Översättning av
Stawfords dagbok
1807 - 1809

Bok 7 (arkivnr 6)

 

Innehåll:

1807

1808

1809

 

 

1807

 

10 januari (1807-01-10)

I e.m. kom löjtnanten varas namn är C. G. Isberg, hit med 90 båtsmän eller ett slags sjömilis. De borde hava varit 100, men 10 voro sjuka och beräknas komma i slutet av denna månad i sällskap med de återstående 40. Hela antalet, som beviljas av konungen, är 140 man. Det är huvudsakligen ungt folk, men de förfalla var rädda för att gå ner i gruvan. Hela denna månad hava vi icke kunnat hålla maskinerna vid Brors Backe i gång av brist på kol. Det finns verkligen ingen möjlighet att förmå karlarna att arbeta under helgdagarna, och jag har dessutom varit tvungen att giva många permission att resa hem för att hälsa på sina vänner. Jag gör detta så mycket hellre, som de hempermitterade vanligen taga med sig tillbaka några av sina gamla arbetskamrater.

 

11 januari (1807-01-11)

Söndag. I e.m. mönstrade jag alla båtsmännen och togo ut så många jag behövde till timmermän   för att sätta upp Utö-maskinen vid Littr. D, och de övriga för att taga ned den gamla maskinen och för att börja göra nya kanalen i ordning. Den 8 gick jag över alla bergrummen och satte 28 av vårt folk att bryta ut pelare i No. 3 och No. 4. Kolen i den sistnämnda gruvan skola utlastas i No. 5. Jag gick ned i dagöppningen på fältet vid Tjörröd och upp i den gamla dagöppningen i skogen vid Littr. A efter att hava gått igenom Littr. E.

 

12 januari (1807-01-12)

Som karlarna i dag bytte arbetsplatser och det nya folket gjorde i ordning sina verktyg etc., uppfordrades icke mera än 15 tunnor goda kol och 75 sämre. I morse kl. ½ 3 kom Nordblad och meddelade mig, att en av karlarna från fängelset i Landskrona och 2 av dem från Karlskrona hade rymt under natten. En man vid namn Lätt hade rymt tidigare, men blivit infångad och fått 25 par spö. Mannen från Landskrona hette Kerss och en av de andra Myrberg. Jag gav Nordblad order att taga mina hästar, min dräng Lindgren och en korpral och rida efter dem i riktning mot Ängelholm, emedan de troligen hade tagit den vägen. Om han träffade på dem, skulle han överlämna dem till länsman, så att de skulle kunna återsändas, de 2 till Karlskrona och den tredje till Landskrona. I kväll kom Nordblad tillbaka och meddelade mig, att han hade överlämnat dem till länsman, som önskade få mina närmare order i morgon.

 

13 januari (1807-01-13)

I morse hade jag skäl till anmärkning mot Clarke, som nu under ca 2 månader åter varit mycket försumlig och aldrig kommit i rätt tid arbetet på morgonen. Han var mycket oförskämd och sade, att han skulle resa, om jag så önskade. Jag sade honom, att han skulle få resa, men han önskade få stanna, till Hans Excellens kom hit, vilket jag beviljade, men sedan skulle han giva sig iväg. På kvällen kom han och önskade få tala med mig, i förhoppning att jag liksom tidigare skulle förlåta honom, men jag sade honom, att det var omöjligt och att han skulle giva sig i väg, så snart Hans Excellens kom hit. I förrgår hade han icke endast gått, till Råbergs och supit sig full, utan han hade även tagit med sig Sjöberg dit.

 

14 januari (1807-01-14)

I dag hade vi ganska sträng kyla och snö. Det blåste hård nordlig vind, och jag var tvungen att sätta de karlar, som arbetade vid sjön, att skotta bort snö från vagnvägen, varefter de skulle lägga dem på träklampar över vintern. I ”väderpumpen” vid No. 4 hade det frusit i pumpröret, men vi satte upp en dörr mellan detta schakt och No. 5, så att draget stiger uppåt i No. 4, och nu i kväll byta de endast ut pumpkannan. I No. 6 har vattnet sjunkit och står nu under taket. Det är svårt att få fram kol till Brors Backe på grund av snön. I borrhålet träffade de på en sten, och de höllo på hela f.m. med att få upp den, men utan resultat.

 

15 januari (1807-01-15)

Hans Excellens kom hit i dag. Vädret är kallt, men vackert. Innan vagnvägen var rensad från snö, höll maskinen vid Brors Backe på att stanna av brist på kol. I natt har vattnet icke sjunkit i No. 6. I dag gick klaffen i luftpumpskannan till 18 tums maskinen sönder, men som vi hade en i reserv, var det åter klart kl. 4, men så maskinen skulle sättas i gång, hade en avbruten järnpinne fallit ned i fotventilen. - Karlarna vid sjön hava fått upp ”Jägaren” och grävt bort sanden från sidan av ”Kohlgrufvan”.

 

17 januari (1807-01-17)

I dag skulle Clarke hava givit sig i väg, och han hade fått hela sin avlöning utbetalad, men han ville icke resa, oaktat jag hade talat med Hans Excellens och sagt att hemresan var betald. - På förslag av Hans Excellens gav jag order till borrarna i No. 33 öster om No. 10 i skogen och i samma linje som detta schakt och No. 6, att inställa arbetet för i dag och på måndag börja borra djupare ned i No. 8.

 

18 januari (1807-01-18)

Söndag. Vid 1-tiden i morse kom Hultman och berättade för mig, att kolhuggaren Sven Carlsson just tagit sina tillhörigheter från sin bostad och rymt sin väg. Jag sade till Lindgren och Ola Holm att rida efter honom, men strax efter de hade begivit sig av fick jag höra, att Carlsson kommit hem igen, men det förefaller, som om han hade blivit skrämd, eftersom han hade tagit med sig sina kläder, men jag har icke tid att undersöka detta förrän i morgon kväll.

 

20 januari (1807-01-20)

I går hände ingenting särskilt. - 45 tums maskinen kom i gång i dag på f.m., där det i kväll är läns. Vid Brors Backe står vattnet nere 23 famnar och i 28 tums maskinen 17 ½ famnar. - I dag kl. 10 gav jag order till schaktsänkarna att börja i No. 10, emedan vattnet där är borta från botten. Vid No. 6 har pramvägen ”iron tramway” tagits upp för att lägga en vagnväg under jord ”underground waggon way”, ty trots allt som har påståtts i England eller snarare i Sheffield och Wales till förmån för den förra, förloras en hal del tid på att pojkarna skola koppla ihop korgarna. Det är därför fördelaktigt med en häst, som kan draga 2 korgar mera per vagn. - Clarke reste i går härifrån till Helsingör.

 

21 januari (1807-01-21)

I natt eller snarare i går kväll stod 28 tums maskinen och bottenventilen byttes ut vid 18 tums maskinen. Detta gjorde, att vattnet steg så i sänkschaktet No. 10, att mycket litet arbete utfördes där under natten. Idag måste 28 tums maskinen stannas för packning av cylinderkolven. Axeln, på vilken regulatorstången hänger, befanns vara alldeles uppsliten. Vid Brors Backe måste parallellrörelsen förses med nya bussningar, varför maskinen måste stannas o morse kl. 3.

 

25 januari (1807-01-25)

Söndag. I morse kom schaktsänkaren Sohlberg och frågade mig, om de i dag kunde få avsänka i No. 10, emedan det var läns där, vilket jag gav dem tillåtelse att göra. Själv reste jag till Hälsingborg för att vid gjuteriet beställa det gjutgods, som erfordras för att fullborda 20 tums maskinen. På kvällen fann jag, att båda maskinerna vid Brors Backe stodo, emedan kolköraren icke hade kört fram tillräckligt med kol, varför han fick order att köra i natt. Vid 53 tums maskinen fingo de order att rensa ångpannorna och byta ut pumpkannor och bottenventiler.

 

27 januari (1807-01-27)

I morse kl. 3 stannade 28 tums maskinen för reparation och rensning av ångpannan samt för utbyte av pumpkannan.

 

28 januari (1807-01-28)

när pumpkannan utbytts och maskinen sattes i gång, gick pumpkannstången av, varför vi satte ned en annan pumpkanna ovanför för att använda klaffarna, så länge bottenventilen kan användas. Då maskinen hade gått ca 3 timmas, släppte pumpkannan vatten, varefter vi började försöka fånga den nedfallna pumpkannan.

 

29 januari (1807-01-29)

I morse kl. 2 kommo karlarna och omtalade att trots många försök de icke kunde få tag i pumpkannan. Jag var sedan där själv, men förgäves. Senare på dagen gick jag åter till maskinen och fann, att det var ingenting annat att göra än att draga upp pumprören. På e.m. började de härmed och hava fått upp 5 pumprör.

 

30 januari (1807-01-30)

I dag hade de fått upp pumprören helt och hållet ovanför vattnet, och pumpkannan hade tagits ut genom uttagsluckan, men innan denna åter hade skruvats fast, släppte kallvattenspumpkannan i 18 tums maskinen vattnet, varigenom vattnet steg upp över den plattform, som lagts för att kunna taga av uttagsluckan, och innan allt detta var i ordning igen, var det mörkt

 

1 februari (1807-02-01)

Söndag. Tidigt i morse måste bottenventilen bytas ut vid 18 tums maskinen, vilket hindrade oss ytterligare 1 dag på att sätta ned pumprören. - I går kommo ytterligare 50 båtsmän hit. De hade fått ned pumprören ända till vattnet i kväll, då jag kom upp ur no. 6, där jag hade gått ned på e.m. för att se på en mindre förkastning åt öster.

 

8 februari (1807-02-08)

Söndag. Under den gångna veckan har jag vid olika tillfällen varit nere i No. 6 och även gått igenom alla gruvorna. - I tisdags den 3 klagade båtsmännen över att de icke kunde få ut sina kol ordentligt, varför jag gick ned men fann deras klagomål ogrundade. För övrigt var det endast 2 man, som erkände sig hava klagat. Vi fingo emellertid mera kol från dem än förut, men mot slutet av veckan var jag tvungen att flytta flera pojkar från No. 12 till No. 6 och sätta båtsmän att draga i deras ställe.

 

10 februari (1807-02-10)

Vid 9-tiden i kväll var det läns vid 28 tums maskinen, och några man skickades ned för att skaffa så mycket kol, att det kunde tjäna som prov, och kl. 10 kom det upp en korg. - Jag kallade till mig alla de kolhuggare, som hade båtsmän till hjälp, och frågade, om de voro nöjda med att behålla båtsmännen för 8 skilling Rgs per dag, men mycket få samtyckte härtill, ty de sade, att båtsmännen voro mycket lata.

 

13 februari (1807-02-13)

Då de i morse skulle taga upp pumpkannan i 7 tums pumpsatsen, hade den satt sig fast i pumpröret, och de hade hissat så kraftigt i krabben, att pumpkannstången knäcktes och kannan föll ned. Detta berodde endast på vårdslöshet från Chisholm, som hade hissat utan att tänka på vad han hissade. Dessutom hade de hissat upp pumpstängerna så högt, att de vägde över upptill, varigenom 2 av dem knäcktes.

 

15 februari (1807-02-15)

Söndag. När det i dag var närapå läns nere i 28 tums maskingruvan och vi skulle taga bort uttags luckan i 7 tums pumpsatsen för att taga ut den pumpkanna, som hade fallit ned i pumprören, måste 28 tums maskinen stannas för att rensa cisternen, som hade blivit fylld med slam. Bröto litet kol för att få ett prov.

 

16 februari (1807-02-16)

18 tums maskinen stod hela dagen, emedan kolven skulle packas, luftpumpskannan tagas upp och fundamentet, som hade satt sig, skulle repareras. Till Utö- maskinen vänta vi på 2 rör, som icke hade kunnat beställas tidigare, emedan cylinderbotten hade gjutits fel, men timmermännen och smederna äro all i arbete, varför detta på det stora hela icke kan sägas uppehålla oss. - En pojke från Östergötland rymde i dag,.

 

18 februari(1807-02-18)

I dag på f.m. gick Hans Excellens Greve Ruuth ned med mig i schakt No. 6. Han hade aldrig förut varit inne i arbetsorterna, ehuru han hade varit nere i gruvorna ett par gånger, men nu förde jag honom till stallet och även till kranspelet, varifrån han åkte på en pram genom norra huvudorten. Han föreföll mycket nöjd, emedan han nu kunde bilda sig en bättre föreställning om de olika arbetena än tidigare.

 

20 februari (1807-02-20)

I går reste Hans Excellens till Hälsingborg. I dag måste vi rensa ångpannan och rökkanalerna till 28 tums maskinen, och den kom icke i gång förrän kl. 3 i morse. Vi måste täta injektorkranen och ventilen, varför vattnet kl. 12 i natt hade stigit i No. 10 och i dag på f.m. icke sjunkit något nämnvärt, men då jag undersökte maskinen, fann jag, att kondensorventilen icke kunde stängas, vilket jag avhjälpte, och som de hade tillräckligt med ånga vid Brors Backe, stannades 45 tums maskinen för att packa cylinderkolven.

 

22 februari (1807-02-22)

Söndag. I dag började vattnet sjunka i No. 10, men vid 28 tums maskinen voro rökkanalerna så otäta att de voro i knipa för ånga, varför jag satte murarna till att fogstryka eller snarare bestryka murarna omkring ångpannan med murbruk, och nu få de ånga tillräckligt. - Som arbetarna i glasbruket måste sätta in en ny degel, lade jag in i ugnen en sats eller blandning utan salt till en degel. Då jag kom från kyrkan, hade de tagit ut satsen och påstodo, att den brann, men jag fann, att det icke alls förhöll sig så, och satte in den igen. Jag stannade kvar hela dagen och hade även varit där en stor del av natten, eftersom de opponerade sig och jag icke kunde lita på dem.

 

24 februari (1807-02-24)

I morse började vi blåsa blått glas. Då det skummade i deglarna, sade Gundelach, att det endast skulle bliva utgifter, men jag sade honom, att han hade betalt för att arbeta, inte för att anmärka. På grund av de runda glasbubblorna såg jag även att glaset snart skulle vara bra, och då ugnen efter några minuter stod för att glasmassan skulle sätta sig, fann jag glaset vara det bästa vi någonsin haft, något som alla medgåvo. På kvällen gav jag dem order att fylla alla deglarna, men utan salt.

 

25 februari (1807-02-25)

 I morse begav jag mig ut för att försöka få tag i timmer till träramar i No. 8, sedan jag nu har haft en man ute i detta ärende i flera dagar, men utan resultat. Timret är så mycket mera nödvändigt, som vi nu hava fått upp en hästvind där att avsänka med. Det är verkligen den finaste underlera man kan tänka sig, som de nu hålla på att avsänka i. - Jag fick löfte på timmer både vid Vegeholm och hos några bönder i Farhult. Köpte en del, som skall komma hit om lördag. För övrigt har arbetet gått utmärkt bra, men båtsmännen i No. 6 äro lika lata som förut.

 

26 februari (1807-02-26)

I dag var jag nere i gruvorna hela f.m. I No. 6 hade jag Löjtant Isberg med mig, som förhörde alla båtsmännen och fann, att de, som beklagade sig över arbetsorten, de hade blivit skickade till, i stället för pojkarna, hade fel, ty de hade själva fått välja arbetsort. - Sträng kyla och mycket snö. Hålla åter på med att lasta ”Neptunus” med flaskor till Köpenhamn.

 

27 februari (1807-02-27)

I e.m. började vi blåsa flaskor vid alla 6 deglarna, men utan salt i blandningen. Glaset är det finaste vi någonsin hava haft här.

 

28 februari (1807-02-28)

I e.m. träffade de på berg i sänkschaktet No. 8, sedan de sänkt 2 famnar i lera, men vi hava ännu icke kunnat få några träramar färdiga. - Jag träffade avtal med maskinarbetarna både vid den gamla maskinen och vid Brors Backe att för en viss månadsersättning själva hålla sig med allting till maskinerna.

 

1 mars (1807-03-01)

Söndag. Glaset på ”nordsidan” blev åter grönt, vartill hela skulden lades på askugnen. Gav därför order om att göra botten högre i ugnen, så snart den blivit kall. - Rensade dunterna i No. 6 och No. 12.

 

3 mars (1807-03-03)

I går voro vi klara att sätta ned 7 tums pumprören i schakt D, men som de måste byta ut pumpkannan vid 18 tums maskinen, blevo vi fördröjda. - I morse måste 11 tums pumpkannan bytas ut, och först på e.m. kunde vandringsstycket och sugröret sättas ned, men det förefaller, som om det senare står på lösa träbitar eller annat skräp på botten.

 

4 mars (1807-03-04)

Som de nedsatta pumprören stodo så osäkert, ansåg jag det bäst att om möjligt få upp vattnet för att vara säker på att de stodo på botten, ty om de skulle giva efter, då hela vikten kom på dem, riskerade vi att bryta sönder en pumpsats, om icke 2 st., eftersom de stå så nära varandra.

 

5 mars (1807-03-05)

Oaktat jag icke varit frisk under flera dagar, beslöt jag mig dock för att resa till Hälsingborg, och det av tvenne skäl, nämligen för det första för att få hylsan till 15 tums cylindern till no. 10 gjuten, och för det andra för att så träffa en Mr. Duncan hos Baron Ramel i Pilshult. Jag reste icke förrän vid middagstiden för att hinna ordna allting till min återkomst.

 

10 mars (1807-03-10)

Då jag den 6 återkom från Hälsingborg, var jag så sjuk, att jag måste gå till sängs. Det synes vara en släng av kolera. Huru som helst kunde jag först i dag gå ut och lät då skjutsa mig till den gamla gruvan för att sätta upp styrelseverket vid 20 tums maskinen. Chisholm har under den här tiden varit mycket verksam, och oaktat det är flera mindre delar, som varken byggmästaren eller snarare smederna icke hava fått färdiga, hoppas jag, om jag är frisk i morgon, att vi skola kunna sätta maskinen i gång. Flera av vårt folk äro sjuka, icke mindre än 40 män och pojkar i går, och en dog. Det är den åttonde på mycket kort tid.

 

12 mars (1807-03-12)

Oaktat jag var vid den nya eller 20 tums maskinen hala dagen i går, förlorade vi mycket tid, innan jag fick varmvattenspumpen klar, varför maskinen icke kom i gång förrän kl. 9 i kväll. Den gick ganska bra till en början, men som några bultar icke dragits till ordentligt, måste jag stanna där till mellan kl. 12 och 1 i natt. Dessutom äro rökkanalerna mycket fuktiga, emedan de uppmurats nu i vinter. I morse kom snickaren paterson och meddelade mig, att han i natt hade blivit bestulen på 1½ dussin 18 tums plank, som lågo i skydd av gaveln på hans hus. Jag skickade Holm att söka i byn, och det befanns, att en kvinna hade stulit dem, och hon erkände genast. Det märkvärdiga var, att hon själv hade burit hem dem, ca 300 famnar genom byn. Jag skickade order till länsman att arrestera henne.

 

14 mars (1807-03-14)

Jag fick i morse höra, att kvinnan, som hade stulit plankorna, var mycket angelägen att få tala med mig och att hon hade något att yppa för mig. I förhoppning att jag skulle få en idé om vilka som hade stulit så mycket järn, red jag till Görslöv, men kom för sent, ty hon hade redan skickats till Allerum. Jag följde efter dit, men kunde icke få några andra nyheter än att hon hade brutit sig in i tulltjänstemannens änkas hus och där stulit saker, som hon sedan grävt ned i sanden vid sjöstranden. Detta var allt jag fick fram genom att rida ca 20 engelska mil.

 

16 mars (1807-03-16)

i morse fick jag i gång Utö- eller 20 tums maskinen, och den gick riktigt bra, men ännu mycket trögt. På e.m. kom herr Adlercrantz i sällskap med Hans Excellens hit för att se på anläggningarna. På kvällen gingo vi ned till sjön och till Brors Backe. Herr A. sade, att han hade icke väntat sig att få se sådana ångmaskiner här.

 

17 mars (1807-03-17)

I dag gingo vi ned till den gamla gruvan och funno alla maskinerna vara i gång. Herr A. reste i dag. Såväl de 20 båtsmännen, som kommo i lördags, som de gamla synas vara lika lata som förut. I kväll knäcktes lyftarmen vid 20 tums maskinen. Det är litet vatten i No. 10, beroende på att maskinen vid Brors Backe och även 28 tums maskinen hava stått.

 

18 mars (1807-03-18)

Som det i går var mycket litet kol, gick jag upp tidigt i morse och fann, att ingen av båtsmännen hade kommit till arbetet kl. 6. Jag gick ned till No. 10 och fann, att de flesta av arbetarna där icke hade utfört något arbete alls. Vid No. 6 hade de hållit på med att packa cylinderkolven, luftpumpskannan e t c, varför vattnet stigit över plattformen i morse. Pumpkannan hade frusit fast i pumpröret (vandringsstycket) genom att de hade underlåtit att täcka över schaktet, varför detta hade kylts ut. Detta uppehöll oss hela dagen, ehuru karlarna voro nere och blöto vad de kunde. Kylan är mycket sträng i kväll och mycket snö. Dagen har varit den kallaste i vinter.

 

19 mars (1807-03-19)

I e.m. hade vi en generalmönstring av allt vårt folk för att kontrollera, i vilka gruvor de arbetade eller vilka arbeten de utförde. - Mycket dåligt väder hala dagen, och nu i kväll måste schaktsänkarna gå hem, ty ingen kan vistas ovan jord.

 

20 mars (1807-03-20)

hela dagen i dag hava Hans Excellens och jag haft överläggningar angående de olika sätt, vi skulle kunna använda för att få fram mera kol än förut, vilket särskilt gäller båtsmännen. Det beslöts, att de skulle få order att stanna nere i gruvan, till dess de hade burit minst 2 tunnor kol eller mera, om de så önskade, och att de skulle vara nere i gruvan kl. 5 på morgonen. Undantag skulle göras vid sjukdomsfall.

 

21 mars (1807-03-21)

I morse reste Hans Excellens Greve Ruuth. Som det var helgdag, hade han sammankallat karlarna och meddelade dem, att varje båtsman skulle hava 2 korgar goda kol, innan han hade rättighet att komma upp ur schaktet. Dessutom meddelade han dem, att som de ofta (i synnerhet båtsmännen) klagade över att de icke fingo ut sina kol, skulle vid varje schakt väljas en förman, som först skulle undersöka, om deras klagomål voro berättigade, och sedan anmoda Nordblad att gå ned och undersöka saken. En avlöningslista för varje schakt skulle även lämnas till Nyman, som bokför de uppfordrade kolen.

 

23 mars (1807-03-23)

I går kväll knäcktes pumpstången i 11 tums pumpsatsen, och som denna pumpsats är något mindre än den vid Brors Backe, hade vi ingen pumpstångsgrip, som gick ned. Jag fick därför var närvarande hela natten, men var även vid glasbruket, där jag fann, att både smältaren och eldaren voro mycket försumliga, varför jag efter mycket funderande hit och dit beslöt att avskeda båda två.

- Som pumpstången var avbruten, var det i dag icke något arbete vid No. 10, men jag satte karlarna att gräva för grunden till ångmaskinen, som står vid Brors Backe, och timmermännen att taga med samma, emedan den skall flyttas. - Det är vackert väder, men skarp frost.

 

24 mars (1807-03-24)

det var läns hela dagen i 28 tums maskingruvan, och vattnet har sjunkit en hel del i No. 10, men det går långsamt, emedan vi endast hava hästar till att draga upp tunnorna. Vid Brors Backe går den gamla eller 45 tums maskinen mycket medelmåttigt. Jag var själv där sent i kväll och fann, att det icke är endast några utan många maskindelar, som helt enkelt icke kunna repareras. - I dag sattes handvinschen (jacken) upp vid det nya schaktet No. 13, där de började sänka i går, eftersom jag hade arbetare där från No. 10. - I dag satte jag in en ny smältare i glasbruket i stället för Peter Venzel, som jag avskedade med order att flytta härifrån inom 8 dagar. Detta är ett försök, ty han kanske lovar bättra sig.

 

25 mars (1807-03-25)

Fast det var läns hela förra natten och i dag vid 28 tums maskinen, och inget vatten rann till i No. 10, hade vi i kväll kl. 9 icke fått upp det med hjälp av hästvinden. Hultman påstod dock, att det skall var läns kl. 10. - I morse kl. 5 var kolskrivaren vid schaktet för att mönstra karlarna, och jag följde med honom. Kammarherre Eppingen var även där för att hjälpa honom ordna upp med polletterna eller märkena. - I kväll var det inget vatten i dammen vid No. 6, emedan maskinisten icke hade passat upp under natten, och på grund härav kunde icke alla få ut sina kol.

 

26 mars (1807-03-26)

I dag gingo alla karlarna i arbete i No. 10 och fingo upp en hel del kol. - I glasbruket tog jag en skyffel salt och lade in i 2 deglar för att se, om det skulle bliva någon skillnad i smältan.

 

27 mars (1807-03-27)

Som det är Långfredag, ligger allt arbete nere hela dagen med undantag av i glasbruket och vid maskinerna. Då i kväll allt glas var blåst, gick jag själv in och beordrade ut alla utom smältaren och glasmästaren, varefter jag åter lade in en skyffel salt i 2 andra deglar, men förbjöd dem att omtala, vad jag gjort, och att icke lägga in mera salt i nästa degel, men att till den andra degeln taga en skyffel salt. - I dag beslöt jag att stanna 45 tums maskinen i och för en grundlig reparation.

 

28 mars (1807-03-28)

I kväll det klart glas i alla deglarna samtidigt, både i dem med och utan salt. Enligt löfte gav jag mannen 5 Rdr för att han hade smält glaset på rimlig tid, och att han hade gjort det på 26 timmar. Vädret är mycket lugnt. Fingo vid gruvorna det mesta kol vi haft på en dag, nämligen 681 tunnor av alla sorterna.

 

1 april (1807-04-01)

Om de sista 4 dagarna kan man tryggt säga, att de 3 hava endast medfört besvärligheter: i söndags morse gick kondensatorventilen sönder vid 28 tums maskinen, vid 53 tums maskinen äro några av eldarna sjuka, i måndags, som var Annandag Påsk och helgdag, gick ångpannan vid No. 6 sönder, strax efter den hade satts i gång efter rensning, vid 20 tums maskinen kunde de icke få upp ångan varför vattnet i No. 10 började stiga. Jag gick från den ena maskinen till den andra all a3 dagarna. Det var 27 tum vatten på mätaren, men genom att alla maskinerna voro i gång, var det på kvällen endast 18 tum. Det tager så lång tid att draga upp dödvatten med tunnor och en häst. I morse var det 6 tum. - I måndags kväll eller snarare tisdag morgon sattes 45 tums maskinen i gång, sedan fotventilen fått en ny framdel och allt gjorts tätt, men så snart den kom i gång, märkte jag, att bottenventilen släppte vattnet, varför den byttes ut i går. - I morse stannade 53 tums maskinen för rensning av ångpannorna och reparation av parallellrörelsen.  En halv timme efter släppte bottenventilen i 45 tums maskinen åter vattnet. I dag gick jag över varje del av 20 tums maskinen och fann, att en förbindning var mycket otät genom att stativet skakade något. Efter tätning gick maskinen bra. Under tiden stod 28 tums maskinen genom att det var något fel på fotventilen, som det tog 2 timmar att avlägsna. Då gick stången till blåsventilen i 20 tums maskinen av. Tidigare hade ”F-et” till 18 tums maskinen, som hade gått sönder tack vare maskinistens vårdlöshet, reparerats. - Då pumpkannan i 11 tums pumpsatsen hissades upp, fastnade den i pumprören, och det tog 4 timmar att åter få den loss.

 

4 april (1807-04-04)

Både i går och i dag hava alla maskinerna gått mycket bra, och i schakt D är allt klart för att driva huvudorterna. För att bliva kvitt vattnet gjorde jag den stora maskinen vid Ryd klar, och detta så mycket mera som jag ville förhindra, att cylindern rostar, och dessutom behöver cisternen bliva tät. - De 3 sista dagarna har jag nästan hela dagen varit vid Brors Backe, men så äro också maskinerna där i gott skick.

 

5 april (1807-04-05)

Söndag. I dag sattes 74 tums maskinen i gång med endast 1 ångpanna för att fylla den andra. Mycket dåligt väder med mycket regn hela dagen.

 

6 april (1807-04-06)

Det har regnat hela dagen och blåst mycket hårt från sydväst, men arbetet i gruvorna gått normalt största delen av dagen. - I No. 8 började de avsänka i det lösa, lerhaltiga skitet, sedan allt timmer sats in i detta schakt i lördags. Vi laga ångpannan till 45 tums maskinen.

 

7 april (1807-04-07)

I morse stakade jag ut vagnväg tvärs över fältet till No. 6 och 10 och gjorde upp med bönderna att gräva och lägga samma för 12 skilling per famn. - Mycket vackert väder hela dagen. - Jag är tvungen att låta 3 timmermän reparera skutan ”Kohlgrufvan”, något som inkräktar på arbetet vid maskinen vid No. 10.

 

10 april (1807-04-10)

Många (d.v.s. 5 st.) av de gamla kolgruvhuggarna från No. 6 voro hemma i dag och i går på grund av sjukdom, varför vi ej fingo mycket kol. Dessutom lossnade pumpstången till luftpumpskannan till maskinen, vilket uppehöll oss 2 timmar, men kl. 10 på kvällen hade alla fått upp, vad de hade brutit löst, utom 2 båtsmän, som gingo upp före kl. 6 genom dagöppningen. - Sven började i går e.m. lägga om vagnvägen tvärs över fältet och genom Höganäs marker, och för detta arbete skall han hava 8 skilling Rgs per famn. Bönderna vid Tjärröd började även att gräva för nya vagnvägen tvärs över fältet fram till No. 6 och No. 10, för vilket arbete de skola hava 12 skilling per famn och då göra vägen fullt färdig med undantag av att jag kör fram gruset med grusvagnen, då vägen är lagd. - På kvällen återkom Holm med Erik Lundholm, en av dem som sista Mikaelidagen kommo hit från Östergötland. Han hade stulit polletter och lagt en pinne i pinnlådan för att lura förmannen på klokvantiteten. Därpå hade han rymt i går morse i stället för att gå till sitt arbete.

 

14 april (1807-04-14)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för att de mig om efter mera järn till vagnvägsräls och för att ordna med några gjutgodspjäser i gjuteriet. Hemma hade arbetet gått som vanligt. Två av de män, som arbetade i Littera D eller 28 tums maskingruvan, äro fortfarande sjuka. - Hans Excellens kom hit i dag.

 

16 april (1807-04-16)

när de i går kväll skulle byta ut 11 tums pumpkannan vid 28 tums maskinen, fastnade pumpkannan i vandringsstycket, det mest troliga är, att något järnstycke fallit ned, åtminstone förfaller det så, ty den går varken upp eller ned. Jag var där nästan hela natten, och då vi slutligen kopplade till maskinen för att draga upp pumpkannan, gick kannstången av, och där satt pumpkannan. Som karlarna voro trötta, lät jag dem gå hem, och i dag nedsattes en pumpkanna, med ringen bestruken med järnfilspån, i pumpröret ovanför det med uttagsluckan för att kunna få ned vattnet och taga bort uttagsluckan, men pumpkannan var utsliten, då vattnet var närapå nere. - Efter mycken diskussion beslöts på förslag av Hans Excellens att flytta 45 tums maskinen från Brors Backe till 28 tums maskingruvan (Littr D). Detta var på tal, innan vi satte upp den lilla maskinen därstädes, men blev icke utfört, emedan vi hoppades kunna fortsätta arbetet vid Brors Backe, men som nu är nedlagt, i synnerhet sedan det blev bestämt att anskaffa en dubbelverkande maskin från England för schaktsänkning vid Ryd, om vi icke träffa på en flöts under denna i No. 8, där underleran synes vara mycket löftesrik.

 

17 april (1807-04-17)

I dag har det endast arbetats i kolgruvorna. - Det började snöa mycket i går kväll, och det har fortsatt hela dagen, och nu i kväll är det lika kraftigt snöfall som förut. - 53 tums maskinen står i väntan på kol, varför ångpannorna och rökkanalerna rensas. Som det ligger stora mängder snö på vagnvägen, är det omöjligt att köra fram så mycket kol, att båda maskinerna kunna hållas i gång.

 

18 april (1807-04-18)

Hela f.m. har det varit lika svårt väder som förut med hård vind hela natten, NO och NNO, med mycket snö ända till kl. 12 i dag, varefter det har varit omväxlande vackert och snöbyar. I kväll är det ganska lugnt, men samma vind och sträng kyla som januari. - Vi hava nu fått så mycket kol framkört till Brors Backe, att 45 tums maskinen varit i gång till i dag på morgonen, men i dag har det varit ogörligt. På grund härav har vattnet stigit i No. 10. - Hos Lundstedts har det varit gräl mellan båtsmännen och vårt gamla folk, men jag är ännu icke fullt på det klara med hos vilka största felet ligger.

 

19 april (1807-04-19)

Söndag. I kväll gick jag över till Kammarherre Eppingen, som föreföll mycket missnöjd över att jag ej hade straffat den pojke, som hade varit orsaken till grälet, men jag svarade, att jag icke hade funnit honom vara skuld till mera än att han borde få plikta 2 Rdr till sjukkassan, men om det kunde bevisas, att han hade använt det järnstång, med vilken man hade måttat ett slag mot en av båtsmännen, skulle jag bestraffa honom uppe på kolhögen och sedan avskeda honom. - I dag på f.m. voro vi därför på kontoret, Löjtanten och jag, och höllo förhör både med båtsmännen och vårt eget folk, men jag kunde icke finna, att pojken hade gjort sig skyldig till att hava måttat ett slag med järnstången eller att han ens hade sett denna, men väl att han hade knutit näven mot båtsmannen, varvid denne knuffade omkull pojken. Fortfarande lika svårt väder som förut i vinter.

 

20 april (1807-04-20)

I morse hade vattnet stigit i No. 12, förmodligen emedan Brors Backe stod av brist på kol, som icke kan köras dit på grund av den myckna snön. Vi voro även tvungna att få ångpannorna rensade vid 28 tums maskinen, vilket även bidrog till att vattnet steg. Vädret är lika kallt som förut och vinden nordostlig.

 

23 april (1807-04-23)

I morse stakade jag ut ett avloppsdike genom fältet öster om den gamla gruvan för att leda bort den stora mängder dagvatten, som finnas där. - De 2 sista dagarna har det varit stillestånd i båda gruvorna på grund av vatten, men i dag har allt gått bra. - Det är fortfarande så kallt, att inga som helst vårtecken kunna skönjas. I hela skogen finnes icke en knopp på träden. Alla äro åter i arbete med vagnvägen, och jag har inställt arbetet i No. 12 för att få folk till grävning av diket och för framforsling av timmer till den plats vid sjön, där bryggan skall byggas. Vid No. 8 äro de alla klara att börja borra i morgon.

 

24 april (1807-04-24)

I e.m. fick jag i gång maskinen vid No. 10. - 13 båtsmän äro sysselsatta med diket. De övriga hade jag vid sjön för att föra upp timmer till vagnvägen och bryggan. - Det är fortfarande mycket kallt i luften och inga vårtecken. På grund härav är det mycket sjukt bland folket.

 

25 april (1807-04-25)

I dag är allt som det skall vara vid gruvorna. I No. 6 är dock sugröret sprucket, men vi kunna icke taga upp det i morgon, emedan vi måste rensa orterna och dunten.

 

26 april (1807-04-26)

Söndag. Vid No. 10 fick jag i e.m. upp linskivorna och linorna lagda på dem för att i morgon uppfordra kol och det vatten, som står i dunten, och på så sätt prova maskinen och lära pojkarna bromsa densamma. I dag vackert väder. - I kväll var sugröret i No. 6 så dåligt, att pumpen icke tog vatten, varför jag gav order att hålla vattnet nere med tunnorna till slutet av veckan, så vi måste taga upp pumprören.

 

27 april (1807-04-27)

I morse gick jag till schaktet strax efter kl. 5 och fann, att vattnet i No. 6 hade stigit i stället för sjunkit, varför jag lät dem taga till de stora tunnorna, och i kväll hade sjunkit 12 tum, vilket är mycket med hänsyn till den stora ytan i No. 6. - Vid No. 10 var jag tvungen att själv stå vid styrelseverket till kl. 12, ty pojken var icke van att reglera maskinens gång, och så jag lät honom försöka, bräckte han sönder styrelseverket tvenne gången, men fram mot kvällen kunde han sköta maskinen mycket bra. Chisholm hjälpte honom en stund på e.m. I dag kan man säga, att vi hava den första vårdagen i år, men det finnes inga knoppar eller löv på träden fast sent på året.

 

28 april (1807-04-28)

Då jag i morse fann, att det icke var läns i No. 6, beroende på den mängd dagvatten, vi hava, och dels på att tunnorna gått sönder i natt, satte jag karlarna till att taga upp pumprören och sätta ned ett 6 tums vandringsstycke och ett sugrör i stället för det sugrör, som hade spruckit. De gruvkarlar, som icke behövdes där, satte jag till att sjösätta ”Kohlgrufvan”, som hade blivit reparerad efter strandningen under julstormen. I kväll äro alla pumprören utom sugröret uppe, och det nya sugröret och vandringsstycket äro nere. - I dag hava vi även haft oturen att bliva mycket uppehållna vid No. 10 på grund av att ”the horsefoot” bröts från där den hade blivit fastlödd inne i sänkröret, varefter en trasbit eller segelduksbit hade blåst ut från ångpannan och in i regulatorventilen.

 

30 april (1807-04-30)

Sedan alla pumprören satts ned, kom maskinen i gång  i går kväll kl. 9. Vid No. 8 har maskinen gått bra hela dagen. - Gruvkarlarna vid No. 6 hava satt ned pumprören och rensat avloppsdiket till sjön. I kväll är det läns i No. 6. Hästvinden har även flyttats från 28 tums maskingruvan till No. 9, och vid No. 10 var det i dag flera uppehåll, emedan maskinisten Holm hade satt fast regulatorn med segelduk, som sedan hade kommit in i ventilen. Måste lägga trärännor från E-gruvan till dammen.

 

1 maj (1807-05-01)

I morse fick jag ned karlarna i No. 6, sedan plattformen åter lagts ut efter det att vi i går kväll rensat dunten. Båda maskinerna gingo mycket bra hela dagen, men som jag var rädd för att vattnet i dammen vid No. 10 skulle tryta och det icke var läns i No. 9, lät jag de karlar, jag kunde undvara, pumpa vatten från E-gruvan. - Hans Excellens kom hit till middag i dag. - Det är mycket vackert väder, men det behövs regn för att det skall bliva vår.

 

2 maj (1807-05-02)

I morse hade vi karlarna nere i No. 9, men kl. 9 kom det en träbit i tryckverkets bottenventil, vilket stannade maskinen, och karlarna måste gå upp och stanna uppe till

vid 6-tiden i e.m., då de åter gingo ned. På grund härav blev det mycket litet kol. Vid No. 10 och 6 har det gått bra hela dagen.

 

4 maj (1807-05-04)

I morse gingo karlarna ned i No. 9 och arbetade där till kl. 2 e.m., men de blevo mycket hindrade genom att hästvinden gick sönder. Vid No. 10 och No. 6 har allt gått mycket bra hela dagen. - Det är mycket vackert väder, men det behövs regn för att det skall bliva vår.

 

5 maj (1807-05-05)

Som inloppsröret till cylindern vid No. 10 satt lös, hindrades arbetarna där i dag, men karlarna gingo ned litet senare i kväll och fingo ut sina kol. - Oaktat karlarna i No. 9 vore nere hela dagen, bröto de endast 8 korgar kol i huvudorterna.

 

6 maj (1807-05-06)

Ingenting särskilt i dag. Karlarna i No. 9 gingo icke ned förrän kl. 1 i e.m.

 

9 maj (1807-05-09)

Som bottenventilen i 11 tums pumpsatsen vid 28 tums maskinen icke fungerade och pumpkannan hade fallit ned, ansåg jag det vara bäst, eftersom det är helgdag i morgon, att börja redan i dag med att taga upp dem, vilket vi gjorde och försökte få upp pumpkannan med en krok, men lyckades icke, oaktat jag stannade där hela natten. Jag fick upp den till överkanten av vandringsstycket, där den nu sitter. Antagligen har tvärstången i mitten gått av. - Nu på söndagskvällen den 10 kl. 10 ansåg jag det nödvändigt att låta folket gå hem och vila till kl. 2 i morgon bittida.

 

11 maj (1807-05-11)

I morse avreste Hans Excellens härifrån. Kl. 8 fingo vi i gång maskinen med en pumpkanna nedsatt i vandringsstycket, att tjänstgöra som bottenventil, vilket går bra. Vid No. 10 blevo arbetarna uppehållna något genom att de måste ösa vatten, men arbetet i gruvan pågick hela dagen. - Mycket kallt och blåsigt väder, vilket gör, att många äro sjuka. Icke mindre än 48 arbetare ligga sjuka i sina hem eller på sjukstugan.

 

12 maj (1807-05-12)

I dag fortgår allt arbete som vanligt. Det var icke många, som grävde grunden för 45 tums maskinen, emedan de lastade skutan med kol och expedierade Hans Excellens´ slup med vicker till hästarna. - Det har blåst mycket kallt hela dagen, och jag är mycket sjuk i svår förkylning.

 

13 maj (1807-05-13)

Nödsakad att stanna inomhus hela dagen på grund av min förkylning, som synes snarare bliva sämre än bättre. - De hava träffat på berg i borrhålet i No. 8 under 4 famnar 1 fot av grått och brunt material.

- Vi hava fått litet regn i dag, men det är fortfarande kallt i luften och ännu icke löv på träden.

 

14 maj (1807-05-14)

I dag var jag tvungen att stanna inne på grund av min förkylning och litet feber. Det är så många sjuka på grund av det dåliga vädret, att alla våra arbeten bliva uppehållna. Enligt doktorns rapport äro icke mindre än 43 arbetare sjuka i dag. Berget (sandstenen) upphörde i dag i No. 8, och nu hava vi brunt material i botten och hava borrat 4 fot i detta.

 

15 maj (1807-05-15)

I dag kunde jag åter gå ut och besökte alla arbetsplatserna, även lantegendomen. - Det är ganska milt i kväll, men icke så varmt som det vanligtvis är vid denna årstid. - Förmännen klaga mycket över att båtsmännen äro så lata, att de hellre vilja vara nere i gruvan hela natten än att taga upp sina 2 tunnor per man. Karlarna från No. 9 hålla fortfarande på att avsänka i No. 13, emedan det icke är läns i 28 tums maskingruvan, emedan bottenventilen är otät.

 

16 maj (1807-05-16)

I morse lät jag taga upp bottenventilen i 28 tums maskingruvan, men var tvungen att sätta den igen lös ovanför den pumpkanna, som förut satts ned för att tjänstgöra som bottenventil. Den stora maskinen vid Ryd har gått hela dagen.

 

18 maj (1807-05-18)

Som det i dag är Annandag Pingst, har inget arbete utförts med undantag för utbyte av pumpkannan i 18 tums pumpsatsen vid Ryd.

 

19 maj (1807-05-19)

I morse upptäckte jag, att 18 tums pumpkannan vid Ryd åter var mycket dålig, och anledningen visade sig vara, att då de hade satt på nya pumpstänger den ena gången efter den andra, hade de gjort dem så mycket kortare, att pumpkannan slår upp ovanför vandringsstycket, då maskinen slår in i byggnaden. Som en skuta, tillhörande Hans Excellens, skulle lasta kol till Ystad, lät jag den stora maskinen stå och satte i gång 45:an, så att alla pråmarna kunde forsla ned kol till sjön. - Efter helgdagarna har arbetet pågått som vanligt i gruvorna. Vi hava träffat på berg i borrhålet No. 8, som borrarna förmodar vara sandsten, men vi hava ännu endast borrat 3 tum.

 

20 maj (1807-05-20)

I dag kommo borrarna igenom sandstensbandet och fingo en brun eller snarare rödaktig lera i botten. Fortfarande mycket litet kol, emedan så många av de gamla kolhuggarna äro sjuka. Murarna arbeta på grunden till 45 tums maskinen, och bönderna köra sten med endast ett par av sina hästar, men ett par av våra hästar hjälper till. Timmermännen, som är o vid vagnvägen, satte jag till att lägga en sidoväg till No. 6 och reparera vägen till Litt. D eller 28 tums maskingruvan, så att vi skola kunna köra dit med kol eller grusvagnen.

 

21 maj (1807-05-21)

I morse knäcktes pumpkannstången i 7 tums pumpsatsen vid 18 tums maskinen, och vi försökte hela dagen att få upp den. Som härtill kom, att bottenventilen i 11 tums pumpsatsen var dålig, rann vattnet in i stupningen och östra schaktsorten i No. 10, men utan att förorsaka något uppehåll i arbetet. - I dag är vädret vackert och varmt. Börja plöja med ett par hästar på enskiftet eller åkern, tidigare hade vi jämnat av alla små kullarna med den plog, som vi förra året använde för samma ändamål.

 

22 maj (1807-05-22)

I dag fingo vi ned vattnet till cisternen i den stora maskingruvan vid Ryd, oaktat vi endast hade kört de sista 2 dagarna och då endast om dagarna med 2 ångpannor. Jag mätte, huru mycket vattnet stiger på en minut, om maskinen står, och fann det vara 8 tum. - 18 tums maskinen sattes i gång i kväll. Det är svårt att få bönder till kröning av sten till fundamentet till 45 tums maskinen, emedan det är mitt i såningstiden.

 

23 maj (1807-05-23)

Då jag i dag på f.m. efter att hava varit på enskiftet kom upp till No. 10, fann jag flera av karlarna vara uppe, och på en fråga om anledningen svarade de, att luften var så dålig, att de icke kunde arbeta. Många fler nere i schaktet önskade få komma upp, men Hultman, som höll på med att tända ”lyktan”, ville icke tillåta dem detta, emedan han förmodade, att luften snart skulle vara bättre - Jag frågade efter Nordblad, som de sade hade gått hem för att taga på sig gruvkläderna. Då jag blev ond på Hultman, för att han inte talat om för mig, att luften var så dålig, skyllde han på Nordblad, ty han hade bett honom meddela mig. Jag ordnade med ett vattenfall eller dusch under 2 timmar, varefter gruvan var ren, då jag gick ned. Jag hade emellertid skäl att tro, att de hade satt in luftdörren i returorten utan att taga ned den i genomslaget, där luften skulle gå igenom.

 

24 maj (1807-05-24)

Söndag. I dag vidgades öppningen från ”lyktan” ut i schaktet i No. 10, och lyktan höjdes, ty den hade satts för låg. Det utfördes nämligen medan jag var borta från gruvan, och Nordblad borde hava övervakat arbetet. Nu i kväll förefaller luften vara mycket bra.

 

25 maj (1807-05-25)

I morse gick jag igenom båda gruvorna, där luften var utmärkt. Jag gick även över en del av bergrummen för att undersöka dem.

 

26 maj (1807-05-26)

I dag kom Hans Excellens åter hit. Vi funno mycket fin kvadersandsten i botten av borrhålet i No. 8, men hava endast borrat oss ned 19 tum.

 

27 maj (1807-05-27)

I dag borrade vi 7 fot i samma sandsten i No. 8. I går utbyttes bottenventilen i 7 tums pumpsatsen vid 18 tums maskinen, och då ventilen kommit ned, ville pumpsatsen icke taga vatten, varför det är mer än troligt, att vandringsstycket har spruckit, emedan det var mycket dåligt innan, och så mycket mera som karlar påstå, att vad de kasta ned i denna pumpsats, kommer upp i den andra. Jag gav order att taga upp ventilen, och, om den var hel, att draga upp pumprören, men just som de skulle börja härmed släppte den lösa bottenventilen i 11 tums pumpsatsen vattnet, och de arbetade hela natten med att få upp den. I dag på f.m. var emellertid maskinen åter i gång och allt bra. I gruvorna är allt som vanligt.

 

29 maj (1807-05-29)

I e.m. har antingen bottenventilen i 18 tums pumpsatsen släppt vatten eller också är snyftkranen mycket dålig. De skola taga upp dem i morgon. Alla borrstängerna skola tagas till smedjan för att rätas. Mycket lerhaltigt material i dag. Sandsten fortsätter. Började i dag köra kol till sjön med de stora kolvagnarna, och på bryggan körde vi med skottkärror kolen ombord på skutan ”Kohlgrufvan”.

 

31 maj (1807-05-31)

Söndag. Som timmermännen hade gjort kröken på vagnvägen för tvär, lät jag dem lägga om den. - Det är mycket vackert väder, men för gräset behövs regn.

 

1 juni (1807-06-01)

På grund av ett meddelande, jag fått, gick jag i kväll upp till Väsby och bad om tillåtelse att få söka efter järn, som hade stulits i Höganäs. Sedan jag erhållit detta och lämpliga vittnen, hittade jag hos Per Bengtsson en slägga, en järnstångsbit och en stor smideshammare, som jämte litet sjömansgarn han sade sig hava fått av murare Nordbergs dotter. Han fick order att taga med sig allt detta till kontoret.

 

2 juni (1807-06-02)

Som bönderna fingo veta, att jag varit i Väsby i går kväll, gick jag upp kl. 4 i morse, tog Herr Björnbeck med mig och for genom Plöninge, Visby, Ingelsträde och Ornakärr, och på de 2 sistnämnda platserna funno vi mycket järn.

 

3 juni (1807-06-03)

I dag kommo flera bönder hit med det järn, som jag hade hittat, och sedan jag talat med Hans Excellens härom, skickade jag efter Länsman, som fick deras namn för att anklaga dem för att hava mottagit stulet gods.

 

5 Juni (1807-06-05)

I går hade jag icke tid att skriva, men ingenting särskilt har hänt med undantag av en avbruten pumpstång vid 28 tums maskinen. Den togs upp, och maskinen kom åter i gång. - Vackert väder, men fortfarande inget regn.

 

12 juni (1807-06-12)

Hela denna tid hava vi varit sysselsatta med att flytta 45 tums maskinen. I förrgår regnade det litet, även i går och i dag på f.m., varför murarna icke kunde arbeta, och i dag blåste det så hård västlig eller nord-västlig vind med regn, att de icke kunde stå uppe på ställningen och arbeta på skorstenen. F.ö. går arbetet mycket bra. I dag var jag nere och mätte både i No. 6 och No. 10.

 

16 juni (1807-06-16)

I dag på f.m. fingo vi upp cylindern till 45 tums maskinen och en av skorstenarna till avsedd höjd samt började fogstryka samma, men en av murarna är sjuk i feber och en annan måste sättas att mura upp en eldstad till den nya ångpannan för 28 tums maskinen. Nu äro 4 av 16 tums pumprören nedsatta. - Både sädes- och höskörden ser i år ut att bliva bättre än på flera år här i trakten, ty vädret har varit varmt och vackert, och i söndags regnade det hela dagen. - Det är fortfarande sandsten i No. 8 - den liknar mycket vår slipsten - men det lerhaltiga materialet ovanför faller ned och hindrar borrningen mycket.

 

17 juni (1807-06-17)

I dag mätte jag huru mycket vattnet stiger i den stora maskingruvan vid Ryd, så det var vid ringen ovanför cisternen, och fann, att det på 2 minuter steg 12 tum.

 

19 juni (1807-06-19)

När borrarna i morse hade borrat 21 tum, gick pumplinan av i borrhålet med pumpkannan hängande i linan. Jag skickade dem en skruv att taga upp pumpkannan med, men mannen vid vinschen släppte ned skruven så hastigt, att den fastnade i hålet, där den fortfarande sitter.

 

20 juni (1807-06-20)

I dag hava karlarna försökt hela dagen att få upp pumpkannan, man endast lyckats få upp största delen av linan. - Vädret är mycket blåsigt med regn och hagel. Vinden nordvästlig eller nordlig. Detta väder uppehåller murarnas arbete.

 

21 juni (1807-06-21)

Söndag. I dag reste Hans Excellens till Marsvinsholm, sedan vi talat en hel del om att betala arbetarna varje kväll. Enligt mitt förslag skulle det ske genom att använda polletter av koppar i olika valörer, vilka även blev vårt beslut, och jag skulle börja så snart som möjligt.

 

23 juni (1807-06-23)

Det blåser fortfarande frisk nordlig vind. - ”Neptunus” lastas i dag för Nidingens fyr.

 

25 juni (1807-06-25)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest på kvällen den 23 för att höra efter, om jag kunde få köpa koppar till poletterna, men det fanns ingenstans. Som jag hade tillfälle att få en båt till Helsingör, reste jag dit och återkom i går. Som jag visste, att Kapten G. Pattersson låg på redden och jag önskade träffa honom, gjorde jag det. Flera av karlarna hava sagt upp sig för avflyttning, men jag hoppas, att de flesta skola stanna. - Pumpkannan är ännu icke uppe ur borrhålet. En stor mängd vatten kom upp ur borrhålet och var salt, med det varade endast en dag, och nu är borrhålet som förut.

 

30 juni (1807-06-30)

Som jag finner, att vi snart måste inställa arbetet vid 45 tums maskinen och vi även behöva salmiak, reste jag till staden för att hämta detta, men röret till maskinen var icke tillverkat. Jag fick löfte att få det i morgon. Hemma går arbetet mycket bra, men flera av pionjärerna äro sjuka. - I går kommo de första engelska transportskeppet förbi med trupper.

 

2 juli (1807-07-02)

I dag sattes 45 tums maskinen åter i gång efter att hava blivit flyttad till 28 tums maskingruvan och gick mycket bra, ty den var tät överallt och bra uppsatt. I går mätte jag vattnet vid den övre cisternen i den stora maskingruvan vid Ryd, och det steg 5½ tum per minut.

 

3 juli (1807-07-03)

Hans Excellens kom hit i dag, och Kammarherre Eppingen återkom efter att hava legat sjuk i staden en längre tid. - Som pumprören hava sjunkit ned på det lösa materialet i botten vid 45 tums maskinen, stannades denna för att öka på med ett stycke nytt pumprör, och när detta var gjort, sattes maskinen åter i gång i e.m.

 

4 juli (1807-07-04)

Lät lotta ut de kolhuggare, som skola arbeta i No. 9, så att de äro klara att börja där om måndag. - F.ö. ingenting nytt.

 

5 Juli (1807-07-05)

Söndag.

 

6 juli (1807-07-06)

Då folket i morse skulle gå ned i No. 9, var det icke läns där, emedan pumpkannan vid 45 tums maskinen hade släppt vattnet och maskinkarlarna hade icke fått i gång 28 tums maskinen i god tid. Arbetarna gingo ned kl. 11, men maskinen blev icke klar förrän i kväll. - Vädret är anmärkningsvärt kallt för denna årstid med blåst och regnskurar.

 

8 juli (1807-07-08)

I morse voro alla nere i No. 9, för vilka det fanns plats i huvudorterna. Alla övriga arbeten som vanligt. I går den 7 stannades den stora maskinen.

 

10 juli (1807-07-10)

Som vi i dag hade mycket vackert väder, lastade vi den stora briggen hela dagen. - En av karlarna i No. 9 äro sjuk. - Satte ned borrlådor i No. 8 att borra igenom för att slippa draga upp vatten, då vi borra.

 

14 juli (1807-07-14)

I går natt hade maskinskötaren låtit en saxsprint falla ut från en av bultarna i ändan av parallellrörelsen, varigenom kolvstången böjdes. Jag lät därför höja bimmen för att minska påkänningen på denna bultförbindning. Anledningen till att bimmen satt lågt var att maskinen först var avsedd för en cylinder med öppen överdel jämte luftpump och kondensor. - I borrhålet i No. 8 är det mycket hård sten i botten, att döma av mejseln synes det vara en järnknuta.

 

15 juli (1807-07-15)

Då karlarna i kväll hade slutat i No. 9, lät jag byta ut pumpkannan i 45 tums maskinen, och en undersökning av maskinen visade flera fel: kondensorventilen öppnade sig icke tillräckligt, och på flera ställen var det icke lufttätt

 

20 juli (1807-07-20)

I dag sattes 53 tums maskinen åter i gång, och under den tid den har stått, har vattnet runnit i stupningen i No. 10. Finner att karlarna i No. 9 äro mycket tröga att bryta kol. Det ser ut, som om de vilja, att jag skall betala dem bättre, men detta låter sig icke göra, ty jag kan icke giva dem mera än 5 skilling per korg antingen det är goda kol tagna nere på botten eller i taket. - Satte Chisholm och Sohlberg att byta i huvudorterna.

 

22 juli (1807-07-22)

I går morse gjorde kolhuggaren i den norra huvudorten i No. 10 genomslag till bergrummet vid nästa ort, där det stod vatten. - Jag hade förra torsdagen givit order om att borra i förväg, men förmannen, som trodde, det var mycket litet vatten, hade icke utfört den. Härtill kom emellertid det vatten, vi hade förut genom att maskinen vid Brors Backe stod, och följden blev att vi måste inställa arbetet hela dagen. I dag hade vi 240 tunnor goda kol och 450 tunnor sämre kol, d.v.s. i allt 690 tunnor, vilket är det mesta som brutits här på en dag. - Att karlarna få betalt varje kväll är högst sannolikt anledningen till att det arbeta bättre.

 

31 juli (1807-07-30)

Under de gångna dagarna har ingenting särskilt hänt. I tisdags bytte vi ut 16 tums bottenventilen vid 45 tums maskinen, och i söndags rensades ångpannan och rökkanalerna. Vi hava under hela veckan haft mycket hård sten i borrhålet i No. 8.

 

2 augusti (1807-08-02)

Söndag. Medan jag var i kyrkan i dag, kom Mr. Wm Losh från Newcastle hit. Vi gingo över hela anläggningen, och han uttryckte sin beundran över huru mycket huru gjort. På e.m. kommo 12 engelska linieskepp och ankrade här utanför.

 

4 augusti  (1807-08-04)

I går återkom jag från Hälsingborg, där jag hade varit i sällskap med Mr Losh, och fann att flera kolhuggare hade varit hemma, men i dag har allt gått mycket bra. I går avseglade de 12 engelska linieskeppen jämte en fregatt, som var med dem, till Helsingörs redd.

 

12 augusti (1807-08-12)

I dag mottog jag ett brev från Hans Excellens med inneliggande brev från Herr Bagge med yttrande från Mr. Watson angående borrning på stigningen, vilket är så orimligt, att det icke fordrar något svar. Det orimliga i uttalandet måste bero på att Herr Bagge icke helt har förstått Mr. Watson. Han säger nämligen, att man mycket väl kan finna kol under granit eller gråberg. Det är troligt, att dessa förkastningar norr om Tjärröd ligga nära utkanten av kolfältet, i synnerhet som vi där se en endast ca 10 famnar flöts, som sedan går upp i dagen. En uppåtriktad förkastning gör, att den försvinner helt och hållet

 

17 augusti (1807-08-17)

Återkom i e.m. från Hälsingborg, dit jag reste i går i avsikt att gå ombord på den flotta, som ligger på Helsingörs redd, men den hade seglat den 15. Under avtagande att detta skulle förebåda en landstigning av engelska trupper, for jag till fisklägret Råå, där jag fick en båt och for över till ön Ven, dit jag ankom på e.m. Härifrån kunde vi se, att trupperna voro i land vid 6-tiden på e.m. lättade flottan ankare och avseglade mot Köpenhamn. Det föreföll, som om det icke hade lossats ett enda skott från någondera sidan under landstigningen. Samtidigt siktade även den andra flottan från Stralsund.

 

21 augusti (1807-08-21)

Stenen är mycket hård i borrhål No. 8, och där faller ofta ut småbitar, varigenom borrningsarbetet går mycket långsamt framåt. - Båtsmännen och pionjärerna arbeta icke så bra som förut, vilket minskar vår kolbrytning. - I kväll var valvet över fönsterglasugnen färdigt. Skutan ”Galathea” var i morse lastad med nära 2400 tunnor kol och är nu klar att avsegla till Stockholm.

 

26 augusti (1807-08-26)

Under de gångna dagarna har ingenting särskilt utförts vid Gruvan. I dag var jag i Hälsingborg. Direktör Wm Chalmers och Landshövding S. af Forselles hade kommit till sammanträdet. Hans Excellens skulle resa från Marsvineholm i morgon och återvända i slutet av nästa vecka.

 

29 augusti (1807-08-29)

Var i dag på e.m. i Hälsingborg och mötte min son och Mr. Hendersson, som Mr. Watson hade skickat över hit för att se på Gruvan. Han är en ung man, endast 25 år gammal.

 

31 augusti (1807-08-31)

Återkom från Hälsingborg och fann allting i god ordning.

 

4 september (1807-09-04)

Under de gångna 4 dagarna har ingenting särskilt hänt. Mr. Henderson och jag gingo ned i gruvorna för att se på flötsen. Han påpekade, att det var mer än troligt, att lerlagret möjligen tunnas ut mot stupningen och kolet kommer i full mäktighet.

 

5 september (1807-09-05)

I dag körde jag i sällskap med Mr. Henderson till Kullen, emedan Mr. Watson hade önskat, att han tillsammans med mig skulle studera de olika geologiska formationerna i grannskapet.

 

6 september (1807-09-06)

Söndag. I e.m. foro vi ända till Domsten, där jag visade Mr. Henderson, att kolförande bergarter uppträda tätare än mot norr och att det därför är klart - vilket jag ofta har framhållit förut - att ju längre mot söder vi komma, desto mera närmare vi oss mitten av kolfältet.

 

9 september (1807-09-09)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest med Mr. Henderson för att studera de olika bergarter längs kusten till staden. - I går kväll kommo 3 officerare från engelska armén.  - Vid Gruvan är allt som vanligt.

 

12 september (1807-08-12)

I kväll var borrhålet i No. 8 åter rent från det material, som hade pressats ned av den borrstång, som tappades i hålet för 2 dagar sedan. - De 3 sista dagarna har vädret varit mycket grått.

 

14 september (1807-09-14)

I går höll jag förhör angående tvenne gräl, som hade ägt rum bland vårt folk, men fick icke de upplysningar, som krävdes för att fälla en dom. I dag hade vattnet stigit i No. 6, beroende på att pojken hade låtit maskinen hålla kvar pumpkannan för länge i underläget eller ock gjort så, att den fastnade i vandringsstycket. Oaktat arbetarna, som bröto ut pelare, hade plats tillräckligt att lägga sina kol, gingo de flesta av dem, innan det var läns.

 

15 september (1807-09-15)

I dag var jag nere och mätte i No. 6 och No. 13. - Direktör Wm Chalmers och Landshövding S. af Forselles kommo hit i dag i sällskap med Hans Excellens Greve Ruuth och Kammarherre Eppingen, då sammanträdet började. Mr. Hendersons rapport lästes av ägarna, och den innehöll i huvudsak, vad vi många gånger talat om, innan vi upptäckte den mäktiga flötsen, nämligen att borra mot stupningen eller på södra sidan om Kulla Gunnarstorp.

 

18 september (1807-09-18)

I går reste Direktör Wm Chalmers och Landshövdingen S af Forselles härifrån. - Satte ut ett borrhål eller snarare började sätta ned en sänktrumma väster om dem stora maskingruvan vid Ryd för att undersöka kolet samt för att använda trumman vid avsänkningen av ett annat schakt, om vi bestämma oss för att utvinna kolet därstädes och bygga en ny maskin. I går skickade vi enligt order 80 tunnor kol ombord på H.M.S. ”Valorous”. - Här är mycket regnigt väder. - Alla arbeten fortgå som vanligt. På sammanträdet beslöts bl.a. att giva 10 Rdr i städjepengar till var och en av våra gamla arbetare, som önska binda sig för 4 år, och till nya arbetare 3 Rdr för det första året samt, om vi efter 6 månaders försökstid önskar behålla dem, ytterligare 7 Rdr för de följande 3 årens anställning. - I dag måtte jag, huru hastigt vattnet stiger på 15 famnars djup i Brors Backe schakt., och fann, att det steg 2 fot 5 ½ tum per minut.

 

21 september (1807-09-21)

Under de gångna dagarna har ingenting särskilt utförts. Borrningen i Nr. 8 går mycket långsamt beroende på att löst material faller ned i hålet. 8 man från No. 13 voro hemma och flera från No. 10. Under dessa 3 dagar har det regnat hela tiden.

 

22 september (1807-09-22)

I kväll hade jag alla gamla arbetare utom 3 på kontoret och anställde de flesta för 4 år på villkor att de fingo 10 Rdr i städja per man. Övriga villkor som förut.

 

25 september 1807-09-25)

I dag har det regnat hela dagen. När vi i går kväll skulle dämma 28 tums maskinen, föll bottenventilen ned genom ventilsätet, och som 45 tums maskinens luftpumpskanna samtidigt var uppe för reparation, var vattnet knappast nere i morse, men att karlarna voro nere, dock inga i stupningen. När några arbetare hade slutat arbetet i e.m., gick axeln till blåsventilen av, vilket stannade maskinen under några minuter, varunder de övriga gingo upp. Då jag hade förmannen uppe i kväll, fick jag veta, att de hade icke kommit upp på grund av vattnet och att de icke heller ville gå ned igen, oaktat maskinen var i gång med en annan blåsventil. Han skulle därför i morgon meddela arbetarna, att de, som icke hava 2½ tunnor goda kol per dag, skulle få ett avdrag av 1 korg i No. 9 och icke tillåtas att gå upp i de andra schakten.

 

1 oktober (1807-10-01)

I morse hade vattnet stigit i No. 9 och även i No. 6. I det förra berodde det på att maskinisten Holmstedt hade låtit varmvattenspumpen gå, tills ångpannan var torr, och därefter hade saxsprinten ovanför luftpumpskannan fallit ut. Vid No. 6 var luftpumpskannan till reparation, och som karlarna voro vid 28:an och 45:an, kunde Byström först i dag på morgonen undvaras för att ställa allt till rätta. - I dag är vädret mycket vackert. - I går började vi med 2 cylindriska tjärugnar för tillverkning av koltjära. Avsikten härmed är att elda med askan från goda kol tillsammans med de sämsta kolen, av vilka vi nu hava stora kvantiteter.

 

7 oktober (1807-10-07)

I dag på f.m. återkom jag från Hälsingborg, sär jag var hela gårdagen tillsammans med Major Silfversparre. Vi anställde prov med en kupolugn, som jag hade konstruerat efter en ritning av en ugn med större dimensioner, som jag hade fått av Mr. Wm Losh, Newcastle. Smältningen syntes gå ganska bra. Järnet kom ned på en halv timme, men vi hade lagt botten för lågt, så att järnet fastnade på botten. F.ö. bestod chargen av 12 skålpund järn och 4 skålpund koks. - I e.m. kl. 2 slog en av maskinarbetarna vid namn Johannes Byström ihjäl sig vid ett fall ned i 28 tums maskinschaktet. Detta var en stor förlust för oss, ty han hade varit maskinarbetare i 9 år och var mycket skicklig, men förfaller till dryckenskap, vilket nu blev orsaken till hans död.

 

9 oktober (1807-10-09)

I dag var det läns i alla gruvorna, men endast 5 korgar kol togos ut av alla båtsmännen i No. 10. - Både i går och i dag har det verkligen varit mycket ruskigt väder med regn och storm från NV och VNV, som förde bort den brygga, från vilken vi köra ombord kolen. ”Jägaren” var nära att driva i land, ty den hade förlorat sitt bästa ankare, men vi fingo ut ett annat, som den nu ligger för efter att hava drivit en hel kabellängd.

 

10 oktober (1807-10-10)

I morse kl. 5 läckte vattnet ut genom pumprörsförbindningen i 16 tums pumpsatsen vid 45 tums maskinen, vilket uppehöll No. 9 hela dagen, innan förbindningen var reparerad. Därför skickades alla de karlar, som kunde arbeta vid maskiner och vinschar, till No. 13. - Fortfarande dåligt väder.

 

11 oktober (1807-10-11)

Söndag. I morse kl. 6 sattes 45 tums maskinen åter i gång. - Byström begrovs i dag.

 

12 oktober (1807-10-12)

Som karlarna i går hade varit berusade och slagits hos Råbergs, hade jag dem uppe på kontoret i kväll jämte Landsfiskalen, ett slags Överpolismästare, och vi förhörde dem angående grälet. Detta brännvinsdrickande har verkligen gått till en sådan överdrift, att några medel måste tillgripas för att få ett slut på detsamma, ty i annat fall blir folket alldeles fördärvat.

 

13 oktober (1807-10-13)

Idag var det mycket vackert väder, men vattnet var för högt för att vi skulle kunna arbeta med vagnvägsbryggan. Jag lät därför timmermännen göra i ordning kanalbryggan, eftersom vi från de måste lasta Ola Anderssons skuta med lera. Det gick för hög sjö i dag för att kunna lossa de återstående plankorna, som ännu äro ombord. Karlarna få fortfarande inga kol. Det måste bero på deras superi. Att skylla på det hårda berget är icke rätt, ty Lindahl bryter dagligen i huvudorten i No. 9 4 korgar goda kol och karlarna i arbetsorten 2 ½ korg. Hedström, som ej var berusad i söndags, bröt i måndags 4 korgar i No. 10, och i lördags hade han 6 korgar.

 

15 oktober (1807-10-15)

I går kväll kom Ola Holm hem med 31 män och pojkar från trakten av Falköping. - Sysselsatta med att få i ordning kärrbryggan för att kunna lasta kol. Olof Andersson lastar lera i dag. - I dag voro vi nere i No. 9 och No. 10 och mätte eller satte ut en ny gruva från den förra, 50 famnar från giman av schaktorten och med samma syftning som denna, d.v.s. Ost 1 3/4 ° Syd.

 

18 oktober (1807-10-18)

Söndag. Vi hava offrat mycket tid på att anskaffa bostäder m.m. till de nya karlarna, och de förfalla vara ganska nöjda, men de talade om, att de i Ängelholm hade blivit skrämda av pionjärer, som hade rymt härifrån och med vilka de hade talat.

 

19 oktober (1807-10-19)

I dag voro alla de nya männen nere. Vi hade några herrar från staden här på middag tillsammans med Hans Excellens, som kom hit i går kväll. - Vattnet var uppe i No. 9, emedan de hade bytt ut både pumpkanna och bottenventil samt satt ned en av pumprörsdel. - Det blåste så hårt och gick så hög sjö i natt, att bryggan vid sjön åter fördes bort. - Börja i dag sänka No. 14.

 

20 oktober (1807-10-20)

I går kväll talade de om för mig, att Stjerndahl hade stulit 32 skilling från en av de nykomna pojkarna, vilket jag efter förhör fann vara sant och satte S. i arrest. I dag kallade jag upp karlarna i No. 13, där de flesta nya männen voro även den bestulne. Tjuven fick 25 par spö och avsked. - Det var icke läns i No. 9 förrän kl. 10 i dag.

 

21 oktober (1807-10-21)

Som vinden var ostlig i morse, fingo vi ombord en stor del av maskinen, som skall till Utö järngruvor. - Alla arbetarna voro nere i god tid i morse, och de nya männen synas arta sig bra. - I dag sådde vi vete på enskiftet eller Bräcke ägor. - Den engelska flottan seglade norrut i dag under god vind och hade med sig de tagna danska krigsfartygen. Vid Hälsingborg saluterade de Konungen av Sverige, varefter Lord Eatheart och Amiral Gambier gingo i land, där de på kajen mottogs av Hans Maj:t.

 

26 oktober (1807-10-26)

Som det var söndag i går, voro flera av karlarna hemma i dag, oaktat jag tillsåg, att ingen fick några starka drycker på värdshusen. De nya karlarna synas arbeta ganska bra. - Som ”U-et” gick sönder vid ”Y-et” i 53 tums maskinen, fanns det inget vatten i kanalen, varför vi icke kunde transportera upp det mjöl och den säd, som skutan ”Pilen” hade kommit med för Gruvans räkning. Vi måste därför köra så mycket vi kunde med hästar.

 

30 oktober (1807-10-30)

Borrhålet vid Ryd började rinna ihop i dag. Det är möjligt, att borrlådan icke sitter fullt i lod i hålet, utan skrapar emot ena sidan av detsamma. Jag satte timmermännen att tillverka en ny låda, som till 2/3 av längden skall beklädas med valsad järnplåt. Vid No. 10 föll en gamsares häst ned i schaktet och dödades. - Det var så dåligt väder i dag, att gruvarbetet var inställt på f.m., men på e.m. klarnade det upp, varför arbetet upptogs.

 

31 oktober (1807-10-31)

 I dag har jag varit i Hälsingborg för att tala med Hans Excellens Greve Ruuth. Vid min hemkomst fann jag, att de hade endast fått upp hälften av borrlådan. Mr. Henderson lade skulden på Nordblad, som utan order från honom eller mig hade börjat taga upp den med en krok, innan den fjäder var klar, som jag hade beställt, innan jag reste bort. Nordblad hade verkligen här gjort ett stort fel, men det är icke omöjligt, att det hade hänt även med fjädern. Huru som helst återstår nu ingenting annat än att tillverka träramar och avsänka åtminstone ned till botten av lådan. - Mycket vackert väder, men kallt. I morgon var det tjock is på vattnet.

 

1 november (1807-11-01)

Timmermännen hava hållit på hela dagen med tillverkningen av träramarna, och jag har satt borrarna till att draga upp vatten ur sänkschaktet. Det frös i natt, och i morse var marken vit av hagel, men som vinden gick över till sydlig, har det varit vackert hela dagen.

 

3 november (1807-11-03)

Ingenting särskilt har hänt i går och idag. Hans Excellens kom ut i hit och stannade även över natten. - Mycket dåligt väder med regn och blåst, så att vi varken kunde lasta eller lossa några skutor. På Hans Excellens´ begäran har jag gjort en beräkning över huru mycket pengar skulle behövas för att bygga en ny dubbelverkande maskin att draga 2 st. 17 tums pumpsatser vid Ryd, en vagnväg från gamla gruvan till Ryd, en vagnväg från gamla gruvan till Ryd, en vagnväg ned till hamnen och en brygga därstädes, och hela beloppet härför uppgår till 76.000 Rdr Rgs. Vari dock icke ingå varken arbetarebostäder eller några som helst arbeten på hamnen för att sätta oss i stånd att lasta vid vilket väder som helst. –Vi hålla fortfarande på att avsänka för att få upp borrlådan ur borrhålet.

 

5 november (1807-11-05)

I dag reste jag till staden för att tala med Hans Excellens och överlämna min ovannämnda beräkningar på svenska. - I morse var de mycket lugnt och vackert väder, men under dagen blåste det åter upp sydvästlig vind.

 

6 november (1807-11-06)

I morse hade vattnet stigit si No. 9, och Hultman lade största skulden på maskinarbetaren Chisholm och sade, att vattnet stod upp till taket, men då jag kom dit på f.m., fann jag, att detta icke var sant och att järnstycket ovanför luftpumpsröret eller snarare under luckan till fotventilen hade knäckts samt att han förståndigt nog hade bytt ut pumpkannan och färdigställt en plåt att fästa densamma. Vattnet hade aldrig stått mer än 2 á 2 ½ fot över schaktbotten. Kl. ½2 var det läns, och karlarna gingo ned. - Det blåste så hårt, att inget arbete kunde utföras vid hamnen på f.m., men efter regnet blev det lugnt, och lossning kunde börja. - Vinden sydvästlig och västlig.

 

7 november (1807-11-07)

I morse blåste det lika hårt som förut med hög sjö i Sundet, varför vi varken kunde lasta eller lossa. På e.m. var det något lugnare, men sjön gick för hög för att vi skulle kunna arbeta. Vinden som i går.

 

8 november (1807-11-08)

Söndag. Som det i dag är ett lämpligt tillfälle att tala med karlarna från Västergötland, kallade jag upp dem och sade dem, att det var troligt, att deras kamrater, som hade rymt härifrån, skulle giva en sådan beskrivning av denna plats, att den skulle sprida en känsla av olust hos deras vänner och bekanta. Jag ville därför giva de närvarande skrivpapper och betala portot, om de ville skriva och tala om, huru de hade det här. Detta gjorde de, oaktat flera önskade, att de kunde komma bort härifrån, emedan arbetet var mycket hårt. Jag sade dem, att de ännu icke kunde bedöma, vad som vore bäst för dem och att jag därför icke kunde låta dem gå, förrän de hade varit här 3 månader, och även då skulle de icke få gå, såvida jag inte ansåg, att de lämnade på goda grunder och för att få det bättre.

 

9 november (1807-11-09)

Flera av de nya karlarna i No. 13 klagade över att de icke kunde få sina kol utlastade, men då jag kom dit i går, fann jag, att deras klagomål voro ogrundade, och både de äldre männen och de, som instuderade dem, sade, att de hade aldrig blivit uppehållna någon längre tid. Över huvudtaget fann jag, att de ansågo sig aldrig behöva hava några kol kvar att köra ut, men då jag sade dem, att de omöjligt kunde få allt utlastat på en gång, funno de detta rimligt. Jag var emellertid tvungen att låta en av de nya männen gå, ty han hade intyg från doktorn, att han var lam i högra armen och aldrig skulle kunna arbeta här. - I dag kunde vi arbeta med lastning och lossning i hamnen. - I natt kl. 12 började vi borra vid Ryd, sedan vi avsänt 4 famnar. - Vinden SV.

 

10 november (1807-11-10)

I morse var vädret mycket disigt och var så nästan hela dagen. - Ingenting särskilt vid gruvorna.

 

15 november (1807-11-15)

Söndag. Då jag i kväll var på hemväg från Hälsingborg, sär jag i går kväll hade talat med Hans Excellens angående en liten maskin för svarvning och borrning i gjuteriet, mötte jag Nordblad, som var på väg till staden efter en ny svänghjulsaxel till ångmaskinen vid No. 10, som hade gått av som följd av att pojken förmodligen hade bromsat svänghjulet för hastigt. En galeas kom i dag från Hamburg för att hämta kol.

 

16 november (1807-11-16)

Svänghjulsaxeln var icke färdig i dag vid No. 10 förrän kl. 2 e.m., varför inga god kol kommo upp där och endast en liten kvantitet dåliga kol. Vädret kallt och vackert med svag ostlig vind.

 

17 november (1807-11-17)

Alla maskiner voro i dag i prima skick, men vi fingo mycket litet goda kol i No. 10, antagligen beroende på att arbetet låg nere i går och karlarna hade tillfälle att supa och ställa till oreda. - I morse gick vinden över till västlig, och i kväll regnar det.

 

19 november (1807-11-19)

I går och i dag har vädret icke tillåtit oss att lasta. Det blåser icke så mycket, men sjön gick hög i hamnen. Skarp kyla båda dagarna.

 

20 november (1807-11-20)

I morse gick vinden över till ostlig med snö och hagel, och det blåste friskt. En båt gick ut till galeasen med kol, men måste vända. Vinden blev sydlig, och det regnade och blåste hela dagen.

 

21 november (1807-11-21)

I dag på f.m. fick jag ett expressbrev från Herr Carl Bagge med anmodan att lasta ”Maria” och expediera henne så snart som möjligt till Göteborg, även om hon icke var i tur, ty kolen skulle sändas vidare till Hamburg med ett fartyg, som beräknades färdigt att avsegla från Göteborg senast lördag. Jag skickade brevet till Hans Excellens i Hälsingborg, men fick till svar, att som ”Marias” destination icke var känd, så galeasen från Hamburg kom in i hamnen, var det tvivelaktigt detta senare fartyg, som låg närmast i tur. Jag hade skrivit och protesterat, ty det syntes mig, att om en köpman har skickat sitt fartyg till lastning och inväntar order, har detta fartyg förtur. Det blåser så hårt att vi icke kunna lasta i dag.

 

22 november (1807-11-22)

Söndag. Det blåser fortfarande så hårt, att vi icke kunna lasta.

 

23 november (1807-11-23)

Jag var uppe i natt kl. 1, och som det var månljust, hoppades jag kunna få litet kol ombord på ”Maria”, men oaktat det var lugnt, gick sjön så hög, att det icke kunde börja, förrän det blev dagsljus, då naturligtvis galeasen skulle börja lastas, vilket den även gjorde. Jag talade emellertid med 2 Nordbåtar, som tillsammans hade 340 tunnor kol ombord, och de lovade, att om vinden fortsatte vara sydlig och ”Maria” endast behövde denna kvantitet, förhala långsides och leverera kolen ombord på ”Maria”.

 

24 november (1807-11-24)

i natt var jag uppe kl. 2, men det var så mörkt, att det var otänkbart att lasta kol. Jag satte karlarna att reparera skottkärror, med vilka vi i morgon skola försöka lasta galeasen samtidigt med att vi lasta ”Maria” med våra egne pråmar.

 

25 november (1807-11-25)

I morse hade jag alla nere vid sjön i god tid och hoppades kunna lasta galeasen och ”Maria” samtidigt, men det blåste så hårt, att det var outförbart. Dessutom regnade det mycket hela dagen. - I borrhål No. 33 hade vi även stora svårigheter genom att sandstenen överst i hålet var mycket lös, och Gud give, att vi icke träffa på kvicksand här. I kväll ser det emellertid ut, som om hålet skulle hålla.

 

27 november (1807-11-27)

I går lastade vi kol hela dagen, men som vinden gick över till västlig, tvekade besättningarna att taga ombord kol i sina fartyg, men som Kapten Assberg kom upp, gick jag på morgonen ned till sjön, och då de hörde att jag var på väg, gingo de ombord och började lastningen, och som de voro ute till sjöss, hade jag icke tillfälle att tala med dem. - I kväll hade jag givit order till karlarna att komma upp och få sin städja, men vid närmare eftertanke fann jag det bäst att vänta till måndag, eftersom båtsmännen skulle giva sig av på söndag och jag ville förhindra gräl mellan dem och vårt folk. - Vinden västlig.

 

29 november (1807-11-29)

I kväll kom jag hem från staden, dit jag red i går för att tala med Hans Excellens och för att se, vad som hade gjorts i gjuteriet åt luftpumpen och kondensorn för 74 tums maskinen, rosterna till glasbruket samt flera andra delar till Gruvan, såsom den blåsande ventilen etc. - Efter att hava rådgjort en hel del angående förhållandena vid Gruvan, beslöts Hans Excellens att vi skull inställa borrningen i No. 8 och börja borra på västsidan om den förkastning, som går tvärs igenom stenbrottet, där ännu inget borrhål blivit ordentligt försökt. No. 5 befinner sig mycket mor stupningen och No. 10 alldeles för nära förkastningen, ty detta hål sattes ut och borrades 10 famnar, innan det var känt, att där fanns en förkastning. Det förefaller vara stora skäl till nämnda beslut, ty även om vi skulle träffa på en bra kolflöts i No. 8, som redan är nere 10 famnar, kunna vi omöjligt besluta att avsänka där, innan vi satt ned flera borrhål. Det finnes även en möjlighet, att det skall finnas mindre vatten på västsidan av förkastningen, eftersom marken, så vitt vi veta är lera. Härtill kommer, att det är omöjligt, att ränderna äro tunnare på västsidan om förkastningen, ty då man närmar sig denna, är det ett faktum, att kolet är bättre och tjockare närmare förkastningen i No. 13, och även Grevinnan Ruuths kol har befunnits vara 17 á 18 tum på alla de ställen, där det brutits i B-gruvan samt i No. 7. - Detta är sagt som en möjlighet, men några större förhoppningar kunna icke grundas härpå. Huru som helst kan det endast uppehålla oss (nu då dagarna äro så korta) 3 veckor, d.v.s. till dess No. 33 är nere. Skulle kolet befinnas vara bättre eller ränderna tunnare på västra sidan om förkastningen nedåt, uppstår den frågan, huruvida den bästa brytningsplatsen blir där eller vid Ryd. - I kväll kl. 8 meddelade mig 2 man, att några av vårt folk, nämligen Hellström, Germund Johansson och Wennerström, hade gått in i bonden Jonas Bergmans hus, där några av våra män hade hyrt ett rum, och förmodligen dödat husvärden, eftersom han icke visat några livstecken, då de lämnade honom. Jag gick därför och hämtade doktorn, tog med folk och gick för att se på de skadade, som vi funno hade blivit omänskligt behandlade. Det var blod på golvet och alla väggar i huset, och på golvet var det så mycket, att vi nära nog vadade i blod. Vi funno kniven, som hade använts, och de 2 karlarna voro mycket illa däran. Jag lät sätta alla 3, Hellström, Wennerström och Germund Johansson i skilda arrest och gav Länsman order att beställa hästar för att skicka dem i fängelse. - I dag mycket snö, vinden nordostlig. Kunde icke lasta några kol.

 

30 november (1807-11-30)

I morse begåvo sig alla båtsmännen i väg, vilket i förening med att karlarna hava försummat sitt arbete genom att de måste hålla vakt över de arresterade har gjort, att det blev mycket litet kol i dag. Båtsmännen, som hade varit kamrater under ett helt år, söpo sig fulla och bjödo de andra, åtminstone flera av dem. - Milt väder med svag ostlig vind. - Den engelska krigsskeppseskader med chefsfartyget ”Vanguard”, Kommendör Franzer, som legat utanför Hälsingborg, avseglade i morse norrut till norrsidan av Själland, där den ankrade.

 

2 december (1807-12-02)

I morse blåste det så hårt, att vi icke kunde hoppas få ”Maria” färdiglastad, oaktat det endast fattades 40 tunnor kol, men på e.m. fingo vi ombord dessa och möblerna, som tillhöra Missionär Henderson i Göteborg, men det var för sent för skutan att segla. - I går kväll fick jag veta, att 2 av borrarna vid Ryd hade varit berusade, och efter mycket besvär fick jag även reda på, att de hade fått brännvin hos stillmans, varför jag gav order om att han skulle vräkas före kl. 10 i morgon bittida.

 

3 december (1807-12-03)

Som vinden i morse var nordlig, kunde ”Maria” icke avsegla. - Svänghjulsaxeln till maskinen vid No. 10 knäcktes i morse, utan tvivel som följd av att pojken bromsat för hastigt.

 

7 december (1807-12-07)

I kväll träffade de på Grevinnan Ruuths kol i borrhålet vid Ryd. Icke mindre än 11 man vid Nr. 9 vore hemma i dag. De flesta sade, att de voro sjuka, men jag förmodar, att de hade dansat i går kväll, eftersom den tid nu börjar närma sig, då de ”leka Jul”, som de kalla det. - Mottog ett brev från Hans Excellens med order att tillsammans med Mr. Henderson resa till staden i morgon.

 

9 december (1807-12-09)

Återkom från staden. Anledningen till att han hade skickat efter oss var för att rådgöra angående vad som var bäst att göra med hänsyn till att borra igenom den undre flötsen. Han var nämligen tvungen att resa till Stockholm och kunde icke vara tillbaka förrän senare delen av februari. - Då Mr. Henderson och Chisholm borrade igenom Grevinnan Ruuths kol, var det högst 4 tum tjock, efter vad jag förmodar, då jag såg dem börja borra. De lyfte emellertid borrstängerna så slarvigt, att de icke fingo några kolprover alls.

 

10 december (1807-12-10)

I dag slog det mig, att eftersom det synes vara olika meningar angående borrningen igenom Grevinnan Ruuths kol, skulle det vara förståndigt av mig att meddela Hans Excellens såsom huvudägare i företaget min önskan, att Henderson skulle hava hand om borrningen av hålet, ty om en olyckshändelse inträffade, skulle det i så fall icke uppväcka några misstankar, vilket det måhända skulle göra, om jag hade hand om arbetet. Då jag i dag den 11 fick svar, att Hans Excellens godkände mitt förslag, meddelade jag Mr. Henderson detta och sade honom samtidigt mina skäl och att han kunde räkna med min hjälp beträffande arbetarna, något som han hade bett mig om.

 

12 december (1807-12-12)

I dag reste jag till staden och återkom på kvällen. Jag skulle efterhöra, om Hans Excellens hade några önskemål, innan han avreste till Stockholm. Vid min återkomst mottog jag den sorgliga underrättelsen, att en av mina bästa män, schaktsänkaren J. Lindberg, hade dödats. Han hade i No. 10 åkt emot med en korg och fallit ned i schaktet.

 

14 december (1807-12-14)
I går kommo 2 fartyg in i hamnen, det ena för att lasta kol och det andra för att lossa mjöl och säd, men hela natten och i dag har det blåst västlig storm. - Ingenting särskilt vid Gruvan.

 

15 december (1807-12-15)

I morse var det alldeles lugnt, men snart blåste det upp nordvästlig vind med snöyra och i kväll är det halv storm och mycket kallt. - I borrhål No. 34 är det mycket hårt berg. I No. 9 var det icke läns förrän vid 10- tiden, emedan luftpumpskannan vid 45 tums maskinen var uppe.

 

16 december (1807-12-16)

Kl. 4 i morse måste luftpumpskannan vid 45 tums maskinen packas. Dessutom hade en nit fallit bort vid fotventilen, och pumpkannan hade bytts ut under natten, varför vattnet var uppe där i morse och förblev så hela dagen. Jag satte därför karlarna till att gräva diket till sänkschaktet No. 14 för att få vatten till maskinen, när schaktet sänkts. - Vackert väder hela dagen, så att vi kunde lossa fartyget med säd. Skarp kyla och svag nordlig vind.

 

21 december (1807-12-21)

I dag avslutades tinget, som behandlat det gräl, som Hellström och Wennerström anstiftat de 28 november. Germund Johansson hade lyckats rymma natten mellan den 17 och 18 dennes, och oaktat en massa folk var ute och sökte efter honom, har han ännu icke infångats. Som det icke var läns i No. 9, kunde folk avvaras, och de hava varit ute i alla riktningar. Tinget fann dem skyldiga till grälet, men de fingo med ed förbinda sig att infinna sig till nästa ting, då det skall ledas i bevis, om det varit vad man här kallar ”hemgång”

 

24 december (1807-12-24)

Ingenting särskilt de 4 sista dagarna. Vädret har varit milt, och vi hava varje dag lastat kol för Köpenhamn.

 

25 december (1807-12-25)

I dag började vi rensa rökkanalerna och ångpannorna till 45 tums maskinen och sätta upp förbindelserören mellan de två maskinerna. - ”Maria” ankom från Köpenhamn.

 

26 december (1807-12-26)

I morse funno vi oss (för andra gången) nödsakade att kasta bort glaset från alla deglarna, och jag stannade kvar hela natten för att försöka finna orsaken härtill. En undersökning gav vid handen, att de hade tagit sanden från ett annat ställe än tidigare, ty det fanns en hel del sandsten i denna sand.

 

27 december (1807-12-27)

I morse lät jag dem därför försöka med sjösand och finner nu på f.m., att glaset ser mycket bra ut. Det bör anmärkas, att dessa prov göras i en liten degel.

 

28 december (1807-12-28)

I morse var vattnet uppe i No. 9, varför jag var nödsakad att skicka karlarna till No. 10 och No. 13. Anledningen till att vattnet är uppe är, att maskinerna äro förbundna med varandra. - Kallade upp förste styrman på ”Maria” och utnämnde honom till kapten och Sven Nyman till styrman. Den förre skulle få 15 Rdr Rgs och den senare 13 Rdr Rgs per månad. Till dess jag hör från Herr Carl Bagge, skola 2 matroser hava 9 Rdr, den fullvuxne 8 Rdr och pojken 1 Rdr

 

 

1808

 

2 januari (1808-01-02)

I dag blåste det ganska friskt, men den danska koffen började lastas genom att hala ombord med en lina. ”Maria” skulle hava lastat först, men Höganäsfolket ville icke gå ut, och Herr Rytz gav 1 Rdr per läns till de danska båtarna, som lågo här och väntade på sin tur.

 

3 januari (1808-01-03)

Söndag. Lastade kol i e.m. I Glasbruket gingo 3 av deglarna sönder detta skift.

 

7 januari (1808-01-07)

Som det i går var Trettondagen (gamla Juldagen), som även är helgdag, utfördes inget arbete. Jag skulle hava haft båtkarlarna ute för att lasta ”Maria”, men som det var vårt folk, kunde jag icke tvinga dem.

 

8 januari (1808-01-08)

I dag voro icke mindre än 20 man hemma., som hade dansat etc. i går. - Började i dag lasta ”Maria”, men i kväll blåser det friskt.

 

9 januari (1808-01-09)

I dag blåser en kraftig storm från VNV. ”Maria” slet sin kabel och måste sättas på grund vid stranden. Samtidigt drev en Nordbåt i land.

 

10 januari (1808-01-10)

I morse, då vattnet gått tillbaka, gick jag ned för att undersöka ”Maria” och fann, att med undantag av att löskölen hade lossnat syntes hon icke hava lidit några som helst skador.

 

11 januari (1808-01-11)

Skickade kaptenen på ”Maria” in till staden dör att inlägga protest och av order, att karlarna skulle avmönstras, när de återkommit.

 

12 januari (1808-01-12)

I morse hade det frusit mycket strängt. Som vattnet är uppe i No. 9, skickades alla karlarna både i går och i dag därifrån till No. 10 och 13. Holm var där på natten och sade, att eldarna ville icke elda åt honom. Chisholm hade i dag fått ned vattnet 2 fot, oaktat det under natten knappt sjunkit 2 tum.

 

13 januari (1808-01-13)

I dag har det varit en sådan snöstorm, att ingen har kunnat arbeta vid Gruvan. - Nordostlig vind.

 

17 januari (1809-01-17)

Söndag. I går kväll kl. 9 fick jag bud, att ”Maria” stod i lågor. Då jag kom ned, fann jag, att de hade kapat masterna i höjd med relingen, oaktat elden icke hunnit till däcket med undantag av backen. Kl. 1 var elden släckt. Bommen till förmasten var nästan genombränd Elden hade börjat i kabyssen på backen.

 

18 januari (1808-01-18)

I dag stod även No. 10, emedan vevstaksaxeln var avbruten. Karlarna voro uppe, men det förefaller, som om isen på svänghjulet var den huvudsakliga skulden. I gjuteriet hade de icke haft några kol, förrän jag skickade det kol i dag, så att de skulle kunna gjuta en ny axel. - Det blåser hårt från väster, och är milt väder. Den del av bryggan, som stormen tagit med sig, var åter i ordning.

 

20 januari (1808-01-20)

Återkom från staden, dit jag reste i går för att dels påskynda vevstaksaxeln och dels beställa 2 nya luftpumpskannor, den ena för 45 tums och den andra för 55 tums cylindermaskinen. Blåsigt väder med mycket snö. Jag hoppades få träffa Herr Carl Bagge, men hörde av Konsul Beckman, att han icke kommer förrän lördag kväll eller söndag morgon. I kväll hava vi fått in axeln, och maskinen vid No. 10 uppfordrar nu vatten.

 

21 januari (1808-01-21)

Bytte ut pumpkannan i 11 tums pumpsatsen vid 28 tums maskinen, och som kolen där äro mycket dåliga, gav jag order att blanda upp dem med kol från No. 10. Nu i kväll gå båda maskinerna bra, och vattnet sjunker ganska snabbt. Det blåser så hårt från sydväst hela dagen och ända till mörkningen, att vi icke kunnat lasta.

 

22 januari (1808-01-22)

I morse var det läns i No. 9, och karlarna gingo i arbete där. Som det var skapligt väder, hava vi även kunnat lasta litet i hamnen. Vid No. 10 går maskinen mycket bra, och vattnet sjunker.

 

23 januari (1808-01-23)

I morse hade bottenventilen vid 45 tums maskinen släppt vattnet, och som Holm och Holmstedt icke i tid hade sagt åt Chisholm att gå ned och byta ut ventilen, blev följden, att den måste bytas ut. Samtidigt gick handtaget till kondensorventilen av. 28 tums maskinen gick till i e.m., så de icke fingo något injektorvatten, varför maskinen måste stå, till dess 45:an blir i ordning, men Chisholm hade gjort pumpkannan så stor, att den fastnade i vandringsstycket och varken gick upp eller ned, varför maskinen skulle kopplas till för att lyfta, men detta tog allt injektorvattnet, varför maskinen slogs från.

 

24 januari (1808-01-24)

Söndag. I morse lät jag Nordblad sätta en pumpsvängel på 7 tums pumpen för att få upp vatten ur gruvan för hand, eftersom allt vatten i dammen hade frusit. I dag kl. 12 kom emellertid 45 tums maskinen i gång. - Injektorkranen till 28 tums maskinen är under reparation, emedan den varit otät.

 

25 januari (1808-01-25)

Som vattnet i morse var uppe i både No. 9 och 10, var jag tvungen att sätta de karlar, som det icke fanns plats för, att forsla upp den kalksten, som kommit med Olof Anderson och nu ligger vid sidan av bryggan, till gruvan, där en grop kan grävas för kalkstenen. Herr C. Bagge och Herr Sewig (?), som kommo hit i går, reste i dag till Hälsingborg. - Vinden är sydvästlig. - Herr Bagge beordrade mig att reparera ”Maria” och få henne i sjön så snart som möjligt.

 

26 januari (1808-01-26)

Som det i morse var läns i No. 9 eller 10, gick jag upp dit och fann, att 28 tums maskinen fortfarande stod och att vattenådrorna ännu voro i verksamhet i No. 10, beroende på att vattnet stod högt i Brors Backe schakt och i No. 9. Sjöberg hade varit uppe vid No. 9 eller 45:an och 28:an hela natten, emedan Chisholm var sjuk. Jag fann 12½ fots vatten i No. 9 och stannade där till kl. 5 i e.m., då det var 8 fot 8 tum, oaktat 28:an endast hade gått ca 1½ timme på hela dagen. - Chisholm hade varit sjuk sedan natten mellan lördag och söndag. Jag förhörde Holm på nytt angående bottenventilen i fredags kväll, sedan arbetet i gruvan hade slutat. Han sade sig hava sagt till Chisholm, att bottenventilen var dålig och detta innan Chisholm gick till Ryd i sällskap med Henderson, och att den borde bytas ut, men då hade Chisholm sagt ”det var lögn och därför lät han (Holm) det gå”. Huru som helst hade försummelsen att byta ut ventilen förorsakat uppehållet. Ty 1, om den hade blivit utbytt, medan det var läns, hade det icke varit någon anledning att taga upp pumpkannan, och icke heller skulle vattnet fått tid på sig att stiga, 2, det var ren vårdslöshet, att de icke fingo något vatten från tryckverket till 28:an, och 3, dammen hölls icke öppen som reservoar för vatten till tryckverket.

 

27 januari (1808-01-27)

När jag i morse kom ned till 45 tums maskinen, fann jag pumpkannan vara mycket dålig, och pumpstängerna släng de på ett sådant sätt, att jag vid varje slag var rädd att vi skulle tappa pumpkannan. Jag tog därför upp pumpkannan, som hade satts ned i lördags, och fann, att en skänkel på pumpstångsbygeln hade gått av och fallit ned på ventilen. Av karlarna fick jag även veta, att samma pumpkanna hade varit så stor, att de med den största svårighet hade fått i gång maskinen och att härvid skänkeln utan tvivel gått av. - Jag stannade där till kl. 1 på morgonen, innan jag fick i gång maskinen. - Mycket dåligt väder. Som det har fallit mycket snö i natt och i dag, måste alla vägar skottas. Vinden sydlig.

 

28 januari (1808-01-28)

Det är det värsta väder, vi hava haft i år, med snöyra och sydlig storm. Gruvorna måste inställa arbetet. 45:an går bra, men kolen äro så uppblandade med snö, att jag måste låta 28 tums maskinen stå stilla.

 

30 januari (1808-01-30)

I morse gick vevaxeln av vid No. 10, emedan en man hade låtit en korg löpa ända upp mot linskivan.

 

1 februari (1808-02-01)

Återkom från staden, dit jag hade rest i går kväll. Jag och Nordblad uppsökte gjutarna och fingo axeln gjuten. De sade, att de hade icke kunnat gjuta den tidigare av brist på kol. - Vid min hemkomst höllo de på att byta ut bottenventilen i 11 tums pumpsatsen. 45:an har gått ganska bra, sedan vi rensat ångpannorna och rökkanalerna, men det är fortfarande 8 fot vatten i No. 9. Till i morgon bittida skola vi hava No. 10 klar för att där uppfordra vatten.

 

2 februari (1808-02-02)

I morse kl. 6 kom maskinen i gång. Ventilstången eller haken måste vara sönder i 28 tums maskinens pumprör. Vi försökte hela f.m., men kunde icke få tag i den. På e.m. var det endast 5 ½ fot vatten i No. 9, då ångrörsflänsen befanns vara sönder, men den kunde icke repareras, utan måste ersättas med en ny. Jag var där till kl. 1 i natt, och vi försökte förgäves att kila den. Jag skickade Nordblad till staden för att anskaffa en ny.

 

3 februari (1808-02-03)

I dag satte vi ned en ventil med stången nedåt för att stå på den, som var sönder, samt satte 28 tums maskinen i gång. - Det har blåst så hårt hela dagen, att vi icke hava kunnat lasta kol. Sydvästlig vind

 

4 februari (1808-02-04)

I morse var vinden nordlig, och det har frusit hårt hela dagen med vackert väder. - På e.m. återkom Nordblad med ångröret, och kl. 11 i kväll kom 45 tums maskinen i gång.

 

5 februari (1808-02-05)

Maskinen har gått mycket bra hela dagen, och vattnet sjönk avsevärt i No. 9, men ventilen är mycket dålig vid 28 tums maskinen. - Det har blåst VSV storm hela dagen, varför ingen lastning utförts.

 

7 februari (1808-02-07)

Söndag. Stormen fortsatte hela dagen i går och med större våldsamhet än förut. Det var så högt vatten, att ”Maria” svängde runt med aktern och befaras hava lidit någon skada. - Vinden VNV.

 

8 februari (1808-02-08)

I e.m. gingo karlarna ned i No. 9. Vattnet börjar sjunka i No. 10. Det blåste icke i dag, men sjön går så hög, att vi icke kunna reparera bryggan, som hade skadats av stormen.

 

9 februari (1808-02-09)

I morse voro karlarna nere i No. 9 i rätt tid. När jag på e.m. kom ned till sjön, fann jag, att Chisholm och Sjöberg voro berusade och i slagsmål med Sjöbergs svågrar.

 

10 februari (1808-02-10)

I morse hade jag Chisholm och Sjöberg uppe på kontoret, varvid jag efter förhör avskedade båda och befallde dem att lämna sina bostäder inom 2 dagar. Chisholm skulle resa till Göteborg och därifrån till England. Jag kunde icke förlåta honom, ty han hade uppfört sig illa så många gånger och var skuld till att Sjöberg fördes på avvägar. Sjöberg skall jag däremot taga tillbaka. Jag ville blott skrämma honom.

 

11 februari (1808-02-11)

I dag har allting varit i ordning med undantag av att pumpkannstången i 11 tums pumpsatsen vid Brors Backe gick av. Bottenventilen i 11 tums pumpsatsen vid 28 tums maskinen var dålig till följd av Chisholms försumlighet den 9, då jag gav honom order att göra den i ordning, men då han i stället var borta och söp hela dagen.

 

12 februari (1808-02-12)

I går hoppades jag få läns i No. 10, men som det var så nära slutet av veckan och mycket slam hade samlat sig åt öster, ansåg jag det vara bäst att få ut detta och få allting klart till måndag morgon. - I dag gjordes 28 tums maskinen i ordning, något som behövdes på många ställen. Ventilerna till maskinen vid No. 6, som icke öppnade och stängde sig i rätt tid, gjordes även i ordning. - I natt föll mycket snö. Vinden nordlig och nordostlig.

 

13 februari (1808-02-13)

I dag pågick arbetet i No. 9 och 13. Stannade maskinen vid Brors Backe för att rensa ångpannorna och rökkanalerna.

 

14 februari (1808-02-14)

Söndag. I dag har det fallit mycket snö. ”Maria” drogs upp 3 fot på land, och hade vädret varit vackert, hade hon varit uppe på land helt och hållet. - Ostlig vind.

 

15 februari (1808-02-15)

Då det var läns i morse, knäcktes kolvstången i 45 tums maskinen, vilket förorsakade uppehåll hela dagen.

 

16 februari (1808-02-16)

Som vattnet har stigit för maskinen vid Brors Backe och den stora maskinen står stilla samt härtill kommer den myckenhet snö och regn, vi haft i år, äro vattenådrorna i No. 9 mycket aktiva. Vi måste därför elda med en blandning av dåliga och goda kol, av vilka senare vi togo var 4:e tunna, och tack vare detta var det läns vid 10-tiden på f.m.

 

17 februari (1808-02-17)

Hamnen är så full av is, att ingenting kan göras åt kollastningen.

 

18 februari (1808-02-18)

I kväll kom Sjöberg till mig och bad om förlåtelse. Prästen i församlingen och flera andra hade tidigare bett för honom. Jag sade till honom, att jag i hopp om att han icke vidare skulle spela mig några spratt ville än en gång göra ett försök med honom. - Med endast en man att sköta maskinerna är det verkligen icke möjligt att hålla dem i ordning, och Nordblad, som f.ö. är mycket flitig, behöver mera erfarenhet.

 

20 februari (1808-02-20)

I går var allting i god ordning. Ett stycke pumprör sattes till 11 tums pumpsatsen vid 28:an, emedan pumprören, som stodo på löst timmer, hade sjunkit ned. Som vädret var gynnsamt, lastades en del kol. I morse stannade vi Glasbruket, ty vi finna, att vi med rådande kolpriser endast göra förluster. Maskinerna etc. hava gått bra i dag. - Friskt väder med västlig vind.

 

21 februari (1808-02-21)

Söndag. I dag rensades ångpannan och rökkanalerna vid 28 tums maskinen. - Fortfarande frost.

 

22 februari (1808-02-22)

I dag var allting i ordning vid den gamla gruvan. Vid 74 tums maskinen måste den norra ångpannan tömmas för att laga ett hål i botten.

 

23 februari (1808-02-23)

I morse kl. 4 gick pumpstången av i 16 tums pumpsatsen vid 45 tums maskinen, och vi fingo icke upp den förrän i kväll kl. 11, då jag tog upp den med tillhjälp av maskinen. Det var nödvändigt att skicka bottenstången, d.v.s. den järnstång, som avslutar pumpstången, jämte en av ringarna vid pumpkannsskarven till smedjan för reparation.

 

24 februari (1808-02-24)

45 tums maskinen kom icke i gång förrän kl. 4 i e.m., emedan det hade varit så mycket arbete med bottenstången.

 

26 februari (1808-02-26)

I dag kl. 1 var det närapå läns, och flera av karlarna, som hade uttagits för att gå ned, väntade på att göra detta, då ett järnstycke lossnade från 45 tums maskinens luftpump.

 

28 februari (1808-02-28)

Söndag. I natt var det även närapå läns, då pumpkannsringen i 16 tums pumpsatsen gick sönder, och på grund av kylan fingo vi icke upp pumpkannan förrän i morse. Krabblinan var så styv, att det var nästan omöjligt att använda den.

 

29 februari (1808-02-29)

I kväll kom Herr Carl Bagge hit från Göteborg.

 

1 mars (1808-03-01)

Sedan jag varit runt Gruvan och funnit allt vara i ordning, reste jag och Herr Bagge under starkt snöfall till Hälsingborg. - Vinden VSV.

 

2 mars (1808-03-02)

Återkom från Hälsingborg och fann, att allt hade gått bra, medan jag var i staden, men nu i kväll lossnade en del i luftpumpen, vilket uppehöll oss en stund. - Vinden västlig.

 

4 mars (1808-03-04)

I dag var det läns hela dagen. - Vinden nordvästlig. Stark kyla om nätterna.

 

5 mars (1808-03-05)

Allt har gått bra hela dagen. Bytte ut 16 tums pumpkannan, vilket icke förorsakade något uppehåll i No. 9. Stark kyla i natt, men vackert väder hela dagen.

 

10 mars (1808-03-10)

Allt arbete har gått bra under dessa dagar. Det fryser mycket hårt om nätterna, men solvärmen om dagarna hindrar isen från att bilda ett täcke. Havet är fullt av drivis, som föres fram och tillbaka av strömmen, och detta bidrager gynnsamt till att förhindra den invasion, som befaras skola företagas av 25.000 fransmän under General Bernadotte, som enligt konfidentiella underrättelser äro på marsch mot Själland. - Vinden i kväll västlig. I dag på f.m. gick en brigg söderut, men det var omöjligt att fastställa, om det var ett handelsfartyg eller ett krigsskepp. Jag skulle dock tro det senare och att det kom för att undersöka issituationen i Sundet.

 

14 mars (1808-03-14)

Ingenting särskilt har hänt de sista 4 dagarna, men vi hava reparerat ångpannorna vid 74 och 53 tums maskinerna. Jag reste till staden i morse och återkom i sällskap med Herr Netthorp från Köpenhamn. I dag kommo svenska ambassadören eller cargè d´ affaires Baron Taube samt Herr Netzel och konsul Glörfelt över från Köpenhamn. De hade alla fått order att lämna Danmark, och alla kommunikationer med detta land äro avskurna.

 

15 mars (1808-03-15)

I morse gjorde arbetaren i den västra stigande arbetsorten genomslag in i den stupande huvudorten i gamla E-gruvan, och som 2 pelare stodo fulla av vatten i 2 arbetsorter, rusade detta ut och skrämde karlarna så pass, att de all kommo upp. Oaktat det endast blev ett par timmars uppehåll, kom det endast upp 2 tunnor goda kol.

 

20 mars (1808-02-20)

I dag återkom jag från Ängeltofta, där jag hade avlämnat min hustru och min son, för att de skulle vara bakom armén, om en invasion till förmån för fienden skulle lyckas. - Jag fann, att arbetet hade gått mycket bra under min 2 dagars bortovaro samt även under dagarna innan.

 

21 mars (1808-03-21)

I morse eller snarare kl. 12 mottog jag en rapport från eldaren vid Kullens fyr, att 3 engelska linieskepp voro i sikte, varför jag skickade ett expressbud till brittiska konsuln Mr. Fenwick med ett meddelande härom. Dessa fartyg gingo till ankars västerut härifrån, där Amiral Nelson låg med sin flotta 1801. - Arbetet vid Gruvan går mycket bra. Vattnet var uppe i No. 9 till kl. 11 i dag, emedan vi rensade ångpannorna i går.

 

22 mars (1808-03-22)

I morse kl. 5 kom Kavalleriets kvartermästare till mig med ett brev från Kommendanten i Hälsingborg med anmodan, att jag skulle taga en båt och fara ut till krigsfartygen, som lågo i Sundet, och 1) se, om de voro engelska, 2) göra mig underrättad om deras styrka och destination. Efter en hel del besvär lyckades jag övertala båtkarlarna att fara. (De voro rädda för att vi skulle bliva tillfångatagna). Jag fick veta, att det var den flotta, som länge legat i Göteborg och stod under befäl av Kapten Parker. Flottan bestod av: ”Stately” 64, Kommendör Parker, ”Nassau” 64, ”Vanguard” 74, ”Constant” 12. I Bälterna: ?? (oläsligt) 32, ”Prometheus” 26, ”Lunx” 24, ”Charger” 18, ”Falkon” 18. - Kommendören meddelade mig, att deras uppdrag var att förhindra fransmännen att gå över Bälterna och komma till Själland samt att, om de redan voro på nämnda ö, hindra dem att komma över Sundet. Eftersom 2 krigsslupar hade varit i Bälterna förut eller i lördags, trodde han inte, att fransmännen ännu hade kommit över. Kapten Parker avseglade (medan jag var ombord) med ”Stately” och ”Nassau” i riktning mot Bälterna för att förfölja det danska krigsskepp, som styrde den kursen i går f.m. ca 3 timmar innan ovannämnda fartyg kommo i sikte på denna sidan Kullen. ”Vanguard” och ”Constant” ligga kvar för ankar med order att fortsätta genom Sundet, så snart vinden tillåter. Den är fortfarande ostlig. - Allt har gått bra vid Gruvan.

 

23 mars (1808-03-23)

Allt arbete som vanligt. ”Vanguard” och ”Constant” ligga kvar på samma plats som i går. - Ostlig vind.

 

28 mars (1808-03-28)

Som vinden i morse var nordostlig, begåvo sig ”Vanguard” och ”Constant” i väg kl. 2 e.m. - Ingenting har hänt de sista 5 dagarna. Vinden har hela tiden varit ostlig med stark kyla. Det rapporteras, att ett danskt krigsskepp uppbringats av ett engelskt fartyg i Bälterna.

 

2 april (1808-04-02)

Hela natten och hela dagen i dag har det rasat en så förskräcklig snöstorm, att vi icke kunde göra någonting utomhus. I går bröts veven av vid No. 10, vilket visar, att vinschskötaren måste hava dragit till bromsen för hastigt eller också något har slagit emot svänghjulet. För övrigt har arbetet gått mycket bra hela tiden. - Nordlig vind.

 

3 april (1808-04-03)

Söndag. Det är fortfarande mycket kallt, men icke fullt så kallt som förut. Av ett brev från Göteborg fick jag veta, att det danska krigsskeppet har tagits av engelsmännen och förts in i Göteborgs hamn. - Nordvästlig vind.

 

4 april (1808-04-04)

I morse måste luftpumpskannan vid 45:an packas, varför karlarna icke kunde gå ned förrän kl. 10, men därefter har allting gått bra. Kl. 4 i morse sattes veven åter på maskinen vid No. 10, och 2 fots veven, som hade använts som reserv, togs bort. Milt väder med sydlig vind.

 

11 april (1808-04-11)

I morse hade vi allting i ordning vid den gamla gruvan, men vid Brors Backe stod maskinen hela dagen i går samt i lördags, då vi reparerade fotventilen och parallellrörelsen. Vattnet började rinna in i No. 10, när ovannämnda maskin hade stått 25 ½ timme. Den stora maskinen stannade i fredags den 8 dels av brist på kol, emedan vägarna voro så dåliga, att bönderna icke kunde köra fram några, och dels emedan Hans Excellens hade skrivit till Herr Eppingen, att han förmodade, att den stora maskinen kunde stå utan skada för den gamla gruvan. - ”Orion” 74 kom förbi här den 8 och gick till ankars utanför Hälsingborg vid sidan av ”Vanguard”. (I går var jag i staden för att få en ny överdel till cylindern till 28 tums maskinen, som var sönder). Jag träffade och talade med chefen på ”Orion”, kapten Archibald Dixon, och fick veta av honom, att han var en del av en flotta, som hade kommit från England.

 

12 april (1808-04-12)

I morse kl. ½ 1 d.v.s. vid midnatt, fick jag bud att komma ned till hamnen, ty 2 danska skutor voro i färd med att föra ut Hedenstjernas (?) galeas, som någon tid legat lastad med kol och av försiktighetsskäl tagit i land seglen. Jag gick genast ned, men innan jag kom fram, hade de galeasen ute i gattet eller hamninloppet, och som det endast fanns en båt och den låg uppdragen på land, var det omöjligt att kunna återta galeasen. Jag skickade därför en rapport med en husar för att genom Herr Charles Fenwick meddela kommendanten i Hälsingborg, Baron Cederström, att danskarna skulle vara tvungna att hava galeasen på släp och att det sålunda skulle vara möjligt att uppbringa den. Jag tog min häst och red till Nyhamn, där jag fick en båt för att tillsammans med vår hamnmästare Assberg gå ombord på de krigsskepp, som hade ankrat upp utanför Kullen i går kväll, men jag förlorade så mycket tid, innan jag fick ut folk och båten i sjön, att kapten Welby på ”Centaur” skrev till mig, att det var för sent att hinna upp galeasen, som de ju först måste spåra upp. Amiral S. Hood har sitt befälstecken hissat på ”Centaur”. - No. 10 stod hela dagen i dag till följd av vattnet, som hade rusat in sistlidna natt.

 

18 april (1808-04-18)

Som det är Påskhelg, reste jag i går in till staden för att se till att luftpumpen till 45 tums maskinen blir gjuten samt för att fråga Hans Excellens Generalfältmarskalk Toll, om vi icke borde lägga några kanoner i Höganäs, för att försvara de 2 fartyg, som fortfarande ligga där, men han svarade, att han skulle låta kanonbåtar ligga i hamnen. - Vid 4-tiden i e.m. tog ett kaparefartyg från Danmark en Nordbåt lastad med spannmål från Malmö till Göteborg. Den togs mellan Hälsingborg och Viken, och då besättningen såg sig förföljd, tog den livbåten och lämnade skutan samt landade på svenska sidan. Tyvärr hade de icke omdömesförmåga nog att sätta sitt fartyg på land, oaktat vinden var gynnsam härför. - Vid Gruvan är allt i ordning. Vinden de sista dagarna västlig.

 

19 april (1808-04-19)

Det blåser ganska friskt i dag på morgonen, och briggen, som kryssat utanför hamnen, är ur sikte. Som gruvorna No. 9 och 13 nu fått förbindelse med varandra, hava vi i kväll slutat uppfordra vatten där med hästvinden, och skola göra detsamma med maskinen vid No. 10, så snart orten därifrån till No. 6 är klar. Alla gruvorna i arbete. I kväll hava vi fått upp den nedfallna pumpkannan vid Brors Backe. - Vinden sydvästlig.

 

20 april (1808-04-20)

Som i kväll är nästan lugnt och ostligt drag, misstänkte jag, att de danska kaparefartyg, som hava förföljt en Nordbåt på väg hit efter kol nära inpå kusten, tills den blev beskjuten av kustbevakningen, nu i kväll skulle komma och taga våra skutor. Jag gick därför ned till den löjtant, som är förlagd här, och sedan jag skaffat krut, gjorde vi i ordning några karduser samt även några skrotprojektiler med spik, insnörda i säckar.

 

21 april (1808-04-21)

I dag reste jag till staden för att för Herr Carl Bagges räkning skaffa några upplysningar beträffande neutrala fartyg, som transportera kol, men som jag icke kunde träffa den engelska amiralen Sir Samuel Hood, lovade mig Mr. Fenwick att i morgon skaffa de upplysningar från honom, som jag önskade. - Genom att vattentunnorna i går fastnade i schakt No. 10 gick vevaxeln av. Som hela stupningen i denna gruva är full av vatten, ansåg jag det bäst att låta karlarna driva orter mellan No. 6 och No. 10, och detta arbete påbörjades. - Vinden sydostlig.

 

22 april (1808-04-22)

I dag hände ingenting. Efter min återkomst från staden i morse lät jag dem hela dagen uppfordra vatten i No. 10, varmed skall fortsättas i morgon för att kunna få fram orterna och få bort en del av det vatten, som är uppdämt åt öster.

 

23 april (1808-04-23)

I morse sattes alla karlarna att rensa orter i No. 10. - Mr Henry Jones, proviantförvaltare på ”Goliath” 74 var här i dag tillsammans med skeppspredikanten.

 

24 april (1808-04-24)

Löjtnant Folliot kom i land här i dag med depescher för amiral Sir Sam:1 Hood, som ligger ovanför Hälsingborg.

 

25 april (1808-04-25)

Allting är åter i ordning. - Jag återkom från Hälsingborg, dit jag reste i går kväll för att få besked från amiral Sir S. Hood, om vi med neutrala fartyg kunde skeppa kol österut eller icke. Jag var därför ombord på hans flaggskepp ”Centaur”.

 

26 april (1808-04-26)

Eftermiddagen tillbragte jag på det mest angenäma sätt ombord på H.M.S. ”Goliath”, där jag åt middag och även talade med kapten Puget angående vilken signal, som skulle hissas, om han eller snarare kanonbriggen ”Constant” önskade en båt från land, och vi bestämde, att det skulle vara en spansk flagga på stormasten. - Som kapten Lundström fått order att lämna Höganäs, övertog jag i dag befälet över pionjärkåren.

 

28 april (1808-04-28)

Jag är i kväll mycket dålig och har varit hemma hela dagen.

 

5 maj (1808-05-05)

Jag har varit mycket sjuk alla dessa dagar och har endast kunnat sitta uppe 1 timme varje gång. - Allting vid gruvorna är emellertid fullt i ordning.

 

8 maj (1808-05-05)

Söndag. I morse mönstrade jag pionjärkåren och inspekterade deras kläder, varvid det visade sig, att de flesta voro utblottade på allting och det icke var mer än 5 eller 6, som hade skjortor och strumpor. - Löjtant Head kom i land från fregatten ”Euryalis” 36 kanoner, kommendör G. Dundas, med depescher för Sir Sam:1 Hood, vilka vidaresändes. Han meddelade mig, att vi, så snart som det blir lämplig vind, kunna vänta en stark flotta hit, och de förmodade, att det var ”Victory”, Sir J. Saumarez, som de hade sett väster om Skagen.

 

10 maj (1808-05-10)

I e.m., medan jag var i staden, kommo order från amiral S. Hood till kapten Dundas, vilka jag ombads vidaresända, varför min son for ut med dem. - Arbetet går bra.

 

12 maj (1808-05-12)

Den stora ångpannan vid 45 tums maskinen gick sönder i går och förhindrade oss att arbeta i No. 9 till kl. 10 i dag, men karlarna hade tillräckligt arbetet med förskrämning mot stigningen. Till följd av att en bonde för några år sedan hade rapporterat, att en tjock kolflöts hade upptäckts vid grävningen av en brunn, i närheten av Tunneberga kyrka, hade Hans Excellens Greve Ruuth bestämt, att Herr Eppingen, Mr. Henderson och jag skulle fara dit och sätta ut ett borrhål, som Mr. Henderson skulle övervaka för att kunna övertyga sig om att det var sant. Det är mycket möjligt, att det kan finnas kol där, men de yttre förhållandena tala bestämt häremot, eftersom platsen ligger vid randen av Kullaberg, och ett litet stycke nordväst från platsen se vi granitklippor resa sig på stranden. - I går kommo ”Centaur” och ”Implacable” söder ifrån och gingo till ankars västerut härifrån nära intill fregatten ”Euryales”, som har legat där sedan söndagen den 8 dennes.

 

13 maj (1808-05-13)

I dag är allt i ordning vid Gruvan. På e.m. återkom en Nordbåt, som hade seglat härifrån i går med en kollast till Hälsingborg, sedan den lyckats undkomma danska kapare, som i natt tvingat att gå på grund, varefter danskarna drevos bort av skogvaktare vid Domsten, sedan några skott vaxlats. - ”Centaur”, ”Implacable” och ”Euryales avseglade i dag under en mycket lätt bris i riktning mor Bätena och hava nu i kväll kastat ankar ca 24 miles nordväst härifrån norr om Själland.

 

14 maj (1808-05-14)

I dag skrev jag till Generalfältmarskalk Toll med anhållan, att han ville skaffa oss ammunition till 2 st 12-punds och 2 st 2-punds kanoner, som jag har lagt upp här till hamnens försvar. Allt arbetet som vanligt.

 

16 maj (1808-05-16)

I morse for jag i sällskap med Mr. Henderson till Tunneberga, där det sagts, att man funnit kol. Vi satte därför ut ett borrhål på nordöstra sidan av Nils Stafvetsons hus norr om Tunneberga by och Jonstorps kyrka.

 

18 maj (1808-05-18)

Arbetarna hava gått bra både i går och i dag. - Ena av pionjärerna, som var berusad i söndags, slog ut ett fönster och knuffade till sergeanten, då denne enligt min order skulle sätta honom i arrest. Han skall för detta få 25 rapp 2 dagar och 16 rapp den tredje dagen.

 

20 maj (1808-05-20)

I morse for jag till Tunneberga för att se på borrningen, ty Mr. Henderson hade skickat bud, att borrhålet rann ihop. Som detta borrhål var dubbelt så djupt som brunnen, satte vi ut ett annat på andra sidan och öster om brunnen. Därefter gick jag till lagman Flink, som för anställning vid arméen jämte några bönder även hade värvat en av mina män, och för att tillmötesgå honom sade jag, att de skulle få taga honom, om de skaffade mig en annan man i hans ställe, vilket de sade sig skola göra.

 

21 maj (1808-05-21)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest från Vegeholm för att tala med Major Silfversparre angående luftpumpen till 45 tums maskinen, men som han icke var hemma, talade jag med Herr Fagerström och sade honom, att om de icke kunde hålla järnet tillräckligt mjukt för borrnig, såg jag ingen annan utväg än att till gjutningen taga ett av de pumprör, som hade kommit från Åkers Bruk. Vid hemkomsten fann jag, att bottenventilen vid 45 tums maskinen hade släppt vattnet, sedan båda ångpannorna spruckit, den ena 2 gånger samma dag. Detta hindrade dem från att komma ned till uttagsluckan för ventilen, och då de hissade upp ventilen, brast toppbjälken på hisställningen, vilket vållade uppehåll, till dess de hämtat den vid stora maskinen vid Ryd. När ventilen sedan var uppe ca 2 pumprör, brast lyftbulten, och pumpstängerna föllo ned och pressade ventilen genom sätet. Som detta var en fast ventil, fanns ingen i reserv, varför smederna nu tillverka en ny. - Signaler från de engelska krigsskeppen: En spansk nationalflagga på stormasten = önskar en båt från land. En dito på förmasten = önskar en båtlast med vatten.

 

22 maj (1808-05-22)

Söndag. I e.m. kom maskinen i gång, men ventilen synes vara lika dålig som förut, varför det måste vara något fel på snyftkranen eller uttagsluckan för ventilen. Satte smederna till att göra i ordning en ventil att sätta ned på den andra i vandringsstycket.

 

23 maj (1808-05-23)

I kväll satte vi ned ventilen ovanför den andra. Beordrade ned så många man i No. 13, som det fanns plats för. - En av de män, som skickats hit från Stockholm till pionjärkåren, rymde i kväll. 3 man hade skickats hit, men en man dog under vägen, och en annan var sjuk, då han kom hit, och skickades till sjukstugan. Den försvunne hade i går fått en ny skjorta, så att den gamla kunde tvättas, men han sålde den i stället. Sände ut 2 pionjärer för att spåra upp och återföra honom hit.

 

24 maj (1808-05-24)

I dag kl. 12 var det läns i No. 9. Flera av karlarna voro nere i No. 13 hela natten och rensade upp orter.

 

25 maj (1808-05-25)

Vid 12-tiden i dag siktades ett antal fartyg på denna sidan Kullen, och vid 1-tiden passerade de här, i allt ca 54 fartyg, bland vilka det fanns (jag kunde icke se så noga) ca 4 eller 6 fregatter, krigsslupar etc. På e.m. kommo 9 danska kaparefartyg ut, och här utanför togo de en galeas, en bark och en slup.

De voro så nära inpå land, då de togo barken, att vi hade våra tändluntor färdiga och klara, men de kommo icke inom skjuthåll. - Arbetet som vanligt.

 

27 maj (1808-05-27)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste i går (det var Kristi Himmelfärdsdag) för att träffa Hans Excellens Greve Ruuth. - Vid Gruvan är allt som vanligt.

 

29 maj (1808-05-29)

I morse kommo 4 danska kapare alldeles inpå hamninloppet, men då vi avfyrade en kanon mot dem, vände de efter att hava svarat med 4 skott, men avståndet var för stort för att träffa. - Hans Excellens kom hit i kväll.

 

30 maj (1808-05-30)

I morse skickade länsman hit igen 3 av de förrymda pionjärerna. - Jag värvade till Kåren 2 pojkar och en man från Hälsingborg. - Ingenting särskilt vid Gruvan.

 

31 maj (1808-05-31)

I morse hade jag pionjärerna uppe och gav dem 25 rapp var. Den som var minst klandervärd fick återgå till sitt arbete. De andra 2 sattes åter i arrest, den ena för att han hade rymt en gång förut och den andra för att hava varit upphovsmannen till rymningen.

 

1 juni (1808-06-01)

I morse kl. 6 stannades maskinen vid Brors Backe för att utröna, vilken effekt detta skulle hava på No. 10 och om det vatten, som rann till där, skulle minska något eller icke, ty det synes vara tvivel underkastat, huruvida denna maskin har någon betydelse för den gamla gruvan eller icke.

 

2 juni (1808-06-02)

I dag kl. 2 e.m. började vattnet rinna till i den östra schaktsorten i No. 10. Alla äro i arbete som vanligt.

 

3 juni (1808-06-03)

I morse reste Hans Excellens till Hälsingborg, sedan det hade bestämts, att beställa timmer från Småland för att bygga ut vagnvägen på bryggan och där anbringa störtrännor, så att kolet kunde lastas direkt i skutorna i stället för att köra fram det i skottkärror.

 

4 juni (1808-06-04)

Herr Björnbeck skickades till Småland för att välja ut timmer till bryggan och för att försöka skaffa några små hästar. Alla arbeten som förut.

 

5 juni (1808-06-05)

Som det i dag är Pingstdagen och helgdag i morgon, ansåg jag det vara bäst att taga ut den gamla ångpannan vid 45 tums maskinen och sätta in den, som nu är reparerad och tidigare stod vid 28 tums maskinen. 45 tums maskinen kommer sålunda att drivas med 28 tums maskinens ångpanna, sammankopplad med 45:ans egen ångpanna.

 

6 juni (1808-06-06)

I morse passerade ”Goliath” 74 kanoner här förbi och styrde kurs mot Bältena.

 

12 juni (1808-06-12)

När jag i dag återkom från Hälsingborg, dit jag for i går kväll, var en löjtnant vid artilleriet här och hade påbörjat ett batteri, där jag tidigare hade lagt kanonerna, och han visade mig sin instruktion att rådgöra med mig angående lämpligaste sättet att försvara hamnen, eftersom jag bäst kände till skottvidden och förhållandena vid hamnen, samt även kunde anskaffa folk m.m. - Hästarna hava släppts ut på bete.

 

13 juni (1808-06-13)

Började så korn, som icke hade kommit från Marsvinsholm förrän den 11. Ingenting nytt vid Gruvan. Löjtnanten är sysselsatt med batterierna vid hamnen, där arbetena utföres av bönderna i tur och ordning utan någon ersättning, eftersom det är en plikt, som åligger dem enligt villkoren för att få innehava Kronans egendomar eller lantgårdar.

 

17 juni (1808-06-17)

Ingenting särskilt har hänt de sista 4 dagarna. Jag har dagligen väntat Hans Excellens hit från Hälsingborg, men han har ännu icke kommit. - Vid No. 10 lossnade linskivans axel, varför det blev uppehåll i gruvan största delen av dagen, så att det blev endast 1 korg goda kol där. - I går regnade det mycket, och i natt blåste det hårt från VNV. I dag har det fortsatt att blåsa.

 

19 juni (1808-06-19)

Söndag. I går var allting i god ordning. I dag kom Hans Excellens ut hit, men ännu har ingen av Göteborgsherrarna kommit. Vi satte i gång den reparerade ångpannan från 45 tums maskinen, som nu går med den jämte den anknutna ångpannan från 28 tums maskinen.

 

20 juni (1808-06-20)

Börja rensa upp borrhål No. 33 vid Ryd.

 

21 juni (1808-06-21)

När vi i e.m. hade borrat 26 tum, upptäckte vi, att både borrarna och smederna hade tappat bort måtten på mejseln efter borrningen av 22 tum i sandsten och 4 tum i en hård rand. Med en fyrkantig mejsel, kommo vi ned på botten och fingo upp något metalliknande material.

 

22 juni (1808-06-22)

Alla Ägarna äro här i dag. Vi började rensa borrhål No. 33.

 

23 juni (1808-06-23)

I dag på f.m. voro alla Ägarna närvarande, då vi började borra, och vi borrade 11 tum i 4 olika repriser: första gången 4 tum, andra 2 tum, tredje 3 tum och fjärde gången 2 tum. Sista delen av No. 2 och No. 3 var i hårt material.

 

24 juni (1808-06-24)

Som det i dag är Midsommardagen och helgdag, utfördes inget arbete vid borrhålet.

 

25 juni (1808-06-25)

Fortfarande sysselsatta med borrning.

 

26 juni (1808-06-26)

Söndag.

 

28 juni (1808-06-28)

I dag vid 12-tiden borrade vi ned i underleran i borrhål No. 33, men jag kan icke säga något bestämt angående huru ren flötsen är, förrän vi gjort en noggrann undersökning av de olika proven, men jag måste göra den anmärkningen, att det förefaller icke finnas så mycket rent kol som i No. 25, där det enligt proven endast fanns rent kol. Huruvida detta kan bero på att kolet blivit krossat vid provtagningen och vikten av 44 famnar borrstänger eller på någon olikhet i flötsen, är jag ännu icke i stånd att säga. Jag är dock benägen att förmoda båda anledningarna. Det är tydligt och klart, att det ca 9 ½ tum från botten finnes ett band i flötsen, som icke har påträffats i något annat borrhål på denna sidan av förkastningen, men jag kan icke bilda mig någon bestämd åsikt härom förrän jag, som sagt, har undersökt proven. - Jag gör allting klart för att borra i No. 14.

 

1 juli (1808-07-01)

I dag borrade vi igenom kolet i No. 14, men vi kunde icke få upp något kol i botten på borret.

 

3 juli (1808-07-03)

Söndag. I går kväll och i dag på morgonen voro vi sysselsatta med att tvätta och undersöka proven från borrhål No. 33 samt jämföra dem med proven från No. 14, varvid vi funno, att det, som Mr. Henderson uttryckte sig, icke fanns någon likhet mellan dessa borrhål eller snarare flötser, ty det förefaller verkligen icke finnas något rent kol i No. 33, som helt säkert har kommit ned på en förkastning.

 

4 juli (1808-07-04)

Började i dag avsänka för borrhål No. 37, 5 famnar rakt öster om borrhål No. 25.

 

5 juli (1808-07-05)

I morse avreste Göteborgsherrarna härifrån, och jag återkom från Domsten, där jag hade varit hela natten för att taga flott jakten ”Kohlgrufvan”, som för att undgå att bliva tagen av dansk kapare hade varit tvungen att gå på grund invid stranden. En skarpskytt på stranden förhindrade kaparen från att tillfoga jakten några skador.

 

8 juli (1808-07-08)

I dag satte Mr. Henderson och jag ut ett nytt borrhål ca 540 famnar från borrhålet vid Esperöd.

 

10 augusti (1808-08-10)

Återkom från Utö, där jag hade varit för att sätta i gång ångmaskinen för uppfordring av vatten. Direktören och ägaren, Major Reuterskiöld, som var mycket nöjd med maskinen, förärade mig en guldklocka och en snusdosa till ett värde av 30 guineas. Enligt order från Hans Excellens Greve Ruuth återvände jag via Åtvidabergs koppargruvor. Utö, som ligger 12 engelska mil från Dalarö och 45 från Stockholm, är en ca 18 engelska mil lång och 9 mil bred ö av granit. Järnmalmen, som icke är särdeles rik, ligger i en mycket stor åder. Även den, som är van att gå ned i gruvor, slås av förvåning, då han ser sig själv hängande mitt i en öppning, som är 100 famnar djup och hälften så många bred och så gott som hela öppningen järnmalm. - Jag var nere även i Åtvidabergs koppargruvor, vilket är mycket besvärligt, ty nedstigningen till 100 famnars djup och även uppstigningen måste företagas på stegar av trä med 18 tums avstånd mellan pinnarna. Dessa gruvor äro i avtagande. Här anställde jag 21 män och pojkar till våra gruvor. Jag tog även med mig hem prover av de olika mineral eller malmer, som finnas där.

 

11 augusti (1808-08-11)

När jag i morse kom upp till borrhål No. 37, fick jag veta, att de hade funnit en förändring i botten, och när vi tagit upp borrstängerna och pumpade, kom ingenting upp. Jag gav då order att sätta ned provborret, som tryckts ned ¾ tum. Härtill lägges ½ tum, som borrats med mejseln, erhålles 1 ¼ tum. Provröret kom upp lerigt som i No. 33, varför jag sade till Herr Eppingen, att jag icke önskade borra djupare ned, ty om kolet är som det nu synes vara, är det onödigt att tillskriva Ägarna i Göteborg att komma hit och se på när kolet borras igenom. Vi borrade dock 7 tum till, men det kom icke upp någonting i botten på provröret, utan endast litet i toppen av detsamma, och det som kom upp var endast kol, uppblandat med sand från övre delen av hålet. Jag bedömer förhållandena så, att oaktat det har visat sig vara en förkastning i Grevinnan Ruuths flöts, är det möjligt, att den undre flötsen är regelbunden. Jag förseglade hålet i avvaktan på Hans Excellens´ önskan. Kammarherre Eppingen har varit närvarande hela tiden. Ingenting särskilt har hänt vid Gruvan, sedan jag reste hemifrån.

 

23 augusti (1808-08-23)

I går kväll kom Hans Excellens ut hit, och i kväll kom Direktör Chalmers från Göteborg. Herr Carl Bagge är sjuk och kan icke komma. I morse började vi borra i No. 37 och funno proven innehålla följande:

 

                            Borrat                   Kol                       Flis

No. 1                   1 ¼                       1 ¼                        -

No. 2                   3 5/8                     3 5/8                      -

No. 3                   2 ¼                       1                          1 ¼

No. 4                   3                             -                         3

No. 5                   2 ½                         -                         2 ½

No. 6                   3                           2                          1

No. 7                   2 3/8                     1                            -

No. 8                   2 5/8                     2 5/8                      -

No. 9                   2 ½                       1                          1 ½

No. 10                 2 7/8                     2 7/8                      -

No. 11                 2 7/8                     2 7/8                      -

No. 12                 3 3/8                     3 3/8                      -

No. 13                 2 ¾                       1 ½                      1 ¼

No. 14                 4                                                       4

No. 15                 8 ¾                       7 3/8                    1 ¼

S:a                        47 3/8                   31 ¼                    15 ¾

 

Därefter borrade vi 6 ½ tum ned i underleran, varefter borrarna borrade 5 tum.

 

25 augusti (1808-08-25)

I morse började vi ett nytt borrhål lika långt väster om No. 25, som borrhål No. 37 ligger öster därom. Hans Excellens stakade själv ut detsamma. - Resultatet av denna borrning blir känd, när jag har haft tid att undersöka proven.

 

1 september (1808-09-01)

Under de gångna dagarna har ingenting särskilt utförts vid Gruvan. Jag återkom från Malmö, där jag har varit för att bland de ryska fångarna välja ut 24 arbetare, och jämte dem var jag tvungen att taga 2 underofficerare. Det antal, som erfordras vid Gruvan är 50 man.

 

3 september (1808-09-03)

Ryssarna kommo i går och anvisades sina kvarter, där jag hade satt upp hängmattor till dem, varöver de förföllo mycket nöjda.

 

5 september (1808-09-05)

Överste Rappe kom i går kväll, och i dag inspekterade vi alla kläder, som tillhöra ryssarna, enligt order från landshövdingen, ty kläderna skola i samma skick återställas till ryssarna, då dessa lämna oss.

 

7 september (1808-09-07)

I går och i dag borrade Mr Henderson och jag igenom flötsen i närheten av schakt No. 3 vid den gamla gruvan för att han skulle kunna jämföra den med det kol, vi borrat igenom i No. 37. På förra stället där flötsens totala mäktighet 4 fot 9 ½ tum eller den största, jag känner till någonstans i den gamla gruvan.

 

8 september (1808-09-08)

Ingenting särskilt vid Gruvan. - Ryssarna synas lova ganska gott som arbetare.

 

10 september (1808-09-10)

En stor handelsflotta passerade norrut i dag under konvoj. Den besköts från de danska batterierna, men utan att träffas.

 

12 september (1808-09-12)

I dag borrade vi igenom Grevinnan Ruuths kolflöts vid Ryd på ett djup av 30 famnar 4 fot 2 ½ tum till översidan av kolet. Borrarna uppgiva endast 9 tum berg ovanför kolet, ehuru det i de andra hålen var avsevärt mera. Kolet ville emellertid icke komma upp i botten av provborret, som det hade gjort i No. 33 och No. 37, men det var rent och hårt med undantag av närmast botten, där det var lerhaltigt. Det är 30 famnar 5 fot 4 tum till undersidan av kolet. - I går kväll hade en av ryssarna uppfört sig mycket illa, först mot en sergeant och sedan mot en av vårt folk, varför jag lät giva honom 25 rapp.

 

21 september (1808-09-21)

Ingenting särskilt har hänt vid Gruvan dessa dagarna. I lördags den 17 kom en skuta från Göteborg med plank till bryggan, men det blåste så hårt i måndags, att den icke kunde börja lossa, men den började i tisdags, då det var vackert väder. Timmermännen sattes då i arbete med bryggan. - I dag återkom jag från Hälsingborg, dit jag hade rest i går för att gå ombord på ”Vanguard”, där jag på grund av vädret var tvungen att stanna till i dag på morgonen. - Då jag kom hem, fick jag veta, att Kammarherre Eppingen hade varit här, och i kväll kom den ryska tolken och meddelade mig, att ryssarna voro så missnöjda över att kammarherren hade bestämt, att ett visst belopp skulle dragas av deras avlöningar, varför de icke önskade något ytterligare ackordsarbete. Jag lät meddela dem, att Hans Excellens hade bestämt, att då de kommo hit, en liten del av deras avlöningar skulle hållas inne såsom sparmedel, tills de skulle lämna arbetet här. Härtill syntes de dock icke sätta mycket förtroende.

 

22 september (1808-09-22)

I e.m. kl. 5 gick ångpannan vid No. 10 sönder, varför karlarna måste gå upp utan att få upp sina kol, men jag hoppas, att maskinen åter skall komma i gång i morgon bittida. - 6 ryssar äro i dag hemma och sjukskrivna.

 

24 september (1808-09-24)

Då arbetet i kväll var slut i No. 10, lät jag tömma ångpannan, så att smederna kunna reparera den till måndag morgon, jag lät även rensa ångpannorna vid 45 tums maskinen.

 

25 september (1808-09-25)

Söndag. I dag voro alla ryssarna vid mycket gott humör hela dagen, i synnerhet som jag hade låtit utbetala deras innehållna pengar och sagt dem, att (med undantag av 2 skilling per dag för kläder) de skulle få ut sin fulla avlöning, så länge de höllo sig nyktra och skötsamma.

 

26 september (1808-09-26)

I kväll kommo vi ned till översidan av kolet i borrhål No. 38.

 

27 september (1808-09-27)

I morse satte vi ned provborret och mätte djupet på borrhålet, varvid vi funno, att vi hade kolet 4 fot 4 ¼ tum högre upp än vi borde hava enligt de andra borrhålen.

 

29 september (1808-09-29)

I kväll kommo 10 man och 4 pojkar från Åtvidaberg.

 

30 september (1808-09-30)

I dag inkvarterade jag de nya männen och pojkarna. Endast 2 hade sina hustrur med sig. En av hustrurna hade blivit sängliggande sjuk under resan och lämnats kvar 16 svenska mil härifrån.

 

1 oktober (1808-10-01)

I dag underskrev jag frisedlar åt 15 män och pojkar, vilka voro bland de något över 30, som sade upp sig till midsommar.

 

8 oktober (1808-10-08)

Ingenting nytt vid Gruvan de gångna dagarna. Bryggan kommer att bliva färdig för lastning av kol inom loppet av 2 eller 3 dagar. På e.m. kom en av karlarna från Åtvidaberg och meddelade, att 8 st. av dem hade rymt under dagen. Jag skickade bud till Nordblad, som jag ansåg säkrast att skicka efter dem, att han skulle taga en häst och följa dem, men till min överraskning sände han bud med en pojke, att han icke hade något att göra med rymlingar. Jag skickade därför i väg en korpral vid pionjärkåren. Åtvidabergarna hava kostat oss mycket pengar, om man kan även befara, att om de möta dem, som skola komma hit från Åtvidaberg, skola de skrämma dem, så att de vända om. - Jag skickade bud till Nordblad att komma upp till mig.

 

13 oktober (1808-10-13)

I morse återkom jag från Hälsingborg, dit jag hade rest den 11 dennes för att gå ombord på ”Vanguard” och se en teaterpjäs m.m. Hans Excellens Greve Ruuth var även där, och vi stannade till den 12 på morgonen. Vid Gruvan befanns allt i samma goda ordning, som när jag lämnade.

 

18 oktober (1808-10-18)

Återkom från Hälsingborg via Viken, dit jag reste för att underhandla om skutor för våra kol till Köpenhamn, varom man enligt Hans Excellens´ uppgift nu träffat avtal. Vi vänta endast på licens. Frakten är 32 skilling Rgs per tunna.

 

20 oktober (1808-10-20)

I morse kl. 4 rodde en båt (utan tvivel dansk) in här i hamnen, men efter att hava fått några skott från en skonare, som ligger här lastad med kol, och ett skott från batteriet, vände den och gav sig i väg. Det fanns ingen båt till hands för att förfölja den med.

 

23 oktober (1808-10-23)

Söndag. Ingenting nytt de 3 sista dagarna. I e.m. var en engelsk kanonbrigg nära inpå danska kusten och blev länge beskjuten av batterierna, men svarade med endast 2 skott, förmodligen emedan avståndet var för stort för kanonerna att nå fram. - 2 ryssar togo värvning i pionjärkåren.

 

24 oktober (1808-10-24)

Kl. 12 passerade en stor handelsflotta förbi här norr ut. – Vid Gruvan ingenting nytt.

 

25 oktober (1808-10-25)

Idag arbetade de i No. 14 med att få upp allt löst berg etc. för att göra klart för kolbrytning. - En av pionjärerna hade uppgivit mera kol än han hade brutit i avsikt att få betalt för detsamma.

 

28 oktober (1808-10-28)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för att tala med Hans Excellens och för att inspektera 3 platser, där Toscland hade funnit kolförekomster, som han antog vara kolflötser. Det första stället var vid Jordeboden och stupar ca 45° mot nordväst och förfaller mig vara en förkastning eller parallellförkastning. Jag rådde dem att sänka ett litet schakt där för att se, vad det var. Det andra stället ligger nära intill den lilla ån eller bäcken söder om de byggnader, som kallas Fältabacken. Här var kolet 5-7 tum tjockt med vanlig underlera under flötsen, vilket det även var på tredje stället, som också ligger vid sidan av bäcken, ungefär sydväst om Gustavslund och norr om Östra Ramlösa. - ”Vanguard” lättade i dag ankar och gick ned till ”Dictator”, på vilken Amiral Bertie har hissat sitt befälstecken. På kvällen avseglade ”Vanguard” till England.

 

29 oktober (1808-10-29)

I morse gick jag ombord på ”Dictator”, som ligger ca 12 eng. mil västerut härifrån, för att framföra en anhållan från Hans Excellens Greve Ruuth till amiralen att konvojera 3 galeaser till Höganäs från Landskrona. Detta biföll amiralen och gav mig order att avlämnas till Kapten Macnamara ombord på ”Edgar”.

 

31 oktober (1808-10-31)

I morse avseglade Hans Excellens skonertbrigg ”Fritz” till Köpenhamn enligt den licens, som kommit därifrån. Även ”Kohlgrufvan” avseglade dit, lastad med kol.

 

1 november (1808-11-01)

I dag kunde ingenting göras åt ”Maria” till följd av blåsten från VNV med regn, men i gruvorna arbetades hela dagen. Fick hjul till ytterligare en kolvagn färdiga genom att sätta hjulringar av trä på de iordningställda ekrarna. Ekrar äro färdiga till hjul för 5 lastvagnar, men ett av dessa hjul har jag icke låtit karlarna taga hand om, eftersom de i staden hava lagat det med bly, då de sågo, att det hade gått sönder på grund av det hårda järnet.

 

2 november (1808-11-02)

I e.m. kom Hans Excellens ut hit. Jag har själv varit vid skutan ”Maria” nästan hela dagen. Bremer (kaptenen) har tid efter annan försummat så mycket, dels genom att han har varit sjuk och dels genom att gå sin egen väg tvärt emot vad Björnbeck säger till honom. Skutan har därför endast flyttats ca 4 fot, men nu i kväll har den flyttats ungefär dubbla sin längd från där den stod. - Som luftpumpskannan och fotventilen till maskinen vid No. 9 äro i olag, hava de i e.m. icke kunnat få upp ca 40 korgar goda kol.

 

3 november (1808-11-03)

I morse kom jag ned till ”Maria” och satte i gång sjösättningen. Björnbeck var där hela dagen, och de fingo ned henne till vattenbrynet. Vattnet var mycket lågt. - En stor handelsflotta kom söderut, och som den låg i bidevind, kom den så nära den svenska kusten, att 2 av fartygen gingo på grund, det ena en engelsman i ballast, det andra efter vad jag förstår en tysk från London till Memel med vin. Detta fartyg kastade mycket av lasten över bord, som delvis togs upp av kustbåtarna, som lågo runt om, men i kväll hör jag, att fartyget vänt sig till dykeribolaget.

 

4 november (1808-11-04)

Då vi i morse började lasta 2 Nordbåtar, d.v.s. skutor, som lasta ca 250 tunnor kol, fann jag, att vagnskötarna icke hade gjort i ordning sina vagnar, oaktat jag hade givit dem order härom.

 

5 november (1808-11-05)

I morse började vi borra i No. 39. Kolproven voro mycket små och kommo upp hälften i botten av provborret och hälften i toppen. Det sista provet, 3 ½ tum, är det bästa, vi hava fått och låg 10 ½ tum under taket.

 

8 november (1808-11-08)

I e.m. slutade vi borra i borrhål No. 39. Flötsen befanns vara 55 7/8 tum tjock, men det är icke på långt när så mycket kol i detta hål som i No. 37.

 

9 november (1808-11-09)

I dag hade vi de skutor, som äro här för att lasta kol till Köpenhamn, färdiglastade utom en, som skall hava ytterligare 40 tunnor, men dessa äro alla nere och ligga i pråmarna. - Stakade ut ett borrhål i rak linje mellan No. 25 och No. 27, 1289 ½ alnar från No. 25.

 

10 november (1808-11-10)

Som borrarna hade träffat på nytt material i borrhålet vid Esperöd, lät jag dem borra där i dag för att se, vad som finnes i botten, om det är mörkgrå sandsten eller sandstensband. Jag gav dem order att i morgon bittida vara klara att börja ett nytt borrhål mellan Brors Backe och No. 25.

 

11 november (1808-11-11)

I dag började vi avsänka för ett borrhål mellan Brors Backe och Ryd i rak linje mellan No. 23 och No. 25, 662 ½ alnar från det senare.

 

15 november (1808-11-15)

I dag på e.m. ankom Ola Anderson hit med sin skuta, och han meddelade mig, att en engelsk amiral hade prejat honom och först frågat honom, varifrån han var, och därefter om han kände mig. Då han fick ett jakande svar, bad han honom säga mig, att jag icke fick skicka ut några fler fartyg under parlamentärflagg, förrän jag hade fått amiralens order. Med anledning härav rådgjorde jag med Herrarna Kjellman och Nyman, och det beslöts, att jag skulle resa till staden och tala med Amiral Bertie.

 

18 november (1808-11-18)

I kväll återkom jag från Hälsingborg, där jag på grund av det dåliga vädret hade fått vänta en hel dag på ett tillfälle att komma i väg. - I går kom jag emellertid ut till amiralen och återvände på kvällen, men som Major Silfversparre förmodade, att Hans Excellens Greve Ruuth skulle komma som i morgon lördag den 19, väntade vi, tills posten från honom skulle komma på f.m., men som det icke var några brev, skickade jag ett expressbud till honom med uppgift om vad som hade avhandlats med Amiral Bertie.

 

19 november (1808-11-19)

Som jag ser, att ångpannan vid No. 13 är mycket dålig, vilket till stor del är en följd av det smutsiga vatten, vi måste använda, gav jag order att göra No. 13 klart, så att vi skola kunna taga ut ångpannan och sätta in den långa pannan, som byggdes för 15 tums maskinen, vilken först var avsedd för No. 10.

 

21 november (1808-11-21)

Som vinden i går var västlig och nordvästlig, hade jag hoppats, att vi i går kväll skulle kunna få ”Mary” sjösatt, men det lyckades icke, oaktat vattnet var mycket högt och vi hade folk ombord hela natten. - I kväll kom ett brev från Överstelöjtnant Rappe med order från brigadchefen, att jag skulle meddela denne, när Greve Ruuth var att vänta. - Fingo mycket litet kol i dag, emedan karlarna i No. 10 hade flyttats över till No. 13 och karlarna i No. 9 hade haft lottning. - Träffade avtal med borrarna att avsänka de första 4 famnarna i borrhål No. 42 mellan Ryd och Brors Backe, där det är vatten och grus.

 

24 november (1808-11-24)

I dag rann borrhålet mellan Ryd och Brors Backe eller snarare avsänkningen för detsamma ihop.

 

26 november (1808-11-26)

I morse var allting täckt med snö. Ingenting nytt vid Gruvan. Avsänkningen till borrhålet inklädes åter med timmer.

 

27 november (1808-11-27)

Söndag. I dag har det fallit mycket snö. Kunde icke göra någonting för att få ”Mary” loss från rullarna.

 

30 november (1808-11-30)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest i förhoppning att träffa Hans Excellens, men i stället kom ett expressbud till Major Silfversparre, och som han hade fått ett brev från skepparen på ”Kohlgrufvan”, däri han säger sig hava rättighet att segla, gick jag ombord och talade med amiralen om denna angelägenhet. Han sade sig hava tillskrivit Greve Ruuth, att fartyget kunna segla, till dess han får kontraorder från Amiral Keats, till vilken han hade skickat en fullständig redogörelse över allt vad som hänför sig till kolskeppningarna. - Vintern är fortfarande lika sträng som förut, och efter allt jag kan finna, synes den bliva lika sträng som år 1788. - Vid Gruvan har i dag maskinen vid No. 9 varit i olag genom att drev eller hampa kommit in i fotventilen.

 

1 december (1808-12-01)

Kylan är fortfarande lika sträng som förut. Jag hade räknat med att få ”Maria” flott i dag, ångpannan gick sönder vid maskinen vid No. 9, varför det även i dag blev litet kol.

 

3 december (1808-12-03)

Vädret var milt hela dagen, men det blåser frisk sydlig vind. Både i går och i dag voro några av karlarna nere i No. 10. Schaktet har höjts, men det är icke igenfyllt omkring.

 

4 december (1808-12-04)

I morse avseglade 9 fartyg, lastade med kol till Köpenhamn. Nordostlig vind. - I kväll bitande kallt. Nordlig vind. Vattnet är fortfarande för högt för att kunna göra någonting åt ”Maria”.

 

5 december (1808-12-05)

Som det icke finnes någon möjlighet att få ned ett sänkschakt för ett borrhål mellan Ryd och Brors Backe, lät jag dem börja ett nytt några famnar närmare Ryd. - I kväll är ett kraftigt snöfall. Vinden är sydostlig.

 

7 december (1808-12-07)

I går regnade det mycket häftigt största delen av dagen, men det regnade ännu mera natten förut. I kväll blåser det friskt, och vinden växlar mellan V och VNV. Jag gick ned till hamnen för att om möjligt få ”Maria” flott. Vid 1-tiden på natten var vattnet ganska högt, men det var mycket svårt att få någon att gå ombord på skutan, oaktat jag flera gånger hade talat med Bremer, som hade sagt sig hava folk att gå ut, så snart det var några utsikter att få henne flott. Kl. 2 fick jag emellertid 7 man ombord, men vattnet steg icke tillräckligt för att kunna rubba henne, oaktat det blåste hårt. - Maskinen vid No. 9 har gått dåligt under flera dagar, varför jag i dag undersökte den mycket noga och fann, att fotventilen och klaffarna både i den luftpumpskanna, som sitter i, och i reservkannan voro mycket dåliga. Jag satte därför smederna till att arbeta i natt för att få allt tätt.

 

8 december (1808-12-08)

Maskinen vid No. 9 gick utmärkt hela dagen, men strax innan arbetet i gruvan slutade, lossnade kugghjulet. - Det är så sträng kyla, att karlarna icke kunna arbeta i sänkschaktet för borrhålet mellan Ryd och Brors Backen, varför jag efter samråd med Mr. Henderson lät dem gå hem och satte timmermännen att tillverka en sänktrumma av trä. Under tiden skola schaktsänkarna bryta kol. - Kapten Templar på kanonbåten ”Ernest” var här i dag.

 

9 december (1808-12-09)

I e.m. lossnade kugghjulet vid No. 9, varför hela e.m. gick förlorad i den gruvan. – Frisk nordlig och nordostlig vind med sträng kyla.

 

14 december (1808-12-14)

De gångna dagarna har ingenting särskilt hänt. Lördagen den 10 reste jag till staden dels i förhoppning att träffa Greve Ruuth och dels för att beställa och lämna de rätta måtten på ekrarna till ett svänghjul till No. 9. När jag kommit hem söndagen den 11, slogs alarm på stranden, och det visade sig vara 2 danska kapare, som kommit in i hamnen för att taga ett engelskt fartyg, som var lastat med vin och i den sista stormen hade seglat förbi sin destinationshamn, men genom skott från batteriet avvärjdes försöket. - Oaktat vinden är sydlig, hava inga fartyg kommit från Köpenhamn. - Det fryser ganska hårt.

 

15 december (1808-12-15)

Herr Kjellman kom hem i dag från Hälsingborg och meddelade, att Hans Excellens hade kommit dit och om en eller annan deg skulle komma ut hit.

 

16 december (1808-12-16)

I morse kom föreståndaren för sjukstugan upp och meddelade mig, att ryssen, som hade lärt sig litet svenska (och som var hemma i baracken på grund av att han var dålig i ett knä) hade skickats för att hjälpa en annan ryss, som blivit illa skadad genom att en hacka hade träffat hans huvud, hade tagit en båt och rymt till Danmark vid 7-tiden i går kväll.

 

19 december (1808-12-19)

I e.m. kom Hans Excellens Greve Ruuth hit. - Ingenting nytt vid gruvan. Det fortsätter att frysa.

 

20 december (1808-12-20)

Skriver en rapport till Generalguvenör Toll angående den ryska fångens rymning. Gjorde upp en kalkyl på en stenkista som skydd för bryggan i enlighet med en skiss, som jag lämnat in på Hans Excellens´ begäran.

 

22 december (1808-12-22)

Hans Excellens reste i morse. - Som vi i går kväll träffade på något slags svart material i borrhål No. 41, inställde jag arbetet tills i dag. Där fanns inget kol utan endast 10 tum svart skiffer på ett djup av 35 famnar 3 fot. Icke heller finnes den vanligen förekommande sandstenen, men i No. 27 hade vi 10 tum tjockt kol på ett djup av 32 famnar 4 fot 8 tum.

 

27 december (1808-12-27)

I kväll höll jag förhör med pionjären Ola Person, som hade stulit pengar från en annan pionjär vid namn Frisk, men jag kunde icke få fram tillräckligt klara fakta för att bliva övertygad om att han hade gjort det, ehuru han har skenet emot sig. Jag uppsköt därför saken för ytterligare förhör. Samtidigt var Kräfsa N. inkallad för att hava stulit bröd från en kamrat vid gruvan.

 

28 december (1808-12-28)

I morse fann jag , att Anders Johanson N. hade rymt i går kväll, och först i dag fick jag veta anledningen, nämligen att han hade brutit upp ett skåp vid maskinen vid No. 14 och tagit litet talg, som han sålt till Per Olson. - De 4 st. 3-punds kanonerna, som jag har haft hand om sedan i somras, forslades på min begäran bort i dag, eftersom det nu finnes en artilleriofficer på platsen. Då jag övertog dem, fanns det ingen officer här alls. Nu har jag endast de 2 st. 9-pundarna, som jag först lade ut i våras.

 

29 december (1808-12-29)

I e.m. var Mr. Amoz, navigationsofficer på H.M. skepp ”Edgar” här för att höra, om han kunde få någon färsk proviant, såsom gäss, fjäderfä etc. - Ganska stark kyla med svag, ostlig vind. - Allt väl vid Gruvan.

 

30 december (1808-12-30)

Idag vid 3-tiden kommo kaptenerna Nacnamara och Campbell i land här i slupen och skickade bud till mig, att jag skulle möta dem på vägen till min bostad, ty de hade icke så mycket tid på sig före mörkningen. De berättade för mig, att navigationsofficeren Mr. Amoz hade nämnt, att jag trodde det skulle vara bättre för dem att proviantera vatten här i stället för i Hälsingborg. De avsmakade vattnet och sade, att det var gott, och anmodade mig att på allt sätt bistå båtarna. De träffade även avtal med fiskarena att föra ut några ton vatten samtidigt med deras egna båtar i morgon. De inbjödo mig att gå ombord, och Kapten Campbell sade sig veta, att Amiral Bertie alltid tyckte det var roligt att träffa mig. - Ingenting nytt vid Gruvan.

 

31 december (1808-12-31)

Då jag i morse stod färdig att gå ombord på ”Dictator” fick jag höra, att en pojke hade, då han gled ned på linan, släpp taget och skadat sig något. Detta uppehöll mig något, och då jag kom ned till stranden, hade 2 fiskarebåtar just gått ut för att hämta vattenfat, och barkasserna från ”Dictator” och ”Edgar” voro här för att få vatten. ”Edgars” barkass hade i går hämtat 6 ton. - Vid 12-tiden voro skeppen tvungna att lätta ankar för drivis, och de drevo nästan i höjd med Kullen. Det var så nära, att jag hade kommit ombord, att jag satt i ”Dictators” barkass med navigationsofficeren West, men lyckligtvis önskade Löjtnant Copinger, att jag skulle vänta och gå med dem i läringsbåten, ty i annat fall hade jag utan tvivel kommit till Göteborg, om icke till England. - Som de icke hade skickat någon båt i land efter de 4 officerare, som hade kommit i den låringsbåt, som återvände med vatten, och en annan båt, som skulle hava kommit kl. 2 för att hämta dem, icke kom, voro de tvungna att stanna i land, eftersom ingen kustbåt vågade sig ut i isen så nära inpå kvällen. Jag skaffade dem logi på värdshuset, varefter vi alla gingo hem till mig, där vi tillbragte en angenäm afton.

 

1809

 

1 januari (1809-01-01)

Det var ingen liten överraskning för mig, då jag i morse gick ned mot sjön och mötte officerarna som kommo för att meddela mig, att inga skepp voro i sikte. På kvällen kom ett expressbud från konsul Charles Fenwick med depescher till amiralen, vilka jag anmodades att vidarebefordra. Jag tillrådde dem att skicka en husar till Kullen för att få veta, om några skepp hade ankrat upp på andra sidan. Under tiden beställde jag hästar för att officerarna skulle kunna åka med depescherna antingen till Kullen eller till Ängelholm och därifrån vidare till Göteborg under sökande efter skeppen. Så snart vi mottagit meddelande, att inga skepp voro i sikte, avreste officerarna kl. 2 e.m. De tillhörde alla flaggskeppet ”Dictator” och voro: Löjtnant Copinger, Löjtnant Hawkins tillhörande Hans Majestäts flotta, Kapten Sharps och Kaplanen Jenkin.

 

2 januari (1809-01-02)

I dag var ångpannan vid No. 9 så otät, att inga kol kunde uppfordras, och t.o.m. många kolhuggare voro hemma. - Fortfarande sträng kyla.

 

3 januari (1809-01-03)

Flyttade de karlar, som voro vid västra sidan i No. 9 till No. 13.

 

4 januari (1809-01-04)

No. 9 kom åter i gång.

 

7 januari (1809-01-07)

Ingenting särskilt har hänt de sista 3 dagarna. Som det i går var Trettondagen (Gamla Juldagen), utfördes inga arbeten, och i dag voro mycket få i arbete. Jag hade verkligen tänkt att giva order om att inget arbete skulle utföras, men efter närmare eftertanke ansåg jag det vara bäst att låta dem arbeta, som så önskade, ty jag visste, att dessa skulle lida brist på förnödenheter, om de icke arbetade. Som det var stark is runt om ”Maria”, ansåg jag det vara bästa tillfället att få henne bort från rullarna, emedan hon låg riskabelt, om isen skulle bryta upp västligt eller nordvästlig storm. Jag tog därför bort släden under henne, men på grund av den starka kylan kunde jag icke få någon att arbeta för mindre än 32 skilling per dag, och de, som arbetade i vattnet, skulle hava 36 skilling Rgs, vilket jag även lovade dem att få i morgon. Som injektorrören hade frusit vid No. 10, gjordes ingenting där. Ute i isen lågo en brigg och en slup eller bark (jag tror, att det är en slup, eftersom jag tyckte, att den sköt på de danska båtarna). Jag såg tydligt, att briggen sköt. Dessa fartyg samt en galeas och 2 andra, som kommo efter, passerade Kullen före mörkningen. Batterierna på danska kusten sköto ganska mycket, och jag hörde, att de hade träffat ett fartyg. – John återkom i dag från Utö.

 

8 januari (1809-01-09)

Söndag. I dag togo vi bort 2 rullar under ”Maria” och lyfte upp henne. Vi svängde även stäven mot norr för att bättre hålla henne fri från stenarna.

 

9 januari (1809-01-09)

I dag brast axeltappen till linhjulet vid No. 9, vilket antagligen berodde på den påkänning, hjulet blev utsatt för, då borrstålen fastnade vid borrningen av 24 tums luftpumpen i höstas. Medan detta reparerades, skickades karlarna att arbeta i No. 13.

 

15 januari (1809-01-15)

Söndag. Oaktat det var söndag, voro vi hela dagen och lodade i hamnen från isen. Det var mycket kallt med ostlig vind. I kväll fick jag höra av en av soldaterna på vakt, som förstår ryska, att de hade gått i komplott om att icke gå i arbete i morgon.

 

16 januari (1809-01-16)

I morse var jag uppe kl. 4 för att bestraffa en pionjär, som hade stulit. Jag gick in i baracken och fann, att alla ryssarna voro fast beslutna att icke gå i arbete. Efter mycket besvär och sedan jag satt 10 av dem i arrest, gingo de i arbete. De sade sig önska dagligt besked om att de hade tillstånd att arbeta och att de skulle arbeta, när de kunde. - I e.m. slog vinden om till västlig.

 

18 januari (1809-01-18)

I morse kom Löjtnant Segerbaden för att säga farväl och meddelade mig, att högra flygeln enligt order skulle dragas in och att han skulle förflyttas till Viken. Vidare skulle ingen vakt över ryssarna lämnas kvar, utan endast 6 man skulle taga hand om vakthållningen och vid fara slå larm genom att tända de fyrbåkar, som äro utplacerade längs hela kusten. Jag tog därför ut 4 pionjärer och gav dem var och en en karbin samt en till varje korpral jämte 12 patroner, i allt till 12 man. - Ingenting nytt vid Gruvan. I kväll är vinden västlig, men det har varit så lugnt, att vinden har haft alla riktningar på kompassen.

 

21 januari (1809-01-21)

Ingenting särskilt har hänt de 2 sista dagarna. I går fingo vi 5 flanellstycken från Göteborg. - Avslutade kartan över den inre hamnen eller så mycket därav, som jag hade kunnat mäta genom att gå på isen, och skickade den till Hans Excellens Greve Ruuth. - Vinden sydlig och sydostlig varje dag och ganska kallt. I kväll har barometern fallit till mitt emellan ”Vackert” och ”Ostadigt”, efter att hava varit uppe till emellan ”Mycket torrt” och ”Stadigt”.

 

22 januari (1809-01-22)

Söndag. I morse hade jag de ryska fångarna uppe på kontoret och förhörde dem angående deras uppförande förra måndagen. Jag visade varje man, huru mycket han hade förtjänat under sista avlöningsperioden samt en specifikation över huru mycket han hade uppburit sista avlöningsdagen i lördags. Samtidigt sade jag till dem, att om jag hade haft detta papper i måndags morse, hade jag börjat prygla No. 1 och sedan fortsatt man efter man, till dess de hade angivit uppviglaren. Som de emellertid bådo mig om förlåtelse och lovade, att något liknande aldrig mer skulle äga rum, lät jag dem gå, ty jag har inga förhoppningar om att de skola angiva upphovsmannen.

 

23 januari (1809-01-23)

I dag kom en löjtnant med 24 man ur lantvärnet eller milisen hit för att i kväll avlösa pionjärerna och övertaga vakten över ryssarna. - I dag snöstorm hela dagen, men gruvorna arbetade.

 

26 januari (1809-01-26)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste för att tala med kommendanten över lantvärnet angående de ryska fångarna. De order, som här givits till löjtnanten, äro så stränga, att vi icke kunna använda dem, men han sade mig, att han kunde icke ändra dem, om han skulle vara ansvarig för ryssarna. - I dag kommo 87 sjömän och 5 officerare över hit från Danmark med hissad parlamentärflagg. Bland de 5 var en skeppare på ett handelsfartyg och en styrman, samt 3 hade tillhört den kanonbrigg, som hade förlist utanför Bornholm och vars chef hade frusit ihjäl på däck. En bekant till mig hade hustru och barn med sig. Hustrun hade stuckit undan ett skriftligt meddelande från en herre i Danmark, vari vi fingo veta, att det förmodades skola bliva en invasion - om isen höll att gå över - av 15.000 polska och bajriska trupper samt att Bernadotte dagligen väntades etc.

 

28 januari (1809-01-28)

I kväll har det regnat litet, och vinden är sydlig. Sedan ovannämnda meddelande skrevs, har isen i Sundet brutit upp, och i går och i dag har mycket is drivit ut i Kattegatt. - Ingenting nytt vid Gruvan. Bryggan hade lyfts av isen, men är nu åter i ordning.

 

29 januari (1809-01-29)

Söndag. Det blåser fortfarande frisk sydlig och sydvästlig vind. Från Viken synes ingen is. Mycket snö har försvunnit från marken både i går och i dag. Maskinen vid No. 9 var klar i går.

 

30 januari (1809-01-30)
Som hustrun till fältväbeln begrovs i går, voro de flesta av pionjärerna borta från arbetet, emedan de hade druckit efter begravningen. Maskinen vid No. 9 är icke i gång, emedan arbetsorterna etc. skola rensas från alla. Jag undersökte maskinen och fann, att fogen mellan cylinderbotten och ångskåpet var mycket otät, varför jag lät täta densamma. - Vädret är fortfarande milt. Som leverantören icke har kommit med långa syllar, som skola vila på hammarbanden eller överstyckena på pållarna eller underlagstimret för rälsbanan på bryggan, lät jag lägga upp reservpumpstängerna så länge, ty dessa kunna tagas upp, när de riktiga syllarna komma. Jag vill nämligen få bryggan så säker som möjligt, då isen bryter upp.

 

31 januari (1809-01-31)

När jag i morse kom ned till gruvan, fann jag fogen vid cylinderbotten vara lika dålig som förut, och de förmodade, att flänsen hade spruckit, något som jag fann icke vara fallet. Efter något letande fann jag orsaken vara ett otätt ställe på ytan, som hade uppstått vid själva gjutningen, ty det var en hålighet i själva järnet. - Som det milda vädret fortsätter, anmodade jag byggmästaren att taga bort pålkranarna, som stå på bryggan, ty jag ser, att isen har smält runt omkring galeasen. Men innan de hunno taga bort kranarna, gick vinden plötsligt över till nordvästlig storm, isen bröt upp, och kranarna, som voro fatsurrade vid bryggan sjönko. Som det fortsätter att blåsa, gick jag kl. 11 i kväll ned för att se, om vattnet steg, så att jag möjligtvis skulle kunna göra något åt ”Maria”, men det var omöjligt.

 

1 februari (1809-02-01)

I dag var det icke läns i No. 9 , varför karlarna fortfarande arbeta i No. 13. Timmermännen påstå, att det är mera vatten i No. 9 än det var förut. - I morse var vinden nordlig, och det frös litet i natt, men nu i kväll regnar det häftigt, och vinden är SSV. Isen har brutit upp helt och hållet på insidan av brobänken, där ”Kohlgrufvan” ligger, och denna halades ut på öppet vatten. Då isflaken banade sig väg mellan bropålarna, lade de sig icke över varandra, förrän inne vid stranden. De lågo endast och slogo emot varandra, till kanterna slipats av, varpå de fortsatte mellan pålarna. - I dag kom ett brev från Hans Excellens Greve Ruuth till Herr Kjellman med begäran, att vi skulle försöka förmå ryssarna att taga värvning i pionjärkåren för ett år, och om kriget skulle vara slut dessförinnan, skulle de hava rättighet att resa hem, om de så önskade. Men ingen ville gå in på detta förslag, och jag tror, att anledningen härtill är, att de förmoda, att vi skola hålla dem kvar längre.

 

2 februari (1809-02-02)

I morse var det icke läns i No. 9. Kondensorventilen hade icke fungerat eller fallit av vid 28 tums maskinen, och oaktat 45:an gick bra hela natten, kunde den icke få ned vattnet. Det regnade mycket hela natten, och vinden är sydvästlig. I morse avskedade jag pionjären Boman, som i söndags slog till korpralen, sedan jag låtit giva honom 15 prygelrapp.

 

3 februari (1809-02-03)

I dag gingo karlarna åter ned i No. 9, och ventilen byttes ut i 16 tums pumpsatsen. I dag var det ibland milt och ibland frost. Vinden har blåst i kompassens alla riktningar och är nu nordvästlig med ganska mycket snö.

 

4 februari (1809-02-04)

Ser till att allt är klart för att sätta i gång vid Brors Backe, om så skulle bliva nödvändigt, ty det ser ut, som om det skulle vara mer vatten i den gamla maskingruvan än förut. - Det regnade hela f.m., och på e.m. blev vinden nordvästlig med storm och bitande kyla.

 

5 februari (1809-02-05)

Söndag. I dag har det varit sträng kyla hela dagen , men vackert väder, lugnt och solsken.

 

6 februari (1809-02-06)

Vid 12-tiden i natt började det snöa och blåsa friskt från öster, och detta väder fortsatte hela dagen. No. 9 kunde vara i gång genom att hästarna kunde få något skydd av maskinhuset, men både No. 10 och 14 stodo.

 

7 februari (1809-02-07)

På grund av det dåliga vädret stannade många av karlarna hemma i morse i tanke, att gruvorna icke skulle vara i gång, men det klarnade upp fram på dagen.

 

8 februari (1809-02-08)

I morse lågo galeasen och jakten fastfrusna i hamnen. Det har varit lugnt hela dagen.

 

9 februari (1089-02-09)

Ingenting särskilt. Har hållit på hela dagen med att granska vårt mässingsgjuteris ställning och finner, att det kostar oss ca 1 ¾ skilling Rgs per skålpund mera här än vad vi få betala för att få ett arbete utfört i staden, ty där få vi 18 skilling per skålpund för gammal mässing och betala 28 skilling. Här kostar det oss 29,77 skilling per skålpund, oaktat jag icke räknar någonting för tiden, ugnen och verktyg, och jag är dessutom ganska säker på att det har varit fler dagsverken än jag har tagit upp i min kalkyl.

 

11 februari (1809-02-11)

I går började det bliva milt med snöblandat regn hela dagen, och på kvällen var det fullständigt töväder. - I morse avsändes underofficeren och 4 ryska fångar, vilka äro odugliga som arbetare här, till uppsamlingsstället i Malmö. - Sydlig vind och regn i dag.

 

12 februari (1809-02-12)

Söndag. I dag har det både frusit och töat, och i kväll ser det ut, som om marken var övertäckt av is. - Det ingick meddelande, att Baron von Kocken plötsligt avlidit i går.

 

13 februari (1809-02-13)

I går fingo alla ryssarna meddelande, att de icke skulle få mera betalt än vad de hade. De syntes missnöjda häröver, men i dag hava de arbetat mycket bra och begära endast att få sitt bröd lika billigt som de övriga karlarna, vilket jag sagt dem, att jag icke kan ordna, men då Hans Excellens kommer hit, skall jag försöka skaffa dem bröd.

 

14 februari (1809-02-14)

I dag har det regnat nästan hela dagen. - Som diket, som förr fanns vid sidan av vägen, på Hans Excellens order blev igenfyllt förra året, har det samlat sig vatten runt om Herr Nymans hus, varför jag lät timmermännen hacka upp en ränna för att leda bort detsamma. Vattnet rinner förbi glasbruket och fyller kanalen, varför jag är rädd för att deglarna och annat, som förvaras där, skola förstöras.

 

16 februari (1809-02-16)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest för att köpa hampa på en auktion, men det blev ingen auktion, emedan ägarna icke ville sälja partiet under ett visst pris. Jag köpte dock 10 á 12 balar till 27 Rdr per bal. - Då jag kom hem, fann jag, att arbetet vid borrhål No. 41 hade avstannat, emedan en sten hade fallit ned och förorsakat, att borrstängerna fastnat. Milt väder hela dagen med sydvästlig vind.

 

17 februari (1809-02-17)

I morse försökte vi med mejseln göra upprymning i hålet för att komma åt stenen från ena sidan och ställa den på kant, men utan att lyckas. Vi satte därför ned en borrstångsgripare, fyllde med lera och därpå med mjukt beck för att se, vad slags märke stenen skulle göra, och vi funno nu, att stenen var så stor, att den helt fyllde hålet, eftersom ändan av bottenstången icke hade något märke. Stängerna, som stannat kvar i hålet, stå ca 12 fot från botten och sålunda ca 8 fot från överändan av bottenstången. - Ryssarna hade försummat att betala för kläder denna vecka, och Nordblad hade icke dragit av beloppen, emedan han sade sig icke kunna göra det, förrän Carlbeck kommit hem. Jag önskade då, att de skulle betala sin egen underofficer, men detta ville de icke samtycka till , ty de påstod, att Kronan skulle hålla dem med kläder och uppehälle.

 

18 februari (1809-02-18)

I dag på f.m. pressade vi ned stenen i borrhålet till botten eller snarare till överändan av bottenstången, varefter vi flyttade griparen och trodde oss hava fått tag i stenen, men vi tappade den ca 2 fot från botten, ty vi sågo, huru stången med stor kraft drogs nedåt dessa 2 fot. - Det har regnat mycket häftigt hela e.m., och det blåser friskt sydlig vind.

 

19 februari  (1809-02-19)

Söndag. I morse vid ½ 7-tiden eller nära 7 kom Kapten Assberg upp till mig och meddelade, att det var mycket högt vatten och att han icke hade kunnat få någon att gå ut till ”Maria”. Detta oroade mig, eftersom det blåste hård nordvästlig vind. Den var sydostlig, då jag gick till sängs i går kväll, och nattvakten hade icke varskott mig, oaktat han hade order att göra det. När jag kom ned till sjön, hade de med mycket besvär fått ”Maria” flott, och jag visade, huru en båt kunde läggas långsides henne. Vid 12-tiden fick jag ut 11 man och lovade dem 20 á 25 Rdr Rds, om de kunde få ut båten, och jag sade till dem, att genom att de låta båtens varpankare gå, kunde vi lirka båten långsides. Vi gjorde i ordning en fånglina att kasta ombord, eftersom Assberg hade underlåtit att lämna kvar en lina eller dylikt, som hängde ned över relingen att gripa tag i , oaktat han flera gånger fått order att göra det. Karlarna kunde sålunda komma ombord, och skutan halades lyckligt och väl ut på djupt vatten. - Ryssarna kommo och begärde, att jag skulle giva dem kläder, vilket jag även beviljade på villkor, att de för kläderna betalade 3 skilling per dag, då de voro friska och i arbete. - Í morse var vinden mycket hård, men nu i kväll är den svagare och fortfarande VNV.

 

20 februari (1809-02-20)

I morse satte vi ned borrstångsgriparen, men utan framgång, varför jag beslöt att vänta, till dess nya blev färdiga, som jag tidigare hade beställt. - Vid gruvan allt som vanligt. - En gamsare vid namn Saxberg dog helt hastigt efter att endast hava varit sjuk sedan i går i häftig kolik. - I kväll västlig vind med regn.

 

21 februari (1809-02-21)

I dag på f.m. hade vi den nya borrstångsgriparen nere, men lyckades icke få något tag. På e.m. satte vi ned mejseln eller ”huggaren”, och med den fingo vi borrstängerna att sjunka ned (som vi trodde) förbi övre ändan av bottenstången, varefter vi satte ned griparen, men utan resultat. - På f.m. blåste det västlig storm och på e.m. nordlig med frost och litet snö.

 

22 februari (1809-02-22)

I dag snöstorm hela dagen, varför ingenting kunde göras vid borrhålet. Vinden ostlig.

 

25 februari (1809-02-25)

I e.m. lyckades vi få upp borrstången. - På e.m. regn och sydvästlig vind. - En dansk båt med 3 man ombord siktades här utanför. Den låg och drev i isen. Fiskarena räddade karlarna, men båten kunde de icke rädda. Det finnes mycket lös drivis både i hamnen och i Sundet.

 

26 februari (1809-02-26)

Söndag. I morse skickades de 3 danskarna under eskort till Hälsingborg. - Det har frusit litet hela dagen. Västlig vind.

 

27 februari (1809-02-27)

Milt väder hela dagen. Västlig vind på f.m., men mot kvällen mera nordlig. Ingenting nytt vid Gruvan.

 

28 februari (1809-02-28)

I e.m. for jag till Arilds läge för att skaffa en del löpande tackling till ”Maria”. En viss Håberg hade en del bra, tvåspunnen, att sälja, men som han icke var hemma, valde Kapten Assberg och jag ut, vad vi behövde, och anhöllo att få det hemsänt den 2 mars. - Frisk, nordvästlig vind.

 

1 mars (1809-03-01)

I förmiddags gick jag ned till Gruvan och därifrån till sjön för att avsyna de segel, som Bremer hade köpt på en auktion i Torekov. Jag fann, att det segel, som han hade sagt vara ett toppsegel, är ett storsegel, som tillhört en brigg. - Börja få 11 tums pumpröret uppflyttat till cisternen, så att vi kunna slippa ifrån det besvär, vi haft i vinter med tryckverkets pumprör, som frusit fast. - Mycket vackert väder i dag med svag nordlig bris. - Kapten Rokirk och en förordnad löjtnant voro här i dag för att få sjömän till kanonbåtarna, men oaktat det hade kungjorts i alla 3 socknarna, kommo endast 4 man.

 

2 mars (1809-03-02)

Vackert väder hela dagen. Allt i ordning vid verket. I förmiddags talade jag med Kapten Petersson angående att låta förhala ”Maria” långsides, till vilket han samtyckte, och de fingo upp fock- och mesanmasterna före mörkningen. - Lätt sydvästlig bris.

 

3 mars (1809-03-03)

Kl. 2 i natt fick jag en rapport från Kapten Assberg, att den galeas, som ligger lastad med kol, hade drivits i land av isen genom att vinden hade gått över till västlig. Stora isflak hade drivit in i hamnen, och det blåste friskt hela dagen från NV och VNV, och hamnen är fortfarande full av is. Jag var tvungen att hålla mig hemma på grund av en svår förkylning.

 

5 mars (1809-03-05)

Återkom från Hälsingborg, dit Mr. Henderson och jag hade rest i går. Arbetet hemma som vanligt. Som vinden gått över till sydvästlig, hade isen drivit bort från stranden, men den starka frosten fortsätter, och det är mycket drivis.

 

6 mars (1809-03-06)

Ingenting särskilt i dag. Som det fortfarande är sträng kyla, har det bildats ny is i hamnen, så att den nästan bär, men den svaga västliga brisen har åtminstone det goda med sig, att den lösa drivisen icke kan komma in och pressa på fartygen. Fått upp ”Marias” stormast och börja lasta in kol från galeasen för att lätta denna. Dessa kol mättes upp vid inlastningen. Galeasen kan sedermera få ny kollast från stranden.

 

7 mars (1809-03-07)

I kväll svag västlig bris, och det ser ut att bliva regn. Allt är i ordning vid verket. Gjorde sluträkning med en pionjär vid namn Ditlof, som är för gammal för att vara till någon nytta, och han önskade själv att få sluta.

 

8 mars (1809-03-08)

Det har blåst frisk västlig vind hela dagen, och nu i kväll blåser det full storm. Det ligger fast is ute i Sundet så långt man kan se, åtminstone 4 eller 5 engelska mil, varför det icke går någon sjö, som kan skada galeasen, som ligger på grund, samt driva in isen mot ”Maria”. - Vid Verket är allt som vanligt.

 

9 mars (1809-03-09)

I dag flyter galeasen på vattnet. - Ingenting nytt vid Verket.

 

10 mars (1809-03-10)

I dag har det blåst nordlig storm hela dagen, vilket var mycket gynnsamt, ty isen drevs till havs utan att göra någon skada. De 2 skutorna lågo tryggt under land i hamnen, men hade det blåst lika hårt från väster, är jag säker på att båda hade drifit i land. - I kväll har stormen bedarrat.

 

11 mars (1809-03-11)

I morse kom ryssarnas tolk och meddelade mig, att de icke ämnade arbeta längre och att de skulle resa till Malmö om måndag etc. - Ganska bra väder med litet frost i kväll.

 

12 mars (1809-03-12)

Söndag. I morse gick jag till ryssarna och talade med dem, sedan jag som vanligt söndagsmorgon hade låtit dem städa sina rum. Jag fann att de hade gjort upp en plan att icke arbeta längre, varför jag talade med löjtnanten vid lantvärnet, som har hand om dem, då de icke äro i arbete, och bad honom att sätta ut en dubbelvakt. Jag tog ryssarna till kontoret i förhoppning att få reda på huvudmannen i komplotten, men varje försök både av mig och löjtnanten var förgäves. De sade endast, att de alla hade kommit överens om detta, att de voro trötta och utslitna och icke kunde arbeta längre, varför andra kunde komma och avlösa dem.

 

13 mars (1809-03-13)

I dag ville inga ryssar gå i arbete, varför de icke få någon avlöning, men jag vet, att de hava pengar att leva av, åtminstone några av dem, och de komma att låna av varandra.

 

14 mars (1809-03-14)

I dag hade jag åter ryssarna uppe till förhör. I e.m. fick jag veta, att No. 6 Markof hade spottat No. 13 i ansiktet, då denne föreslog, att de skulle återgå till arbetet. No. 13 sade sig vara tvungen att förena sig med de andra och göra gemensam sak med dem i planen att icke arbeta längre. De begärde, att jag skulle giva dem det underhåll, Kronan hade tillerkänt dem såsom fångar, vilket jag sade mig icke kunna göra utan order, dock med undantag av dem, som voro sjuka, ty jag hade inga order att betala någonting, då de icke arbeta, i synnerhet som de äro tvungna att arbeta, till dess jag hinner få nya order (vilka jag skrev efter för att få besked, vad jag skulle göra med dem). - På kvällen hade jag förmannen vid den gruva där ryssarna arbetat, uppe hos mig för att få veta, vem som först hade bränt pinnarna, varmed deras kol markerats. Han sade, att no. 21 var den förste, som hade bränt sina pinnar, och att han ville även taga No. 13:s pinnar för att göra detsamma med dem, men Quistberg gav dem till No. 13. - No. 21 , 15 och åtminstone No. 22 hade med våld tagit sina pinnar från Quistberg och bränt dem, varefter de 3 sistnämnda hade tagit alla övrigas pinnar, allt efter som förmannen hade räknat dem, och bränt även dessa. Detta sade sig förmannen vara beredd att taga på sin ed, om så skulle erfordras.

 

15 mars (1809-03-15)

I morse gav jag No. 21, 22, och 15 var och en 25 ganska hårda prygelrapp, men det var ingen, som sade sig hava lust att återgå till arbetet, varför jag skrev till General Toll för att få höra, vilka mått och steg jag skulle vidtaga med dem. - Herr Kjellman ankom från Marsvinsholm. - Ingenting nytt vid Gruvan. Vinden nordvästlig. Ganska vackert väder.

 

16 mars (1809-03-16)

I morse voro ryssarna vid samma humör som i går, och ingen framkastade ett förslag att återgå till arbetet. - Skepparna på de skutor, som förra året hade fraktat kol till Köpenhamn, voro här och begärde sina pass för att resa över till Köpenhamn och hämta hem sina fartyg. Jag fick nu först veta, att de endast skulle hava 24 skilling per tunna samt alla kostnader betalda både här och i Köpenhamn i stället för 32 skilling förra året, men jag sade, att de som voro här förra året skulle få 28 skilling. - Vinden blåste hård i natt men är nu svagare, NNV.

 

18 mars (1089-03-18)

Både i går och i dag har det blåst trekvarts västlig storm, varför mycket litet har kunnat uträttas ombord på ”Maria”, åtminstone ingenting till väders. - Ryssarna äro fortfarande hemma, och inga order hava kommit från Generalguvenör Toll angående dem. - I No. 14 gjorde de i dag genomslag in i huvudorten, som drevs från No. 6 mot stupningen.

 

19 mars (1809-03-19)

Söndag. I dag upplästes en kungörelse från Konungen i kyrkorna, som uppmanade befolkningen att förbliva konungen och fäderneslandet trogen och icke låta sig förledas av illasinnade människor etc. En liknande kungörelse upplästes även av kommenderande officerare för manskapet, vari dessutom meddelades, att en del av västra arméen hade gjort uppror och var på marsch från Värmland till Stockholm. - Vackert väder i dag, västlig vind.

 

20 mars (1809-03-20)

Jag var i dag nere hela f.m. i No. 9 och 14. På e.m. kom Herr Kjellman hem från staden och hade med sig Stockholmstidningar jämte en bilaga med ett tillkännagivande från Hertigen av Södermanland, att emedan Konungen var oförmögen att regera, hade han såsom närmaste arvinge etc. övertagit statsstyrelsen under titeln Riksföreståndare.

 

21 mars (1809-03-21)

Återkom på kvällen från staden, där man synes ägna stor uppmärksamhet åt den hållning, England kan komma att intaga med anledning av den sista förändringen av vår statsstyrelse. - Ett linieskepp, en fregatt och en kanonbrigg visade sig här utanför i morse. Den sistnämnda styrde västerut och återkom i kväll med en dansk kapare och en galeas. - Allt som vanligt vid Verket. Mycket vackert väder och nordlig vind. Det fryser litet på kvällarna.

 

22 mars (1809-03-22)

I dag har det icke gjorts något annat än det vanliga. På Herr Kjellmans önskan slutade vi att arbeta dag och natt vid borrhålet, varför jag satte karlarna att lasta ”Maria” med kol från ”Kohlgrufvan” som fick lämna hela sin last eller 200 tunnor. - Vackert väder. Ombord på ”Maria”, där jag var hela f.m., satte vi upp stormärsrån och sprirå. - Briggen, som hade varit i Helsingör med krigsfångar, återkom och seglade kl. 4 i e.m. ut i Kattegatt. Linieskeppet, fregatten och kanonbriggen ligga som förut utanför Viken.

 

23 mars (1809-03-23)

Ingenting nytt vid Gruvan. De engelska fartygen ligga kvar. - Sydostlig vind, men mycket kallt mot kvällarna. - Jag var ombord på ”Maria” och såg efter, huru seglen skulle passa. Alla kunna användas utom klyvaren, men den kan lätt ändras.

 

24 mars (1809-03-24)

Det har varit sträng kyla hela dagen och blåst så hård ostlig vind, att vi varken kunnat arbeta vid hamnen eller göra något åt riggningen. Det har i vinter icke varit så kallt som nu.

 

25 mars (1809-03-25)

Oaktat det i dag är Maria Bebådelsedag och helgdag, var det min avsikt att få ombord ”Marias ” kol, men det har blåst fullständig storm hela natten, och i dag är det så förskräckligt kallt att lastning är omöjlig. Vinden är ostlig. De engelska krigsskeppen togo ned sina bramstänger. Linieskeppet heter ”Orion”, chef Sir Archibald Dixon, men jag vet ännu icke namnet på fregatten.

 

26 mars (1809-03-26)

Söndag. Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest för att träffa Hans Excellens Greve Ruuth, som ankom dit kl. 8 f.m. Det är lika kallt som förut, ja kallare än det varit på hela vintern, och den ostliga stormen fortsätter. Jag beställde en ny luftpumpskanna till 45 tums cylindermaskinen, men gjuteriet har icke tillräckligt med prima järn för att kunna gjuta den.

 

27 mars (1809-03-27)

I dag samma väder som i går. Ingenting särskilt vid Gruvan med undantag av att tryckverkspumpen vid No. 10 har frusit fast. - ”Marias” kabel var så nedtyngd av is, att det andra ankaret måste läggas ut.

 

28 mars (1809-03-28)

Det har icke blåst så hårt i dag som de föregående dagarna, men det är fortfarande mycket kallt. Vi kunde icke lasta ”Maria”. Hon är så gott som full av is. - Vinden ca OSO.

 

8 april (1809-04-08)

I går var jag i Hälsingborg, och vid min återkomst fann jag, att de i borrhål No. 41 hade träffat på något material, i vilket de borrade 3 tum. I dag voro Mr. Henderson och jag själva närvarande vid borrningen, och vi borrade i allt 7 tum. De sista 2 ½ tummen voro rent kol, men i de övriga hade det varit mycket sand. En del av prov No. 2 kom i botten av provborret och visade sig efter bränning vara rent kol, emedan det blev en aska utan några inblandningar. - Vinden både i går och i dag sydlig och sydvästlig. Vädret kallt och ruskigt.

 

9 april (1809-04-09)

Söndag. Stakade ut ett nytt sänkschakt No. 16 öster om No. 124, och som detta schakt kommer att bliva 8 fot, gick jag med på att giva schaktsänkarna 15 Rdr Rgs per famn, vilket är 1 Rdr mer än de hade förut för 7 fots schakt. - Västlig vind.

 

10 april (1809-04-10)

I dag fick jag order från brigadchefen Överste Tavast, att de ryska fångarna skulle avresa härifrån torsdagen den 13 ds. - Som gruvarbetarna hade lottning i dag, var det endast 84 tunnor goda kol. - Vinden sydvästlig och västlig, mot kvällen föll litet regn, det första vi hava haft i år. - Stakade i dag ut ett borrhål, 5 famnar från borrhål No. 27. Började avsänka schakt No. 16.

 

11 april (1809-04-11)

I morse var det vackert, milt väder med regn. Kl. 10 började det snöa. Kl. 6 e.m. slog vinden om till nordlig med sträng kyla, och på kvällen kom ett häftigt snöfall. - 3 Nordbåtar, som hade legat i Köpenhamn över vintern, återvände hit för att lasta mera kol.

 

12 april (1809-04-12)

I e.m. togo jag upp ryssarna till kontoret för att sätta upp en lista över deras kläder. Jag fann då, att många av dem hade mera kläder än de ville vidgå eller visa. På mitt förslag att taga ifrån No. 1 ett par skor, som voro lika bra som nya, och låta honom taga på sig sina egna stövlar, vägrade han. Löjtnant Segerbaden, som var närvarande, ansåg i likhet med mig, och för att inga klagomål skulle kunna framställas över att vi skickade iväg dem nakna i denna kyla, det vara bäst att låta någon följa med dem i morgon till Malmö och därifrån taga med sig de kläder, som de sist hade fått. - I dag är det lika kallt, som det har varit i vinter, och i morse föll en hel del snö. Vinden är nordlig. - Kl. 3 e.m. passerade 2 engelska linieskepp och 1 kanonbrigg på väg söderut.

 

13 april (1809-04-13)

I morse begåvo sig ryssarna iväg, och jag lät en pionjärkorpral följa med dem till Malmö. Han hade ett brev med sig till kommendanten Greve Gyllenborg med anhållan, att han skulle återsända de kläder, som ryssarna hade mera än de borde hava. - 4 galeaser, 1 brigg och 2 jakter återkommo från Köpenhamn, där de avlämnat kol och sedan legat infrusna under vintern. - I kväll häftig snöstorm. Vinden ungefär ostlig och mycket kraftig. Fartygen meddela mig, att de engelska krigsskeppen ligga till ankars utanför Glumslöv mellan ön Ven och svenska fastlandet.

 

15 april (1809-04-15)

I dag gravsattes Baron Christopher von Kocken till Krapperup i Brunnby kyrka. Som han var den siste manlige medlemmen av sin ätt, utfördes ceremonien att krossa ättens vapensköld mot kistan av Kammarherre Baron Kjell Bennet med ett lämpligt anförande. - I dag nordlig och nordvästlig vind och vackert väder.

 

16 april (1809-04-16)

Söndag. I dag är det lugnt, varmt och vackert väder. Som Nordblad utan mina order hade stoppat arbetet i No. 10, gav jag honom förebråelser härför.

 

17 april (1809-04-17)

I morse blåste det frisk sydlig vind. ”Vanguards” storbåt kom in här. Det hade råkat i drift i natt, då konvojen var på väg norrut från Landskrona. Det regnade och var disigt till vid middagstiden, då det klarnade upp, och ”Vanguard” och Konteramiral Bertie´s flaggskepp ”Stately” kommo på väg norrut och ankrade upp strax nedanför Nakkehoved. Storbåten gav sig iväg, men kunde på grund av strömmen icke uppnå skeppen, varför den på kvällen återkom hit. Kanonbåten ”Fury” kom hit med proviant till dem.

 

18 april (1809-04-18)

I morse kom en löjtnant från ”Stately”, Amiral Bertie´s flaggskepp, hit med barkassen för att hämta vatten, och strax efter ankommo  även en barkass och en slup från ”Vanguard” samt en slup från ”Stately”. Amiral Bertie kunde icke veta, att vattenrännorna hade ryckts ned av vinterstormarna. - Jag talade härom med löjtnanten, och han sade mig, att om jag ville göra i ordning rännorna, skulle han anmoda Konsul Fenwick att gottgöra kostnaderna. - Lugnt väder hela dagen. Ingenting nytt vid Gruvan. I går lastades 1040 tunnor kol med 6 vagnar.

 

19 april (1809-04-19)

Kyligt väder med nordlig vind. Olof Anderson avseglade med briggen ”Fritz” till Köpenhamn med kollast, dit även galeasen ”Hoppet” avseglade, lastad med kol.

 

20 april (1809-04-20)

Det blåser så hård västlig vind, att vi endast kunde lasta på morgonen. Mr. Egon och Mr. Bennet, den förre Amiral Bertie´s sekreterare och den senare löjtnant ombord på ”Vanguard”, voro här i dag. - Det var fel på fotventilen vid No. 9, vilket har uppehållit oss något därstädes.

 

21 april (1809-04-21)

I dag har det varit nästan lugnt väder. Som vattenrännorna nu äro i ordning och Kapten Hornby på ”Stately”” var i land, gick jag ombord och åt middag, medan skeppen fingo vatten, varmed de fortsatte till mörkningen. Amiralen önskade, att jag talade med löjtnanten, som är chef för vaktposterna, för att få veta, om båtarna kunde få tillåtelse att landa oantastade nattetid.

 

22 april (1809-04-22)

I går bjöd mig Mr. Edwards, förste löjtnant på ”Vanguard”, ombord till middag, men han och Kapten Lowther vid marinen kommo i land på morgonen och tillbringade dagen här. På kvällen kom en brigg med order. Sedan kommo Kapten Glen på ”Vanguard” och Kapten Dundas på ”Stately” i land och fingo av mig veta, var de kunde få skursten för rengöring av däcken. - Lätt ostlig bris.

 

23 april (1809-04-23)

Söndag. I morse kom ”Maria” in i hamnen och fick ett intyg, att hon hade kommit in där den 11 och var utlossad den 19 dennes. - Stately”, ”Vanguard” och en kanonbrigg, av vilka den sistnämnda hade ankommit i går kväll, avseglade mellan kl. 5 och 6 i morse i riktning mot Bälterna. Vinden ONO.

 

24 april (1809-04-24)

Som det är vackert väder, började ”Maria” lasta på e.m. Den engelska kanonbåten ”Fury” kom hit i e.m. - Vinden ONO. - Då ”Vanguard” avseglade till Bälterna, lämnade kanonbåten detta fartyg och seglade till Göteborg, men måste vända för motvind.

 

28 april (1809-04-28)

Tisdagen den 25 var ”Maria” lastad, men som vinden de 2 sista dagarna varit sydlig eller det icke varit någon vind alls, som det är i dag, ligga ”Maria”, 3 Nordbåtar och en jakt kvar här. Ingenting nytt vid Gruvan.

 

29 april (1809-04-29)

Som vinden i dag på morgonen är ONO, avseglade ”Maria” och de andra skutorna, alla lastade med kol, men det var så stark sydlig ström och så svag vind, att de voro tvungna att ankra upp norr om Helsingör. - Vackert väder.

 

30 april (1809-04-30)

Söndag. I e.m. kom jag hem från staden. Som vinden var nordostlig, passerade skutorna Helsingör, medan jag var i Hälsingborg.

 

1 maj (1809-05-01)

Emedan denna dag betraktas som ett slags helgdag, voro många av karlarna hemma. Det var så frisk sydvästlig vind, att de 3 skutorna från Göteborg icke kunde lasta. De kunde icke ens lossa barlasten på f.m., då det icke blåste fullt så hårt.

 

5 maj (1809-05-05)

I morse återkom jag från Hälsingborg, dit jag hade rest i går. - Vinden hade de 3 sista dagarna varit sydlig. Ingenting nytt vid Gruvan med undantag av att den östra schaktsorten i No. 10 har nått en förkastning, som synes kasta uppåt, men huruvida det är huvudförkastningen, har ännu icke kunnat fastställas.

 

6 maj (1809-05-06)

I morse utbyttes pumpkannan och bottenventilen i 16 tums pumpsatsen. Jag fann därvid, att ventilklaffarna icke hade nötts igenom på något ställe. - Nordvästlig vind och vackert väder.

 

7 maj (1809-05-07)

Söndag. I dag fick jag ett brev från Göteborg med meddelande om att en stor del av den franska flottan, som låg blockerad i Biscaya bukten, blivit bränd, tagen eller förstörd. - Gav Nordblad order att lämna in på magasinet de gamla klaffarna till pumpkannor och ventiler, vilken han icke har gjort, sedan han kom till maskinerna. Jag upprepade även min anmodan, att han i sin räkenskapsbok skulle för varje avlöningsperiod specificera ombyten av pumpkannor etc. - Vackert väder, västlig vind.

 

9 maj (1809-05-09)

Återkom i går från Hälsingborg i sällskap med Mr. Henderson. Vi fingo veta, att de hade träffat på kol i No. 42, som vi borrade igenom. Totala tjockleden synes endast vara 7 ½ eller 8 tum och överst uppblandad med annat material. - Vinden västlig.

 

10 maj (1809-05-10)

I dag kan man säga, att det är den första vårdagen, vi hava haft i år. Satte potatis i trädgården. Vinden västlig och VNV.

 

14 maj (1809-05-14)

Söndag. I morse ankom ”Maria” från Köpenhamn. Det har icke hänt något särskilt de sista 4 dagarna. Det har varit växlande vindar. I går blåste det ganska friskt från OSO.

 

15 maj (1809-05-15)

Mycket vackert väder. På f.m. ostlig vind, på kvällen VNV. Flera skott hördes söderut, av vilka några voro mycket kraftiga. Den 12 och 13 hördes en kanonad västerut.

 

16 maj (1809-05-16)

I morse började vi borra igenom kolet i No. 41. Vid Gruvan är allt som vanligt. - Vädret är ganska kallt med ostlig vind.

 

17 maj (1809-05-17)

Vädret har varit mycket vackert hela dagen med växlande vindar. Borrade även i dag i No. 41.

 

18 maj (1809-05-18)

I dag fortsatte borrningen. Allt vid Gruvan som vanligt. Vagnvägen började behöva repareras, men vi hava icke något lämpligt timmer härför. - Ingen vind och mycket varmt.

 

19 maj (1809-05-19)

Vi hava icke kommit igenom kolflötsen i No. 41, åtminstone icke med säkerhet. Om så skulle vara fallet, är underleran mycket mörkare här än i de övriga borrhålen. - Ostlig vind.

 

20 maj (1809-05-20)

Som borrhålet i dag icke givit något kol, måste vi hava kommit igenom flötsen. Toppkolet förefaller icke att vara så bra här som i några av de övriga borrhålen, men det, som ligger under, är mycket bättre, och även hårdare och tjockare än i något av de andra, vi borrade här ca 6 tum i vanlig sandsten, men då vi kommit igenom den, hade vi de efterföljande ca 15 tummen så gott som endast kol.

 

21 maj (1809-05-21)

Söndag.

 

22 maj (1809-05-22)

I dag på f.m. gåvo sig fartygen eller konvojen, som hade legat utanför Kullen, iväg. Det var verkligen en mycket stark konvoj: 2 engelska linieskepp, 3 fregatter och några svenska kanonbriggar. Danskarna gjorde icke något försök att komma ut, utan avlossade endast 2 eller 3 skott från sina landbatterier. -  Som det i dag är Annandag Pingst, har inget arbete utförts. Nordvästlig vind. - ”Maria” avseglade till Köpenhamn.

 

25 maj (1809-05-25)

Det har icke hänt någonting nytt de 2 sista dagarna. Avreste till Hälsingborg. - Mycket svag nordlig vind.

 

26 maj (1809-05-26)

Var i Ramlösa för att se till Herr Carl Bagges möbler, som stå där, och sedan åt jag middag med Kapten Hornby m.fl. ombord på H:M:S: ”Stately”. - Mycket vackert väder med lätt nordlig bris.

 

27 maj (1809-05-27)

Återkom i morse, då jag fann allting i ordning. För att spara tryckverkets pump hade de satt en pump till 11 tums pumpsatsen vid 28 tums maskinen och reparerat ångpannan där. - En stor bark, till synes amerikanare, blev uppbringad av några danska fartyg väster om Höganäs och drives i kväll längs den danska kusten. - I e.m. var vinden SSV. - Nyheterna från Köpenhamn förmäla, att Wien kapitulerat den 13 dennes och att en häftig strid utkämpats mellan fransmän och österrikare vid Ebersberg, där österrikarna förlorade ca 12.000 man.

 

28 maj (1809-05-28)

Söndag. Mycket vackert väder, men stort behov av regn. Vinden VNV.

 

29 maj (1809-05-29)

I dag på middagen hade vi en lätt åskby, och detta var det första regn, vi hava haft på flera veckor. Det blåste så friskt från sydväst och VSV, att ingenting kunde uträttas vid hamnen. Vid Verket är allt som vanligt.

 

1 juni (1809-06-01)

De 2 sista dagarna har jag varit tvungen att hålla mig inomhus på grund av en sträng förkylning eller ock en släng av den opasslighet, som är så vanlig här och liknar frossa, den synes vara epidemisk, eftersom alla angripas av den mer eller mindre. Det var en pojke, som i söndags kväll blev skållad vid maskinen, och jag vet icke med säkerhet, om det var ren olyckshändelse eller berodde på en annan pojkes vårdslöshet. Jag gick till sjukstugan för att se till pojken, och jag tror, att detta bidrog till att påskynda mitt onda, ty jag fick uppkastningar, då jag kom därifrån.

 

4 juni (1809-06-04)

Söndag. I går var jag så pass bra, att jag kunde gå ut, men jag är långt ifrån återställd. - Alla arbetarna vid Gruvan synas hava kommit överens om att supa sig fulla hos Lundstedts varje helgdag. Det är nu tredje helgdagen, detta händer, sedan han flyttade upp till Ryd, och Lundstedt själv är sannerligen icke mycket nyktrare än sina gäster. - Sydlig vind. - En kurir från Berlin meddelar, att fransmännen blivit slagna vid eller i närheten av Presburg nära Wien.

 

5 juni (1809-06-05)

I morse reste jag till Hälsingborg, där jag mötte 7 av våra kolhuggare, som hade blivit inkallade till tinget, men då de hade kommit dit, fingo de veta, att det blivit uppskjutet 12 á 14 dagar. - I dag voro många karlar hemma berusade. - Började bryta ut pelare i No. 10. - Sydostlig vind. - I dag ingick meddelande, att Schill (Ferd. Von Schill) dödats vid Stralsund och att hans trupper i grund besegrats av danska, holländska och franska trupper.

 

6 juni (1809-06-06)

I dag var det fortfarande flera arbetare, som ännu icke kommit över sitt rus sedan i söndags, och många lågo hemma. Vid alla 3 schakten blev det endast 41 tunnor av de bästa kolen. - I morse föll ett stilla regn, och det har varit mycket lugnt och vackert hela dagen.

 

7 juni (1809-06-07)

I dag ingenting nytt. 2 skutor ankommo från Köpenhamn. Meddelandet att fransmännen blivit besegrade i Tyskland bekräftas av skepparna på skutorna. - De började i dag plöja med de engelska plogarna på det stycke mark, som ligger inne bland husen vid Ryd, men som detta icke gick bra, lånade de en svensk plog av en bonde. Jag gick och synade de engelska plogarna och fann, att de voro alldeles i olag. Oaktat jag icke alls har att göra med detta, gav jag dock smederna order att åter göra dem i ordning. - Det har regnat i morse, men på e.m. var det mycket varmt, och det blåste en lätt sydlig bris.

 

8 juni (1809-06-08)

I går plöjde de upp hälften av den ovannämnda marken med 4 hästar för plogen. - Mr. Armstrong reste härifrån till Göteborg, varifrån han ämnar resa över till England. - Murarna börja kalkstryka Kamrer Nymans hus invändigt. - Vinden sydlig.

 

10 juni (1809-06-10)

I går morse kom ”Maria” in hit från Köpenhamn, och jag hör, att hon var mycket otät på denna resa, varför vi måste försöka finna läckorna nu, när hon är i hamn. - Vid schakt No. 10 lät jag timmermännen taga ned linskivorna och flytta fram andra för hästvinden. - Karlarna förskrämma i dag, och deras kol kan uppfordras på måndag. - Jag har kunnat gå ut i dag, men i går låg jag till sängs största delen av dagen. Vinden sydvästlig.

 

11 juni (1809-06-11)

Söndag. Timmermännen äro sysselsatta på gamsen vid No. 10. Jag hade tänkt att få någonting gjort vid ”Maria”, men det blåste så hårt, och på e.m. kommo några häftiga regnskurar med åska, att det var omöjligt. Vinden växlande mellan sydvästlig och nordvästlig. En konvoj från Kattegatt kom i sikte, men jag kan ännu icke säga, vad den utgöres av. En rapport säger, att då den passerade Kullen, räknades 56 fartyg.

 

13 juni (1809-06-13)

I går blåste det så hård västlig vind, att skutorna i hamnen icke kunde lastas. Även i dag blåste det så hårt, att båtarna icke kunde ligga långsides skutorna. - En mycket stor flotta seglade i dag söderut genom Sundet under engelsk konvoj. - Nu i kväll har den VNV stormen bedarrat.

 

14 juni (1809-06-14)

Ingenting särskilt vid Gruvan. Det var vackert väder, och jag fick ”Maria” krängd över åt styrbord så mycket det var möjligt, och 2 timmermän och jag följde alla nåt ovanför vattnet och funno 10 större eller mindre läckor. Styrbordssidan förefaller att vara tät. - I dag medförde posten den nyheten, att Hertigen av Södermanland utropats till konung under namn av Karl XIII. Detta fick jag veta i ett brev med förra posten, men i dag är det officiellt. - Mycket svag sydlig vind.

 

15 juni (1809-06-15)

Som vädret var lugnt hela dagen, diktades ”Marias” styrbordssida, där vi funno 2 á 3 läckor. På e.m. började vi lastningen. - Svag sydvästlig vind.

 

16 juni (1809-06-16)

I dag blåste det så hårt västlig och VNV vind, att vi icke kunde lasta några kol i hamnen. Stakade ut fundamentet till maskinen vid No. 16. - Skepparna på de skutor, som i går återkommo från Köpenhamn, hade att berätta, att ett sändebud från Hovet i Stockholm till Köpenhamn hade meddelat, att Riksdagens utnämning av Karl XIII hade mottagits mycket kyligt och han hade uppmanats att omedelbart avgå.’

 

18 juni (1809-06-18)

Söndag. Återkom från Hälsingborg. Det har regnat och blåst full storm både i går och i dag och framför allt i natt, då stormen var särskilt häftig. Vinden västlig. Det föll mycket hagel.

 

20 juni (1809-06-20)

Både i går och i dag har det blåst så hårt västerifrån, att vi icke kunnat lasta några kol i hamnen. På e.m. blåste det icke så hårt, men skutorna rullade svårt i sjön.

 

21 juni (1809-06-21)

I morse var vädret skapligt, och ”Maria” fick ombord litet kol, men kl. 12 började det åter blåsa, varför vi måste inställa lastningen. Vinden VNV och NV.

 

23 juni (1809-06-23)

I går och i dag mycket svag vind västerifrån. ”Maria” var färdiglastad, men det var så litet vind, att hon icke skulle kunna gå mot strömmen, varför hon icke fick avsegla. - Jag kom av en tillfällighet att gå in till skomakaren och fann där 2 st. nya pumpkannsläder, som hade skurits till, men aldrig blivit sydda. Han sade, att han hade fått dem av Hultin, och Hultin säger, att han fått dem av Sohlberg förra hösten.

 

24 juni (1809-06-24)

I morse hade jag Sohlberg och Hultin uppe på kontoret med anledning av pumpkannslädret, som jag hade tagit med mig från skomakaren. Den förre förnekade att hava sålt det, men på grund av vad Hultin berättade i hans närvaro, finnes allt skäl för att han har sålt det. - ”Maria” ligger fortfarande kvar.

 

 

25 juni (1809-06-25)

Söndag. I morse var det sydvästlig vind, men på e.m. blåste det upp sydlig storm. ”Kohlgrufvan” och ”Maria” kunde icke lämna Höganäs.

 

26 juni (1809-06-26)

I morse kl. 4 avseglade ”Maria” och ”Kohlgrufvan” under frisk nordostlig bris, som fortsatte att blåsa hela dagen.

 

28 juni (1809-06-28)

I går förekom ingenting särskilt. Mycket svag vind, och den som var, var nordlig och nordvästlig.

 

29 juni (1809-06-29)

I dag blev vinden ungefär sydlig, och ”Stately” kom söderifrån med en konvoj och den ankrade upp här, men konvojen fortsatte under kanonbåten ”Minx”. Amiral Bertie hissade en signal, att han önskade vatten, varför jag kl. 6 satte karlarna i arbete med att göra i ordning rännorna. Amiralen sände omedelbart i land 3 båtar under Löjtnant Vale, som jag tillrådde att återvända och återkomma i morgon, emedan det skulle bliva mörkt, innan rännorna voro i ordning.

 

30 juni (1809-06-30)

Som det i morse kl. 4 var ostlig vind, lättade ”Stately” och seglade i riktning mot Bältena. Som det var mycket vatten i sänkschaktet No. 16 ovanför kolet, gav jag order att låta arbetet vila, tills maskinen blir färdig, och satte schaktsänkarna att bryta kol. I kväll är vinden sydlig och SSV.

 

2 juli (1809-07-02)

Söndag. ”Stately” ankrade upp här utanför i dag. - Vinden nordlig och nordostlig. Ingenting nytt vid Gruvan. Jag var ombord på ”Stately” i e.m. Även "Africa" kom och ankrade upp här utanför. - Vinden SSO. Båda fartygen fingo vatten.

 

3 juli (1809-07-03)

I dag liksom alla måndagar- i synnerhet sedan Lundstedt flyttade hit till Ryd- är det ganska många män, som icke fått några kol. – Åt middag ombord på "Stately".

 

4 juli (1809-07-04)

En av pionjärerna var hemma både i går och i dag som följd av ett rus i söndags. - Amiral Bertie var i land och gick runt Gruvan. Även Kaptenerna Dundas och Bland voro med.

 

5 juli (1809-07-05)

Ï dag träffade de på kol i borrhål No. 42. Fortfarande allt som vanligt vid den gamla gruvan. - I e.m. upptäckte jag, att ”Africa” låg alldeles för nära stranden eller snarare för långt norrut, varför jag skickade ut ett kort meddelande till överskepparen på ”Stately” Mr. Gerald, att han borde underrätta vederbörande om mina farhågor, att de lågo på osäker ankargrund och att, om så icke var fallet, jag var förvisad om att de lågo mycket nära densamma. - Svag nordlig vind. Det regnade ganska mycket på f.m.

 

9 juli (1809-07-09)

Söndag. I dag voro vi ombord på ”Stately” och åto middag i officersmässen, varefter vi drucko kaffe i amiralens hytt. Han hade haft vänligheten att inbjuda min fru, som aldrig förr hade varit ombord på ett krigsskepp, varför detta var en stor upplevelse för henne. - Svag ostlig vind. - Då jag kom i land, fann jag, att 2 av våra arbetare hade arresterats för att de hade försökt att gå ombord på krigsskeppens båtar. Jag sträckte upp dem för att hava varit närgångna mot vaktposten på bryggan och lät dem gå fria.

 

11 juli (1809-07-11)

I morse kom löjtnant Ekwall med hälsningar från Överste von Platen, näst högste befälhavaren över södra arméen, att denne skulle sätta värde på om jag ville följa med honom ombord på flaggskeppet, emedan han önskade göra sin uppvaktning hos amiralen. Vi gingo sålunda ombord på fartyget. - Korvetten ”Curlew” avseglade till Bältena med 15 levande oxar som frisk proviant till de där liggande fartygen. - Ostlig vind.

 

13 juli (1809-07-13)

Både i går och i dag har vinden varit västlig, och i dag har det blåst så hårt, att vi icke kunnat lasta. Nu i kväll är det nordvästlig vind. I går slutade vi borra igenom kolet i No. 42, och karlarna började borra igenom underleran. Mr. Henderson och jag togo mindre prov ur alla de borrprov, som tagits upp ur nyssnämnda borrhål och tvättade dem.

 

14 juli (1809-07-14)

I e.m. började vi jämföra proven från No. 42 med dem från den gamla gruvans schakt No. 3. Det blåste så hårt, att ”Maria” icke kunde lasta. - Amiral Bertie seglade söderut med ”Stately” i f.m. Jag fick några brev från Mr. Fenwick att skicka ut och hissade en signal efter en julle, som skulle komma i land efter dem, och så snart breven hade kommit ombord, avseglade fartyget.

 

15 juli (1809-07-15)

Det har blåst hårt hela dagen från VNV, varför ingen lastning kunde utföras, och ”Maria” ligger sålunda kvar. - I natt regnade det mycket. - Hela dagen sysselsatta med att undersöka proven från de olika borrhålen.

 

16 juli (1809-07-16)

I morse reste jag till Hälsingborg i sällskap med Mr. Henderson. - Vädret är mycket kallt, det regnar mycket, och vinden är frisk västlig och VNV.

 

17 juli (1809-07-17)

Vi hava varit sysselsatta hela dagen med att undersöka och jämföra proven från borrhålen, i likhet med vad vi gjorde i lördags. - Som vanligt på måndagarna voro flera man borta från arbetet i dag. - Det har regnat och blåst hårt söderifrån hela natten och i dag på f.m., men på e.m. gick vinden över till västlig.

 

19 juli (1809-07-19)

Det blåste hela dagen i går och även i dag så hård västlig vind, att vi icke hava kunnat lasta. - I e.m. kom det order till den löjtnant, som för befälet här, att inga båtar eller fartyg av något slag, lastade eller tomma, äga tillstånd att gå till sjöss under någon som helst förevändning.

 

24 juli (1809-07-24)

Återkom från staden, dit jag hade rest den 21 dennes i sällskap med Mr. Henderson för att utse platsen för ett borrhål, där Toscland hade hittat några mindre kolförekomster i närheten av Östra Ramlösa, i enlighet med vad som tidigare meddelats härom den 28 oktober 1808. Uteslutande ostlig vind de sista dagarna. - Embargot hävdes i dag. I går ingick underrättelsen, att Prins Christian av Augustenborg av Riksdagen valts till Sveriges tronföljare och att Vasaätten uteslutits. Han är överbefälhavare i Norge.

 

25 juli (1809-07-25)

Det har icke hänt något särskilt varken i dag eller under den tid, jag har varit borta. - Vi hålla fortfarande på att borra i kvicksand nordväst om Brors Backe.

 

26 juli (1809-07-29)

Hultman omtalade i dag, att några av karlarna hade sagt till honom, att de icke voro tvungna att stanna nere längre än de behagade, varför jag anmodade Carlbeck att varje kväll eller morgon lämna mig sin dagjournal. - Vinden ostlig och OSO.

 

28 juli (1809-07-28)

I dag har ingenting hänt. Vädret är mycket varmt. Vinden som förut. - De borra fortfarande i kvicksand vid Brors Backe.

 

29 juli (1809-07-29)

Fältskären på ”Curlew” har varit i land 3 dagar för att vårda sin hälsa. - Satte upp linorna på maskinen vid No. 16 för att göra allting klart för avsänkning av dunten m.m. - I e.m. hade vi regn, och vinden slog om till västlig.

 

1 augusti (1809-08-01)

Återkom från Hälsingborg, dit Herr Kjellman och jag hade rest söndagen den 30 för att med Henderson och se på den borrning, han hade utfört, samt för att rådgöra, om vi skulle borra djupare ned i schakt No. 8 härstädes. - Då jag kom hem, fann jag, att flera av arbetarna hade varit berusade i söndags och att det i går endast hade uppfordrats 67 tunnor kol. I dag var det 125 tunnor.

 

3 augusti (1809-08-03)

I dag kommo vi ned på ”hallen” i borrhålet norr om Bror Backe på ett djup av 4 famnar sand och 1 famn lera och snäckor, men borrlådan hade blivit så illa skadad genom nedsänkningen, att vi icke kunde borra, och det är ca 22 tum kvicksand på botten. Vi börja därför taga upp borrlådorna för att sätta ned en större, som räcker djupare ned från överkanten av sanden. - I kväll kommo 8 kanonbåtar in här, som på grund av motvind legat länge vid Väderön. De övriga ligga kvar i avvaktan på att taga med sig en konvoj, som de hava med sig. - Ostlig och sydostlig vind.

 

6 augusti (1809-08-06)

Söndag. En av pionjärerna, som hade dött i nervfeber, begrovs på f.m. - Jag avreste till Hälsingborg i sällskap med Herr Kjellman. Ingenting särskilt vid Gruvan. I morse avseglade kanonbåtarna till Hälsingborg. - Växlande vindar om dagarna.

 

9 augusti (1809-08-09)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit sedan i söndags. I går var jag inbjuden till en bal ombord på H.M.S. ”Stately”, som gavs av Kapten Dundas. Högste befälhavaren, hans stab och alla officerarna samt badgästerna vid Ramlösa brunn voro inbjudna. Ingenting nytt vid Verket under den här tiden. Den nya borrlådan sattes ned i borrhålet norr om Brors Backe. - Vinden har varit nordlig. - Hade nöjet att träffa Kapten Tancock ombord på ”Curlew”. Han tackade mig artigt för det besvär, jag hade haft med att ordna några bagateller för hans fartyg.

 

11 augusti (1809-08-11)

Ingenting nytt vid Verket. ”Maria” avseglade i e.m. till Göteborg. - Vinden OSO.

 

13 augusti (1809-08-13)

Söndag. I går fick jag veta, att Kapten Baker och hans fru hade passerat Höganäs ombord på briggen ”Nelly”, som är avsedd för utväxling av fångar. Hade jag i tid fått veta, att de skulle passera, skulle jag hava saluterat dem med 4 skott från batteriet. - I går blåste det frisk ostlig vind, i dag fin sydlig bris. - Pionjärerna Jonasson och Edlund rymde i dag.

 

16 augusti (1809-08-16)

I går var jag i Hälsingborg och kom hem kl. 1 i natt. - Ingenting nytt. Vi hava fått upp den korta borrlådan ur hålet och satt ned en lång. - I e.m. kommo 2 kanonbåtar för att konvojera ett fartyg, som hade fört hit 2 st. 18-pundare att ställas upp här jämte ammunition m.m. - Sydlig vind.

 

17 augusti (1809-08-17)

I går och i dag har det varit mycket varmt. Borrlådan sjunker fortfarande ned i borrhålet, och botten förefaller att vara likadana som förut. Av Herr Hammarström fick jag höra, att Herr Kjellman hade kommit överens med Nordblad att betala honom var 14 dag för utbyte av pumpkannor etc., över vilket jag länge har begärt att få en specificerad uppgift, men förgäves. Jag sade då Herr Kjellman, att jag icke kunde förstå annat än att detta var att lägga sig i mina angelägenheter och att Nordblad helt och hållet sorterade under mig etc., varför jag hade att avskeda honom, om han icke gjorde, vad han hade blivit tillsagd att göra. Herr Kjellman sade sig hava skrivit till Hans Excellens angående detta och ansåg det vara bäst att vänta, tills hans svar hade ingått. – Sydvästlig vind.

 

18 augusti (1809-08-18)

Som det har förekommit många klagomål över brödet från bagaren, undersökte jag det och fann, att det var stor skillnad på det bröd, som folket själva bakade av samma mjöl. Det förra var icke endast dåligt bakat, utan det ser ut, som om det fina mjölet hade tagits bort. I kväll kl. 11 var det ett häftigt åskväder. Vinden har varit västlig och sydlig. - Mottog Mr. Hendersons svar på de frågor, jag sänt honom angående borrhålen.

 

19 augusti (1809-08-19)

Ingenting särskilt i dag. Den kanonbåt, som kom hit i går kväll, avseglade i riktning mot Hälsingborg för att eskortera en skuta med kol till Ölands fyr. - Vinden västlig och VSV.

 

20 augusti (1809-08-20)

Söndag. I dag började löjtnanten vid artilleriet Fries förlänga batteriet, som byggdes för 12-pundaren, för att passa till 18-pundaren, som kommit hit. Ingenting nytt vid Verket. Vinden sydvästlig och västlig.

 

21 augusti (1809-08-21)

I dag var det icke så många man hemma, tack vare att vi hålla ett öga på värdshusen. - Sydliga vindar.

 

23 augusti (1809-08-23)

Återkom från staden, dit jag hade rest i går. Inga särskilda nyheter. - Jag läste de tyska tidningarna fram till den 15 dennes, som omtala, att en träffning ägt rum i Spanien den 26 eller 27 juli, varefter General Wellesley skulle hava dragit sig tillbaka. Engelska tidningar av den 11 dennes omnämna icke detta, men av dem förfaller det, som om återtåget var väntat. - Borrhålet norr om Brors Backe är nu som förut. - Svag, växlande vind.

 

25 augusti (1809-08-25)

I e.m. kom Ola Anderson med ”Fritz” från Köpenhamn, där han hade blivit uppehållen 14 dagar efter utlossningen. De förmodade, att anledningen härtill var, att Prinsen av Holstein hade rest till Norge såsom följd av att Prinsen av Augustenburg hade blivit vald till svensk tronföljare. - Sydvästlig vind.

 

27 augusti (1809-08-27)

Söndag. Ingenting särskilt. Arbetet på dammen vid No. 16 har avslutats med att packa sidorna med lera, och nu i kväll börja vi uppfordra vatten med maskinen. Det ser ut, som om det skulle finnas tillräckligt med vatten i detta schakt för att förse maskinen härmed. - Vinden sydlig och sydvästlig.

 

28 augusti (1809-08-28)

Det var mycket få man hemma, med det var allmän lottning både till arbetsorterna och schakten, varför det även blev mycket litet kol. Det blåste för hårt för att lasta på f.m., men efter middagsrasten blev det lugnare. Skolmästaren kom och beklagade sig över att han blivit förolämpad eller snarare utsatt för våldshandling av Lundstedt, Carlbeck m.fl., men jag sade honom, att om de icke kunde komma överens, borde de låta domstolen slita tvisten. - Västliga vindar.

 

29 augusti (1809-08-29)

I dag skall jag resa till Hälsingborg för att tillsammans med Mr. Henderson staka ut ett borrhål. - ”Africa” växlade några skott med Kronborgs slott och uppbringade en galeas. - Vinden sydlig.

 

2 september (1809-09-02)

Återkom i morse från staden. Vi besökte olika platser i närheten av Hälsingborg, såsom Råå och Glumslöv, för att utse en plats för ett borrhål. Vi voro även i närheten av Görarp. Slutligen stakade vi ut ett borrhål på den s.k. Hästahagen söder  om Hälsingborg och mellan borrhålet på nordsidan av Hälsingborg och Görarp, vilket hål äro mellan 70 och 80 famnar djupa, men utan någon brytvärd flöts. - Avfyrade i dag 2 skott från batteriet för att rensa kanonerna och för att få ut ett skott, som hade suttit inne hela vintern och icke kunde dragas ut, emedan det var en kraftig kardusladdning. I samma kanon satt även en rund kula. - Ryttmästare Gram är här nu som chef för förposten jämte 50 husarer, och Löjtnant Stjernspetz är fortfarande här med en del av livregementet. - Vinden sydlig.

 

3 september (1809-09-03)

Söndag.

 

4 september (1809-09-04)

En av pionjärerna, fransmannen I. Ner, rymde förra måndagen, men han blev infångad i Hälsingborg och av vaktposter längs kusten återsänd till och insatt i vaktstugan. I morse fick han 25 par spö, och som hans kamrater bådo för honom, lät jag det bero med detta straff. - I kväll kommo de ned på ”hallen” i borrhålet vid Brors Backe. - Ostliga vindar och vackert väder.

 

5 september (1809-09-05)

Ingenting särskilt. - Vi kommo ned på ”hallen”, såsom omnämnt i går, och borrade ned i densamma, men det har fallit ut mycket material vid botten eller sidan av borrlådan. - Ostliga vindar.

 

6 september (1809-09-06)

I morse kom ”Curlew” med en konvoj från Göteborg, som till största delen var destinerad till Malmö, men som vinden mojnade, ändrade den kurs och ankrade upp alldeles utanför hamninloppet. - Fick i dag order att uppgiva den kvantitet ammunition, som tillhör kanonerna vid batteriet. Det förefaller litet egendomligt, att posterna längs kusten förstärkas nu, när vi förvänta fred med Danmark. Sydostlig och OSO vind.

 

7 september (1809-09-07)

Kapten Tancock, chef på ”Curlew”, var i land och uppe i mitt hem. Han hade icke flera nyheter från Göteborg än vad vi hava här angående våra expeditioner i Spanien och Flandern. Kanonbriggen ”Minx” har uppbringats utanför Skagen av 11 danska kanonbåtar, då det icke var någon vind. Chef var löjtnant De la Blamch (?). Vinden SO och OSO.

 

8 september (1809-09-08)

Då den understa borrlådan i borrhålet var skadad, gav jag order till smederna att tillverka en låda av ångpanneplåt, emedan en av trä nötes sönder av sanden, som kommer upp vid sidan av provtagaren. Då Borrarna skulle taga upp den lilla borrlåda av trä, bröto de sönder pluggen, som går in i den andra borrlådan, och pluggen måste de försöka få upp medelst en skruv av trä, gjord som en av järn. - Ingenting nytt vid Gruvan. - Jag åt middag ombord på ”Curlew” tillsammans med Kapten Tancock. Han hade just uppbringat en amerikansk bark på väg till S:t Petersburg från Toningen. - Samma vind som i går och delvis regn båda dagarna.

 

9 september (1809-09-09)

I dag ingenting nytt. Regnet skadar säden, som ännu icke inbärgats. - Samma vind som förut.

 

10 september (1809-09-10)

Söndag. Vinden nordostlig. Konvojen seglade söderut.

 

11 september (1809-09-11)

Som vanligt äro många av karlarna hemma i dag. - Vinden som i går. - Fick upp borrlådorna ur borrhålet vid Brors Backe.

 

13 september (1809-09-13)

Både i går och i dag går arbetet som vanligt. - Vinden är ostlig och ONO med regn. I dag har dock icke regnat så mycket, varför en del av den säd, som stod ute, blivit bärgad.

 

14 september (1809-09-14)

I dag har det varit mycket vackert väder, varför mycket av den säd, som stått ute, har kommit under tak. Den borrlåda är nu färdig, som skall utgöra den undre längden av borrlådorna i borrhålet. För övrigt är allting som vanligt. Vinden huvudsakligen ostlig.

 

15 september (1809-09-15)

I dag fyllde jag kalkugnen med sekunda kol och kalksten och satte fyr, men Herr Björnbeck hade börjat, innan jag kom ned, och gjort lufthålen litet för små. - Herr Carl Bagge ankom hit i kväll. - Vinden nordlig och nordostlig.

 

16 september (1809-09-16)

Ingenting särskilt. - Mot kvällen slog vinden över till västlig.

 

17 september (1809-09-17)

Söndag. I dag var en artillerikapten här och provsköt de 2 18-pundarna, som ligga här. I natt var det hård västlig vind med regn, och vinden har friskat i hela dagen. - 2 fartyg, ett fullriggat skepp och en bark, passerade söderut med ett rev i toppseglen, men jag kan icke angiva deras nationalitet. De föreföllo att vara engelsmän eller amerikanare.

 

18 september (1809-09-18)

I morse avreste Herr Carl Bagge härifrån till Stockholm. - Frisk västlig och nordvästlig vind.

 

19 september (1809-09-19)

I dag ingenting nytt.

 

20 september (1809-09-20)

Alla arbeten som vanligt. I dag kl. 10 f.m. fick jag meddelande, att en av våra bokhållares moder, en 63 års gammal kvinna, hade hittats död i sitt rum och att hennes son antagligen skulle vara död, innan jag hann dit, oaktat vi äro så gott som grannar. Jag gick dit och fann dem såsom uppgivet, modern död och sonen till synes livlös. Han hade blivit upplyft från golvet och lagd på sin säng. Hans ögon voro stirrande och hela kroppen lika orörlig som hans döda moders. Jag lät bära ut honom i det fria, eftersom jag förstod, att detta hade förorsakats av puffar från kolkaminen, och lät gräva upp ett hål i marken, över vilket jag lade hans ansikte med munnen nedåt, sedan jag först hade lagt en madrass under kroppen. Efter några minuter hade jag tillfredsställelsen att se honom visa livstecken, och strax därpå återfick han medvetandet. Doktorn kom snart därpå, men alla försök att återkalla den gamla kvinnan till livet voro utan resultat.

 

25 september (1809-09-25)

Återkom från Landskrona, där jag har varit för att tala med kapten Gripenskantz angående 2 pionjärer, som hade rymt härifrån och det regemente de tillhörde, men på mina order satts i arrest i Halmstad. Jag samtyckte till att om bönderna, som hade anställt dem, betalade mig för pionjärkårens räkning 120 Rdr Rgs, så skulle jag för att bespara både kaptenen och mig obehaget med krigsrätt låta dem behålla karlarna och anskaffa andra i deras ställe. - Som jag medförde brev till amiral Bertie, gick jag ombord med dem. Jag åt middag ombord och stannade kvar hela kvällen. Då jag lämnade fartyget i en båt, som jag signalerat efter, blåste en frisk sydvästlig vind, som gick över till nordvästlig storm. Den kanonbåt, som hade sjunkit förra året utanför ön Ven, då ”Dictator” låg där, men tagits upp, sjönk åter i natt akter om ”Stately”.

 

26 september (1809-09-26)

I dag var det meningen, att jag åter skulle gå ombord för att äta middag med amiralen, men då båten kom för att hämta mig, blåste det för hårt för att komma i väg i tid. Till hamninloppet kom en kanonbåt och därifrån i land en jolle med förste löjtnant Young och amiralens sekreterare Mr. Egan. - Amiralens båt och kaptenens gigg drogo vi upp på stranden för översyn. - Vinden, som sagt, NV.

 

27 september (1809-09-27)

Stormen har fortsatt hela natten, och det blåste verkligen mycket hårt från NV, och i morse slog det om till SV och VSV. - Ingenting nytt vid Gruvan, men borrhålet har slammat igen genom att borrlådan gått sönder, och medan en man stod och pumpade upp lös sand, har det runnit ned sand och begravt pumpen, som nu sitter fast i borrhålet.

 

28 september (1809-09-28)

I dag på e.m. funno vi det vara lönlöst att försöka längre med att få upp järnröret ur borrhålet, när vi icke ens kunde få tag i överändan av det. Jag lät karlarna gräva upp ett nytt hål endast så mycket öster om det förra, att hålen skola gå fria från varandra, och satte smederna att tillverka en stor provborr, ty jag har för avsikt att överst sätta in en större borrlåda än jag någonsin tidigare sett. - Frisk vind från V och VNV. - Ångpannan vid 28 tums maskinen gick sönder, och innan den var reparerad, gick kolvstången till 45:an sönder, så att nu stå båda maskinerna.

 

29 september (1809-09-29)

45 tums maskinen kom i gång i morse. Karlarna i No. 9 behålla kolen nere i dag. - I dag blåste sydvästlig storm. Jag var ute för att gå ombord på ”Stately”, men vi voro tvungna att vända, ty vi kunde icke komma fram till fartyget. Låringsbåtens besättning samt timmermännen måste stanna i land över natten, och jag skaffade dem logi så gott jag kunde.

 

1 oktober (1809-10-01)

Söndag. I dag var jag ombord och åt middag med amiral Bertie. Vädret var vackert, och på f.m. blåste sydvästlig, på e.m. nordvästlig styv bris.

 

4 oktober (1809-10-04)

I dag hade vi vackert väder hela dagen med västlig vind. Som det var marknadsdag i Hälsingborg, hade många lämnat arbetet och rest dit.

 

5 oktober (1809-10-05)

Ingenting nytt med undantag av att borrlådan har kommit ned på en stor, lös sten i borrhålet norr om Brors Backe, som vi måste borra igenom. Hålet är 5 famnar 1 fot djupt. - Vinden nordlig. - Åt i dag middag med amiral Bertie.

 

8 oktober (1809-10-08)

Söndag. De 2 sista dagarna har det varit kallt. Vinden O och ONO. Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit tillsammans med Mr. Thomas Egan.

 

9 oktober (1809-10-09)

Amiralen skickade in hit i hamnen den danska skonert, som han hade tagit, och även en svensk galeas, som han hade kvarhållit, emedan han misstänkte, att den hade falska papper. - Vinden ONO. - Ingenting nytt vid Gruvan.

 

13 oktober (1809-10-13)

I dag återkom jag från ”Stately”, där jag hade vistats både i går och i dag, och när jag ätit middag med amiralen, for jag i land. - De 4 sista dagarna har vinden varit ostlig. Den 12 hade vi 1/8 tum tjock is på kanalen. - Som de i går måste giva upp hoppet om att få ned borrhålet norr om Brors Backe, flyttade jag det 45 famnar åt öster.

 

14 oktober (1809-10-14)

På begäran av Greve Ruuth gjorde jag i dag upp en kalkyl över huru länge kolbrytningen skulle kunna fortsätta utan att taga upp en ny fyndighet. Med 100 kolhuggare och om kolet ligger på samma sätt åt öster, som det har gjort i 10 år, skulle vi kunna fortsätta något över 2 år. Landshövdingen i Halmstad återsände i dag hit de 2 förrymda pionjärerna Edlund och Jonasson. - I går och en del av dagen förut samt i dag reparerades den östra ångpannan till 45 tums maskinen. - Ostlig vindar.

 

15 oktober (1809-10-15)

Söndag. I dag har det icke arbetats vid Gruvan. Kapten Dundas och löjtnant Hoar kommo från staden och gingo ombord. Det var ingen vind på hela dagen, men mot kvällen kom en lätt västlig bris. - Kl. 4 fingo de 2 pionjärerna Edlund och Jonasson 25 prygel var.

 

18 oktober (1809-10-18)

Det har icke hänt något särskilt, utan alla arbeten hava pågått som vanligt. I går morse fingo de 2 pionjärerna för tredje gången sina 25 prygel var. - Krigsskeppen hava skickat in i hamnen icke mindre än 5 skutor, vilka de antingen belagt med kvarstad, eller avskurit från danska kusten. - Det nya borrhålet vid Brors Backe synes gå bättre än det på den gamla platsen. - Det har regnat mycket häftigt hela dagen. Vinden S och SV.

 

19 oktober (1809-10-19)

Vädret har varit mycket dimmigt hela f.m. och lugnt hela dagen. - Allt som vanligt vid Verket.

 

21 oktober (1809-10-21)

Borrarna vid Brors Backe hava åter flyttat till ett nytt ställe, ty på det förra var det endast grus och lös sten.

 

 

22 oktober (1809-10-22)

Söndag. Återkom från staden, dit jag hade rest i sällskap med löjtnant Hoar. - Herr Kjellman återkom från Köpenhamn. Ingenting nytt.

 

23 oktober (1809-10-23)

Borrarna hava åter träffat på grus vid Brors Backe. Jag är rädd för att vi måste avsänka där, ty i annat fall skola vi icke kunna borra.

 

26 oktober (1809-10-26)

Mycket vackert väder, oaktat litet dimmigt. I går var det klart väder, och jag hade äran att äta middag ombord på ”Stately” med amiral Bertie, varvid vi firade 50:e årsdagen av Hans Majestäts regering. Den firades även i dag i Hälsingborg hos Hans Majestäts generalkonsul Charles Fenwick. - Nordvästlig vind.

 

27 oktober (1809-10-27)

Återkom från Hälsingborg. Ingenting nytt vid Gruvan. Vinden västlig.

 

28 oktober (1809-10-28)

I morse blåste det friskt från N och NNV. På kvällen var det alldeles lugnt. Var ombord på den danska slupen, som hade tagits i pris, för att syna den och jag gjorde upp med de övriga spekulanterna att betala £ 500 Stg för den. - Hade en täckt vagn i beredskap att föra amiralen till Krapperup, men han kunde icke komma i land på grund av den hårda blåsten. På kvällen kom en båt i land med ett brev angående slupen, men som jag var uppe vid Gruvan, återvände båten utan svar.

 

29 oktober (1809-10-29)

Söndag. Dimmigt väder med duggregn. Vinden västlig. - I dag begrovs en av pionjärerna. Ingenting nytt vid Gruvan. Som jag fick veta, att ett antal karlar hade samlat sig, och var rädd, att de skulle uppstå bråk med anledning av vad som hände förra söndagen mellan soldater och några av vårt folk, gick jag dit och skickade hem dem. Endast en av pionjärerna satte jag i arrest.

 

30 oktober (1809-10-30)

Ingenting särskilt. Skickade bud till schaktsänkarna, som jag hade fått höra icke hade lämnat in sina verktyg, och beordrade dem att lämna in verktygen till förrådsförvaltaren. - Dimmigt väder med regn.

 

31 oktober (1809-10-31)

Schaktsänkarna lämnade in på magasinet de verktyg, de hade använt vid No. 16. - Jag hade väntat, att proviantförvaltaren på ”Stately”, Mr. Teng, skulle begravas i dag och hade träffat alla anstalter härför, men vädret var så regnig, och det blåste så hårt, att begravningen inställdes. - Vinden nordlig och västlig.

 

2 november (1809-11-02)

Återkom från ”Stately”, där jag hade varit för att betala för slupen ”Anna Christina”, lastad med malt. Priset var £ 500 Sterling. - I natt blåste det nordlig storm, i dag är det lugnare med ostliga vindar.

 

6 november (1809-11-06)

Ingenting särskilt. Som det är måndag, voro som vanligt många karlar hemma. I går återkom jag från staden, där jag hade legat över natten. Dagens post bringar innehållet i det fredsfördrag, som undertecknats mellan Ryssland och Sverige. - Vinden de här dagarna ostlig. Den 4 blåste  halv ostlig storm.

 

8 november (1809-11-08)

I dag var jag ombord på ”Stately” och meddelade, att fientligheterna mellan Sverige och Danmark skola upphöra kl. 12 natten mellan den 11 och 12 dennes. - Vackert, milt väder både i går och i dag, lugnt.

 

9 november (1809-11-09)

Det blåste så hårt västerifrån, att jag icke, som jag hade tänkt, kunde gå ombord. - Nu i kväll är vädret vackert och ganska lugnt. - Ingenting nytt vid Gruvan. Avsänkningen för borrhålet går mycket bra. De äro nere 5 famnar 2 fot, men fortfarande lösa stenar bland leran. Fullkomligt torrt i botten.

 

11 november (1809-11-11)

Återkom från ”Stately”, dit jag for ut i går, men det blåste så hårt hela natten och i dag till kl. 7, att jag icke kunde fara i land. - Nordvästlig vind.

 

12 november (1809-11-12)

Söndag. Vädret är tjockt och dimmigt. Kl. ½ 9 ankommo depescher för amiralen, och som de kommo med expressbud, lämnade jag kvitto.

 

13 november (1809-11-13)

Ingenting särskilt. Vi började borra i borrhålet öster om No. 16 och borrade 3 fot. Leran förefaller renare från sten än förut. - Vädret dimmigt med svag vind, huvudsakligen ostlig.

 

14 november (1809-11-14)

I morse var det åter dimmigt, men mot kvällen var det frisk sydvästlig och västlig vind. - Auktion hölls på den maltlastade slupen, som vi hade inköpt från det engelska krigsskeppet.

 

17 november (1809-11-17)

Kom i land från flaggskeppet ”Dictator”, där jag har sovit i natt efter att hava ätit middag tillsammans med kapten White. - Vädret är kallt med ostliga vindar, hagel och snö.

 

18 november (1809-11-18)

I dag har det frusit så hårt, att man kan gå på isen på kanalen. Borrlådorna äro färdiga i borrhålet öster om No. 16. Här hava vi avsänkt i lera blandad med lösa stenar 6 famnar, satt ned borrlådor och borrat 3 famnar 4 fot 8 tum, i allt 9 famnar 4 fot 8 tum ned till ”hallen”.

 

19 november (1809-11-19)

Söndag. Vädret detsamma som i går. Vinden nordlig. Kallt och litet snö. - Signalerade till amiralen att skicka i land en båt för att hämta proviant till officersmässen. - I dag upplästes en kungörelse i kyrkorna, att inga engelska fartyg få anlöpa svenska hamnar efter den 15 i denna månad, men det synes fortfarande härska vänskap mellan båda nationerna.

 

20 november (1809-11-20)

I morse kommo depescher för amiral Bertie, varför jag hissade signal, men det var så hård sydvästlig vind, att ingen av skeppsbåtarna kunde komma i land. Som jag fått skriftlig anmodan att snarast vidarebefordra depescherna, skickade jag i väg en kustbåt, som kom fram till fartyget och avlämnade dem i en säck över aktern på detsamma, men båten kunde icke lägga till vid fartyget. Båten hade ganska stora svårigheter att återvända i land, ty det blåste full storm. På e.m. har vinden gått över till nordlig med frost, snö och hagel. – Amiral Bertie utnämndes genom ett kungligt brev till riddare och kommendör av Svärdsorden. – Vid Gruvan är allt som vanligt. Som sänkschaktet till borrhålet öster om No. 16 är riskabelt, lät jag fylla igen det ytterligare 2 famnar, så att nu stå borrarna endast 2 famnar från dagen. Galeasen med socker, rom, kaffe etc., som i går strandade norr om Höganäs, bräcktes i dag sönder av sjön.

 

21 november (1809-11-21)

I dag var det måttlig nordlig vind, men mycket sträng kyla.

 

22 november (1809-11-22)

Ingenting särskilt i dag. Vackert väder på f.m., på e.m. sydvästlig vind och på kvällen ostlig med snö.

 

23 november (1809-11-23)

I dag har det varit mycket kallt och hård ostlig storm med snö. Ingenting särskilt vid Gruvan.

 

24 november (1809-11-24)

På f.m. samma väder som i går, men lugnare på e.m. Vattnet i hamnen är det lägsta, som någon gammal man kan erinra sig. Det är 7 fot lägre än vanligt. Vinden ostlig. Många av karlarna, som arbeta i No. 14, säga sig behöva dragare, emedan vagnarna under jord spåra ur. Det är visserligen en viss sanning i detta, men det är till största delen ett motdrag mot min order, att de skola hava alla sina kol upp, innan det blir mörkt, ty de blanda kolen, när flisplockaren icke kan se. Det förhåller sig ju så, att vagnvägen, som är av furu, måste beslås med järn, men vi hava ont om nytt järn, att smederna hava förbrukat allt det järn, som hörde till vagnvägen och för övrigt plockat bort allt smidesjärn här på platsen.

 

26 november (1809-11-26)

Söndag. Svag ostlig och ostsydostlig vind.

 

27 november (1809-11-27)

I morse kommo depescher till amiral Bertie från amiral Sumeritz. Jag hissade en signal, och en båt sändes i land efter dem. – Kylan har så gott som släppt under gårdagen, och nu är vädret milt med litet duggregn.

 

29 november (1809-11-29)

I går återkom jag från Hälsingborg. Ingenting särskilt. Jag var där för att tala med generalen angående en pionjär, som hade utväxlats mot en tolk för de ryska fångarna, då de voro här, men generalen var icke hemma och kommer icke hem förrän den 2 december. Ingenting nytt vid Gruvan, allt är som vanligt. Det har regnat litet i dag, och vinden är ostlig.

 

                                                         -000-

 

Anm.:

Här slutar Thomas Stawfords Dagbok No. 6, som omfattar åren 1807, 1808, 1809. Thomas Stawford avseglade den 4 december 1809 till England ombord på H.M.S. ”Stately” återkom till Höganäs den 24 april 1810, då han återupptager sina dagboksanteckningar i Dagbok No. 7, som omfattar åren 1810-1819 samt t.o.m. den 26 januari 1820. Anteckningar för december 1809 finnas i John Stawfords Dagbok No. 10 (1). Som omfattar tiden 10/7 1808- 28/10 1814.

 

Bilaga till Stawfords dagbok No. VII (6)

 

Komplettering till den 3/3 1809

”Ödmiukaste Rapport. Capitain Petterssen kom i Land klockan 12 och gaf tilkienna at fartyget var Drifwit i Land med gjsen Som war kommen ifrån Siön. Winden Westlig. Skonerten Maria ligger quar ännu men huru länge kan iag ike Segga.

 

                                                          Hind Assberg

                       Höganäs om natten emellan den 2de och 3de Martz 1809”

 

”Herr Derectör, farbror assbärg har Redan anmälat min olöka i Nat, män Nu har Stranfogden Sånne Skåtte och vaktmästurren Som står ved Gustaf Adolf IV Gruva Redan anotat at iag är underkastat Dökerriet Hvelket iag hopas Herr Derrektören Stafort Wäl känner om mit fartyg är underkastad Dökerrit äller eij män iag Tror icke at De hava med mit fartyg at beställa uttan iag vil lika mäd farbror Assbärg försöka Barja fartyget Så lange möjliget är.

 

ödmiukaste Tiennurre

Jöns Pettersson