordvästlig vind hela dagen.

2 mars (1803-03-02)

I e.m. kl. 3 satte vi till ett nytt pumprör, vilket gick bra, och kl. 6 var det närapå läns, men då fingo vi en blybit i ett ventilrör, som det tog 1 timme att få ut, varför schaktsänkarna icke kommo ned på botten förrän kl. 12. - 3 skift.

3 mars (1803-03-03)

I dag förskräcklig storm och mycket snö samt nordlig vind. Kl. 8 fastnade en sten i snyftventilen, vilket uppehöll maskinen en halv timme. När den därefter hade varit i gång 1 timme, visade det sig, att avloppsrännan för gruvvattnet hade blåst så full av snö, att vattnet rann tillbaka ned i schaktet, som fylldes åtminstone 2 famnar. Vi arbetade utan framgång till kl. 2 och lyckades slutligen dämma upp vattnet. Då vi kl. 5 hade fått så gott som läns hade det bildat sig så mycket is på injektorstången, att den fastnade och knäcktes av, vilket stannade maskinen ytterligare 1 ¼ timme. - I kväll är det värsta väder jag någonsin upplevat, och det har rasat utan uppehåll sedan i går middag. Först i dag sattes "väderpumpen" i gång.

4 mars (1803-03-04)

I dag kl. 12 var det nödvändigt att låta schaktsänkarna gå hem, eftersom det var ogörligt att få fram något kol till maskinen, och mycket litet kunde forslas dit i går på grund av vädret. Schaktsänkarna hava .......5 skift från kl. 8 i går kväll till kl. 12 i dag.

5 mars (1803-03-05)

Som det i dag är helgdag, voro gruvarbetarna ute och skottade ren vägen här emellan och kolgruvan, och på e.m. sattes maskinen i gång för att vi skola hinna sätta in en längd förbyggnad, innan schaktsänkarna gå ned kl. 6 i morgon kväll. - Vackert väder, men mycket kallt hela dagen.

6 mars (1803-03-06)

Söndag. I dag lika stark kyla som förut. Schaktsänkarna gingo ned kl. 6, och nu är allting i god ordning. Som det i dag icke var tillräckligt stark vind för "väderpumpen", måste vi pumpa för hand. Gjutaren från gjuteriet i Göteborg kom hit i dag för att få instruktioner angående 18 tums pumpsatsen, som skall gjutas därstädes.

7 mars (1803-03-07)

Fortfarande lika kallt som förut. I dag förlorade schaktsänkarna 2 skift, ett på morgonen mellan kl. 5 och 9 och ett på e.m. mellan kl. 12 och 420. - Nordostlig vind.

8 mars (1803-03-08)

I natt kl. 1 måste jag byta ut pumpkannan, men just som det var läns kl. 8 gick snabbkopplingen sönder, vilket höll schaktsänkarna borta från botten till kl. 1/2 2. - 4 skift. - Förskräckligt kallt.

9 mars (1803-03-09)

I dag återkom jag från Hälsingborg, där jag hade varit för att visa gjutaren från Göteborg allt han behövde veta angående pumprören. - Jag upptäckte 2 hål i botten på cylindern till ångmaskinen, men tror, att det kan lagas genom att gjuta mässing i dem. - Fortfarande mycket kallt. - Allt har gått bra i dag.

10 mars (1803-03-10)

I e.m. satte vi till det halva pumpröret. Stannade maskinen kl. 3 e.m., och först kl. 1/2 4 på morgonen den 11 kunde schaktsänkarna komma ned på botten. 4 skift.

11 mars (1803-03-11)

I dag gick det mycket bra hela dagen till kl. 6 i kväll, då det kom en plugg i injektorventilen, vilket uppehöll oss, och vattnet steg ca 2 famnar, men kl. 11 var det läns. 2 skift. - Mycket snö i kväll. Nordvästlig vind.

12 mars (1803-03-12)

I morse utbyttes pumpkannan, och bandet ovanför kedjefästet, som var sönder, reparerades. Detta uppehöll 2 skift från kl. 10 till 3. - Greve E. Ruuth och Herr Brelin kommo hit i dag. De meddelade mig, att Prinsen av Gloucester hade kommit till Helsingör i morse kl. 8. - Sträng kyla. Nordlig vind.

13 mars (1803-03-13)

Söndag. I dag voro timmermännen nere hela dagen och justerade pumprörsstagen. På e.m. reste Greve Ruuth. - Förskräcklig snöstorm, vinden sydvästlig. Kl. 10 i kväll började det regna, och det fortsätter att blåsa lika hårt som förut.

14 mars (1803-03-14)

Fortfarande töväder, och mycket snö har smält bort. Allting går mycket bra. Endast 3 timmermän här på e.m. Murarna i arbete vid ångmaskinen och hava avslutat skorstenen så när som på fogstrykningen eller fyllningen av fogarna med kalkbruk.

15 mars (1803-03-159

Fortfarande milt väder. Allt går bra i sänkschaktet. Murarna i arbete. Timmermännen hålla på med regulator-bimmen och cisternen samt med stöden till tryckverksbimmen. 2 man tillverka kärror. I natt måste tryckverkets pumpkanna bytas ut, vilket uppehöll schaktsänkarna 4 timmar och 5 minuter, d.v.s. 1 skift. I dag utbyttes den stora pumpkanna, vilket uppehöll dem 3 timmar, även 1 skift. Mycket snö föll i natt, och sträng kyla hela dagen. Nordvästlig storm.

17 mars (1803-03-17)

I natt uppehöllos schaktsänkarna 1 timme och 40 minuter genom ett missöde, som de själva voro vållande till, varför inga skift skola räknas. I dag reparerade vi injektorventilen, bytte ut pumpkannan och satte till ett pumprör, vilket uppehöll oss först från kl. 6 till 12, 2 skift, och sedan från kl. 2 till 11, 3 skift, d.v.s. i allt 5 skift i dag. - Milt väder. - Aspbergs rapport meddelar, att "Neptunus" i går och i dag har drivit med sina båda ankare nära in på "Gröninge", ca 20 eller 25 famnar. I kväll mycket vackert väder, ganska bitande. Vinden SSV.

18 mars (1803-03-18)

När jag i går kväll hade gått hem, hade det kommit in så mycket slam i tryckverkets cistern samt i och omkring ventilen, att schaktsänkarna blevo uppehållna 2 timmar. - Milt väder, men råkall sydvästlig vind.

19 mars (1803-03-19)

I dag måste vi stanna genom att tryckverket fylldes av slam eller snarare smått berg från sänkschaktet. Det var så mycket, att pumpkannan fastnade och lyfte rören ur deras läge. Innan vi åter kommo i gång och fått ned vattnet, hade schaktsänkarna uppehållits från kl. 11 f.m. till kl. 7 på kvällen. 3 skift.

20 mars (1803-03-20)

Söndag. I e.m. fingo vi upp en stor vattentunna som reserv till tryckverkets cistern. Den skall även taga emot vatten från pumpen, och vi skola därigenom försöka att hålla vattnet renare, ty det orena vattnet förorsakar oss mycket obehag. Arbetet med vattentunnan uppehöll schaktsänkarna 1 skift eller 2 timmar så när som 10 minuter, men som de ibland hava arbetat längre än i avtalet fastställda tiden, gav jag dem 1 skift. I dag var hamnmästaren och såg till briggen "Ceres". Han fann, att stormen hade rubbat stormasten och att någon lymmel hade stulit storstaget. Hamnen är full av is. Vinden sydvästlig.

21 mars (1803-03-21)

I e.m. kl. 3 utbyttes den stora pumpkannan, vilket uppehöllo oss till kl. 1015 i kväll, då schaktsänkarna åter gingo ned. 4 timmar och 1 kvart. Ett skift. - Vackert väder, frost om kvällarna och morgnarna.

22 mars (1803-03-22)

I e.m. kl. 3 påsattes det halva pumpröret, vilket höll schaktsänkarna borta från botten till kl. 720. Endast 1 skift, eftersom det var 1 timme och 20 minuter. - I dag restes stativet till ångmaskinen.

23 mars (1803-03-23)

Schaktsänkningen har gått mycket bra från i går kväll till kl. 1/2 10 i kväll, då pumprören läckte, så att vi icke kunde hålla läns, och inte heller kunde komma till för att stoppa läckaget, ty karlarna hade försummat att se till pumprörsstagen, så att pumprören hade krökt sig in mot väggen. Vi voro därför tvungna att hålla maskinen i gång, till dess det blev dagsljus.

24 mars (1803-03-24)

I dag meddelade jag bönderna Paul Swenson och N. Nilson beslutet, att deras egendomar vid deras död skulle tillfalla Gruvan. Fick upp krabblinan på hisställningen och även det stora blocket för att lyfta upp pumprören något och rätta till krökningen, men krabblinan sprang tvenne gånger, just då pumprören hade lyfts upp, och tack vare detta steg vattnet 12 famnar. Slutligen kopplade jag även till maskinen och fick upp dem ett gott stycke. Kl. 8 i kväll hade vi lagt in 10 st. stöd under dem.

25 mars (1803-03-25)

Som det i dag är helgdag, utfördes inget arbete med undantag av att 2 smeder tillverkade skruvbultar. Pumprören äro så otäta, att det nu kl. 4 är 8 famnar vatten i schaktet, och som läckan är under vattnet, finnes det inget annat sätt än att kasta ned hästgödsel och försöka täta därmed. - Var Söderberg som hade blivit avskedad för ohövlighet mot fogden Hultman och Anders Persson för kassering av kol här. Han hade två man, Boman och Nyström, med sig för att bedja för sig, varför jag skickade efter Nils Person för att få höra, vad som hade hänt i Tjörröd, då de voro tillsammans, och han sade, att följande män hade varit där: Lindahl, Bergstrand, Anders Arvidson, Nils Person, Algren, Söderberg, Solberg, Berglund, och att en av dem sade, att Hultman borde säga till Anders Persson, att han nog fått tillräckligt. - I dag träffade jag avtal med Sven Olson, att han skulle sätta bryggan i sådant skick, att vi skola kunna lasta kol till Hälsingborg med korgar och "pramar" från den gamla broändan till stenkistan, samt göra i ordning de hissanordningar, som isen har lämnat kvar. Allt detta skall kosta 28 Rdr.

26 mars (1803-03-26)

I dag hava 3 timmar använts till utbyte av pumpkanna och bottenventil samt lagning av snabbkopplingen, som var dålig, men på kvällen var vattnet icke så långt nere, som det var i går kväll. Nu har jag emellertid fått pumprören täta med hästgödsel.

27 mars (1803-03-27)

Söndag. Efter att själv hava varit uppe hela natten fann jag i morse, att ångpannan var full av slam, att det var bäst att stanna och rensa både den och rökkanalerna. Detta gjordes, och kl. 5 e.m. kom maskinen åter i gång.

28 mars (1803-03-28)

I e.m. kl. 3 kommo schaktsänkarna ned på botten. De voro nere kl. 12, men det hade kastats ned så mycket hästgödsel, att hela skiftet gick åt till att rensa upp. Kl. 335 blev tryckverkets pumpkanna så full av slam, att den fastnade, varför vi måste stanna och rensa cisternen, och schaktsänkarna kommo icke ned förrän kl. 6. Under tiden från onsdag kväll kl. 10 till i dag kl. 6 hava 35 skift gått förlorade, nämligen:

fram till 1/2 10 torsdag kväll 8 skift

från torsdag till fredag 8 "

" fredag " lördag 8 "

" lördag " kl. 6 söndag morgon 3 "

" kl. 6 söndag kväll till måndag kl. 6 8 "

35 skift

29 mars (1803-03-29)

I går kväll kl. 10 knäcktes pumpstången, och då en av karlarna var på väg upp, tog han tag i en avbalkning, kastades ut ur korgen och föll ned 5 famnar, men vattnet nere på botten räddade honom, och med undantag av några sår i huvudet undkom han utan skador. Först i e.m. hade de tillverkat en pumpstångsfångare och fått upp pumpstängerna. Vi hade fått i gång maskinen tidigare, om jag icke hade blivit sjuk och måste gå till sängs. Karlarna förstå sig nämligen icke på att göra en pumpstångsfångare.

30 mars (1803-03-30)

I dag har maskinen gått bra hela dagen, men det är icke läns ännu.

31 mars (1803-03-31)

I morse kl. 3 var det läns, och schaktsänkarna voro nere på botten hela dagen. De hava varit hindrade 10 skift. Kl. 6 i kväll bröt det fram en vattenåder nere på botten, som maskinen icke kunde bemästra.

1 april (1803-04-01)

Maskinen har varit i gång hela natten, och vattnet har omväxlande stigit och sjunkit, men aldrig mera än 4 à 5 fot. Kl. 2 i dag skickade jag hem schaktsänkarna, för vilket de skola hava 6 skift.

2 april (1803-04-02)

I morse fick jag veta, att maskinen endast hade stått 5 minuter på morgonsidan, varför det endast var ca 2 famnar vatten i schaktet, och det tog oss ända till kl. 7 i kväll för att få läns. Skickade hem schaktsänkarna, som hade gjort dagsverkan och tätat förbyggnaden. - Mycket vackert väder . - Borra den lilla cylindern och sätta fast överdelen till ångpannan för ångmaskinen.

3 april (1803-04-03)

Söndag. I kväll kl. 6 kommo schaktsänkarna ned på botten. Vi hade vattnet nere flera gånger i e.m. - Mycket vackert väder hela dagen.

4 april (1803-04-04)

I morse kl. 6 togo vi bort det halva pumpröret och satte till ett helt. Samtidigt bytte vi ut pumpkannan, som det hade kommit en plugg i, och det tog 3 och ¼ timme, innan maskinen åter kom i gång. Oaktat maskinen har gått bra hela dagen, är det fortfarande 7 famnar vatten, och det har endast sjunkit 2 1/2 famn, sedan maskinen kom i gång, och nu är klockan 2 på morgonen. Jag finner härav, att väntpengarna skulle bliva för höga och att vi endast bränna kol till mycket liten nytta, ty om än maskinen kan hålla vattnet nere, när det är nere, måste vi stå stilla 1 eller 1 1/2 dag, om vi endast måste byta ut en pumpkanna. Jag skickade därför hem schaktsänkarna och stannade maskinen, till dess ångpannan blir färdig, vilket jag hoppas blir om ca 3 veckor. - De hava förlorat 7 skift.

5 april (1803-04-05)

I morse satte jag sju av schaktsänkarna till att bryta kol och de återstående åtta till att avsänka ett schakt endast några få yards söder om Glasbruket. Jag önskade göra upp med dem att avsänka till "hallen" och erbjöd dem 18 Rdr för de första 4 famnarna, men som de icke ville gå med härpå, arbetade de på daglön. - Vackert väder. - Fått upp de långa bjälkarna till rummet ovanför den stora maskinen och även reservcisternen till tryckverket. Den norra ångpannan ligger nu på sin plats, och alla bultarna äro insatta i ångpannans överdel.

6 april (1803-04-06)

Var i dag i Mörarp angående vägen, som skall läggas ut i riktning mot Hälsingborg.

7 april (1803-04-07)

Återkom via Hälsingborg, där jag såg, att de hade gjutit sugröret, och Wild lovade att låta oss få 3 pumprör varje vecka.

8 april (1803-04-08)

Som det i dag är Långfredag, har inget arbete utförts. Överenskom med schaktsänkarna, att de skola hava 20 Rdr för de 4 första famnarna i det nya sänkschaktet.

12 april (1803-04-12)

Ingenting särskilt har hänt de sista 4 dagarna. Det har varit vackert väder. - Många fartyg passerade söderut. Försökte än en gång att träffa en överenskommelse med folket angående det gamla holländska vraket, men de ville icke sälja det för mindre än 700 daler silvermynt, men som det skulle kosta den summa att göra det i ordning, ansåg jag mig icke kunna giva mer än 400 daler silvermynt.

13 april (1803-04-13)

Då jag i dag kom att tänka litet närmare på förslaget att sätta ned sju tums pumprören, fann jag så mycket, som skulle förorsaka oss uppehåll med arbetet på den stora maskinen, att jag anser det vara bäst att göra den lilla maskinen fullt i ordning för att uppfordra kol. 28 tums cylindermaskinen kan nämligen hålla vattnet nere, då det är nere, och vi kunna alltid sätta till tunnor, om vi vilja få ned vattnet, efter det att 28 tums cylindermaskinen har stått, ty jag tror inte, att vi kunna avsänka mycket djupare , innan vi få den stora maskinen färdig. Nu behöva vi endast få cisternen fastsatt nere i schaktet för pumprören att stå i, och blott vattnet håller sig konstant, kunna vi avsänka mycket bra, då vi som sagt alltid kunna taga tunnorna till hjälp att hålla det nere.

22 april (1803-04-22)

Hela den gångna tiden hava vi varit sysselsatta med att få i ordning maskinen, men vi hava haft mycket dåligt väder hela veckan, vilket har uppehållit oss mycket. Sedan jag räknat på uppmurningen av väggarna till maskinen, finner jag, att Nordberg icke kan mura upp dem för mindre än 9 skilling per aln. vilket jag går med på att giva honom.

8 maj (1803-05-08)

Trots alla ansträngningar kunde jag först i dag få maskinen i gång, men nu går den mycket bra. Den är endast lite styv i de rörliga delarna. Vi hava nog haft vackert vårväder, men regnet har gjort det mycket besvärligt att arbeta utomhus.

9 maj (1803-05-09)

Fann i dag, att rännorna från schaktet icke lågo tätt intill varandra, varför jag anmodade Herr Björnbeck att se till att de blevo omlagda.

11 maj (1803-05-11)

I morse ankom skonaren med den stora cylindern m.m. - Mycket blåsigt väder.

12 maj (1803-05-12)

Det blåste mycket i dag, att vi icke kunde lossa skonaren, men det är på det hela mycket vackert väder. Då vi i kväll hade endast 10 fot vatten i schaktet, gick ångpannan sönder, varför vi måste stanna kl. 12 i natt.

13 maj (1803-05-13)

I dag blåser det fortfarande för hårt för att kunna lossa cylindern. Vinden VNV. - Ångpannan reparerades, och maskinen sattes i gång kl. 6 e.m.

14 maj (1803-05-14)

I kväll hade jag åter vattnet långt nere, men då gick injektorstången av, ty smederna hade gjort en dålig svets.

15 maj (1803-05-15)

Ett rör ovanjord gick sönder, och det var icke lagat förrän kl. 6 i kväll, då vi åter kommo i gång, men vattnet hade under hoarna sökt sig tillbaka in i schaktet. Med detta arbetade jag flera timmar.

16 maj (1803-05-16)

I morse fann jag injektorventilen vara så otät, att jag måste taga ut och svarva om den. Detta uppehöll oss 4 timmar, men i kväll är vattnet nere 18 famnar. Det blåser fortfarande så mycket, att vi icke kunna göra något åt lossningen av cylindern.

19 maj (1803-05-19)

I dag är det helgdag. Återkom från Hälsingborg och hör, att de hava träffat på kol i Fru Bagges flöts i borrhål No. 27 samt borrat 23 tum i detsamma.

20 maj (1803-05-20)

Borrade igenom kolet i borrhål No. 27 och finner det vara 4 fot 3 ½ tum eller 51 ½ tum på ett djup av 50 famnar 2 fot 8 tum från dagen och till taket av kolet. Pumprören äro så otäta, att jag aldrig får läns, och i kväll är det ett hål i maskinens ångpanna.

23 maj (1803-05-23)

Både i går och i dag hava vi hållit på med att forsla upp cylindern från sjön. I kväll är vattnet nere så när som på 2 famnar. Satte borrarna till att lossa P. Andersons skuta, som är lastad med säd för Gruvans räkning.

24 maj (1803-05-24)

I e.m. var det läns, och jag satte schaktsänkarna i arbete, men då vi hissade upp tunnorna med maskinen, fastnade dessa under förbyggnaden i schaktet, varför vi måste stanna.

25 maj (1803-05-25)

Lät göra en trumma, som skulle hänga fritt nere vid botten och hindra tunnorna från att fastna, men i kväll gick den sönder. Nu kl. 12 fingo schaktsänkarna order att komma i morgon för att sätta ned de små pumprören.

27 maj (1803-05-27)

I dag sätta vi ned 7 tums pumprören. Härvid slirade linan på hästvinden, och karlarna slungades bort från densamma. Olyckligtvis bröt härvid glasbruksarbetaren P. Wenzel ena lårbenet, samtidigt som han fick flera skador i huvudet, men jag hoppas, att han skall bliva bra igen. - Fick ned alla pumprören.

5 juni (1803-06-05)

Söndag. Hela tiden sedan den 27 hava vi icke haft något annat än besvärligheter, ty så snart schaktsänkarna kommit ned och vattnet sjönk lika bra för den lilla (7 tums) pumpen som för den andra, läto karlarna den lilla pumpkannan släppa vattnet. När de sedan hissade upp pumpstängerna, släppte de dessa, som i fallet slogo sönder både pumpkannan och bottenventilen. Detta hände kl. 4 på morgonen den 2, sedan jag hade gått till sängs efter att hava varit uppe hela natten och hållit schaktsänkarna nere på botten. Nu blevo vi uppehållna till i dag på morgonen, då jag åter fick ned karlarna, som skickade upp en stor mängd berg. Nu i kväll kl. 9 har vattnet stigit så mycket, oaktat båda maskinerna gå så mycket de kunna och luften börjar tryta. Som det sålunda är mycket farligt och risk för karlarnas liv samt mycket litet kan uträttas, inställde jag arbetet, till dess den stora maskinen blir färdig.

6 juni (1803-06-06)

Träffade avtal med schaktsänkarna att sätta in underlagsbjälkar och på dem sätta ned cisternen för 18 tums pumpsatsen jämte alla dithörande arbeten för 24 Rdr.

9 juni (1803-06-09)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest för att invänta Hans Excellens Greve Ruuth, som kom dit i går e.m.

10 juni (1803-06-10)

Schaktsänkarna äro nere vid bärbjälkarna för cisternen. I dag kom en brigg hit för att lasta in de plankor till Rotterdam, som hade kommit hit förra året med den holländska galeas, som då strandade här.

11 juni (1803-06-11)

Blåsigt väder hela dagen. I går kväll vinden VNV. - Karlarna äro fortfarande i arbete med bärbjälkarna till cisternen.

12 juni (1803-06-12)

Söndag. Hans Excellens Greve Ruuth kom hit i dag till middag, och på kvällen kom Herr Carl Bagge. Samma blåsiga väder som i går, men vinden är ej så kraftig.

13 juni (1803-06-13)

Löjtnant Polheimer har varit ute och lodat i hamnen, och vi hava beslutat att som det billigaste alternativet bygga bryggan vid den nya kanalen på pålar, till vilka Herr C. Bagge skall skicka oss timmer från Göteborg.

15 juni (1803-06-15)

I kväll kl. 9 kommo 100 man soldater hit, och de inkvarterades i den barack, som jag byggt för ändamålet.

16 juni (1803-06-16)

I e.m. avreste Herr C. Bagge till Göteborg.

18 juni (1803-06-18)

Hans Excellens reste i dag till Hälsingborg.

19 juni (1803-06-19)

Söndag. I kväll infunno sig icke 2 av schaktsänkarna, nämligen Solberg och Berglund, varför 1 skift förlorades. Nyström stannade även hemma, och Trolle var nere ensam.

23 juni (1803-06-23)

I dag har det varit mycket vackert väder. Satte Axberg och 6 man till att taga ut masterna m.m. på "Ceres". Har fått in 5 bärbjälkar till cisternen i schaktet. - Borrarna hava tappat 4 borrstänger i borrhål No. 28, och efter många försök att få upp dem, var jag tvungen att få ett nytt borrhål på samma ställe påbörjat, vilket var så mycket förargligare, som vi hade borrat 7 famnar 2 fot i sandstenen och sålunda voro mycket nära Grevinnan Ruuths kol.

25 juni (1803-06-25)

Träffar avtal med Wolf och Lundquist att mura upp väggarna till det hus, som korpral Engström hade påbörjat och nästan lagt grunden till, för 6 skilling per kvadrataln och 16 styver eller 4 skilling för tillhuggning av hörnstenen. Detta pris gäller per aln på utsidan av stenen.

30 juni (1803-06-30)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för att tala med Hans Excellens Greve Ruuth, och fann, att cisternen var färdig, varför jag stannade maskinen. - Vackert väder hela tiden sedan den 25. - I går påbörjades ett litet schakt intill Gunnar Andersons i Tjörröd. Det skall avsänkas för 35 Rdr.

1 juli (1803-07-01)

I dag ingenting särskilt. Mycket vackert väder.

6 juli (1803-07-06)

I dag regnade det mycket häftigt hela dagen, men det kommer att göra mycket gott, ty marken var mycket torr till följd av den starka värme, vi hava haft nu flera dagar.

7 juli (1803-07-07)

I dag färdades Hans Excellens Greve Ruuth, Greve Ugglas, en Baron Bunge jämte sällskap uppför kanalen för första gången. Härvid användes pråmen.

10 juli (1803-07-10)

Söndag. Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för att tala med Hans Excellens Greve Ruuth.

12 juli (1803-07-12)

I e.m. kom Hans Excellens Greve Ruuth hit. Träffade i dag avtal med 16 man att gräva 36 famnar av kanalen för 250 daler silvermynt, men har ännu icke fått något annat arbete på ackord.

13 juli (1803-07-13)

I dag avreste Hans Excellens. Jag gick med på att giva karlarna, som muddra upp kanalen, 2 skilling per famn för en viss sträcka på något mer än 100 famnar. Träffade på kol i borrhål No. 28 och borrade 1 fot i detsamma. Nu är det någonting, som liknar sandsten, men jag är icke alldeles säker, ty borrstängerna hava icke varit uppe.

15 juli (1803-07-15)

I dag måste jag flytta upp två familjer från sjösidan till Ryd för att få ett sjukhus för de soldater, som äro sjuka.

20 juli (1803-07-20)

Återkom i dag från Ängeltofta, där jag hade varit för att se, om jag kunde få något ekträ till stenkistorna i hamnen.

21 juli (1803-07-21)

När vi i e.m. höllo på med att sätta ned 18 tums pumprören, fastnade de i schaktet. Karlarna hissade då så kraftigt, att galgen satte sig, men som lintrumman samtidigt drogs in mot väggen, hindrades galgen från att falla, så att ingen skada skedde. Några av karlarna i krabben fingo dock några skrubbsår, men karlarna i schaktet erhöllo inga skador.

25 juli (1803-07-25)

I dag kom Nordberg hit, och jag gav honom skarpa förebråelser för att han hade gått sin väg, men som jag ansåg mig få nytta av honom i Glasbruket, kom jag överens med honom, att han skulle bygga det nya kontoret, för vilket arbete han skall hava 6 skilling per kvadrataln, men medan arbetet pågår, skall han endast hava 24 skilling per dag, tills dess det är färdigt.

28 juli (1803-07-28)

I morse kom Peter Anderson med pumpröret, som är försett med uttagslucka för pumpkannan, till 18 tums pumpsatsen, men jag har ännu icke fått upp det till gruvan, dit emellertid det skall komma tidigt i morgon bitti. - Det råder fortfarande det varmaste väder, jag någonsin varit med om.

2 augusti (1803-08-02)

Förhörde i dag åter Strucks pojke angående stölden av bly från svänghjulet vid den övre maskinen i augusti förra året. Till en början förnekade han allting, men sedan jag hotat honom med att "den lede" genast skulle taga honom, om han ljög, kröp sanningen fram, och jag gav order, att pojken skulle pryglas offentligt.

8 augusti (1803-08-08)

I e.m. kl. 5 fick jag i gång den stora maskinen, och den gjorde en mycket god start. Hans Excellens Greve E. Ruuth, Greve (?) R. Rooz och Major Wahrendorff voro närvarande. De reste omedelbart efter middagen, som slutade efter kl. 8. Vi satte oss till bords strax efter 6. - Stannade maskinen för att göra allting i ordning.

9 augusti (1803-08-09)

I dag satte jag injektorstängerna rätt, ty de hade i går satts ihop utan riktiga förbindningar. Jag satte även 31 soldater till att göra vattenavloppet större och bredare. Till smederna och andra delade jag även ut de 30 Rdr, som Hans Excellens Greve E. Ruuth hade skänkt dem å Ägarnas vägnar, men som Sven Ekman endast har sin månadslön och alla de övriga hava betalt för övertid, skulle 30 Rdr icke räcka till, varför beloppet ökades med 10 Rdr och fördelades sålunda:

till Lindberg Rdr 4

" Elmquist, Samuel " 2

" Seifert, Christian " 2

" Nils " 1-24

" Lars Isaacson " 1-24

" 3 pojkar i smedjan " 1-24

" Sven Person eller Ekman kallad " 12

" Daniel Bergquist " 4

" Struck (smed, dansk) " --24

" P. Steelman (Stillman) " --24

" Åströms hustru i st. för Åström " 1-24

" brännvin till alla 32 karlarna,

sysselsatta vid maskinerna " 9

Summa Rdr 40

P. Krasse dog i e.m. av en feber. - I kväll kl. 8 pryglade jag Strucks pojke för stölden av bly från den lilla maskinen enligt förhör den 2 dennes.

12 augusti (1803-08-12)

I dag träffade vi på kol i borrhål No. 28, men det är endast 19 tum tjockt på ett djup av 46 famnar 5 fot 7 tum. Vi hava dock ännu icke borrat igenom bottenkolet. I kväll sattes maskinen i gång.

14 augusti (1803-08-14)

Söndag. I dag återkom jag från Hälsingborg i sällskap med Landshövding Forselles. Jag hade skickat hit injektorventilen, som var sönder. Maskinen var i gång och arbetar mycket bra. Som det är läns, stannade maskinen tills i morgon.

15 augusti (1803-08-15)

Har fått upp alla träpumprören utom ett. Karlarna höllo på med pålning före middag, men på e.m. blåste det så hårt, att de icke kunde arbeta längre härmed. - "Maria" har kommit hit med timmer till hammarband. - Mycket vackert väder.

19 augusti (1803-08-19)

När jag i e.m. satt tillsammans med Landshövding Forselles, kommo de och meddelade mig, att en arbetare i schaktet hade fått ett anfall och fallit ned och att de icke kunde finna honom. När jag kom hem, hade de honom på väg upp i båtsmansstolen, och som doktorn kom mycket fort, blev han snart åter bragd till sans genom att men gned honom med tygstycken, höll varma tegel mot hans fötter, åderlät honom etc. - Detta hindrade oss från att få upp de fyra återstående pumprören. - Förskräckligt varmt de 4 sista dagarna.

20 augusti (1803-08-20)

I morse reste Landshövding Forselles härifrån till Hälsingborg för att därifrån resa till Göteborg. - I dag är Sven Person mycket bättre. I dag måste vi taga upp vattenhon från den undre pumpsatsen och göra den längre för att få in vattnet i cisternen. Detta uppehöll oss till i kväll.

21 augusti (1803-08-21)

Söndag. Fick upp pumpstängerna sent i kväll, och vattnet var ända ned i botten flera gånger.

22 augusti (1803-08-22)

Fick i dag upp pumprören och något litet gjort åt förbyggnaden och bärbjälkarna. - Värdshuset hyrdes i dag ut genom en auktion. Den som gav högsta anbudet var Lundstedt, som bjöd 265 Rdr 16 skilling.

23 augusti (1803-08-23)

I dag blev ringen färdig på ena sidan av schaktet, men fortfarande går icke allt vatten in i cisternen. De arbeta vidare härmed. I dag blåste det för hårt för att kunna påla.

28 augusti (1803-08-28)

I dag var Häradshövdingen här, och jag talade med honom angående Gundelack. På e.m. rapporterades, att murare Lundgren hade fått en ankare brännvin att utminutera. Jag anmodade länsman att ställa dem inför domstol.

29 augusti (1803-08-29)

I morse kom murarens hustru och beklagade sig över att Hultman hade varit där i går kväll berusad och fört oväsen. Jag sade henne, att hon visste väl, att det var min order, att ingen fick sälja brännvin under arbetet. Därefter fick jag namnen på följande män: Magn. Lundgren, Murare, Elias Ruud, schaktsänkare, Sävenholm, smed, Christian Johanson, Johan Strömberg, borrare, Gunnar Gavend eller Gunnar Anderson, bonde, Jona Anderson, bonde. Vittnen: Paul Swenson och Anders Svenson, Jöns Hanson, Tjörröd, Seifert, Wahlgren, Ol. Holm, Boman, Lindahl, Nyström, Hultin, Wittander, Liljegren, Westerberg, Nils Person, Anders Person, flisplockare.

31 augusti (1803-08-31)

I dag kommo vi vederbörligen ned på botten och började sända upp slam.

1 september (1803-09-01)

I dag gjordes ingenting annat än att det lösa material, som hade huggits bort från väggarna, då ringarna gjordes, sändes upp. - Vackert väder, men blåsigt. - Kl. 10 på kvällen utbyttes 18 tums pumpkannan, och då den nya skulle ned i vandringsstycket befanns tvärstången vara för lång, varför den icke kunde gå ned utan måste dragas upp. Klockan var då 11, men jag var så dålig, att jag måste gå hem och lägga mig, varför Herr Björnbeck fick stanna kvar tills arbetet var avslutat.

2 september (1803-09-02)

När jag kom upp i morse, fick jag veta, att maskinen icke hade kommit i gång förrän kl. 4 i morse. Jag såg, att både den undre pumpkannan och bottenventilen hade släppt vattnet, varför de byttes ut, och då maskinen sattes i gång, befanns pumpkannan sitta fast tack vare att timmermannen icke hade lutat sig in tillräckligt genom luckan för att se, om pumpkannan var nere i vandringsstycket. Den måste tagas upp, och nu i kväll är allt i god ordning och schaktsänkarna nere på botten. - Landshövding Silfverskiöld var här i dag och såg på verken.

3 september (1803-09-03)

I dag var jag i Mörarp för att vid domstolen få ett slut på att bönderna sälja brännvin samt få dem bötfällda härför. Medan jag var borta hemifrån, hade maskinen stått och schaktsänkarna uppehållits 8 timmar, medan de bytte ut 18 tums pumpsatsen etc. 3 skift.

4 september (1803-09-04)

Söndag. I e.m. kl. 6 förlorades 1 skift genom att det icke var läns, ty snabbkopplingen hade gått sönder. På morgonen hade 1 skift gått förlorat, då den gick sönder.

5 september (1803-09-05)

Bytte ut sen övre pumpkannan, varunder 2 skift förlorades. Vattnet steg.

7 september (1803-09-07)

I går e.m. kl. 1/2 6 fastnade tryckverkspumpen, varför vi måste stå stilla till kl. 4 i morse och 4 skift förlorades. Sedan måste åter den övre bottenventilen bytas ut och även den undre pumpkannan, varför klockan var 10 i kväll, innan schaktsänkarna åter kommo ned. Sedan kl. 5 i morse hava 6 skift gått förlorade.

8 september (1803-09-08)

I morse kl. 1/2 5 kommo schaktsänkarna åter upp från botten, ty den undre bottenventilen hade släppt vattnet, och sedan den hade bytts ut och vattnet var nere, kom det ett hackskaft in i den, varför den åter måste tagas upp, och så snart detta var gjort, var tryckverkets pumpkanna utsliten. Medan jag satt och åt kvällsvard, fastnade pumpkannan i vandringsstycket och kannringen bröts sönder, vilket uppehöll oss till kl. 12, innan vi kunde fortsätta, och i dag på morgonen den 9 kl. 6 kommo de åter ned på botten. Jag beräknar, att 8 skift gått förlorade. - Sedan vi i dag träffat på en ny vattenåder, stiger vattnet i schaktet 30 fot i timmen eller 6 tum per minut. Vattenkvantiteten per timme är (schaktet är 11 fot i diameter): 11 x 11 = 121 x 0,7854 = 95,2334 x 30 = 2857,002 kv.fot x 3 lispund = 8571: 20 = 428 skeppund 11 lispund vatten per timme. - Vattnet i den gamla maskingruvan har sjunkit 6 tum, sedan vi fått den ovannämnda ådern, och vattnet kännes ruttet. - I kväll hoppade regulatorstången av, varigenom två skift förlorades från kl. ½ 7 till ½ 1.

10 september (1803-09-10)

I morse sade sig schaktsänkarna hava kunnat arbeta mycket bra, och ingenting hade hänt under den återstående delen av natten. I kväll gick tryckverkets pumpstång av. 1 skift från kl. 1/2 3 till 6 gick förlorat.

11 september (1803-09-11)

Bytte ut den övre pumpkannan och bottenventilen, och även tryckverkets pumpkanna. Härigenom förlorades 3 skift från kl. ½ 10 i går kväll till kl. 6 i morse, och innan det var läns kl. 1 ytterligare 2 skift, d.v.s. i allt 5 skift. - Blåsigt väder. En fiskebåt från Viken kantrade, och 2 man av 5 gingo förlorade.

12 september (1803-09-12)

I dag har allting gått bra. Vädret är blåsigt och ruskigt med hagel. Hade ett långt förhör över ett gräl mellan Herrar Borgström och Bergström. Förhöret skall fortsätta.

13 september (1803-09-13)

I morse utbyttes den undre pumpkannan och bottenventilen, fick åter ned vattnet, och schaktsänkarna gingo ned på botten efter kl. 12. 2 skift förlorades.

14 september (1803-09-14)

I går kväll kl. 6 stannades maskinen, ty först skulle tryckverkets pumpkanna bytas ut, och därefter fick tryckverket inget vatten. Allt detta uppehöll oss till kl. 9 i morse, men sedan har allting gått bra. 5 skift förlorades.

15 september (1803-09-15)

I natt eller snarare i morse kl. 1 gick snabbkopplingen i 18 tums pumpsatsen åter sönder, och maskinen slog in mycket hårt, men utan att förorsaka någon skada. Som både detta och 3 förbindningar skulle repareras, ansåg jag det bäst att även rensa ångpannorna och rökkanalerna samt byta ut tryckverkets pumprör genom att taga ned 7 tums rören och sätta upp 9 tums. Jag har nämligen varit nödsakad att använda 7 tums rören, till dess jag fått upp 9 tums rören ur schaktet. Schaktsänkarna skola tillgodoräknas 2 skift, d.v.s. från kl. 1 i natt till kl. 6 i morse, varefter de skola hava daglön, till dess vi åter komma i gång. - Vackert väder. - Börja bygga degelhuset vid Glasbruket, till vilket grunden lades i går.

27 september (1803-09-27)

Återkom från Göteborg, där jag hade varit för att tala med Herr C. Bagge angående flyttningen av 28 tums cylindermaskinen, vilket kommer att kosta ca 500 Rdr, ty om denna maskin kan taga ut vattnet ut den gamla maskingruvan, är det meningen att uppfordra kol där och slippa bryta Grevinnan Ruuths flöts i den stora maskingruvan vid Ryd.

28 september (1803-09-28)

I morse fick jag ned schaktsänkarna på botten, och i går kväll började vi avsänka schaktet intill Glasbruket, och jag gick med på att giva dem 3 schaktsänkare, som arbeta i boda schakten, tillsammans 1 Rdr per dag vid sidan av deras avlöning i det stora maskinschaktet. Jag gjorde detta för att spara folk och för att förebygga, att schaktsänkarna skulle känna sig missmodiga över att sandstenen så ofta skär sönder pumpkannorna. - Jag undersökte möjligheten att använda väderpumpen till pumpningen, till dess maskinen blev flyttad, och gav order att göra bockställningen klar i morgon för att sätta ned 7 tums pumpsatsen.

1 oktober (1803-10-01)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för att förmå lerfabriken att arbeta för Glasbrukets räkning. - Både i går och i dag har blåst hårt från OSO, men vi fingo ned några pålar som frihult vid bryggan.

2 oktober (1803-10-02)

Söndag. Återkom åter igen från Hälsingborg, dit jag måste resa i dag, emedan alla pumprören till 7 tums satsen hade tillverkats 1 tum för små. - Regn hela dagen. Vinden NO.

3 oktober (1803-10-03)

Från den 15 september till kl. 6 i morse hava schaktsänkarna blivit uppehållna 50 skift 50 skift vid sidan av 2 dagsverken, medan jag var i Göteborg, men det skift, som förlorades i morse, räknas icke . Klockan var nämligen 8, innan de kommo ned på botten. Detta uppehåll i natt berodde på att de i går e.m. bytte ut 18 tums pumpkannan och bottenventilen. I dag har allt gått bra.

6 oktober (1803-10-06)

Vi hava nu varje dag sedan i tisdags morgon kl. 6 endast hållit på med att byta ut pumpkannor och bottenventiler, och först kl. 7 i kväll kunde de återgå ned på botten. Under denna tid hava 20 skift gått förlorade.

7 oktober (1803-10-07)

I natt hade eldarna somnat ifrån eldningen, vilket gjorde, att schaktsänkarna icke kunde vara nere på botten från kl. 10 till kl. 2 f.m., varför 1 skift gick förlorat. Maskinen har icke förlorat ett enda slag på hela dagen. Schaktringen är nu nästan färdig, men i kväll kl. 6 måste vi packa cylinderkolven, och kl. 8 släppte den undre bottenventilen vattnet, eller det var snarare så, att det kom en plugg in i den. Vi hålla nu på med att taga upp ventilen, vilket är mycket svårt, emedan det är så mörkt.

8 oktober (1803-10-08)

Som pumpkannan och bottenventilen bytts ut, kommo karlarna icke ned förrän kl. 11 i dag, vilket gör, att 5 skift förlorats.

9 oktober (1803-10-09)

Söndag. I morse kl. 2 voro schaktsänkarna åter uppe, emedan vattnet hade stigit. 1 skift gick förlorat. Satte till ett pumprör i dag, men som läderklaffen i utloppsrännan var dålig, hava vi icke kommit i gång ännu. Gav order att byta ut pumpkannan i den övre pumpsatsen, så snart den undre satsen är klar.

13 oktober (1803-10-13)

Återkom från Lund, där jag hade lämnat in John till Akademien. Han bor hos en Herr Åhberg. - Strax efter jag hade rest hemifrån, gick snabbkopplingen i den övre pumpsatsen sönder, vilket hade uppehållit schaktsänkarna, till dess en griptång tillverkats. Detta och andra uppehåll hade gjort, att de hade icke varit nere på botten, sedan jag reste, och nu i kväll är schaktet fullt av vatten, men de hava gjort 2 dagsverken ovan jord. Det övriga är förlorade skift.

14 oktober (1803-10-14)

I morse kl. 8 kommo schaktsänkarna ned, och allt har gått bra hela dagen. Vid sidan av de 2 dagsverken hava i allt sedan söndagen förlorats 21 skift. - I kväll är allt i god ordning.

15 oktober (1803-10-15)

I natt har allting gått bra, men kl. 9 i morse började vi bryta ut den undre pumpkannan och bottenventilen. När det sedan var läns, släppte tryckverkets ventil vattnet i kväll, och tryckverkspumpen lämnade inget vatten, varför de måste pumpa för hand. Kl. 11 e.m. utbyttes tryckverkets pumpkanna, men till följd av eldarnas försummelse stod vattnet högt i schaktet kl. 7 på morgonen den 16.

16 oktober (1803-10-16)

Söndag. Jag måste då byta ut den övre pumpkannan och bottenventilen, och genom att själv ställa mig och elda hade jag kl. 3 e.m. åter fått ned vattnet. Jag måste då gå och se till de övriga arbetena, kolgruvan, maskinen, som är under flyttning, kärrvägen samt giva erforderliga order för i morgon. Just som jag kom tillbaka till den stora maskinen kl. 5, gick läderklaffen i utloppsrännan sönder. Denna måste tagas upp och repareras. Lädret var ruttet, och oaktat jag i över tre veckor känt till att lädret var dåligt, har jag icke kunnat få något nytt läder. Garvaren i Hälsingborg lovade mig, då jag träffade honom på marknaden därstädes, att jag skulle få nytt läder, men han har narrat mig, och nu vet jag icke, när jag får det. Från kl. 9 i lördags och till kl. 6 i morse hava 7 skift förlorats. Trist, regnigt och blåsigt väder varje dag.

17 oktober (1803-10-17)

Karlarna kommo icke ned förrän vid 7-tiden i kväll, emedan vi måste byta ut den undre pumpkannan och bottenventilen, ty just som det var läns, brusto nitarna, som hålla fast ventilklaffarna. Allt detta uppehöll oss 25 timmar eller 8 skift.

18 oktober (1803-10-18)

I morse kl. 2 voro schaktsänkarna åter uppe till följd av eldarnas försumlighet att låta fyrarna gå ned. Sven medgav, att detta var orsaken. På morgonen hade de fått läns, och schaktsänkarna voro nere, men kl. 7 upptäckte jag, att den undre bottenventilen var mycket dålig, varför jag stannade kl. 12 för utbyte av ventilen. Detta uppehöll oss till kl. 5, då schaktsänkarna åter gingo ned. Detta gör 2 skift i dag och 2 i natt, i allt 4 skift. En brigg, hemmahörande i Hull och lastade med plank drev i den hårda VNV stormen i land kl. 4 i morse strax norr om vårt hus och nära inpå Långörs rev.

19 oktober (1803-10-19)

Schaktsänkarna hava varit nere hela förra natten och hela dagen i dag till kl. 6 i e.m., då de kommo upp till följd av felet med utloppsrännan från översta pumpröret, men nu i kväll har jag alla skomakarna i arbete med att sätta in nytt läder, som jag fått från Hälsingborg.

20 oktober (1803-10-20)

I natt kl. 12 fingo schaktsänkarna order att arbeta på daglön, men mellan kl. 5 och 12 förlorades 2 skift. - Den engelske konsuln, Herr Fenwick, kom hit i dag med anledning av briggen "Margrets" från Hull strandning.

21 oktober (1803-10-21)

I morse kl. 8 gingo schaktsänkarna åter ned och arbetade till kl. 5 i e.m., då cylinderkolven packades. Härunder steg vattnet 2 famnar. Då jag kom upp från sjön kl. 10 och fann, att vattnet icke sjönk, provade jag den övre ventilen, som visade sig vara dålig, varför den byttes ut mot en annan med en ny ring, och då den kom ned visade det sig, att smeden hade gjort ringen så stor, att ventilen icke kunde röra sig. På morgonen den 22 togs den därför åter upp och byttes ut mot en ny. Endast 1 skift förlorades i går, emedan de arbetade på daglön till kl. 6 på morgonen den 21. Alla skift natten mellan den 21 och 22 måste räknas.

23 oktober (1803-10-23)

I dag är Böndag, helgdag. Schaktsänkarna voro icke nere på hela natten, och i dag måste vi byta ut 18 tums bottenventilen igen. Nitarna till klaffarna gå sönder oupphörligt, och anledningen är svår att finna, om det icke beror på dåligt järn. Schaktsänkarna hava arbetat på timlön sistlidna natt och skola även göra det nu i natt, emedan vi skola byta ut den undre pumpkannan och bottenventilen.

24 oktober (1803-10-24)

I dag kommo schaktsänkarna ned på botten kl. 2 e.m. och voro nere till kl. ½ 6. Som de arbetade 1 skift, förlorades endast 3 skift.

26 oktober (1803-10-26)

Schaktsänkarna kommo icke ned förrän kl. 9 i morse, emedan det icke var läns längre än 2 timmar efter det att jag avrest till Hälsingborg, varför 13 skift gått förlorade. Kl. 2 gick utloppsrännan från översta pumpröret sönder, varför uppehåll till kl. 12 i natt. 4 skift.

27 oktober (1803-10-27)

I kväll kl. 8 måste vi byta ut tryckverkets pumpkanna. - Vackert väder, men litet dimmigt.

28 oktober (1803-10-28)

Ehuru jag hade satt i gång maskinen i går kväll, innan jag gick hem, hade eldarna vattnet på samma höjd i morse, som då jag lämnade dem i går. Detta föranledde mig att sammankalla dem för att få reda på orsaken. De skyllde på att kolen voro för små, men huru som helst hade jag fått läns vid 11-tiden. 5 skift förlorades. Sedan har maskinen gått bra hela dagen till nu i kväll vid 7-tiden, då de hade väntat litet för länge med att kasta in kol, och schaktsänkarna voro uppe ca 1 timme.

29 oktober (1803-10-29)

I morse kl. 3 släppte den övre pumpkannan vattnet. Jag gav order att stanna maskinen och rensa ångpannorna. Jag lät skiften arbeta till kl. 9 f.m., varefter alla firade helgdag utom de, som arbeta vid maskinerna. Alla karlarna bundos åter med kontrakt, och all voro mycket uppsluppna och glada. Många av dem tiggde och bad för Sjöberg, att han åter skulle få tillåtelse att arbeta här. De uppträdde mycket vördnadsfullt, och jag sade dem, att han skulle få arbete, så snart jag fann, att han förtjänade det, ty jag hade icke sagt, att jag aldrig skulle förlåta honom. Det berodde på honom själv, att jag ännu icke hade hjälpt honom.

30 oktober (1803-10-30)

Söndag. Jag fick icke i gång maskinen förrän kl. 4 i e.m., emedan jag satt in ett förbindelserör mellan den norra ångpannan och den lilla maskinens ångpanna, för att kunna använda denna senare, där den står. Kanalerna etc. äro rensade.

31 oktober (1803-10-31)

I morse måste jag byta ut både pumpkannor och bottenventiler, men nu i kväll kl. 9 är det läns. Som schaktsänkarna icke skulle inställa sig förrän kl. 6 i morse, förlorades 5 skift.

7 november (1803-11-07)

Jag har haft så mycket att göra hela förra veckan, att jag icke haft tid att skriva. Med tillägg av 5 skift i måndags hava 31 skift förlorats. Från sistlidna måndag kväll till i går kväll kl. 6 är det 26 skift, och som de endast voro nere 2 skift i natt och 6 skift i dag, hava i allt förlorats 32 skift.

8 november (1803-11-08)

Hela dagen har använts till att byta ut pumpkannor och bottenventiler, och då vi i e.m. voro färdiga att sätta i gång maskinen, var trycket i ångpannan så lågt, att ångan gick upp i matarröret. Jag var därför tvungen att stanna och taga av manhålsluckan samt fylla panna och reservoaren. Kom i gång kl. 7, och vattnet sjönk mycket bra till kl. 1 i natt, då lädret i utloppsrännan från översta pumpröret gick sönder.

9 november (1803-11-09)

I morse måste jag byta ut den undre pumpkannan och bottenventilen och laga lädret. Kl. 2 på natten var det läns, men just då kom det en plugg in i undre pumpkannan, varför den åter måste bytas ut.

11 november (1803-11-11)

Maskinen har varit i gång både i går och i dag. I går kl. 12 hade jag stått vid fyrarna hela f.m. och fått ned vattnet, och just som schaktsänkarna kommo ned på botten, knäcktes båda nitarna i den undre bottenventilen, varför vi voro nödsakade att stanna och åter byta ut den. I natt läto eldarna fyrarna gå ned, varför det icke var läns på hela dagen, och nu kl. 7 i kväll måste vi börja byta ut den övre bottenventilen igen. Vi hålla på med att sätta ned pumprören i den gamla maskingruvan.

Tillbaks till innehåll