Översättning av
Stawfords dagbok
16/11 1803 - 31/12 1804

Bok 5 (arkivnr 4)

Innehåll:
1803
1804

 

1803

16 november (1803-11-16)

Under hela tiden från den 11 dennes har det varit ett enda oavbrutet pumpande, och som de icke kunde hålla ordentlig fyr, tog jag i tu med att så snart som möjligt få i gång den andra lilla ångmaskinen. Förlorades i allt 72 skift.

17 november (1803-11-17)

Förlorades 6 skift.

18 november (1803-11-18)

Den lilla ångpannan kom i gång vid den stora maskinen.

20 november (1803-11-20)

Söndag. Den stora maskinen har gått bra hela dagen.

22 november (1803-11-22)

I morse kl. 2 fick jag i gång den gamla maskinen, men den kom icke riktigt i gång förrän vid middagstiden. Det har regnat mycket hela natten och dagen. En representant för en fabrik för tryckta bomullstyger i Göteborg vid namn Johnson kom hit i går från Köpenhamn på väg till Göteborg i sällskap med sin hustru och ett barn. De sovo här i går natt och i natt.

25 november (1803-11-25)

I dag på f.m. ankommo hit Sir Ch. Bagge, fru Bagge, Landshövding Sam. af Forselles och Herr Jonas Kjellberg. - Allt går mycket bra, och vattnet sjunker snabbt i den gamla Maskingruvan i skogen. Utbytte den övre pumpkannan i den stora Maskingruvan.

26 november (1803-11-26)

I morse utbyttes den undre pumpkannan och bottenventilen. - Sir Bagge, Landshövdingen med sällskap avreste till Hälsingborg.

27 november (1803-11-27)

Söndag. I morse kl. 5 måste den övre pumpkannan och bottenventilen bytas ut. - I dag snöade det något.

28 november (1803-11-28)

Vinden slog i går kväll om till OSO och Ost. I dag mycket kallt och ganska mycket snö. Briggen "Margaret" av Hull, som var klar att segla till Köpenhamn för att reparera, har ännu icke kunnat komma ut ur hamnen och måste ligga kvar, tills det blir gynnsam vind. Hon värderades av dykeribolaget till Rdr. 1000.

29 november (1803-11-29)

Hårt väder hela dagen och mycket snö med ostlig vind. 37 skift hava förlorats sedan den 17:e dennes. Allt har gått bra i dag.

30 november (1803-11-30)

I går kväll var det ett förskräckligt väder med storm och snö. Kl. 2 i morse måste schaktsänkarna komma upp, och därefter måste vi byta ut den undre pumpkannan. Som det var ett alldeles förskräckligt väder, var det med den största svårighet jag kunde köra tillräckligt med kol för att hålla maskinen i gång. I kväll kl. 9 blev det fel på cisternpumpen, men när jag nu kl. ½ 12 går till sängs, står vattnet endast 2 famnar högt, och det sjunker bra, emedan maskinen nu är i gång. - Från kl. 12 i natt till kl. 6 i kväll satte vi in en förbyggnadslängd. 6 skift hava förlorats. - Nu är vädret bättre, men sträng frost.

1 december (1803-12-01)

Vädret har varit ganska bra hela dagen. Vattnet har icke varit nere på hela natten eller i dag förrän kl. ½ 4, varför 7 skift hava gått förlorade. - I kväll kommo 4 man och meddelade mig, att A. Nyman hade stulit pengar ut Qvistbergs ficka och att han i dag hade återlämnat dem, ehuru han hade stulit dem förra söndagen. Jag skickade Holm och 2 man med order att föra honom till mig i morgon bittida.

2 december (1803-12-02)

Hade Anders Nyman här och förhörde honom angående Qvistbergs pengar, varvid han erkände. Jag skickade honom till Fjärdingsman. - Hela natten och i dag har det varit ett förskräckligt väder med storm och snö, och det var med den största svårighet jag kunde få så mycket kol kört, att maskinen hölls i gång, men som kolet äro uppblandade med snö, kunde schaktsänkarna icke komma ned på botten. Då jag själv står vid eldstäderna, sjunker vattnet, men eldarna kunna icke hålla det nere. Jag hotar med att prygla dem offentligt, men det har ingen verkan. Om inte vädret vore så förskräckligt, skulle vi byta ut pumpkannan, men ingen kan stå ute vid vinschen. I dag hava alla 8 skiften gått förlorade. Vinden är SSO.

3 december (1803-12-03)

I dag hade vi milt väder hela dagen, men kunde icke få några kol till maskinen förrän kl. 12, emedan alla vägar måste skottas rena från snö. Vi bytte ut den övre pumpkannan, men fingo icke den undre utbytt. Skiftarbetet slutade kl. 6, och pluggarna togos ut ångpannorna, emedan dessa behövde rensas. Nu är det åter ett förskräckligt väder med mycket snö. - Förlorade skift i dag som i går eller 8 st.

4 december (1803-12-04)

Söndag. Rensade ångpannorna i dag, men vädret är så dåligt, att vi icke kunde köra några kol, emedan vägarna äro översnöade.

5 december (1803-12-05)

I dag skottades vägarna, men jag sätter icke i gång den stora maskinen, förrän jag har kol för 2 dagar i förväg. Jag tillagade en blandning att täta ångpannedomen med och lade på. Vädret är mycket kallt, men klart. Ångpannedomen förlorade så mycket ånga, att jag gjorde denna blandning av borrmjöl från gjutjärn, salpetersyra och ättika, d.v.s. vinättika, samt litet lera. - Oaktat den stora maskinen har stått de 2 sista dagarna, har vattnet i den gamla Elonargruvan sjunkit 56 tum sedan i går morse, men vattnet i sänkschaktet vid Glasbruket stiger lika mycket som i den stora Maskingruvan. - Skickar piplera till Hälsingborg för att malas och sedan användas till deglar i Glashyttan.

6 december (1803-12-06)

I e.m. kl. 4 kom den stora maskinen åter i gång. - Fänrik Bertin kom hit från Hälsingborg. - Vattnet i den gamla Eleonoragruvan har varken stigit eller fallit sedan i förrgår, då jag mätte det.

7 december (1803-12-07)

I dag har det åter varit ett förskräckligt väder hela dagen, och ingenting kunde utföras. Jag höll maskinen i gång, men kolen äro uppblandade med snö, och på grund av en läcka i den övre pumpsatsen var vattnet icke nere i e.m. Skickade ned Sven för att täta genom kilning, men vattnet steg, innan han var färdig. Inga kol kunde varken köras eller brytas förrän i kväll, då jag beordrade karlarna att arbeta ovan jord och draga upp litet kol. Herr Bertin var här hela dagen. 8 skift förlorades.

8 december (1803-12-08)

Vädret har varit milt i dag, och jag var nere i gruvan för att undersöka luftväxlingen m.m. Bytte ut en pumpkanna och en bottenventil. Under den tid maskinen har stått på grund av vädret, har vattnet varken stigit eller fallit i den gamla Maskingruvan. Det har icke varit läns vid den stora maskinen på hela dagen.

9 december (1803-12-09)

Den övre bottenventilen var så dålig, att jag var tvungen att byta ut den i dag på f.m., och i kväll fann jag den åter vara dålig, eller också var det snyftkranen eller uttagsluckan för bottenventilen, som var otät. De som varit nere, sade, att det icke var snyftkranen, varför jag åter bytte ut bottenventilen, emedan maskinen går dåligt och icke giver mycket vatten. - Det har snöat hela dagen, men icke frusit förrän i kväll. - Schaktsänkarna äro sysselsatta med att sätta upp glidstängerna, till schaktsänkningen vid Glashyttan.

10 december (1803-12-10)

Vädret har varit vackert hela dagen med frisk kyla och så gott som vindstilla, men jag fick icke ned vattnet. I Maskingruvan sjönk vattnet 4 tum i går och i natt. Alla schaktsänkarna hålla på och sätta upp glidstängerna.

11 december (1803-12-11)

Söndag. I morse hade vattnet i Maskingruvan sjunkit 5 tum sedan i går morse. Vackert väder hela dagen. Vinden är ostlig, men mycket svag. Bytte ut den övre och den undre pumpkannan, och kl. 11 i kväll voro schaktsänkarna nere. Var tvungen att kör kol hela dagen, och som det icke finnes några bottenkol, måste goda kol brännas vid den stora maskinen.

12 december (1803-12-12)

Maskinen har gått mycket bra hela natten och i dag till kl. 3 i e.m., då var det så mycket luft i den övre pumpsatsen, att jag var tvungen att taga upp den lilla, d.v.s. 17 tums pumpkannan, men det var mycket litet fel på densamma. Huvudfelet är, att de övre pumprören avlämna mycket litet vatten i den övre vattenhon. Detta uppehöll oss så, att vattnet i kväll kl. 11 endast är ca 5 fot under cisternen, och som eldarna eldade mycket dåligt, var jag tvungen att giva en av dem några rapp med min käpp. - Vattnet sjönk som förut 5 tum i Maskingruvan. Från kl. 6 till 11 i går kväll förlorades 2 skift och från kl. 3 till 6 i morse 1 skift, d.v.s. i allt 3 skift. - Kallt vackert väder. Vinden ONO.

13 december (1803-12-13)

I morse kl. 6 brast en stång i snabbkopplingen i 18 tums pumpröret, och som det var endast ca 1 ½ famn vatten i botten, fiskade vi upp den med en pumpstångsfångare, och kl. 5 i kväll var den reparerad. I dag gingo 8 skiften förlorade. Några timmermän tillverka träaxeln till glidstängerna, de övriga bygga in den lilla ångpannan. - Mycket vackert väder hela dagen. Vinden O eller NO. - I dag kommo 3 dragoner och 1 husar hit för att bevaka kusten, så att ingen stiger i land, som har varit i Malaga eller annorstädes, där gula febern har förekommit, eller att överhuvud något fartyg anlöper här, som har sjuka ombord.

14 december (1803-12-14)

I morse, då vattnet var nere, brast ett förbindelserör, och samtidigt var det något, som täppte till injektorventilen, emedan karlarna icke hålla cisternen i ordning. Detta hade till följd, att maskinen slog så hårt, att pumpkannan lyftes upp ur pumpcylindern, varför vi voro tvungna att taga upp den förra för att åter kunna sätta ned den. Nu i kväll kl. 6 står vattnet 4 famnar under cisternen. I Maskingruvan sjönk vattnet 5 ½ tum. Förlorat 8 skift. Mycket snö i dag. Vinden ostlig och ONO.

15 december (1803-12-15)

I dag kl. 12 var det läns, och schaktsänkarna äro nere på botten. Som mycket dagvatten har pumpats bort, finnes det nu icke tillräckligt med vatten för att hålla den övre pumpsatsen fri från luft, och översta pumpröret är otätt. Som flänsen ovanför pumpkannecylindern öppnade sig, skickade jag ned Sven för att täta den genom kilning, men innan han var färdig, steg vattnet. Detta hände kl. 11 i kväll. Schaktsänkarna kommo emellertid ned, som sagt, kl. 12, men kl. ½ 4 var jag tvungen att låta dem komma upp och skicka ned timmermännen för att effektivt täta fogen, vilket nu är gjort med undantag av en bult, som måste hamras på huvudet och muttern. Vattnet kommer snart att åter vara nere, men till dess beordrade jag karlarna att försöka få in mera vatten i cisternen genom att hugga ut en ränna. Mycket kallt i dag. Vinden ostlig, något snö.

16 december (1803-12-16)

I natt kl. 3 kommo schaktsänkarna ned på botten, men kl. 6 gjorde pojken ett fel vid manövreringen av maskinen, varför den måste stå stilla 1 timme, men kl. 12 kommo schaktsänkarna åter ned. Kl. 3 blev flänsen ovanför pumpkanncylindern åter otät, ehuru den kilats så hårt, som det var möjligt, och en skruvning påsatts för att hålla kilarna inne. - I går sjönk vattnet i Maskingruvan 6 tum. - Stark frost. Vinden sydostlig.

17 december (1803-12-17)

I morse kom smeden Åström och meddelade mig, att en ångpanneplåt hade stulits i går kväll eller i dag på morgonen. Vi följde spåren av två personer i snön till Plöninge. Därpå frågade jag lädermannen, om han ville tillkalla 3 eller 4 man och giva oss tillåtelse att söka efter det stulna. Han gav oss medgivande härtill, och vi undersökte därför vartenda hus i Plöninge, Väsby och Huvudgården. På fem olika platser fann jag några bitar av vårt järn, och jag gav order, att de skulle föras ned till kontoret måndag f.m., såvida innehavaren av bitarna icke ville, att jag omedelbart skulle låta dem böta för att hava mottagit stulet gods. Man samtyckte härtill. - Bytte i dag ut den övre pumpkannan. Alla 8 skiften gingo i dag och i natt förlorade, ehuru karlarna höllo på med att hugga ut bättre plats för att kunna kila fast en fläns. Som detta arbete låg utanför deras ackordsarbete, skulle de få betalt som för förlorade skift.

18 december (1803-12-18)

Söndag. I natt hava karlarna arbetat i Schaktet, men icke på ackordsarbete, vilket är detsamma som att 4 skift gått förlorade. - Mycket kallt väder hela dagen i dag och i går. I kväll blåser det verkligen mycket hårt. Vinden är NO eller ONO.

19 december (1803-12-19)

Kl. 9 i går kväll kommo schaktsänkarna ned, och de arbetade ganska bra hela natten till kl. 5 i morse, då maskinskötaren hade låtit cylinderkolven gå torrt, och som en skruv lossnade i regulatorstångsröret steg vattnet. Jag gav en av karlarna ett ordentligt kok stryk, emedan han hade vanskött sin eldstad. Schaktsänkarna gingo ned igen kl. ½ 11 f.m. och voro nere till kl. ½ 4 e.m., då 18 tums pumpkannan släppte vattnet, och själva kannringen stannade kvar i pumpröret. - Ytterligt kallt i dag. Vinden är ONO. - I dag kommo bönderna hit med det järn, som jag hade sökt efter i lördags. Stucks hustru sade, att hon hade sålt järnet till Nils Andersson och en annan man. De andra två sade, att de hade köpt det järn, de innehade, av Hans Andersson, Höganäs, med undantag av en hacka, som inköpts från Bengt Jude, Höganäs. Som denne man var i dansk krigstjänst, men borta hemifrån, kunde jag icke göra något med honom, men jag skickade efter Hans Andersson, som sade, att han hade varit sjuk och tvungen att ligga till sängs de sista tre dagarna. Vid middagstiden skickade jag emellertid iväg karlarna till den man, hos vilken jag hade funnit järnet, men de hava icke kommit tillbaka. - I e.m. var jag åter nere vid den lilla maskinen, emedan de hade förlorat en pumpkanna i ett av pumprören i lördags. Som under både lördagen och söndagen alla försök att få tag i pumpkannan varit utan resultat, lät jag karlarna med en ventilfångare sätta ned en pumpkanna, som gick trögt in i pumpcylindern, emedan det var opraktiskt att draga upp pumprören under så stark frost, då linorna voro frusna. Nu i kväll kommer maskinen att åter vara i gång. Under de 60 timmar, den har stått, har vattnet stigit endast 1 tum i den gamla Maskingruvan. - Förlorade 4 skift i dag och i natt.

20 december (1803-12-20)

I morse befanns det sitta en plugg av sjömansgarn i den undre pumpkannan, varför vi måste taga upp denna, ehuru både denna pumpkanna och bottenventilen hade utbytts i går kväll. Jag fick emellertid ned schaktsänkarna på botten kl. 2 i dag, och de hava arbetat mycket bra sedan dess. Jag gick ned till den lilla maskinen och fann, att den icke hade gått bra förrän i dag på f.m., ehuru den hade kommit i gång kl. 6 i går kväll. Vattnet hade emellertid sjunkit ca 1 tum. - Var nere och träffade Kapten Johnson på briggen "James & Thomas" från London, samt lämnade de erforderliga instruktionerna angående briggens uppdragande på land. Vattnet är minst 3 fot lägre än jag någonsin sett det vara. Det har varit förskräckligt kallt hela dagen. Vinden har varit ostlig till i kväll, då den drog sig över till mera sydlig. - Förlorade 6 skift i dag och i natt.

21 december (1803-12-21)

Maskinen har gått bra hela natten, och schaktsänkarna hava varit nere på botten till i dag kl. 10, då den undre pumpkannan måste utbytas, emedan den icke var tät mellan ringen och pumpröret. Nu i kväll är det 1 ½ famn vatten, och i morgon måste vi sätta på ett pumprör, emedan det översta åter är dåligt. - Mycket kallt på f.m., men vinden, som är ostlig, är mycket svag i kväll. - Vi börja draga upp briggen. - Den lilla Maskinen har icke gått riktigt bra i natt, varför vattnet endast har sjunkit ca 3 tum i den gamla gruvan. - 2 skift förlorades.

22 december (1803-12-22)

Alla schaktsänkarna voro i arbete i dag, och 1 pumprör sattes på den undre pumpsatsen, vilket icke var klart förrän kl. 9 i kväll. Gav order till schaktsänkarna, som i dag arbeta på daglön, att infinna sig kl. 6 i morgon bittida. Som de i natt hade gjort 4 skift, gå i dag 4 skift förlorade. - I dag lugnt, vackert väder hela dagen. Vinden är ostlig. Vattnet har sjunkit 4 tum i den gamla gruvan, men hade icke den lilla maskinen stått halva natten, skulle det hava sjunkit mera.

23 december (1803-12-23)

I dag kl. 12 kommo schaktsänkarna ned på botten, men som de hade fått order att börja kl. 6 på morgonen, förlorade 2 skift. De övriga arbetade i går på daglön med att sätta på pumpröret. - Mycket kallt. Vinden SO och något snö. Vattnet sjönk endast 3 tum enligt Hultman, men då jag var där i dag, såg jag, att det hade sjunkit mera. Det var fel på "regulatorn", (som de kalla vattenståndsvisaren).

24 december (1803-12-24)

I natt kl. 2 hade eldarna skött eldningen så dåligt, att schaktsänkarna måste komma upp, men som de väntade, att vattnet skulle vara nere varje minut, väckte de icke mig, ty de visste att jag hade varit uppe sent natten förut. Men vid skiftombytet kl. 6 innan eldningen gick som den skulle, var det 1 famn vatten, men det var nere kl. 8 eller ½ 9, och allt gick bra till kl. 6 e.m., då jag på schaktsänkarnas anhållan gav dem rätt att stanna uppe till måndag e.m. kl. 6. Vi måste nämligen hava kol brutna senast måndag. - Vinden SO, i kväll regn. Förlorade 2 skift. Vattnet sjönk 3 tum i Maskingruvan.

25 december (1803-12-25)

Söndag. I dag är Juldagen, och vi rensa ångpannorna och rökkanalerna vid den stora maskinen. I kväll gick jag ned till den lilla maskinen och fann, att vattnet i den gamla Eleonoragruvan hade stigit 1 tum sedan i morse genom att maskinen vid Ryd hade stått stilla. Vackert väder och ingen vind i e.m., men i morse och hela förra natten blåste det mycket hårt från NV och VNV med mycket regn, men nu i kväll är det snarare litet frost. Gav order till vaktmannen att väcka gruvkarlarna i morgon bittida och säga dem, att de skulle få en jumfru brännvin var, då de kommo upp.

26 december (1803-12-26)

I dag voro endast 11 gruvkarlar nere, och jag gav dem var och en ett glas brännvin. Jag kunde icke sätta i gång maskinen, förrän vi få mera kol, men jag lät dem börja elda i kväll kl. 8. Just nu snöar det en del. Vinden är ostlig.

27 december (1803-12-27)

I natt kl. 2 kom den stora maskinen i gång, och vattnet var nere kl. ½ 8 i kväll. Hultman har just nu sänt mig en rapport, att den pumpkanna, som vi använde, hade tappat en sprint, varför jag skickade bud, att om han icke kunde få upp kannan med en krok, skulle vi draga upp pumprören. I dag har vattnet sjunkit 2 tum i den gamla gruvan i skogen. Vinden ostlig.

28 december (1803-12-28)

Vattnet har stått högt hela dagen, beroende på att vi icke hava tillräckligt med bruten kol att hålla maskinen i gång, och i kväll kl. 11 utbyttes båda pumpkannorna. När schaktsänkarna hade slutat sina skift, satte jag dem att hjälpa till med att draga upp pumprören vid den gamla maskinen. I går och i natt har vattnet stigit 2 tum i den gamla Maskingruvan. Som endast 2 skift arbetade förra natten, gingo 6 skift förlorade, emedan vattnet på grund av bristen på kol icke sjunkit.

29 december (1803-12-29)

I natt utbyttes båda pumpkannorna, och i dag på morgonen var vattnet närapå nere, men då voro alla kolen åter förbrukade, emedan de flesta unga männen icke arbetade med någon "schwung" nu under helgdagarna, som de i viss grad anse räcka till "gamla Juldagen" (Trettondagen). Kl. 12 satte jag därför schaktsänkarna att hjälpa dem att draga upp pumprören vid den lilla maskinen och stannade den stora till måndag, då jag åter skall sätta den i gång, eftersom vi då skola hava kol för 3 dagar i förväg. Jag satte några av schaktsänkarna att börja ett nytt schakt i stupningen vid Tjörröd nära Ryttarehus och gjorde upp med den om 30 Rdr, varvid jag håller ovanjordsfolk. - 6 skift förlorade i dag.

30 december (1803-12-30)

I dag regnade det hela dagen liksom i går. Vinden NV. Fick ned alla pumprören i den gamla Maskingruvan med undantag av de 2 översta och började sänka den lilla gruvan på fältet intill Tjörröd.

31 december (1803-12-31)

Vackert, milt väder i dag utan regn. Började timra det nya schaktet och fick maskinen klar vid den gamla gruvan. I går och i dag har vattnet stigit i den gamla gruvan samt i Maskingruvan eller snarare "väderpumpsgruvan" ca 21 tum. Mycket svag, västlig vind.

Tillbaks till innehåll

1804

1 januari (1804-01-01)

Söndag. Anmärkningsvärt vackert väder. Det är friskt, men icke kallt. Den lilla maskinen är i gång, men jag låter ännu den stora stå, då jag ser, att det icke finnes några kol, men även om det fanns, arbetar folket icke stadigt, så länge helgdagarna räcka. - Jag var i dag bjuden till Krapperup och åt middag hos Baron von Kocken.

2 januari (1804-01-02)

I natt kl. 2 sjönk den västra pumpsatsen i den gamla Maskingruvan 5 fot, och som även den östra pumpsatsen har sjunkit, visar detta, att båda pumpsatserna hava stått på plattformen och icke på botten. Jag fick en krabblina på den östra pumpsatsen och hissade upp den något, men vid varje försök, som gjordes, var det omöjligt att få ned den så långt som den västra pumpsatsen. Huruvida den förra står på några avbrutna timmerstockar på botten eller blivit inklämd mellan väggen och den västra pumpsatsen är ovisst. Under alla förhållanden var det nödvändigt att få pumpstången till den västra satsen förlängd, varefter båda pumpsatserna kommo i gång kl. 4 i e.m. - I dag fingo vi endast 14 tunnor goda kol och några få tunnor dåliga kol, varför det endast skulle bliva att elda med goda kol för att hålla den stora maskinen i gång, tills "gamla Juldagen" är förbi, eftersom före den dagen varken schaktsänkarna eller gruvarbetarna, av vilka många äro unga män, kunna tillhållas att arbeta som de borde. Jag gav därför order att låta maskinen stå till över "gamla Juldagen". - Hade sammanträde med sjukkassan.

3 januari (1804-01-03)

När jag i dag var uppe vid den nya schaktsänkningen, och fann, att de icke hade arbetat tillfredsställande under natten, talade jag hårda ord till dem och sade till dem, att de icke skulle lura sig själva, ty jag skulle icke giva dem mer än vad som var överenskommet, men om de ville arbeta, kunde 4 man gå och bryta kol, tills det stora sänkschaktet kom i gång igen på måndag eller söndag kväll, då jag fann det icke vara mödan värt innan , eftersom varken gruvarbetarna eller schaktsänkarna skulle arbeta med någon "schwung", förrän "gamla Juldagen" var förbi. - Gjorde allting klart för att sätta upp ställningen till Filipstads-maskinen vid Glasbruket. - Vinden i dag VSV eller SV med frost.

4 januari (1804-01-04)

I e.m. reste vi upp ställningen till maskinen vid Glasbruket. - Påträffade ett hårt, 12 tum tjockt järnstenslager i det nya sänkschaktet vid Tjörröd. I kväll kl. 7 sattes den stora maskinen i gång. Under den tid, som den stora maskinen hade stått, hade vattnet stigit mycket i Maskingruvan och fortsätter att stiga, ehuru den lilla maskinen går ganska bra. I allt har vattnet stigit 3 1/2 fot. - Vackert väder hela dagen.

5 januari (1804-01-05)

I dag varken steg eller sjönk vattnet i den gamla gruvan, men här var nästan läns i kväll kl. 7, då alla bultarna i bottenstången hade sprungit av, eftersom de vid utbytet av pumpkannan icke hade sett, att hela vikten hängde på 2 eller 3 bultar. Vi satte fast en pumpstångsfångare i ändan av 2 pumpstänger, hopsatta över varandra, men kunde härmed icke få tag i bottenstången, och som det var helgdagsafton, kunde vi först sent på kvällen få ihop folk till detta arbete. Jag satte karlarna att avsänka hela natten i den lilla gruvan vid Tjörröd, och de lovade att även arbeta i morgon.

9 januari (1804-01-09)

I går återkom jag från Hälsingborg, där jag varit för att anskaffa en täckt vagn åt en Herr Carlsson, som Herr Engström hade skickat hit för att resa till Göteborg på rekommendation av Sir Charles Bagge. Just som jag reste i söndags e.m., var den stora maskinen klar att sätta i gång efter reparation av pumpstångens snabbkoppling. - Det har snöat så kraftigt hela dagen, att man knappast kunde se ut genom fönstren.

10 januari (1804-01-10)

Så snart jag kom upp i morse, såg jag en brigg från Leith, en bark från Hull och en krigsslup, "Orestes", alldeles invid stranden. De 2 förra voro flott, men "Orestes", Kapten Brown, hade gått på grund. På e.m. avseglade de 2 förstnämnda efter att hava fått lots ombord, men jag gick ombord på den sistnämnda tillsammans med Herr Berg vid dykeribolaget för att höra, om de önskade assistans, vilket de sade sig skola begära i morgon, såvida de icke hade kommit av grundet innan.

11 januari (1804-01-11)

I morse hade krigsslupen kommit av grundet, men icke avseglat, ehuru den hade arbetat sig ut ett gott stycke på väg. Det har ännu aldrig varit läns i den stora Maskingruvan, men vattnet har i går börjat sjunka i den gamla gruvan och sjönk 1 tum. Detta är helt och hållet eldarnas fel.

12 januari (1804-01-12)

I dag skötte jag själv eldstäderna, och kl. 2 i natt, då vi bytte ut 18 tums pumpkannan och lagade en förbindning, som hade gått sönder, sjönk vattnet hastigt. Jag gick till sängs kl. 6 på morgonen och gick åter upp vid 8- eller 9-tiden, jag fann då, att eldningen skötts dåligt och att maskinen med 8 slag i minuten knappast kunde hålla undan vattnet. Genom att sköta eldningen på rätt sätt fick jag vattnet att sjunka mycket fort, men då eldarna kl. 1 åter läto fyrarna gå ned, skickade jag ut en förman till dem, men utan resultat. Jag gick då själv ut kl. 2, och sedan jag inspekterat alla eldstäderna, tog jag min käpp och gav 2 av eldarna stryk, men utan att tillfoga dem några skador. Därefter höllo de i gång maskinen ganska bra till i kväll, då tryckverkets pumpkanna släppte vattnet, och detta i ett mycket olyckligt ögonblick, emedan vi eljest skulle haft vattnet nere på ca 3 timmar. Jag fortsatte därför arbetet med nattskiftsarbetarna till kl. 11, då jag hade fått god fart på eldningen, och ehuru maskinen endast gjorde 10 slag i minuten, sjönk vattnet mycket fort. Vattnet i den gamla gruvan sjönk 3 tum.

13 januari (1804-01-13)

I dag på morgonen är vädret milt, och det har regnat mycket i natt. I går kväll gick jag upp till den gamla Maskingruvan och fann, att vattnet i gruvan i skogen hade sjunkit ca 3 ¼ tum sedan i går. Som kolen vid gruvan voro mycket orena, skickade jag efter en av kolhuggarna och bad honom i min närvaro sortera kolen från en korg, och jag var mycket ond på honom samt gav order till ovanjordarbetarna att se noga upp med kolen vid sorteringen. Samtidigt sade jag till dem, att om de icke höllo kolen renare, skulle jag icke låta hissa upp några efter mörkrets inbrott. - Stannade den stora maskinen för rensning av ångpannor och rökkanaler. En av eldarna var icke i arbete i dag. Han klagade över ont i en skuldra. Jag beräknar kunna få i gång maskinen i natt kl. 2. I dag mycket regn.

14 januari (1804-01-14)

I morse kl. 4 kom maskinen i gång, och den har gått bra hela dagen till kl. 12, då 18 tums pumpkannan måste bytas ut, och då vi fått upp den, befanns samma förbindning, som hade gått sönder sista gången, åter lossnat, och detta uppehöll oss till söndag morgon kl. 2, emedan vi måste göra en ny förbindning. - Milt väder hela dagen och mycket regn. Vinden sydvästlig. - Vattnet i den gamla gruvan sjönk 3 tum.

15 januari (1804-01-15)

Söndag. I e.m. kl. 4 utbyttes den undre pumpkannan och bottenventilen, och därefter hade vattnet till i kväll mellan kl. 11 och 12 sjunkit 3 1/2 famn. Maskinen gjorde 14 slag per minut. - I dag sträng kyla. Vattnet i den gamla gruvan sjönk 4 tum.

16 januari (1804-01-16)

I dag kl. 12 fingo schaktsänkarna order att gå ned, eftersom det endast var 1 fot vatten, men samtidigt läckte den förbindning, som hade varit sönder och fått en ny fläns påsatt i Hälsingborg, så mycket, att vi måste stanna maskinen för att kila fast förbindningen, och kl. 12 i natt var vattnet åter nere, men maskinen måste göra 11 ½ slag per minut för att hålla det nere. Schaktsänkarna kunde icke göra någonting på botten. Till kl. 6 hade 2 skift gått förlorade.

17 januari (1804-01-17)

Hade i dag bönderna här och träffade avtal med dem angående deras mark. - Schaktsänkarna voro nere i natt, men kunde icke arbeta, emedan maskinen hade så mycket att göra för att hålla vattnet nere. I dag måste vi byta ut den övre pumpkannan och funno då samma förbindning, som hade reparerats, åter vara sönder, och nu i kväll kl. 6 står vattnet 3 famnar över cisternen. Sträng frost i morse, men i kväll synes vädret vara regnigt. - Förlorade 8 skift.

18 januari (1804-01-18)

I dag bytte vi ut den övre pumpkanna, som hade släppt vattnet så snart tack vare försumlighet av den smed, som icke hade gjort bottenstången så lång, som han hade blivit tillsagd att göra den, då den ovannämnda förbindningen var sönder. Som följd härav lyftes pumpkannan ut ur pumpcylindern, jag var tvungen att öka pumpkannstången 2 ½ tum. Vattnet i den gamla gruvan sjönk 6 tum. Det har regnat hela dagen. Vinden är sydlig eller SSV. Förlorade 8 skift.

19 januari (1804-01-19)

I dag har det varit dimmigt och disigt väder hela dagen med något regn. Bytte ut den övre pumpkanna och ökade pumpkannstången ytterligare 1 ½ tum, men samma pumpkanna, är även nu i kväll icke bra, varför vi äro nödsakade att åter byta ut den och sätta in en ny, 12 tum längre pumpstång. Som jag finner av det samlat sig mycket vatten under den tid, vi stodo stilla, gav jag schaktsänkarna order att gå till kolbrytningen i morgon bittida, och skiftarbetarna slutade i kväll kl. 9. Förlorade 8 skift. - I dag eller snarare i går sjönk vattnet i den gamla gruvan 3 ½ tum enligt linan, men det måste vara något misstag, eftersom båda maskinerna hava gått bra hela natten. Det undre ?-hålet synes i dag ca 6 tum över vattenytan.

20 januari (1804-01-20)

I morse var vattnet icke längre ned än det var i går kväll. Det hade snarare stigit 1 famn, ty eldarna kunde icke hålla maskinen gående så hastigt som erforderligt, och i morse måste tryckverkets bottenventil bytas ut, vilket uppehöll oss, till dess vattnet stod 3 famnar över cisternen, och i e.m. var långrännans vattenho sönder, och innan en ny hade blivit insatt, blevo vi uppehållna ganska länge tack vare luft i den övre pumpsatsen. Då jag kom till den gamla maskinen, fann jag, att de hade blivit uppehållna nästan hela förra natten. Vattnet hade endast sjunkit 2 tum i den gamla gruvan. - I dag mycket regn. Vinden SO och OSO. Ett skift förlorat.

21 januari (1804-01-21)

Jag var uppe i natt kl. 12 och fick maskinen att gå bra, och i morse kl. 6 hade vattnet stigit 1 famn, ehuru det icke fanns några fel på någonting. Jag lät sätt in några luckor för att få bättre drag i ugnarna, vilket hjälpte. - I e.m. regn. Vinden sydlig.

22 januari (1804-01-22)

Söndag. I morse var det närapå läns, men vi kunde icke få ned vattnet på hela dagen, ehuru maskinen på det hela taget gick ganska bra. Mot kvällen var den undre bottenventilen icke riktigt bra, men som vi icke hade tillräckligt med folk för att byta ut den, måste vi vänta tills i morgon. - I dag mycket regn. Vattnet hade icke sjunkit i den gamla gruvan.

23 januari (1804-01-23)

I e.m. fingo vi kol i den nya gruvan vid Tjörröd och kl. 6 i kväll var det läns i den stora Maskingruvan, men som vattenådran fortfarande är mycket stark, ämnar jag icke låta schaktsänkarna gå ned förrän i morgon. - Fuktigt väder med något regn. Blåser friskt från SV och VSV.

24 januari (1804-01-24)

I dag var schaktsänkarna nere kl. 9, och maskinen håller vattnet nere med 10 slag i minuten. - Har blåst ganska friskt hela dagen med regn på f.m., men i e.m. har det varit vackert väder.

25 januari (1804-01-25)

I går kväll steg vattnet, så att schaktsänkarna måste gå upp kl. ½ 7. Kl. 11 var det åter nere, men endast för ca ¾ timme, då de åter måste komma upp, och den övre pumpkannan måste bytas ut, varför kl. blev 6 i kväll, innan de kommo ned. Härigenom förlorades alla 8 skiften, men som schaktsänkarna icke voro klädda för att gå ned, förrän det hade varit läns en ½ timme, fingo Kullgren, Liljegren och Lindberg plikta. Som det i dag var Hans Excellens Greve Ruuths namnsdag, hade vi en subskriberad bal, anordnad av gruvans bokhållare och andra från grannskapet och som utan tvivel är den första i sitt slag, som förekommit här i kommunen.

26 januari (1804-01-26)

I morse kl. 3 satt eldaren Per Olsson och sov, och schaktsänkarna måste gå upp. Jag skötte eldningen till middag, men sedan steg åter vattnet. Kl. 4 utbyttes den undre pumpkannan, varvid förbindningen med pumpstången befanns vara sönder, varför pumpstången och samtidigt även den övre satsen pumpstänger togos upp för att koppla till en längre pumpstång i stället för den, som smeden hade gjort för kort. Fick maskinen åter i gång kl. 11 på kvällen, men kl. 5 fanns det inga kol, ty kolhuggarna hade bytt arbetsorter genom lottning. - Eklund dog i morse i feber i förening med flera andra åkommor. Som även flera barn äro sjuka i feber, gav jag order, att alla rum skulle vitlimmas i morgon, d.v.s. i dag. Förlorade 5 skift.

27 januari (1804-01-27)

Var tvungen att stå stilla till kl. 5 i e.m. av brist på kol. Kl. 1 i natt var den undre satsen pumpstänger åter på sin plats. Fått upp all underlera i den nya gruvan och började att lägga plattformen samt att få hästvinden i ordning så snart som möjligt. - Vackert väder hela dagen. Förlorade 8 skift.

28 januari (1804-01-28)

Jag eldade själv största delen av f.m., då vattnet sjönk mycket bra, men då det var närapå läns, började förbindningen i den övre pumpsatsen att åter läcka, varför denna tätades, men i kväll fanns det inga kol ovan jord. Jag gav schaktsänkarna order att bryta kol på måndag och att de skulle gå hem kl. 9, d.v.s. vid samma tid på kvällen om de hade börjat på morgonen. Gav order till kolgruvan att arbeta i morgon söndag. - I morse berättade Holm för mig, att han hade hört, att Eklunds död hade förorsakats av att doktorns son hade givit honom för mycket råttgiftsvatten, som han framställde det och att Know hade berättat detta vid gruvan samt att det viskades härom överallt. Detta föranledde mig att giva order till Hultman, att Eklund icke skulle begravas i dag, utan Hultman skulle i stället kalla dem, som bo i det hus, där Eklund dog, och ca 20 st arbetare och även Holm till mitt kontor, varvid även doktorn skulle vara närvarande. Jag fann detta steg nödvändigt av fruktan för att folket vid ett dylikt rykte skulle förlora förtroendet för doktorn och vara rädda för att taga hans medicin i denna farofyllda tid, då en svår feber synes börja rasa här. Vi hava för närvarande 2 män, en hustru och en 16 års flicka sjuka i feber. Då jag hade meddelat karlarna, varför jag hade sammankallat dem, och förhörde Holm och Konow, förnekade den senare, att han någonsin sagt till Ol. Holm, att doktorn hade givit Eklund råttpulver, som de kallade det, d.v.s. Kalomel (Mercurius dulcis). De fingo även veta, att han hade levat flera dagar, efter det att han tagit in medicinen i fråga, och då de förstodo, att han hade haft samma febersjukdom, som flera andra hade haft förut, önskade karlarna, att jag utan att skicka efter doktorn i och för en undersökning av Eklund - något som jag hade förklarat mig villig att göra, om någon av dem önskade eller hyste det minsta tvivel angående orsaken till hans död - skulle låta begrava honom i morgon, sedan de nu voro övertygade, att det hela endast var löst prat. Alla, som hade varit i gruvan samtidigt med Konow, sade, att de hade aldrig hört honom nämna någonting, som skulle antyda, att doktorn på något sått skulle vara skyldig. Detta gjorde dem, jag hade sammankallat, förargade på Holm, men jag sade dem, att som de hade beslutat att draga saken inför domstol, jag icke hade något att skaffa med densamma. Jag hade endast sammankallat dem för att höra deras mening om fallet Eklund och att doktorn och Holm fingo göra upp sinsemellan angående detta sladder.

29 januari (1804-01-29)

Söndag. Hade i dag kolhuggarna i arbete i lilla gruvan, men som det var söndag, fingo vi icke upp mycket kol. Fick hästvinden färdig vid den nya gruvan och beordrade schaktsänkarna dit i morgon för att bryta kol, till dess vi fått tillräckligt mycket för att hålla maskinen ordentligt i gång. - Milt väder hela dagen och vinden ostlig eller nordostlig. I dag varken steg eller sjönk vattnet i den gamla gruvan. - De buro Eklund till kyrkan, men doktorn ville icke tillåta, att han begrovs, emedan han sade, att Holm hade spritt ut, att Eklund skulle hava dött av för mycket kvicksilver.

30 januari (1804-01-30)

Fick i gång hästvinden vid den nya gruvan och gav order till schaktsänkarna att bryta kol, men 4 av dem voro vid tinget i Mörarp. I kväll kom en man hit från Major Reutersköld för att lära sig sköta en ångmaskin.

31 januari (1804-01-31)

Vi fingo upp några få tunnor kol ur den nya gruvan, men vi hava ännu icke kommit fullt i gång, och inte heller hava vi tillräckligt med kol för att hålla maskinen i gång.

1 februari (1804-02-01)

Förbindningen i den övre pumpsatsen läckte i natt, och vi måste täta den genom att kasta ned drev och hästgödsel, emedan vattnet var för högt för att vi skulle komma åt att kila den. - I dag äro både doktorn och hans son sjuka i feber. Pojken är mycket sjuk. - Struck har även blivit mycket sjuk. Då jag sist träffade honom, sade han, att man hade sagt honom, att jag hade skickat efter honom. Jag fann, att den stackars mannen yrade, och sade till honom att gå till sängs samt lät en man följa med honom. - Vattnet sjönk 1 tum i den gamla gruvan.

2 februari (1804-02-02)

I morse fick jag meddelande från doktorn, att denne även börjat få uppkastningar och var tvungen att ligga till sängs, men att han kunde föreskriva medicin till de sjuka, om jag ville skicka någon att bära ut hans föreskrifter. - Vi hava fortfarande icke fått förbindningen kilad.

3 februari (1804-02-03)

I dag dog Erlander i feber, och några andra äro sjuka. Jag var själv mycket dålig i natt och sov icke på hela natten, men i kväll är jag, Gud ske lov, frisk.

4 februari (1804-02-04)

I dag på morgonen hör jag, att Hultmans hustru även är sjuk i feber. Maskinisten Dahlberg och kassör Borgströms jungfru ligga även i samma åkomma. Även Sven Ekman klagar över yrsel och en benägenhet för uppkastningar, och så känna sig alla i början av sjukdomen. - I e.m. snöar det något, vilket ingiver hopp om att kylan måtte komma och göra ett slut på denna sjukdom. - Vinden är ostlig.

5 februari (1804-02-05)

Söndag. I morse kom Holm och meddelade mig, att det icke hade kommit så många för att begrava Erlander, att de kunde bära honom till graven, varför jag måste gå ut och beordra så många, som behövdes, men samtidigt sade jag till dem, att de skulle gå till Hagströms och få ett glas brännvin, som var brukligt, men att endast två, som rökte tobak, skulle gå in och föra ut honom. Erlanders hustru låg även sjuk i samma feber och befann sig tillsammans med 2 barn i något slags slöhetstillstånd. - Vädret är vackert och bistert med medelmåttig vind från öster. Det har fallit ganska mycket snö i kväll. - Just som jag skulle gå till kyrkan, kom Åström och meddelade mig, att Struck ovillkorligen önskade få tala med mig, innan han dog, och att han hade skickat efter prästen för att giva honom nattvarden, men att han först önskade få tala med mig. Jag var ej vidare tilltalade av att avlägga detta besök, men som jag visste, att folket skulle bliva mycket ledsna, om jag icke gick, och de flesta betraktade mig mera som en far än som chef, gick jag till honom, men då jag kom in, kunde han icke tala till mig. Men just som jag hade gått, önskade han mig tillbaka, och jag återvände tillsammans med doktorn, som nu är uppe igen, men fruktar, att hans son kommer att dö. Jag fann, att huvudanledningen till att Struck ville tala med mig var, att hans hustru i slutet av förra året hade tagit de omtalade små järnbitarna. För att uppfylla hans önskan på dödsbädden sade jag, att jag för hans och hans barns skull ville förlåta för denna gång. - Dahlberg, som blivit åderlåten och fått kräkmedel, vilket är det enda doktorn kan göra, har blivit bättre. Sven Ekman har även blivit åderlåten och är bättre.

6 februari (1804-02-06)

Doktorn rapporterar i dag 13 sjuka i feber. Repslagaren Struck och Erlanders hustru synas vara utom hopp. Prästen kunde icke giva Struck nattvarden i går, emedan Struck var sanslös. - Fortfarande frost. Vinden nordostlig.

7 februari (1804-02-07)

I dag bytte vi ut den undre pumpkannan, och vattnet sjönk 2 tum i den gamla gruvan. Enligt doktorns rapport i dag synes epidemien antaga ett mera gynnsamt förlopp på grund av den stränga kylan, som synes hava haft den verkan, att de sjuka i stället för att som tidigare ligga alldeles stilla och utan kamp för livet nu yra våldsamt. - 13 sjuka i feber och 5 i andra sjukdomar.

8 februari (1804-02-08)

I morse satte jag 4 schaktsänkare att hugga upp några små rännor för att få in mera vatten i den övre cisternen. I kväll kl. 10 var vattnet nere. Gav Sven order att låta skiften börja kl. 12 i natt. - Sjukrapporten i dag uppgiver 10 sjuka i feber och 7 i andra sjukdomar. 4 av dem sväva fortfarande i stor fara. - Vinden blåser mycket hårt från väster och norr sedan kl. 4. Milt väder.

9 februari (1804-02-09)

Schaktsänkarna voro beordrade att gå ned kl. 12 i natt, men eldarna hade vid den tiden låtit vattnet stiga, varför schaktsänkarna icke kommo ned förrän kl. ½ 10. Pojken, som passade maskinen, hängde en tyngd på "oron" och genom att maskinen stannade på ca 1 minut, då alla 3 schaktsänkarna voro nere, blev det ett förfärligt oväsen, och en av dem var tvungen att klättra upp för ett pumprör och ställa sig på uttagsluckan för bottenventilen, men som jag stod till hands, fick jag ögonblickligen maskinen i gång, och de kommo åter ned strax efter kl. 10. Till kl. 6 i kväll hava 4 skift gått förlorade, emedan de måste komma upp igen för att lyfta av kon stängerna. - Som det fryser i dag, äro de sjuka bättre, men i går, då det var milt, voro de alla sämre. Antalet sjuka samma som i går.

10 februari (1804-02-10)

Vattnet var icke nere förrän kl. 5 i morse, men sedan dess hava schaktsänkarna varit nere hela dagen. Förlorade 4 skift. - Struck dog i dag kl. 12. Han var en mycket användbar man. 9 äro fortfarande sjuka i feber.

11 februari (1804-02-11)

Schaktsänkarna hava varit nere på botten hela natten och till i dag kl. 12, då vi flyttade det översta pumpröret, men detta kom fel och måste dragas upp. Förlorade 2 skift. - 9 sjuka i feber. - Mycket kallt. Vinden nordlig eller ostlig.

12 februari (1804-02-12)

I dag fingo vi icke ned vattnet på hela dagen, men vi hade aldrig mer än 1 eller högst 2 famnar. I kväll steg det, ehuru maskinen gick mycket bra. Denna omständighet samt schaktsänkarnas meddelande, att de kunde driva ned en kil så långt de önskade, kom mig att tro, att de måste hava kommit ned på hallen ovanför Grevinnan Ruuths flöts, men detta är ännu icke säkert. - Förlorade 4 skift. Stark frost. - Struck begrovs, och ytterligare 1 man har insjuknat i feber.

13 februari (1804-02-13)

Vattnet är fortfarande icke nere. Maskinen har gått ganska bra hela dagen. En pojke har insjuknat i feber. Förlorade 8 skift.

14 februari (1804-02-14)

I morse utbyttes den övre pumpkannan, och samtidigt med att jag gick ned i den gamla gruvan för att undersöka lufttrumman, som nu gick fram under taket, fastnade pumpkannan i pumpcylindern (vandringsstycket), så att de varken kunde få den upp eller ned. Klockan blev 5, innan allt åter var klart. - I dag insjuknade 1 man. Förlorade 8 skift.

17 februari (1804-02-17)

Återkom från Mörarp, till vars häradsrätt jag hade instämt Gundelach den 16:e, men som han på kvällen den 15:e icke hade infunnit sig och alla hade gått hem, måste jag skicka ett expressbud efter honom. Sedan anklagelseakten upplästes, erkände han sig skyldig, och som hans kamrater gingo i god för hans framtida goda uppförande, lät jag honom återvända till sitt gamla arbete, dock utan att göra honom till förman, vilket jag lät Gybel vara så länge. - Det har icke varit läns i den stora Maskingruvan, sedan jag reste bort den 15:e, men de hava avsänkt litet i den nya gruvan vid Glasbruket. - Förlorade 17 skift under dessa dagar.

18 februari (1804-02-18)

I morse kl. 5 stannade maskinen för rensning av ångpannorna. - Fortfarande frost. - Febern har avtagit något, men 7 st. äro fortfarande sjuka. Förlorade 8 skift, emedan pumprören i den lilla gruvan måste dragas upp.

19 februari (1804-02-19)

Söndag.

20 februari (1804-02-20)

I dag på f.m. hade jag smeden, som bor i Plöninge, här för att tala med honom angående kol och järn. Han nekade först angående järnet, men medgav genast, att han hade arbetat med våra kol, dock icke förrän i lördags. Han uppgav samtidigt 3 bönder, som hade låtit honom arbeta med Gruvans järn. - När det i går kväll kl. 11 var läns i det lilla sänkschaktet och de togo av stängerna till konstången, bröto de av den del av dem, varför det blev nödvändigt att även där stå stilla hela dagen. - I dag förlorades alla 4 skiften, karlarna hade budats till kl. 6 morse.

21 februari (1804-02-21)

I dag hava fyra personer insjuknat i feber och två andra sjukdomar. I allt, inkl. kvinnor och barn äro 25 personer sjuka. Jag har givit var och en tjära att ställa in i husen för att förhindra smitta. - Det var så nära läns, att en man var nere och tog ut 4 pluggar ur sughålen, men vattenådern är så stark, att det minsta fyrarna under pannorna gå ned, så stiger åter vattnet. Härtill kom, att "the horsefot" satte igen, vilket uppehöll oss 20 minuter, varför det i kväll kl. 10 är 4 alnar vatten. - Schaktsänkarna kommo ned i den lilla gruvan kl. 9 i kväll, varför alla 8 skiften gingo förlorade, men när schaktsänkarna hade orden att infinna sig först i går kväll, skola inga skift räknas för i går. Det blir alltså i dag 4 förlorade skift, som tillsammans med de 4 i går utgöra 8. - Under 4 dagar har vattnet i den gamla gruvan sjunkit 4 ½ tum.

22 februari (1804-02-22)

I dag ville sänkschaktet invid Glasbruket rasa igen, emedan det var så dåligt timrat. Jag måste därför stanna arbetet där, till dess jag får nya timmerramar gjorda och kan göra schaktet vidare. - I dag förlorades 8 skift. - John X/ reste till Lund.

X/ Stawfords son

24 februari (1804-02-24)

Låg i går till sängs hela dagen och var mycket dålig, men är i dag något bättre. - Varje dag insjuknar fortfarande folk i feber.

29 februari (1804-02-29)

Febern fortfar att rasa. I går insjuknade 5 personer, och 5 blevo friskskrivna, men de måste hava någon tid på sig för att återvinna krafter. Jag gav order till dem, som voro friska, att anskaffa ene att röka sina bostäder med, och jag måste göra det med eftertryck, innan de ville lyda mig, men slutligen gjorde de det. - Just som vattnet var nere, gick pumpstångens snabbkoppling i den övre pumpsatsen sönder. Det har varit läns 2 gånger under den tid, jag legat sjuk. Då karlarna hade borrat 30 tum i kolen i botten, som jag hade givit dem order att göra, sade de att materialet i botten ändrade sig och att de fingo upp en del flis ur borrhålet. - Jag är fortfarande mycket svag av min sjukdom, men de sista 3 dagarna har jag haft ringa eller ingen feber. - Enligt Hultmans bok har under denna månad uppfordrats i No. 3: 1172 tunnor goda kol, 1327 tunnor bottenkol, 532 tunnor goda fliskol, och i No. 2: 1049 tunnor goda kol, 1266 tunnor bottenkol, 330 tunnor av de sämsta fliskolen.

Summa goda kol 2221 tunnor

" bottenkol 2583 "

" fliskol 865 "

Summa 5669 tunnor

1 mars (1804-03-01)

Var i dag uppe hela dagen, men hade litet huvudvärk. Var i e.m. mycket bättre än i går. - De fingo i e.m. i gång den stora maskinen. - Mycket dåligt väder med mycket snö i natt. 5 personer insjuknade i dag i feber. Enligt rapporten äro 35 sjuka, därav 21 i feber förutom de 5 nyligen insjuknade.

2 mars (1804-03-02)

Just som det var läns i dag, hängde injektorventilen upp sig på något sätt, varför karlarna icke kunde gå ned. - I dag äro 37 sjuka, därav 26 i feber. Stark frost. Hultman sjuk i feber i går och i dag.

3 mars (1804-03-03)

Hade vattnet nere och borrade 15 tum, men fick upp mycket litet, emedan vattnet stiger mycket hastigt i borrhålet, men de bitar, de fingo upp, voro kol och flis. Maskinen går så långsamt, att den icke håller vattnet nere. - I dag har det fallit mycket snö. 35 sjuka, därav 23 i feber.

4 mars (1804-03-04)

Söndag. I dag var jag sämre i nacken och har ännu icke kunnat gå ut. - Vattnet var icke nere på hela dagen. De lägga skulden på kolen och säga, att de icke äro rena, vilket nog kan vara fallet, eftersom Hultman har varit nödsakad att vara hemma de sista 4 dagarna.

5 mars (1804-03-05)

I dag hade de mycket att göra för att få kol till maskinen, eftersom det hade varit 2 helgdagar i sträck. Vattnet är icke tillnärmelsevis nere. Gruvfogden Hultman är nu ute igen. Jag är sämre i nacken i dag, och även fru S. har varit mycket dålig de sista 3 dagarna. I dag insjuknade vår tjänsteflicka i feber. Ruskigt, blåsigt väder med snö.

6 mars (1804-03-06)

I dag ingenting nytt. Det är fortfarande icke läns i den stora Maskingruvan, och i går har vattnet icke sjunkit i den gamla Maskingruvan, men i dag något.

7 mars (1804-03-07)

I e.m. körde jag ut till den gamla gruvan. Det blåser en kall ostlig vind. 2 insjuknade i feber. Min nacke är fortfarande mycket dålig. Under den tid jag varit sjuk, har injektorventilens saxsprint fallit ut 3 à 4 gånger och även i dag. I kväll knäcktes förbindelsestången till tryckverksbalansen. - 35 sjuka, därav 21 i feber.

8 mars (1804-03-08)

Den övre ventilen släppte vattnet, och de läto maskinen slå så hårt uppåt, att en stor bärbalk knäcktes, men detta var snart reparerat. Då ventilen sattes ned, läto de den fastna i pumpröret, och som man icke visste, om den hade kommit ända ned i botten, måste den åter dragas upp kl. 8 i kväll.

9 mars (1804-03-09)

I dag körde jag ned till den gamla gruvan, där jag gick omkring en hel del och planerade. Fick ned vattnet i kväll, så att det är endast 1 ½ famn, ehuru maskinen icke kom i gång förrän kl. 3 i morse. Så länge hade de haft besvär med att byta ut den övre ventilen. I går kväll dog den s.k. Bysökaren i feber, och mannen i stallet har blivit mycket sjuk. 5 äro mycket allvarligt sjuka, oaktat vädret är mycket kallt och luften synes vara mycket klar. Vinden är ostlig. - Sysselsatta med att få plats att på nytt timra schaktet vid Glasbruket. I den gamla gruvan sjönk vattnet ½ tum och i Maskingruvan ca 2 fot.

10 mars (1804-03-10)

I morse var det fortfarande 1 ½ famn vatten i den stora Maskingruvan, och under natten hade det varit 3 famnar, oaktat det i går kväll kl. 10 var endast 1 famn. I dag kl. 10 skickade jag efter maskinkarlarna för att utröna orsaken och fick följande uppgifter: Bengt Svensson hade i natt tjänstgjort för Byström, som hållit trycket så lågt, att ångan gått ut genom rörböjen. Bengt Svensson säger, att trycket var för lågt berodde på att han icke förstod sig på regulatorrören, varigenom ett av dem stryptes. Svensson påstår vidare, att Byström hade anmodat honom att stå vid pannorna i hans ställe under natten, men att han hade sagt till Byström, att han icke kunde åtaga sig detta, emedan han icke hade någon mat med sig. Byström hade då gått hem, och Svensson antog, att det endast var för att byta kläder, men han kom icke tillbaka. Daniel Bergquist påstår sig hava varit vid pannorna, men att han icke sett, att regulatorröret hade strypts, men som luckan hade tagit av, kunde det icke komma så mycket ånga igenom röret som vanligt, varav framgår, att röret hade blivit strypt. Jag skickade bud efter Byström, men han ligger till sängs och säger, att då han gick hem för att byta kläder, blev han sjuk. Jag måste därför höra, vad doktorn säger. Jag gav order, att Bengt Svensson skulle få plikta 1 Rdr och Byström 1 Rdr för att icke kommit till sitt arbete eller varskott i god tid. - Vattnet är ännu icke nere. Febern är som i går. Vädret mycket kallt. Vinden ostlig.

11 mars (1804-03-11)

I dag på f.m. var jag en god stund ute vid maskinen. Vattnet sjunker endast mycket långsamt, eftersom det är ganska mycket luft i den övre pumpsatsen. Satte i dag smederna till att göra flänsbultar till 7 tums pumpsatsen, som skall sättas ned. - Tillkallade Johan Giorgan Gundelach att stå till svars för ett gräl, som han hade haft med Gybel angående lerkärlskammaren. Detta är Gybels berättelse: Som han sade sig icke kunna få någon att vakta lerkärlskammaren, blev Gundelach förargad och undrade, vad Gybel var för slags förman och slog till honom, varvid han fick hjälp av Wenzell. Hagström säger, att de talade tyska hela tiden, som han icke förstod, men att han ofta hörde orden potkammare och förman nämnas. Rosenquist säger, att de talade tyska och att han icke kunde förstå, vad de talade om, men han såg, att Gundelach slog Gybel i bröstet och att Gundelach var den förste, som slog, och att även Wenzell måttade ett slag mot Gybel, men att Hagström trädde in och skilde dem åt, varpå de alla gingo hem.

12 mars (1804-03-12)

I e.m. började vi att stående på isen påla ned en frihult på ytterändan av bryggan. - Kl. 5 släppte den övre pumpkannan vattnet, varför pluggarna togos ut för att rensa ångpannorna. Vattnet är alldeles tjockt och vitt, som det var vid Elvet kolgruvorna nära Durham på Messre Flintofts tid. - Vackert väder. Enligt dagens rapport har ingen insjuknat i feber, och 2 hava blivit bättre. Endast 16 äro sjuka i feber, och 25 hava andra sjukdomar, summa 41 sjuka.

13 mars (1804-03-13)

I dag äro 16 sjuka i feber. - Kl. 5 i e.m. kom maskinen i gång. Började även att borra pumpcylindern till ångmaskinen. - Kallt, vackert väder. - Tog upp plattformen i det nya sänkschaktet för att sätta ned den på en annan nivå och taga ut nästa timmerlängd. - Karlarna som sätta ned pålar vid bryggan, vilja icke åtaga sig detta arbete för mindre än 32 Skilling per styck. De hava i dag endast satt ned 7 pålar.

14 mars (1804-03-14)

I e.m. kl. 3 kommo schaktsänkarna åter ned på botten, varför jag måste upphöra med arbetet i det nya sänkschaktet. Karlarna kommo upp kl. ½ 10, stannade uppe 1 timme, varefter de åter gingo ned. - Vackert väder.

15 mars (1804-03-15)

I morse kl. 9 gingo schaktsänkarna åter ned. Som det icke var läns längre än till kl. 9 i går kväll, förlorades 4 skift, men som det endast är 2 man på varje skift, blir det detsamma som 2 2/3 skift, som förlorats. - Vackert väder hela dagen. Pålningen vid kanalbryggan har pågått hela dagen. - Vinden sydlig.

16 mars (1804-03-16)

Schaktsänkarna kommo åter upp kl. 11, emedan vattnet är uppe till följd av brist på kol till ångpannorna, men då vattnet på morgonen den 17:e var nere, brast injektorstången. I dag förlorades 5 skift, ty 2 man är detsamma som 3 ½ skift.

17 mars (1804-03-17)

Förlorade i dag alla 8 skiften. Vattnet är icke nere. - 8 skift, 2 man per skift, 5 1/3 . I dag kommo de män hit från Stockholm, som skola biträda mig vid maskinen, d.v.s. de skola hava befälet över karlarna vid maskinerna.

 

18 mars (1804-03-18)

Söndag. Hade de nya männen uppe på kontotet och fann, att Åkerblom och Pettersson syntes passa bäst för den stora maskinen, där jag satte Björkman som förman. Skrev ut ett papper för att meddela karlarna vid maskinen att lyda deras order. - I dag var det nödvändigt att åter rensa ångpannorna.

19 mars (1804-03-19)

I morse började skiften med Förmännen vid maskinerna, men fick icke ned vattnet på hela dagen och gav icke heller order till schaktsänkarna att infinna sig, men gjorde sänktrumman klar att sänka ned i schaktet vid Glasbruket. - I dag mycket sträng kyla. Vinden nordostlig.

20 mars (1804-03-20)

Som det i morse var endast 1 ½ famn vatten, gav jag order till schaktsänkarna att infinna sig kl. 12. Då var det endast 1 famn, men steg, så att det kl. 10 i kväll var 1 famn 2 fot. 2 skift förlorades från kl. 12 till 6. - Mycket kallt väder, och kylan lika sträng som någon annan dag i vinter.

23 mars (1804-03-23)

Alla 3 dagarna har det varit mycket sträng kyla. - Sysselsatta med att få allt i ordning för att sätta ned 7 tums pumprören, och i kväll hava vi fått ned 6 av dem och de övriga 6 färdigt hopsatta i 2 längder. - Under denna tid hava 14 skift gått förlorade, men som det är 9 skift med endast 3 man, vilket är detsamma som 3 skift, så blir det endast 11 skift att notera. I går råkade Mäster Åkerblom få sitt ena ben ned i kokhett vatten, varvid det skållades. Ganska frisk vind från söder eller sydost.

24 mars (1804-03-24)

Som det i dag är helgdag, var det inget arbete i kolgruvorna, men jag hade satt karlarna att sätta ned 7 tums pumprören till fram på middagen, då alla bultarna till bygeln i övre ändan av den undre pumpstången i 18 tums pumpsatsen knäcktes. Satte på pumpstångsfångaren och försökte få tag i pumpstången, men förgäves, varför fjädrar måste sättas på griptången. - I dag mycket snö, vinden sydlig och sydostlig.

25 mars (1804-03-25)

Söndag. Vi fingo upp pumpstången och reparerade genom att ersätta den med en ny samt fingo i gång maskinen kl. 5 i e.m.

26 mars (1804-03-26)

I kväll kl. 6 togos pluggarna ur ångpannorna för att rensa dessa och rökkanalerna. - Vädret milt utan regn. - Fick ned alla pumprören utom de 2 sista. I den gamla Maskingruvan har vattnet sjunkit ½ tum om dagen.

27 mars (1804-03-27)

Fick i kväll kl. 10 ned alla pumpstängerna i 7 tums pumprören. Efter rensning av ångpannorna och rökkanalerna kom maskinen i gång vid 4-tiden i e.m. - Det har varit regnskurar hela dagen, och horisonten är låg och mulen. - Hultman säger, att vattnet icke har sjunkit i går i den gamla gruvan. - 13 sjuka i feber, och bland dem maskinarbetaren Sven Ekmans hustru, som synes hava blivit smittad av den kvinna, som utan min vetskap hade bott hos Hellbergs, innan hon flyttade till Stillmans, varifrån jag skickade bort henne förra söndagen. Hon förnekar vara sjuk, eftersom hon icke önskar att bliva förflyttad, men karlarna vid maskinen berättade för mig, att de ofta sett henne sängliggande sjuk. Nu är hon emellertid riktigt sjuk i feber. - I e.m. hade jag 4 man sysselsatta med att sänka ned sänktrumman i schaktet vid Glasbruket.

28 mars (1804-03-28)

Vattnet var icke nere på hela dagen, emedan den lilla pumpstången lossnade och knäcktes i pumpröret. I kväll är det 2 famnar vatten, och enligt uppgift från eldarna gör maskinen icke mer än 8 eller högst 9 slag per minut. - Folk insjukna fortfarande i feber.

29 mars (1804-03-29)

I dag på f.m. kl. 11 gingo schaktsänkarna ned, men jag tog endast dem, som arbetade i schaktet vid Glasbruket, varför ackordsskiften beräknas börja kl. 12 med 3 man per skift, men kl. 3 blev eldningen så dålig, att de måste gå upp igen . Jag skickade ned maskinarbetarna för att undersöka den undre pumpkanna och bottenventilen, vilka de uppgiva vara bra, men detta synes osannolikt, eftersom det är luft i den övre pumpsatsen. Som jag icke vågar att bliva våt, vill jag icke själv gå ned. Till kl. 6 i kväll har 1 skift gått förlorat. - Vackert väder, men kallt. Vinden mycket växlande. - 4 hava insjuknat i feber.

30 mars (1804-03-30)

Som det i dag är Långfredag, var det nödvändigt att hålla helgdag vid kolgruvorna, men i går sammankallade jag karlarna och förmanade dem att icke supa sig fulla och försumma arbetet på lördagen. Jag sade till dem, att jag skulle anmäla dem till bestraffning, om jag fann, att någon gjorde det, och vidare att om det icke fanns tillräckligt med kol till maskinerna över söndag och måndag, så måste vi bryta kol även på måndag, ehuru det är en helgdag. Härtill gåvo alla sitt samtycke. Jag sade dem, att de skulle få besked lördag eller på söndagen. - När vi i dag hade fått upp den undre pumpkannan, befanns bottenstången vara bruten och klaffarna borta, ehuru de hade uppgivit den vara bra. Det var nödvändigt att reparera bottenstången, innan vi kunna byta ut bottenventilen, som inte heller är bra. Utbytte pumpkanna och ventil i 7 tums pumpsatsen, ty båda voro dåliga. I kväll kl. 9 eller mellan 9 och 10 blev bottenstången lagad, men vi våga icke sätta ned den i mörkret. - Mycket snö har fallit i dag. Vinden sydlig eller sydostlig.

31 mars (1804-03-31)

I dag kl. 11 blev den undre ventilen utbytt, och vattnet var uppe 2 famnar över cisternen, men kl. ½ 3 var det nere, ehuru maskinen endast gör mellan 10 och 11 slag per minut. - Det har regnat mycket i dag. Vinden sydlig.

1 april (1804-04-01)

Söndag. I morse kl. 6 stannades maskinen för att spara kol, och jag gav order att åter sätta den i gång kl. 6 i kväll. Under tiden utbyttes de övre 18 tums och 7 tums pumpsatserna.

6 april (1804-04-06)

Då jag i kväll kom tillbaka från Lund och Landskrona, fann jag, att maskinen hade stått en dag av brist på kol och att de endast hade sänkt under 2 dagar. - 19 sjuka i feber. - Skollärare Hult dog i feber, men han hade därjämte även andra sjukdomar.

7 april (1804-04-07)

I morse gick snyftkranen i 7 tums pumpsatsen sönder, varför schaktsänkarna måste komma upp. - I e.m. hade vi vattnet nere med en pumpsats, men den lilla pumpsatsen befanns vara i ett så riskabelt tillstånd, att jag var nödsakad att låta schaktsänkarna komma upp och att taga upp de små pumpstängerna för att i morgon draga upp pumprören. Det var även nödvändigt att giva order till kolgruvorna att arbeta i morgon. Skiftarbetarna slutade arbetet i kväll kl. 6. I dag förlorades 4 skift. - Ganska vackert väder. Vinden nordostlig. Mycket lös is i Sundet. Flera fartyg i sikte, som försöka att gå klara i isen. I måndags kommo de första engelska fartygen in i Sundet.

9 april (1804-04-09)

I morse fann jag, att Christopher hade tagit 5 ljus och givit dem till Steelmans hustru. - Tog upp linorna, som hade suttit på 7 tums pumprören, och hade folk nere hela dagen för att taga reda på om det fanns luft i 18 tums pumpsatsen, men de kunde icke finna någon. Murarna hålla på med ångpannefundamentet. - I dag 20 personer sjuka i feber. - Frisk nordostlig vind. Frostkallt.

10 april (1804-04-10)

I dag på f.m. var det mycket luft i den övre pumpsatsen. Hade folk nere för att få bort luften, men de sade, att de icke kunde finna någon luft. Hade även folk nere för att taga bort en del stödtimmer för att få plats att sätta ned en vattenho, i vilken den övre satsen av 11 tums pumprören skulle stå. Mycket klart väder i morse med stark frost. Vinden ostlig eller ONO.

14 april (1804-04-14)

Återkom från Helsingör och Hälsingborg, där jag hade varit för att anskaffa järnplåt till förbindningar och pumpstänger till 11 tums pumsatsen, men jag kunde icke få något järn på någon av dessa platser. Jag besökte ankarsmeder, men kunde varken låna eller köpa järn, oaktat Herr Wood var nog vänlig att skicka sin bokhållare med mig. - Doktor Wislander kom i dag hit med mig och han fann, att det icke var så många sjuka nu, ty det var endast 12 i feber. - I går rensades ångpannorna. - Lustigs hustru dog i feber den 11:e eller samma dag jag reste.

15 april (1804-04-15)

Söndag. Provinsialläkaren reste i dag, och i enlighet med hans önskan få vi hit 2 sklpd China eller Peruviansk bark att debiteras oss, eftersom det var för dyrt för doktorn. - Hade i dag folk nere för att hugga in cisternen till 11 tums pumpsatsen i schaktet. - Under veckan har den brutna sandstenen körts till Ryd. Kostnaden per lass är 18 Skilling, inklusive brytning och andra arbeten, men exklusive verktyg.

16 april (1804-04-16)

I går kväll kl. 11, då vi skulle byta ut den övre pumpkannan, voro 2 av pumpstångens snabbkoppling sönder, vilket vi omedelbart började reparera, men vi blevo icke färdiga förrän vid middagstiden i dag, och nu i kväll kl. 10 befinnes pumpkannan icke vara bra. Den är antagligen för liten. - Hård ostlig eller ostnordostlig vind. - Smederna fingo order att sätta en ring på cisternen till 11 tums pumprören. - 12 sjuka i feber.

17 april (1804-04-17)

I morse kl. 5 gick ringen till den övre pumpkannan åter sönder. Vi fingo upp ringen och maskinen i gång igen. - I dag är det hård ostlig vind. En engelsk brigg passerade här på väg norrut. Den hissade en flagg på stormasttoppen, men jag kunde icke se, vad det var. - I dag endast 11 sjuka i feber. - 3 man reparera diket.

18 april (1804-04-18)

I dag på f.m. sattes 2 band på cisternen till den övre 18 tums pumpsatsen i stället för de 2, som hade gått sönder. Kl. 6 i kväll gick en av pumpstångens snabbkopplingar sönder, då man kunde se, att själva stången hade varit ihålig, då den var ny. Satte smederna att arbeta hela natten, och då jag såg, att det var dåligt drag i eldstäderna, lät jag taga pluggarna ur ångpannorna i och för rensning. - Det har regnat hela dagen, men icke häftigt. Mycket kallt med snöglopp och något hagel. Vinden ostlig. Ännu icke den minsta tillstymmelse till vår. 4 man vid diket.

19 april (1804-04-19)

I dag regnade det så kraftigt med ostlig vind, att karlarna på timmergården icke kunde arbeta, och inte heller murarna förrän på e.m., då endast Lindquist och dagsverkarbetarna voro i arbete. Fick maskinen i gång kl. 2 i e.m., och kl. 9 på kvällen gingo schaktsänkarna ned för att hugga in cisternen.

20 april (1804-04-20)

Karlarna hava hållit på med cisternen hela natten, och maskinen har gått bra. Vattnet står 5 famnar under cisternen. Satte några man att flytta "väderpumpen" för att få upp avloppsvatten ur den gamla Maskingruvan i skogen. Tog bort de 3 träpumprören från fördämningen och gjorde i ordning ett sugrör av trä till dessa pumprör. - De två fartygen ligga fortfarande kvar, lastade med kol för Hälsingborg. Vinden blåser så hårt från söder och sydost, att de icke kunna avsegla. I dag kom Kapten J. Maxwell hit från Köpenhamn med sitt fartyg för att hämta sin last, som lossades, då fartyget strandade här i höstas, men fartyget greps av strömmen, som förde det förbi inloppet till hamnen, och hela e.m. såg men det ibland driva ned och ibland styra upp i vinden. - Överenskom med Nordberg att måla ett hus utvändigt för 25 Rdr Riksgäld. - I dag 15 sjuka i feber.

21 april (1804-04-21)

I dag har det regnat och snöat litet. Frisk sydlig eller sydostlig bris. - Kapten Maxwell kom in med briggen "Margeret" av Hull för att taga in sin last av plank. - Schaktsänkarna hava varit nere vid cisternen hela dagen. Fått hit vinschen, som skall flyttas, och en del av densamma har körts upp till Maskingruvan. Satt in gaveln i ändan av vattencisternen, och den är nu klar att diktas. - Båtarna, som äro lastade med kol för Hälsingborg, ligga fortfarande kvar. - Till följd av att karlarna få sin avlöning på fredagskvällarna, har jag funnit, att alltid några av dem försumma sitt arbete på lördagarna. Jag har därför ändrat avlöningsdagen till lördag. - Bengt Svensson, en av de 15, som i går rapporterades sjuka i feber, flyttades hem till sin Fars hus, en svensk mil härifrån. Jag hade skickat upp en vagn för att hämta honom ned till kusten, men då vagnen kom fram, hade han redan samma morgon flyttats hem, och detta hade de gjort utan att meddela eller fråga mig. Han kan nämligen icke få någon läkarhjälp så långt borta. Till följd av bristen på läkarhjälp dö 2/3 av de bönder, som få feber. Här i grannskapet skola 3 personer begravas i morgon. Många av vårt folk äro mycket sjuka, men jag hoppas, att de alla skola tillfriskna, men de behöva 6 veckor för att återvinna hälsa och krafter. - 4 man reparera gruvkanalen.

22 april (1804-04-22)

Söndag. Som det i dag är söndag och även Böndag genom att Böndagarna blivit flyttade från lördagar till söndagar och sålunda en dubbel helgdag, som schaktsänkarna säga, lät jag dem vara fria från att hugga ut för cisternen från kl. 6 i morse till kl. 6 i kväll. - Rått väder hela dagen. Vinden ostlig eller sydostlig.

23 april (1804-04-23)

I e.m. kommo 4 man från Newcastle för att arbeta som schaktsänkare enligt tillstånd utfärdat av engelska Staten. 2 av dem kunna bliva maskinister och schaktsänkare. Alla säga sig känna väl till allt, som rör schaktsänkning. Jag gick med dem till Lundstedts, där de skola inkvarteras. 4 man reparera gruvkanalen.

24 april (1804-04-24)

I dag på f.m. voro Clarke och William Chisholm nere i Maskingruvan, men jag satte dem icke till något arbete i dag. De funno - vilket jag ofta hade sagt till Sven - att det var mycket luft i den övre pumpsatsen, men på grund av min hälsa vågar jag icke gå ned. De ämna gå ned i morgon och täta pumprören överallt. - Kl. 8 avslutade schaktsänkarna hålet för cisternen. - 4 man reparera gruvkanalen.

25 april (1804-04-25)

I natt kl. 12 gick pumpstångens snabbkoppling i den övre pumpsatsen åter sönder, och vi voro icke färdiga med reparationen förrän i e.m. kl. 4. Nu kl. 10 i kväll lät jag en maskinarbetare och James Pollock gå ned bakom förbyggnaden för att täta den övre pumpsatsen. - 4 man vid gruvkanalen.

26 april (1804-04-26)

Tog i dag upp den del av förbyggnaden, som var i vägen för att få ned cisternen, och började kl. 6 att hugga hål för de träbjälkar, på vilka cisternen skall stå. I dag borrades ventilsätet ut i 11 tums sugröret. - Det regnade så häftigt i e.m., att några av murarna vid de nya husen icke kunde arbeta. 4 man vid gruvkanalen.

27 april (1804-04-27)

Cisternen till den övre pumpsatsen sattes ned i dag, och schaktsänkarna undersökte schaktet. Lät ångpannesmederna börja göra 12 fots ångpannan, och de övriga hålla på med stängerna till pumpkannan och bottenventilen till 11 tums pumpsatsen. - I dag 19 sjuka i feber, summa 28 i olika sjukdomar, d.v.s. 2 mindre än i går. - 4 man vid gruvkanalen.

28 april (1804-04-28)

I dag på f.m. hade jag 2 engelska schaktsänkare nere i gruvan för att göra schaktet i ordning, och de ovan jord gjorde i ordning pumpkannan och uttagsluckan för bottenventilen . I kväll rensades ångpannor. - 18 sjuka i feber, av vilka 3 eller 4 hav svara fläckar över hela kroppen. Som vädret är varmare, är detta troligen orsaken till att sjukdomen är mera elakartad. En bonde som brukade såga ved åt oss, dog i går efter 8 dagars sjukdom, men han hade icke sökt någon som helst läkarhjälp, ehuru han bor endast ¼ svensk mil härifrån. Justitierådet A. Lange hos Castrup & Son i Köpenhamn önskar sig få 50 till 100 tunnor goda kol denna sommar och om möjligt till våren 50 till 100 tunnor kol, och ?? om goda och billiga önskar han sig årligen 5 à 600 kol.

29 april (1804-04-29)

I morse voro murarna i arbete enligt givna order, men vid frukosttiden började de att supa, varför inget mera arbete utfördes av dem på hela dagen, men smederna voro i arbete, och maskinarbetarna avslipade och tillpassade pumpkannan och uttagsluckan till bottenventilen. - Som alla maskinmännen på nattskiftet vid den lilla maskinen voro berusade kl. 8 i kväll, beordrade jag dem upp till mig, varvid jag fann, att ångpannan skulle hava sprängts sönder, om icke manhålsluckans packning hade tryckts ut, men som karlarna, som sagt, voro berusade, befallde jag dem att infinna sig på kontoret i morgon kl. 8. - Det var mig alldeles omöjligt att få hästar att köra Justitierådet Lange och 2 kaptener till staden, vilka hade kommit hit för att se på gruvorna och höra, om de kunde få några kol i sommar.

30 april (1804-04-30)

Fick ned sugröret och pumpcylindern, men vattnet steg, så att vi kunde icke sätta fast dem i cisternen. Beordrade ned folk till kl. 3 i morgon bitti. - En smed vid namn Dahlström kom hit i dag från Stockholm, skickad av Hans Excellens E. Ruuth. - Vinden är sydostlig, men har i kväll gått över till ostlig. - 4 man reparera gruvkanalen.

3 maj (1804-05-03)

Fått allting klart för att sätta ned den undre 11 tums pumpsatsen. Sir Charles Bagge och Herr Tarras kommo hit i kväll. Vädret mycket varmt i dag. Fortfarande insjukna dagligen några i feber. 17 äro sjuka.

4 maj (1804-05-04)

Herr Tarras och Sir Charles Bagge reste härifrån. Fortfarande sysselsatta med att sätta ned 11 tums pumprören. Vädret mycket varmt i dag. Febern fortfar att rasa bland befolkningen.

6 maj (1804-05-06)

Söndag. Även i går var det mycket varmt. - Kapten J. Paterson från Arbroth kom för att hälsa på mig på sin resa upp till Östersjöprovinserna tillsammans med en herre, som följde med som passagerare till Libau. - Kl. 2 togos pluggarna ur för att rensa ångpannorna och rökkanalerna. Vattnet i pannorna var så tjockt och vitt som mjölk, kokad med fint mjöl. - Vin fingo ej ned vattnet på hela natten, eftersom maskinen hade stått hela dagen i går och en del av natten, emedan vi reparerade bottenstången i 18 tums pumpsatsen. I e.m. ankom båten med järn och plank från Göteborg.

7 maj (1804-05-07)

Mr. Maxwell meddelade mig, att han upptäckt ett grund i hamnen. Från grundet ligger väderkvarnen i bäring NO och Väsby kyrka O till S. - Fick i land en del järn och plank.

8 maj (1804-05-08)

I dag på f.m. fick maskinen ned vattnet till 3 famnar från botten, och karlarna gingo ned för att göra pumprören i ordning, vilket arbete hade måst avbrytas genom att vattnet steg. Holm kom i dag och meddelade mig, att Westerberg var så sjuk i feber, att karlarna måste vakta honom, emedan kvinnorna icke kunde hålla honom kvar i sängen. - Fick ned pumpstängerna i den övre 11 tums pumpsatsen och allt klart att sätta ned det översta pumpröret. Fick även avloppsrännorna från cisternen klara.

9 maj (1804-05-09)

Trots den snabbhet, med vilken vi arbetat, blevo vi icke fullt klara med 11 tums pumpsatsen, men vi hängde ned i schaktet de pumpstänger, som sitta ovan vattnet.

10 maj (1084-05-10)

I dag är helgdag, men satte smederna och timmermännen i arbete. De gjorde fast de nya pumprören vid varandra och bytte ut 18 tums pumpkannan, men det återstår ännu en hel del arbete med förbyggnaden och gejderplankorna i schaktet. - I e.m. fingo vi litet regn. Vinden är sydlig. - Kapten Maxwell på "Margaret" förenade sig med en konvoj från Helsingör och avseglade till Hull.

11 maj (1804-05-11)

I morse hade jag karlarna nere och i arbete med förbyggnaden. Vattnet var så gott som nere, men jag märker, att maskinen kräver mera tyngder på insidan (på den balansända, som är inne i byggnaden). Bytte ut 18 tums bottenventilen.

12 maj (1804-05-12)

Fick förbyggnaden färdig så långt som till uttagsluckan för pumpkannan i den undre pumpsatsen. Måste byta ut den undre ventilen i 11 tums pumpen. I e.m. sattes en låda på den inre balansändan, och tyngder lades i lådan. I kväll är det 3 famnar vatten. - Endast 8 sjuka i feber, och en har insjuknat.

13 maj (1804-05-13)

Söndag. I dag blev schaktets inklädnad färdig, och ångpannorna rensades. I kväll kom maskinen i gång. Smederna hålla på med bottenstången till "väderpumpen".

14 maj (1804-05-14)

I morse var det 2 famnar vatten på botten. På den övre pumpsatsens cistern fastsattes en avloppsränna. Kl. 6 gingo 1 engelsman och 2 svenskar ned på botten. - Mycket kallt. Vinden hela dagen nordlig och nordvästlig.

15 maj (1804-05-15)

Karlarna voro nere på botten hela natten och hela dagen i dag till kl. 8 på kvällen, då den bortre förbindningen i 18 tums pumpsatsen åter gick sönder, varvid vattnet steg så hastigt, att engelsmannen, som var den siste som skulle upp, måste klättra upp på pumprören, innan linan kom ned till honom, och ändå travade hästen så fort han kunde i vandringen. - Satte i gång "väderpumpen" vid Eleonoragruvan.

16 maj (1804-05-16)

I dag på f.m. blev pumpstångsfångaren klar, men den gick sönder igen genom att pumpkannan sitter så hårt fast i pumpröret. Nu i kväll repareras den för andra gången. - Förbindelseröret sattes fast vid den 3:e ångpannan, och allt är klart för att sätta panna i arbete, så snart vi få upp pumpstängerna. Började att taga ned det rör, som från den lilla ångpannan går mellan rökkanalerna och skorstenen, och att rensa upp den plats, där cylinderångmaskinen från Filipstad skall stå.

17 maj (1804-05-17)

Arbetade hela dagen med att få upp pumpstängerna, men förgäves. Pumpstångsfångaren gled av, så snart den tog fäste. - Vattnet i den gamla gruvan vid smedjan har i kväll stigit 5 tum genom att maskinen vid Ryd står stilla. - Det förefaller, som om en hacka skulle hava fallit ned i pumpröret och låst fast pumpkannan. - Vid uträkningen av engelsmännens tid finner jag, att de 3 schaktsänkarna hava 2 dagars övertid och J. Clarke 3 dagars övertid till den avlöning, som redan utbetalats, men övertiden skall icke betalas förrän längre fram, emedan de önska få densamma utbetald på en gång. Paterson har tagit upp Clarke för 3 ½ dagar, men han har räknat som övertid den torsdagsnatt, då Clarke och Sven Ekman bytte skift, men som jag icke räknar med. Det blir därför 3 dagars övertid.

18 maj (1804-05-18)

Vi hava fortfarande icke fått upp pumpstängerna, emedan hackan har låst fast pumpkannan i pumpröret. Kl. 7 lät jag folket gå hem och satte smederna till att ändra pumpstångsfångaren. Vattnet i den gamla gruvan vid smedjan har stigit 11 tum.

19 maj (1804-05-19)

I kväll fingo vi upp pumpstängerna och funno, att hackan hade klämts fast i pumpröret så många gånger, att den krossats och eggarna hade böjts tillsammans. I kväll kl. 11 sattes maskinen i gång.

21 maj (1804-05-21)

I dag på f.m. fick jag ned schaktsänkarna, ehuru det är Annandag Pingst och helgdag. Vattnet kunde hållas bra nere hela dagen. Jag mätte schaktet och fann, att de på sitt ackord hade sänkt 11 famnar 1 fot, vilket arbete jag kom överens med dem om att betala, emedan jag önskade träffa avtal om ett nytt ackord tillsammans med engelsmännen. - Vackert väder och litet regn på f.m. - 8 äro mycket sjuka i feber förutom dem, som hava andra sjukdomar. En mycket hygglig man vid namn Nyström har varit sjuk de sista 6 dagarna, och nu i kväll kommer det blod ur hans näsa, mun och öron.

22 maj (1804-05-22)

Schaktsänkarna voro nere hela dagen till kl. 6, och vid skiftombytet måste en sprint sättas i huvudkedjan och ett pumprörsstag flyttas. Då vattnet kl. 9 var så gott som nere, måste den undre stora pumpkannan bytas ut, vilket uppehöll oss till kl. 12, då vid fastsättandet av pumpkannan vid stången en av kramporna förlorade sin skruv. Detta uppehöll oss till kl. 4, då injektorventilen gick sönder.

23 maj (1804-05-23)

Nytt uppehåll till kl. 12 i dag, då den undre bottenventilen släppte vattnet, och då den skulle bytas ut, kunde de icke få upp den, utan måste taga maskinen till hjälp, varvid den översta pumpstången brast. - Jag märker, att de engelska schaktsänkarna äro mycket modfällda över denna gruva på grund av det myckna vattnet. De önska att i slutet av september få arbeta med att avsänka genom kolen vid Brors Backe.

24 maj (1804-05-24)

I dag kl. 12 blev den stora undre pumpsatsen klar, men samtidigt släppte den undre pumpkannan och bottenventilen vattnet, men kl. 6 var allt klart. Vid 8-tiden var det endast ca 1 1/2 famn vatten. Jag gav order, att så snart schaktsänkarna Ljunggren och Holm kommo från det nya schaktet, som jag hade påbörjat vid Brors Backe alldeles intill No. 23, de skulle gå ned och borra igenom Grevinnan Ruuths flöts. Jag gjorde upp med schaktsänkarna att här sänka 10 famnar för 17 Riksdaler per famn, om det icke blev mer vatten än att det kunde pumpas upp med 6 tums pumpsatsen. De började kl. 12, och i enlighet med engelsk sedvänja lade jag ned 1 Riksdaler Banko i hålet.

25 maj (1804-05-25)

Hade Holm och Ljunggren nere för att borra, men de borrade endast 2 alnar 6 tum eller 4 fot 6 tum, varmed de höllo på i 8 timmar. Det regnade mycket häftigt i dag på f.m. - Arbetet i det nya sänkschaktet går verkligen mycket fort undan.

26 maj (1804-05-26)

Började i dag åter att borra, och kl. 12 träffade de på kol, ehuru de icke äro alldeles säkra härpå, eftersom de icke kunna få upp något prov till följd av det myckna vattnet, som kommer upp genom hålet. Lät dem gå ned på e.m. för att sänka en dunt för pumprör och få utrönt, om det kommer att bliva lättare att få upp ett prov, när hålet är torrt upptill.

27 maj (1804-05-27)

Rensade ångpannorna i dag, och i det nya schaktet avslutades timringen, som påbörjades i går kväll. De borrade igenom kolen, men som de icke hava fått upp något prov, är det ovisst, huru tjockt kollagret är, men till kolen äro 1 famn 13 tum. - I kväll var handvinschen uppsatt vid det nya schaktet och fullt klar, varför 9 svenska schaktsänkare skola börja arbeta kl. 12 i natt. Så snart det blir läns i morgon i den stora Maskingruvan, skola engelsmännen lägga plankändar och stöd under, så att schaktet blir riskfritt och säkert.

28 maj (1804-05-26)

I dag på f.m. började vi att taga ut en längd av förbyggnaden för att komma åt bärstolparna för cisternens plattform, då engelsmännen kommo och meddelade mig, att väggen höll på att giva efter under dem och att de icke vågade gå ned under sådana förhållanden. Då jag själv kom ned för att se, huru det förhöll sig, sade Sven (Ekman), att det var icke farligare nu än det hade varit förut, och jag kunde icke finna, att väggen var riskabel, men vid närmare undersökning fann jag flera sprickor. Jag flyttade därför över de engelska schaktsänkarna till det nya schaktet och sade dem, att jag skulle aldrig tvinga någon att gå till en plats, som han var rädd för, och att jag hade många arbetare, som skulle utsätta sig för större risker än jag skulle tilltro dem om. Jag sade till Clarke, att han och Sven kunde få den nya krabblinan och lägga den dubbel runt cisternens bärbjälkar och sedan lägga en stabil bjälke uppe i dagen, i vilken det hela skulle hänga i händelse av en olyckshändelse, innan bärbjälkarna få fullt betryggande underlag. - Avsänkningen i det nya schaktet går mycket bra. - Fick i dag ett brev, att vi icke kunna få den kalk, som "Neptun" seglade till Malmö för att hämta. Skutan har därför tagit en last till Göteborg.

29 maj (1804-05-29)

I dag på f.m. blev den nya krabblinan fastsatt vid bärbjälkarna, och jag lät arbetet i det nya schaktet fortgå som förut. Gav order att taga 6 tums linan och sätta fast vid den bakre bärbalken.

30 maj (1804-05-30)

I går kväll kl. 10 hade jag gått in till Lundstedts, efter att dessförinnan hava varit runt till de gamla schakten, då Clarke och Wm Chisholm kommo in berusade och började uppträda mycket otrevligt. Härvid kom svensken Sven Ekholm, som var i deras sällskap, in i rummet och blev förargad över att se Wm Chisholm kasta bort en butelj, sedan han sagt till mig, att de icke voro betalda för vad de gjorde. Ekman slog till honom, vilket ställde till mycket bråk, och jag hade mycket besvär med att förhindra dem från att slåss. Slutligen fick jag dem hem, men icke förrän i dag på morgonen. Jag sade till dem, att om de icke slutade att dricka och icke iakttog god disciplin och ordning, skulle jag skicka efter folk och sätta dem i arrest. - På e.m. gingo alla fyra tillsammans ned till Lundstedts, och då jag var rädd för att de skulle gå dit för att dricka, skickade jag bud att icke giva dem någonting. Min uppmaning åtlyddes hos Råbergs, men hos Lundstedts fingo de, vad de önskade, men då de hörde talas om min order, ansågo de det vara bäst att återvända till arbetet, med undantag av Wm Chisholm, till vilken jag hade sagt, att jag skulle skicka hem honom till England. - Att Clarke beklagade sig, syntes icke obilligt, eftersom han hade mindre betalt än de andra, ehuru han var maskinsarbetare. Detta, sade jag till honom, kunde han tala med mig om vid en lämpligare tidpunkt och på en lämpligare plats, men icke här.

31 maj (1804-05-31)

I e.m. gingo de 4 svenska schaktsänkarna ned för att hugga in bärbjälkar att stödja upp cisternens huvudbjälkar. Jag hade Wm Chisholm och Sven Ekman inne på kontoret, där jag lät Chisholm plikta för att hava ställt till med slagsmål i min närvaro, och Sven för att hava slagit till Chisholm även i min närvaro, och härmed var allt gott och väl igen. Härvid bör observeras, att den andra engelsmannen, James Pollock, ställde till mycket oväsen, då han i går fick höra från mig, att dylika uppträden icke komma att tålas i min närvaro och att jag skulle lära dem att göra sin plikt, om de icke visste det själva. I dag på morgonen kom han och bad om förlåtelse. T. Lough sade icke ett ord under hela tiden.

2 juni (1804-06-02)

Gjorde upp med engelsmännen, att 3 skift övertid per man skulle i avlöning motsvara deras veckoförtjänst, varvid man räknade med 9 skift per arbetsvecka. - Överenskom med Clarke, att han i stället för övertidsersättning skulle hava 40 Shilling Sterling per vecka, men han skulle här uppbära detsamma som förut eller 16/6 per vecka och få resten i England, sålunda:

Utbetalning i England 15 Shilling

Tillägg till avlöningen 8/6

Utbetalning här 16/6

40 Shilling

Vid varje avlöning har sålunda Clarke en fordran på 23/6 Sh. Som schaktsänkarna hava 3 skift övertid per vecka och erhålla 6 Shilling i avlöning, hava de vid varje avlöning en innestående fordran på 24 Shilling förutom de pengar, som utbetalas här på kontoret och i Newcastle, deras kontrakt föreskriver endast 9 skift för 36 Shilling Sterling. - Talade med Qviding och Olof Löfgren angående brytning av sten och hjälp vid lastningen av densamma för 3 Sk. per lass.

3 juni (1804-06-03)

Fick i dag i ordning bockställningen och vinschen vid det nya sänkschaktet.

4 juni (1804-06-04)

I morse upptäcktes, att de två yttre stagen till den stora maskinen hade brustit, varför vi voro tvungna att stanna för att reparera dem. Jag gav order till smederna att göra 2 nya och behålla de gamla att användas till 45 tums cylindermaskinen. Under tiden skickade jag de 4 schaktsänkarna till den nya gruvan och att där gå ned på botten, tills vi bliva färdiga att åter sätta in underlagstimmer i den stora Maskingruvan.

5 juni (1804-06-05)

I e.m. utbyttes 18 tums pumpkannan, och vi arbetade åter med underlagstimret.

6 juni (1804-06-06)

Vi satte på ett pumprör i den nya gruvan och även en timmerlängd. Den grå järnstenen är nämligen alltför lös för att hålla utan brädfodring. - Mycket vackert väder.

9 juni (1804-06-09)

I e.m. var draget så dåligt i den nya gruvan, att krutröken endast med svårighet kunde stiga uppåt, varför arbetet avstannade och en lufttrumma insattes. - Sir Charles Bagge kom hit i dag i sällskap med sin Fru och dotter samt Landshövding S. af Forselles.

10 juni (1804-06-10)

Söndag. Efter rensning av ångpannorna kom den stora maskinen i gång, men i e.m. gick pumpstångens snabbkoppling i 18 tums pumpsatsen sönder, varför den togs bort och ersattes med en ny.

11 juni (1804-06-11)

I kväll kl. 9 kommo vi ned på hallen i den nya Maskingruvan vid Brors Backe. Som vi få litet mera vatten där än förut, måste vi sätta 1 man till vid pumpen. - Mycket vackert väder hela dagen.

12 juni (1804-06-12)

I dag på f.m. skickade jag efter Länsman och kallade in Sven Nilsson, Rundgren, Jöns Holmquist jämte flera andra med anledning av att de två förstnämnda hade råkat i gräl sistlidna söndag kväll. En undersökning gav vid handen, att Rundgren enligt doktorns intyg hade blivit mycket illa skadad i huvudet av antingen en kniv eller något annat vasst föremål. Det framgick även, att de hade följt efter honom ned till stranden, och då han där stått och tvättat sig, hade de alla givit sig på honom igen, men två främlingar hade trätt emellan och avstyrt det hela. Jag fann det nödvändigt att sätta Sven Nilsson, som hade börjat grälet, och Jöns Holmquist i arrest, tills Häradsrätten sammanträdde i Mörarp nästa vecka. Även Solberg och Abraham skulle inkallas att svara inför Häradsrätten för fatt hava grälat.

13 juni (1804-06-13)

I e.m., då schaktsänkarna voro närapå färdiga med uthuggningen av syllhålen, brast den järnstång, som förbinder pumpstängerna med kedjan och hörande till den övre 11 tums pumpsatsen, varför vi åter måste stanna arbetet i den stora Maskingruvan. Vi få icke mera vatten ovanför sandstenen, än att vi kunna pumpa upp det med 6 tums handpumpen. I dag blevo fundamentsbjälkarna till 45 tums cylindermaskinen utlagda.

14 juni (1804-06-14)

I dag började vi resa upp träställningen till den nya maskinen vid Brors Backe. En gaffel till den stora maskinen var sönder, men ännu icke reparerad. - Mycket vackert väder hela dagen.

15 juni (1804-06-15)

I morse avreste Sir Charles Bagge jämte sällskap mot Ystad för att segla över till Pommern och Stralsund. - Den stora maskinen kom i gång vid 3-tiden i morse. - Avsänkningen i den nya gruvan går mycket bra, och vattenmängden är densamma som förut. Febern har ännu icke helt och hållet upphört. I dag har schaktsänkaren Ola Holm fått den, smittad av sin hustru, och Nyströms hustru har blivit smittad av sin man. Även tjänsteflickan, som bor hos Nyströms svärfar, en bonde i Tjörröd, har insjuknat. - Mycket vackert väder hela dagen. - Har rullat ned 45 tums cylindern till den nya gruvan, ävenså de sparrar och långa bjälkar, mot vilka balansen skall röra sig.

16 juni (1804-06-16)

Betalade engelsmännen, som hava samma belopp innestående, som vid sista avlöningen: Clarke 17 Shilling, de 3 schaktsänkarna 12 Shilling var vid sidan av de 2 Shilling extra per vecka för ansvaret för gruvan. - Överenskom med karlarna om ett nytt ackord för de 10 första famnarna i Maskingruvan vid Brors Backe och ned genom Grevinnan Ruuths flöts, uppgående till 27 Riksdaler per famn med fri hantlangning.

17 juni (1804-06-17)

Söndag. I morse reste jag över till Helsingör och tog med mig de 4 engelska schaktsänkarna. Här mötte jag Kapten E.B. Roberts och även Kapten J. Paterson från Arbroth.

20 juni (1804-06-20)

Under de här dagarna har arbetet pågått som vanligt vid de båda gruvorna. - Fartygen till Ostasien (the East Country fleet) avseglade tidigt på morgonen den 18, men måste i går på grund av en hårt västnordvästlig vind återvända till Helsingörs redd. - I morse satte vi till ett pumprör vid Brors Backe och satte även ned den stora cisternen med hjälp av 2 hästar i vandringen. - Det blåser fortfarande mycket hårt från VNV.

23 juni (1804-06-23)

Den 21:a och 22:a har allt arbete fortgått som förut. I dag slutade vi huggningen av hålen för cisternens underlagsbjälkar, och de 2 bakre bjälkarna ledes in, men då en av de främre kom ned, fanns det icke tillräckligt med plats för den, varför jag skickade ned en schaktsänkare igen för att hugga bort litet mer. - Gav order att rensa ångpannorna, som äro mycket orena.

24 juni (1804-06-24)

Vädret har varit synnerligen vackert hela dagen. När vi i natt kl. 12 hade avslutat sänkningen i den nya gruvan vid Brors Backe, satte vi in en längd förbyggnad.

25 juni (1804-06-25)

I dag på f.m. kommo Kapten E.B. Roberts, Kapten Hurry och Kapten Hunter hit, de 2 förstnämnda från Shields och den sistnämnda från Hull, och tillbringade dagen här. De tillhöra den konvoj, som ligger i Sundet i avvaktan på lämplig vind att gå till sjöss. - Vädret är synnerligen vackert. Vinden västlig och nordvästlig. - Allt arbete som vanligt.

27 juni (1804-06-27)

I morse brast pumpstången i 18 tums pumpsatsen, men vi fingo upp den genom att en man gick ned i pumpröret och fäste den i en lina. Reparationen uppehöll oss största delen av dagen. Sänkningsarbetet i den nya gruvan går som vanligt. Vinden västlig.

28 juni (1804-06-28)

Då timmermännen i morse kl. 4 voro nere för att arbeta med underlagsbjälkarna, gick pumpkannsstången i 18 tums pumpsatsen sönder, och samtidigt höllo vi på med utbyte av 17 tums pumpkannan och bottenventilen. Vi hava sökt att få tag i dessa hela dagen och fingo med stort besvär upp dem i kväll kl. 9. Vattnet i den nya gruvan är detsamma som förut vid Brors Backe. - I natt gick vinden över till nordlig och ostlig och i morse till ostlig. Flottan har lämnat Sundet, men man kan se den härifrån ligga i stiltje. Skonaren under Kapten Gröning kom hit i dag med timmer och plank från Karlshamn.

2 juli (1804-07-02)

Återkom från Köpenhamn och Helsingör, där jag hade varit för att se, om jag kunde få de 1500 eller 1800 tunnorna kol till Stockholm. Jag talade med Herr David Brown och Suhr & Son och fann, att det skulle bliva mycket dyrt, men dock förmånligare än att stanna hemma. Herr Brown sade, att han kunde leverera 90 läster från sitt magasin långsides fartyget för 24 Rdr danskt mynt eller från ett fartyg ombord i ett annat för 27 Rdr danska mynt, om en kollast skulle komma från England. Jag gav order till Herr Howden, att om det skulle komma något fartyg med kol, kunde han betala 22 Pund per fartyg i frakt från England till Stockholm, och vi skulle betala originalfakturan från Newcastle eller Skottland, om denna senare plats skulle föredragas. - Betalade engelsmännen, varvid deras övertid är densamma som vid sista avlöningen.

12 juli (1804-07-12)

Återkom från Göteborg, dit jag rest för att sända kol till Stockholm. Beställde 1200 tunnor, 700 av Herr Tarras och resten av Sir Charles Bagge, de förra till Rdr 1:12, men som de senare voro Newcastle-kol, visste icke herr Kjellberg, om Sir Charles kunde sälja dem för mindre än Rdr 1:12. Frakten till Stockholm skulle bliva: för de skotska kolen från Långö 19 sk. och från Göteborg 18 Sk. per tunna. - Jag upptäckte, att jag hade rest via Jönköping förgäves, eftersom Hans Excellens Greve Ruuth icke kom dit, ehuru jag väntade ända till den 8:e, då reste jag därifrån. - Schaktsänkarna hade kommit ned på botten den 9:e.

13 juli (1804-07-13)

I morse föll en bit av förbyggnaden eller från stöden till pumprören ned i schaktet och träffade James Pollock i huvudet, som fick ett mindre sår. Denna händelse jämte engelsmännens förmenta rädsla föranledde mig att gå ned och undersöka schaktet, varefter jag lät reparera det på ett par ställen, där väggen icke var riktigt säker. Jag hade emellertid mycket besvär med engelsmännen, som icke tycka om schaktet, emedan det är vått, men efter att hava använt ett mycket kraftigt språk, tvingade jag dem att återgå till sitt arbete.

14 juli (1804-07-14)

Utbetalade männens avlöning och satte schaktsänkarna att reparera schaktet till måndag morgon, då de åter skola gå ned på botten. Denna avlöning fick endast Clarke betalt för hel övertid och schaktsänkarna för 6 dagar eller 3 skift per man.

16 juli (1804-07-16)

I dag hava schaktsänkarna icke varit nere på botten hela dagen. - I går hörde jag, att Greve Ruuth hade kommit till staden, varför jag reste in tillsammans med Kapten von Horn, tillhörande Hans Excellens fartyg "Julius", för att se, vad som kunde göras för att få last till detsamma. - Vid min återkomst måste pumpkannan i 18 tums pumpsatsen bytas ut, och nu i kväll, när vattnet är nere, måste vi byta ut 17 tums pumpsatsen. - "Julius" började lasta eldfast lera. - "Nytta och nöje" har ankommit från Göteborg. - Vackert väder hela dagen.

17 juli (1804-07-17)

I e.m. kom Hans Excellens Greve Ruuth hit. - Vattnet har icke varit nere på hela dagen, emedan en pumprörsförbindning gick sönder i natt kl. 12, och en ny har ännu icke kunnat göras av brist på tid, och dessutom emedan maskinen slog så hårt inåt, att ett av sidojärnen på cylinderkolven knäcktes. Efter reparation kom maskinen i gång i dag kl. 1. I kväll var det endast 1½ famn vatten, men den övre ventilen i 11 tums pumpsatsen släppte vattnet, vilket förorsakade ett nytt stopp, varför det nu kl. 11 är 3½ famn vatten på botten. - Paterson har varit berusad och försummat sitt arbete de 3 sista dagarna.

19 juli (1804-07-19)

I kväll återkom jag från staden, dit jag hade rest i går kväll i sällskap med hans Excellens E. Ruuth. - Jag fann, att Wild hade gjort ventilsätet felaktigt, vilket var mycket lyckligt, ty eljest hade även sugröret varit förlorat. - hade ingående samtal med Hans Excellens angående en ny cylindermaskin som reserv, men var tvungen att efter mycket argumentering fram och tillbaka låta frågan anstå till Ägarnas sammanträde. - Vid min hemkomst fann jag, att den nya pumpstångsförbindningen hade gått sönder.

20 juli (1804-07-20)

I dag kl. 3.15 var vattnet nere, och schaktsänkarna gingo ned på botten. En herre från Newcastle, Mr. Dunlope, hitsänd av Konsul Femvick, var här för att se på våra kolgruvor. - Vädret har varit synnerligen varmt hela dagen.

21 juli (1804-07-21)

I dag föll ett tvärstag till pumprören ned i schaktet och träffade Thos. Lough på skuldran, som krossades och gjorde honom oförmögen att arbeta. - Började ett nytt schakt på fältet strax nordost om No. 3 för att bryta kol där i stället för i no. 2, som nu är så långt inne, att utlastningen blir för dyr. jag kom överens med schaktsänkarna att betala 5 Rdr per famn från marknivåen till botten och att hålla hantlangare. Mycket folk var här i dag för att se anläggningarna, nämligen 3 Baroner Schwerin, Greve Axel piper, Baron Ridderstolpe, Grevinnan Armfelt och flera andra. - Vädret mycket varmt.

22 juli (1804-07-22)

Söndag. I natt och i dag hava vi rensat ångpannorna och rökkanalerna vid den stora maskinen, och nu i kväll kl. 10 är det 2½ famn vatten på botten.

24 juli (1804-07-24)

I går och i dag har avsänkningen gått endast tämligen bra, men nu i kväll går allt åter som det bör. Satt in timmer i det nya lilla schaktet vid Tjörröd, och i dag har Kapten von Horn avslutat lastningen av lera. - Vädret har varit mycket varmt de sista dagarna.

25 juli (1804-07-25)

Den stora maskinen har gått bra hela dagen, och karlarna hava varit nere på botten. På den nya maskinen anbringades förbindelseröret mellan ångskåpen. Tryckverkspumparna äro klara med undantag av röret, som går till cisternen, men vi hava en modell färdig för gjutning av detsamma. - I dag på f.m. mycket regn och skurar resten av dagen, men folket har varit i arbete. Den sydliga vinden tvingade Ostasiatiska flotta (The East Country fleet) att ankra upp här utanför på väg söderut.

28 juli (1804-07-28)

I dag kommo Sir. C. Bagge med Fru och Fru Sanne hit. - Arbetet har de tre sista dagarna gått som vanligt. Avsänkningen har gått mycket bra idag. Satte till ett pumprör på var och en av de undre pumpsatserna. Betalade engelsmannen Clarke för samma övertid som förut, men schaktsänkarna ingen övertid. - Betalar den övertid, som återstod att betala till Wm Chisholm och James Pollock, d.v.s. allt jag var skyldig över de 10 pund, som enligt order skola betalas i England och som äro beräknade att utgöra den del, som engelsmännen skulle hava av ackordet tillsammans med de svenska schaktsänkarna vid Brors Backe. Den innestående övertidsersättningen är 5 Rdr 16 sk. Det belopp, som de antagas förtjäna på ackordet är 6 Rdr 8 sk. De stå i skuld för 4 sk. - Gjorde även upp med Thos. Lough.

2 augusti (1804-08-02)

I går kväll kom Sohlberg upp med några kolbitar och sade, att det var kol i botten, men att dunten var så djup, att han inte kunde vara alldeles säker. Under de sist förflutna dagarna har arbetet gått som vanligt. Jag har ännu icke fått alla rören gjorda till 45 tum cylindern., men Wild säger, att de skola bliva färdiga denna vecka. - Det har varit så förskräckligt varmt de här dagarna, att jag tror mig icke hava varit med om något liknande förut.

6 augusti (1804-08-06)

De sista 4 dagarna har allt arbete pågått som förut. I går söndag sattes ett pumprör till 1 tums pumpsatsen, och översta pumpröret lagades, men fick icke ned vattnet förrän i kväll kl. ½8. - Grevinnan Ruuth, Grevinnan von Rosen jämte flera damer och herrar voro här idag.

7 augusti (1804-08-07)

I e.m. lät jag schaktsänkaren James försöka borra till kolen med en drillborr, men hallen är tjock, och han borrade endast 9 tum. Han beräknar hallen vara 3 fot tjock från duntens botten. Sammankallade gruvkarlarna och frågade dem, vem det var, som hade sagt upp sig vid midsommar och skulle flytta. - Jag lade även fram och avslutade ett kontrakt med dem att leverera ovan jord 6 korgar kol per man och dag och att jag skulle betala dem i förskott 1½ Skilling för varje korg goda kol och ½ Skilling för bottenkol. Detta gingo alla med på och voro mycket nöjda.

8 augusti (1804-08-08)

I dag måste pumpkannan och bottenventilen i 11 tums pumpsatsen utbytas. Vi borrade igenom kolen, dit vi hava 3 fot. Hallen eller stenen synes vara endast 10 tum och kolen ca. 15 eller 16 tum. - I kväll kl. 10 började vi byta ut 18 tums pumpkannan. Förbindelserören sattes fast på den nya maskinen.

9 augusti (1804-08-09)

I dag kommo Hans Excellens Greve Ruuth och Herr Jonas Kjellberg hit till sammanträde, och vi besökte gruvorna. Allt är som vanligt.

10 augusti (1804-08-10)

I dag på f.m. började vi sammanträdet. - Bytte ut några pumpkannor, vilket uppehöll arbetet med avsänkningen, men vattnet synes vara uppe.

11 augusti (1804-08-11)

I dag på e.m. drev en schaktsänkare ned en kil i hallen eller materialet ovanför kolen, till vilka det synes vara endast ytterligare 6 tum. Kl. 4 gick den övre förbindningen i 18 tums pumpsatsen sönder, men den togs omedelbart upp och till smedjan. - Gjorde upp med engelsmannen Clarke angående övertid som förut.

12 augusti (1804-08-12)

Söndag. I dag rensade vi ångpannorna vid den stora maskinen och fingo med mycket besvär upp den avbrutna pumpstången i 18 tums pumpsatsen. - Smederna arbetade hela dagen.

13 augusti (1804-08-13)

I morse, när vattnet var närapå nere, släppte den undre pumpkannan i 17 tums pumpsatsen vattnet och byttes ut, men den nya hade gjorts för liten och måste åter bytas ut kl. 12. Kl. 3 funno vi en läcka i samma pumpsats, som reparerades, och kl. 6 i kväll gingo schaktsänkarna ned på botten, och nu går allt bra. - Vinden nordvästlig.

14 augusti (1804-08-14)

I dag eller snarare i natt kommo de ned på kolen i den stora Maskingruvan, men de hava ännu icke borrat igenom. Var i dag i staden för att lämna föreskrifter angående matarrören till 45 tums maskinen, vilka Wild hade gjort 3 ¼ tum i stället för 4 ¾ tum i diameter. Senare satte de upp dem och äro nu färdiga att sätta fast maskinens drivmekanism.

16 augusti (1804-08-16)

Den undre pumpkannan i 11 tums pumpsatsen måste bytas ut i morse, men kl. ½6 i e.m. kommo de åter ned på botten, och nu i kväll är det mesta av den sten, som ligger hallen ovanför kolen, avlägsnad. - En del av drivmekanismen sattes ut till den nya maskinen vid Brors Backe.

18 augusti (1804-08-18)

I dag sattes 45 tums cylindermaskinen vid Brors Backe i gång och med endast 6 tums pumpsatsen för uppumpning av vatten i avvaktan på nedsättning av 14 tums pumpsatsen, men det var ett hål i en rörböj, som rörarbetaren icke hade sett, varför vi måste stanna kl. 8. - Jag gav karlarna följande: Schaktsänkarna för att de träffat på Grevinnan Ruuths kol och maskinskötarna, smederna och övriga arbetare för att de hade fått den nya maskinen färdig 14 Riksdaler att dela sinsemellan. - Bytte ut alla pumpkannorna med undantag av den lilla undre pumpsatsen och även den övre ventilen i 18 tums pumpsatsen. I kväll tömdes ångpannorna för att rensa dem och rökkanalerna. - Vi äro ännu icke säkra på huru tjocka kolen äro. - Betalade Thos. Lough hans övertid enligt avlöningslistan med 32 Rdr 12 Sk., av vilka jag är skyldig bolaget de 20 Rdr, som jag hållit inne, sedan ackordet eller överenskommelsen gjordes upp angående arbetet vid Brors Backe, där arbetarna enligt listan hade att fordra 20 Rdr, men som jag av vissa skäl behöll så länge. Svenskarna borde nämligen icke få kännedom om den överenskommelse, jag hade med de engelska schaktsänkarna, ty det skulle kunna giva anledning till allmänt missnöje.

19 augusti (1804-08-19)

I dag har det regnat mycket hela dagen, men i kväll fick jag i gång den nya maskinen, och den stora kom i gång på e.m., sedan ångpannorna och rökkanalerna rensats.

20 augusti (1804-08-20)

Den stora maskinen har gått ganska bra hela dagen, men vi fingo icke ned vattnet. Det ser ut, som om vi hade mera vatten där, men jag är ännu icke alldeles säker härpå. I e.m. var det läns i det nya schaktet vid Brors Backe, och maskinen håller med lätthet läns. Fått allting klart att sätta ned pumprören. Smederna satte en tvärstång på uttagsluckan till bottenventilen, emedan jag var rädd för att luckramen var för svag, beroende på att gjutaren hade låtit gjutkärnan förskjuta sig. Smederna arbetade även på pumpstängerna. - Vid Brors Backe synes det vara mindre vatten nu än då vi stannade, eftersom vattnet endast steg 1 fot per timme, och dock körde vi icke skarpt med hästarna, och maskinen stod stilla.

24 augusti (1804-08-24)

Hela tiden sedan Fredag har mycket litet gjorts i den stora Maskingruvan, eftersom där har varit ett ständigt utbyte av pumpkannor och bottenventiler, men sedan vattnet var nere den 21:a, har det icke varit något eller endast mycket litet vatten där, men de hade icke pumpsatserna fullt i ordning. Vid Brors Backe sattes pumprören ned med undantag av det översta pumpröret, som tagits upp ur vattenhon för att göras i ordning. Anledningen till att hela denna tid gått förlorad är att Wilde har gjort alla pumprörens hylsor och tappar så, att de icke passa ihop, förrän vi mejslat dem med en kall mejsel.

25 augusti (1804-08-25)

I kväll kl. 11 fingo vi maskinen vid Brors Backe i gång med 14 tums pumpsatsen. Betalade avlöningen till engelsmännen, varvid Clarke erhöll som förut. Jag slog vad med schaktsänkarna om 4 Guineas mot 4 punschbålar, att de icke skulle vara nere på kolen förrän om 12 veckor från idag.

29 augusti (1804-08-29)

Återkom från Helsingör och Fredericksvaerk i Danmark, där jag låg 2 dagar uppehållen av storm och i dag med någon svårighet landade i Hälsingborg. När jag kom hem, fann jag, att de hade avsänkt 4 fot.

1 september (1804-09-01)

Under de 3 sista dagarna, sedan jag kom hem, har arbetet fortgått på vanligt sätt. Jag fann, att schaktsänkarna och maskinarbetarna hade grälat angående sina anställningar. Jag var ond på de engelska schaktsänkarna och sade till dem, att om de icke slutade upp att gräla, så skulle jag hitta på en metod att få dem att göra det. Sedan det även dagen därpå var flera misshälligheter inför mig på kontoret, tror jag nu, att de anse det bäst att komma överens, och efter detta har arbetet vid Brors Backe fortgått under munter och glad stämning. - I går var jag vid alla arbetsplatserna i den gamla gruvan, och i No. 2 gav jag order att byta ut pelarna. I dag lade de in en plattform i den stora gruvan för att sätta in timmer och hugga ut en vattenring, som jag var nere och anvisade dem ovanför Grevinnan Ruuths flöts. I dag hava vi i Brors backe funnit en anmärkningsvärt hård och stor sandsten, som visar, att havsbotten eller snarare havsstranden funnits här i forna tider.

2 september (1804-09-02)

Söndag. Vid min återkomst från staden fann jag, att de hade satt på det halva pumpröret och rensat ångpannorna, men först i kväll kl. 10 kom maskinen åter i gång. Med undantag av det folk, som var i arbete, såg jag knappast någon, som icke var berusad.

3 september (1804-09-03)

I morse fann jag, att det hade förekommit mycket gräl både mellan engelsmännen sinsemellan och mellan svenskar och engelsmän vid kolhögarna och i maskinhuset kl. 12 i natt, varför arbetet hade gått mycket dåligt där. jag gav dem order att infinna sig på kontoret i morgon kl. 7 f.m.

4 september (1804-09-04)

Allt arbete går som vanligt. Stenen har uppehållit oss något i sänkschaktet, men nu är den helt och hållet borta.

5 september (1804-09-05)

I dag har det varit mycket vackert väder hela dagen. I e.m. hade jag flera man vid Johnsons brigg, varvid vi fingo upp den ca 9 tum.

8 september (1804-09-08)

I dag voro Hans Excellens Greve E. Ruuth här med sin Grevinna och familj. Alla arbeten gå mycket bra. Hans Excellens lovade schaktsänkarna 1 Guinea för varje dag, de före den 4 november kommo ned på den undre flötsen. - Gjorde upp med engelsmännen och finner, att de för övertid de 2 sista veckorna skola hava 16 shilling per man för 4 12-timmar skift per man och vecka. Clarke detsamma som vanligt.

10 september (1804-09-10)

Arbetet fortskrider mycket bra. I dag var grunden till Ägarnas nya tegelhus färdig i enlighet med kontraktet med murare Berg, som skall bygga detsamma för 270 riksdaler Riksgäld. - Gör upp med de 3 engelska schaktsänkarna och betalar dem deras övertid för sista avlöningen med £ 5:4:0, men som de voro skyldiga gruvan 2 engelska £ eller 32 Skilling Riksgäld, erhöllo de Rdr 34:-, vilket belopp gruvan är skyldig mig förutom de 12 Rdr, vilka tidigare omnämnts vid avlöningen av Thos. Lough.

14 september (1804-09-14)

I går morse träffade vi på Grevinnan Ruuths flöts vid Brors Backe, kolen voro hårda och grova, ca 6 eller 7 tum, med ett ca 2 tums band och därunder en 10 eller 12 tums hall, som icke sträcker sig helt och hållet över schaktet, och som är något tjockare i stupningen än i stigningen. - Började avsänka dunten i det nya schaktet No. 4 vid Tjörröd, där vi även träffade på kolen i går.

16 september (1804-09-16)

Söndag. Som det var söndag, reste jag till staden för att tala med hans Excellens Greve Ruuth angående Bräcke hemman, som bonden hade gått med på att vi skulle få och som var ett av dem, som hans Maj:t hade givit oss privilegiet att köpa från Kronan, men bonden skulle få bo där, så länge han levde. Han hade lovat oss att få köpa hemmanet den 13:e, men nu ville han icke sälja, ehuru vi bjödo mer än det i verkligheten var värt som livränta. - 3 av schaktsänkarna voro berusade, men jag ersatte dem i kväll med andra.

18 september (1804-09-18)

I dag gjorde jag upp med schaktsänkarna för deras ackordsarbete i den stora maskingruvan, varigenom jag fick 16 Rdr 40 Sk. Riksgäld för engelsmännens del, men som krediterades Gruvan. Avsänkningen går mycket bra. De satte i dag på det översta pumpröret, vilket rätteligen borde hava varit gjort till i söndags, men huggningen av ringen ovanför kolen har hindrat oss. - I morse gick en förbindning ovan jord i 18 tums pumpsatsen sönder och knäckte den våta pumpstången i övre 11 tums pumpsatsen och den torra pumpstången i 17 tums pumpsatsen. Det är troligt, att maskinskötaren icke hade passat på, utan låtit maskinen föra ett slag, efter det att pumpstången gått sönder, men härpå föreligger inget bevis. Vid 8-tiden i kväll voro emellertid alla ersatta. I dag nedsattes en handpump i den nya gruvan vid Tjörröd, som är 10 famnar 4 fot djup till duntens botten. Dunten är 1 famn.

19 september (1804-09-19)

Den stora maskinen kom icke i gång förrän i morse kl. 4, oaktat jag var uppe i natt till kl. 2. - En av schaktsänkarna, Ruud, vid Brors Backe var onykter, men genom att jag gick ned satte jag snart allt till rätta. Vid 11-tiden i dag måste vi byta ut bottenventilen vid Brors Backe, men då den nya hade satts ned och maskinen kommit i gång, måste vi åter draga upp den, emedan den gick sönder. - Träffade avtal med smeden Åström att bygga ångpannan till ångmaskinen för 350 Daler silvermynt = Rdr 58:16:-.

20 september (1804-09-20)

I dag blåste en frisk bris från VNV. Avtalade med folk i Höganäs, att de skulle gå ombord på Johnsons brigg "Samuel & Thomas" och för 10 daler silvermynt under 24 timmar göra sitt yttersta för att få henne flott. Om de lyckades, skulle jag dessutom giva dem 1 Daler. De fingo henne med lätthet av grundet kl. ½ 7, men vinden ökar fortfarande. På arbetsplatserna hava vi blivit uppehållna av utbyten av pumpkannor vid Brors Backe och av en propp i injektorhylsan vid den stora maskinen samt av en förbindning, som gick sönder i 18 tums pumpsatsen.

21 september (1804-09-21)

Vinden är fortfarande lika hård som förut. Hade mycket besvär med att få ut kött till briggen, som de hade underlåtit att taga med sig. - Det är fortfarande icke läns vid den stora maskinen, emedan de måste byta ut den övre 11 tums ventilen. - I kväll var det mycket besvärligt att sätta fiskare-befolkningeni beredskap att rädda besättningen på briggen, eftersom det såg ut, som om den åter skulle driva i land.

22 september (1804-09-22)

Vinden är fortfarande lika hård som förut, och sjön går mycket hög. - I går kväll kom den stora maskinen i gång, men i morse kl. 3 gick den undre (en av de gamla) förbindningen sönder. Måste åter byta ut pumpkannan vid Brors Backe. Johnsons brigg slet ankarkättingen kl. 2 i morse och drev i land. Vinden är fortfarande lika hård som förut. - Schaktsänkarnas och Clarke’s övertid densamma som förut.

24 september (1804-09-24)

I dag på f.m. kom Hans Excellens Greve E. Ruuth hit för att närvara vid sammanträdet med bönderna i Väsby angående Kronans mark, för vilken gruvan betalar skatt.

25 september (1804-09-25)

I dag hölls sammanträdet, och vi träffade avtal med Nyman i Bräcke att avstå sin lantgård till oss. - Arbetena desamma som vanligt. Vattnet är icke nere i den stora Maskingruvan. En ny "Styrman" eller Förman för maskinerna kom i dag. Han hade varit styrman vid svenska flottan. - Hans Excellens reste i dag till staden.

26 september (1804-09-26)

I dag satte vi till ett pumprör vid Brors Backe. avsänkningen går mycket bra. - Styrman Pettersson reste sin väg.

29 september (1804-09-29)

Ingenting särskilt har hänt. Allt går mycket bra. Red i dag till Görslöv och Bräcke lantgård, och kl. 11 i kväll stannades maskinen för att sätta strävpelare på balansen, vilket ännu icke har blivit gjort. Vi skola även se över kedjorna. Avsänkningen vid Brors Backe går bra.

1 oktober (1804-10-01)

När jag i dag på f.m. gick ned till kolgruvan, fann jag, att flera kolhuggare voro berusade, och en av dem, Svanström, som var näsvis, fick en liten tillrättavisning. På grund av dryckenskap hade Berglund i natt försummat sitt arbete och i dag även varit frånvarande ett skift. Jag gick ned till Gästgivaregården i går kväll för att taga reda på, om de förtärde starka drycker där i strid mot givna order, som bestämma, att alla skola vara hemma kl. 9 på kvällen. Just nu kom Ruud och meddelade mig, att Chisholm icke ville tillåta honom att gå ned, emedan han vore berusad, vilket Ruud förnekade, att han var, men jag kunde se, att han icke var alldeles nykter.

2 oktober (1804-10-02)

I dag sattes strävpelaren på den stora maskinens balans, och de inre kedjorna påsattes även. Det är litet mer vatten än förut vid Brors Backe, och det stiger något vid den gamla maskinen. - Avsänkningen går mycket bra.

3 oktober (1804-10-03)

I dag satte vi på ett pumprör och pumpstänger vid Brors Backe. Den stora maskinen sattes åter i gång. i dag på f.m. var Överse Malmsköld här för att se på gruvorna, men det regnade mycket kraftigt hela f.m. - Transporten på kanalen går mycket långsamt av brist på pråmar, men jag har i dag satt folk att tillverka sådana. Jag har fått några av bönderna att gå med på att köra med 2 par hästar per dag och för var och en bestämt, vilken dag i veckan han skall köra. Hoppas kunna sälja några hästar, när jag får pråmarna färdiga.

6 oktober (1804-10-06)

I dag var jag i Hälsingborg för att tala med hans Excellens Greve E. Ruuth, innan han reste till Marsvinsholm. - I går kväll brast balanstappen till den stora maskinen, men detta förorsakade ingen annan skada. Gjorde upp med de engelska schaktsänkarna för deras övertid under de 4 veckorna denna månad. Det var 4 skift per man och vecka efter 4 sh. per man och skift, d.v.s. 16 sh. per man och vecka, vilket för £ 3:4:0 jämte 2 sh. i förmanspengar till 2 av dem för insättning av förbyggnad m.m., varför totalsumman till dem utgör £ 10:8:0 till en ny kurs av Rdr 6:32 = 69:16.

15 oktober (1804-10-15)

Under denna tid från den 10:e har ingenting särskilt hänt. Jag fann, att 45 tums cylindermaskinen med lätthet höll vattnet nere vid Bros Backe, varför jag ännu icke har satt i gång den stora maskinen, ehuru balanstappen var reparerad redan förra torsdagen den 11:e. I dag kl. 5 träffade de på det gråa materialet i sänkschaktet vid Brors Backe. - Jag återkom i dag från Ängeltofta, där jag hade varit för att se på det furutimmer, som behövs för gruvorna. Jag fann även, att timret skulle vara värt sitt pris, om jag hade det här på platsen, men den svåra landtransporten kommer att bliva dyr och att forsla det sjövägen bliver icke mycket billigare, då lastning, frakt och lossning kosta detsamma som vid pråmtransport.

16 oktober (1804-10-16)

I morse lät jag arrestera lastaren Jonas Strömberg, sedan jag förhört honom på kontoret, emedan han i ont uppsåt och avsiktligt slagit sönder alla fönstren i Herr Råbergs nya hus. En man vid namn Rundgren var med honom, och han erkände sig hava varit närvarande, men icke deltagit i fönsterkrossningen. - Avsänkningen har fortgått som vanligt. - icke mera vatten än förut. - Vi äro mycket illa ställda, emedan vi icke få några linor från Göteborg, och vi sakna även järn till pumpstångsbeslag, eftersom det beställda järnet till förbindningar ännu icke kommit från Stockholm. Dessutom är vinden ständigt sydlig, vilket hindrar "Neptunus" från att komma hit.

17 oktober (1804-10-17)

Kl. 2 i morse bytte de ut pumpkannan vid Brors Backe, och sedan hava maskinarbetaren Clarke och de engelska schaktsänkarna varit berusade hela dagen, varför var och en av dem har förlorat ett skift. I kväll kl. 6 skulle Thos. Lough hava inställt sig till arbetet, men han kom icke. I dag brast åter linan till den västra pumpstången, varför jag skickade Styrman Palmquist ned till Höganäs för att låna reservlina av fiskarna och lova dem en ny i stället, men som icke alla fiskarna voro hemma, måste Palmquist vänta till i kväll.

18 oktober (1804-10-18)

I e.m. blev vinden mera västlig och nordvästlig, men "Neptunus" synes icke till. - Satte till ett pumprör vid Brors Backe, där det gråa stenmaterialet synes vara uppblandat med smala band av kvadersandsten, eller också hava de ännu icke kommit riktigt ned på det gråa material. - I kväll kl. 10 meddelade Thos. Lough, att det nu är alldeles löst i botten. - Börja lasta "Kolgrufvan" med kol till Hälsingborg. Skutan har levererat tegel hit.

19 oktober (1804-10-19)

I dag går allt arbete som vanligt. - Inblandat i det grå eller snarare svart materialet finnes mycket kol, och det finnes fullt med band, som likna hård underlera.

20 oktober (1804-10-20)

I morse träffade vi på en anmärkningsvärt hård sten i botten. Till en början en slags järnsten, men i kväll påminner det om mörkgrå sandsten. - Betalar engelsmännen detsamma som vanligt för övertid, med undantag av att de genom besöket i Helsingör den 7:e förlorade några skift. Följande skift förlorades:

Strikes, som reparerade pumprör, 2 skift

Wm Chisholm i Helsingör 2 "

" " hos Lundstedts 2 " 4 skift

Strikes, som reparerade pumprörsflänsar 2 "

James i Helsingör 2 "

" hos Lundstedts 2" 4 skift

Thos. Lough i Helsingör 2 "

" " hos Lundstedts 1 " 2 skift

21 oktober (1804-10-21)

Söndag. I går kväll sköto schaktsänkarna 2 skott, men med mycket liten effekt, emedan det var hård, blå sandsten med järnsten och på några ställen som ren kvarts. - Rensade ångpannorna och satte ned 2 pumpstänger, så att vattnet var icke nere förrän kl. 10 i kväll, men kl. 6 på morgonen kommo inga svenska schaktsänkare ned. Liljegren och Nyström förlorade detta skift, och Lindberg, Berglund och Sohlberg förlorade sina skift.

24 oktober (1804-10-24)

I kväll kommo vi igenom sandstenen, som visar sig vara 2 fot 10 tum tjock, fylld av fältspat och kvarts och på några ställen hård svavelkis. Här och där i kvartsen finnas små metallkorn.

25 oktober (1804-10-25)

I dag var jag i Hälsingborg och lät Hans Excellens läsa de förhållningsregler, jag hade satt upp för gruvkarlarna att rätta sig efter. han läste igenom och gillade dem, och han och jag undertecknade exemplaret till Lundstedt. De övriga skola vi icke underteckna, förrän han kommer hit, och då jag även hitväntar Sir Charles Bagge. - Vi hava icke fått tag i Rundgren, som rymde i söndags kväll efter att hava varit tillsammans med Strömberg och krossat Råbergs fönster.

26 oktober (1804-10-26)

Vi hava ännu icke kommit igenom den hårda stenen vid Brors Backe, men beräkna att hava avlägsnat den senast söndag morgon. - Tapetseraren har börjat sätta upp tapeter i vårt nya hus. - "Neptunus" ankom i går med "aska" och krossat glas för Glasbruket och började lossa i dag. Med fartyget följde öven en ung man från Göteborg, som har arbetat för Sir Charles Bagge som fabriksarbetare och nu kommit hit för att arbeta. Vattnet har minskat i den gamla gruvan vid Tjörröd, sedan ångpannan rensades vid 28 tums cylindermaskinen, men medan maskinen stod stilla härför, höll vattnet på att taga överhand, och ehuru denna maskin går mycket bra, står vattnet nära 4 famnar högra än då den stora maskinen var i gång här i Ryd.

27 oktober (1804-10-27)

I dag befanns vattnet hava sjunkit i kolgruvan vid Tjörröd, emedan maskinen har gått bra, sedan ångpannan blev rensad. - I dag är vinden ostlig, och det är mycket kallt. - Satte ned ett halvt pumprör vid Brors Backe.

28 oktober (1804-10-28)

Söndag. I dag mycket kallt för denna tid på året och hård ostlig vind. - Fått bort all den hårda stenen med undantag av något litet bakom pumprören. Timmermännen hava varit nere hela dagen och gjort alla tvärstagen till pumprören i ordning.

29 oktober (1804-10-29)

Hans Excellens kom hit i dag på f.m., då vi talade om ett och annat, i synnerhet om bästa sättet att bygga en brobänk vid inloppet till hamnen.

31 oktober (1804-10-31)

I kväll satte vi till ett pumprör vid Brors Backe. Allt har gått mycket bra i går och i dag. Vi hålla på med att borra cylindern till ångmaskinen, och Jones sätter ihop svänghjulet. - Hans Excellens avreste i går e.m. - Fortfarande hård ostlig vind.

1 november (1804-11-01)

Allt som vanligt. Avsänkningen som förut.

3 november (1804-11-03)

Betalar engelsmännen för övertid som förut. De hava icke förlorat några skift. - Vinden fortsätter att vara ostlig med blåst på dagarna och nästan lugnt på nätterna.

4 november (1804-11-04)

Söndag. Vid Brors Backe hade vi i dag cylinderkolven ute och gjorde injektorhylsan större, rensade cisternen m.m., varför vattnet ännu icke är nere. Då tryckverket pumpade vatten, brast en bult, och balken föll på en pojke och en av eldarna, och jag är rädd att den senare fick ett höftben brutet.

5 november (1804-11-05)

Vattnet var icke nere förrän i dag kl. 10. karlarna hava hela natten haft ett besvärligt arbete med att rensa sugrörshålen samt med tryckverkscisternen. - Inga va schaktsänkarna kommo till arbetet i kväll, emedan de voro berusade. - I morse var det ½ tum tjock is på kanalen.

8 november (1804-11-08)

I går kom jag hem från Mörarp, där jag hade varit närvarande vid förhöret av lastaren Strömberg. Han nekade till en början, men sedan jag hade talat litet med honom, erkände hand det hela. - Arbetena fortgå mycket bra, men vi få litet mera vatten än förut. Vi göra den stora maskinens drivmekanism fullt i ordning och klar att sätta i gång, om så skulle behövas. - I morse föll det litet snö.

10 november (1804-11-10)

När vi i morse började sätta på ett pumprör, gick flänsen på pumpröret ovanför pumpcylindern (vandringsstycket) sönder, men vi höllo undan vattnet genom att stoppa in avhuggna rep m.m., till dess en plåtring med skruvar hade tillverkats och påsatts, varvid endast 2 bultar togo fäste. Då fastnade tryckverkets pumpkanna genom att den hade sugit upp en del repändar.

12 november (1804-11-12)

I morse kallade jag upp Wm Chisholm och gav honom order att taga hand om maskinerna, till dess Clarke blev återställd. Han hade skadat sig mycket illa i går kväll, då en plattform, som Sven Ekman lagt ut för att reparera en trasig förbindning, rasade ned. Detta hände vid 7- eller ½ 8-tiden på kvällen, då jag stod vid schaktet. Två schaktsänkare voro nere, sittande i båtmansstolen. J. Clarke lyckades få ned hästvindslinan, som hade hängt upp sig på uttagsluckan för bottenventilen, och då han åter kom upp, stod vattnet 7 eller 8 fot högt. Då karlarna hade tagit plats i båtmansstolen, som hängde i spellinan, släppte Sven olyckligtvis sitt tag, föll ned och drunknade, innan vi fingo upp honom. Alla tänkbara försök gjordes för att återkalla honom till livet. Vi gnedo honom med varmt ylle, varma buteljer, tegel och filtar m.m. vi blåste in luft i hans mun och öppnade en åder på hans arm, men det såg sannerligen ut, som om allt hade sammansvurit sig för att hans dagar skulle sluta här. Jag hade ofta inskärpt hos honom att vara mer försiktig. Då han tog ned bärbalkarna till plattformen, hade en man ovan jord påpekat för honom, att de voro alldeles för klena, och då vi nu sågo efter, befanns den smala spira, som hade fallit ned, vara mera än till hälften avbruten, inan den sattes in. Alla ljus i schaktet slocknade i samma ögonblick, som han föll ned, och detta uppehöll oss i ca 3 minuter. Samtidigt stannade maskinen, och ångan rusade ut, varvid vattnet steg något, kanske 12 eller 18 tum, ehuru maskinen icke stod längre än i allt ca 5 minuter. Han var måhända under vattnet ca 10 minuter. Men varför skulle allt detta hända på en gång? Men, som sagt, allt var icke, som det borde hava varit. - Detta är en stor förlust för oss, han hade lärt upp sig här dessa 6 år och var en synnerligen arbetsam man. - I dag hade vi ett sammanträde angående marken vid Bräcke, och efter en lång diskussion beslöts, att skiftet skulle äga rum så snart som möjligt, och jag utvalde därför den del av fältet på allmänningen, som låg närmast gruvorna. Lagman Flink och Befallningsman Riding voro s.k. gode män eller skiljedomare.

16 november (1804-11-16)

Arbetena hava gått mycket bra de sista dagarna. Schaktsänkarna kommo ned på botten den 12:e kl. 10 på kvällen, men kl. 2 i morse träffade de på en vattenåder nere på botten, som gör, att maskinen måste vara i gång nästan hela tiden.

17 november (1804-11-17)

Stannade i dag för att rensa ångpannorna och rökkanalerna, och som vattnet icke var nere, måste pumpkannan bytas ut. Betalar engelsmännen. Övertid som vanligt, eftersom Chisholm har varit i Clarkes ställe, men måste hava full avlöning i likhet med de övriga schaktsänkarna. Varje engelsman förlorade i kväll 1 skift.

18 november (1804-11-18)

Söndag. Maskinen vid Brors Backe kom icke i gång förrän kl. 6 i morse, och när jag kom hem från Hälsingborg, dit Sir Charles Bagge med Fru hade anlänt fredag kväll, hade man icke anskaffat folk att pumpa in vatten i ångpannorna. Palmblad var sjuk, och Åkerblom var borta. Clarke kunde inte heller vara uppe, ty hans huvud var icke bra. - Då jag återkom från kyrkan (för folkets skull ville jag nämligen bevisa Sven Ekman den sista tjänsten genom att följa honom till graven), fann jag, att det fortfarande var 7 famnar vatten på botten, men kl. 6 var det läns, och kl. 8 fick jag med stor svårighet ihop så många nyktra karlar, att vi kunde borra. Åkerblom var berusad och Hultman ganska onykter.

19 november (1804-11-19)

Kl. 9 i går kväll gick det yttre huvudstaget sönder, vilket stannade maskinen till kl. 2 på morgonen den 19:e, varför det kl. 6 var 8 famnar vatten på botten. Jag satte de schaktsänkare, som hade order att gå hem i går kväll, till att rensa gruvhögen från sten. - I natt förlorade Thos. Lough och James Pollock 1 skift. I natt arbetade Wm Chisholm i skift med att sätta fast staget. - I kväll kl. 6 var vattnet nere, men det ansträngde maskinen mycket.

20 november (1804-11-20)

I kväll kl. 8 kom Hultman upp med prov från borrhålet i schaktet. Det fattas ännu 8 fot 2 eller 3 tum pumprör till taket. Allt vatten, som kommer upp borrhålet, synes komma ca 2 fot från dettas öppning eller ungefär från botten av dunten. Den första foten kol synes innehålla hårda och rena kol, den andra foten därjämte något flis eller skiffer, den tredje foten liknar hård hall, och de sista 14 tummen innehålla åter mycket rena kol.

21 november (1804-11-21)

Sedan borrningen avslutats, avsänktes mycket litet i kväll, emedan de icke kunde hålla vattnet nere. I morse satt cylinderkolven löst, men den spändes åter fast, och maskinen kom i gång vid 10-tiden på f.m., men i kväll är det fortfarande 4 fot vatten.

22 november (1804-11-22)

Vattnet har varit nere hela dagen och schaktsänkarna nere på botten, men nu i kväll kl. 6, då order gavs att göra revan större för att få plats för kilar, läckte det översta pumpröret och måste tagas upp. Dessutom måste eldstäderna rensas, vilket uppehöll oss till kl. ½10, då maskinen åter kom i gång.

23 november (1804-11-23)

Nu i kväll äro de så gott som färdiga för kilning, men de hava fortfarande icke avslutat utvidgningen av schaktet för att sätta in timret. Vattnet var icke nere förrän kl. 7 i morse. - I morse kl. 10 voro Wm Chisholm och Thos. Lough berusade.

24 november (1804-11-24)

Sedan i går kväll kl. 6 har ingen av engelsmännen inställt sig till arbete, och inte heller har någon av dem sagt någonting till mig. - I dag på f.m. kunde vi icke få ned vattnet vid Brors Backe. - Kl. 2 stannade vi för att byta ut både den stora pumpkannan och tryckverkets pumpkanna och för att göra hålet i injektorhylsan större. - Hans Excellens Greve Ruuth i sällskap med Sir Charles Bagge och hans Fru kommo hit för att äta middag. - De 3 engelska schaktsänkarna ströko i dag på e.m. omkring i närheten av gruvan, och det såg ut, som om de önskade, att vi skulle tala med dem, men vi togo ingen notis om dem.

25 november (1804-11-25)

Söndag. I morse var vattnet fortfarande icke nere vid Brors Backe, ehuru maskinen hade gått ganska bra hela natten. Vid 12-tiden stannade vi för att hamra cylinderkolvens sidopackning, och i kväll kl. 10 var det 14 eller 15 fot vatten på botten. I morse voro de 3 engelska schaktsänkarna uppe hos Sir Charles Bagge för att tala med honom, men fingo det beskedet, att han icke kunde göra något för dem och att de skulle skriva ned sina önskemål och överlämna papperet till mig, vilket de även gjorde och jag beordrade upp dem på kontoret i morgon bittida. - Den stora maskinen stod länge i dag för ombyte av 18 tums pumpkannan medan, den nya hade gjorts så stor, att den icke gick ned i pumpcylindern (vandringsstycket) och måste tagas upp igen. Detta vållade ett uppehåll från 9 f.m. till ½ 4 e.m. Sedan i går sakna de en pumpkanna i östra pumpen vid den gamla maskinen, varför jag satte Hultman till att försök få tag i den med en uppfinning, som jag gjort. - Då jag i kväll kl. 10 fick höra, att Sohlberg och en annan schaktsänkare voro berusade och icke hade infunnit sig till arbetet beslöt jag mig för att gå till Lundstedts för att se, huru där såg ut. Sir C. Bagge följde även med. Trots att ordern till värdshuset, att alla skulle gå hem kl. 9, satt uppspikad på dörren, funno vi hela huset närapå fullt av folk. Wm Chisholm var berusad och förde ett förfärligt väsen, men då jag kom in, blev det alldeles tyst, och var och en försökte komma ut så fort han kunde. Bland andra såg jag Daniel Quistberg, slaktaren Söderberg, Nyström, Sohlberg, Berglund, Jonas Jonasson och Bengt Borgström, som stodo på trappan tillsammans med tre eller fyra till av vårt folk och även några bönder.

26 november (1804-11-26)

I morse hade vi engelsmännen här (jag menar de 3 schaktsänkarna), och de sade, att deras tid var ute och att de på grund därav hade slutat arbeta och önskade resa hem, men då jag visade dem Mr. Watson’s brev, förstodo de, att jag icke skulle låta dem resa, förrän schaktet var färdigt. Efter många ord erkände de, att de hade gjort orätt genom att sluta sitt arbete utan tillåtelse, och lovade att fortsätta utan ytterligare krångel, tills schaktet var nere. Bland annat sade de, att det endast fanns några få tum kol, varvid jag meddelade dem, att det var något, som icke angick dem, och att de - vilket jag även förut sagt dem - för närvarande endast voro betalda för sitt arbete, men skulle jag behöva deras råd, så skulle de även få betalt för det. - Kl. 5 i e.m. hade nya linor lagts på hästvindan och sänktrummor angjorts. Schaktsänkarna (jag menar de engelska) började arbeta kl. 10 i dag, då James Pollock infann sig.

27 november (1804-11-27)

I kväll kl. 8 fingo vi ned vattnet vid Brors Backe, och vi hade fått in ganska många delar till förbyggnadsramar, då kl. ½1 på natten bottenventilen släppte vattnet, och schaktsänkarna åter kommo upp. Detta uppehöll oss till kl. 7 på morgonen den 28:e, då maskinen åter kom i gång. I kväll kl. 7 var det mycket litet vatten, och ett pumprör lossnade, emedan det var för litet vatten på botten, och detta ansträngde maskinen i hög grad.

29 november (1804-11-29)

I morse var jag mycket dålig på grund av en svår förkylning och gick icke ut på hela dagen. Schaktsänkarna gingo ned kl. 1, och nu i kväll kl. 5 har jag fått rapport om att ramdelarna äro insatta och att de hava börjat kila fast dem. - De 3 sista dagarna har det varit träng kyla. Vinden är ostlig.

30 november (1804-11-30)

I kväll kl. 11 avslutades kilningen, och som jag hade väntat, strömmade vattnet ut ur skölen eller snarare revan ovanför, varför jag gav order att följa denna hela vägen runt, tills det träffade på fast berg. Vädret mycket kallt, vinden sydostlig.

1 december (1804-12-01)

I morse var jag nere och märkte ut, huru långt träramarna skulle gå längs med revan, eftersom det lösa berget icke skulle tåla kilning, och nu i kväll äro alla segmenten insatta, och de hålla åter på med kilning. - Gjorde upp med de engelska schaktsänkarna och räknade ut hela deras övertid under de 8 sista veckorna samt drogo av för de skift, de hade förlorat.

3 december (1804-12-03)

I kväll kl. 10 hade vi avslutat insättningen av träramarna, och schaktsänkarna började taga upp plattformen. Kylan har varit mycket sträng hela dagen.

4 december (1804-12-04)

I morse kl. 3 kommo schaktsänkarna upp på grund av sumpgas, men de hade tagit ut pluggarna ur träramarna för att få utlopp för gasen. Maskinen stod till kl. 9, då schaktsänkarna gingo ned och arbetade hela dagen, varunder de, om man tager hänsyn till vattnet, fingo upp en hel del sten. - Rensade ångpannorna vid den stora maskinen, som sattes i gång kl. 5 45 e.m.

6 december (1804-12-06)

I går gick avsänkningen mycket bra. Pumpkannan var ganska bra, och maskinen hade ingen svårighet att hålla läns, men i dag har det blivit besvärligare att hjälpa dem därnere på botten. Vi äro sysselsatta med att göra revan, där vattnet kommer fram, större för att därefter dämma upp vattnet genom kilning.

7 december (1804-12-07)

I dag kl. 11 f.m. stannade vi vid Brors Backe för utbyte av pumpkannan, och kl. 1, då maskinen kom i gång, var det 11 famnar 4 fot vatten på botten.

8 december (1804-12-08)

I e.m. kl. 4 voro alla träsegmenten insatta i revan och färdiga för fastkilning, men då måste vi byta ut pumpkannan. Då denna kom upp, hade tvärstången lossnat, vilket förorsakade oss mycket besvär. Jag gav order att rensa den stora ångpannan.

9 december (1804-12-09)

Söndag. Tryckverkets pumpkanna hade släppt vattnet i morse, varför det icke var möjligt att hava vattnet nere förrän sent i kväll, men som snyftkranen läckte, var det kl. 11 i kväll 3 famnar vatten.

12 december (1804-12-12)

Då vi i morse kl. 9 sänkte ned en pumpstång vid Brors backe, lossnade en saxsprint, och pumpkanna föll ned. I kväll kl. 8 hade vi lyckats få upp klaffarna och satte ned en annan pumpkanna. Medan maskinen stod stilla, satte vi en strävpelare på balansen. Som vattnet nu avletts från revan, kan maskinen bemästra den vattenmängd, som samlat sig under endast ca 13 timmar.

13 december (1804-12-13)

I dag har det regnat hela dagen, vinden är ostlig, och i kväll blåser det. Avsänkningen har gått bra hela dagen. Jag håller på med en ritning över ändring av den stora maskinen, som skall förses med luftpump och kondensor utanför cylindern.

14 december (1804-12-14)

I dag stannades maskinen vid Brors Backe för att sätta till ett pumprör, men detta tog längre tid än vanligt, eftersom det översta pumpröret måste skäras av för att giva plats för ett pumprör av trä, då vi icke hava några av järn. Kl. -- kom emellertid maskinen åter i gång. i afton kommo Sir Charles Bagge med Fru och Landshövding af Forselles hit.

15 december (1804-12-15)

Betalar de engelska schaktsänkarna för full övertid. kl. ½3 i morse var det läns vid Brors Backe. Avsänkningen har gått mycket bra hela tiden. Jag gav order till schaktsänkarna att arbeta i morgon, om allt går väl. - Cylinderkolven till ångmaskinen vid Brors Backe är nu färdigsvarvad.

16 december (1804-12-16)

Söndag. I morse hade jag nere ett slags gripanordning med järnfjädrar och tog upp pumpkannan, som befanns hava för lång kannstång, varför pumpkannan hade kommit för långt ned och vilat på ringen till ventilstången. En ny pumpkanna nedsattes, ty den, som kom upp, hade fått kannringen avsliten. I kväll kl. 11:45 var det läns. - Mycket sträng kyla hela dagen.

17 december (1804-12-17)

I dag voro alla schaktsänkarna nere i schaktet med undantag av 4 svenskar, som försummade att infinna sig, men vattnet var icke nere förrän i morse. Vädret mycket kallt.

18 december (1804-12-18)

Bottenventilen strejkade i morse, och vi stannade för att byta ut den, men vi måste även försöka få tag i den pumpkanna, som vi tappat, och jag försökte länge, men kunde icke få tag i den med det instrument, som jag tillverkat för ändamålet.

20 december (1804-12-20)

I dag fingo vi upp pumkannan och bottenventilen, och i kväll kom maskinen i gång igen efter mycket besvär. Jag var upp vid densamma hela natten. Vädret var emellertid mycket varmare än förut.

21 december (1804-12-21)

Vattnet var nere i dag, och avsänkningen går mycket bra. I kväll var det mycket resonemang angående bästa sättet att lasta kol vid bryggan från kanalen, och vi beslöto att i morgon skicka efter Höganäsfiskarna.

22 december (1804-12-22)

I morse gick "the horsefoot" sönder. Den reparerades, och maskinen kom åter i gång kl. 6 i kväll.

23 december (1804-12-23)

Söndag. I morse kl. 4 var vattnet nere, och schaktsänkarna voro nere, men de kunde icke arbeta med någon effekt, emedan pumparna stodo uppe så länge. Kl. 9 var det åter läns, men det blev icke mycket uträttat. Kl. 2 gingo schaktsänkarna ned på botten och stannade nere till kl. 6 i kväll, då vattnet åter steg. Vi togo ut cylinderkolven och undersökte varje del av maskinen, men kunde icke finna något fel, såvida det icke skulle vara vid "the horsefoot", där vi dock icke voro alldeles säkra på om det var något fel eller icke. Då maskinen kl. 9 åter sattes i gång, var det 12½ famnar vatten, och kl. 11 på kvällen var det 5½ famnar.

24 december (1804-12-24)

I morse kl. 7 var vattnet nere, men det kunde endast hållas nere i omgångar, varför mycket litet kunde uträttas. De pluggar i sugsilen, som vi icke kunde få ut, borrade vi igenom. Maskinen vill icke göra mera än 8½ slag per minut. - I kväll stannade vi för att rensa den stora ångpannan och göra injektorhylsan större. Jag gav order att byta ut pumpkannan i morgon bitti. I kväll voro alla schaktsänkarna jag såg, både engelsmän och svenskar, berusade.

29 december (1804-12-29)

De sista dagarna hava vi endast haft besvärligheter. Vattnet har sällan varit nere, och i går satte vi åter i gång med arbetet, sedan vi skarvat ångröret med ett blyrör för att få längre väg för ångan, varefter maskinen gick mycket bättre. - I e.m. var det läns, men som den stora maskinen har stått så gott som hela veckan, har det samlat sig mycket vatten för vattenådrorna. - Gjorde upp med de engelska schaktsänkarna och betalade dem för full övertid. - Bröto genom taket i Brors Backegruvan.

31 december (1804-12-31)

I kväll kl. 8 var det läns, och schaktsänkarna gingo ned för att sätta in pluggarna i sugsilen. - kväll kl. 6 kom den första korgen med kol upp, och kolen äro av sådan god kvalitet, som de kunna vara med ca 2½ tum beckkol närmast taket över dem. ---- (Här fattas något)---- Pumprören sänkte sig 22 tum, då pumpkannan gick nedåt, och i kväll kl. ½ 12 är det 2 famnar vatten. I dag är det sydvästlig storm. - Här har rått en munter stämning ibland oss alla, och jag tror, att ingen av oss någonsin har fått en Nyårsgåva, som han satt större värde på.

Tillbaks till innehåll