Översättning av
Stawfords dagbok
1805 - 1806

Bok 6 (arkivnr 5)

Innehåll:

1805
1806


1805

1 januari (1805-01-01)

Schaktsänkarna arbetade hela dagen i gruvan, men där var icke alls läns. Emellertid satte jag alla kolhuggarna i arbete, ty vi hade stort behov av kol.

2 januari (1805-01-02)

I går kväll kl. 10 knäcktes pumpstängerna i den övre pumpsatsen vid den stora maskinen, som måste stannas. I kväll stå pumprören vid underleran, men schaktsänkarna hade måndag natt den 31 december låtit pumprören glida över till framsidan av schaktet, förbindningen mellan brusto, så att 2 pumprörsstag knäcktes, vilket var så mycket mera försmädligt, som vi tidigare hade sänkt ned igenom 3 kolflötsar med 21 famnar pumprör utan att några förbindningar gått sönder.

3 januari (1805-01-03)

I morse fingo vi upp pumpstängerna vid den stora maskinen, vilka vi förgäves sökt efter hade dagen och natten. Under tiden hade vattnet icke stigit upp till botten av förbyggnaden, varav framgår, att vattentilloppen avtaga. Vid Brors Backe var tryckverkets cistern så full av slam, att pumpkannan måste bytas ut icke mindre än 2 gånger, och i morse måste vi rensa cisternen, då vi även bytte ut den stora pumpkannan. I kväll kl. 6 är det 4½ famn vatten. - Den stora maskinen är nu klar att sätta i gång.

4 januari (1805-01-04)

I morse funno vi, att pumprören åter hade sjunkit ned 10½ tum, då pumpstången sattes ned. I e.m. gick en förbindning sönder mellan pumprören, och vi stannade för reparation. De hade då sjunkit ytterligare 4 tum. Vid kolschakten är allt väl, men i kväll äro 3 av eldarna sjuka. Avloppsröret överst i 17 tums satsen är dåligt.

5 januari (1805-01-05)

I morse kl. 2 läckte åter pumprörsförbindningen, då de måste stanna för att packa med drev etc. Det var då 7 famnar vatten. kl. 8 läckte åter samma förbindning, varför den tätades på samma sätt. Flänsen av ångpanneplåt är nu färdig att användas till reparation av förbindningen, om vi blott kunna få ned vattnet så långt, att vi kunna komma till att sätta fast samma.

6 januari (1805-01-06)

Söndag. I natt hade vi fått ned vattnet, och flänsen sattes fast på förbindningen. Kl. 1 i morse gick jag hem. Daniel fick order att taga upp det bräckta pumprörsstaget och sätta in nya stag. Jag skickade efter Chisholm för att han skulle sätta in förbyggnaden, men han svarade, att "han först skulle gå och lägga sig" och kom icke. Kl. 9 fingo Ägarna veta detta, och hans Excellens sade, att de hade brutit sitt kontrakt och därför skulle få order att icke gå ned vidare.

7 januari (1805-01-07)

I morse kl. 6 befanns det vara 7 famnar vatten. Sedan jag i natt kl. ½ 12 hade gått hem, hade tryckverkets pumprör satt igen icke mindre än 3 gånger på grund av det drev, som hade pressats in i de stora pumprören för att täta förbindningarna. Det fanns endast 4 famnar vatten, när jag gick därifrån. Clarke hade varit borta hemifrån hela natten och var berusad i morse.

8 januari (1805-01-08)

När jag i går kl. 12 kom ned till Brors Backe, var tryckverkets pumprör fortfarande igenstoppat med drev, varmed pumprören hade tätats. - De 3 engelska schaktsänkarna, som voro ganska berusade, voro uppe på kontoret i e.m. och frågade, när de skulle resa hem, och Clarke sade mig, att även han ville resa hem. Jag sade till dem, att de skulle gå upp till Herr C. Bagge i morgon kl. 9 d.v.s. i dag. Då de kommo, sade Ägarna till dem, att de bröto kontraktet, om de reste nu, och att kontraktet icke gick ut förrän en månad efter det att schaktet var nere. De samtyckte då till att återgå till arbetet och att sköta det bättre i framtiden samt att hålla sig nyktra. I enlighet härmed började James Pollock sitt skift kl. 10 f.m. - I kväll kl. 6 var det 4½ famn vatten. Rensade den lilla ångpannan i går kväll och kilade fast cylinderns inloppsrör, som satt löst.

9 januari (1805-01-09)

I morse gick maskinen vid Brors Backe mycket bra, men på e.m. åter tungt. Cylinderkolven togs upp. Injektorkranen var lite lös, men det spelade ingen roll. Kl. 12 i natt var det endast 4 famnar vatten, d.v.s. närapå läns, men vi hade icke tillfälle att sätta fast järnflänsen vid den otäta förbindningen. Den stora maskinen är i gång, men det är mycket luft i 18 tums pumpsatsen.

10 januari (1805-01-10)

I kväll stannade vi maskinen vid Brors Backe, sedan vi funnit, att vi icke kunde få bukt med vattnet, i synnerhet som maskinen icke arbetade bra. Vi tömde ångpannan och undersökte maskinen samt beslöt att låta den stå, tills kondensorn var färdig.

11 januari (1805-01-11)

I dag togo vid ned gångregulatorn, men på kvällen beslöto Ägarna, att maskinen skulle göras i ordning och att 6 tums pumprören skulle sättas ned.

12 januari (1805-01-12)

I morse betalade jag de 3 engelska schaktsänkarna både deras ordinarie avlöning samt för deras övertid. Jag betalade sålunda 30 Rdr till J. Clarke för övertid, vilket dock endast är en del av vad som tillkommer honom.

13 januari (1805-01-13)

Söndag. I dag äro timmermännen och smederna i arbete med ångmaskinen.

14 januari (1805-01-14)

Var i dag i Hälsingborg för att beställa en kondensor och luftpump m.m. för Brors Backe. Vid hemkomsten fann jag, att de icke hade satt igång maskinen, emedan injektorrören hade frusit.

15 januari (1805-01-15)

I natt hade matarröret till den lilla ångpannan vid Brors Backe smält, emedan pannan gått torrt. Maskinen stod till kl. 6 i kväll, innan den åter kom igång.

16 januari (1805-01-16)

I dag på f.m. var det läns, varför jag skickade ned schaktsänkarna till botten, och de arbetade där till kl. 9 i kväll, då de kommo upp och började byta ut pumpkannorna. Sedan hade vi - Ägarna och jag - en konferens och beslöto, att, emedan dagarna voro så korta, det vore bäst att låta maskinen stå stilla, tills kondensorn och luftpumpen voro färdiga. Vi skulle då bättre kunna bemästra vattnet, och dagarna skulle vara längre. För övrigt kunde vi sysselsätta karlarna med kolbrytning.

26 januari (1805-01-26)

Den 24 återkom jag från Hälsingborg, där vi hade varit för att avsluta sammanträdet och där vi blevo uppehållna längre än väntat genom att Konungen och Drottningen kommo till Hälsingborg måndagen den 21. Vi bevistade en mottagning, varvid ett stycke av det nya kolet å Ägarnas vägnar överlämnades till hans Majestät av Hans Excellens Greve Ruuth. - Betalade i går ut till engelsmännen allt utom för deras övertid, som var 4 skift, d.v.s. 2 skift per man och vecka. Gjorde även upp räkning med Clarke och betalade honom till i dag med undantag för 3 dagar samt vad han fick den 6 dennes, men som han den 12 dennes fick 30 Rdr för övertid, är han nu skyldig oss 15 Rdr och har 15 Rdr att fordra för övertid sedan den 6 dennes.

27 januari (1805-01-27)

Söndag. I går kväll kl. 9 sattes den stora maskinen åter i gång, sedan ångpannorna rensats. Gjorde upp med de 3 engelska schaktsänkarna att sänka det nya schaktet för 14 Rdr Rgs per famn, varvid jag håller hantlangare, krut och ljus. - Vackert väder med sträng kyla och liten eller ingen vind.

28 januari (1805-01-28)

Börja sätta ihop cisternen till kondensorn vid Brors Backe.

Kalkyl

Stånggångens hela längd från den stora maskinen till Brors Backe är 2300 fot. Furustängerna äro 5 x 6 tum och innehålla 479 kubikfot furu.

479 kbft furu väga 33 skålpund per fot…………………..15807 skpd

75 par plåtar till stängerna väga 60 skålpund

per par …………………………………………………… 4500 "

600 skruvbultar väga 1½ skålpund per st ………………. 900 "

Summa 21207 skpd

21207 skpd på ett lutande plan, vars höjd är 15 fot och längd 2268 fot är = 140 skpd minskat med 1/7 för friktion.

För att draga stängerna erfordras 155,86 skålpund.

4 februari (1805-02-04)

I morse hade Hultman order att börja bryta ut pelare i No. 3 med tanke på att spara hästar, och som vi snart avslutat avsänkningen i No. 5 och utlastningen kostar mycket mer än avsänkningen. - Jag har nu icke kunnat gå ut på flera dagar, emedan den förkylning, som jag haft en tid, snarare till- än avtager. Gav Åsberg order att i morgon anskaffa folk för pålning utanför hamnpiren, där bron skall fortsätta ut till 7 fots vatten.

5 februari (1805-02-05)

I dag utbyttes den övre stora ventilen i maskingruvan. Jag är fortfarande tvungen att stanna inomhus på grund av min förkylning.

7 februari (1805-02-07)

I dag lät jag sätta upp ringklockan har och satte ut en nattvakt. - Det är fortfarande mycket sträng kyla. - Jag har haft bud in till gjuteriet, men de hava ännu icke gjutit någonting till kondensorn.

8 februari (1805-02-08)

I dag är kylan lika sträng som förut. Delarna till kondensorn äro ännu icke gjutna och icke heller luftpumpen. Tillskriver i dag Löjtnant Brelin härom. Timmermännen och smederna hålla fortfarande på med stånggången. Känner mig i dag bättre än jag gjort de 10 sista dagarna.

10 februari (1805-02-10)

I morse reste jag till staden för att höra efter kondensorn och fann, att ännu ingenting hade blivit gjutet. Jag talade med Monro, som sade, att om de ville betala honom för övertid, skulle han arbeta flera timmar. Jag nämnde detta för Löjtnant Brelin, som sade, att han borde betalas för övertid, emedan leveransen brådskade, men jag svarade, att jag ansåg detta otillbörligt, emedan han redan var överbetald utan övertidsersättning. - Det regnar mycket i kväll.

11 februari (1805-02-11)

Hade i dag kallat upp dem till kontoret, som hade ställt till med gräl hos Lundstedts i dag för 14 dagar sedan, och efter ett långt förhör lät jag Hultin och Wittander betala 12 Rdr var i plikt till sjukkassan och dessutom skulle de betala 12 Rdr till de män, som icke kunnat arbeta. De samtyckte till detta hellre än att låta lagen hava sin gång. Hellström, som ofta varit anstiftare till gräl, utestängde jag från arbete och anmodade att lämna Höganäs.

12 februari (1805-02-12)

Luftpumpskannan och flänsarna kommo hit i dag. Vi satte fyr i ugnen i Glashyttan för att få upp den i driftstemperatur. Vi kommo ned på kolet i det nya schaktet No. 5 i Tjörröd. - Fortfarande sträng kyla med snö.

14 februari (1805-02-14)

I dag reste jag till Hälsingborg för att se, vad de gjorde i gjuteriet, och fann, att de skulle gjuta kondensorn i morgon, men Monro säger, att han icke kan få ångskåpet färdigt förrän nästa vecka.

15 februari (1805-02-15)

De engelsk schaktsänkarna voro uppe i dag och förklarade, att det icke var deras arbete att bryta kol, men jag sade dem, att jag icke ämnade betala dem för att göra ingenting, varför de fingo göra som de ville. De gingo då efter sina hackor och skola arbeta 6 8-timmars skift för den avlöning, varom överenskommelse träffades, då Herr C. Bagge var här. - Stark kyla. - Betalade schaktsänkarna deras ackord och räknade med att deras veckoavlöning började i torsdags.

16 februari (1805-02-16)

Betalade Clarke för en månad och 3 dagar, d.v.s. till i dag, vilket blev Rdr 40:24, men som han är skyldig Rdr 15, erhöll han på kontoret 25 Rdr 24 sk. Rgs.

17 februari (1805-02-17)

Inget arbete i dag. - Mycket kallt. - I Hälsingborg hava de gjutit kondensorn.

18 februari (1805-02-18)

Började sätta upp hästvinden vid den nya gruvan No. 5 vid Tjörröd. Då jag i e.m. var nere där, fann jag, att de hade börjat ort i 45o vinkel, och sade till Chisholm, att detta skulle ske genom att låta huvudorten gå snett ut från västra schaktsortens mynning. Vi äro sysselsatta med det lilla vi kunna göra, då vi ännu icke fått något gjutgods. Kondensorn misslyckades i gjutningen.

22 februari (1805-02-22)

Återkom från lund, dit John har rest för att fortsätta sina studier. Såg i Hälsingborg, att luftpumpen hade gjutits och att det endast var ett litet fel på flänsen.

23 februari (1805-02-23)

Betalade de engelska schaktsänkarna, men lät 3 dagar stå över som förut. Deras övertid är 3 skift per man.

24 februari (1805-02-24)

Söndag. I morse hade det frusit, men på e.m. var det åter töväder och milt.

25 februari (1805-02-25)

I dag lades luftpumpen upp till borrning, och alla borrverktygen gjordes i ordning. I dag har så mycket vatten runnit av fälten, som kanalen kan rymma, och släppte jag ut det vid grundet, i hopp om att det skulle bana sig väg ut till broändan.

27 februari (1805-02-27)

I dag på f.m. hade jag anbudsauktion hos Lundstedts, Gästgivaregården, men ingen ville åtaga sig att lasta kolen ombord på fartygen i hamnen, icke ens för 16 skilling per läst om 18 tunnor. - Luftpumpen är mycket hård att borra, men i går och i dag hava vi kommit in ca 12 eller 14 tum.

3 mars (1805-03-03)

Söndag. Det har icke varit något särskilt att göra dessa 4dagar. Vi hava avslutat borrningen av luftpumpen, som är 3½ fot lång och 20 tum i diameter. Borrningen har pågått både i dag och i går. - I dag och i går mycket vackert väder med lätt frost, men både här och i Viken driver strömmen isen till sjöss. Ungefär mitt i hamnen har isen delat sig.

5 mars (1805-03-05)

I kväll kl. 10 sattes fyr på rosten i glasugnen. Baron Platen var här hela dagen.

6 mars (1805-03-06)

I kväll chargerades glasdeglarna för första gången. Vid Gruvan är allt som förut. Vi hava ännu icke från Hälsingborg fått något gjutgods till maskinen vid Brors backe.

7 mars (1805-03-07)

Undersökte huru mycket aska vi hava för buteljhyttan och fann ca 320 tunnor av den sämsta sorten och 6 tunnor av den bättre. Kl. 12 i natt började vi blåsa buteljer, men sanden är mycket hårdsmält. Det är mycket besvärligt, emedan pojkarna och för övrigt alla måste läras upp. De känna icke till, huru man eldar med kol i smältugnen eller tempereringsugnen.

9 mars (1805-03-09)

I dag gjorde jag räkning med de engelska schaktsänkarna och betalade deras veckolön, men icke deras övertid, som var 3 skift per man sista avlöningen. Om jag räknar från förra avlöningen i onsdags kväll och fram till denna avlöning, hava James Pollock och Thos. Longh 6 skift var och Chisholm 4 skift, men han och James Pollock hava att fordra 1 skift var, då de satte in förbyggnad vid Brors Backe sista dagen vi arbetade där. Härigenom blir deras sammanlagda övertid 9 skift per man.

10 mars (1805-03-10)

Söndag. I kväll arbetade åter glasblåsarna. Ugnen går mycket bra med våra kol, men de måste vänta 3 timmar på tempereringsugnen, och 2 glasblåsare äro sjuka. Löjtnant S. Brelin var här i dag och meddelade mig, att ångskåpet till min stora förvåning var gjutet och att vi skulle få hit det om tisdag.

11 mars (1805-03-11)

Glasblåsarna voro icke färdiga förrän i dag på morgonen, då deglarna chargerades på nytt. Överdelen sattes fast på kondensorn i dag. Det är fortfarande vinter.

15 mars (1805-03-15)

Hela denna tid har icke hänt något särskilt. Ångskåpet kom hit onsdagen den 13, och alla sattes omedelbart i arbete för att borra kranhålet m.m. och för att montera skåpet, och i natt kl. 12 äro ångskåpet, kondensorn och luftpumpen uppmonterade på sina platser.

16 mars (1805-03-16)

Gjorde räkning med Clarke och gav honom en nota på hans 4 veckors månadslön, uträknad efter 9 Rdr per vecka. Luftpumpen sattes ned i cisternen i dag.

17 mars (1805-03-17)

Söndag. Timmermännen och smederna arbetade hela dagen. Ångskåpet är nu färdigmonterat, och några andra småsaker hava utförts.

21 mars (1805-03-21)

Återkom från Mörarp, där häradsrätten hade haft sammanträde för att bestämma angående posthästar och en ny väg till Krapperup. Har hade bönderna som vanligt mycket att säga och anmärka på, men de voro på det stora hela bättre än tidigare.

22 mars (1805-03-22)

Betalade de 3 engelska schaktsänkarna utom deras övertid, som nu är 15 skift per man. De fingo skriftliga bevis härpå och order att komma upp och mäta sina pengar i morgon eller måndag kväll.

24 mars (1805-03-24)

Söndag. Trots all möda äro vi icke i stånd att få luftpumpskannan bra, emedan den är så hård på ytan, att varken kniv eller mejsel biter på den. - smeder och timmermän äro i arbete.

25 mars (1805-03-25)

Som det i dag är Marie bebådelsedag, har det hållits helg, men alla smeder och timmermän hava varit i arbete.

26 mars (1805-03-26)

I kväll börjar allting bliva klart vid Brors Backe, och jag hoppas kunna sätta i gång i morgon kväll. De hava arbetat hala natten med att slipa luftpumpskannan och tillverka flera delat till gångregulatorn. Smältarna i Glashyttan hade icke bränt askan tillfredsställande detta skift. De hade använt 24 timmar för att smälta och klarna massan, och dessutom måste de ofta föra uppehåll för att elda, ty det blev råglas.

6 april (1805-04-06)

Under hela tiden sedan den 25 förra månaden har det ständigt varit något, som gått sönder vid Brors Backe, beroende på att "grejorna" äro tillverkade av mycket dåligt järn. I natt kl. 12 blev jag efterskickad, emedan fotventilen hade lossnat, och när jag hade reparerat detta, gjorde maskinen 14 slag i minuten. I dag på morgonen (den 7 april) har samma ventil åter rubbats ur sitt läge och först kl. 10 f.m. var den åter på sin plats. - Betalar de engelska schaktsänkarna, utom 3 skift per man, vad de hava innestående sedan sista avlöningen.

9 april (1805-04-09)

Sedan den 6:e har det varit att vaka så gott som dag och natt, emedan alltid någonting varit i olag. I dag kl. 3 kom maskinen åter i gång, och nu går den verkligen mycket bra. Jag lät även elda upp uppfordringsmaskinen för att hava den klar att hjälpa pumpmaskinen genom att även uppfordra vatten med tunnor, ty det har samlat sig ganska mycket vatten genom att pumparna hava stått länge. - eldare Ahlgren vid Glasbruket är sjuk idag, och som den eldare, som Herr Carl Bagge skickade hit från Göteborg, har rymt (han var missnöjd med sin avlöning, ehuru jag gav honom mera än Herr c. Bagge hade lovat honom, nämligen 4 skilling för varje smälta förutom hans lön 8 rdr per månad om 4 veckor), var jag tvungen att börja lära upp en ny man. Mycket vackert väder, men fryser hårt om nätterna och morgnarna.

13 april (1805-04-13)

Betalar Clarke hans lön för 4 veckor med 9 Rdr per vecka samt hans kvartalslön som instruktör för lärlingarna. - I natt gick den ena fotventilen sönder och i morse reservventilen, varför jag nu genast måste resa in till staden för att få en ny och se till att jag får bra mässing till densamma.

16 april (1805-04-16)

I dag utbyttes pumpkannan och bottenventilen vid Brors Backe. Maskinen kom i gång kl. ½1. Kl. 11 i kväll var det läns, och schaktsänkarna gingo åter ned på botten. - Vädret är mycket kallt med något regn, vinden är ostlig.

18 april (1805-04-18)

I går kl. 11 böjde sig åter fotventilen, varför den måste tagas ut, och en järnventil tillverkas i dess ställe.

19 april (1805-04-19)

Långfredag. Schaktsänkarna voro vid gruvan, men genom att pumprören sjönko ned, hindrades vattentilloppet så mycket, att maskinen icke kunde göra fullt utslag inne i byggnaden. Det var läns 2 gånger, men mycket litet kunde uträttas nere på botten. - Glasbruket går mycket bra nu, och glaset, som de sista 10 eller 12 skiften varit grönt och dåligt, är nu åter bra. - Betalar de engelska schaktsänkarna utom deras övertid, som nu är 3 skift per man och vecka som tidigare.

24 april (1805-04-24)

I kväll kl. 6 hade vi efter mycket besvär fått en plattform lagd vid Brors backe och underkant kolflötsen. Dagen förut hade pumprören stått på botten. - Herr Jacob bagge kom hit i går på väg till Tyskland för Svenska Dykeribolagets räkning. Han skulle inhämta mitt råd angående några pumpar av olika konstruktion att användas vid lyftning av strandade eller sjunkna fartyg.

25 april (1805-04-25)

Då jag i morse var på väg för att träffa Hans Excellens Greve Ruuth i Hälsingborg, som hade anlänt dit i går kväll, mötte jag Mr. Grifferth, M.D., som hade rekommendationsbrev från herr Wm Chalmers och Herr C. Bagge. På sin resa genom Sverige skulle han bese Gruvan. Han förefaller att vara en angenäm man,, som har rest över nästan hela den kända världen och till och med den arabiska öknen och delar av Afrika. Han har för avsikt att härifrån resa till Berlin och S:t Petersburg. Han återkommer hit via Torneå i Lappland. - Arbetet har på alla avdelningar gått bra de sista 2 dagarna.

26 april (1805-04-26)

Återkom från Hälsingborg och fann, att maskinen vid Brors Backe hade stått flera gånger sedan kl. 10 i går kväll, emedan det hade varit något fel på fotventilen. Då det kl. 10 i dag var läns, läckte en pumprörsförbindning, vilket uppehöll oss till kl. 5 i e.m., då karlarna åter gingo ned, men nu befanns bottenventilen vara dålig och måste bytas ut, och detta uppehöll oss till kl. 2 i morse.

27 april (1805-04-27)

Kl. 5 i morse sattes uppfordringsmaskinen i gång för att hissa upp vattentunnor, och kl. 12 var det så nära läns, att karlarna voro färdiga att gå ned, men då var luftpumpskannan dålig på grund av att den hampa, varmed den var packad hade ruttnat. - Nu kl. 6 i kväll är maskinen åter i gång, och jag har först nu fått tid att gå till min middag.

28 april (1805-04-28)

I dag kom Hans Excellens hit. Det är fortfarande icke läns, beroende på att snyftkranen är dålig eller på att ventilsätet är otätt, men jag är rädd för att det förra är fallet, eftersom det icke var något fel på ventilen, när den byttes ut. - Vädret är mycket kallt.

1 maj (1805-05-01)

I morse föll en del snö. - Det är fortfarande icke läns vid Brors Backe.

4 maj (1805-05-04)

I morse kl. 2 var det läns, och sedan dess hava karlarna varit nere på botten. - Det är fortfarande mycket kallt och inga tecken på vår. Betalar Jones t.o.m. i dag och även de 3 engelska schaktsänkarna deras avlöning som vanligt samt 60 Rdr för övertid. Tillsammans hava de att fordra 72 Rdr. Skickar en check å 35.8.9d till Clarkes svåger att betalas av Mr. Innes i Newcastle och insättas för Clarkes räkning. - Karlarna äro fortfarande i arbete och skola fortsätta till kl. 12 i natt, då båda maskinernas ångpannor skola tömmas.

5 maj (1805-05-05)

Söndag. Rensade ångpannorna både vid den stora maskinen och vid Brors Backe. - Det är fortfarande så stark nattfrost, att alla vårtecken utebliva. - John reste i dag för att fortsätta sina studier i Lund.

6 maj (1805-05-06)

I dag voro Hans Excellens Greve Ruuth och Greve Robert von Rosen här. Vid Brors Backe var det icke läns på hela natten, och nu i dag måste pumpkannan bytas ut.

8 maj (1805-05-08)

I går kväll gingo karlarna ned vid Brors Backe, och i morse kl. 8 voro de fortfarande nere.

9 maj (1805-05-09)

Återkom i morse från Hälsingborg, dit jag reste med Hans Excellens Greve E. Ruuth. Jag fann, att karlarna hade varit uppe sedan kl. 2 i natt, och nu hålla de på med att byta pumpkannan. I kväll kl. 9 var det åter läns, och karlarna gingo i arbete. - Gjorde i dag upp med de engelska schaktsänkarna och betalade ut deras slutavlöning, emedan de skola resa till Helsingör för att därifrån fortsätta till England.

10 maj (1805-05-10)

I morse föll pumpkannan ned genom att stången brast, och vi måste sätta ned en annan pumpkanna ovanför för att försöka bryta sönder klaffarna, ty eljest skulle vi få mycket arbete med att fiska upp pumpkannan.

11 maj (1805-05-11)

I morse var det nödvändigt att taga upp pumpstängerna och försöka att få tag i pumpkannan med samma redskap, som jag tillverkade förra vintern. Samtidigt reparerades den lilla ångpannan. Betalar Clarke hans 4 veckors lön efter 9 Rdr per vecka.

12 maj (1805-05-12)

Söndag. Vi träffa förberedelser för att sätta ned pumprören vid Brors Backe. Ingen är nere på botten.

16 maj (1805-05-16)

Återkom i morse via Hälsingborg från Helsingör, där jag hade varit för att undersöka, huru det skulle gå att sälja våra glasflaskor därstädes. Jag hade med mig 3.000 st., vilka såldes, så snart jag lade till vid bryggan, för 52 Rdr 4 skilling Rgs. Det blåste så hårt, att jag måste ligga kvar hela natten och nästan hela följande dag, men jag kom över till Hälsingborg med en färjbåt. Vid Brors Backe hade de satt ned sugröret, och i e.m. sattes pumpcylindern (vandringsstycket) ned samt även det pumprör, i vilket uttagsluckan för pumpkannan sitter. I dag måste 3 av snabbkopplingarna vid den stora maskinen repareras.

18 maj (1805-05-18)

I dag satte jag fyr i den ugn, som jag byggs för att framställa koks till kupolugnen i gjuteriet i Hälsingborg, och jag förmodar, att denna koksugn är den första, som någonsin byggts i Sverige. I kväll voro alla pumprören nedsatta i schaktet vid Brors Backe med undantag av det översta, som kall bliva ca 4 fot 10 tum långt, och för detta rör kommer jag att använda det förbindelserör från den stora maskinen, som genom ett misstag av gjutaren blivit för långt.

19 maj (1805-05-19)

Söndag. I dag hava smederna arbetat hela dagen med stånggången, ty arbetet härmed har tidigare blivit avbrutet genom att kedjorna och snabbkopplingarna till den stora maskinen hava gått sönder.

20 maj (1805-05-20)

I dag har det varit mycket varmt, varför våren nu synes hava kommit. Vid Brors Backe måste luftpumpskannan packas om. Endast en avbalkning sattes in, och denna var en av de 5, som hade tagits ut för att kunna sätta ned pumprören. Den del av dessa, som befinna sig över vattnet, tätades.

22 maj (1805-05-22)

När jag i dag hade fått allt klart för att sätta upp vattenhon till 11 tums pumpsatsen vid Brors Backe, gav jag order att stanna maskinen och att låta karlarna hugga kol, ty vi bränna så mycket kol till föga nytta, innan stånggången blir färdig.

24 maj (1805-05-24)

I morse kom Jonas Sjöberg upp till mig med en man vid namn Staffanson, som han hade träffat på i skogen och som hade rymt föregående kväll. Av ett förhör framgick, att han och ytterligare 3 man, som hade varit borta hemifrån i söndags, hade kommit överens om att rymma. Jag kallade upp dem alla 4, och efter ett långt förhör visade det sig, att en viss Widman hade föreslagit, att de skulle rymma till Danmark, emedan de hade satt sig i så stor skuld här och att detta till största delen var Abrahams fel. Jag skrev därför ut en order, som skulle läsas upp vari Staffanson såsom angivare skulle förlåtas och ävenledes Bruhn, som hade blivit förledd av de övriga, fick förlåtelse, sedan han lovat att framledes troget fullgöra sina åligganden. Abraham och Widman skulle stå under civil arrest eller åtminstone icke hava tillåtelse att lämna sina bostäder med mindre än att deras husvärdar ansvarade för dem och att icke vara ute efter kl. 9 om kvällarna. Husvärdarna skulle varje morgon avlämna dem till deras förmän, till dess de hade betalat sina skulder, varefter de skulle avskedas och offentligt köras bort från Höganäs, ty de hade icke haft något annat skäl att rymma än att bedraga sina fordringsägare, vilka till största delen voro deras kamrater.

26 maj (1805-05-26)

Söndag. I dag är stånggången i arbete, och med undantag av att det behöves några stag i krysset, synes den gå mycket stadigt.

28 maj (1805-05-28)

I går och i dag satte vi åter in avbalkningarna och tätade desamma. Clarke avreste i enlighet med sitt avtal till Helsingör för att därifrån resa till England.

29 maj (1805-05-29)

I morse hade jag kunnat giva kolhuggarna mina order, men som det i morgon är Kristi Himmelsfärdsdag, ansåg jag det bäst att vänta till dess, emedan det är en stor helgdag här.

30 maj (1805-05-30)

I kväll kl. 9 var det läns. Och som jag måste spara kol, lät jag maskinen vid Brors Backe stå stilla hela natten och lät staga krysset på stånggången.

31 maj (1805-05-31)

I dag knäcktes en arm under balansen (bimmen) till den stora maskinen.

1 juni (1805-06-01)

I dag knäcktes armen till krysset, sedan staget till densamma gått sönder. Staget var av smidesjärn. Jag skickade Herr Björnbeck till staden för att beställa en ny arm, som är tjockare och starkare. Nu är den 3 x 6 tum med ett kraftigt stag. Under mellantiden lät jag smederna reparera den gamla armen.

2 juni (1805-06-02)

söndag. Rensade ångpannorna vid den stora maskinen, och i dag kl. 12 satte vi i gång med den reparerade stånggångsarmen. Kl. 6 på e.m. voro karlarna nere i dunten, som ännu icke är rensad. Kl. 11 gick armen under balansen åter sönder, och som de endast hade dåliga kol vid Brors Backe, måste karlarna komma upp från botten. Jag var med smederna till kl. 2 i morse, då de reparerade den avbrutna armen.

3 juni (1805-06-03)

Arbetarna höllo just på med att rensa dunten nere i botten, då armen på stånggången kl. 12 i natt åter knäcktes, och som smederna hade varit i arbete hela den föregående natten, kunde de icke börja reparera förrän i dag på morgonen.

4 juni (1805-06-04)

I dag var det ett förskräckligt väder, och även i natt har det regnat eller snöat oavbrutet med nordvästlig storm. Kl. 10 var det läns vid Brors Backe, och arbetarna äro nu nere, men dunten är icke fullständigt rensad.

6 juni (1805-06-06)

Herr Carl Bagge med familj kom hit i dag. Vid Gruvan gick allt väl till kl. 11 i kväll, då stånggångens kryssarm gick sönder, och smeder och timmermän sattes genast i arbete för att sätta upp den nya.

8 juni (1805-06-08)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste i går tillsammans med Herr Carl Bagge med familj, och vid anbudsauktionen i dag i Hälsingborg åtog jag mig att bygga fyren här i Höganäs. Som det är helgdag i morgon, utbyttes 18 tums pumpkannan vid den stora maskinen och båda pumpkannorna vid Brors Backe. Rensade även ångpannorna och gav order att göra maskinen klar i morgon kl. 10, emedan det är Pingst och arbetarna och kolhuggarna skola vara fria till måndag morgon kl. 6.

9 juni (1805-06-09)

I dag är Pingstdagen, och arbetarna vid Brors Backe önskade få sluta arbetet i går kväll och vara lediga till måndag morgon, som för övrigt även är en helgdag. Med hänsyn till att det är nästan ett år sedan dessa män hade 24 timmats ledighet, biföll jag deras anhållan.

10 juni (1805-06-10)

I dag på f.m. voro karlarna nere och togo ned en stor del löst berg, men kl. 11 hade det kommit en plugg i stånggångens pumprörsventil, varför jag gav order att taga ut ventilen genom uttagsluckan. Detta utfördes, men på e.m. gick stången till kondensorventilen av, och tack vare detta och andra uppehåll var det icke läns kl. 11 i kväll, då jag återkom från ett sammanträde med sockenbor, vilka jag sammankallat för att bilda en förening eller nämnd, inför vilken folk kunde åtalas. Detta syntes tilltala dem, och jag anmodade kyrkvärden sammanträffa med mig i morgon för att sätta upp och fatta beslut angående stadgar härför.

14 juni (1805-06-14)

Armen har gått sönder nästan varje dag dessa 4 dagar, men nu är allt i ordning igen. Tidigt i morse beslöt jag att fara och se på lägret, där 8.000 man ur svenska armén avhålla övningar.

17 juni (1805-06-17)

Återkom via Hälsingborg i dag, dit jag reste för att möta Hans Excellens Greve E. Ruuth. Hemma fann jag allt vara i ordning, men armen hade gått av tre gånger under min frånvaro. Trupperna sågo anmärkningsvärt bra ut, och alla soldaterna voro kraftiga och energiska, men vädret var mycket dåligt.

18 juni (1805-06-18)

I morse reste Mr. Thos. Lee, Hull, härifrån på sin resa till Norge. Han kom hit tillsammans med mig i går för att se på Gruvan och sov här i natt. - Träffade avtal med kolhuggarna vid Brors Backe att arbeta på ackord och följande villkor:

För varje 20-tal korgar goda kol ………………… Rdr 1-24

" " " " bottenkol ……………….. " -24

" " " " flis ………………………. " -16

För drivning av horisontalorten samma som ovan för olika kol och dessutom Rdr 1. Per famn.

För upphuggning av botten 12 skilling per 4 timmars skift.

För den södra huvudorten 32 skilling per famn.

För den norra huvudorten 28 " " " och för varje gång de uppehållas av vatten 1½ timme, skola de betalas 2 skilling per timme under sina skift, men i horisontalorten skola de betalas i proportion för kortare uppehåll, emedan det kommer ofta att inträffa, att uppehållen endast bliva ¼ eller ½ timme varje gång, medan de andra kunna arbeta.

Horisontalorten medgives 3 skålpund ljus per vecka och de övriga 2 skålpund per vecka, så länge som det är så vått.

20 juni (1805-06-20)

I morse kl. 2 bröt en vattenåder fram i schaktet ovanför taket vid Brors Backe, men huruvida det är vatten som på ett annat ställe blivit uppdämt genom kilning för att göra schaktet torrare, är icke säkert. - Kl. 10 utbyttes pumpkannan och bottenventilen i 14 tums pumpsatsen, och stånggångens slaglängd ökades 16 tum och är nu 5 fot 7½ tum. Tack vare allt detta hava vi kl. 11 i kväll 3 famnar vatten.

21 juni (1805-06-21)

I dag på morgonen är det ännu icke läns, ehuru maskinerna gå mycket bra och pumpkannor och ventiler äro i gott skick.

22 juni (1805-06-22)

I morse kl. 8 gick armen till stånggången åter av. - Hans Excellens Greve Ruuth ankom hit, och som vattnet icke var nere, samtalade vi en hel del om vilka mått och steg, som borde vidtagas. Vi beslöto att sätta upp en liten ångmaskin vid gamla Gruvan och sänka ett nytt schakt där längre fram mot stupningen och österut, om vi icke snart fingo ned vattnet vid Brors Backe, men på 3 timmar hade detta emellertid sjunkit anmärkningsvärt fort, ty från att hava varit 3 famnar är det nu knappast 2 fot. Kl. 10 i kväll stannades maskinen för rensning av ångpannan, och då var det endast 10 tum vatten enligt mätaren.

23 juni (1805-06-23)

Söndag. I morse stannades den stora maskinen, och ångpannan rensades, Dessutom nedtogos injektorrören, som hade frusit sönder förra året, och i deras ställe uppsattes de utrangerade 7 tums pumprören.

26 juni (1805-06-26)

I morse var det så mycket vatten vid Brors Backe, att vi icke kunde få läns. Träffade därför avtal med de schaktsänkare, vilka hava arbetat som kolhuggare, att sänka ett nytt schakt vid gamla Gruvan i Tjörröds fält för 14 Rdr per famn från markytan till botten och att använda hantlangarna till att pumpa upp vattnet med uppfordringsmaskinen.

27 juni (1805-06-27)

Som det ännu icke var läns, fann jag det vara bäst att stanna stånggången och koppla 11 tums pumpsatsen till den stora maskinen, eftersom inga nya vattenådror brutit fram, men de tidigare däremot ökat så, att jag icke kunde bemästra dem, så framt icke båda maskinerna arbetade fullt tillfredsställande.

28 juni (1805-06-28)

Återkom i kväll från Hälsingborg och fann, att den hävarm, som skall avlasta den stora balansens lagertappar, ännu icke var färdig, men att timmermännen och smederna voro i fullt arbete med densamma. Som det vid Brors Bcke var 10 famnar vatten, måste jag vara uppe till kl. 1 f.m. Vid den stora maskinen hade "U-et", som utgör 11 tums pumpsatsens föste vid "Y-et" brustit.

29 juni (1805-06-29)

I dag uträttades ingenting vi Brors Backe med undantag av att stångången åter kopplades till, ty hävarmen var visserligen uppsatt, men smederna voro ännu icke färdiga med densamma. Kl. 10 i kväll hoppas jag, att allt skall vara klart. - Den ryske Ambassadören var här i dag för att se på Gruvan, och jag åt middag tillsammans med honom hos Herr Carl Bagge.

30 juni (1805-06-30)

Söndag. I morse kl. 4 var det 4 famnar vatten vid Brors Backe, och då gick en axel till regulatorn sönder, men detta reparerades, och kl. ½9 kom maskinen åter i gång. Vid den stora maskinen var hävarmen icke färdig i går kväll, men den blev det i dag, och kl. 12 sattes maskinen i gång med alla pumprören och går mycket bra.

Planer på en pramväg (tram road)

Gjutjärnskena, 3 tums bredd på banan och 1 tum hög, i sedan ¾ tum tjock, listen 5/8 tum nedtill och ½ tum upptill. För vägen åtgår per famn 135 skålpund viktualievikt. 600 famnar väga sålunda 135 x 600 = 8.100 skålpund = 202,5 skeppund à Rdr 10:- = Rdr 2.025.-.-

600 underlagssliper à 8 skilling ………………… " 100.-.-

Arbete och spik …………………………………… " 50.-.-

Rdr 2.175.-.- Rgs

eller 3 Rdr 26 skilling per famn.

Beräkning över en pramväg (tramway), lagd på den gamla kol-vagnvägen:

800 famnar järnräls, 135 skålpund per famn à Rdr 10 per skeppund:

270 skeppund ……………………………………… Rdr 2.700

För läggning av densamma …………………….. " 100

Rdr 2.800

40 pramar à Rdr 4 ……………………………….. " 160

Summa Rdr 2.960

1 juli (1805-07-01)

I e.m. kl. 6 var det endast 9 fot eller 1½ famn vatten vid Brors Backe, men vid den stora maskinen måste vi byta ut pumpkannorna och ventilerna i 18 tums och 11 tums pumpsatserna. 11 tums ventilen kunde vi icke komma åt för vatten, och den stora pumpkannstången brast, varför vi måste hålla på till kl. 1 på morgonen den 2:a, innan maskinen åter kom i gång. Förra natten var jag uppe till kl. 1, och John var uppe resten av natten.

4 juli (1805-07-04)

Oaktat maskinerna tidvis hava gått mycket bra och vattnet flera gånger varit nere till 1 eller ½ famn, har det aldrig varit riktigt läns. I morse reste jag till Landskrona för att försöka få några soldater till kolhuggare, vilket i går efter en konsultation hade beslutats av Ägarna. Det beslöts även att med alla krafter fortsätta färdigställandet av en pramväg av gjutjärn från den gamla Gruvan för att transportera kol till sjön och även till maskinerna, om vi skulle förlora herraväldet över vattnet vid Brors Backe.

5 juli (1805-07-05)

Det är fortfarande icke läns. I morse utbyttes pumpkannan i 18 tums pumpsatsen.

8 juli (1805-07-08)

I dag voro deras Majestäter Konungen och Drottningen samt Kronprinsen här på middag och gingo runt till gruvorna i sällskap med ett antal nobiliteter, bland vilka befann sig engelske ministern i Stockholm. De föreföllo att vara mycket nöjda, och sedan de druckit te, avreste de till Hälsingborg.

9 juli (1805-07-09)

Som vi fortfarande icke kunde få ned vattnet, beslöt jag i dag efter att hava rodgjort med Greve Ruuth och Herr Carl Bagge att skicka upp en man till Småland för att om möjligt försöka anskaffa 100 kolhuggare till Mikaelsmässan.

11 juli (1805-07-11)

I morse började vi rensa upp ett borrhål ned på Grevinnan Ruuths flöts för att turöna, om det finnes något vatten där, men som hålet är fyllt av småsten, måste vi börja avsänka.

12 juli (1805-07-12)

Det är fortfarande icke läns varken vid den stora maskinen eller vid Brors Backe.

13 juli (1805-07-13)

I morse kl. 4 stannades den stora maskinen för rensning av rökkanalerna och undersökning av kedjorna på balansen, vilka arbeten räckte till kl. 10 i kväll. Borrarna fortsätta med avsänkningen ned till Grevinnan Ruuths kol, men även de schaktsänkare, som bryta kol, fingo order att i morgon börja sänka. Även hantlangarna vid Brors Backe skulle arbeta vid avsänkningen. J. Sjöberg skall vara ensam vid maskinen, och John Jones skall gå till timmermännen, tills han behövs vid maskinen.

15 juli (1805-07-15)

Återkom från Hälsingborg, där jag varit hela dagen för att hjälpa Monro få kupolen i ordning. Vid Gruvan är allt som vanligt.

16 juli (1805-07-16)

I morse kl. ½3 kom ett expressbud från Hans Excellens, att jag skulle resa till staden. Det har nämligen kommit ett anbud från Konungen att få låna så många båtsmän från flottan, som vi behövde för kolbrytning. Konungen uttryckte sin stora önskan att bistå oss, varhelst han kunde, i vårt företag. Det beslöts då att begära 50 man från södra Halland. - Vid Gruvan är allt som vanligt.

17 juli (1805-07-17)

Ingenting särskilt i dag. Överallt som vanligt.

22 juli (1805-07-22)

Ingenting särskilt har hänt dessa dagar. Vattnet i den stora maskingruvan är i allmänhet lägre än det har varit, sedan stånggången tillkopplades. Vid Brors Backe står det som vanligt. Avsänkningen går mycket fort i båda schakten. Jag finner, att Konungen befallt, att vi skola få 50 båtsmän, som de sjömän kallas, som äro mönstrade att tjänstgöra ombord på krigsfartygen, om så erfordras.

24 juli (1805-07-24)

I dag återkom Herr Billquist från Småland, där han hade varit för att försöka anställa arbetare, men han hade endast fått 11 man, emedan de flesta redan hade fått städja, och de, som icke hade fått sådan, fingo sin avlöning i förskott och stannade därför hos sin gamla arbetsgivare. Kolhuggaren B. Borgström hade bättre framgång, ty han hade fått 15 man här i Skåne. - I dag regn.

27 juli (1805-07-27)

Rensade i dag ångpannorna vid den stora maskinen. I går fingo vi vatten i det nya sänkschaktet No.7, där vi borrade igenom kolet och funno det vara 20 tum tjockt. Det återstår ännu 10 fot att avsänka ned till flötsen, men det kom icke mera vatten än vad som rymmes i en taska, och i dag finnes inget vatten.

30 juli (1805-07-30)

Befallningsman Lundberg var här i dag och mätte och stakade ut den nya landsvägen till Krapperup. - I dag var vattnet vid den stora maskinen nere till 1½ famn från botten. Även i del lilla, gamla maskingruvan är vattnet nere 17 famnar, vilket är mycket mera än det varit på de 3 sista åren.

31 juli (1805-07-31)

I dag utlämnades byggandet av den nya landsvägen till den som lämnat det lägsta anbudet. - I natt föll det häftigaste regn, som jag tror mig någonsin hava sett. Det har för övrigt regnat nu i flera dagar. - Avsänkningen har nu i flera dagar gått mycket långsamt på grund av mycket hårt berg i No. 6, där det låg en stor kalkstensklump, 3 fot tjock i ena ändan och avsmalnande mot den andra.

19 augusti (1805-08-19)

I dag började Ägarnas sammanträde hemma hos mig. Närvarande voro: Hans Excellens Ruuth, Landshövding af Forselles, Direktör Wm Chalmers, Herr C. Bagge och jag. - Under tiden från den 31 juli och till i dag har arbetet pågått som vanligt. Den 2 augusti kom en sekondlöjtnant med de 50 båtsmän, som på Konungens order skola bryta kol här. - Beslut har även fattats att bygga en ny 53 tums maskin vid Brors Backe, och densamma har även påbörjats i Hälsingborg, där jag måste hyra in mig för att övervaka gjutningarna.

23 augusti (1805-08-23)

Som det var flera båtsmän, som icke kunde komma överens med sina kamrater (de gamla kolhuggarna), samlade jag dem vid schaktet och lät de gamla arbeta för sig och de nya för sig med order att åtminstone arbeta för 12 skilling, ty i annat fall skulle de icke få någon avlöning alls. - I schakten No. 6 och 7 började vi bryta kol med båtsmännen, men endast med huvudorterna.

26 augusti (1805-08-26)

Återkom i e.m. från Hälsingborg, där jag varit för att övervaka gjutningen samt för att närvara vid avslutandet av sammanträdet, som dock icke kunde äga rum, emedan Hans Excellens Greve E. Ruuth icke hade tid. Jag reste då hem för att fortsätta med uppfordringsmaskinen vid No. 6 och pramvägen (tram rail road), dit jag skickade 6 båtsmän att hjälpa timmermännen. - Finner att cylinderbotten ännu icke satts fast vid den lilla cylindern.

7 September (1805-09-07)

I morse började den stora briggen att lasta kol till Stockholm. Det är det största fartyg, som någonsin lastat här. Hon kommer att få med sig 1600 tunnor = 10 keels +/ i Newcastlemått.

+/ keel = 21 tons 4 cwts.

9 September (1805-09-09)

I dag försökte vi sätta i gång uppfordringsmaskinen vid No. 6, men den visade sig vara så otät, att många delar måste repareras.

12 September (1805-09-12)

I dag voro Hans Excellens Greve E. Ruuth, Grevinnan och familjen här. - Vi tätade fotventilen etc., och pumpmaskinen gick bra. - Två av de nya pramarna användes på den nya gjutjärnsbanan till framkörning av fyllning på densamma.

14 September (1805-09-14)

Återkom från Hälsingborg och fann, att den nya vägen hade börjat fyllas med användande av 12 pramar eller vagnar, var och en dragen av en häst och rymmande 2 svenska tunnor. - Vid No. 6 hade stången till luftpumpskannan gått av, varför det icke var läns, som jag hade hoppats, då jag kl. 3 i morse reste in till staden.

17 September (1805-09-17)

I natt måste maskinen vid Brors Backe stå stilla av brist på kol, och den stora maskinen har av samma skäl stått de 2 sista dagarna. Jag har monterat upp kranarna på uppfordringsmaskinen.

21 September (1805-09-21)

I dag började vi köra kol på den nya pramvägen av järn. Arbetet för övrigt samma som förut, men en kraftig läcka i 14 tums pumpsatsen vid Brors Backe föranledde mig att koppla till stånggången för att försöka få ned vattnet, så att rörförbindningen kan repareras.

23 September (1805-09-23)

Allt som förut. De små vagnarna eller pramarna äro nu i gång med att transportera kol, men marken var så lös, där kranen hade ställts upp vid Brors Backe, att vi måste flytta bort den och påla. 1 keel=21 tons 4 cwts

25 September (1805-09-25)

Återkom i morse från Hälsingborg, där jag hade varit för att påskynda gjutningen, men fann, att gjutaren Monro hade varit sjuk hela förra veckan och fortfarande var det, varför allting gått mycket långsamt. - I morse kl. 2 hade bottenstången i 18 tums pumpsatsen vid den stora maskinen gått av, och de hava ännu icke fått upp den.

26 September (1805-09-26)

Hela dagen i dag har jag själv varit vid den stora maskinen, men har icke varit i stånd att få tag i pumpkannan, oaktat jag ändrat den härför använda kroken på många olika sätt, men nu i kväll hava vi gjort en ny griptång med vilken vi skola försöka få tag i pumpkannan. För övrigt går arbetet som vanligt, men vi äro fortfarande tvungna att anlita bönder för kolkörslor av brist på små vagnar.

29 september (1805-08-29)

Söndag. I dag fingo vi efter mycket besvär ett grepp om pumpkannan med en krok, men den ena griparmen gick av och föll ned antingen vid sidan av eller tvärs igenom pumpkannan, varför vi måste taga upp bottenventilen. Karlarna äro dock fortfarande i arbete, ehuru det nu är på tredje natten och dagen med undantag av 4 timmar sistlidna natt, då smederna utförde några ändringsarbeten.

30 September (1805-09-30)

I morse kom den lilla 28 tums cylindermaskinen åter i gång med en cylinder av trä, som jag hade låtit tillverka i stället för den, som hade gått sönder och som skall tjänstgöra, tills en ny av gjutjärn hinner gjutas.

2 oktober (1805-10-02)

Som jag har varit mycket dålig de 3 sista dagarna, hava arbetena gått mycket långsamt,. Ty vattnet har stigit beroende på att maskinerna hava stått så mycket. Clarke har nämligen försummat dem mycket, sedan han återkom från England, och har mycket sällan kunnat anträffas vid dem.

3 oktober (1805-10-03)

I morse kom en av glasblåsarna, Lukas Güble, till mig med ett brev, som han hade fått från Danmark av en färjkarl från Helsingör, innehållande ett förslag från Kaufelt att åter rymma härifrån, vilket han sade, att de hade kommit överens om, men hans hustru hade läst brevet och hotat honom att meddela mig härom, om inte han gjorde det. Han hade då sagt sig skola uppdaga hela planen, vilket han nu gjorde genom att meddela mig, att de hade avtalat, att en båt skulle hämta dem nu i natt vid Svinebäck mellan kl. 10 och 4, att det hade varit 14 man i en väl armerad båt, då de voro här för 2 år sedan, att jag icke skulle röja hans kamrater, att han hade avslöjat deras plan etc.

4 oktober (1805-10-04)

Återkom i morse från Svinnebäck, där vi hade den stora turen att få tag i en av de danska bärkarlarna, men det var icke möjlig att få tag i de övriga, emedan vi icke hade någon båt att förfölja dem med. Dansken skickades in till arresten i Hälsingborg.

9 oktober (1805-10-09)

Vi hava fortfarande mycket vatten i stupningsorterna i No. 5 och 6, emedan det står så högt i den lilla maskingruvan.

10 oktober (1805-10-10)

I dag var jag sysselsatt hela dagen med att montera upp för borrningen av 53 tums cylindern. - Stark kyla hela dagen, vinden nordlig. Axeltappen till kondensorventilen till 28 tums cylindermaskinen kom hit, och smederna sattes att passa in den i botten till cylindern.

11 oktober (1805-10-11)

Jag fann, att axeltappen var hård som glas i ena ändan samt något böjd, varför en smed skall mejsla bort så mycket, vi kunna med en kall mejsel. Som jag har märkt, att kolhuggarna bryta så litet kol, antagligen beroende på att de, som gå nattskift, sova under arbetet, gav jag dem order att icke längre arbeta dubbla skift i No. 5.

28 oktober (1805-10-28)

Under den gångna tiden hava ett antal små missöden hänt maskinerna, i synnerhet 28 tums cylindermaskinen, där kolven åter varit sönder. I lördags den 26 var den lagad, och i går var maskinen åter i gång, men det är fortfarande mycket vatten att pumpa i No. 5 och 6. Cylinderbotten har fått en knäck, då kolven föll ned, och smeden synes hava bränt järnet, då han svetsade ihop det skadade stället. Jag kan fortfarande icke få alla vagnarna tillverkade, emedan karlarna hava så mycket att göra vid maskinerna. Det har frusit så hårt i kväll, att det är 1 tum tjock is ovanför det ställe, där vattnet kommer in i kanalen, men i dag satte jag folk att gräva ett intag för vattnet intill den stora maskinen.

3 november (1805-11-03)

Återkom från Köpenhamn, där jag hade varit med anledning av ett brev från Herrar Gustmeyer & Søn beträffande våra kol. Jag fann, att vårt pris hemma var högre än det vi kunde få ut i Danmark, varför jag beslöt mig för att låta "Maria" avsegla till Landskrona. Tillsammans med nämnda herrar räknade jag ut, att våra kol efter tillägg av frakt, hamnpengar etc. icke kunde säljas i Köpenhamn för mindre än 29 Rdr Danskt mynt per dansk läst, vilket är mera än därvarande handlare (eller snarare förbrukarna) äro villiga att betala. - Glaskompaniet i Köpenhamn har enligt kontrakt 6 månaders kredit på våra glasflaskor, men lovade betala med 3 à 4 månaders växlar.

4 november (1805-11-04)

I morse satte jag en man till att driva en ort i den lilla gruvan på fältet norr om Tjörröd, emedan det ser ut, som om vi äro söder om förkastningen. - En brigg från S:t Bartelemy till Stockholm, lastad med kaffe, socker och rom m.m., strandade här i natt och är nu vattenfylld.

7 november (1805-11-07)

Hans Excellens Greve E. Ruuth kom hit i kväll, då vi talade om instruktioner för kontoret m.m.

9 november (1805-11-09)

I morse återkom jag från Hälsingborg. Hans Excellens avreste därifrån till Karlsholm på sin resa till Stockholm. Revisor Kjellman fick order att stanna kvar för att skriva ut instruktioner till var och en på kontoret. Herr Nyman skulle bliva chef, Herr Borgström kassör, Carlbeck skulle till Glasbruket, Bergström materialskrivare och en ny man kolskrivare.

10 november (1805-11-10)

Söndag. Rensade ångpannorna till den stora maskinen.

13 november (1805-11-13)

I dag träffade de på förkastningen på fältet norr om Tjörröd, men kolet är ännu icke slut. - I dag hölls auktion på de partier socker, kaffe och tobak, som tillhörde briggen från Västindien, som hade strandat här förra veckan.

14 november (1805-11-14)

Ingenting särskilt. Började skära spår i borrjärnet för cylindern, vars båda hälfter nu hava kommit hit, men kopparsmeden har ännu icke från kopparverket fått den fläns, med vilken de två hälfterna skola hopsättas. Största delen av timret håller nu på att hyvlas, och smederna hava börjat med bultarna till detsamma. Skorstenen är färdig vid Brors Backe, ävenså det mesta av grunden.

20 november (1805-11-20)

Återkom i dag från Landskrona, dit jag hade rest för att söka efter 4 man, som hade rymt, samt för att undersöka huru det förhöll sig med den kollast, som skeppats med "Maria". Jag fick höra, att fartyget hade strandat under den storm, som vi hade den 13, 14 och 15, och man sade mig, att detta hade berott på att ett engelskt (fartyg?) hade kommit tvärskepps om "Maria", som måste låta ankaret gå, varefter kaptenen blev nödsakad att sätta skutan på grund vid ön Ven. - Jag hörde även, att de 4 männen hade tagit värvning som soldater, men skickats hem under bevakning för att straffas för rymning och stöld av 2 andra karlars pengar.

21 november (1805-11-21)

I morse hade jag kallat upp karlarna, varvid 2 man blevo bestraffade och skickade i väg. Satte karlarna vid den stora maskinen till att bryta stigningen av Grevinnan Ruuths flöts för att få litet kol till maskinerna.

23 november (1805-11-23)

I Hälsingborg i morse fick jag genom ett brev från Landskrona veta, att "Maria" blivit flott och införd till Landskrona, att hon var mycket litet skadad och besättningen räddad. I dag var kondensorn icke gjuten, som jag hade hoppats, men den skall gjutas om måndag. Jag uppgav, huru mycket järn Gruvan beräknade behöva i vinter och gav order att hålla 20 skeppund i reserv för förutsedda händelser. - I kväll är det mycket kallt, och vinden är nordlig. Vid Gruvan gå arbetena som vanligt.

25 november (1805-11-25)

I dag kördes ett mindre parti goda kol från No. 7 till Brors Backe för att få läns där och sätta ned 11 tums pumprören. Plattformen skall först tagas upp.

26 november (1805-11-26)

Som flera av båtsmännen icke hava några kläder och dessutom hava order att stanna här 2 månader längre eller till den 31 januari nästa år, kommo de och anhöllo om tillstånd att resa hem för att skaffa sig vinterkläder, och som de ju måste hava kläder, ansåg jag det bäst att låta dem resa genast, som hava sina hem längst bort, och sedan de övriga allt efter avstånden till hemorten. Innan de reste, valde jag ut 30 man bland de bästa arbetarna och beslöt att tillskriva Hans Excellens Greve Ruuth för att bedja honom anhålla hos regeringen, att dessa 30 man skulle få arbeta här hela sitt år ut i stället för att resa till Karlskrona. När sedan efter jul alla dessa 30 man hava varit i sina hem, skulle vi kunna skicka bort de återstående 20. - Vid Brors Backe är vattnet i kväll nere 23 famnar.

27 november (1805-11-27)

I dag hade vi de största kolkvantiteter, som någonsin uppfordrats här på en dag nämligen;

Bästa kol ……………………………... 234 1/3 tunna

Botten kol ……………………………. 239 "

Flis …………………………………… 61 2/3 " .

Summa 535 tunnor

1 december (1805-12-01)

I går gick en pumpstång sönder vid Brors Backe och snabbkopplingen i övre pumpsatsen vid den stora maskinen d.v.s. i 18 tums pumpsatsen. Den stora maskinen kom åter i gång i kväll, men som vi vid Brors Backe måste göra en ny pumpstångsfångare, kom pumpstången icke upp förrän i dag på morgonen. - Vid Brors Backe kunna vi icke få ned vattnet tillräckligt långt för att taga upp plattformen utan att bränna en stor mängd goda kol, varför vi måste vänta, tills den nya maskinen blir färdig, då det utan att elda upp goda kol icke skall erbjuda några svårigheter att med en pumpsats och 9 fots slag pumpa läns. Nu måste jag räkna med minst 3 x 40 eller 120 tunnor kol à 42 skilling = Rdr 105, och som det alltid föreligger risk för att något skall gå galet under tiden, måste jag räkna med dubbla denna summa eller Rdr 210. - Rapporterna från Hultman över uppforddrade kol förra månaden visa följande kvantiteter:

Bästa sorten ………………………….. 3215 1/6 tunna

Sekunda " …………………………….. 4540 "

Tredje " …………………………….. 1202 2/6 " .

Totalsumma 8957 3/6 tunna

vilket med 26 arbetsdagar under förra månaden är lika med 356 1/12 tunna per dag.

2 december (1805-12-02)

I dag lär jag maskinen stå vid Brors Backe för att se över pumpstängerna. Ämnar även taga ned kedjorna och undersöka dem, innan vi sätta i gång maskinen. Skall dessutom sätta in ett krokrör mellan ångskåpet och cylinderna för att få längre väg för ångan. - "Neptunus" har kommit från Göteborg, i morgon skall hon börja lasta kol för Köpenhamn. Glansberg är klar att avsegla dit i kväll med flaskor, och Qviding skall lasta in 3000 st. I morgon.

3 december (1805-12-03)

I dag utbyttes pumpkannan vid 28 tums cylindermaskinen. Trots att maskinen vid Brors Backe står stilla, synes inget vatten i No. 6.

4 december (1805-12-04)

I morse skickade Hultman bud, att vattnet började rinna till i No. 6, varför vi skyndade oss, så mycket vi kunna att bliva klara vid Brors Backe. Det troliga är dock, att vattnet i No. 6 beror på att den gamla, lilla maskinen stod hela e.m. i går.

Kol, 700 tunnor à 44 skilling ………………….. Rdr 641:32

Arbetslöner …………………………………….. " 249:34

Smedpojken ……………………………………. " 6:-

Bokhållarelön ……..……………………………. " 16:32

Sönderslaget glas, 32 tunnor …………………… " 32:-

Salt, 10 tunnor à 6 Rdr …………………………. " 60:-

Aska, 50 tunnor à 16 skilling …………………… " 16:32

Deglar, 4 st. à 5 Rdr ………………………….… " 20:-

46 tunnor flis à 6 skilling …………………….…. " 8:-

Järn och kol till smedjan …………………..…… " 20:-

6 december (1805-12-06)

I natt var jag uppe vid Brors Backe till kl. 2 och fick maskinen i gång. Med posten i går kväll fingo vi närapå så mycket pengar, att vi kunna betala ut avlöningarna, men inga från Herr Carl Bagge. Stormen var så svår i går kväll, att Qvidings skuta drev i land och sjönk med de 3000 flaskorna, men jag hoppas, att de flesta skola kunna bärgas. Borrblocken för borrning av cylindern blevo färdiga. Järnet var så hårt, att arbetet kostade oss 4 dagar i stället för en. I dag restes stommen till den nya 53 tums cylindermaskinen vid Brors Backe.

8 december (1805-12-08)

Söndag. I morse fortsatte jag borrningen av luftpumpen, varmed jag började i går, och höll själv på med detta arbete hela dagen men oaktat jag försökte alla stål vi hade och som voro mycket hårda, kunde jag icke borra. Jag måste därför taga ned den och ändra stativet för att borra cylindern, varvid vi måste försöka mjuka upp den med benaska, och träkolsfyr etc., etc.

9 december (1805-12-09)

I dag togs det gamla stativet ned vid borrmaskinen. Vid Brors Backe gick i kväll varmvattenpumpens vandringsstycke sönder, vilket stannade maskinen hela natten. Karlarna flyttades från No. 7 till No. 5 och 6, emedan kolen kosta mera att bryta där än i de övriga gruvorna. De kosta 16 skilling och 8 rundstycken per tunna, vid No. 6 18 skilling 4 rundstycken, men som den ena hästen sparas, få vi 1030 tunnor bottenkol och 165 tunnor flis 3 rundstycken per tunna billigare än vad kolen kosta i No. 7.

10 december (1805-12-10)

Då de 2 bönderna, som hade åtagit sig att gräva i trädgården, i dag på f.m. kommo för att försöka utföra arbetet på 2 dagar per man, voro de rädda för att de icke skulle kunna utföra arbetet för den erbjudna betalningen, varför jag mätte upp det som skulle grävas.

11 december (1805-12-11)

I e.m. var det mycket kallt, och vinden gick över till nordlig och blåste hårt. Försökte att bärga flaskorna från Qvidings skuta, som drivit i land, men det lyckades inte på grund av den höga sjön, och inte heller har Glansberg kunnat få ett roder påsatt. Han förlorade rodret i den sista stormen. Vid 3-tiden i dag föll Herr Björnbeck ned från övre loftet i magasinet och skadade sig svårt. Doktorn var i staden. Jag stannade hos honom till kl. 11 i kväll, ty han hade svimmat, men efter åderlåtning återfick han någotsånär medvetandet. Detta är mycket sorgligt, emedan jag behöver honom både vid borrningen av cylindern och vid Brors Backe.

12 december (1805-12-12)

I morse snöade det mycket med sydlig vind, men på e.m. klarnade det upp, och vinden gick över till NNO. Lagren, i vilka cylindern ligger i och för borrningen, fastsattes, men som den ena hälften av cylindern vid gjutningen blivit 3/4 tum större än den andra, emedan ingenting lagts till för järnets krympning, måste vi skära ut alla hålen till båda hälfterna, men även därefter komma vi att få mycket stora svårigheter att borra den. - Herr Björnbeck är fortfarande mycket dålig, men bättre än i går.

14 december (1805-12-14)

Det har fallit så mycket snö, att kl. var 12, innan vi hade fått pramvägen så renskottad, att vi kunde köra kol. Detta förorsakade brist på kol vid båda maskinerna. Härtill kom, att ångpannan vid 28 tums cylindermaskinen gick sönder. I går var karlarna nere i No. 6, men kunde endast bryta loss. Maskinen pumpade upp vatten hela dagen. - Kamrer Nyman har kommit hit för att överta ledningen av kontoret på Nyåret. - I dag börja vi lagerinventeringen.

15 december (1805-12-15)

Söndag. Oaktat jag hade varit mycket sjuk hela natten och även var det i dag, var jag tvungen att gå ut på e.m. för att se till att ångmaskinerna fingo kol. Kolkörningen hade nämligen måst inställas av samma skäl som i går, d.v.s. snöhinder.

16 december (1805-12-16)

På grund av opasslighet var jag i dag nödsakad att hålla mig inne hela dagen. - Det var icke läns i schaktet No. 6, emedan maskinen stod i går för utbyte av pumpkannor vid den gamla maskinen, men i dag hava alla maskinerna gått ganska bra. - Vädret är mycket kallt och vinden ostlig.

22 december (1805-12-22)

Söndag. De sista 6 dagarna har ingenting särskilt hänt, men vi hava haft mycket besvär med att få fram kol till maskinerna på grund av det dåliga vädret. Schakt No. 6 stod 6 dagar på grund av vatten. Som det nu är blidväder, är kanalen öppen. - Kolhuggarna önskade få bryta kol i dag av fruktan för att det skulle bliva kolbrist vid Jultiden, och de ville hellre få arbeta nu än då. Båtsmännen hava rest hem på permission för att skaffa sig kläder, och bland dem voro de, som arbeta med avsänkningen för ett borrhål vid Brors Backe, varför Söderberg måste anskaffa andra till i morgon. Det är fortfarande grus i botten. Smederna dikta ångpannan och utföra en del arbeten på borrningsstativet.

23 december (1805-12-23)

I kväll efter inventeringsarbetet, gick jag till Brors Backe för att se, varför maskinen gick så långsamt, och fann anledningen vara, att kondensorventilen var otät, emedan den hade ändrats flera gånger utan att de hade märkt, att den var otät. Dessutom hade de satt på det sista ventillocket utan att vrida till detsamma. - I dag ganska milt väder med något regn. - Skruven till borrningen av cylindern är ännu icke färdig, emedan de hava haft oturen att få tag i en mycket hård järnbit. Timmermännen sätta upp balanshuvudet till den nya maskinen i Brors Backe.

24 december (1805-12-24)

I dag gick maskinen vid Brors Backe mycket bättre än den har gjort på mycket länge, beroende på att kondensorventilen blivit tätad. - Fortfarande milt väder. I schaktet, som påbörjats för ett borrhål vid Brors Backe, är det fortfarande fast grus i botten på ett djup av 4 famnar. Jag mätte det i dag och fann, att de hade räknat fel, då de mätte i lördags.

31 december (1805-12-31)

Under den här tiden har ingenting särskilt hänt. Vi hava arbetat varje dag med borrningen av cylindern. Herr Carl Bagge kom hit i går för att organisera kontoret. Inventeringen är nu nästan slutförd. - Vädret har varit milt. Murarna sysselsatta med inmurningen av ångpannan vid Brors Backe.

1 januari (1806-01-01)

I kväll är vi så gott som färdiga att börja borra cylindern. Murarna äro i arbete vid Brors Backe.

Tillbaks till innehåll

1806

2 januari (1806-01-02)

Då jag var på kontoret i morse, instruerade Herr Carl Bagge alla bokhållarna och huvudbokföraren P. Nyman, tidigare handlande i Hälsingborg. Borrningen sattes i gång, men de hade skruvat till borret så hårt, att den fyrkantiga delen knäcktes. Vi kunde dock skära ned så mycket, att borret tog, men tack vare Monro’s vårdslöshet att hava gjutformen fuktig, då han gjöt det, var det så hårt, att det kunde skära glas. På grund härav började jag i kväll att borra själv. Borret är mycket hårt i spetsen, och vårt stål är icke riktigt bra.

5 januari (1806-01-05)

Söndag. Borrade även i dag.

6 januari (1806-01-06)

Återkom från Hälsingborg i sällskap med Herr Carl Bagge. Mycket regnigt väder. I dag helgdag, emn cylindern borras fortfarande. Rensade ångpannorna vid Brors Backe.

7 januari (1806-01-07)

Som det fortfarande är milt väder och det blåser hård västlig vind, kan skutan, som ligger här, icke lastas med kol till Landskrona. Mycket dagvatten i No. 6 och en del i No. 5. Axeln på "väderpumpen" vid No. 4 knäcktes, ty smederna hade icke svetsat ihop den ordentligt vid kröken. - Vid Brors Backe utbyttes bottenventilen, som var mycket dålig. - Den stora maskinen gick i söndags och ända till i går kväll, då jag lät stanna den, emedan det icke finnes några dåliga kol att elda med.

8 januari (1806-01-08)

När jag i dag var vid den gamla Gruvan, kom det in så mycket luft genom cylinderbotten, att maskinen gick mycket dåligt. Jag försökte täta botten och hade Clarke där att utföra det, men fann, att det icke blev bra utan att taga bort botten och samtidigt ändra maskinen och sätta till en kondensor, så mycket mera som jag senare fann, att de höllo på med att draga upp bottenventilen igen vid Brors Backe. Att döma av karlarnas beskrivning tror jag, att pumpröret gått sönder på det gamla stället och som de icke voro i stånd att täta, ehuru de hade kastat ned en hel del kabelstumpar.

10 januari (1806-01-10)

Som vattnet i morse stod uppe i No. 6, ansåg jag det vara bäst att stanna maskinen vid den gamla Gruvan och sätta in kondensorn. De flesta av karlarna sattes att rensa diket, som leder vattnet från den gamla Gruvan till sjön, och de övriga att pumpa vid No. 7 för att bryta kol där, till det åter är läns i No. 6. Under tiden skall jag beställa en pumpkanna och bottenventil för Brors Backe att sätta in i pumpröret ovanför vandringsstycket och pumpröret med uttagsluckan för pumpkannan, ty jag tror, att det är skarven ovanför detta rör, som är sönder.

12 januari (1806-01-12)

Söndag. Då vi i dag kopplade kondensorn till maskinen, var det flera delar, som icke passade, emedan ingen hänsyn tagits till järnets krympning.

16 januari (1806-01-16)

I morse sattes maskinen i gång, och utan mycken eldning gjorde den under 12 timmar 19 slag per minut.

17 januari (1806-01-17)

Vattnet stod så högt i No. 5, att vi icke kunde arbeta där i dag, men i No. 6 sjönk det 6 tum mot kvällen.

18 januari (1806-01-18)

I morse befanns det, att 28 tums cylindermaskinen hade stått stilla 3 timmar i natt, emedan injektorkranen satt löst, och att vattnet på grund härav hade stigit 4 tum i No. 6. På e.m. gick pinnen av på kondensorventilen, vilket uppehöll maskinen 3 timmar. Av brist på dåliga kol måste vi i dag taga 32 tunnor goda kol till den stora maskinen.

19 januari (1806-01-19)

Söndag. Regnigt väder hela dagen och sydvästlig storm. 28 tums cylindermaskinen stannade i natt, emedan motvikten, som öppnar "F-et", föll av. Vattnet sjunker ingenting i No. 5 tillföljd av ytvattnet. Använde goda kol vid den stora maskinen, emedan det icke finns några dåliga kol.

20 januari (1806-01-20)

I dag hade vattnet i No. 5 sjunkit 3 tum, men som plattformen fortfarande flyter, kunde vi icke bryta kol där. I kväll försökte vi åter täta pumprören vid Brors Backe med drev o. dyl, emedan vi på grund av den skrovliga och ojämna ytan inuti pumprören ansågo det vara opraktiskt att sätta ned en ventil ovanför den andra ventilen och låta den förra arbeta i pumpröret ovanför den trasiga skarven.

25 januari (1806-01-25)

I morse fann jag, att vattnet hade sjunkit 10 tum i No. 6. Det hade även sjunkit i No. 5. Drog upp pumpröret i No. 4, emedan det icke kom upp något vatten med "väderpumpen", där träaxeln hade blivit alldeles uppsliten, emedan lagret eller sätet var av hårt järn. - Vid Brors Backe äro timmermännen fortfarande sysselsatta med att täcka byggnaden över 53 tums cylindermaskinen. I kväll snö och snöblandat regn. Jag har aldrig sett så mycket vatten på marken, ty varje dag faller det antingen ett häftigt regn eller snö, som smälter på vägen.

26 januari (1806-01-26)

Söndag. Det fanns inga bottenkol mer. Maskinen fick vara i gång till i morse, då vi voro tvungna att taga goda kol till den gamla, lilla maskinen. I e.m. stod vattnet nere 15 famnar. - Fortfarande milt väder.

27 januari (1806-01-27)

Vid Brors Backe sänkte vi i dag ned pumpstängerna, försedda med en skruv för att bryta sönder plattformen, så att vi kunna sätta ned 11 tums pumpsatsen. - Vädret är fortfarande milt. - Cylindern är så hård fram emot ändan, att det gnistrar om borrarna, oaktat den har borrats igenom förut.

28 januari (1806-01-28)

I kväll reste Herr Carl Bagge härifrån till Göteborg. Vi hava haft frost i går natt och i dag. Vattnet i den gamla Gruvan står nu som förut.

29 januari (1806-01-29)

I kväll är vattnet som förut. Maskinen vid No. 6 har stått större delen av dagen, och vattnet har varken stigit eller sjunkit.

30 januari (1806-01-30)

I morse hade vattnet i No. 6 sjunkit 6 tum sedan i går kväll och i dag 10 tum, d.v.s. 16 tum under de sista 24 timmarna, men då jag i kväll kom från den gamla Gruvan, hade pumpstången i 18 tums pumpsatsen vid Ryd knäckts, och tappen till densamma hade gått av kvällen förut, men en ny tapp hade ännu icke tillverkats. Det föll mycket snö i dag, som hindrade oss att köra med de små vagnarna. Dessa små järnvägar (iron roads), som i England kallas "tram roads", äro verkligen mycket besvärliga, så snart det ligger snö på dem, och i än högre grad än den gamla Newcastle vagnvägen (watton way) var, innan hjul av gjutjärn hade uppfunnits. Nu är det dubbelt så besvärligt.

31 januari (1806-01-31)

Det har snöat så mycket i kväll, att de små vagnarna icke kunna vara i gång, varför jag skaffat några bönder att köra fram kol till den stora maskinen. De köra även med hästar från hästvinden vid No. 4, där det nu är läns med hjälp av "väderpumpen". - Kl. 12 blev krabben klar att sättas upp. För Glasfabriken vid Brors Backe göts ett blyrör. - Fortfarande mycket dåligt väder och mycket snö. I kväll kl. 10 togs pumpkannan upp med en pumpstångs-gripare, men maskinen kom icke riktigt i gång förrän kl. 3 i morse, emedan den nya snabbkopplingen måste anbringas. - på grunde av det dåliga vädret kunde inga glasflaskor utlastas i dag.

1 februari (1806-02-01)

I morse hade vattnet sjunkit så mycket som 18 tum i No. 6. Fick bort snön från vagnvägen och började byta ut bottenventilen i den östra pumpsatsen vid den gamla maskinen. Då pumpstängerna voro uppe, bröts den överst hängande pumpstången av emot överändan av bockställningen, tack vare vårdslösthet av den man, som hade att styra pumpstängerna, men detta förorsakade lyckligtvis ingen annan skada än att det blev några timmars uppehåll genom att en ny pumpstång måste anbringas. - I dag lastades något över 5.000 glasflaskor ombord på "Jägaren", sedan vi hade fått vagnvägen fri från snö. Både i går och i dag var det nödvändigt att anlita bönder för kolkörning till den stora maskinen.

2 februari (1806-02-02)

Söndag. I e.m. började vi åter borra cylindern, sedan vi fått ett nytt hjul påsatt i stället för det, som hade gått sönder i lördags. Både den stora maskinen och 28 tums cylindermaskinen hava gått bra hela dagen. - Sträng kyla.

3 februari (1806-02-03)

Det har varit mycket dåligt väder hela dagen med mycket snö, och pramarna på "järnvägen" (cast iron way) kunde icke användas, varför det var nödvändigt att köra fram kol till den stora maskinen med böndernas vagnar. I borrhål No. 30 på Brors Backe och på ett djup av 17 famnar 1 fot från dagen träffade de på litet flis, uppblandad med 3 tums kol, och därunder mycket hårt berg eller troligen svavelkis, men lagret var så tunt, att inget prov kunde tagas. Nu i e.m. tror jag, att vi åter hava sandsten i botten.

4 februari (1806-02-04)

Vädret var ganska bra i morse, men kl. 12 började det snöa och fortstatte hela e.m. Det var nödvändigt att tömma ångpannan vid 28 tums cylindermaskinen samt att byta ut pumpkannan och laga snabbkopplingen. I morse vid 9-tiden knäcktes ett stag till kolvsången i den stora maskinen, vilket uppehöll den till 3-4-tiden i e.m. - Borrningen av cylindern går mycket bra. Smederna sätta upp ett stag etc. för att draga 11 tums pumpsatsen vid Brors Backe med maskinen i stället för med stånggången.

5 februari (1806-02-05)

I morse kl. 5 gick ångpannan vid den gamla 28 tums cylindermaskinen sönder. Den reparerades och sattes i gång kl. 2 men kl. 3 upptäcktes andra hål, och när ångpannan tömdes, befanns det vara 2 hål, vilka smeden sattes att reparera. Herr Björnbecks syster har fått samma feber, som han nu har haft i 15 dagar, och det synes vara samma feber, som vi hade här för 2 år sedan. Alla kvinnorna äro rädda för att gå hem och vaka över honom, men i kväll har jag lyckats få en flicka att gå dit. I morgon måste jag i värsta fall draga lott bland de kvinnor, som inte hava baran. - Vädret är mycket kallt, men ingen snö har fallit. Skottade ren "järnvägen" (cast iron road), men nödsakad att köra kol till den stora maskinen och glasfabriken med böndernas vagnar.

7 februari (1806-02-07)

Återkom från Hälsilngborg, dit jag reste i går e.m. för att se, om jag kunde få några vanliga furuplankor, samt för att inspektera gjutjärns- och mässingspjäserna i gjuteriet. Vid min hemkomst fann jag, att maskinen vid Brors Backe var klar att sätta i gång med 11 tums pumpsatsen, men de hade icke satt upp glidskenorna för att styra pumpstängerna, varför det var nödvändigt att stå stilla till daggryningen.

8 februai (1806-02-08)

I dag på f.m. sattes maskinen vid Brors Backe i gång. Herr Billquist fick i uppdrag att utarbeta en ritning till en pump vid No. 6 i stället för att uppfordra vattnet med tunnor. - De flesta pumprören ligga nu vid No. 6, och smederna hava avslutat järndelarna till pumpkannan och uttagningsluckorna.

9 februari (1806-02-09)

Söndag. Rensade ångpannorna vid den stora maskinen, eftersom det var brist på dåliga kol. Vid Brors Backe har maskinen stått största delen av dagen, emedan luftpumpskannan måste packas om.

10 februari (1806-02-10)

Den stora maskinen kom icke i gång förrän i kväll. Satte ned pumppallen i No. 6 för att sedan sätta ned pumprören. Mycket vått, dock ej så mycket från regn som från smältande snö.

11 februari (1806-02-11)

Satte i dag ned lagerskålarna av mässing i parallellrörelsen. Borrade upp modellen till kugghjulet till pumpen vid No. 6 och skall sända den till Hälsingborg. Timmermännen (med undantag av 2 st. vid Brors Backe) sysselsatta med träarbeten för samma pump. I dag var vattnet sjunkit 8 tum i No. 6. - Bytte ut 18 tums pumpsatsen vid den stora maskinen. - maskinarbetaren Holm insjuknade i dag. Både Sjöberg och Byström äro sjuka. Vädret är verkligen mycket ohälsosamt.

12 februari (1806-02-12)

I natt och i dag har vattnet sjunkit rätt mycket i No. 6. Som vinder är sydlig, kan jag icke skicka modellen sjöledes till staden.

13 februari (1806-02-13)

I dag blev allt klart för att sätta ned pumprören i No. 6. - 4 timmermän äro vid Brors Backe.

14 februari (1806-02-14)

I morse stannades maskinen vid No. 6, och vi började sätta ned pumprören, men endast 4 st. Kunde sättas ned, emedan Sjöberg var sjuk, och jag är rädd för att han har samma feber som Herr Björnbeck.

16 februari (1806-02-16)

Söndag. I kväll kl. 11 var maskinen vid No. 6 klar för pumpning, men den måste stå stilla till i morgon bittida, emedan antingen snyftkranen eller uttagsluckan för ventilen är otät. - Den stora maskinen står av brist på bottenkol, och jag anser det icke löna si8g att bränna goda kol.

17 februari (1806-02-17)

Var hela dagen i dag vid No. 6. Ett pumprör hade spruckit nedanför snyftkranen, och klaffarna i ventilerna hade låst sig, så att de icke kunde öppna sig, men i kväll går maskinen mycket bra. - Den stora maskinen står fortfarande stilla.

18 februari (1806-02-18)

I natt kl. 1 kom vakten och meddelade mig, att Fröberg, som jag hade lärt upp att borra cylindern, hade slagit ihjäl sig genom att han på något sätt hade fastnat i svänghjulet, då han gick förbi. Förlusten av honom är så mycket större, som han var en mycket arbetsam man och den enda, vi hade lärt upp att svarva mässing och järn. Till råga på allt är Herr Björnbeck fortfarande mycket sjuk, och jag har ingen att sätta till borrningen av cylindern om nätterna, förrän vi hava lärt upp en annan man.

22 februari (1806-02-22)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste den 20 för att se på mässingsdelarna till 53 tums cylindern samt även anordningen för ett försök, om någon fördel kunde vinnas med en cylinder med sluten överdel vid No. 6 och i så fall tillämpa detta på 53 tums maskinen.

23 februari (1806-02-23)

Söndag. I dag hade vi mycket besvär med maskinpumpen vid No. 6, men mot kvällen hade vi den någotsånär i ordning. De hade försummat att rensa eldstadskanalerna, vilket var orsaken till att maskinen icke gick tillfredställande.

24 februari (1806-02-24)

Kl. 1 i e.m. kommo borrarna vid Brors Backe och meddelade mig, att de hade kommit ned på kolet i No. 30 därstädes. Jag tog därför med mig kamreren, bokhållaren jämte Billquist och Löjtnant Warberg, som var vänlig nog att följa med för att sätta upp ett regelrätt protokoll över borrningen, emedan det vid borrningarna i de tidigare borrhålen hade pratats så mycket hit och dit. Borrarna hade borrat 3 tum ned i kolet, och provet befanns uppblandat med vad vi kalla flis (d.v.s. "hard dank"). Därefter borrade vi 12 ½ tum i rent, glänsande kol, därpå 6 tum i kol innehållande en hel del flis, som vi uppskattade till 4 tum, varför det sammanlagt blev 15 tum av kol och 6 tum av flis.

25 februari (1806-02-25)

I dag fortsatte vi borrningen, varvid vi funno: 1) 9 ½ tum endast flis, 2) de följande 6 tum blandning av kol och flis, 3) mera kol, men icke av god kvalitet, 4) detsamma eller snarare något bättre, utgörande --- tum, 5) mycket bättre, rena goda kol --- tum. Här måste vi avbryta på grund av mörkret.

26 februari (1806-02-26)

Som det endast var 2 tum kol kvar, kommo vi i morse ned på underleran. För närmare detaljer se Borrningsjournalen:

27 februari (1806-02-27)

I morse undersökte jag alla proven från borrhålet, och så vitt jag kunde bedöma, utgjordes de av:

Flis Kol

Prov No. 1…… 2 tum 1 tum

" " 2…… ---- 11 5/8 "

" " 3…… 4 " 2 "

" " 4…… 9 ½ " ----

" " 5…… 4 " 2 "

" " 6…… 6 5/8 tum 13 ½ "

26 1/8 tum 30 5/8 tum

2 mars (1806-03-02)

Reste till Hälsingborg för att se, vad det var, som hindrade oss från att få cylinderkolven m.m. för att kunna prova den lilla 15 tums cylindern försedd med en sluten överdel. Kolbrytningen pågick i schakten. Som jag starkt misstänkte, att vatten från kanalen läckte ned i gruvorna, lät jag i dag tömma kanalen. Jag var tvungen att låta dem, som hålla på med borrningen av cylindern, gå hem för att sova sistlidna natt, ty de hade icke haft kläderna av sig under de sista 14 dagarna.

3 mars (1806-03-03)

Återkom från Hälsingborg. Det var så dåligt väder i går, att jag icke kunde komma hem. Emellertid fick jag i dag ut hit kolven och ringen med avsats, vilka jag var i stort behov av, och innan jag lämnade staden, förmådde jag dem att gjuta ventilerna. En Herr Groen med familj från Riga var här i dag för att se anläggningarna. I dag knäcktes pumpstången vid Brors Backe, och vi måste rensa ångpannan och eldstadskanlerna. Dessutom utbyttes både pumpkannnor och ventiler vid 28 tums cylindermaskinen. Av brist på kol kan jag ännu icke låta den stora maskinen gå.

8 mars (1806-03-08)

I natt blev cylindern färdigborrad, och den ligger i dag mellan den stora maskinen och Brors Backe. I No. 6 satte vi ned de pumprör, som stodo på plattformen, men vi måste i dag byta ut ventilen vid den stora maskinen, oaktat vi i går hade bytt ut pumpkannan. - Mycket vackert väder, och "Neptunus" avseglade i e.m. till Göteborg. F.ö. har ingenting särskilt hänt.

9 mars (1806-03-09)

Söndag. Timmermännen i arbete med borrställningen för att borra luftpumpen. Den lilla maskinen vid No. 6 har gått mycket dåligt i natt och hela dagen.

12 mars (1806-03-12)

De 3 sista dagarna har jag varit tvungen att hålla mig inomhus, och den första dagen låg jag till sängs, men i dag är jag avsevärt bättre. - De hava satt fast cylinderbotten, men det är så sträng kyla med mycket snö, att jag är rädd för att vi icke kunna hantera linorna för att hissa upp cylindern. - Vi lasta jakten "Jägaren" med glasflaskor till Köpenhamn.

14 mars (1806-03-14)

I natt hade vi en förskräcklig VNV storm. Skeppare Nyberg, som hade rest in till staden och lämnat besättningsmannen ensam ombord på "Jägaren", hade försummat att ordentligt förtöja skutan, varför den drev i land och sjönk med glasflaskorna. På e.m. började vi borra luftpumpen. Under morgonen var det så häftigt snöväder, att ingen kunde se ut. På kvällen hissades cylindern upp vid Brors Backe, men som det blev mörkt, kunde vi icke se att placera den på sin plats. Luftpumpen visade sig bestå av mjukt material, då den svetsades fast vid cylindern. - Gjorde upp räkningen med Clarke med anledning av att enligt hans önskan 9 shilling drages av hans avlöning per vecka att betalas i England, och som dessa avdrag enligt brev från Mr. Watson började den 24 sistlidne September, har han att fordra 9/- eller 3 Rdr Rgs födr 24 veckor = 72 Rdr, vilket belopp jag har betalat honom ur Gruvans kassa och lagt in ett förseglat kvitto, som skall öppnas av revisorerna vid Ägarnas sammanträde.

17 mars (1806-03-17)

I dag på f.m. fingo vi vid No. 6 i gång den lilla maskinen med sluten överdel, men jag har ännu icke haft tid att se, vilken effekt vi få, men jag är benägen att tro, att det skall bliva någon bränslebesparing.

18 mars (1806-03-18)

I morse började vi få allt i ordning för att sätta ned pumprören vid Brors Backe. Luftpumpen var färdigborrad i dag. - Cylinderkolven till den lilla maskinen packades. Som bottenventilen släppte vattnet, skickade jag ned en man för att se, vad det kunde vara för fel, men han kunde icke finna, att någonting var otätt. Maskinen stod stilla till kl. 2 och blev slutligen i ordning, men för närvarande går den bättre, då den övre ångventilen alltid står öppen än då den omväxlande öppnas och stänges, eller med andra ord då ångan har fri passage från ångpannan och till såväl under- som översidan av cylinderkolven. Jag var hela söndagen sysselsatt vid denna maskin och skulle hava haft den färdig, om icke gjutaren hade gjort ett fel vid gjutningen av det övre ångmunstycket, så att rörflänsen lutade icke, d.v.s. bildade en sned vinkel i förhållande till röret, såsom hade beställts, och inte heller hade han gjort förbindelseröret till cylinderns överdel lika långt som det andra röret. Jag fann ingen annan utväg än att låta maskinen vid Brors Backe stå stilla, emedan det måste hava fallit ned någonting i 14 tums pumprören, så att pumpkannan icke kunde gå ned fullständigt, utan vände ca 1 fot ovanför, och om slagen skola göras kortare, kan maskinen icke pumpa upp så mycket vatten, som motsvarar den kvantitet kol, som nu tages från den stora maskinen och som måste hållas konstant i gång.

19 mars (1806-03-19)

Den lilla maskinen vid No. 6 hade släppt vattnet mellan pumpkannan och bottenventilen, vilket uppehöll arbetet största delen av natten. Tog ett pumprör, avsett som vandringsstycke till varmvattenpumpen vid den nya maskinen, och lade upp till borrning.

20 mars (1806-03-20)

i natt har maskinen vid No. 6 åter stått stilla, varför jag avskedade pojken, som passade den, ty stillaståendet synes hava berott på hans försumlighet. - Karlarna synas hava kommit ned på Grevinnan Ruuths kol i No. 31 och borrat däri ca 4 tum.

21 mars (1806-03-21)

Vid No. 6 brast i morse kl. 4 den ögla, i vilken kolvstången hänger, men den hade icke varit fullgod från början. För övrigt ser det ut, som om maskinen skulle gå mycket bättre med den slutna överdelen på cylindern, men jag kan ännu icke säga, om det blir någon bränslebesparing och i så fall huru stor denna är, ty hittills hava vi eldat upp lika mycket som förut, men det har blåst mycket hårt, och vinden har legat rakt på dörren, vilket kan hava förorsakat en större kolförbrukning. - Då öglan var reparerad och maskinen färdig att sätta i gång, befanns kugghjulet vara spräckt tvärs igenom på 2 ställen, varför smederna hållit på hela dagen med att tillverka en ring att sätta runt om.

26 mars (1806-03-26)

På ett djup av 24 famnar 4 fot träffade vi i dag på hårt berg i borrhål No. 31, men kunna ännu icke säga, om det är samma som i No. 30. - Vi hava hållit på hela dagen med att räta kolvstången och göra den klar att svarva.

28 mars (1806-03-28)

I kväll kl. 10 va kolvstången svetsad på alla de ställen, där vi kunde finna några felaktigheter. - I Brors Backe schakt stå pumprören på plattformen, och det ser ut, som om de skulle sjunka ned längre.

29 mars (1806-03-29)

Var i Hälsingborg för att se på gjutjärnsdelarna till den slutna överdelen till den nya maskinen vid Brors Backe. - Hans Excellens kom hit i kväll. - I No. 6 har det varit läns, men som vattenådrorna äro mycket aktiva, gav jag order till timmermännen att i morgon söndag flytta fram bärpelarna till "bimmen"för att förkorta maskinens slag, så att den kan uppfordra både kol och vatten därstädes. Började svarava kolvstången kl. 4 i e.m.

30 mars (1806-03-30)

Söndag. I e.m. var stången till luftpumpskannan närapå färdig, men ventilerna äro ännu icke färdiga. Svarvat kolvstången hela dagen med 3 man. Gav order till förmannen att taga folk och lägga in plattformen i No. 6 i natt samt göra klart att börja bryta kol.

1 april (1806-04-01)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest i sällskap med Hans Excellens för att se på gjutjärnsdelarna, men alla kunna icke vara färdiggjutna förrän om fredag eller lördag. De synas förstå, vad jag önskar och modellerna, som äro färdiga, äro fullkomligt riktiga. - Har nu fått pumprören ned genom plattformen, men de synas hava vridit sig runt.

3 april (1806-04-03)

I går hade borrarna brutit av en mejsel i borrhålet, och hade de förgäves försökt att få upp den utan att meddela mig, men då jag kom dit, lyckades jag få upp den med en stålskruv på insidan av en borrlåda.

4 april (1806-04-04)

Långfredag.

5 april (1806-04-05)

I morse började vi lasta skutan med kol till Hälsingborg. Kolvstången blev färdig.

6 april (1806-04-06)

Påskdag. Reste till staden för att se på gjutgodset, men Monro hade ännu icke gjutit det korta knäröret. Cylinderns överdel hade sprungit sönder i småbitar, och järnklumpar, som sutto på det långa knäröret, kunde medföra risk för att röret knäcktes. Detta sade jag till bokhållaren, som svarade, att han hade sagt det till Monro, som icke brydde sig om det, och sagt, det icke skulle gå sönder.

8 april (1806-04-08)

I e.m. fingo de kol i borrhål No. 31 på ett djup av 28 famnar 5 fot. Jag avbröt då borrningen, till dess Hans Ezcellens och Herr Carl Bagge komma hit och kunna se, när det borras igenom. Ångröret, som kom hit i dag, är så sprucket, att jag icke ser någon möjlighet att göra det tätt. – Vädret är mycket vackert, men ehuru vinden är ostadig, är det nästan för högt vatten för att vi skola kunna arbeta vid "Jägaren".

9 april (1806-04-09)

Hans Excellens och Herr Carl Bagge kommo ut kl. 3 i e.m., och vi började borra igenom kolet i borrhål No. 31, men Hultman var så sjuk, att han icke kunde komma. Vi hade borrstängerna nere 3 gånger och borrade 17 1/8 tum i kol, men det bör bemärkas, att Söderberg hade borrat 2 ½ tum förut.

10 april (1806-04-10)

Fortsatte i dag åter med borrningen och kommo igenom flötsen. I morse var det först 9 ½ tum flis, sedan 20 3/8 tum kol, men att döma av borrprovet synes det även vara något flis, varför kolet icke är så rent som i No. 23, men bättre än i No. 30. Hela tjockleken från tak till underlera är endast 47 ½ tum, d.v.s. 1 ½ tum mindre än i No. 23 och No. 25, 2 tum mindre än i No. 27, och 6 ½ tum mindre än i No. 30. Det övre kolet, som är mycket rent och glänsande, är 19 5/8 tum inklusive de 2 ½ tum, som först borrades igenom, och bottenkolet är 20 3/8 tum, d.v.s. i allt 40 tum kol och 9 ½ tum flis.

11 april (1806-04-11)

Innan Hans Excellens och Herr Carl Bagge reste i morse, jämförde vi de i går tagna borrproven, som nu voro torra, med dem från No. 30. Sedan vi granskat dem var för sig, blandade vi dem och funno de förra vara bättre än de senare. I morse var det ovanligt kallt, jag skulle tro -16° Reaumur. En hel del snö och mycket is på kanalen.

12 april (1806-04-12)

Fortfarande samma stränga kyla. - I kväll kom det nya sidoröret hit som ersättning för det, som tidigare hade gjutits och spruckit vid krympningen, men Monro (oaktat han hade det första röret att gå efter vid gjutningen av det andra) hade gjort det alldeles motsatt mot vad det borde vara. Den korta ändan eller knäet var 4 ½ tum för långt och den längre rördelen 3 ¼ tum för kort, varför jag var tvungen att skicka det tillbaka och börja dikta på det första röret för att försöka få det tätt.

13 april (1806-04-13)

Söndag. Fortfarande sträng vinter och i dag mycket snö, lufter lika bitande som förut och vinden nordostlig. Det var så kallt och så stora snödrivor vid den nya maskinen, att ingen kunde arbeta där, åtminstone inte på e.m.

14 april (1806-04-14)

I dag något mildare och ingen snö föll. Röret var nu tätat genom diktning, men då vi skulle sätta upp det, visade det sig, att hålen i övre flänsen, som skulle passa in mot hålen i det övre ångskåpet, av Monro placerats halvvägs förskjutna i förhållande till de senare, varför röret måste tagas ned, och vi skola nu försöka borra nya hål, men järnet är så hårt, att detta knappast förefaller möjligt att utföra.

15 april (1806-04-15)

Vi höllo på hela natten med att försöka borra hålen i ångröret, men det var så hårt, att inget stål bet. I morse började vi därför borra nya hål i det övre ångskåpet, som är av mjukare järn, och detta arbete var avslutat i kväll. Åtminstone 3 av hålen i det undre ångskåpet måste även borras. Som cylinderkolven går litet trögt, lät jag dem i går fila litet både på den och ringen. På grund av den häftiga snöstorm, som började kl. 4 i morse med nordlig vind och som är den svåraste jag varit med om här i landet - nu kl. 10 på kvällen är den lika häftig - kunna inga hästar tagas ut för körning av den kol till den stora maskinen, och vägarna äro oframkomliga på grund av snödrivor. - Vattnet har stigit i No. 6, emedan pumpröret är otätt nedan för bottenventilen, något som mannen icke talat om.

19 april (1806-04-19)

I e.m. sattes den nya maskinen i gång med 53 tums cylindern försedd med sluten överdel, och till en början gick den mycket bra, men det visade sig ganska snart, att cylinderkolven behövde packas, och även luftpumpkannan måste packas, emedan allting var skrovligt och nytt. Att clinderkolven gick trögt berodde framför allt på att vi i största hast hade tillverkat kolvstången och även på att det kräves mera ånga än vi få med de dåliga kolen.

21 april (1806-04-21)

I e.m. måste vi stå stilla vid Brors Backe för att byta ut bottenventilen i den södra pumpsatsen. Då vi tagit upp ventilen, befanns den vara mycket dålig, ty en järnkil hade fallit ned, då stånggången var i gång, och ätit sig in i ventilklaffarna. Maskinen kom åter i gång kl. 11 i kväll och synes gå mycket bra. Under ventilombytet gjordes allting i ordning i maskinen. - Under e.m. revs en del av rökkanalerna och vidgades utloppet till skorstenen för att få bättre drag och bättre förbränning. - Provade maskinen med den övre ångventilen öppen såväl som stängd, men fann mycket liten skillnad, kanske beroende på att röret mellan den övre och undre ångventilen icke är tätt och kolven suger in luft i detta rör.

25 april (1806-04-25)

Hela denna tid har det varit ett ständigt bekymmer med den nya maskinen, antingen var det eldstaden eller fotventilen. Vidare hade det kommit en träbit in i bottenventilen i det gamla pumpröret. Pumpstängerna i 14 tums pumpsatsen vid 45 tums cylindermaskinen hava dragits upp och befanns avbrutna. Även har pumpkannan förlorat bottenstången. Allt har åter satts ned. Fotventilens mässingsbeklädnad har gått sönder 2 gånger och ersatts med en ny. Sista gången nu i e.m. ersattes den med en av koppar. I kväll är vattnet nere närapå 19 famnar, men maskinen synes förbruka mycket ånga, ehuru allting förefaller att vara fullständigt tätt. Vattnet har börjat sjunka i den gamla gruvan med den lilla kvantitet vatten, som vi hava pumpat upp med den nya maskinen.

26 april (1806-04-26)

I morse arbetade bottenventilen i den gamla 11 tums pumpsatsen och pumpkannan i den nya otillfredsställande, vilket förorsakade ett mycket långt uppehåll. Jag fann det vara bäst att förbinda den nya och den gamla maskinens ångpannor med varandra, tills vi få ned vattnet till den dåliga förbindningen, varefter de åter skola få arbeta var och en för sig. - Storm , NV - NNV.

29 april (1806-04-29)

I morse gick antingen den gamla 11 tums pumpsatsen sönder eller också har det kommit en träbit in i bottenventilen. De hava haft ventilen uppe 3 gånger under dagen, och nu i kväll hava de icke fått ned den, utan den hänger i uttagsluckan för pumpkannan. Bergstrand, en av gamsarna, föll ned i schakt No. 6 i morse, men han levde tills i kväll, då han avled. Han var en mycket bra arbetare, som började här som pojke. Han efterlämnar änka. - Hela dagen i dag har jag varit så sjuk på grund av en förkylning, att jag varit nödsakad att hålla mig inne. - Ganska mycket snö i dag.

30 april (1806-04-30)

I morse kl. 4 sattes maskinen vid Brors Backe åter i gång, men pumpen lämnade icke något vatten, vilket med största sannolikhet beror på att det ovanför vandringsstycket sittande pumpröret med uttagsluckan för pumpkannan är sönder. Vi började därför göra i ordning en ventil, som medelst en järnstång skall förbindas med en pumpkanna och sättas fast överst i vandringsstycket. På så sätt kommer den övre, d.v.s. pumpkannan, att tjänstgöra som bottenventil strax ovanför pumpröret med uttagsluckan. Vi gjorde därför i ordning 2 pumpkannor att arbeta i de egentliga stigrören, den ena för att tjänstgöra som bottenventil, såsom ovan sagts, och den andra som pumpkanna för att på så sätt om möjligt få ned vattnet och kunna reparera 14 tums pumpsatsen, varefter vi måste reparera 11 tums pumpsatsen. I lädret kring dessa pumpkannor drevs in små järnpliggar för att förhindra, att lädret slites emot de skrovliga och oborrade pumprören. - Bottenventilen är nere och även de flesta pumpstängerna samt pumpkannan, varför jag hoppas, att maskinen åter skall vara i gång vid 11-tiden.

3 maj (1806-05-03)

I går och i dag hava vi hållit på med att taga upp den lösa bottenventilen, som vi icke fingo ned förrän i går f.m., beroende på att pumprören voro så obetydligt större i diameter än vandringsstycket. De borde hava varit 12 tum i diameter, men en pumpkanna, som var 11 5/8 tum, ville icke gå ned genom dem, varför vi måste mejsla och göra den 11 1/4 tum, och då gick den ned, men maskinen hade icke gått länge, förrän den undre bottenventilen, som hade satts fast överst i vandringsstycket, föll ned på bottenventilen. Jag hade låtit sätta sjömansgarn på den förstnämnda ventilen för att förhindra denna olyckshändelse, men de hade varit tvungna att taga bort detta garn för att få ned den igenom pumprören. Ventilen togs upp och försågs med en järnring, som passade pumprörens diameter, men som var för stor för att gå igenom vandringsstycket. Sedan detta var gjort, satte jag i gång maskinen i går kväll kl. 11, men den tog fortfarande icke något vatten, och härtill kom, att pumpstången eller pumpkannan fastnade, varigenom den andra pumpstången knäcktes. Detta reparerades, och maskinen kom i gång kl.3 i morse, men dåden hade gjort ett par slag, fastnade pumpstången åter och gick varken upp eller ned. Efter försök att driva ned den med en slägga försökte vi hissa upp den, varvid den knäcktes vid krabblinan och föll åter ned. Nu satte vi på en ny pumpstång och försökte åter att pumpa, sedan vi drivit ned ventilen ca 12 tum, men allt var fortfarande förgäves, och vi försökte ännu en gång att hissa upp pumpkannan, men knäckte åter pumpstången. - Vid den gamla Gruvan fortgår arbetet mycket tillfredsställande.

6 maj (1806-05-06)

I dag togo vi åter upp pumpstängerna och förlängde den stång, som förenar bottenventilen med den pumpkanna, som sitter fast överst i vandringsstycket, med de 3 tum, som smederna tidigare hade gjort för kort. Ventilerna var ännu icke tät, och vattnet kunde icke fås ned mera än 17 ½ famn.

7 maj (1806-05-07)

I morse var allt klart att hissa upp 14 tums pumprören, men eftersom jag ansåg det säkrast att göra ett försök till, eftersom det ser ut, som om ventilen icke sitter tillräckligt högt över det spruckna pumpröret i 11 tums pumpsatsen. Stången förlängdes sålunda 4 ½ tum, och då den sattes ned, befanns den vara bra. Kl. 9 i kväll voro karlarna klara att gå ned och lägga en plattform vid det spruckna pumpröret i 14 tums pumpsatsen. Detta rör satt på ett djup av 20 famnar. - Jag flyttade in i ett litet skjul vid Brors Backe, byggt för att kunna sova i, till dess vi blivit färdiga där, och för att jag så mycket som möjligt skall kunna vara till hands.

8 maj (1806-05-08)

I morse Kl.5 sjönk åter ventilen ned i vandringsstycket, och då vi körde med maskinen för att hålla vattnet nere (där plattformen och allting var klart för att reparera 14 tums pumpsatsen), knäcktes pumpstången i den nya 11 tums pumpsatsen vid "Y-et", emedan den andra pumpstången förlorade sitt grepp om ventilen och drog den genom skruvarna i "Y-et". Det var därför nödvändigt att stanna kl. ½ 6, och som ventilen i de nya pumprören tycktes flytta på sig, byttes även den ut, men då ventilen i det nya pumpröret kom upp, befanns pumpstången vara avknäckt, och den undre delen, ca 2 fot av pumpstången, satt kvar i pumpröret. Skulden härtill var vårdslöshet hos smeden, som av Clarke hade fått veta, att den var bristfällig, men i stället för att laga den riktigt hade smeden endast svetsat ett stycke tunt järn runt om, vilket icke hade förstärkt stången utan endast kommit den att se jämn ut. För att få upp den kvarsittande delen av pumpstången gjordes en krok, som skulle gå ned igenom ventilen överst i vandringsstycket, men oaktat vi hade fått fast 2 gånger, hade vi ingen framgång. Vi satte åter ned kroken med pumpstängerna, men utan resultat.

9 maj (1806-05-09)

I natt kl. 1 skickades ventilen med tillbehör till smedjan för att åter reparera stången mellan ventilerna, men en del av denna järnstång var kvar i pumprören, och ventilen kom upp vänd upp och ned. Det synes, som om den blivit vänd vid uttagsluckan en av de gånger, vi hade fått fast den. När vi sedan flera gånger släppte ned pumpstängerna, är det möjligt, att den kvarvarande delen hade gått sönder, eftersom ingenting synes hava hindrat kroken från att gå ned igenom ventilen, då den låg fel. Vid 8-9-tiden kom maskinen i gång, och både pumpkannan och ventilen voro bra, men mellan kl. 12 och 1 gled pumpstången i pumpstångsbygeln, vilket uppehöll oss en stund, men kl. 2, då vattnet var nere ca 19 famnar, blev ventilen åter så dålig, att jag trodde den var lös, vilket vi utan resultat försökte utröna. Då den tagits upp, syntes den hava sjunkit så mycket, att den arbetade i det spruckna pumpröret. Den ovannämda järnstången förlängdes då 4 tum, men svetsades dåligt, varför de måste skära av stången och svetsa på nytt, men detta arbete är nu kl.11 e.m. ännu icke färdigt. – Mycket vackert väder hela dagen. – Hålla på med att skära torv i den nya täkten vid Bräcke gård efter en metod, som användes på olika platser i Sverige.

10 maj (1806-05-10)

I natt kl.2 kom maskinerna åter i gång, och ventilerna var mycket bra. Kl.5 eller 6 gingo karlarna ned för att laga 14 tums pumpröret, som efter mycket stora svårigheter var färdigt kl. 12, men de måste sluta upp med arbetet, innan det tilltänkta antalet skruvringar hade satts på, emedan vattnet steg så högt upp, beroende antingen på att ventilen sjönk ned i vandringsstycket eller på att pumpröret spräcktes högre upp, varför pumpen kl. 11 icke alls tog något vatten.

11 maj (1806-05-11)

söndag. Kl. 4 i morse togos de pumpstänger upp i 14 tums pumpsatsen, som hade satts ned i går kväll, försedda med en gripapparat för att försöka få tag i pumpkannan, ändra och åter sätta ned den, men med bättre framgång än tidigare. – På e.m. stannade den nya maskinen, och den till 45 tums maskinen hörande ångpannan tömdes, varefter maskinen får gå så gott den kan för att få ned vattnet så mycket, att vi kunna reparera 11 tums pumpsatsen. – Mycket vackert väder och ovanligt varmt för att vara så tidigt på året.

12 maj (1806-05-12)

I kväll kl.11 kom den nya maskinen i gång, sedan allt satts i så gott skick som möjligt. Stången till luftpumpskannan var lös, och lagertrappen till fotventilen hade gått av, man vi hade en i reserv, som sattes in, och den gamla skickades till gjuteriet för att tjänstgöra som modell till en ny. Pumpstängerna sattes ned i 14 tums pumpsatsen, men vi äro icke fullt säkra på att allting är som det skall vara i vandringsstycket. Sysselsatta med att få 45 tums maskinen klar. En av ångpannorna har fyllts med vatten.

13 maj (1806-05-13)

Vid 45 tums maskinen befanns i morse den lilla ångpannan vara mycket otät, även luftpumpskannan och ventilen, oaktat jag flera gånger hade frågat både Clarke och Sjöberg, om denna maskin var fullt i ordning och alltid fått ett jakande svar. Kondensorventilens kuggstång var även så sliten, att den måste repareras. Det var därför nödvändigt att släcka fyrarna under ångpannorna, och smeden gingo in för att reparera dem. Kl. 12 i kväll sattes maskinen åter i gång, och 14 tums pumpsatsen är bra. – I dag mycket kallt med frisk nordlig vind.

14 maj (1806-05-14)

I morse kl.9 sprack åter det pumprör, som spruckit förut, ytterligare ovanför det ställe, där det hade blivit lagat på en längd av 3 fot, och av fruktan för att det skulle spricka till hela sin längd stannade jag maskinen, även 53:an för att reparera ventilen i den gamla 11 tums pumpsatsen. Detta var klart kl. 12 i natt, d.v.s. det var klart att sätta ned pumprören. Som denna ventil icke hade sjunkit ordentligt, är det tydligt, att pumpröret är sprucket, där ventilen satt fast i pumpröret ovanför. I 53 tums maskinen hade axeln till fotventilen gått av och reparerades nu i kväll.

15 maj (1806-05-15)

Som det i dag är Kristi Himmelfärdsdag, är det helgdag här. Vi satte den nya maskinen i gång vid Brors Backe kl. 21. En bit av fotventilens axel, som hade gått av, hade kommit in i utblåsningsröret och kan icke fås ut utan att taga bort ventilen, men det för skjutas upp till något annat tillfälle ( och den kanske kommer ut i kondensorn eller luftpumpskannan). Kl. 5 blev bottenventilen som vanligt åter dålig, men som denna ventil har blivit lyft högre upp, en hel pumprörslängd, finnes ingen möjlighet, att pumpröret kan vara spräckt, som man antog vara anledningen förut. De började därför åter taga upp den i avsikt att försöka med att sätta ned en ventil med samma diameter som pumpkannan, eftersom det icke synes föreligga någon annan anledning till att ventilen har släppt vatten alla dessa gånger än att vi hava varit tvungna att använda en av de små pumpkannorna, som hör till vandringsstycket och utan tvivel har dubbelt läder, vilket gör, att vattnet tränger upp mellan kannan och insidan av pumpröret.

16 maj (1806-05-16)

Som kl. var 4 i morse, innan ventilen var uppe, kom maskinen icke i gång förrän kl. 2 i dag. Både ventilen och pumpkannan voro i fullgott skick, då vi gingo till middag, men då jag kom tillbaka kl. 4 ( vattnet var nere ca 17½ famn), var pumpkannan så dålig, att vattnet icke sjönk något alls. Ventilen och pumpröret voro fullkomligt täta. – Både Hans Excellens, som just nu reste härifrån, och jag, som stannade kvar, voro modfällda ( om jag nu kan säga, att denne högvördige ädling kan vara modfälld, han som alltid bär våra besvärligheter med det största tålamod) över denna kretsgång av små missöden, vilka förorsaka oss driftsuppehåll. Det slog mig nu, att smeden utan order hade tillverkat en reservering till pumpkannan, och då jag frågade, varför han icke tillverkade skruvringarna till reparationen av 14 tums pumpsatsen, svarade han, att han ansåg det vara bäst att göra en reservering. Han hade antagligen upptäckt ett fel på insidan av ringen, innan den lämnade smedjan och gjort en ny ring utan att tala med mig, ty jag såg inget fel på pumpkannan, då den kom till schaktet. – Nu hålla de på med att hissa upp pumpkannan, och det verkar, som om ringen är borta, ty pumpstängerna gå upp utan att pumpkannan som vanligt fastnar i pumprören. – I natt och i morse hade vi åska och regn. – Som Hultman icke hade satt upp en dörr mellan No. 5 och 6, som han blev ombedd att göra förra veckan, då jag var nere, för att leda luften längre upp i norra huvudorten, var luften mycket dålig, men arbetarna kunde arbeta. Jag tänkte gå ned, men blev förhindrad vid Brors Backe. Jag gav honom erforderliga instruktioner i anledning härav.

17 maj (1806-05-17)

Pumpkannans ring var icke sönder, som jag hade förmodat, men sidolädret var bortslitet. Hela natten till kl.2 på morgonen användes för att få ned pumpkannan, ty den ville varken gå upp eller ned, och då maskinen skulle hjälpa till, knäcktes pumpkannstången, och pumpkannan stannade kvar i pumpröret. En ny stång gjordes, och maskinen kom igång vid 4-tiden i e.m., och nu kl.10 äro karlarna nere för att reparera 14 tums pumprören, som spruckit ytterligare ca 4 fot, varför hela sprickan i 2 pumprör nu är ca 11 fot lång.

18 maj (1806-5-18)

Söndag. I dag kl.1 e.m. voro 14 tums pumprören reparerade, sedan 17 skruvringar satts fast på dem förutom de tidigare 14 ringarna, varför det i allt blir 31 ringar. Kl. 2 stannade båda maskinerna för att byta ut pumpkannan och bottenventil i den nya 11 tums pumpsatsen. Den mellersta ångpannan tömdes i avsikt att sätta en plugg i förbindelseröret mellan denna och den stora ångpannan, så att varje maskin kunde arbeta individuellt.

19 maj (1806-05-19)

I morse kl. ½ 4 fingo vi i gång den nya maskinen, men som smeden icke hade fått fotventilen färdig, satte vi på luckan utan densamma, och som utblåsningsventilen överst i luftpumpen var ganska tät, gick maskinen mycket bra. Vi fyllde den mellersta ångpannan till den gamla 45 tums cylindermaskinen, som sattes i gång vid 8-tiden. Kl.10 eller ½ 11 var vattnet nere på ca 19 famnar, men då gick kannstången i 14 tums pumpsatsen av, vilket uppehöll oss tillframåt kvällen, då fotventilen var färdig, och vi stannade den nya maskinen för att sätta fast densamma, Som pumpkolven i 45 tums maskinen hade blivit mycket otät, stannade vi kl. 9 för att packa denna samt 53 tums kolven, medan fotventilen sattes in. Båda maskinerna kom i gång kl. 11, men luckan till fotventilen till den nya maskinen befanns vara otät, och då den var reparerad, var kl. 12 på natten.

20 maj (1806-05-20)

Som det kl. 3 på morgonen var något fel på luftpumpen, lät jag taga av locket och packa luftpumpskannan på nytt. Började även byta ut 14 tums pumpkannan, som hade släppt vatten, antagligen emedan den hade hissats upp för reparation av kannstången, som var avbruten. Allt detta utfördes, och kl. 12 på middagen var vattnet nere på 23 famnar. Nu släppte 14 tums pumpkannan vatten, och kl.2 e.m. höllo de på att hissa upp pumpstängerna.

23 maj (1806-05-23)

Då pumpkannan i 14 tums pumpsatsen kom upp den 20, befanns den icke hava arbetat riktigt i vandringsstycket, varför slaget minskade till 4 fot 6 tum, Det blev svårt att få ned vattnet för att kunna reparera den gamla 11 tums pumpsatsen, men med mycket besvär lyckades vi härmed och hade närapå färdigt den 21, då ett nytt missöde stoppade oss igen. Då vi så gott som hade pumprören i lod, där de på ett djup av 25 famnar hade krökt sig, tycktes pumpkannstången i 11 tums pumpsatsen emot bygelm (y-et), i vilket pumpstången sitter. Allt togs upp, och en ny pumpkanna sattes ned, men då stängerna voro nere och maskinen i gång, befanns bottenventilen hava tryckts upp ovanför vandringsstycket, varför den icke gav något vatten alls. Förgäves försökte vi alla knep för att få upp ventilen, men detta försvårades genom att, som ovan nämnts, pumpkannstången hade gått av och kannan fallit ned. Om vi inte i dag få upp ventilen, måste vi draga upp hela pumpsatsen. Då vi i kväll icke hade någon förhoppning att lyckas få upp ventilen, gav jag order om att tillverka en mekanisk anordning för att försöka få tag i pumpstångsplåtarna i 14 tums pumpsatsen och beslöt att draga upp den gamla 11 tums pumpsatsen i morgon.

25 maj (1806-05-25)

söndag. Efter att utan framgång hava försökt nästan hela dagen att få tag på pumpkannan i 14 tums pumpsatsen satte vi i gång båda maskinerna för att få upp den gamla 11 tums pumpsatsen. – Så vitt jag kan bedöma, ser det icke ut, som om det skulle finnas några plåtar nere i pumprören.

26 maj (1806-05-26)

Då vi i dag kl. 1 endast hade 2 pumprör kvar ned till röret med uttagsluckan, fann jag vid min återkomst från den gamla gruvan, att bulten i kolvstångens förbindning med balansen hade fallit ur och att kolvstången var alldeles krokig, varför den togs ut för att rätas, och ett bud sändes till Hälsingborg efter en nu mässingsbussing till densamma. Mycket vackert väder hela dagen. – När cylinderkolven tagits upp, befanns kolvstången även vara knäckt, där den var krokig, varför det var nödvändigt att taga loss och svetsa ihop den.

27 maj (1806-05-27)

Hela dagen i dag användes till att sätta fast kolvstången i kolven och att sätta ned denna i cylindern. Jag tänkte på en ny ring för att hålla kvar packningen, men som ringen var 1/4 tum för stor, måste jag sätta på den gamla ringen igen.

28 maj (1806-05-28)

I kväll fingo vi upp pumpröret ovanför röret med uttagsluckan samt den pumpkanna, som hade fallit ned på bottenventilen, men som pumpstången i 14 tums pumpsatsen hade gått av strax under "Y-et", måste vi sätta på 2 plåtar, vilket uppehöll oss sålänge, att jag ansåg det bäst att stanna den gamla maskinen för att spara bottenventilen till kl. 12 i natt, så att det kunde vara läns vid daggryningen.

29 maj (1806-05-29)

I morse satte vi i gång med att få tag i den ventil, som hade fastnat i pumpröret ovanför den ursprungliga i gamla 11 tums pumpsatsen, eftersom vi endast hade röret med uttagsluckan att söka i, men funno, att den tidigare nämnda förbindelsen mellan ventilerna var avbruten och att den övre och den undre ventilen ( den som satt överst i vandringsstycket) hade skiljt åt. Den övre satt löst och kunde lätt fås upp, men den undre hade pressats ned så hårt av pumpstången, att varje försök att få den loss var utan resultat, och sedan vi brutit av korken, med vilken vi hade fått fatt i ventilen, och den gamla maskinens fotventil hade låst sig på något sätt, måste jag stanna maskinen. Den sattes i gång igen på kvällen, och nu kl.½ 9 är vattnet nere 24 famnar. Nu återstår inget annat alternativ än att pumpa läns och taga upp de 3 kvarvarande pumprören. Det dåliga pumpröret i 14 tums pumpsatsen läcker även i dag. Som luften är dålig i den gamla Gruvan, satte jag i dag ned en lykta i No. 6. Mycket torrt väder för att vara vår.

30 maj (1806-05-30)

Dagen användes till att få upp pumpröret med uttagsluckan och vandringsstycket, och båda togos samtidigt, när vattnet stod ovanför uttagsluckan, men när det kommit ned till denna, fingo vi ned en ända av krabblinan och hissade upp vandringsstycket kl.½11 i kväll. – Den stora maskinen måste stå stilla i e.m. för reparation av den södra ångpannan. – I dag något regn. – Vid den gamla Gruvan är allt, som det skall vara.

31 maj (1806-05-31)

Som vi i morse funno, att vattnet icke ville sjunka något, och pumpkannorna både i 14 tums och 11 tums pumpsatserna voro mycket dåliga, stannade vi för att byta ut båda. Vi satte ned det tidigare använda verktyget för att försöka få tag i den förlorade pumpkannan i 14 tums pumpsatsen, men utan framgång. Vi höllo på hela dagen med dessa ombyten, och på kvällen kommo båda maskinerna i gång.

1 juni (1806-06-01)

Söndag. I morse kl. 2 hade det kommit en liten träbit in i injektorröret till 45 tums cylindermaskinen. Vi stannade för att taga av röret och rensa samma, och nu på e.m. har ventilen i 14 tums pumpsatsen åter blivit mycket dålig, ty vattnet är nere 27 famnar, vilket det var kl. 2 i morse. Vi togo upp pumpstängerna och försökte hela natten att med en krok få tag i den ovanför ventilen sittande pumpkanan, men utan att lyckas, varför vi beslöto att fortsätta hela dagen, och om det då icke går, måste vi draga upp pumprören.

2 juni (1806-06-02)

VI kunna fortfarande icke få upp pumpkannan, varför den fick sitta för att få ned vattnet så långt som möjligt och sedan taga bort pumprörsstagen och draga upp pumprören. – En apparat för huggning av filar kom hit i dag, och jag satt i gång med att hugga upp några gamla filar. - Vi återupptogo arbetet i det hål, som vi började avsänka för ett schakt år 1800 vid den gamla Gruvan och som vi måste övergiva på ett djup av 5 fot till följd av för mycket vattten, oaktat det ligger på högsta punkten i hela grannskapet. Hans Excellens ansåg nämligen, att det skulle kunna finnas en möjlighet för oss att nu fortsätta, och vi funno hålet fullkomligt torrt.

3 juni (1806-06-03)

I e.m. hade vi vatten nere 24 famnar, då en sprint i parallellrörelsen gick av och föll ut, vilket stannade den nya maskinen. Just som en ny sprint hade satts in och maskinen var färdig att sätta i gång, slutade bottenventilen i 14 tums pumpsatsen alldeles att draga vatten. Vattnet var då nere 20 eller 21 famnar, och jag skickade genast ned en man för att taga bort pumprörsstagen ända ned till vattenytan, men han hade icke hunnit längre ned än 3 pumprör uppifrån räknat, då den hävarm, som öppnar kondensorventilen gick av, ty den var av bristfälligt järn. Det blev ett uppehåll till dess en ny hävarm hade anbringats. Kl. 6 började vi emellertid draga upp pumpstängerna.

4 juni (1806-06-04)

I morse kl. 3 började de draga upp 14 tums pumpsatsens rör, och kl. 9 i kväll voro 10 st. uppe, och det 11:e hade med hjälp av marklinor med 3 block i varje markspira kommit upp ovanför vattnet, som med ett 11 tumsrör hölls nere på 17 famnar. - Det har varit vackert väder hela dagen. Som det är Hans Maj:ts Konungens av Englands födelsedag, hava de i Helsingör liggande engelska krigsfartygen skjutit salut.

5 juni (1806-06-05)

I kväll kl. 6 voro alla pumprören uppe, och det fanns även järnbitar. Pumpkannstången var i 3 delar, och många av plåtarna hade böjts till ringar. - Den nya maskinen har gått perfekt utan några som helst avbrott, och oaktat vi hade ett förskräckligt väder på f.m. och en del av e.m. regn och sydvästlig storm, kunna vi lyckönska oss till att hava haft en av de trevligaste arbetsdagarna under de sista 6 veckorna.

6 juni (1806-06-06)

I kväll voro 3 pumprör upphängda strax ovanför vattnet i No. 6 . Som ingen haft tid till att se till maskinerna, hava de stått stilla hela f.m. - Om det uppstår ett fel på en maskin, kan man förmoda, att cylinderkolven är otät, och detta är en av de största nackdelarna med sluten överdel på cylindern, i synnerhet som arbetarna äro främmande för huru maskinerna skola skötas.

7 juni (1806-06-07)

I kväll fingo vi ned pumprören på botten, och det översta räckte nästan över vattnet i schaktet. Den nya maskinen har icke förlorat ett enda slag under den här tiden.

8 juni (1806-06-08)

I dag voro alla pumprören nedsatta, och även pumpstängerna voro nere.

9 juni (1806-06-09)

I morse gick jag igenom både No. 5 och 6 och ordnade arbetena där. Karlarna beklagade sig över att de icke hade tillräckligt med dragare, varför jag ordnade det så, att de skulle varje morgon uppgiva, huru mycket kol de hade, så att pojkarna skulle veta, huru mycket de hade att draga och sålunda skynda sig att få arbetet utfört. Härigenom böra vi få mera kol och karlarna förtjäna mera pengar. Jag förmodade nämligen, att de voro rädda för att jag skulle sänka lönerna, om det visade sig, att förtjänsterna stego.

12 juni (1806-06-12)

När vi hade fått ned vattnet, funno vi, att 11 tums pumpsatsen, som hade satts ned sist, hade hängt upp sig på uttagsluckan för bottenventilen på den andra pumpsatsen, som hade tryckts ut åt sidan genom att plattformen bildade ett valv nere vid botten. Detta hade förorsakat allt det besvär, vi haft med denna pumpsats, ty den hade böjts, och en förbindning har bräckts. Clarke har varit nere största delen av dagen och försökt skilja pumpsatserna åt, och nu i kväll beställde jag järnkilar för ändamålet. Skälet till att vi stannade i e.m. var att det hade kommit en propp in i kallvattenskranen.

13 juni (1806-06-13)

I natt gjorde de genomslag från No. 6 och in i No. 5, där det fanns 3 arbetsorter fulla av vatten i stupningen av den senare gruvan, vilket förhindrade brytning i No. 6 i dag. Jag måste därför flytta karlarna till No. 8 och 5, där arbetsorterna äro torra genom att vattnet rinner till No. 6. - Under f.m. fingo vi pumprören skilda åt vid Brors Backe, och det nya pumpröret sjönk så långt ned, att vi måste förlänga det. Då detta var gjort, funno vi, att pumpkannan var så dålig, att den måste bytas ut och packa cylinderkolven, vilket krävde så mycket tid, att det nu i kväll kl. 11 är 5 famnar vatten på botten.

14 juni (1806-06-14)

I dag på f.m. fingo vi ned pumpröret med uttagsluckan och vandringsstycket till 11 tums pumpsatsen, och förbindningen dem emellan var just fastskruvad, då en stång i den nya maskinen gick av, varför vi måste kasta loss krabblinan och lämna rören. Härifrån kom, att det 14 tums pumprör, som hade reparerats och flyttats 4 pumplängder högre upp, gick sönder, och detta hålla de nu i kväll på med att reparera. – I kväll är det åter läns i No. 6.

15 juni (1806-06-15)

Söndag. I dag på f.m. hade vi vatten närapå nere och ämnade taga upp allt slam från botten, då en av de öglor gick sönder, i vilken gångjärnen till luftpumpskannans klaffar röra sig, och axeltrappen till fotventilen var även sönder, vilket allt uppehöll oss hela natten till kl. 5 i morse.

18 juni (1806-06-18)

I kväll voro alla 11 tums pumprören nere med undantag av ett stycke pumprör av trä för att få den önskade rörhöjden.

20 juni (1806-06-20)

I dag började vi sätta brädfodring på underlagstimret till de nya pumprören. 45 tums cylindermaskinen har gått mycket dåligt hela dagen. I morse skickade oss Major Stjernswärd en man från Skotland och som hade kommit över hit för att lära oss bearbeta vår nya torvmosse.

24 juni (1806-06-24)

Under de 3 sista dagarna har det icke hänt något nämnvärt. 14 tuns pumprören läcka ofta och synas icke kunna lagas utan att taga upp de dåliga pumprören, men som de sitta 8 längder ned, är det lätt att taga upp och sätta ned dem på en dag. Söndagen den 22 arbetade vi icke alls, men höllo vattnet nere med 53 tums cylindermaskinen. Såsom brukligt är, sade några av karlarna upp sig i går kväll för avflyttning till Mikaelidagen. Avslutade förbyggnaden med undantag av en längd vid botten.

25 juni (1806-06-25)

I e.m. voro pumpkannorna både i den södra 11 tums och i 14 tums pumpsatsen mycket dåliga, varför jag satte karlarna till att byta ut dem, och härvid föllo de 3 understa pumpstängerna ned i pumprören genom att karlarna läto dem hänga i vattenhon i stället för i överkanten på rören, då de åter satte ned dem. Orsaken var, att vattenhon, som var av dåligt trä, drogs över överkanten av pumpröret, bröts sönder och drogs ned, pumpkannan satte sig fast, och linan brast. Nu kl. 9 i kväll försöka de med en pumpstångsfångare.

26 juni (1806-06-26)

Efter fåfänga försök att få upp pumpstängerna började de i dag kl. 12 att draga upp 14 tums pumprören, och jag skickade bud till staden efter ett nytt pumprör i stället för det. som hade spruckit. Som jag är mycket dålig på grund av en förkylning, måste jag hålla mig inne i e.m. - Vädret är mycket kallt.

27 juni (1806-06-27)

I morse kl. 9 kom det nya pumpröret, men passade icke till tappen på det andra, varför smeden hållit på hela dagen med att mejsla det nya röret, som är 3/8 tum för trångt.

- Mycket dåligt hela dagen.

28 juni (1806-06-28)

I går kväll fann jag, att luftpumpskannan var så mycket för stor, att den skulle skarvas ned till passande storlek, så blev det icke plats för muttrarna att skruva fast packningen. Jag reste därför till staden i dag för att beställa en ny. Då jag beklagade mig för Fagerström, sade han, att den hade gjutits, innan ritningen kom och efter av Herr Björnbeck uppgivna mått. - I går kväll packades cylinderkolven till 53 tums maskinen, och i kväll äro alla pumprören vid 45 tums maskinen åter nedsatta. - Det är fortfarande så kallt, att det hämmar all växtlighet.

29 juni (1806-06-29)

Söndag. I kväll var det läns vid Brors Backe, och schaktsänkarna gingo ned för att rensa dunten.

30 juni (1806-06-30)

Arbetade hela dagen i dunten, och en hel del slamkom upp. I kväll hade den nya maskinens fotventil gått sönder, varför det var nödvändigt att stanna maskinen.

2 juli (1806-07-02)

I morse kl. 2 hade den nya maskinen just kommit i gång, då spindeln, som öppnar kondensorventilen, befanns vara avbruten vid fästet. Den var gjord av dåligt järn, och det tog hela dagen att ordna upp detta.

3 juli (1806-07-03)

Som vattnet var nere, voro schaktsänkarna klara att gå ned kl. 9 i morse, men då knäcktes en av pumpstängerna i 11 tums pumpsatsen och detta gjorde, att den understa stången tryckte utåt vid "Y-et" (bygeln), men detta reparerades snart med ett par plåtar. I brist på en 11 tums pumpstångsfångare (som smederna hålllit på med att tillverka hela dagen) kunna vi icke få upp den avbrutna stången, som sitter 2 stänger nere.

4 juli (1806-07-04)

Tidigt i morse fingo vi ned pumpstångsfångaren, men lyckades icke få ett tag om den avbrutna stången. Detta lyckades dock kl. 4, och på kvällen kom maskinen i gång. Kl. 3 på morgonen gingo schaktsänkarna ned.

5 juli (1806-07-05)

I morse var plattformen lagd vid Brors Backe, och kolen borthuggna mitt för uttagsluckan för bottenventilen i 11 tums pumpsatsen samt även en del av bergränderna nedtagna. Herr C. Bagge med fru och familj kommo hit i kväll från Göteborg.

6 juli (1806-07-06)

Söndag. I kväll kl. 10 var förbyggnaden färdig ned till botten, och jag tänkte få ned återstoden av bergränderna, men karlarna voro så berusade, att jag var tvungen att uppskjuta detta arbete till en annan helgdag.

7 juli (1806-07-07)

För första gången sedan förra året började de i morse åter bryta kol vid Brors Backe, men som många av karlarna voro berusade, fick jag mycket litet uträttat. Härtill kom, att på e.m. 14 tums bottenventilen var dålig, och då den kom upp, hade 2 nitar fallit ur klaffarna.

8 juli (18106-07-08)

Som vi i kväll måste bryta ut, d.v.s. sätta in en ny, pumpkanna i en av 11 tums pumpsatserna, efter det att 14 tums bottenventilen hade bytts ut, och oaktat jag själv vakade där hela natten, ty karlarna hade blandat ihop bultarna och voro lata, kom den nya maskinen icke i gång förrän kl. 5 i morse. För att få dem mera omsorgsfulla en annan gång, skola de få betala karlarna det skift som de förlorat. - Framsidan av fotventilen gick sönder.

10 juli (1806-07-10)

I 53 tums cylindermaskinen gick i går e.m. tappen till luftpumpskannans klaffar av. Det tog oss ända till kl. 11 i kväll att reparera denna och även tappen till fotventilens klaffar. - kl. 4 i morse gingo alla 5 karlarna ned och vore nere hela dagen. 19 tunnor goda och 14 tunnor dåliga kol uppfordrades.

17 juli (1806-07-17)

Varje dag är det fortfarande något fel på den gamla maskinen, oaktat en ny luftpumpskanna sattes in förra söndagen. Olyckshändelserna äro i sanning så många, att det är omöjligt att räkna upp den. Den nya pumpkannan nu är tät, men då regulatorstången icke kunde trycka ned den, måste vi ändra genom att fästa en kraftig järnstång i balansen, men som axeln satt mitt på balansen, var det mycket svårt att få stången att fungera i centrum, och som det skakade mycket där, gick stången av 4 eller 5 gånger på grund av dåligt järn (det var lika hårt som gjutjärn). Karlarna hade emellertid gått ned.

18 juli (1806-07-18)

I dag gingo karlarna ned kl. 1, men kunde endast arbeta 1 timme, ty fotventilen i den gamla maskinen hängde upp sig. Nu kl. 7 är vattnet åter närapå nere (ungefär halvägs mellan taket och plattformen). Den ena 11 tums pumpkannan är mycket dålig, men vi skola vänta tills i morgon med att byta ut den och försöka fullgöra detta 16 timmars skift.

21 juli (1806-07-21)

I morse återkom jag från Hälsingborg. I går var jag över i Helsingör för att höra mig för angående ett fartyg, med vilket John kunde resa till Newcastle. Det hade icke varit läns vid Brors Backe, och oaktat jag hade sagt åt Clarke att stanna hemma, var han den första jag träffade i Hälsingborg, och oaktat jag anmodade honom att resa hem snart, var han i Helsingör kl. 11 på kvällen och var mycket otidig, men som han var berusad, talade jag icke med honom. Efter min hemkomst fann jag, att han icke hade visat sig vid gruvan förrän kl. 8 i morse och då genast vänt och gått hem. han var icke där på hela e.m. På kvällen måste jag låta dem packa cylinderkolven, vilket hade försummats, då ångpannan rensades lördag natt och söndag. 11 tums pumpkannan, som läckte mellan mässingsringen och lädret, måste även bytas ut, och kl. 12 hade det kommit en träbit in i 14 tums pumpkannan, som byttes ut i morse, och oaktat jag skickade bud efter Clarke för att hjälpa till, gick han icke upp ur sängen förrän sent på morgonen den 22.

22 juli (1806-07-22)

Vattnet har icke varit nere på hela dagen, beroende på att en vattenåder bröt fram i schaktet, och som den stora maskinen stod av brist på kol, var jag nödsakad att sätta den i gång och använda mera goda kol vid Brors Backe.

23 juli (1806-07-23)

I morse sade jag till Clarke, att han hade varit så försumlig, att jag icke såg någon annan utväg än att låta honom gå i slutet av månaden. - I morse var det läns vid Brors Backe.

27 juli (1806-07-27)

Söndag. Under hela denna tid hava vi haft flera korta uppehåll vid Brors Backe. Vi hava haft 3 avbrutna pumpstänger, och kopparplåten, som sitter utanpå fotventilen, har varit sönder, men vi hava fått upp litet kol där. Mot öster blir kolet tjockare, men på andra ställen fortsätter det som förut, stupar mot både öster och väster, men stiger ingenting mot norr. Flera kolhuggare hava varit sjuka hela denna vecka.

28 juli (1806-07-28)

I morse gingo alla karlar ned i rätt tid vid Brors Backe, men kl. 6 på e.m. gick den lilla ångpannan sönder, varför de måste komma upp. - Den stora maskinen måste stå stilla i brist på kol.

29 juli (1806-07-29)

Kl. var 2 i morse, innan maskinen vid Brors Backe åter kom i gång, och som den stora maskinen fortfarande står stilla, var kl. 1, innan det var läns. - Kl. 3 bröt vatten eller vatten i förening med sumpgas med stor kraft genom det bälte eller band, som bildade tak över kolet i västra schaktorten, i vilken vattnet mycket hastigt rusade ut. Det minskade i schaktet, men icke fullt så mycket som det rann till, varför jag fann, att båda maskinerna måste gå mycket fort för att hålla vattnet nere. Ingen blev skadad, men en av karlarna i arbetsorten fick skavsår på ett knä och på ena skuldran. - Som jag funnit, att karlarna icke arbetade så bra, som de borde, kallade jag upp 2 man från varje arbetsort och meddelade dem, att de icke skulle få mera betalt än för levererade kol. Medan de väntade på att det skulle bliva läns, satte jag dem att utlasta det kol, som uppfordrades tillsammans med flis för att driva den stora maskinen, och nu i e.m. har de på 5 timmar kommit upp mera kol än under någon hel dag tidigare. - Jag var i dag nere och gick igenom hela No. 6 och uppmanade karlarna att bryta mera kol.

2 augusti (1806-08-02)

Återkom i morse från Helsingör, där jag varit för att skicka iväg min son till England, men som det ännu icke någon konvoj, kom jag överens med en Mr. Henderson, Kapten på "Gosforth" från Newcastle, att taga honom med sig. - I går hade smederna tömt både den lilla och den mellersta ångpannan för att reparera dem. - En beräkning av pumprörsdiametern vid 21 famnar vatten och 36 tums cylinder med sluten överdel visar, att denna blir 16 tum vid ett ångtryck av 10 skålpund per kvadrattum. Bimmens axel ligger då i centrum.

3 augusti (1806-08-03)

Söndag. Ingentin särskilt. Sjuk hela dagen i en ådragen förkylning.

6 augusti (1806-08-06)

Återkom från Helsingör och fann, att Hans Excellens Greve E. Ruuth i sällskap med Grevinnorna Ruuth och Piper voro här på middag. - De hava borrat igenom kolet på fältet nordost om Väsby på ett djup av 14 fot, medan jag var borta. Börja reparera de 2 ångpannorna vid Brors Backe.

10 augusti (1806-08-10)

Sedan den 6:e har ingenting särskilt hänt vid gruvan, med undantag av att jag varit över i Köpenhamn för att träffa Mr. Gillespy, som är agent för Messrs. Boulton & Watt, och han kom över med mig för att se på våra maskiner, sedan jag hade sett en maskin, de bygga i Köpenhamn. Återvände på kvällen till Hälsingborg.

16 augusti (1806-08-16)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade blivit kallad av Hans Excellens Greve Erik Ruuth, och tillsammans med Brukspatron A. Wahrendorff rådgjorde vi angående förhållandena vid Gruvan. Det beslöts att bygga en ny ca 20 á 24 hästkrafters maskin vid den gamla Gruvan att räcka till för den pumpsats, som vi kunna anse komma att bliva bäst där.

17 augusti (1806-08-17)

Söndag. Smederna med undantag av smedsmästaren, som skulle gå till Nattvarden, hava arbetat vid ångpannorna hela dagen. I går kväll undersökte vi 16 tums sugröret och pumpröret med uttagsluckan för pumpkannan, och det ser ut, som om vi lätt skulle kunna göra denna lucka säker och att denna pumpsats kommer att göra det lättare för den maskin, som ska byggas, att pumpa upp vatten ur den gamla maskingruva, där 28 tums cylindermaskinen nu står. - En vattenpelare, 1 famn hög och 16 tum i diameter, väger, om man tager hänsyn till friktionen i pumprören etc., 523,694 skålpund. Alltså väger den 20,5 famnar höga vattenpelare, som skall pumpas upp, 10735,727 skålpund. En 38 tums cylinder har en area av 1134,11 kvadrattum. Det tryck som skall övervinnas, är sålunda 9,46 skålpund per kvadrattum. Pumpsatsen är 16 tum. - Ångpannan är 7½ fot bred och 14 fot lång med 4,5 fot vatten och 4 fot ovanför vattnet. Som modell till luftpumpskannan skall användas samma modell som till 45 tums cylindermaskinens, behöver slaget endast vara 31,3 tum. - Här karlarna i dag voro uppe för att hämta sina avlöningar, kallade jag dem tillsammans och visade dem, huru mycket kol de bröto förr i jämförelse med vad de nu göra. Jag var därför nödsakad att fixera 30 tunnor som gräns för 6 skilling per tunna och för mindre än 30 tunnor endast 4½ skilling per tunna, men jag sade dem, att jag icke hade för avsikt att bestraffa de gamla och svaga, utan endast de lata och tröga. Därför behöver icke Suel bryta mera än förut för att få 6 sk., men hädanefter skall det vara så, att varje arbetsför men med mindre än 30 tunnor kol skall endast få 4½ sk. per tunna, den som har över 30 tunnor får 12 skilling i premium, över 35 24 skilling, över 40 tunnor i Rdr, mellan 45 och 50 Rdr 1:24 varje avlöning.

18 augusti (1806-08-18)

I dag ingenting särskilt. Ett nytt borrhål har stakats ut vid Väsby. Kolet stupar fortfarande mot norr.

22 augusti (1806-08-22)

Ingenting särskilt har uträttats dessa 4 dagar. Smederna hålla fortfarade på med att laga ångpannorna vid Brors Backe. Vi hava haft flera samtal angående 28 tums maskinen, sedan jag avbrutit arbetet på en ritning till en ny 38 tums maskin med sluten överdel. Det beslöts att flytta 18 tums maskinen från Ryd och att sätta in en luftpumpkondensor samt en sluten överdel även på den, dessutom en sluten överdel på 28 tums maskinen, då den senare skulle draga en 11 tums sats och den förra en 7 tums sats.

27 augusti (1806-08-27)

Ritningen till luftpumpen och kondensatorn för 18 tums maskinen var färdig i kväll. - Under de gångna dagarna har ingenting särskilt hänt vid Gruvan. Vi hava borrat igenom kolet nordost om Väsby kyrka flera gånger, men det stupar mot norr, vilket är onaturligt, varför vi utan tvivel äro i närheten av eller träffat på en förkastning. - I går fingo vi den största kvantitet goda kol på mycket länge, nämligen 150 tunnor, dessutom 197 bottenkol och 73 tunnor flis. - Brukspatron Warendorff med Fru är här i kväll.

28 augusti (1806-08-28)

I e.m. reste Hans Excellens härifrån i sällskap med Herr Anders Wahrendorff. - Ingenting att anmärka från Gruvan.

29 augusti (1806-08-29)

Återkom från Hälsingborg, där jag till min missräkning fann, att Monro hade gjort ångskåpet för Utömaskinen fel, oaktat jag vid mitt sista besök i staden hade markerat stället, där röret skulle stå.

1 september (1806-09-01)

I e.m. koom 45 tums maskiner åter i gång, sedan ångpannorna reparerats, men den nya maskinen är ännu icke färdig, beroende på att ringarna till bottenstången i den norra pumpsatsen äro sönder.

3 september (1806-09-03)

Återkom i morse från Hälsingborg, där jag hade varit för att se, huru långt Monro vid gjuteriet hade hunnit med gjutgodset. - Fotventilen i den nya maskinen vid Brors Backe är sönder, vilket är så mycket märkligare, som denna maskin har gått mycket bra under hela den tid den gamla stod under reparation.

4 september (1806-09-04)

Då jag i e.m. var vid borrhålet nordost om Väsby, fick jag underrättelse om att cylinderbotten till 28 tums cylindern hade gått sönder och icke kunde repareras. Jag gick till maskinen och fann cylinderbotten vara knäckt på 4 ställen, varför jag reste till Hälsingborg för att omgående få en ny tillverkad.

7 september (1806-09-07)

Återkom från Hälsingborg och finner, att de hava kunnat bryta kol hela tiden i No. 6, men det kan icke bliva läns vid Brors Backe, antagligen emedan 28 tums maskinen står stilla och mycket vatten tydligen kommen därifrån, ty vattnet vid Brors Backe har samma färg som det vid 28 tums maskinen.

9 september (1806-09-09)

Vi hava alla dessa dagar varit sysselsatta med att åter få 28 tums maskinen klar, och i kväll är den nästan färdig. - I natt regnade det mycket med åska.

13 september (1806-09-13)

Genom att kugghjulet i 15 tums maskinen gick sönder, hade vi en del av gårdagen och i dag vatten uppe i No. 6, varför jag ansåg det vara bäst att sätta det en vevstake och en balansstång, emedan detta är det tredje hjulet, som har gått sönder. Det andra sättet är visserligen litet dyrare, men detta håller bättre. I dag är 28 tums maskinen i ordning. Jag har varit där flera timmar, tills det var lufttätt överallt med undantag av stången till kondensorventilen, som genom att den är illa svarvad suger in luft, men utan att göra någon större skada.

14 september (1806-09-14)

Söndag. En av maskinkarlarna hade gått hem från 28 tums maskinen och försummat sitt arbete 2 dagar, emedan förmannen hade slagit honom, emedan han icke gjorde sin plikt. Som han behövdes för att hålla maskinen i gång och denna hade stått en stor del av förra natten, emedan han icke kom, och en pojke, som hade order att gå i arbete, icke heller kom, emedan det var hans friskift, kallade jag upp dem i morse och bestraffade dem, den förre med 15 par spö och den senare med ett litet stryk, där han stod, emedan han icke hade gått i arbete, då hans förman hade givit honom order. Så snart allt detta var över, och jag hade avlägsnat mig, kom tunnbindaren till maskinen och var ovettig på den man, som hade utdelat spöslagen, och angrep honom under smädligt språk, varför jag skickade honom i arrest, till dess han hade sovit ruset av sig, ty han var berusad. Jag gick själv och såg, att ordern utfördes.

15 september (1806-09-15)

Oaktat det regnade mycket häftigt, gick jag i morse kl. 6 ned till den gamla Gruvan, kallade fram tunnbindaren och lät giva honom 15 slag, vilket han erkände sig rättvisligen hava förtjänat. - I dag pågår arbetet i båda gruvorna.

20 september (1806-09-20)

I morse började smederna dikta den nya ångpannan för Brors Backe, där vi icke kunna få ned vattnet utan att använda goda kol. Vid 28 tums maskinen var vattnet i dag nere 16 famnar. Från Gruvan inget nytt. Luftpumpen till Utömaskinen har ännu icke kommit från gjuteriet, och icke heller sugröret till 11 tums pumpsatsen. Som dessa båda pjäser först skola borras, kan jag icke börja flytta 28 tums maskinen.

21 september (1806-09-21)

Söndag. Fortfarande har ännu icke kommit någonting från gjuteriet, varken till 18 tums maskinen eller för Utö. jag skrev därför till staden för att få höra anledningen till förseningen. - Nödsakad att låta den stora maskinen stå stilla av brist på dåliga kol vid No. 6, och det finnes inga bönder, som kunna köra dem från No. 8.

22 september (1806-09-22)

Då jag i dag mätte vattnet i den stora maskingruvan vid Ryd, stod det icke högre än 7 famnar 3 fort 4 tum från dagen, oaktat maskinen hade stått sedan lördag kväll. - Mycket vackert väder. Allt arbete som vanligt. Murarna kunna icke bygga baracken av brist på tegel, som Grevinnan Sparre icke kan skicka oss, emedan hennes folk hålla på med skörden. Jag satte därför några murare att lägga grunden till den nya ångpannan vid Brors Backe och de övriga att hugga och passa till takpannorna.

23 september (1806-09-23)

I morse gick jag ned i schakt No. 6 och mätte den östra schaktorten och upp genom genomslaget för att se, var jag kunde sätta ut ett nytt schakt, vilket jag även gjorde 150 famnar åt öster. Därefter reste jag till Hälsingborg för att se, vad som hade gjorts i gjuteriet.

25 september (1806-09-25)

Återkom i morse från Hälsingborg och fann allt i ordning som vanligt. De hade börjat avsänka det nya schaktet no. 10. - I Hälsingborg hade mycket litet gjorts på grund av de meningsskiljaktligheter, som uppstått mellan chefen, Herr Fagerström, och gjutaren Monro. Jag grälade på Monro och sade honom att han borde skämmas, men han skyllde på bokhållaren och visade mig, att ångskåpet för Utö hade misslyckats, emedan han hade fått hårt järn, vilket jag såg var sant. Herr Fagerström å sin sida sade, att de icke hade något bra järn eller och så litet, att det icke kunde användas för sådana pjäser. Jag fann, att antmositeten mellan de båda herrarna var anledningen till att allting gick så långsamt. Jag stannade hela dagen för att tala med dem och försöka få fram beställningen, vilket utlovades från båda hållen, ehuru jag talade med var och en särskilt, och Herr Fagerström sade, att han skulle göra allt han kunde för att påskynda tillverkningen. Jag påpekade för honom, att Monro nog var en bra arbetare, men någon måste stå bredvid och skynda på honom, om något skulle bliva gjort. - Genom ett brev från Hans Excellens Greve E Ruuth till Herr Kjellman fick jag den ledsamma underrättelsen, att Hans Excellens hade råkat ut för en olyckan att stjälpa med sin vagn och skada ett ben så svårt, att han måste hålla sig hemma. Med anledning härav skrev jag ett långt brev till honom angående Gruvan och jag var mycket angelägen att få tala med honom härom. Vid ,min hemkomst fann jag, att Herr Carl Bagge hade kommit hit från Hamburg.

26 september (1806-09-26)

I morse kom Hultman och visade mig kol från en flöts, som hade kommit igenom i natt i det ny schaktet. Jag gick det och fann flötsen vara 9 tum tjock, mycket ren men lös, emedan den ligger så nära upp i dagen, endast 6 fot nere. Det var så mycket löst berg ovanför och under, att den icke skulle kunna brytas med fördel, men om den fortsätter regelbundet, vilket den synes göra i schaktet, kanske den kan brytas. Jag gjorde därför upp med samma schaktsänkare att avsänka ned till den 24 famnar längre bort mot stupningen för Rdr 12, under förutsättningen att den ligger 3 famnar från dagen.

30 september (1806-09-30)

Återkom från Marsvinsholm, där jag hade varit för att träffa och tala med Hans Excellens Greve E Ruuth om olika angelägenheter rörande Gruvan. - Flera man, som hade kommit förra året och sagt upp sig vid Midsommar, lämnade nu arbetet. Alla båtsmännen skola resa i morgon.

1 oktober (1806-10-01)

I morse gick jag för att se på den nya kolflötsen i No. 11 och fann, att det var mycket hårdare kol där än i No.10, men samma tjocklek nämligen 9 tum, och endast 2 famnar nere. - Löjtant Warberg reste i morse med båtsmännen. Jag var verkligen mycket ledsen att skiljas från honom, ty han var en angenäm kamrat och en förträfflig ung man.

3 oktober (1806-10-03)

Som det i dag är marknadsdag i Hälsingborg, hade många tillåtelse att resa dit, varför vi fingo mycket litet kol. General Carpelan, Landshövding i Bohuslän och Göteborg, var här i dag i sällskap med sin son för att se på Gruvan.

4 oktober (1806-10-04)

Som jag såg, att det gick mycket långsamt med svarvningen av gjutjärnsdelarna både för Utö och 18 tums maskinen, svarvade jag med egna händer luftpumpskannan till 28 tums maskinen och avslutade nästan cylinderkolven till 18 tums maskinen. Murarna äro icke färdiga med bädden till den nya ångpannan vid Brors Backe.

5 oktober (1806-10-05)

Söndag. Som fotventilen i 53 tums cylindermaskinen vid Brors Backe hade gått sönder i går kväll, lät jag rensa båda maskinernas ångpannor för att få ut pluggen i förbindelseröret och få den nya maskinen skild från den gamla, så att denna kunde vara igång, medan vi sätta in en förbindelse mellan den nya och den stora ångpannan. I dag gick även ångpannan vid 28 tums maskinen sönder, och där hava de dessutom bytt ut pumpkannan och bottenventil.

- Jag har varit hemma hela dagen, emedan jag i går kväll måste lägga ett dragplåster bak i nacken för att utröna, om det skulle göra någon nytta för mina ögon, i vilka jag fortfarande har mycket ont.

6 oktober (1806-10-06)

I e.m. kom en av arbetarna vid namn Ahlgren, som hade varit uppe i Småland, hem med 9 nya man, av vilka en hade arbetat här för 2 år sedan. – I dag var vattnet uppe i No. 6. Emedan maskinen vid Brors Backe hade stått i går och ångpannan till 28 tums maskinen gått sönder.

10 oktober (1806-10-10)

I e. m. kom Löjtant S. Brelin jämte en underofficer hit från Karlskrona med 23 nya man, s.k. arbetskompani, som består av lösdrivare och sådana, som uppfört sig illa och blivit skickade till Karlskrona för att arbeta under en viss tid, men vi få behålla dem ett år eller mycket längre, om överenskommelse kan träffas härom, De flesta av dem se friska ut, men som de hava lämnat ifrån sig de kläder, de fått av Staten, äro de så gott som nakna eller hava ej mer än vad de gå och stå i, och de lilla de hava är mycket dåligt. Löjtant Brelin hade dock hängmattor till var och en, men inga filtar. Jag har visserligen varit nödsakad att hålla mig inne de 3 sista dagarna, men gick dock ned till min gamla bodstad, där de voro inkvarterade, för att se på dem, och jag gav order att skaffa dem mat och halm att ligga på tills i morgon, då deras hängmattor skola hängas upp.

11 oktober (1806-10-11)

I morse läste jag upp förhållningsreglerna för de nya männen.

12 oktober (1806-10-12)

Söndag. I morse sattes 53 tums maskinen vid Brors Backe åter i gång med båda ångpannorna, och den går mycket bra. – Mönstrade alla de nya männen från Karlskrona, och skickade dem, som hade kläder på sig, till kyrkan.

14 oktober (1806-10-14)

Återkom från Laholms marknad, dit jag hade rest för att se, om jag kunde anskaffa kläder och sängutstyrslar för de nya männen, men kunde icke få något alls. Jag lämnade dock in beställning härpå och reste hem över Ängeltofta, där jag frågade efter höfrö, men jag kan icke få något förrän till våren. – 12 man kommo i kväll från Östergötland, till synes hyggliga karlar alla försedda med bra kläder. De kommo från Baron Adelswärd. – Botten-ventilen i 14 tums pumpsatsen vid Brors Backe hade släppt vatten, och som bygeln till pumpkannstången hade gått av, innan de kunde få tag i ventilen, måste de hålla på härmed en del av förra natten och hela dagen i dag.

15 oktober (1806-10-15)

När jag i dag på f.m. kom till No. 11, fann jag att en av karlarna från Karlskrona låg berusad i schaktboden i stället för att vara i sitt arbete, varför jag gav order att giva honom 15 rapp i morgon bittida och endast halv tilldelning under dagen. – Vi hava fortfarande icke fått tag i bottenventilen. Satte 5 av karlarna från Baron Adelswärd i arbete med att flytta en hästvind från No. 4 till No. 10 jämte en timmerman att hjälpa dem.

17 oktober (1806-10-17)

I morse fingo de tag i bottenventilen i 14 tums pumpsatsen och fingo upp pumpkannan, men ventilstången hade även gått av, varför ventilen låg kvar på sin plats, och vi hava ännu icke fått grepp om densamma. – Murarna hålla på med fundament till 18 tums maskinen vid No. 9, med reparation av Kamrer Nymans hus och med läggning av takpannor på baracken.

19 oktober (1806-10-19)

Söndag. I morse sattes 45 tums maskinen åter i gång. Bottenventilen måste hava gått sönder nere i ventilsätet, eftersom vi efter att hava försökt hela gårdagen icke kunna få ett grepp om den. 4 av karlarna från Karlskrona rymde i natt.

20 oktober (1806-10-20)

Maskinen vid Brors Backe har gått hela dagen, men i kväll är vattnet nere endast 26 famnar. – Den nya eller 53 tums maskinen går mycket fort.

22 oktober (1806-10-22)

Luftpumpen vid 53 tums cylindern sprack i e.m., men av vilken anledning är svårt att säga. Det mest troliga är, att det varit något fel vid gjutningen. – Satte smederna till att göra en ring för att försöka reparera den.

23 oktober (1806-10-23)

I dag blev luftpumpen lagad, och den synes vara mycket tät. – Det har blåst nordvästlig orkan hala e.m. En båt kantrade utanför Viken, och hela besättningen gick förlorad. Det förmodas varit en dansk fiskarbåt.

24 oktober (1806-10-24)

I natt rasade den värsta storm med hagel, regn och snö, som jag har varit med om, sedan jag kom till Sverige, med undantag av den år 1799. Gruvorna hava arbetat hela dagen, men många uppehåll för vatten i No. 6, eftersom 28 tums maskinen har gått mycket dåligt. – Vattnet i den stora maskingruvan har stigit (förmodar jag) ca 4 fot under den tid, den nya maskinen och 45:an vid Brors Backe hava stått omväxlande, men nu har den åter sjunkit lika mycket, oaktat båda maskinerna endast hava varit i gång en dag.

26 oktober (1806-10-26)

Söndag. Som maskinen vid Brors Backe har stått i brist på dåligt kol och pumpkannan utbyttes i morse, har vattnet stigit 10 tum i den stora maskingruvan vid Ryd, men sedan dessa maskiner kommo i gång, sjönk det på 6 timmar 9 tum. – Fortfarande stormigt väder, vinden VSV.

27 oktober (1806-10-27)

I morse hade vattnet vid Ryd sjunkit ytterligare 12 tum under natten, tack vare att maskinerna vid Brors Backe hava gått mycket bra. – I morse hade 2 av Karlskronakarlarna sagt, att de voro sjuka, stannat hemma på e.m. och passat på att rymma, medtagande en tröja, som tillhörde en av de andra. Jag skickade iväg förmannen för att söka efter dem.

31 oktober (1806-10-31)

Ingenting nämnvärt har hänt de 3 sista dagarna. Alla smederna hålla på med Utömaskinen och 18 tums cylindermaskinen, vars stativ nu är flyttat och uppsatt vid 28 tums maskingruvan. Maskinerna vid Brors Backe gå märkvärdigt bra, men som den stora maskinen vid Ryd står stilla, kunna vi icke få ned vattnet.

1 november (1806-11-01)

I e.m. var det nödvändigt att stanna båda maskinerna vid Brors Backe, till dess ångpannorna rensats, ty vattnet är mycket tjockt i båda. Samtidigt skola vi undersöka luftpumpskannan m.m. - Både i går och i dag har jag varit nere i sänkschaktet No. 10, emedan det ser ut att finnas en förkastning där, men som skikten ligga regelbundet både över och under, hoppas jag att så icke är fallet. Där fanns en stor, ca 2 fot tjock, rund eller avlång sten, som låg tvärs över schaktet från öster till väster med blå metallbeläggning. - Hans Excellens Greve Ruuth kom hit i dag för första gången efter sin sjukdom, varför jag saluterade honom med 16 skott.

7 november (1806-11-07)

I morse reste Hans Excellens Greve Ruuth härifrån, och under de gångna dagarna hava vi haft många samtal angående Gruvan samt nu beslutat att driva den gamla Gruvan med all kraft, ty vi hade funnit, att vi genom att använda 200 kolhuggare kunna bryta där med god vinst. - Den 4:e rymde 3 av Karlskronakarlarna, men vi fingo tag i dem, och sedan vi fått reda på att en av dem, vid namn Jernstedt, hade varit ledare och dessutom stulit ett par strumpor, sändes han i arrest för att sedan skickas tillbaka till Karlskrona. De andra två, Meyer och Lätt, fingo 25 par spö var.

8 november (1806-11-08)

Som krogmakaren Svanström hade slagit till förman Hultman, gav jag honom 25 par spö uppe på kolhögen och avskedade honom från arbetet.

9 november (1806-11-09)

Söndag. Trots att det var söndag, hade jag alla smeder i arbete med 28 tums maskinen. - I brist på dåliga kol fick 45 tums maskinen vid Brors Backe stå, och ångpannorna rensades.

- Mycket milt väder. Som vinden gått över på sydlig, har kylan, som vi haft de sista dagarna, lagt sig,

10 november (1806-11-10)

I morse regnade det mycket häftigt och det fortsatte f.ö. att regna hela dagen, men arbetet pågick i båda gruvorna. Jag stod ute hos smederna hela dagen, som höllo på med cylinderkolven och kolstången till 28 tums cylindermaskinen. De borrade även en del av hålen i botten till 18 tums maskinen.- Gjorde i ordning hästvinden vid sänkschaktet No. 10.

13 november (1806-11-13)

Återkom från Ängeltofta, där Landshövdingen Baron Weangel hade önskat träffa mig och därför skickat ett expressbud till Major Stjernswärd. - Vi talade emellertid icke om något speciellt, men han sade sig skola komma till Gruvan på sin återresa från Köpenhamn.

15 november (1806-11-15)

Jag har flera gånger skickat bud efter framstycket till fotventilen till 18 tums maskinen, men icke kunnat få hit den. Injektorkranen har heller icke kommit, varför jag skickade ett nytt bud till staden. Allt arbete som vanligt, men mycket dåligt väder.

16 november (1806-11-16)

Söndag. Landshövding S. Af Forselles kom i kväll hit i sällskap med mig. Han hade kommit till Hälsingborg i går från sin resa i Tyskland. - Fick ut hit flera mässingsdelar till båda maskinerna, men framstycket till ventilen hade icke gjutits, men skall skickas ut tidigas i morgon bittida.

18 november (1806-11-18)

Ehuru jag var lovad framstycket till fotventilen i går, kom det icke förrän i dag, eller snarare i kväll. För övrigt arbetade smederna allt vad de kunna, och det mesta är färdigt att montera.

21 november (1806-11-21)

Hela dagen i dag, i går och i förrgår mycket blåsigt med sydlig vind och mycket regn. Som murarna icke kunde arbeta vid maskinen, lät jag dem fogstyrka och rappa väggarna till baracken. Injektorkranen kom icke ut med posten i dag, oaktat den hade beställts, så ritningen skickades in till staden för 2 månader sedan. Jag hade blivit lovad den i tisdags, då jag även sade dem, att det behövdes 3 dagars arbete med svarvning och borrning och att jag beräknade kunna sätta i gång maskinen senast söndag eller måndag.

22 november (1806-11-22)

I kväll kom injektorkranen, men det befanns, att de hade gjutit den efter den stora i stället för den lilla modellen. Som vi icke kunna vänta, måste vi använda den, till dess en liten kran blir tillverkad. Den stora kan användas till 53 tums maskinen. Mycket blåsigt hela dagen. Vinden sydlig. - Glasbruket kom i gång i kväll.

23 november (1806-11-23)

Söndag. I dag hade jag alla smederna i arbete, men fann vid middagstid att de, som voro inne i smedjan hade uträttat mycket litet och att Åström, som var berusad, hade grälat med dem inne i smedjan, varefter alla hade gått hem. Som de alla voro mer eller mindre berusade, ansåg jag det icke löna sig att tala med dem, varför jag lät dem stanna hemma på e.m. - På kvällen blev Fru Clarke kyrktagen, vartill han hade blivit inbjuden. - Clarke kom icke hem förrän sent, och då hade prästen gått. Clarke uppförde sig till en början mycket hyggligt, men som han vid 10-tiden började hota sin hustru, lät jag Herr Björnbeck stanna kvar. Slutet blev, att Clarke slog och skymfade sin hustru, varför jag satte 2 man att vakta honom, så att han icke gjorde sin hustru illa. - I morse gick jag till Clarke, som jag väntade att finna nykter, efter vad som hade hänt i går kväll, men då jag kom in, var han fortfarande berusad, och då jag frågade vakten, huru det kunde komma sig, sade de, att han hade rom att tillgå, när han ville och att han hade druckit kl. 4 i morse samt att jag icke hade givit order att taga den ifrån honom. Jag sade honom emellertid, att han nu icke hade något mera att göra här, att han genom sitt uppträdande emot sin hustru hade förlorat all respekt och att jag på grund av hans uppförande emot mig var nödsakad anmoda honom att komma upp på kontoret, där jag skulle betala honom för den tid, han hade arbetat. På detta svarade han mycket kort, men under dagen synes han hava insett sitt fel. Jag sade honom, att ingenting kan hjälpa honom nu, men om han hade lytt mig, innan jag satte vakt över honom, kanske jag hade förlåtit honom. Jag satte Sjöberg till förman vid maskinerna.

26 november (1806-11-26)

Son Clarke har varit mycket angelägen, att jag skulle förlåta honom, och jag dessutom måste hava någon att passa så många maskiner, satte jag honom i arbete, sedan han lovat att icke berusa sig under sin vistelse här. - Allt sedan kranen kom, eller snarare sedan söndag morgon, hava vi hållit på med att täta densamma, men som smederna hava gjort kranhylsan litet oval, är kranen icke ännu tät.

28 november (1806-11-28)

I morse kom den lilla injektorkranen, ävenså kranarna till 18 tums maskinen och Utömaskinen. För att nu komma ifrån besväret med att först sätta fast den stora kranen och sedan taga bort den igen för att sätta in den lilla, lät jag dem passa till denna senare. Härmed hava de arbetat hela dagen och komma att fortsätta hela natten. - I går och i dag her det frusit hårt, men i kväll blåser stark sydlig vind med snö och hagel.

29 november (1806-11-29)

I dag har det regnat mycket häftigt hela dagen ända till kl. 9 i kväll, då det blev klart väder. - I dag har jag hållit på hela dagen med att täta kranen tull kondensorn, och först i dag blev den tät, Den var mycket dåligt gjuten, och den till Utömaskinen var ännu sämre, varför jag var tvungen att skicka den till staden för omgjutning. - De hava fortfarande icke kommit ned till kolet i No. 10. Det är mycket hårt berg, och kolet ligger 1 famn djupare än väntat.

30 november (1806-11-30)

Söndag. Då vi skulle sätta fast luckorna på kondensorn och den undre ångventilen, befanns det, att gjuteriet hade ställt så till, att alla 12 hålen måste borras på nytt, ty icke ett enda passade. Detta skall göras i natt, men flera av smederna voro uppe hela förra natten.

1 december (1806-12-01)

I dag voro luckorna fastsatta, och ångan uppe, men då jag kom från No. 6, där jag hade varit nere största delen av f.m., fann jag att de icke hade tätad cylinderbotten. Clarke lade skulden på Holm och sade, att han litade på att de skulle täta samtidigt med att de satte fast botten. Då jag kom dit i kväll, försökte de sätta maskinen i gång, men som flera bultförbindningar befunnos vara otäta, satte jag Clarke att täta dessa.

2 december (1806-12-02)

Maskinen med 18 tums cylindern sattes i gång för att prova allting och befanns gå mycket bra, men på grund av den stränga kylan vågar jag icke försöka draga upp pumprören vid 28 tums maskinen, varför jag är nödsakad att låta denna maskin vara i gång tills vidare.

5 december (1806-12-05)

Återkom från Hälsingborg, dit jag rest i sällskap med Mr. M. Murray, delägare och chef i firman Fentom Murray & Co., maskinfabrikanter i Leeds. Han hade på min och några av Ägarnas anmodan kommit för att de på våra maskiner samt belägenheten av våra gruvor. För detta ändamål hade även Mr. Watson från Willington uppmanat honom att resa denna väg. Mr. Murray sade sig icke hava väntat att få se varken så mycket arbete utfört eller så bra maskiner i Sverige. Om man gör undantag för deras egna och Boulton & Watts maskiner, fanns det inga så bra maskiner i New Castle.

6 december 1806-12-06)

Som det i morse var milt väder, stannade jag också 28 tums maskinen för att flytta ett av pumprören till schaktet vid 18 tums maskinen, och efter att hava arbetat hela dagen blev pumpröret upphängt. Några pumprör i den andra pumpsatsen drogos upp, men injektorkranen är mycket otät.

10 december (1806-12-10)

Under dessa dagar hava pumprören dragits upp och balansen (bimmen) tagits ned vis 28 tums maskinen.

12 december (1806-12-12)

Återkom från Hälsingborg, där Ägarna haft ett sammanträde. Direktör Wm Chalmers, Landshövding S. af Forselles och Herr Epping voro närvarande. Den sistnämnde inträdde bland Ägarna genom att Hans Excellens överlämnade aktier till honom, och han blev invald i styrelsen efter Herr C. Bagge, som avgick. Vid sammanträdet angående min lön av £ 200 per år, och dessutom att om jag vid mitt frånfälle hade någon skuld till Gruvan, denna icke skulle överföras på mina arvingar. - Arbetsprogrammet, fastställt den sistlidne 4 november, skulle fullföljas.

13 december (1806-12-13)

Oaktat vi hava haft ett häftigt regn hela dagen, sattes balansen (bimmen) åter upp vid 28 tums maskinen. - Sydlig vind.

14 december (1806-12-14)

Söndag. Sysselsatta med uppsättning av ångröret och med förberedelser till nedsättning av pumprören.

15 december (1806-12-15)

Mycket blåsigt hela dagen med regn på e.m. Satte ned några pumprör i schaktet.

16 december (1806-12-16)

I dag sattes 5 pumprör ned, men de 2 par lagerskålar, som jag beställde hos gjuteriet förra torsdagen, hava ännu icke kommit ut hit. - Vädret är milt, men det blåser hård sydvästlig vind. - I dag är det utbrutet i gruvan No. 8.

19 december (1806-12-19)

I kväll var jag vid maskinen till nära kl. 11. Pumpkannan byttes ut vid 18 tums maskinen, men maskinen är otät någonstans, och jag kan icke upptäcka var det är. Luftpumpskannan har gjorts för vid i mitten, och cylindern har slitits och blivit för stor upptill.

Tillbaks till innehåll