Översättning av
Stawfords dagbok
24/4 1810 – 26/1 1820

Bok 8 (arkivnr 7)

 

Innehåll:

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1810

24 april (1810-04-24)

I dag kl. 12 steg jag i land här efter en bortovaro av 4 månader och 19 dagar. – Vi avseglade från Newcastle den 14 med förlig vind och ankommo till Klädesholmen den den 21, varifrån vi seglade till Marstrand söndagen den 22, men återvände på e.m. till Klädesholmen. Här låg barken ”Förtroendet” från Gävle, kapten G. Lindström, destinerad till Stockholm, och ombord på detta fartyg avseglade jag i går morse och hade förlig vind hela dagen, men kl. 11 på kvällen blev det stiltje och dimmigt väder under kullen, varför vi måste kasta ankar på höjden av Höganäs. Då det klarnade upp, signalerade vi efter en båt, som kom ut och satte oss i land.


25 april (1810-04-25)

I går e.m. gick jag runt Gruvan och fann allt i tämligen god ordning. Vagnvägen är i dåligt skick. Under Nordblads ledning hålla smederna på med att tillverka en maskin för utstansning av hål i ångpanneplåtar. Den förefaller mig att bliva mycket komplicerad, ty för många år sedan hade jag en ritning över en mycket enklare konstruktion.


26 april (1810-04-26)

I dag skrev jag till Hans Excellens för att meddela honom min återkomst samt att det nu är nödvändigt att så snart som möjligt avgöra, när och var ett nytt schakt skall sänkas, om det över huvud skall reflekteras på ett dylikt.


27 april (1810-04-27)

I morse började vi borra öster om No. 16 och så nära förkastningen, som jag vågar, för att se, om det skall bliva nödvändigt att sänka ett nytt schakt eller om vi kunna forsla kolet under jord till No. 16.


30 april (1810-04-30)

Ingenting särskilt de 3 sista dagarna med undantag av att Hans Excellens Greve Ruuth har skrivit hit, att Fältväbeln, Materialbokhållaren Hultman skall överlämna sin befattning till den fänrik, som är här med de 48 ryssarna, men Hultman säger, att då Hans Excellens övertalade honom att lämna regementet fick han löfte att få sin lön, så länge han levde. – Vackert väder hela den här tiden. Vind NV och NNV.


1 maj (1810-05-01)

I dag var jag i staden. Allt arbete som vanligt. Jag talade med Mr. Henderson. Hans borrhål är ca 75 famnar med mörkt berg i botten. – Vackert väder, ostlig vind.


3 maj (1810-05-03)

Ingenting nytt. Vackert väder, sydlig vind. Fortfarande sänka för ett borrhål öster om No. 16.


4 maj (1810-05-04)

I dag vackert väder, men något kallare än förut, och barometern faller mycket, vilket synes förebåda storm. Härför talar även det gamla tecknet: högt vatten och stora svallvågor.


5 maj (1810-05-05)

Det har blåst mycket hårt i natt och hela dagen i dag. En galeas i hamnen slet sina ankarlinor, drev ned på en annan och tog med sig bogsprötet. Härvid förlorade stormasten sin stagning, föll över bord och drog med sig mesanmasten. Den förstnämnda galeasen drev sedan i land men som det är ren sandbotten, hoppas man, att den icke lidit någon skada. – Då det åter blåste som hårdast, var vinden VSV. I kväll är det vackert väder, men vi hava haft hagel – och snöstorm. Vi borrade 3 fot i botten på sänkschaktet med en stor provborr, fortfarande sten bland leran. Schaktet är 3 famnar djupt.


11 maj (1810-05-11)

Sedan den 5 har det icke hänt något särskilt, med undantag av att Herr Carl Bagge med Fru kommo hit från Köpenhamn söndagen den 6. Vi hade några överläggningar angående Gruvan, och Herr B. gav mig några uppdrag att utföra. – Huvudsakligen lätta, ostliga vindar dessa dagar.


12 maj (1810-05-12)

Allt vid Verket som vanligt. – Har varit nere i gruvorna. Herrar C. Bagge och S. af  Forselles reste i går till Ängelholm. – Nordostlig vind, vackert väder, men ganska kallt.


13 maj (1810-05-13)

Söndag. Den danske Kammarherren von Eppingen kom hit i dag i sällskap med 2 danska och 2 tyska prinsar för att se på Gruvan och utsikten från Kullens fyr m.m. – Vackert väder, nordlig vind.


14 maj (1810-05-14)

I dag var det icke mindre än 22 man hemma. Karlarna hava verkligen fått så stor uppmuntran till att stanna hemma tack vare försummelsen att icke draga av plikt för frånvaro från avlöningarna, att först onsdag, återkomma många av dem till arbetet efter söndagens dryckenskap. Två av de gamla arbetarna, Westerberg och B. Rydberg, kommo och beklagade sig för mig över att flera arbetare hade fått sina boningsrum invändigt reparerade på Gruvans bekostnad, och de hoppades, att den ene hade samma rätt härtill som den andre. Mycken orättvisa hade visats dem , ty oaktat de voro villiga att själva betala för reparationen hellre än att icke få den utförd, hade de icke kunnat få murare, ty dessa hade tagits från sitt arbete och satts att bygga smeden Åströms hus för dennes egen räknig. – Vind O och SO med vackert väder.


15 maj (1810-05-15)

Ingenting nytt i dag. – Gårdagens post medförde nyheten, att Herr Kjellman hade fått titeln assessor. Som Herr Björnbeck och Nordblad hava åtagit sig att taga flott den galeas, som drev i land under sista stormen, använda de timmermännen härför och hava även landvägen forslat ned kanalpråmarna till sjön utan att alls underrätta mig om sina förehavanden eller fråga mig om tillåtelse härtill. – Ostlig vind. Även i dag äro många man hemma. Auktionen hos Kamrer Nyman åter i dag.


16 maj (1810-05-16)

I natt har det blåst ostlig storm. Kl. 1 regnade det, och på e.m. gick vinden över till sydostlig. – Jag ser, att många man dagligen äro hemma, och Hultman meddelar, att 7 kolhuggare äro sjukanmälda, 6 man hemma utan permission och att 8 ryssar äro hemma. – 6 man köra i stället för pojkar, som äro sjuka, 1 man tjänstgör som gamsare och 1 som påhäktare.


18 maj (1810-05-18)

Återkom från staden, dit jag reste för att försöka anskaffa skutor till Landshövding af Forselles och Herr C. Bagges kol. Jag fraktade 2, den ena tillhörande Herr Möller och den andra Herr Flyborg, för att segla till Köpenhamn för en frakt av 36 sk Rgs fritt fartyget. – Jag fann, att Hovmarskalken von Platen hade kommit till staden, och han meddelade mig, att Kronprins Carl August skulle komma ut till Gruvan om några dagar, där han skulle äta middag, men att exakt uppgift om dagen skulle lämnas 2 dagar i förväg. – Det blåser frisk nordvästlig vind.


19 maj (1810-05-19)

Vädret har varit tämligen vackert hela dagen, vinden västlig, ganska kallt för årstiden. – Nils Bank avseglade till Köpenhamn för Landshövding S. af Forselles räkning. Som jag finner, att Herr Kjellman under min frånvaro har givit kolhuggarna tillåtelse att gå upp, när de så önska, och att de, som fått plikta för att de stannat hemma, skola återfå sina böter, om de för varje avlöningsperiod bryta 35 tunnor kol av bästa sorten, gav jag order till Herr Björnbeck att meddela kolhuggarna, att de nästa måndag morgon skulle gå i arbete kl. 5 som vanligt, ty i annat fall skulle de få plikta 12 sk. – Som 31 arbetare äro sjuka i frossa, föreslog jag Herr Kjellman, att vi skulle inköpa kinabark och vin till dem. Även flera kvinnor och barn äro sjuka. Hela antalet på sjuklistan är 40.


20 maj (1810-05-20)

Söndag. I dag ankom en skuta från Falkenberg för att lasta kol till Köpenhamn för Landshövding S. af Forselles. – Vackert väder hela dagen. Vinden västlig.


21 maj (1810-05-21)

I morse gick jag ned till Gruvan för att se, om karlarna enligt mina i lördags givna order kommo till arbetet kl. 5 som vanligt. – Karlarna vid fartyget, som håller på att flottagas av Björnbeck och Nordblad, äro i dag sysselsatta med att anskaffa linor etc. från magasinet och hava tagit ut den utan att taga någon notis om mig. En hel del järnarbeten hava utförts i smedjan, och tidigare har jag sett karlarna sysselsatta med att göra något slags mudderpråmar. – En frisk sydlig vind har blåst hela dagen ända till i kväll. – Smeden Säfvenholm dog i dag. Han blev sjuk i Hälsingborg i fredags, och i går kväll fördes han hem från borrhålet.


23 maj (1810-05-23)

I dag har jag varit i staden och befraktat en skuta hos Herr J. Berg för en resa till Köpenhamn med kol för Herr C. Bagges räkning och till en frakt av 36 sk per tunna fritt skutan. – Kronprins Carl August skall komma till Ramlösa som i dag och om några dagar ut till Gruvan. – Vinden SV. – Åter krångel vid borrhålet, det rinner ihop.


25 maj (1810-05-25)

De 2 sista dagarna icke något särskilt. Vädret har varit ganska vackert med växlande vindar. – Vi väntade, att Kronprinsen skulle komma ut hit och äta middag i dag eller i morgon, men det ser icke ut, som om vi skulle få den äran, ty enligt en rapport har Hans Kungliga Höghet kallats till Stockholm i affärer. – Herr Kjellman, som hade fått veta min avsikt att resa till staden i hans sällskap, begav sig i väg, medan jag gick ned för trapporna och tog på mig rocken.


26 maj (1810-02-26)

Efter vad jag kan de i kväll, har det satts folk att sköta något, som de icke förstå, och det gamla ordspråket ”om man sätter en tiggare på hästryggen, så rider han till djävulen” besannas verkligen. Nu i kväll har den nya krabblinan lämnats ut från magasinet för att användas vid flottningen av galeasen, och på min förfrågan, vem som hade givit order, fick jag till svar att det var Herr Kjellman. – Vackert väder hela dagen, vind V.


27 maj (1810-05-27)

Söndag. Alla ryssarna utan undantag voro mer eller mindre berusade i dag. – Vackert väder och så gott som lugnt. Den svaga vinden var västlig. Jag finner, att de två byggmästarna hava gått ned till sjön. Förutom den ovan nämnda krabblinan hava gruvlinorna tagits bort från No. 13 och den bästa linan från No. 9. Härtill komma även andra linor från magasinet. Efter vad jag hört, hava de dragit av flera linor, men fartyget flyttar sig icke, vilket icke är så underligt, då det ligger på 3 fots vatten och behöver 6 fot.


28 maj (1810-05-28)

I dag ingenting särskilt vid Gruvan. Posten medförde nyheten från Göteborg, att Amiral Saumarez genom förmedling av Konsul Smith har låtit tillkännagiva, att alla fartyg tillhörande de nationer, som på uppmaning från Frankrike hava stängt sina hamnar för engelska fartyg och engelska varor, äro under blockad och att dessa nationers egna fartyg äro förbjudna att segla längs sina egna kuster utan licens, och sådan lämnas endast för engelska varor till och från England. Detta har naturligtvis väckt stor sensation bland alla klasser. – Vackert väder med frisk västlig vind hela dagen.


29 maj (1810-05-29)

Ingenting särskilt. I dag begrovs en ryss, som hade dött på sjukstugan. De gjorde sig icke ens så mycken möda som att måla hans kista, och endast de, som buro den, följde honom. – Vinden NV eller VNV. Luften är mycket bitande för att vara så långt fram på året. En engelsk fregatt siktades mellan Kullen och Höganäs.


3 juni (1810-06-03)

Söndag. Det har icke hänt någonting de sista fyra dagarna. Schaktsänkarna hava talat med mig angående att utföra vått arbete. Jag sade dem, att jag hade icke menat, att de skulle gå i tur, de skulle anses vara fria från vått arbete. De sade sig vara villiga att avstå från detta privilegium, om de framdeles sluppo arbeta i schakt, som skulle avsänkas, vare sig detta arbete är torrt eller vått. – Vinden NO.


4 juni (1810-06-04)

I morse önskade två av pionjärerna, Josef Nair och Ola Pehrson, stanna hemma, men jag satte dem i arbete. Kl. 8 gingo de hem, och då satte jag dem i arrest, där de fingo sitta, tills jag återkom från Hälsingborg, där jag och min familj åto middag hos Konsul Fenwick. Vid min återkomst fick jag veta, att Bogren och Holmberg samt några andra kolhuggare arbetade med den galeas, som Björnbeck och Nordblad, enligt vad som tidigare nämnts, hade åtagit sig att flottaga för en viss summa. – Vinden NV och VNV. Marken törstar efter regn.


5 juni (1810-06-05)

I kväll hade jag Holmberg och Bogren uppe på kontoret och förhörde dem med anledning av att de i går hade varit vid galeasen i stället för i sitt arbete. Holmgren sade sig hava hört Nordblad säga till Germund och andra, att som det i morgon är dagen för lottning, förmodade han, att det icke skulle bliva något annat att göra än att flytta verktygen och att de i morgon kunde komma ned till galeasen och få arbete. Bogren säger sig icke kunna påminna sig hava hört Nordblad säga detta, men det fanns flera man, som intygade, att han hade sagt så, och bland dem voro följande: Lekström, Carl Anderson, Nyström, Lindahl, Pionjären Nyman, Jonas Hultgren, Petterson, Hane, Lindman, Trojelius, Peter Anderson, Warberg och Engström m.fl., vilkas namn han icke kunde erinra sig. Icke heller kunde Holmberg erinra sig, vem som hade sagt till honom, att Nordblad hade talat med Germund angående att de skulle gå dit, då de hade flyttat sina verktyg. – Bogren säger, att även han var där, och han erkänner och godkänner, vad Holmberg säger, och tillägger, att hans kamrat Trojelius sade till honom: ”I morgon flytta vi våra verktyg och gå därefter ned till sjön.”


6 juni (1810-06-06)

Vädret har varit vackert, men frisk bris ända till fram emot kvällen, då det blev lugnt, utsikt till storm, emedan vågorna rulla in mot stranden och Kullen är täckt av ett gråljust moln, vilket jag alltid har märkt vara ett förebud.


7 juni (1810-06-07)

I natt började det blåsa från V och VNV jämte några regnstänk, men icke så mycket att det hade någon effekt på marken, som är i stort behov av regn. – Kolhuggaren Nyström var i natt nere vid galeasen för byggmästarens räkning och är därför hemma i dag.


8 juni (1810-06-08)

Det blåser fortfarande friskt. Galeasen blev flott, emedan det var högt vatten. Jag ser, att våra linor äro mycket skadade. – Ännu inget regn. All rågen är skuren, men halmen är mycket kort. (Här måste föreligga något missförstånd. Övers anm.). Vind VNV.


9 juni (1810-06-09)

I dag avseglade ”Mary” till Köpenhamn. Samma vind som i går, men vackert väder hela dagen.


10 juni (1810-06-10)

Palmsöndag. Inget arbete vid någon av gruvorna, men jag gav order att i morgon rensa upp i No. 16, så att vagnvägen under jord kan läggas ut.


11 juni (1810-06-11)

I dag kommo fyra kolhuggare upp till mig för att bedja mig hjälpa dem i frågor, de hade att beklaga sig över, nämligen:

1) Vid vått arbete hade de icke fått betalt, vad de hade blivit lovade, nämligen 2 sk Rgs per dag,

2) när de nu icke hade fått de 2 sk om dagen, som hade lovats dem, och de skulle utföra vått arbete, ville de hava 2 sk mera för varje korg goda kol än de hava vid torrt arbete. De anse vidare, att 1 sk borde läggas till för torrt arbete och 2 sk för vått arbete, emedan allting är så mycket dyrare nu än då de gingo med på att arbeta, som de nu göra.

3) Angående utbetalning av avlöning var 14 dag i stället för dagligen, anmärktes att det fanns de, som icke kunde vänta så länge med avlöningen, varför dessa borde hjälpas på så sätt, att de första månaden fingo sin avlöning var 3:e dag, andra månaden varje vecka och tredje månaden var 14 dag. De önskade vidare få sina  poletter inlämnade på kontoret varje avlöningsdag för att se, att poletterna och förmännens uppgifter stämde. – N.B. Oaktat dessa 4 kolhuggare hava hört, att även andra uttalat samma önskemål, tala de endast för sig själva och icke för de övriga.


13 juni (1810-06-13)

Ingenting nytt. Vädret är fortfarande torrt. Jag har givit order till materialbokhållaren att söka efter de linor, som hade blivit utlämnade till galeasen, som strandat, men han har ännu icke kunnat finna alla. Det finnes specifikation över de skador, de hava erhållit. Det bör även antecknas, att jag i dag såg, att smedernas räkning hade betalats utan min underskrift, som förut alltid erfordrats på alla räkningar. Vind V och VNV.


15 juni (1810-06-15)

I dag och i går har ingenting särskilt uträttats. I kväll regnar det litet, vilket marken så väl behöver.


16 juni (1810-06-16)

I dag har det regnat hela dagen. Endast svag bris.


17 juni (1810-06-17)

Söndag. Regn en del av dagen.


18 juni (1810-06-18)

Äntligen har det regnat i tre dagar. I dag var jag vid Kullens fyr och fann bland annat, att enligt vad fyrvaktarens son meddelade mig – ingen dagbok har förts där så länge han kan minnas d.v.s. icke sedan jag lämnade chefskapet därstädes. – Regn största delen av dagen. – Posten från Göteborg medför nyheten, att svenska fartyg hava tillåtelse att segla längs den svenska kusten. – Lätt sydlig bris.


19 juni (1810-06-19)

Regn på e.m. Frisk sydlig vind.


23 juni (1810-06-23)

Det har icke hänt något de sista dagarna. I dag kom Kapten Reynolds hit med fregatten ”Tribune” och de 2 briggarna ”Ernest Templar” och ”Snipe Champion”. De ankrade upp och kommo i land. Inga speciella order angående blockaden av Helsingör. – Vind NV.


24 juni (1810-06-24)

Söndag. I dag gick jag ombord i sällskap med Anholts Guvernör, Kapten Nicolls, för att fråga, om blockaden omfattade våra fartyg eller icke. – Vind N.


26 juni (1810-06-26)

Ingenting särskilt. Fregatten och briggen ”Snipe Champion” avseglade tidigt i morse. ”Ernest Templar” avseglade i går med Arnolts Guvernör, medan jag var ombord. – Vind NV och N.


27 juni (1810-06-27)

I går rann borrhålet igen ca 5 famnar från botten. Jag var tvungen att sluta där och låta karlarna göra förberedelser att avsänka i No. 9.


29 juni (1810-06-29)

Återkom från Hälsingborg, där jag överlade med Mr. Henderson angående borrhålet, som rinner igen ca 5 fot från botten. Det ser ut att vara icke varvig lera. Detta hål är vid pass 80 famnar och därför för djupt för att sätta ned en borrlåda, i synnerhet som det endast är för att söka efter kol. Som Hans Excellens Greve Ruuth emellertid väntas komma till staden onsdagen den 4, beslöt jag att icke göra något så länge, det kanske slutar att rinna. Vind V och SV.


30 juni (1810-06-30)

I dag ingenting nytt. Sysselsatta vid No. 9 med att sätta in fördämningar, för den händelsen vattnet skulle stiga i de gamla gruvorna.


5 juli (1810-07-05)

Återkom från staden, dit jag hade rest för att träffa Hans Excellens Greve Ruuth, som ankom dit i går kväll. Vi talade en hel del om Gruvan samt även om gjuteriet. Den 4 och halva den 3 dennes kunde de icke köra kol på vagnvägen, ty de hade låtit den bliva så förstörd. – Den 3 kl. 2 på morgonen sprang ”Maria” läck, men vi hittade läckan genom att jag anmodade skepparen att taga upp garneringen, och efter arbete hela dagen fingo vi den tätad. – Det blåste friskt från V och VNV i natt, men i dag är det vackert väder. ”Tribune” låg till ankars utanför Kullen hela dagen, men ingen kunde lämna den på grund av den hårda vinden och åskskurarna.


15 juli (1810-07-15)

Söndag. Återkom i dag från staden, där jag vistats störst delen av veckan för att bevista Ägarnas sammanträde, som började den 9 eller snarare den 10. Direktör Svedenstierna var här som ombud för de båda Herrarna Wahrendorff, Anders och Carl. Ombudet för Herr Samuel af Forselles och Herr William Chalmers tilläts icke att närvara, emedan hans Excellens förklarade, att enligt de år 1797 fastställda stadgarna måste en person vara aktieägare för att kunna godkännas såsom ombud. – Efter en debatt beslöts, att schakt No. 9 skulle, för att utvinna kol, sänkas i stupningen enligt mitt förslag och att kolhuggarnas avlöning skulle höjas från 16 till 20 skRgs per dag. Vidare beslöts, att 53 tums maskinen skulle flyttas från Brors Backe till No. 9 och att alla mina skulder i böckerna, som icke hänföra sig till min andel i Gruvan, skulle strykas samt att från och med början av detta år £ 200 per år skulle utbetalas till mig med hälften varje halvår efter en genomsnittlig växelkurs. – Sydliga och sydvästliga vindar dessa dagar.


16 juli (1810-07-16)

Som det i går hade varit en del gräl mellan mitt folk och de kvarvarande desertörerna, lät jag prygla 3 av dem i dag på morgonen. När jag i kväll kom ned till No. 9 , fann jag , att maskinen icke var klar, såsom jag hade väntat (efter det jag talat med Nordblad för 14 dagar sedan), så att vi skulle kunnat avsänka i morgon, utan i stället är fotventilen så dålig, att maskinen troligen icke kan gå, förrän luftpumpen och kondensorn reparerats.


19 juli (1810-07-19)

Den 17 på kvällen reste jag i sällskap med Mr. Irvin och Mr. Long till Ängelholm. – Innan jag reste, gjorde jag allting klart för att börja avsänka och gjorde upp med schaktsänkarna ett pris av 14 Rdr Rgs per famn från översidan av underleran och ned till botten, d.v.s. för 8 famnar, om det icke är för mycket vatten, säg 20 tunnor per timme, men om det är mera, skall jag betala en man per skift, som öser upp vattnet i tunnor. Som jag ser, att allt är klart för att sätta in timmer i morgon, gav jag order härom. Som ångmaskinen ännu icke är klar, avsänka vi med hjälp av hästvinden. – ”Tribune” siktades i kväll. Vinden VNV.


20 juli (1810-07-20)

I dag var timret insatt i No. 9, men det behöves ännu en kort timmerlängd närmast taket för att hålla tillbaka vattnet och tvinga in det i rännorna. – Ångmaskinen är ännu icke färdig. Vind VNV.


21 juli (1810-07-21)

I dag blev ångmaskinen klar, men schaktsänkarna äro så rädda att arbeta under den, att jag är rädd för att jag måste låta dem hava hästvinden. De klaga över att maskinen släpper ned linan ända till botten och hindrar arbetet. Vinden SO och OSO.


22 juli (1810-07-22)

Söndag. Som det hade förekommit mycket gräl förra söndagen, gav jag stränga order, att ingen skulle få vistas på värdshusen annat än vid måltiderna. – frukost, middag och kvällsvard – och jag gick själv ut för att se till att de åtlyddes. – Mycket vackert väder hela dagen.


23 juli (1810-07-23)

I dag befanns ångmaskinen vid No. 9 vara så besvärlig, att jag åter satte till hästvinden. Injektorkranen är så otät, att när det blåser upp vattnet till cylindern, kommer vattnet samtidigt ut i cisternen, som om ingen kran funnes. – Det blåser halv västlig storm och är mycket kallt för årstiden.


25 juli (1810-07-25)

I går rensades 28 tums cylindermaskinens ångpanna, och därför användes allt i No. 14 uppfordrat bottenkol till att driva 45:an, som , efter vad maskinarbetarna meddela mig, knappast kan hålla läns, fast den köres så hårt som möjligt (ca 11 slag per minut). Det gjorde 10 slag, då jag var där, och Reuter säger, att vattnet stiger, som maskinen nu arbetar. Schaktsänkningen fortgår mycket bra. Jag skickade bud till Vegeholm och Kulla Gunnarstorp efter timmer, men kunde icke få något. Underleran är emellertid mycket hårdare här i No. 9 än den var i No. 8, varför det icke behöves så många träramar, som jag trodde. – I går blåste en frisk västlig vind, men i dag  är det nästan lugnt, och nu i kväll är det svag ostlig bris.


26 juli (1810-07-26)

Ingenting nytt vid Gruvan. Vi äro ännu icke färdiga vid Brors Backe-maskinen, och även om vi voro det, kunna vi icke göra någonting, förrän jag får några 4½ tums linor till blocken ovan jord. – Schaktsänkningen går mycket bra. – I morse eller i natt fick Margret /Fru Stawford/ svår feber.


27 juli (1810-07-27)

Det blåste frisk ostsydostlig vind på f.m., och vid middagstiden kom en häftig by, varefter vinden gick över till västlig. ”Maria” som just var på ingående i hamnen, var nära att gå på grund. Skepparen kommer att säga, att hon icke stötte på, men jag är ganska säker på att hon gjorde det. Det blåste för hårt för att kunna lasta kol på e.m., men kolkörarna körde 24 tunnor till Brors Backe. – Margret är fortfarande mycket sjuk. Hon har knappast varit vid medvetande en timme de två sista dagarna.


28 juli (1810-07-28)

I dag fick jag Guvernörens möbler ombord på ”Maria”. Svag sydlig och sydvästlig vind.


29 juli (1810-07-29)

Söndag. ”Maria” avseglade i morse. 45 tums maskinen har stått hela dagen. I No. 9 började vi sätta in timmer nedanför sandstenen under bottenleran. – Växlande vindar.


30 juli (1810-07-30)

Maskinskötaren Holmstedt kom i går och beklagade sig över att Sjöberg hade slagit till honom och bad om tillåtelse att få beivra detta enligt lag. – Växlande vindar från V och VNV.


2 augusti (1810-08-02)

Ingenting nytt i går. I morse var det en liten vattenåder i sandstenen i No. 9, men den synes icke vara av någon betydelse. – Vackert väder båda dagarna, men ett par åskskurar. Växlande vindar.


4 augusti (1810-08-04)

Herr Carl Bagge kom hit i går, och i dag besökte vi gruvorna. – Vinden sydvästlig.


5 augusti (1810-08-05)

Söndag. Reste till Hälsingborg i sällskap med Herr Bagge. Häftigt regn hela dagen. Vind V och VNV.


12 augusti (1810-08-12)

Söndag. Som karlarna i går hade order att taga upp sina verktyg, började vi i dag en värdering av deras arbete, som betalas per 100 tunnor brutna kol. – Det har varit mycket regnigt väder hela den gångna veckan med växlande vindar, huvudsakligen från SSV.


14 augusti (1810-08-14)

Ingenting särskilt. Regnigt väder med friska västliga vindar. I går inventerade vi hos smederna.


16 augusti (1810-08-16)

I morse ankrade ”Tribune” upp utanför Kullens fyr, och briggen ”Urgent”, chef Löjtnant Rigby, ankrade längre söderut. Jag gick ombord på briggen, och vi seglade ned till fregatten, Kapten Reynold, där vi åto middag. – Det blåser ganska friskt, men det är vackrare väder än i går. På kvällen gick vinden över från V till SSV eller däromkring. – Allt väl vid Gruvan.


18 augusti (1810-08-18)

I går och i dag har det blåst sydlig storm. Fregatten ligger fortfarande kvar strax norr om Höganäs. Briggen kryssar fram och tillbaka här utanför. – Som jag finner, att det bland kolhuggarna blivit ett allt mer tilltagande oskick att skicka upp mera berg än de brukat för att komma ifrån besväret att fylla med detsamma i arbetsorterna, utfärdade jag den bestämmelsen, att den, som hade bredare väg än 4 fot, skulle varje gång få plikta 2 sk.


21 augusti (1810-08-21)

I e.m. begav sig ”Tribune” i väg och styrde norröver. Det har blåst hård storm de sista 3 dagarna, och vinden har varit VSV och VNV.


23 augusti (1810-08-23)

Allt som vanligt. I dag har det hållits stämma i Väsby kyrka för att bestämma storleken av skatten. – Vackert väder. Reparera stora ångpannan vid 45 tums maskinen.


24 augusti (1810-08-24)

I morse var jag ombord på ”Tribune” här utanför, och vid min återkomst fann jag, att schaktsänkningen i No. 9, där de höllo på att sätta in en timmerlängd, hade avstannat på grund av att vattnet gick över fördämningarna i schaktet, ja, vattnet stod nästan ”till taket”. Det är mera vatten nu än det varit, sedan Gruvan började, och det är mycket vatten i schakt No. 14. Anledningen till att det är så högt är, att den ångpanna, som icke är under reparation, gick sönder, och maskinen kan knappast bemästra vattenådran, då den drives med 2 ångpannor. – Vackert väder. Vinden S och SV.


27 augusti (1810-08-27)

I dag började de uppfordra vatten i No. 9.


29 augusti (1810-08-29)

I dag är det läns i No. 9. Det har varit 5 dagars uppehåll i arbetet. – I dag återkom jag från Hälsingborg, där jag varit sedan söndagen den 26 för att tillsammans med Mr. Henderson göra allt för att försöka rädda borrhålet på den plats, som kallas Hästhagen, men vi måste giva upp, emedan det synes vara alldeles omöjligt att åter få upp kopparröret. Hålet rinner nämligen igen högt ovanför detta. Smeden sade (utan att taga hänsyn till det tillstånd, i vilket hålet befinner sig), att han trodde det skulle vara möjligt att rensa det, och jag sade honom, att jag skulle giva honom och de övriga 300 Rdr Rgs, om de kunde rensa hålet och sätta ned ett nytt kopparrör samt borra 12 tums nedanför, men de skulle icke få några pengar från mig, förrän arbetet var slutfört. De föreföllo att överväga detta förslag, och jag gick med på att låta Gruvan betala dem för 2 dagars arbete, men icke längre. – Det har varit vackert väder de här dagarna med undantag av den 28, då det regnade en hel del på f.m. Vind V och VNV.


30 augusti (1810-08-30)

I dag började schaktsänkarna åter sänka, och som de icke träffa någon sandsten, sätta de in 2½ fots grovt timmer, som kilas fast under den understa träramen, och på vilket pumprören skola stå.


3 september (1810-09-03)

I dag stakade jag ut ett nytt schakt, 72 famnar mot stupningen, och kom överens med schaktsänkarna om 18 Rdr 24 sk per famn och skola de hålla sig med allting.


4 september (1810-09-04)

I dag började de avsänka det nya schaktet No. 17 samt driva en ort från No. 9 för att få ut kolen därifrån. – Det har blåst hård västlig vind hela dagen samt förekommit några regnskurar.


6 september (1810-09-06)

Samma väder som i går och i förrgår. Allt arbete som vanligt. Två amerikanska herrar, en Kapten Myre och en Kapten Butler, voro här för att träffa mig


8 september (1810-09-08)

Vädret är fortfarande mycket blåsigt. Vinden växlar mellan VSV och NV. – Mr. Harvey, en kadett tillhörande HMS ”Ganges” och 3 man kommo i land ett par miles norr om Höganäs. De hade varit tvungna att sätta en båt, som de uppbringat, på grund för att rädda livet, ty de hade inga ankare eller linor ombord, och seglen voro så trasiga, att båten icke kunde hålla sjön. – I går och i dag satte vi in timmer i sänkschaktet No. 17.


9 september (1810-09-09)

Söndag. I morse skickade jag Kadett Harvey och de 3 männen på deras egen begäran till Mr. Fenwick för vidare befordran till Göteborg. – Satte in förbyggnad i schakt No. 9. – Det blåser styv västlig bris.


15 september (1810-09-15)

Vinden har varit ombytlig, mest västlig. I går siktades de 2 fregatterna ”Alexandra” och ”Tribune” och kanonbriggen ”Urgent”. De 2 förstnämnda gingo till ankars.


16 september (1810-09-16)

Söndag. De fartyg, som omnämndes i går, lättade ankar och avseglade norrut. De vände på andra sidan Kullen, och jag kunde se, att ”Tribune” försvann bakom Kullen. Jag lät karlarna fullborda förbyggnaden i No. 9. – I e.m. var den svenske schaktsänkaren Hultgren berusad och kom i gräl med en av ryssarna. Som några kommo för att hjälpa sina respektive landsmän, blev det allmänt slagsmål, varvid flera blevo mer eller mindre slagna, ty ryssarna använde tegelstenar, käppar och vad de kunde komma över. Detta hände, medan jag var nere vid sjön, men lyckligtvis kom Löjtnant Lagus och skickade hem ryssarna, och då jag kom, satte jag svensken i arrest. – Växlande vind, vackert väder.


17 september (1810-09-17)

I morse hade Löjtnanten och jag kallat upp karlarna till kontoret för att förhöra dem angående huru grälet hade börjat, och det befanns, att Hultgren och 2 ryssar hade börjat. Jag lät bestraffa Hultgren med 2 dussin prygelslag, och även ryssarna blevo bestraffade. Många av karlarna voro hemma i dag. Vackert väder med vind S och SO.


18 september (1810-09-18)

I dag på f.m. avslutade taxekommittén sitt sammanträde. Greve P. De la Gardie var ordförande och bodde hemma hos mig de sista 3 nätterna. – Ingenting nytt vid Verket. Vinden sydostlig.


23 september (1810-09-23)

Söndag. I dag tätades förbyggnaden i No. 9. – Vackert väder med vind SO.


24 september (1810-09-24)

I morse började vi göra allt klart för att draga upp pumprören vid Brors Backe, sedan vi väntat på linor att draga upp dem med ända från i lördags 8 dagar, så vitt jag minns rätt (de kommo kanske några dagar innan, vilket materialbokhållarens böcker kunna visa), och Nordblad har försäkrat mig, att när linorna kommit, kan han hava maskinen i gång inom mindre än 24 timmar. – Vackert väder. Vind O och OSO.


25 september (1810-09-25)

I kväll fann jag, att maskinen vid Brors Backe ännu icke hade kommit i gång. I går var jag nere i orten i No. 9 och fann, att den hade svängt 10 grader mer åt öster än jag hade utstakat, oaktat den endast hade drivits 15 famnar. – Vackert väder, men dimmigt och svag vind.


27 september (1810-09-27)

Vattnet var nere 14 famnar 2 fot. Fick linorna fastsatta på 11 tums pumpsatsen alldeles vid vattenbrynet. Ett 14 tums pumprör togs upp. – Nordblad använde hela gårdagen till att göra allting i ordning. - 14 tums pumpsatsen hissades upp ca 2 pumprörslängder. – Vackert vädret. Vinden O och OSO.


28 september (1810-09-28)

I dag var jag åter nere i No. 9 och satte ut ortens syftning S 13½ grad Ost. Många av kolhuggarna äro vid Brors Backe. – Samma vind som i går. Fått upp 4 pumprör. – Vackert väder.


29 september (1810-09-29)

I dag fingo vi vid Brors Backe upp alla pumprören till 14 tums satsen. – Vackert väder. Vinden SSO och SV.


7 oktober (1810-10-07)

Söndag. I förrgår kom Hans Excellens till Hälsingborg, där jag hade väntat på honom. Under de gångna 8 dagarna hava de vid Brors Backe varit sysselsatta med att montera ned maskinen och försöka få upp 11 tums pumpsatsen. Pumpstängerna i den norra pumpsatsen hade knäckts av, ty karlarna hade icke märkt, att det endast var 4 i stället för 6 bultar i sammanbindningsplåtarna mellan de översta pumpstängerna. – Vinden har varit ostlig, men det har mestadels varit lugnt och inget regn. Hästvinden har satts upp vid det nya schaktet No. 17.


9 oktober (1810-10-09)

I kväll förhörde jag Modig, som tillsammans med Göransson hade burit bort en säck rågmjöl från en vagn, som tillhörde Pastorn och som stod utanför dörren till kvarnen. Göransson rymde i går kväll, men jag har skickat ut folk att söka efter honom. Efter allt jag kan inhämta, förefaller det, som om de icke ämnade stjäla säcken, utan endast gömma den för att skrämma Pastorns dräng, som var mycket enfaldig. Nordblad har varit sysselsatt både i går och i dag med att taga upp 11 tums pumpsatsen vid Brors Backe. – Kall ostlig vind hela dagen.


10 oktober (1810-10-10)

I dag kom södra 11 tums pumpsatsen upp med undantag av sugröret, som lämnades kvar nere på botten. Jag förmodar, att det bröts av första dagen, då pumprören lyftes upp, men åter föllo ned, ty, såsom ovan sagts, voro pumprören varken försedda med bottenfäste eller linor, utan måste tagas upp med en pumprörsgripare. – Vackert väder med ostliga vindar. – ”Tribune” och ”Alexandria” siktades här utanför i e.m.


11 oktober (1810-10-11)

Började i dag att taga upp den norra satsen av 11 tums pumprören, vilka, som ovan sagts, voro ca 2 famnar under vatten, men de lyftes upp med samma pumprörsgripare som de andra pumprören, tills bottenfästena kommo ovan vattnet. – Vackert väder. Vind SO till N. Båda fregatterna siktades i kväll.


14 oktober (1810-10-14)

I kväll kom Nordblad upp och beklagade sig över att Hultin, som var berusad, hade slagit en annan man, Öman, och då Nordblad ville lugna Hultin, hade denne rivit sönder Nordblads kläder. – Allt arbete som vanligt. Vid brors Backe äro båda sugrören kvarlämnade på botten. Anledningen till att sugröret till den norra pumpsatsen lämnades kvar är, att bottenfästena brötos av, då pumprören och pumpstängerna föllo ned på dem.


18 oktober (1810-10-18)

I dag togs bockställningen ned vid Brors Backe. Alla maskinerna hava nedmonterats. Sysselsatta med att gräva grunden till 53 tums maskinen vid No. 9.


19 oktober (1810-10-19)

I e.m. fingo vi ned ett borrhål intill schakt No. 7 för att se, om vattnet sjunker i den gruvan, ty jag förmodar, att största delen av vattnet i det nya schaktet No. 17 kommer därifrån. – Vinden V och NV.


20 oktober (1810-10-20)

I natt har det blåst svår storm, som fortsatte hela f.m. Vinden VNV. Ingenting nytt vid Gruvan. – Den valde tronföljaren, General Bernadotte, Prins av Ponte Corvo, väntas till Hälsingborg i dag, såvida det icke blåser för hårt för fartygen att komma över Sundet.


23 oktober (1810-10-23)

I dag återkom jag från Hälsingborg, dit jag hade rest söndagen den 21. Den nyvalde Kronprinsen ankom dit i lördags kväll den 20, där han, enligt vad som berättas för mig, mottogs med ett svagt hurra, men staden var illuminerad, vilket den även var på söndagen. På Ramlösa var en bal anordnad, dit inträdesbiljetterna kostade Rdr 12 Rgs. Den bevistades av flera hundra personer, ja av hela adeln från trakten. Prinsen anlände vid 9-tiden och gick runt i balsalen, där alla damer presenterades för honom av Grevinnan Ruuth, som han kysste på hand. Han stannade kvar ca 2 eller 2½ timme, varpå han återvände till Hälsingborg. Baron von Platen hade illuminerat Ramlösa mycket vackert. Det förekom inga hurrarop, varken då han kom till Ramlösa eller då han avreste. – Vinden har varit västlig, och det har regnat mycket. I e.m. går det mycket hög sjö, den högsta på 3 år. Det måste hava varit en förskräcklig storm på Nordsjön.


25 oktober (1810-10-25)

Hans Excellens, som hade kommit hit i går, avreste i morse. I går gingo vi runt Gruvan, och det beslöts att köra bort allt kol från nordsidan av kolhög No. 2 vid schakt No. 16, ty det ser ut, som om den skulle börja brinna, vilket var fallet i vintras vid No. 10. – I dag vackert väder. Vind O och NO.


27 oktober (1810-10-27)

I e.m. sprack ångpannan till maskinen vid No. 16, och den är i så dåligt skick, att den kan icke repareras där den står. Jag visste ingenting härom förrän förra onsdagen, då smeden talade om det för mig. Nordblad hade heller icke sagt något, ty hade han gjort det, skulle en ny ångpanna hava tillverkats i somras och nu varit färdig att sätta in, sedan den gamla tagits ut. Denna ångpanna är mycket liten, och vi hade gott om plåt och smederna ingenting särskilt att göra, men nu måste de börja reparera ångpannorna till 53 tums cylindermaskinen och sätta in nya gavlar. Dessutom måste gruvan stå still minst 6-8 dagar, och pumprören i schakt D skola dragas upp och åter sättas ned (vid 45 tums maskinen). Vår ”vise” maskinföreståndare Nordblad säger sig kunna draga upp och sätta ned pumprören på 36 timmar och att ångpannan till maskinen vid No. 16 åter skall vara insatt och allt klart för gruvan att åter sätta i gång arbetet på 3 dagar! – Ostlig vind och mycket kallt.


28 oktober
(1810-10-28)

Söndag. Mycket kallt hela dagen, och vind samma som i går till på e.m., SSV. – Smederna arbeta på ångpannan till maskinen.


29 oktober (1810-10-29)

Smederna hålla på med ångpannan, och Nordblad gör allting klart för att draga upp 16 tums pumpsatsen i morgon. Gruvarbetarna äro sysselsatta med att köra bort kol från kolhögen vid No. 16. – Vädret är regnigt och otrevligt. Växlande vindar.


30 oktober (1810-10-30

I dag börja de draga upp pumprören vid 45 tums maskinen. – Vackert, friskt väder med svag vind. Sent i går kväll fingo de upp pumprören, och det befanns, att sugröret var avbrutet strax ovanför silhålen, varför jag var tvungen att taga det sugrör, som hör till den 14 tums pumpsats, som tagits upp vid Brors Backe.


31 oktober (1810-10-31)

En del av karlarna äro fortfarande sysselsatta med att köra kol från högen vid No. 16, som vi fruktade skulle börja brinna, och de övriga äro dels vid maskinen och dels nere vid sjön för att samla in och lägga i ordning det virke, som stormen hade strött omkring. – Stark kyla, men vackert väder.


1 november (1810-11-01)

I dag måste drivningen av orten i No. 9 avstanna, emedan vattnet steg upp över fördämningarna.


3 november (1810-11-03)

I natt kl. 2 kom 45 tums maskinen åter i gång efter att hava stått 80 timmar i stället för 36, som Nordblad lovade (men jag sade honom redan då, att det icke skulle gå på den tiden att draga upp och åter sätta ned pumprören). En del av folket sysselsatt med att köra bort kolhögen vid No. 16 och de övriga med vad man kan hitta på åt dem. – Det ser inte ut, som om smederna skola bliva färdiga med den lilla ångpannan före nästa onsdag. – Vädret har varit mycket kallt de sista 3 dagarna. Vind N och NO.


5 november (1810-11-05)

I går kväll kom Herr Carl Bagge hit och avreste i afton till Ängelholm. – På f.m. var vinden ostlig med regn, men i kväll är den sydlig. Ingenting nytt vid Gruvan.


6 november (1810-11-06)

Vattnet visar sig vara så lågt i maskingruvan, att vi i kväll eller i morgon kunna börja uppfordra det med maskinen vid No. 9. – Sätter dödades av en vagn.


7 november (1810-11-07)

I dag ingenting nytt. Ångpannan är ännu icke diktad, men det skall göras tidigt i morgon. – Vackert väder hela dagen. Vind S.


9 november (1810-11-09)

I dag kom arbetet i No. 16 åter i gång, sedan ångpannan reparerats. Gav order att sätta ned borrlådor i sänkschaktet, emedan vattnet stiger. – Vind S och SO.


11 november (1810-11-11)

Söndag. Ingenting varken i går eller i dag. De funno den man, som drunknade för ca 14 dagar sedan. Han hade kommit gående på bryggan för att anropa sitt fartyg och fallit ned genom en lastningsränna. – Vind O och ONO.


12 november (1810-11-12)

I dag kommo karlarna åter ned i orten.


18 november (1810-11-18)

Söndag. I dag har vädret varit något kallare än tidigare under hela veckan. Vinden mestadels ostlig och sydostlig. I måndags den 12 lades en plattforn i No. 17 för att stå på vid borrningen, ty vi hade 20 tunnor vatten i timmen. Lät avsänkningen vila. I tisdags borrade vi igenom Grevinnan Ruuths kol på ett djup av 10 famnar eller 10½, om man räknar ½ famns anfang. Den 6 började vi uppfordra vatten, men maskinen arbetade så dåligt, att det icke var läns förrän efter 10 dagars uppehåll.


21 november (1810-11-21)

I dag på f.m. var vädret vackert och kyligt, vinden har de 3 sista dagarna varit ostlig. – Ingenting nytt vid Gruvan.


22 november (1810-11-22)

I dag var det vackert väder till vid 12-tiden med ostlig vind, men sedan regnade det oavbrutet hela återstående delen av dagen, och vinden gick mera över till S eller SO.


25 november (1810-11-25)

Söndag. I dag på f.m. gick jag till andra sidan av Kullaberg, åt middag på Krapperup. Just som vi kommo dit, visade sig en fregatt, som jag antog vara ”Tribune”, men skrovet under horisonten i riktning mot NNV eller Anholt. Vind O.


28 november (1810-11-28)

Återkom från Båstad, dit vi rest den 26. – I Ängelholm såg jag i morse de kungliga kungörelserna. Den ena förklarade krig mot Storbritannien etc., och i den andra infordrades uppgift över den kvantitet kolonialvaror, som införts till Sverige sedan den 24 sistlidne april. – De 3 sista dagarna har det frusit mycket hårt, i kväll regnar det. Vinden har gått över från O till S. Ingenting nytt vid Gruvan.


30 november (1810-11-30)

I dag har det regnat kraftigt hela f.m. och även inatt, men på e.m. klarnade det upp. Vind S.


1 december (1810-12-01)

Återkom från Hälsingborg i dag. Ingenting nytt vid Gruvan. Vind S. Skapligt väder.


2 december (1810-12-02)

Söndag. Vackert väder hela dagen, men mycket milt för årstiden. Vind S och So.


4 december (1810-12-04)

Ingenting nytt vid Gruvan. – Vackert väder. Vind SSO. Två fregattskepp och en brigg, alla handelsfartyg, passerade söderut.


5 december (1810-12-05)

I dag fastnade borrstängerna i borrhålet i sänkschaktet No. 17 på ett djup av ca 10 famnar, och karlarna påstå, att det är något material, som har runnit ned i hålet, men det är mer troligt, att de hava lämnat kvar något i hålet, som provborret har fastnat i. Som det emellertid, fast med svårighet, går att röra det upp och ned 5 tum, hoppas jag, att vi skola få det loss. – Det regnade i morse vid sydlig vind, men på e.m. blev det västlig vind och vackert väder. Det klarnade åtminstone upp något.


11 december (1810-12-11)

Återkom från staden, där Herr Kjellman och jag hava varit sedan söndagen den 9. Hans Excellens Greve Ruuth med hela familjen var även där i väntan på att taga emot Kronprinsessan. – Vädret är mycket kallt med snöfall i morse. Den 9 och 10 blåste VNV-ig storm, som sedermera gick över till nordlig. Två skutor sjönk i hamnen. I e.m. var det vackert och kallt och svag vind. Härmed en kalkyl över smedarbetet: om avlöningen till hantlangarna höjes med 4 sk per man och dag och smedernas egen avlöning med 8 sk per man och dag:

2 smeder á 8 sk =16 sk alltså för 26 dagar per månad                                               Rdr 8-32

6 hantlangare á 4 sk =24 sk alltså för 26 dagar per månad                                        Rdr 13- -

                                                                                                                                Rdr 21-32

                                                                                                                                Rdr 130--

alltså under 6 månader

64331 tunnor kol = 3216,5 tjog har brutits på 6 månader. Alltså 3216,5 = 1 sk 11,32 rundstycken per tjog koltunnor.                  130

Om smedernas avlöning icke ökas, utan endast hantlangarnas, blir det 1 sk 1,9 rundstycken per tjog.

De avlöningsbelopp, som utbetalats till dem under deras sista 3 års kontrakt, äro följande:


November  år 1807            Rdr                                        54 – 33 - 6

                  År 1808                                                     2087 – 44 - 9

                  år 1809                                                      1688 – 27 - 4

                 år 1810                                                      1522 – 34 – 4

Summa                               Rdr                                     5353 – 43 – 11

 

Om härifrån avdrages 20 %, som gjordes i den år 1807 uppsatta kalkylen, uppstår en vinst för Gruvan på Rdr 1070 – 39 – 11,76 Rgs i jämförelse med om arbetet liksom tidigare hade utförts på daglön.

13 december (1810-12-13)

I dag voro ortsdrivarna i stenorten i No. 9 uppe hos mig, emedan vattnet stigit på grund av att ett pumprör i 16 tums pumpsatsen hade gått sönder i går e.m. De begära att få bliva befriade från arbetet i orten, men efter mycket resonerande gå de med på att stanna och driva orten åtminstone fram till schaktet, om de befrias från vått arbete under 2 år efter det att orten är färdig eller att de själva skola bestämma, om schakt No. 17 skall sänkas ytterligare eller icke. De skola vidare icke behöva stanna nere längre än 6 timmar, då maskinen står stilla, såvida de icke själva önska det, och få ett tillräckligt antal pojkar till utlastning av berg, då det behövs. Jag har gått med på allt för att icke behöva sätta till nytt folk, som måste läras upp.


14 december (1810-12-14)

Den stora eller 45 tums maskinen har ännu icke kommit i gång. – Borrstången, som åter fastnat i borrhålet i sänkschaktet No. 17, bröts av, varför vi måste länsa för att sätta ned en annan borrstång vid sidan av den förra.


15 december (1810-12-15)

45 tums maskinen sattes i gång kl. 2 i natt. – Det har kommit en hel del snö i natt och i morse. Vind NO och mycket vackert väder.

 

16 december (1810-12-16)

Söndag. Ingenting särskilt. Vackert, fryskallt väder med lätt, nordostlig bris.


17 december (1810-12-17)

Vid 12-tiden i dag började maskinen vid No. 9 uppfordra vatten. – Kammarherre Baron Sparre och Konungens livläkare Pontin voro här, och vi gingo runt Gruvan. – Sträng kyla och sydvästlig storm med mycket snö.

                                           Försök med olja i lampor.

                                           d. 12  Tran

                                           d. 12 brunnit                       4½ tim.

                                           14 brunnit                           5 ¾ tim.

                                           17 brunnit                           3 tim.

                                                Summa                          13 ¼ tim.

                                                                                     

                                                ”Sweet oil” (bomolja, el, rovolja ?)

                         d.               15 brunnit                           5 ¾ tim.

                                           16 brunnit                           5 tim.

                                           17 brunnit                           5½ tim.

                                               Summa                           16 ¼ tim.

                                           Det torde observeras, att rovoljan gav ett mycket bättre ljus.

18 december (1810-12-18)

Vi uppfordra fortfarande vatten vid No. 9 och även vid sänkschaktet No. 17, i det senare schaktet för att sätta ned en ny borrlåda och borra upp ett nytt hål i stället för det, vi förlorat. – Skapligt väder hela dagen, vind S.

19 december (1810-12-19)

I e.m. slog vinden plötsligt om från S till NV med snö och skarp kyla. – Ingenting nytt. – Herr Björnbeck återkom i går från Karsholm, där han för Hans Excellens räkning byggt uthus i stället för dem, som brunno ned i höstas.

22 december (1810-12-22)

I morse kommo karlarna åter ned i orten i No. 9, där arbetet legat nere i 8 veckor.

23 december (1810-12-23)

Söndag. I går ankom Madame Bernadotte, som Kronprinsessa av Sverige, till Hälsingborg i sällskap med sin son, Prins Oscar. De mottogs vid hamnpiren av General Toll.

24 december (1810-12-24)

Återkom i dag från Hälsingborg. Kolskrivare Aspelin meddelade mig, att någon hade brutit sig in i avlöningskontoret, där han förvarade de kopparpengar, som arbetarna hade fått betala i plikt för bortovaro från arbetet. Det rörde sig om 30 á 40 Rdr Rgs. Detta är så mycket märkvärdigare, som kontoret icke ligger mer än ca 4 yards från eldstadsluckan vid 45 tums maskinen.

25 december (1810-12-25)

Som det är Juldagen, har det icke utförts något arbete annat än vid maskinerna.

27 december (1810-12-27)

Återkom från staden, dit jag hade rest i går för att träffa Hans Excellens, innan han reser till Marsvinsholm. – I går avreste Prinsessan via Göteborg till Stockholm. Vind SSV.

28 december (1810-12-28)

I e.m. dödades en av gruvarbetarna, en mycket präktig man, endast 24 år gammal, genom ett takras. Han hade i strid mot schaktfogden Germund Svensons order vid brott No. 13 arbetat vid ortväggen. Mannens namn är Wennerström. Han efterlämnar hustru och 2 barn. – I dag frost. Vind N och NNO.

29 december (1810-12-29)

Söndag. Ingenting nytt. Vind som i går, ganska sträng kyla.

31 december (1810-12-31)

I dag hade jag sammankallat alla arbetarna för att mönstra dem, och för att lättare kunna finna dem i böckerna gav jag var och en ett nummer. Jag läste även upp för dem några regler att iakttaga vid brytning av pelare samt förhållningsorder vid åkning ned och upp i schakten, ty de visa stor vårdslöshet och utsätta sig ofta för stora risker. – Vind N och mycket kallt.

1811

1 januari (1811-01-01)

I dag Nyårsdagen. Wennerström begrovs. – Mycket vackert väder, kallt. Vind ONO.

2 januari (1811-01-02)

I dag var folket åter i arbete. Sträng kyla, men murarna arbeta vid maskinen. – Vind NO.

3 januari (1811-01-03)

Fortfarande samma väder som förut. Ingenting nytt. – I går lät jag dem skicka upp avlöningslistan till mig, innan den överlämnas till den, som verkställer utbetalningarna till arbetarna. Detta skall i och för eventuella ändringar göras varje avlöningsdag. – Vind ONO.

5 januari (1811-01-05)

Då jag i dag vid 11-tiden på f.m. var på väg från Gruvan till hamnen, såg jag rök stiga upp från övre delen av östra gaveln till tullkontrollörens hus, varför jag genast vände och gav Nordblad order att med allt tillgängligt folk från maskinerna och smedjan begiva sig dit. Samtidigt skickade jag bud till Ryd efter sprutan, som kom strax därefter, men som de icke hade några hinkar med sig och icke heller några kärror att köra vatten med, var det för sent – oaktat alla hade kommit så fort som möjligt – för att rädda byggnaden, emedan den var helt och hållet uppförd av trä. Vi räddade emellertid allt lösöre och även dörrar, fönster och kaminer i nedre våningen. Detta hus var det första, jag byggde här, och även om jag tänkt mig möjligheten av en eldsvåda någon gång, är jag glad över att det är första gången, vi drabbats av skador genom eld. När jag insåg, att vi icke kunde bliva herre över elden, började jag riva ned och rädda en hel del timmer.

9 januari (1811-01-09)

Återkom från Ängeltofta, dit jag hade rest för att inspektera Major Stjernswärds bränneri och för att visa arbetarna, att anläggning skulle kunna drivas med våra kol No. 2 eller sekunda sortering. – Vid min hemkomst fann jag, att drivningen av orten från No. 9 hade inställts hela denna vecka och att Nordblad hade börjat taga upp 16 tums pumpsatsen på grund av det spruckna pumpröret, som han icke kunde få tätt. Maskinen kommer att sättas i gång i kväll. – Sträng kyla. Vind No.

10 januari (1811-01-10)

I dag ingenting särskilt. Allt arbete som vanligt. Vi göra maskinen vid No. 9 klar att uppfordra vatten, så snart det kommer nedanför taket. – Vinden OSO. Sträng kyla.

12 januari (1811-01-12)

I kväll börjar ångmaskinen vid No. 9 uppfordra vatten med tunnor. Det står nu nedanför fördämningarna i flötsen. I dag på f.m. kom Herr Carl Bagge hit på sin resa till Köpenhamn. – Vind SSO.

13 januari (1811-01-13)

Söndag. I morse avreste Herr Carl Bagge till Hälsingborg. – Vädret är milt, eller jag skulle kanske snarare säga, att det töar, ty det har blåst en råkall, sydostlig vind hela dagen med regn. – Som förut, uppfordras vatten med ångmaskinen vid No. 9.

14 januari (1811-01-14)

Ingenting särskilt. Vi hade allting klart för att påla en vågbrytare som skydd för broändan och även för skutorna, men isen är för svag att stå på, och det har hela dagen varit dimmigt väder med regnskurar. – Vind S.

15 januari (1811-01-15)

I dag på f.m. regnade det mycket häftigt, och hela dagen var vädret milt. Vattnet är icke nere till taket i orten i No. 9, emedan maskinen har stått 6 timmar i natt och står ännu av brist på ånga, oaktat vi endast arbeta med de små tunnorna. Detta visar, att den behöver repareras, oaktat Nordblad sade, att den var i gott skick, då jag anmodade honom att undersöka den, innan vi började uppfordra vatten. – Vind S.

16 januari (1811-01-16)

Det är ännu icke läns i No. 9, men vattnet står nu 1 fot under taket i orten. – Jag anmodade Nordblad att sätta i gång med att tillverka en vagn efter sitt eget huvud för transport av ångpannan från Brors Backe, och detta har han nu hållit på med i nära 2 månader. Då Herr Björnbeck kom hem, bad jag honom låta flytta ångpannan, och för 14 dagar sedan satte de i gång härmed, men så snart vikten kom på vagnen, böjde sig hjulaxlarna, varför jag måste anmoda Björnbeck att böja dem rätt igen och låta hjulnaven komma ända upp mot axelklossarna (mot avsatserna på axlarna). – I dag har vinden varit sydvästlig med snö, snöslask och regn.

17 januari (1811-01-17)

I morse var det läns i No. 9 och karlarna i arbete efter ett uppehåll av 9 arbetsdagar. – Vädret har varit mycket blåsigt hela dagen, och i kväll är det halv storm från söder med mycket snö.

18 januari (1811-01-18)

Då Björnbeck i morse hade fått vagnen under ångpannan, brast den ena vagnaxeln mitt i navet, varför ingenting kunde göras åt flyttningen i dag. – I dag vackert, vind V och VSV. – I dag fastnade borrstängerna i No. 17 på samma djup som i förra hålet.

19 januari (1811-01-19)

I dag var en ny vagnaxel tillverkad, bussningarna uttagna och nya insatta i hjulnaven. Borrstängerna sitta fortfarande fast i hålet. – Vind V, kallt.

20 januari (1811-01-20)

Söndag. I dag hade jag flisplockarna uppe på kontoret för att förhöra dem angående deras utmätning av kol till bönderna, som komma för att köpa. Jag fann, att Anders Person hade låtit dem få goda eller No. 1 kol i stället för 2 i botten på vagnarna och att Lustig hade låtit en man få över 3 tunnor kol No. 2, oaktat notan endast var på 2 tunnor. De erkände sig båda skyldiga. – Vind SV och S. luften rå och kall.

21 januari (1811-01-21)

I e.m. gingo borrstängerna av i borrhålet i sänkschaktet No. 17, och 3 stänger jämte provborret sutto kvar. Alla smederna äro sysselsatta med tillverkning av byglar till ”bimmen” till 45 tums maskinen. Detta visar, huru olämplig en man är, då det gäller att planera ett arbete. För endast några få dagar sedan stod maskinen 3 dagar för upptagning och nedsättning av pumprören, då ovannämnda arbete kunnat utföras. Och icke heller blev det utfört förra gången, då pumprören togos upp. – Frost hela dagen. Vind S och SSO.

23 januari (1811-01-23)

Ingenting särskilt. I går bröts vagnen, som skulle transportera ångpannan, åter sönder genom att hjulen gåvo efter. Järnet hade blivit så skört på grund av kylan, att hela attiraljen föll sönder. – Uppfordra vatten för att sätta ned en ny borrlåda i No. 17. – Kallt, vackert väder. Lätt bris, S.

24 januari (1811-01-24)

I dag voro borrlådorna nedsatta, så att vi åter kunna börja borra i No. 17. – Ingenting nytt vid Gruvan. Några personer från Höganäs beklaga sig över att vårt folk och i synnerhet Nordblad och kolskrivaren Aspelin nattetid gå med brinnande repstumpar bland de halmtäckta husen i Höganäs och önska, att jag skall förbjuda detta.

26 januari (1811-01-26)

Mycket blåsigt väder hela dagen, men den andra ångpannan blev transporterad till smedjan. Vind S och SSV.

28 januari (1811-01-28)

I dag inget nytt. Det har snöat litet i natt och i dag, vilket tillsammans med snö, som föll lördags natt, har gjort, att det är ett utmärkt slädföre, varför alla, som kunna få tag i hästar, äro ute och begagna sig härav antingen för nöjes skull eller för förtjänsten. – Mycket vackert väder och lugnt.

30 januari (1811-01-30)

Vinden har varit sydvästlig hela dagen, men det är mycket kallt. Satte smederna i arbete med att tillverka skruvbultar i stället för dem, som Nordblad hade lämnat kvar i maskinstativet, då detta togs ned, och varifrån de sedan stulits. – Som det är bra slädföre, satte jag karlarna till att köra pumprören till schakt No. 9

2 februari (1811-02-02)

Ingenting nytt. – Snöstormen, som började på kvällen den 30, slutade med tö, och nu äro vägarna och markerna täckta av vatten. Vackert, milt väder.

11 februari (1811-02-11)

Det har icke hänt något särskilt den sista veckan. Stativet till 53 tums maskinen har satts upp vid schakt No. 9. – Jag har hela veckan varit mycket dålig på grund av ont i ögonen. Detta synes vara epidemiskt, eftersom flera haft detsamma. – Vädret har varit regnigt och ruskigt med sydliga vindar. – I dag började ett fartyg, som kom från Malmö i förra veckan, lasta kol.

14 februari (1811-02-14)

I morse hade vi sträng kyla och nordlig vind efter att förut haft regn med dimma och ofarbara vägar. Ingenting utfört vid Gruvan, men jag har givit order att avsänka ett förbindelseschakt i andra arbetsorten nedanför schaktsorten åt öster. Försöker med ett par kedjepumpar lösgöra kolet i den vattensamling, vilken – såsom tidigare har nämnts – gjort, att schaktsorten kommit att gå i nästan samma riktning som huvudorten.

15 februari (1811-02-15)

Smeden C. Åström och 2 man började göra i ordning den gamla delen av parallellrörelsen till 53 tums maskinen, och som de icke kunna göra det på ackord, utfördes arbetet på dagslön. Jag lät därför på Ägarnas räkning sända dem en vagnslast kol från No. 16. Vind O.

16 februari (1811-02-16)

Samma smeder som i går, d.v.s. Åström, Bogren och Stillman, äro sysselsatta med parallellrörelsen. - Mycket kallt, vind S och SO.

18 februari (1811-02-18)

Smederna arbetade mycket litet på parallellrörelsen. De uppgåvo ½ dag, men de hade varit ute och dansat i natt och arbetade icke mera än ¼ dag. – Herr Nordberg från Danmark, anställd vid danska statens spinnfabriker, var här för att tala med mig angående tillverkningen av 3 ångmaskiner på resp. 2, 3 och 4 hästkrafter för dem. Jag sade honom, att jag skulle skicka honom ett kostnadsförslag per post. – Då en man, Bengt Johnson Rydeberg, i kväll gick förbi schakt No. 9, halkade han och föll ned 30 famnar och slog ihjäl sig.

19 februari (1811-02-19)

I dag skickade jag ned folk till sjön för att göra klart för pålning vid vågbrytaren, men isen var för svag att stå på. Smederna sysselsatta med överdelen av kolvstången. 4 man inklusive Åström (Åström, Bogren, Stillman och Ljungberg) hava arbetat hela dagen, men Ola endast ¼ dag, emedan han på e.m. smidde hästskor. – Vind S.

20 februari (1811-02-20)

I dag ingenting nytt. Jag var nere vid sjön för att undersöka isen, men fann den vara för svag för att kunna påla vågbrytaren. Smederna sysselsatta med parallellrörelsen. – Vind SO, frost. I morse var det – 6 ½ grader Réaumur, på middagen 1½ grad i skuggan.

21 februari (1811-02-21)

Ingenting särskilt. Vid ändan av bryggan är isen 5½ à 6 tum tjock, men vi kunde icke påla, ty då vi pålade för några år sedan, var den 12 tum tjock. – Vind SO. Smederna som i går.

22 februari (1811-02-22)

I dag detsamma som i går. Var nere för att undersöka isen vid bron, och den är endast 4½ á 5 tum tjock, men som vi äro mycket angelägna att få ned 4 pålar vid ändan av bryggan för att förhindra, att de pålar, på vilka bryggan vilar, bliva skamfilade, gav jag Herr Björnbeck order att försöka påla i morgon. – Det blåser mycket hårt från SO och OSO. – Smederna som förut.

26 februari(1811-02-26)

Den 23, i går och i dag har det varit samma väder som förut. Det blåser fortfarande hårt från sydost. – Återkom från staden, där jag varit för att beställa några gjut järndelar till 53 tums maskinen. – Smederna som förut.

27 februari (1811-02-27)

I dag träffade de på kol i borrhålet i sänkschaktet No. 17, och borrarna hade enligt egen uppgift borrat 3 tum i kolet, men då jag kom dit för att borra, hade jag alla skäl att förmoda, att de hade borrat 6½ tum, enligt märket på borrstången. Alla smederna äro sysselsatta med parallellrörelsen, d.v.s. Åström, Ljungberg, Bogren, Hultman, Högström och Nils Janson vardera 1 dag, Ola och Wahlgren vardera ½ dag. – Milt väder och litet regn. Vind SO.

28 februari (1811-02-28)

I dag hade Åström ont i en arm och kunde icke arbeta. – Dåligt väder hela dagen med undantag av en halv timme på middagen. – Borrade igenom flötsen i No. 17. Vind S med regn. – De övriga smederna tillverka och reparera verktyg.

1 mars (1811-03-01)

I dag arbeta smederna på parallellrörelsen, men som det är sista dagen detta arbete skall utföras på daglön, skrev jag upp 3 man, d.v.s. Åström, Bogren och Ljungberg, för i går i stället för i dag. – Borrade igenom flötsen i NO. 17, och det visar sig, att borrarna hava helt borrat igenom det övre kolet, innan de meddelade mig. – I dag mycket regn. Vind S.

6 mars (1811-03-06)

Herr Carl Bagge kom hit den 3 och fortsatte mot Göteborg. Det har varit milt väder sedan den 1 med sydlig vind. – I dag började vi göra i ordning ”krabben” etc. för att borra vid Esperöd.

8 mars (1811-03-08)

Ingenting särskilt varken i går eller i dag. Sydlig vind som förut. I går regnade det nästan hela dagen. Herr Carl Bagge återkom från Hälsingborg för att invänta sin vagn, som skall komma hit från Helsingör.

12 mars (1811-03-12)

Under de gångna dagarna har allting gått i sin vanliga ordning. I morse avreste Herr Carl Bagge till Göteborg. – Vädret har ända tills i dag varit dimmigt och otrevligt, och vägarna äro så gott som ofarbara. – Vind S och NV.

15 mars (1811-03-15)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit för att överlägga med tillverkaren av blåsbälgar, huruvida han icke skulle kunna tillverka blåsbälgarna till Hans Excellens kupolugn av trä, såsom det brukas vid Smedshärdarna upp åt landet. Jag skulle dessutom ordna med gjutningen av några delar till kondensorn och luftpumpen för 53 tums maskinen. – Vackert väder, vind V.

17 mars (1811-03-17)

Söndag. I dag gick vinden över till nästan västlig. – Ingenting särskilt vid Gruvan.

18 mars (1811-03-18)

Herr Sandberg från Frederiksvaerk avseglade härifrån med sin båt, sedan han köpt resten av den torkade fisk, jag hade för Herr Andersons räkning, dock med undantag av 15 lispund, som voro ganska dåliga och därför lämnades kvar. Som de 2 första skep – punden icke blev undersökta, komma han och jag överens om att jag skulle draga av 5 % varför han för 4 skep – pund betalade 40 Rdr och för de övriga skep-punden 38 Rdr, allt Rgs per skeppund.

19 mars (1811-03-19)

Mycket vackert väder. Sälgen står i full blom tidigare i år än jag förut iakttagit det här i landet. – Lugnt.

20 mars (1811-03-20)

I morse hård sydlig vind, inget fartyg kunde lasta i hamnen.

25 mars (1811-03-25)

Marie Bebådelsedag. Som det är helgdag i dag, har inget arbete utförts, men jag höll förhör angående de 2 ryssarna No. 22 och 25, som från sina kamrater, eller svenskarna, hade stulit stämplar för märkning av arbetsredskap, och jag fann, att de hade stulit en kil från en svensk och märkt den med No. 22. De erkände sig hava stulit kilen, men förnekade verktygen att märka med. Svensken Arvidson säger sig dock hava sett ryssarna hantera verktygen för märkning, och han var den, som tog kilen från ryssarna. – Vind S.

27 mars (1811-03-27)

I går och i dag hava 4 smeder reparerat 17 fots ångpannan. – Vackert väder med lätta, västliga vindar.

28 mars (1811-03-28)

Då jag i dag fann, att det skulle vara omöjligt att svarva kolstången, åtminstone såsom Nordblad hade monterat upp den, och det skulle bliva dyrare att ändra uppmonteringen än att svarva för hand, var jag tvungen att sätta in kolvstången i svarvstolen. – Vackert väder. Vind SV, men i kväll ser det ut, som om den skulle övergå till N.

29 mars (1811-03-29)

I morse halv nordostlig storm. Ingenting särskilt vid Gruvan.

31 mars (1811-03-31)

Söndag. I dag föll det ganska mycket snö, som dock snart smälte bort, på e.m. var det vackert väder.

1 april (1811-04-01)

Mycket vackert väder hela dagen och alldeles lugnt. – Allt arbete som vanligt.

4 april (1811-04-04)

Mycket vackert väder de 2 sista dagarna med frost vind OSO.

7 april (1811-04-07)

Söndag. Ingenting särskilt. Återkom från Hälsingborg, dit jag reste i går. Vind de 3 sista dagarna SSV.

8 april (1811-04-08)

I dag började vi en värdering eller inventering av lagren etc. Det har icke gjorts någon grundlig sådan sedan 1806, utan endast gjorts upp en förteckning, emedan varken kamrern eller styresmannen haft det minsta begrepp huru en inventering skall göras. – Vackert väder, nästan lugnt.

12 april (1811-04-12)

Som det idag är Långfredag, har inget arbete utförts. Vädret har dessa dagar icke varit så vackert som i mars. Det har varit kallt med vindar N och NV. Sysselsatta med inventeringen av lagren etc.

14 april (1811-04-14)

Söndag. I dag vackert väder och lugnt.

16 april (1811-04-16)

Som en följd av helgdagarna voro flera av karlarna hemma i dag. – I dag sates borrställningen upp vid No. 9. – Kallt, regnigt väder, vind O. – Inventera fortfarande.

18 april (1811-04-18)

I går och i dag har det blåst till halv ostlig stor med kallt väder. – Ingenting nytt vid Verket. Vid Esperöd hava de knäckt av borrstängerna på 3 ställen genom att låta dem falla ca 4 fot, men de lyckades få upp dem igen. – Inventera fortfarande.

19 april (1811-04-19)

I morse lät jag föra upp till mig en murarehantlangare, som jag satt i arrest, emedan han har stulit kalk. – Kallt väder med vind O.

20 april (1811-04-20)

I morse lät jag bestraffa mannen, som hade stulit kalk från maskinen. – Mycket regn i dag.

21 april (1811-04-21)

Söndag. I e.m. sparkade en av ovanjordshästarna en man , som var ute och åkte släde. Slaget träffade vänstra tinningen, krossade käkbenet och dödade mannen på stället. Han var en nykter och arbetsam man, som efterlämnar hustru och ett barn, och hustrun väntar varje timme sitt andra barn. – Vackert väder, men dimmigt på f.m.

22 april (1811-04-2)

Ingenting särskilt. Mycket vackert väder, vind O.

26 april (1811-04-26)

Ingenting särskilt. Vi hålla fortfarande på med inventeringen. Jag ser i böckerna, att både kläder och flanell är upptaget efter 1½ aln för 1 yard i stället för att räkna de 2 ½% mera, som det svenska alnmåttet är mindre än 2 engelska fot. Vi komma sålunda att få övermål, såvida de ej slarva vid utmätningen. Det har varit mycket vackert väder alla de gångna dagarna, och våren har kommit tidigare, än jag någonsin varit med om, sedan jag kom till Sverige. – Växlande vindar.

28 april (1811-04-28)

Söndag. Mycket vackert väder. Svag vind.

6 maj (1811-05-06)

Under sista 8 dagarna inget särskilt. Många ryska desertörer äro fortfarande sjuka i frossa, men det är verkligen icke att förvåna sig över så förskräckligt smutsiga som de äro. – Vädret är drägligt, men kallt, och eftersom april var varm, påstå bönderna, att det är goda utsikter för en god skörd, emedan kylan nu dödar alla insekter. - Nordlig storm hela dagen, men ikväll är det vackert. Mycket regn i natt.

8 maj (1811-05-08)

I morse satte jag fyr på den kolhög, som lagts upp för att få koks till Hans Excellens kupolugn. – Mycket vackert väder, men i går var det mycket kallt. Oaktat alla fönster och dörrar voro stängda i trappuppgången i mitt hus, visade termometern bara + 4½ grad R. Vind NV.

9 maj (1811-05-09)

Ingenting särskilt. Fick flera plåtar utlagda på vagnvägen, så att vagnarna skola gå lättare genom kurvorna, där hästarna slita hårt. Detta har försummats under den tid, jag icke tagit någon notis om vagnvägen. – Vackert väder med svaga, växlande vindar.

12 maj (1811-05-12)

Söndag. Ingenting särskilt med undantag av att berget är mycket hårt i orten från No. 9. – Det har varit mycket vackert väder. Vinden har hela tiden varit O och OSO.

14 maj (1811-05-14)

Vid 12-tiden i natt hördes en kanonad här utanför mellan en engelsk brigg och en stor dansk kapare, och det förfaller, som engelsmannen träffats. I morse låg fregatten till ankars ett stycke här utanför, och briggen kryssar fram och åter, men nu i kväll äro de så långt bort nordväst vart, att toppseglen knappast äro synliga.

15 maj (1811-05-15)

I dag satte jag potatis i den nya trädgård, som jag anlagt öster om kanalen, vid gaveln av mitt hus.

18 maj (1811-05-18)

I går och i dag har det varit mycket varmt. Ostliga vindar. Inne i rummen är det 18½ grad R = 74 grad F. – Berget är fortfarande mycket hårt i orten.

26 maj (1811-05-26)

Söndag. Hela den gångna tiden har det varit samma vindar som förut och mycket torrt väder med undantag för i dag på f.m., då vinden var VNV. Ett engelskt krigsskepp, som jag förstår har 74 kanoner, ankrade upp här utanför.

27 maj (1811-05-27)

Fortfarande ostlig vind. Ingenting nytt vid Verket. Jag har flera gånger anmodat Nordblad att påskynda arbetet med maskinen, ty detta går mycket långsamt framåt. Berget i orten är lika hårt som förut.

6 juni (1811-06-06)

Det har icke hänt något särskilt vid Gruvan under den gångna tiden. Jag har varit i Hälsingborg de sista dagarna med undantag av en dag i Landskrona angående krut för sprängning. Vid Hälsingborgs gjuteri gjorde vi försök med att i en kupolugn smälta järn för Hans Excellens, vilket gick mycket bra, och vår koks visade sig vara mycket lämplig. – Under den här tiden har det varit växlande vindar, mest sydliga. Den 3 blåste halv sydlig storm. – Berget i orten är lika hårt som förut.

7 juni (1811-06-07)

Berget är fortfarande lika hårt i orten. Ingenting särskilt har hänt. Vackert väder, vind V. Vi reparera den västra ångpannan till 45 tums maskinen.

8 juni (1811-06-08)

Allt är detsamma som i går. – Vind VNV.

14 juni (1811-06-14)

Återkom från Hälsingborg, där Ägarna hava hållit sammanträde, som började den 10 dennes. Hans Excellens Greve E. Ruuth och Herr Carl Bagge voro närvarande, även en Häradshövding Thomeé såsom ägare av 2 aktier och en fullmakt för Direktör  Wm Chalmers, som är sjuk. – Ingenting nytt vid Gruvan. – Herrar Norris och Harmsten, den förre från Göteborg och den senare från Riga, voro här i dag.

16 juni (1811-06-16)

Söndag. I dag var jag i staden  tillsammans med min familj. Mycket vackert väder. Det engelska krigsskeppet ”Princess Caroline” ligger till ankars utanför Hälsingborg. Vi fingo höra, att det förekommit oroligheter i Malmö som följd av beslutet om uttagning till militärtjänst genom lottning (d.v.s. ungefär efter samma grunder som i England) och att militären var tvungen att öppna eld mot befolkningen, varvid 50 dödades, ca 150 sårades och 200 togos till fånga.

18 juni (1811-06-18)

Ingenting särskilt. – I söndags kallade jag upp karlarna för att höra, om de ville bliva pionjärer för att undgå att bliva lottade till militärtjänst, men mycket få förklarade sig villiga härtill. Både i går och i dag hava de emellertid gått omkring och druckit. Timmermannen Hellsing, som är sysselsatt med 53 tums maskinens parallellrörelse, har både i går och i dag arbetat på mangårdsbyggnaden i Väsby. Jag har återigen sagt till Nordblad att påskynda färdigställandet av maskinen, ty jag är rädd för att vi få besvärlighet, om den icke blir färdig snart. Vi hava nu hållit på länge med densamma.

22 juni (1811-06-22)

I dag hölls ett sammanträde i kyrkan, där det beslöts, att för församlingens del lotta ut 9 man eller leja ersättningskarlar och för Gruvans del lotta ut 3 man. Församlingsborna i gemen skola betala ersättningskarlarna. De, som äro underkastade utlottning, skola betala dubbelt eller 2 Rdr, om de, som äro fria från utlottning, skola bidraga med 1 Rdr. – Planen går ut på att alla män över 20 och under 25 års ålder skola räknas, och en man bland varje 20-tal skall utlottas, men alla kunna lämna bidrag till lejning av ersättningskarlar. Om ingen annan överenskommelse kan träffas, skall lottning äga rum bland ungkarlarna och de gifta män, som icke hava några barn. T.ex.:  Det finnes i en stad eller församling 20 man under 25 och över 20 år, och av dem äro 15 gifta och hava barn, 5 äro ogifta eller gifta, men utan barn. Den man, som skall uttagas, lottas bland de 5, och de 15 äro befriade från utlottning, men kungörelsen säger, att om man icke genom utlottning enligt denna metod kan erhålla det erforderliga antalet män, skall det resterande antalet uttagas genom lottning bland alla män, d.v.s. även de gifta med barn.

23 juni (1811-06-23)

Söndag. I dag hade jag karlarna upp och meddelade dem, att 3 man skulle lottas ut bland de 33, som föllo under bestämmelserna, men om de antingen gingo in i pionjärkåren för 2 år eller bundo sig som kolhuggare för 3 år med 4 Rdr eller även 6 Rdr i städja, skulle Gruvan hyra ersättningskarlar för de uttagna. De kunde även arbeta i gruvan ett år utan städja, och Gruvan skulle även då hyra ersättningskarlar, men alla dessa förslag förkastades.

24 juni (1811-06-24)

Det har varit förskräckligt varmt de 3 sista dagarna. Ingenting särskilt vid Gruvan. Som det i dag är Midsommardagen, har det icke utförts något som helst arbete.

26 juni (1811-06-26)

Fortfarande ingenting nytt. Som så ofta förut har jag sagt åt Nordblad att skynda på med maskinen, ty i annat fall komma vi att bliva uppehållna, när orten är färdigdriven. Berget är nu lösare än det varit tidigare. – Det är fortfarande mycket varmt. Réamur -termometern visar 21 grad i mitt rum, som ligger i skuggan, och i den stora matsalen, där solen skiner in, är det så högt som 25 grader.

27 juni (1811-06-27)

I dag kom en kraftig regnskur, som gjorde en hel del gott, oaktat den var bemängd med stora hagel och åtföljdes av åska. – I dag skrev jag till Kapten von Segebaden, som för befälet över de soldater, som ligga här för att uppehålla ordningen, att om han kunde skicka mig 2 soldater och en fjärdingsman, skulle jag låta honom få 2 man att utbildas till soldater, ty enligt stadgarna för gruvarbetare kan den arbetare, som försummar sitt arbete som är borta utan tillåtelse 3 dagar, uttagas till soldat.

28 juni (1811-06-28)

I morse kommo 1 officer och 2 husarer för att hämta de 2 man, jag omnämnde i går. Tryselius var känslolös, men Jean Lindgren grät häftigt och var mycket nedstämd. Han var villig att bättra sig, men för att få ordning bland de andra måste jag statuera ett exempel med dessa två. Arbetet är som vanligt. 53 tums maskinen är ännu icke färdig, oaktat jag flera gånger har anmodat Nordblad att påskynda arbetet, och jag har anmodat Herr Kjellman att även göra det, ty jag är rädd för att vi komma i behov av maskinen, innan den blir färdig. – Det är fortfarande mycket varmt. Vind O och ONO.

1 juli (1811-07-01)

I går voro de karlar uppe, bland vilka det skulle lottas, och 4 man togos ut, vilka efter närmare uppbåd skola deltaga i vapenövningar. – Réaumur -termometern visar i solen +30 grader, vilket är ca 100 grader Fahrenheit. Lätt bris, O och No.

2 juli (1811-07-02)

Återkom i dag från Farhult, där min fru och jag hos kyrkoherden i Jonstorp och Farhult, teol. Doktorn Lars Wåhlin, bevistat Herr Kjellmans bröllop. Han gifte sig med en niece till kyrkoherden. – Ingenting nytt vid Gruvan, det är fortfarande lika varmt som förut. Bris O.

5 juli (1811-07-05)

Återkom från Hälsingborg, där jag lämnade ritningarna till cylindern och ångrören till Hans Excellens ångmaskin därstädes. – Som vi fått litet regn, är det icke så varmt som förut.

8 juli (1811-07-08)

I går kväll blev jag mycket sjuk i kolik, men i dag visar det sig vara gulsot, som jag har gått och dragits med i flera månader. – Värmen är nu ganska normal.

11 juli (1811-07-11)

I dag känner jag mig avsevärt bättre än jag gjort på länge. – Vackert väder. Vind SV.

15 juli (1811-07-15)

Återkom från Hälsingborg. – Mycket vackert väder, men torrt. Vårsäden, i synnerhet kornet, behöver mycket regn. Ingenting nytt. Vid Gruvan hava de hunnit upp i No. 16, så att vi kunna taga bort den yttersta pumpen i arbetsfältet innanför schaktsorten.

25 juli (1811-07-25)

Återkom från Hälsingborg, dit jag enligt order från Hans Excellens hade rest söndagen den 21. Han stannade till i dag, då han avreste till Marsvinsholm. – Vädret har ända till i dag varit mycket torrt och varmt. – Ingenting nytt vid Gruvan. – Hans Excellens gav mig order att sätt i gång med den lilla ångmaskin, som jag skall bygga för hans gjuteri, och att även så snart jag kan, bygga en koksugn strax intill den grind, genom vilken man på vagnvägen kommer in på Höganäs fabriksområde. – Det har varit huvudsakligen blåst västliga vindar, i dag halv storm.

27 juli (1811-07-27)

I går och i dag har blåst full storm från VNV, men inget regn, som så väl behöves. Termometern visar 14 grader R i skuggan.

30 juli (1811-07-30)

Det har regnat något i natt.

1 augusti (1811-08-01)

Återkom från staden, där jag har beställt ett kopparrör till borrhålet vid Esperöd, som vill fyllas igen av grått material. Svag vind och mycket varmt. – En galeas ankom med ved från Herr C. Bagge.

2 augusti (1811-08-02)

Ingenting särskilt. Åter mycket varmt. Oaktat det regnade mycket häftigt under 12 timmar natten mellan måndag och tisdag, var marken så torr och varm, att man icke kan se, att det har regnat. Gjorde klart för galeasen att kunna börja lossa lasten i dag.

5 augusti (1811-08-05)

I dag föll en hel del regn, som något avkylde marken. Murarna började mura in 17 fots ångpannan.

6 augusti (1811-08-06)

Ingenting särskilt. Galeasen är slutlossad. –Vackert väder, vind V. – Träffade avtal med de 3 schaktfogdarna, att de skulle få 6 sk per tjog koltunnor att dela sinsemellan i stället för lön och premie.

11 augusti (1811-08-11)

Söndag. Under de gångna dagarna har det icke hänt något särskilt med undantag av att de hava träffat på lerjärnsten i stenortens tak.

18 augusti (1811-08-18)

Söndag. Ända sedan i måndags natt har det blåst full storm, varför ingenting har kunnat uträttats i hamnen. Vinden har växlat från VSV till VNV. – Återkom från staden, där jag har sett till ångmaskinen för Hans Excellens Greve Ruuths gjuteri.

19 augusti (1811-08-19)

I dag voro 2 amerikanare, Mr. Wilson och Mr. Fisher, här, och jag träffade avtal med en båt att gå ut och ligga och kryssa i Kattegatt för att underrätta amerikanska fartyg, att det icke är utan risk för dem att gå genom Sundet, varför de böra styra mot Bältena. – Vackert väder. Vind S och SO.

22 augusti (1811-08-22)

Återkom från Hälsingborg. Ingenting nytt. De 2 sista dagarna har det blåst hårt från V. – Herr Stuart med fru och barn kom hit på väg till Halmstad.

24 augusti (1811-08-24)

I dag var jag nere i gruvan och mätte i stenorten. Gav order att vrida sidoorten 1 famn mot borrhålet. – Vackert väder. Vind V och VNV.

25 augusti (1811-08-25)

Söndag. Ingenting har hänt. Vind O och OSO.

30 augusti (1811-08-30)

Sedan vi i dag hava drivit fram orten (i riktning mot borrhålet) 8 fot och 6 fot bred, får arbetet vila, tills pumprören blivit nedsatta, ty jag vågar icke borra innan av fruktan för att vattnet skall rinna fram genom sprickor i berget. – Under de gångna 5 dagarna har det varit vackert väder med växlande vindar.

1 september (1811-09-01)

Söndag. I dag äro timmermännen sysselsatta med att passa till uttagsluckorna för pumpkannan och bottenventilen. – Frisk vind från V med regn.

2 september (1811-09-02)

I e.m. eller snarare i kväll fingo de ned sugröret i No. 9, men de fingo det icke faststagat och i ordning. I dag är det 3 dagar, som gått till ingen nytta, sedan arbetet i orten avbröts. – Vackert väder. – Vind N och NNV.

4 september (1811-09-04)

Vid middagstiden i går började de borra i schakt No. 17. – Mycket vackert väder. – I No. 9 hade endast sugröret och vandringsstycket kommit ned, men det hade icke gjorts fast eller stagats. I kväll hava de andra 5 pumprören satts ned, som nå ned till flötsen. – Vind VNV.

6 september (1811-09-06)

I e.m. kom borrhålet ned till orten, och vattnet rann ut ur sänkschaktet, varför jag i morgon skall giva dem order att göra allting klart för att fortsätta om måndag den 9. – Mycket vackert väder i går och i dag. Vind N och NNV.

7 september (1811-09-07)

Gjorde allt i ordning för att börja sänka och lovade schaktsänkarna en premie av 2 Rdr för 5 alnar per vecka och , om de avsänka 2 famnar, 3 Rdr för varje aln, de sänka därutöver, allt utöver det överenskomna priset av 18 Rdr Rgs per famn. – Vackert väder. Vind NV.

8 september (1811-09-08)

Söndag. I morse hade jag flisplockaren Lustig uppe på kontoret med anledning av ett gräl på kolhögen med Nils Lindgren. Lustig, som hade börjat grälet, blev ålagd att betala 2 Rdr till Lindgren och 8 Rdr Rgs till sjukkassan. Om han icke betalade, skulle han få prygel uppe på kolhögen.

14 september (1811-09-14)

Återkom från Malmö i kväll och finner, att någonting sitter fast i borrhålet i sänkschaktet ända sedan den 10 dennes. Det är en bit järn, men huruvida det är en kil eller något annat, kan jag icke med bestämdhet säga. – Det har varit mycket vackert väder hela veckan med huvudsakligen västlig vind. Den 12 blåste det så hårt, att några fartyg drevo bort från sina ankarplatser på Malmö redd. I Malmö har det skett en hel del förändringar, sedan jag var där år 1808. Flera nya hus hava byggts, hamnen har förbättrats, så att där det förr var 3 fots vatten, har den nu muddrats upp till 7 fot, och vågbrytare hava byggts av pålar och fyllnad med sten. Fartygen ligga nu som i en fiskdamm.

15 september (1811-09-15)

Söndag. I dag på f.m. var jag vid sänkschaktet och satte ned borrstängerna. Om man stöter med dem, förofaller det verkligen, som om de stänger, vi tappade i det förra hålet, hade på ett eller annat sätt kommit in i detta. Det fanns 15 st. 3 fots längder nere, då vi måste övergiva detta hål, emedan det flöt ihop. Nu kan man icke göra något annat än att borra ett nytt hål, dag och natt med 3 skift, eftersom maskinen ännu icke är färdig och icke heller kan bliva det på de närmaste 14 dagarna. Om den hade varit färdig, hade borrhålet med lätthet kunnat borrats uppåt från stenorten, men kan icke få läns med tunnorna, emedan det icke finnes plats i schaktet, sedan pumprören satts ned. Jag räknade med att sätta ned en 7 tums pumpsats och koppla den till 45 tums maskinen med en kedja, man fann, att innan detta var klart, skulle 8-10 dagar gå, och sedan skulle det taga 4-5 dagar att pumpa läns. Nordblad försäkrar mig, att 53 tums maskinen kommer att vara färdig om 14 dagar, varför det är lika så gott att vänta till dess. Det är mycket möjligt, att orten är full av sand, som fallit ned, ty vattnet är så gott som icke i rörelse där, det måste stiga 10 famnar i schakt No. 9 innan det kan gå till maskinerna. På så sätt har nu verkligen inträffat, vad jag så ofta har varnat Herr Kjellman för, tack vare att maskinen icke har varit i ordning, ty hade den varit det, hade detta uppehåll aldrig behövt inträffa.

16 september (1811-09-16)

Ingenting nytt. I dag hålla vi fortfarande på med att sätta ned 17 tums pumpsatsen i No. 9, och borrarna hava börjat borra i No. 17. – Vackert väder med lätt bris från NNV. – En dansk kaparekutter låg i hamnen ett par timmar i dag, och 2 franska kapare, den ena med röda och den andra med vita loggertsegel, uppehöllo sig här utanför nästa hela e.m., men mot kvällen styrde den med röda segel och kuttern bort i nordvästlig riktning.

18 september (1811-09-18)

I går och i dag är allt som förut. Den nya smeden, skotten Walter, kom hit från Ängeltofta i söndags för att taga itu med smidet till gjuterimaskinen, men alla 3 dagarna hava använts till att laga blåsbälgarna och få i ordning ett städ att smida på. – Vackert väder med vind NV.

20 september (1811-09-20)

Ingenting särskilt. Vackert väder. På f.m. var det sydlig vind, som förde en handelsflotta, som hade samlats i Hälsingborg, norrut under konvoj av en svensk kanonbåt eller galeas som skydd mot de franska kapare, som göra Sundet osäkert och uppbringa alla slags fartyg. Kanonbåten lämnade konvojen utanför Kullen. – Herr Schröder från Glückstadt i Holstein äger en galeas, som kom in i hamnen i dag för att taga in kollast till Regensburg. Detta är vårt första försök att genom förmedling av denna firma träda i handelsförbindelse med Hamburg.

24 september (1811-09-24)

Återkom från Ängelholm. – De 2 sista dagarna har det blåst hård storm från S och OSO. – Nordblad har ännu icke fått kondensorn och luftpumpen hopsatta, oaktat han började därmed den 21, men sista veckan har han låtit timmermännen bygga en ladugård åt sig.

25 september (1811-09-25)

I dag hade vi litet regn. Det är nu 2½ månad sedan vi hade något. Samma vind som i går. Luftpumpen och kondensorn stå fortfarande som förut, d.v.s. icke satta ihop.

26 september (1811-09-26)

I natt regnade det mycket kraftigt och även i dag på f.m., men marken var så torr, att vägarna nu i kväll äro alldeles torra. Fortfarande frisk vind från SO.

28 september (1811-09-28)

I morse kl. 7 kom arbetet i sänkschaktet No. 17 åter i gång, ty borrhålet är färdigt. Arbetet har legat nere i 17 arbetsdagar. – I går e.m. var det vackert väder med vind S och SO.

30 september (1811-09-30)

I går på Mikaelidagen fingo flera arbetare sin slutlikvid. De hade sagt upp sig i laglig tid vid Midsommar. Jag måste erkänna, att detta smärtade mig, ty nästan alla voro unga män, som jag lärt upp från pojkåren. Jag vet inget annat skäl till att de gå sin väg än de höga levnadskostnaderna eller kanske snarare den olämpliga bestämmelsen att utbetala deras avlöningar varje kväll, ty värdshusvärdarna, som få alla de intjänta pengarna, bliva knappast rikare härigenom. Dessutom anse de, att de med mindre arbete och därav följande mindre förtjänst dock vid årets slut skulle hava sparat mycket mera pengar, om icke avlöningarna utbetalats varje dag. De, som nu hava fått sin slutlikvid, hava arbetat här i flera år enligt nedanstående:

1 man.......2 år

1 man .......4 år

1 man .......5 år

1 man .......7 år

1 man .......8 år

1 man .......9 år

1 man .......10 år

2 man .......12 år

Var, oaktat de endast äro 23 år gamla.

2 oktober (1811-10-02)

I morse fingo ytterligare 4 man sin slutlikvid. Av dessa hade 1 arbetar här i 3 år och 3 i 4 år. – Ingenting nytt vid Gruvan. – Vackert väder, vind S.

4 oktober (1811-10-04)

Ingenting särskilt varken i går eller i dag. 8 handelsfartyg under konvoj av en svensk kanonbrigg ankrade upp här utanför på grund av den hårda sydostliga vinden.

7 oktober (1811-10-07)

I går konstaterades, att den sjukdom, jag ådrog mig den 4, är feber och frossa. Då febern var som högst, var jag medvetslös i nära 2 timmar. När jag sedan blev något bättre, var pulsen 125.

15 oktober (1811-10-15)

I dag tog jag en kort ridtur, och oaktat luften var ganska fuktig, kände jag mig mycket uppfriskad. Sedan den 11 har jag icke haft någon nämnvärd feber. – Natten mellan den 10 och 11 stoppade borrhålet upp i sänkschaktet No. 17, och oaktat schaktsänkarna hade borrstängerna nere till ortens botten enligt deras egna mätningar, d.v.s. 29 famnar 4 fot, förefaller det, som om orten är fylld med lös sand, som har runnit ned genom hålet. Detta är ingenting att förvåna sig över, om man betänker, att det endast är ca 7 famnars nivåskillnad mellan botten av sänkschaktet och den punkt, där vattnet rinner in i flötsen i No. 9.

18 oktober (1811-10-18)

Ingenting särskilt de tre sista dagarna med undantag av att de axlarna till parallellrörelsen, som Nordblad hade ändrat, medan jag var sjuk, befanns ha varit riktiga från början och måste nu återställas till sin ursprungliga längd. – Mycket vackert väder och svag vind.

25 oktober (1811-10-25)

Hela denna veckan har jag åter varit mycket dålig och fått hålla mig inomhus. Oaktat alla fem smederna, som jag har anställt för Hans Excellens ångpanna, ha arbetat hela veckan med 53 tums maskinen, är den fortfarande långt ifrån färdig. Det kommer åtminstone att dröja till slutet av nästa vecka. – Vädret har varit ganska vackert hela tiden med undantag av den 21.

27 oktober (1811-10-27)

Söndag. Alla smederna äro i arbete med 53 tums maskinen. – Mycket kallt, hård vind O och regn på kvällen.

28 oktober (1811-10-28)

Regnat och blåst hela dagen. Vind SO till N.

29 oktober (1811-10-29)

Ingenting särskilt. Ostlig storm med mycket regn. På kvällen föll så mycket snö, att den täckte marken.

30 oktober (1811-10-30)

Hela dagen kraftig snöstorm. Vid gruvorna arbetades till kl. 12, då ovanjordsarbetarna voro tvungna att giva upp och rida hem med hästarna. Hård vind O och NO.

31 oktober (1811-10-31)

Svårt oväder hela natten, vid gruvorna kunde icke arbetas förrän sent på f.m. Har fallit mycket snö.

6 november (1811-11-06)

Alla de 6 gångna dagarna utom i dag har det regnat och blåst växlande från SO till VSV. Ingenting nytt från Gruvan. 53 tums maskinen icke färdig.

7 november (1811-11-07)

Allt arbete som förut. Murarna hava byggt om vid No. 17, där behövde repareras, arbetet förut gjort efter Nordblads anvisningar. Maskinen är ännu icke färdig.

9 november (1811-11-09)

I dag vackert väder med svag vind V och NV.

10 november (1811-11-10)

Söndag. Ingenting nytt. Alla timmermän och smeder i arbete vid 53 tums maskinen. Trots allt jag har sagt till Nordblad angående monteringen av parallellrörelsen, fann jag, att de hade satt upp de yttre gejdrarna 3½ tum för långt ned. – Vackert väder och sträng kyla hela natten och i dag. Vind S.

11 november (1811-11-11)

Ingenting nytt. Maskinen är ännu icke i gång.

15 november (1811-11-15)

Återkom i dag från Hälsingborg där jag riktat in ett borrstativ för borrning av den lilla cylindern till därvarande gjuteri. På vägen mötte jag en ryttare med ett brev till mig, vari meddelades, att ångpannan vid 53:an hade spruckit och att ingenting kunde göras förrän efter min hemkomst. Jag gick ned och fann, att hela ytterdelen av botten närmast fyrluckan hade tryckts ned på rosterna och att mittplåtens fog hade öppnat sig utefter plåtens hela längd genom att nitarna hade givit efter. Detta var även fallet med plåten närmast intill. Jag hade i måndags sagt till Nordblad att skära av 2 tum på det utloppsrör, som han hade satt fast vid en nu säkerhetsventil. Jag hade sagt honom, att den skulle spränga ångpannan, innan ångan kunde lyfta den. Matarröret satt så högt, att vattnet skulle icke kunna tryckas fram genom detsamma, förrän ångan hade tryckt ut ångpannebotten. En beräkning av säkerhetsventilens kubikinnehåll och ångtrycket gav följande resultat:

Utloppsröret till ventilen är 6 ¼ tum i diam. och 6 tum högt, d.v.s. 6,25 x 6,25 x 0,7854 x 6 = 184,07812 kub.tum ånga som väger 0,40965 x 184,07812 = 75,4076 + 4,6602 skålpund. Vikten av 15,13398 kub.tum mässing = 80,0678 skålpund. Arean av ventilsätet med 5 tums diam. är 5 x 5 x 0,7854 = 19,635 skålpund. Tvärstången, som på mitten är 2 ¼ tum i diam., väger: 2,25 x 2,25 = 5,0625 + 4,125 = den återstående delen av tvärstången vid båda ändarna = 10,4475 kv.tum, vilket är genomloppsarean för den ånga, som skall lyfta ventillocket. Det erforderliga ångtrycket är sålunda:

80,0678 skålp.= 7,74228, d.v.s. nära 7 ¾ skålpund per 10,4475 kv.tum.

kv.tum av öppningen. Lägges härtill atmosfärtrycket 14½, erhålles 22 ¼ skålpund per kv.tum. – Vädret är fortfarande fuktigt med vind SV.

16 november (1811-11-16)

I dag var jag åter nere vid maskinen och gav ytterligare order angående vad som skall göras med ångpannan, varmed skall börjas i morgon. – Regnigt största delen av dagen. Vind SV.

17 november (1811-11-17)

Söndag. Smederna äro i arbete med ångpannan till 53 tums maskinen enligt gårdagens order. – Ganska vackert väder i e.m., svag vind från NV.

23 november (1811-11-23)

I kväll sattes 53 tums maskinen i gång, men det förefaller, som om det är otätt, i cistern eller luftpumpskanna, ty maskinen måste antingen gå fort eller icke alls.

24 november (1811-11-24)

Söndag. I dag är 53 tums maskinen i gång. Vattnet står högt i bergrummet, därför att 45 tums maskinen varit i olag så lång tid än av det ena och än av det andra skälet. Allmänna meningen är att Nordblad sköter maskinen bra, men efter vad jag hör av schaktfogdarna, är det mer än 4 veckor sedan det var läns. Förra veckan stod det så högt, att de icke kunde byta ut bottenventilen genom uttagsluckan. Då de försökte draga upp den, rycktes ringen loss, varvid de icke på något sätt rådgjorde sig med eller meddelade mig. Schaktsfogden satte ned en lös ventil eller pumpkanna, som klämdes fast i vandringsstycket. Han har sett mig göra detta, då uttagsluckan för bottenventilen eller snyftkranen strejkar och maskinen icke kan bemästra vatten. Men han har icke tagit bort de gamla klaffarna eller locken. När dessa sedan öppna och sluta sig inne emellan den ursprungliga och den extra nedsatta ventilen, blir utrymmet för vattnet så gott som utfyllt. Jag sade till honom, att detta är rätta sättet att sätta förbindningar och pumprör på prov. Förra fredagen och i dag knäcktes flänsen ovanför uttagsluckan för pumpkannan, så att vattnet, som sagt, nu rinner in i schakt No. 9 lika fort, som 53 tums maskinen kan uppfordra detsamma.

25 november (1811-11-25)

Pumpkannstången knäcktes i går kväll vid 45 tums maskinen. De fingo upp pumpkannan, och maskinen kom i gång kl. 9 på kvällen. Enligt Sjöbergs uppgift står vattnet 2 fot över taket i schakt No. 9. Laxman, som sköter grytan i No. 14, säger, att vattnet står över den och endast ett par tum under taket därstädes. 53 tums maskinen stå så ofta stilla av brist på ånga, att den icke gör mycket nytta. Det är icke tätt antingen i luftpumpskannan eller någonstans, ty maskinen kan icke gå långsamt.

27 november (1811-11-27)

Natten till den 25 kom 45:an åter i gång. Vattnet är endast en halv pelare från södra huvudorten i No. 16, och inte heller har det sjunkigt, sedan maskinen kom i gång, enligt uppgift av schaktsfogden, som hade ett flöte vid vattenytan. Satte i gång med att sänka eldstadsluckan vid 53 tums maskinen, i jämnhöjd med rosterna, emedan det, som sagt förut, var omöjligt att sköta fyren. Då rosterna sänktes förra veckan, blev icke luckan sänkt. Då jag i närvaro av alla murarna sade till Nordblad: ”Jag skall själv ansvara för att passa fyren”, svarade han, att jag visste, att det var omöjligt att sköta den. – I dag skickade jag bud till staden efter litet borrmjöl, emedan fog en ovanför kondensorn är så otät nästan halva vägen runt, att maskinen icke kan gå, förrän fogen blir tätad. Fogen blev otät, då de mejslade av det gamla munstycket i ångrörsöppningen.

28 november (1811-11-28)

I går kväll kl. 10 fick Nordblad borrmjölet, men han började icke göra i ordning järnkittet förrän i dag. Det blir svårt att få denna fog tät, ty det är endast 1/8 till ¼ tums öppning. De hava satt fast cisternen alldeles för högt upp i förhållande till cylindern, varför det var nära, att de hade varit tvungna att mejsla ett hål i botten på cylindern för att få ned kondensorn och luftpumpen. Oaktat vattnet endast har sjunkit ca 3½ tum under sista dygnet och det är hög tid, att 53 tums maskinen blir färdig. Vid 11-tiden i dag på f.m., fann jag  att Nordblad i stället för att vara i sitt arbete satt hos Lundstedts och spelade brädspel med Herr Högsten. Då jag kom in där, ursäktade han sig icke på något sätt, men jag har hört, att dessa två vanligen tillbringa största delen av dagen med antingen brädspel eller kortspel. – Vackert väder, vind V.

1 december (1811-12-01)

Söndag. I dag gjordes ingenting vid 53:an, oaktat hålet i den ena ångpannan för förbindelseröret till den andra pannan hade skurits ut i går. Förbindelseröret hade därför kunnat sättas upp i dag för att järnkittet skulle torka, och sedan man satt en plugg i ena ändan av röret, hade maskinen kunnat vara i gång med en ångpanna för att få ned vattnet. – Nordblad var icke vid maskinen, då jag var där, men på kvällen såg jag honom vid Gästgivaregården, där jag förstår, att han varit hela e.m. – Vädret har varit mycket ostadigt de 2 sista dagarna. Vind SV.

5 december (1811-12-05)

Återkom från staden, där jag varit sedan den 2 ds. Jag har satt dem i arbete i gjuteriet med att borra den lilla cylindern till därvarande ångmaskin. – Nordblad hade icke gjort, vad jag hade anmodat honom att göra, nämligen att sätta fast förbindelseröret på den lilla ångpannan och sätta in en plugg i röret för att köra med en ångpanna, tills ångmunstycket kom från gjuteriet. Munstycket är nu färdigt. Det kan icke skickas sjövägen på grund av vädret. Inte heller i går kunde vi få transporten utförd, oaktat vi hade anmodat dem att spänna för så många hästar som möjligt för att få hit munstycket landsvägen. – Vädret har varit mycket dåligt hela veckan med stark sydvästlig storm och mycket regn. Vattnet står mycket högt, d.v.s. 4 pelare mer än då jag reste bort.

8 december (1811-12-08)

Söndag. Den 6 kom ångmunstycket till 53 tums maskinen hit från staden. Maskinarbetarna arbetade hela dagen i går och till kl. 2 i natt på maskinen, men i dag har det icke gjorts någonting, oaktat vattnet fortfarande står uppe i schakt No. 14. – Mycket dåligt väder. Det har blåst och regnat de 3 sista dagarna. Vind SV.

10 december (1811-12-10)

I morse kl. 4 fingo de i gång 53 tums maskinen med båda ångpannorna, men den går icke bra, ty den lilla ångpannans ångledning är icke tät. Maskinen stannades för att täta ledningen, varunder den skall gå med en ångpanna, men luftpumpskannans klaffar och fotventilen äro så otäta, att ångtrycket måste vara mycket högt. Klaffarna och ventilen, varom förut talats, hava aldrig blivit riktigt tillpassade, endast vid 15 tums maskinen slipats mot en flat sten. Ångpannornas överdelar hava utsatts för hårda påkänningar, då pannorna under reparationen lagts fel, så hela vikten dessutom kommit att vila endast på några punkter och pannorna dessutom utsatts för skakningar. – Vackert väder. Vind SO.

11 december (1811-12-11)

I morse blev det läns i No. 9 , men genom fördämningarna rinner det till mycket vatten från flötsen. Maskinskötaren, Nordblad, gick ned i sällskap med en maskinarbetare för att gå in orten och påstod sig hava varit vid brottet, men detta förefaller att vara osant, eftersom de icke hade sett efter borrhålen, och icke heller kunde beskriva, huru det såg ut därnere. Vi satte ned borrstängerna i No. 17, och dessa sjönko utan hinder ned till va 5 eller 6 fot ovanför taket, och det föreföll, som om de sjönko ned i sand eller slam och stannade på plankorna vid taket. Vi försökte en god stund att få ned ständerna genom plankorna, men utan att lyckas, och som det var mörkt, drogo vu upp dem 5 famnar och läto dem hänga tills i morgon, då karlarna måste gå upp i orten (om fördämningarna kunna göras säkra) och rensa upp. – Ganska vackert väder. Vind SV.

12 december (1811-12-12)

När schaktfogden i morse kom till schaktet No. 17, hade allt vatten runnit bort, utan tvivel som följd av att borrstängerna försatt de plankor i skakning, som täcka orten. Kl. 12 kommo schaktsänkarna ned på botten, men måste gå upp 2 eller 3 gånger, emedan vattnet sprutade upp genom borrhålet. 53 tums maskinen stannades av brist på kol, och en stor kvantitet vatten rinner från bergrummet eller den gamla gruvan Littr. D, där det fortfarande står mycket högt, oaktat 53 tums maskinen har pumpat upp mycket vatten därifrån. Vackert, milt väder, vind SV.

13 december (1811-12-13)

I morse sprutade vattnet åter upp genom borrhålet, varför schaktsänkarna måste gå upp. Det är fortfarande icke på långt när läns i 45 tums maskingruvan Littr. D. När detta hände, stod 53 tums maskinen av brist på ånga. Gav order till schaktfogden att täta fördämningarna, så att maskinen endast har att pumpa vatten från No. 17, där det icke står så högt.

20 december (1811-12-20)

Inget särskilt under de gångna dagarna. En fransk kapare tog en svensk galeas alldeles inpå kusten här. Jag visste ingenting om detta, förrän jag av en händelse kom ned till stranden, men då voro de långt borta. Detta hände den 18. Den 19 uppbringades samma kaparekutter här utanför av en kanonbrigg, som jag tror var svensk, men den låg så långt västerut, och det var så disigt vid horisonten, att jag icke kunde urskilja flaggan. – Med undantag för den 17 har vinden hela tiden varit sydlig med regn.

21 december (1811-12-21)

Vattnet stod i morse så högt i No. 9, att karlarna, som hålla på att rensa orten, icke kunde gå ned förrän mot kvällen. – Vädret är mycket fuktigt med hård sydlig vind, som i kväll gått över till N.

22 december (1811-12-22)

Söndag. Inget arbete.

23 december (1811-12-23)

I morse skickades karlarna till No. 9 för att rensa orten, men oaktat det icke var mera vatten, än att maskinen endast gjorde 2½ slag per minut, hade de icke fått ned vattnet så mycket, att karlarna kunde börja arbeta förrän vid middagstid. Reuter meddelar mig, att de hava haft högt ångtryck, att vattnet har tryckts upp genom matarröret tvenne gånger, första gången då pannan kopplats bort från den andra pannan, och den andra gången då den förstnämnda pannan stod i förbindelse med 17 fots pannan. Med tanke på mattarrörets höjd förvånade det mig verkligen, att inte ångpannans botten trycktes ut, innan ångan och vattnet rusade upp i röret. – I dag på f.m. vackert och kallt, på e.m. mycket snö. Vind S. – En skonare strandade här i går. Den är lastad med kork och bly i tackor samt blyvitt och mönja i kaggar.

24 december (1811-12-24)

I morse var det vackert väder med frost och vind VNV, men på e.m. föll mycket snö. Ingenting nytt vid Gruvan. Stormen i natt bröt sönder skonaren helt och hållet.

27 december (1811-12-27)

De 3 sista dagarna har vädret varit vackert med frost och litet snö. Schaktsänkarna gingo i arbete i No. 17, och karlarna rensade orten i No. 9, men inga kolhuggare voro i arbete. En häftig kanonad hördes i över 2 timmar,  och det föreföll vara utanför Hälsingborg, där en handelsflotta under engelsk konvoj ligger, men jag vet ännu icke någonting härom.

28 december (1811-12-28)

I dag mycket kallt och vind O. – Gruvorna i arbete. Påbörjat inventering i smedjan.

31 december (1811-12-31)

Som pumpkannan måste bytas ut i går i 17 tums pumpsatsen vid 53 tums maskinen, var ingen nere varken i går eller i dag för att rensa orten. – Vackert väder med frost på f.m., mulet på e.m., vinden slog om till SV.

1812

1 januari (1812-01-01)

I dag har icke utförts något arbete, men maskinerna hava varit i gång. – Milt väder och tö.

8 januari (1812-01-08)

Under den gångna tiden har det icke hänt något av betydelse. Vädret har för det mesta varit milt. Har det som i dag varit frost, har den icke varit sträng. – Karlarna hava icke kunnat rensa stenorten varken i denna vecka eller under de 2 sista dagarna i förra veckan, emedan vatten stått för högt. I dag rinner det över fördämningarna i schakt No. 14 och in i No. 9, där 53 tums maskinen även pumpar upp vatten från den gamla gruvan.

12 januari (1812-01-12)

Ingenting särskilt. Karlarna hava icke arbetar i orten i No., 9 från den 4 till den 9. Har frusit ganska hårt de här dagarna.

13 januari (1812-01-13)

I morse visade Réamur -termometern 7½ grad under fryspunkten, vilket är det kallast det har varit i vinter. – Karlarna avslutade rensningen av orten i No. 9. – Vind N och NV.

15 januari (1812-01-15)

Ingenting nytt vid Gruvan. – Vind S och fortfarande frost, men icke så sträng som förut.

18 januari (1812-01-18)

Allt arbete som förut. Börja bygga en liten vagnväg till den stora vid bryggan för lossning av säd och lastning av lera etc. – I dag slog vinden om till SV.

19 januari (1812-01-19)

Söndag. Häftigt regn och snöblandat regn hela dagen. Vind V.

22 januari (1812-01-22)

Ingenting särskilt vid Gruvan. Sysselsatta med den lilla vagnvägen, liknade den som vagnarna under jord gå på. – Det har varit frost ända sedan natten mellan den 19 och 20. Vind O och N.

25 januari (1812-01-25)

Ingenting nytt de gångna dagarna, det har blåst samma vind ända till i dag, då den slog om till S med snö.

5 februari (1812-02-05)

Ingenting nytt. Frostigt med vind O  ?????

sälja. Han heter Magnus Sven, har satt honom i arrest.

9 februari (1812-02-09)

Söndag. Det har icke hänt något särskilt under de gångna dagarna. I går gick gjutjärnspiedestalen till Nordblads stampverk åter sönder. Gruvan måste betala alla de dumma anordningar, denne man skall införa samtidigt med att han bygger den nya ångpannan. Det kommer att kosta lika mycket som det kostade att bygga en ångpanna förut. – Det har varit ostliga vindar, och frost, men ej sträng. I stort sett vackert väder.

20 februari (1812-02-20)

Under den här tiden har det för det mesta varit mycket vackert väder med frost ända till den 18, då det regnade under natten. – Återkom i går från staden, dit jag hade rest för att se, vad som kunde göras åt den lilla maskinen till gjuteriet. Schaktsänkarna hava varit uppehållna några skift genom att vattnet har tryckts upp i borrhålet. – Vind SO och O.

21 februari (1812-02-21)

I e.m. föll en av körgossarna under jord av vagnen och skadade svårt sitt ena ben. – Milt, vackert väder, vind S. – Schaktsänkarna uppehölls halva dagen på grund av utbyte av en pumpkanna vid 53 tums maskinen.

24 februari (1812-02-24)

Det har hela veckan varit mycket vackert väder och milt. Vind V och S.

25 februari (1812-02-25)

Anmärkningsvärt vackert väder, fullkomlig vårdag. Vattnet har uppehållit schaktsänkarna.

26 februari (1812-02-26)

Mycket kallt. Vind OSO. Ingenting nytt vid Gruvan, men på kontoret är det mycket arbete med att bringa reda i fältväbel Hultmans räkenskaper för år 1810.

27 februari (1812-02-27)

I morse kl. 8 måste karlarna på grund av vatten lämna botten i No. 17, emedan det hade kommit någonting in i injektorkranen. Mellan kl. 8 f.m. och 6 e.m. utbyttes dessutom pumpkannan i 17 tums pumpsatsen. – Sträng kyla i dag. Vind O och OSO.

4 mars (1812-03-04)

I går reste jag till staden för att få luftpumpen och varmvattenpumpen till maskinen i gjuteriet. – Det har fallit mycket snö och blåst sydlig vind hela dagen. – Den 2 var det vackert väder, och sedan någon tid har det varit vackert ena dagen och dåligt den andra. Något som utan tvivel förorsakar den svåra feber och frossa, som så många lida av. – I dag är det vackert väder, vind SV.

5 mars (1812-03-05)

Schaktsänkarna uppehållna 1 timme, enär en bult föll från injektorventilen. – Milt, vackert väder, vind SV.

7 mars (1812-03-07)
Vackert, milt väder, vind SV. Inget nytt vid Gruvan.

11 mars (1812-03-11)

I går kväll kl. 10 måste schaktsänkarna lämna botten i No. 17 på grund av vatten, ty maskinen hade stått under 3 skift. Ombytligt väder de här dagarna med växlande vindar. I dag hölls auktion på vraket efter den skonare, som strandade här och var lastad med bly, blyvitt och mönja. Både vraket och lasten såldes.

14 mars (1812-03-14)

I går och i dag har det fallit en hel del snö.

15 mars (1812-03-15)

Söndag. Mycket vackert väder.

18 mars (1812-03-18)

I dag satte jag schaktsänkarna till att vidga ut ett av borrhålen till 4 tum, vilket är utfört. De räkna med att det endast är 3 fot ned till kolet. – I går var det mycket vackert väder, men i dag gick vinden över till S med snö. Den 16 hade vi den kallaste dagen i vinter. Vind NO.

19 mars (1812-03-19)

Ingenting nytt. Arbetet i No. 17 inställt 8 timmar på grund av vatten. – Fortfarande snöstorm. Vind No. – I morgon skola de, som utskrivits till krigstjänst, infinna sig i Hälsingborg i och för mönstring. Härifrån komma 4, som utlottats.

21 mars (1812-03-21)

Återkom från Hälsingborg. Det är icke så kallt i dag som förut, oaktat vind fortfarande NO. Allt är som vanligt vid Gruvan. Som det är Marie Bebådelsedag, har inget arbete utförts.

22 mars (1812-03-22)

Söndag. Vädret mycket kallt, nästan lika kallt som förut i vinter, ty kl. 10 f.m. var det –15 grader Réaumur. – Då de skulle byta ut 17 tums pumpkannan, vars ring hade brustit, hade de gjort den nya så stor, att kannan icke gick ned i vandringsstycket. Arbetarna lyfte upp den och lät den falla ned en 2 á 3 gånger, och då den sista gången fastnade, brast krabblinan. Det var verkligen ett under, att ingen större skada skedde, ty de hade låtit 20 famnar 6 tums pumpstänger falla 4 fot.

23 mars (1812-03-23)

I dag gingo icke schaktsänkarna ned i No. 17 förrän kl. ½1, varför det blev ett uppehåll på 6½ timme. De hade arbetat hela natten med att försöka få upp pumpkannan och lyckades slutligen.

26 mars (1812-03-26)

Ingenting särskilt de 3 sista dagarna. Vädret kallt och i går en hel del snö. Jag räknade i dag det antal slag, maskinen måste göra för att hålla undan vattnet från ådern i No. 9, och fann, att den gör 27 slag på 4 minuter. Som vattnet har minskat i Littr. D, behövde 45 tums maskinen endast göra 18½ slag på 4 minuter. Härvid är att märka, att 53 tums maskinen gör nära 7 slag per minut med en 17 tums pumpsats och att 45:an har en 16 tums pumpsats. – Vind NV.

27 mars (1812-03-27)

Långfredag. Inga arbeten utförda, men maskinerna och pumparna äro i gång.

28 mars (1812-03-28)

I dag blev det milt väder och sydlig vind med litet snö. Som det var fel på kondensorventilen till 53 tums maskinen, stannade schaktsänkarna uppe till kl. ½9 i morse, varför det blev 2½ timmes uppehåll för dem.

29 mars (1812-03-29)

Påskdagen. I morse kommo schaktsänkarna och visade mig det kol, de hade träffat på i natt eller snarare i morse. – Milt, dimmigt väder.

30 mars (1812-03-30)

Som det i dag är helgdag, har inget arbete utförts. – I kväll föll det mycket snö. Vind No.

31 mars (1812-03-31)

I morse stod vattnet så högt i schakt No. 17 att det blev 3 timmars uppehåll. I No. 9 har det icke varit läns på hela dagen, ty pumpkannan är icke bra, och Nordblad har icke synts till för att byta ut den. – Vind N. På e.m. värmde solen, men nu i kväll åter sträng kyla.

1 april (1812-04-01)

Arbetet i schakt No. 17 inställdes i går kväll kl. ½8 och har ännu icke återupptagits. I går kl. ½1 e.m. började Nordblad byta ut pumpkannan och bottenventilen, och i kväll gick krabblinan av, men det är så mycket luft vid uttagsluckan för ventilen och vid snyftkranen, att man icke kan avgöra, om ventilen är bra eller dålig. .- Tämligen vackert väder hela dagen. I kväll fryser det ganska bra, vind O.

2 april (1812-04-02)

De fingo icke i gång 53 tums maskinen förrän vid 9- tiden i kväll. I stället för att sätta fast pumpstången till ”Y-et” med en lina, såsom alltid göres, då en bottenventil tages loss med hjälp av maskinen, hade Nordblad låtit smederna tillverka en ny snabbkoppling för att förbinda pumpstången och ”Y-et”. En repsurrning är mycket tillförlitligare än en järnförbindelse, ty linan ger efter litet, då maskinen börjar lyfta. Ventilen var icke dålig, men fastän karlarna icke haft något att göra genom att maskinen har stått stilla sedan i går (1 dygn), fanns ingen ventil färdig, varför de måste vänta, tills den ventil, som kom upp, åter blev i ordning. Det skall alltid stå en ventil som reserv och klar att sättas ned, när som helst en ventil släpper vattnet. Denna reservventil skall packas med hampa och göras färdig, så snart den kommit upp. Det var nu flera veckor (19 och 1 dag) sedan ventilen hade bytts ut. – Som ventilen var uppe, då jag före kl. 3 var vid maskinen, har det tagit över 6 timmar att göra den i ordning och sätta ned den. – Det har regnat på e.m., och vinden slog plötsligt om från SO till VNV. I morse föll en hel del snö.

3 april (1812-04-03)

I dag på f.m. var det endast ca 1½ famn vatten i No. 17, men maskinen hade åter stannat, varför det i kväll är lika mycket vatten som någonsin förr. – Det har regnat mycket häftigt hela dagen. Vind VSV.

4 april (1812-04-04)

Som den ena ångpannan vid 45 tums maskinen hade gått sönder, hade denna maskin förutom sin andra panna endast 28 tums maskinens panna No. 2, men dessa 2 ångpannor kunde icke hålla 45:an i gång, varför vattnet naturligtvis rann över fördämningarna och in i No. 9. Arbetarna vid maskinerna äro försumliga. Nu sätta de upp förbindelserör mellan ångpannorna vid 53 och 45 tums maskinerna, och de komma utan tvivel att bliva än mer försumliga, då de få flera pannor att sköta. När 53:an, som stått ¼ timme av brist på ånga, åter sätts i gång, gör den under den första halvtimmen ca 11 slag i minuten, men efter ytterligare 4 eller 5 minuter endast 9 eller 10 slag. – Det blåste mycket hårt i natt från SV och V, i kväll N och åter sträng kyla.

5 april (1812-04-05)

Söndag. Jag har givit schaktsänkarna order att börja arbetet kl. 6, om det var läns, men det var det icke. I dag kopplades 53 tums maskinens båda ångpannor till 45 tums maskinen, men denna maskin gjorde med 4 ångpannor endast 10 á 11 slag. De försökte även att köra med 28 tums maskinen, men de 4 ångpannorna räckte icke till för båda maskinerna.

6 april (1812-04-06)

I morse var det läns, och jag satte karlarna till att rymma upp ytterligare. I kväll bröto de av en mejsel, som stannade kvar i borrhålet. Kl. 12 i natt var jag nere för att se, om vi kunde få upp den, men som detta var omöjligt, beordrade jag karlarna att borra ett nytt bål. – Mycket kallt med vind N.

7 april (1812-04-07)

I dag blevo schaktsänkarna åter uppehållna i arbetet genom att maskinen stod stilla från kl. 3 e.m. till kl. 9 på kvällen. Nordblad har börjat sätta in 7 tums pumpsatsen för att fylla ångpannorna med den i stället för att göra det med hoar av plank, vilket icke hade kostat så mycket. Jag frågade Herr Kjellman, om han hade talat med Nordblad härom, men fick nekande svar. – Mycket sträng kyla. I dag vid middagstiden satte jag ut termometern vid norra gaveln av mitt hus, och på 20 minuter föll den från 14 grader varmt till 2 grader under fryspunkten. Vid södra gaveln, där solen sken, steg temperaturen på 10 minuter till 7½ grad Réaumur. Vind från norr.

8 april (1812-04-08)

I morse kl. 2 gingo schaktsänkarna upp från botten och stannade ovan jord till kl. 7. ”F-et” hade gått sönder i maskinen. Fortfarande sträng kyla, vind N och NO.

10 april (1812-04-10)

I går kväll fick jag meddelande, att det var läns i maskingruvan, men att vattnet stod uppe i No. 17. Jag gick dit ned för att se, huru det var i orten. Där var läns såsom uppgivet, varför jag gav order till karlarna att arbeta där i morgon bittida och att i dag rensa orten. De hava varit sysselsatta där hela denna vecka, då det varit läns. – Fortfarande mycket kallt. Vind N och NO.

11 april (1812-04-11)

I dag kl. 10 f.m. avslutade schaktsänkarna borrningen och började åter avsänka i botten. Genom att vattnet hade stått så högt i No. 17, hade det samlat sig så mycket slam i orten, att men icke kunde sätta en gryta i närheten av giman. Jag lät täta förbyggnaden och satte en man att elda i No. 14, men all röken gick till No. 9, till dess jag i morse satte till en vattenstråle, vilket kom röken att vända.

12 april (1812-04-12)

Söndag. I morse fick jag veta, att schaktsänkarna varit uppehållna 5 timmar på grund av vattnet, varför de ännu icke hade borrat i kolet. – Vackert vårväder, det första i år.

13 april (1812-04-13)

De bytte ut pumpkannan i 53 tums maskinen i morse, varför schaktsänkarna icke kommo ned förrän kl. ½11, d.v.s. ett uppehåll på 4 ½ timme. När de hade varit nere en stund, satte borrhålet igen genom ett ras, och vattnet steg så mycket, att hålet icke var rensat förrän kl. 9 på kvällen. – Vackert vårväder på morgonen, men vid 4-tiden blev det mycket kallt med vind N.

14 april (1812-04-14)

I dag hava de varit uppehållna 18 timmar i sänkschaktet genom att vattnet icke har runnit genom borrhålen. Räknade antalet slag, som 53:an gör för att bemästra vattenådern, och fann det vara 16 slag på 3 minuter. Det är visserligen icke mindre vatten nu, än då jag förra gången räknade slagen, men pumpkannan är bättre och snyftkranen är tätare, men icke bra. - Mycket kallt, vind N.

15 april (1812-04-15)

Fortsätta borrningen av det nya borrhål, som jag lät påbörja i går. Herr Björnbeck håller på att taga ut 28 tums maskinens ångpanna, som skall repareras. Vi lägga fundamentet till ångmaskinen vid schakt No. 17. – Vädret som i går med snö.

16 april (1812-04-16)

Återkom från Hälsingborg, där jag varit för att undersöka, om de kunde börja med den lilla ångmaskinen. I morse började schaktsänkarna åter arbeta, sedan borrhålet nu är färdigt. – Vind och väder som förut.

17 april (1812-04-17)

Trots jag hade sagt till Herr Björnbeck att icke låta lägga ångpannan på sidan vid transporten eller reparationen, och sålunda vila på en enda punkt under skakningen från hammarslagen – en ångpanna med mer än 6 fot i diameter borde, om det kan undvikas, icke under några omständigheter ligga på sidan under en reparation -, Nordblad hade låtit maskinskötarna rulla ångpannan hela vägen från maskinen, där den tagits ut, och ända fram till dörren till smedjan. Ångpannan hade även fått ligga på rullarna i väntan på att vägen breddades, så att den lättare skulle kunna forslas tillbaka till maskinen och för att man även samma väg skulle kunna rulla fram ångpannan tillhörande 45 tums maskinen. Jag sade till smeden att betala karlarna för i dag och i morgon. Han skulle icke befatta sig med reparationen, som Nordblad själv kunde utföra, så att man icke sedan skulle skjuta skulden på smeden, om ångpannan skulle visa sig vara otät på översidan. Nordblad skulle dock få ett tillräckligt antal smeder, när han behövde dem för tillverkning av nitar, lagning av verktyg etc. – I dag har det snöat litet, och det är fortfarande nordlig vind. I kväll mellan kl. 9 och 10 tog jag termormetern från ett rum med 12 graders värme och ut i luften, där den på 12 minuter föll till 1 grad under fryspunkten. Efter en halv timme tog jag åter in den, då jag saknade en lämplig anordning för att låta den hänga ute hela natten.

18 april (1812-04-18)

I natt hava schaktsänkarna varit nere på botten, men kl. ½5 i morse måste de gå upp, ty den hake, som öppnar kondensorventilen, hade gått sönder. De kunde icke gå ned förrän kl. 10. – Vädret är fortfarande mycket kallt. Det ser ut att bliva snö, men är för kallt. Vind N.

20 april (1812-04-20)

I morse kl. 6 stannades 53 tums maskinen, emedan bottenventilen hade släppt vattnet, bräckts sönder och fallit ned genom ventilsätet. Som vanligt fanns det ingen ventil färdig att sätta ned i stället, och maskinen kom icke i gång förrän vid 5-tiden på e.m., varför schaktsänkarna förlorade hela dagen. – Som vinden är sydvästlig, ser det ut, som om vi äntligen skulle få litet vårväder. – I morse öppnade 2 danska kanonbåtar eld mot en fransk kapare här utanför och övermannade den. Det påstås, att danskarna beslutat att fullständigt rensa Sundet ända från Kullen till Falsterbo från dem.

21 april (1812-04-21)

I dag på f.m. kl. 10 gingo schaktsänkarna åter ned på botten, men kl. ½4 måste de gå upp, ty maskinen stannades för ompackning av luftpumpskannan, vilket mycket väl hade kunnat göras i går. – Vinden har gått över till SV med regnskurar och snö. – I går och i dag 32 timmars uppehåll tack vare maskinen.

23 april (1812-04-23)

I går började vi arbeta runt om schakt No. 17 för att samla upp vattnet i hoar, då vi skola avsänka nedanför kolet till orten. Hela förra veckan hava vi rensat orten, så ofta där varit läns. För övrigt gå arbetena bra, vädret är vackert, men kallt, varför ännu inga vårtecken. Flera hava börjat riva bort halmen från hustaken för att få föda till kreaturen. – Vind N och VNV.

26 april (1812-04-26)

Söndag. I natt voro schaktsänkarna icke nere på botten från kl. 12 till 6 på morgonen. Det blev sålunda 6 timmars uppehåll.

28 april (1812-04-28)

I går återkom jag från staden, dit jag hade rest för att sätta en man i arbete med stativet till en ångmaskin vid gjuteriet. Då jag kom hem i sällskap med Kontrollör Kniberg, hade sex fartyg ankrat upp i vår hamn. Vid 10-tiden kommo tre kapare in och drev ut dem. Som tur var hade ett stort finskt fartyg, lastat med timmer, gått på grund, men togs flott i morse och infördes i hamnen. Så fort jag kunde, sammankallade jag 20 pionjärer och tog med 24 gevär och 6 skott till varje men innan jag fick ned dem till hamnen (oaktat jag sprang hela vägen) och fick laddat etc., hade fartygen försvunnit. Och vi kunde endast se det finska fartyget, när vi kommo ned. När jag kom ombord, visade det sig, att fransmännen hade givit sig i väg just innan med en båt och 10 man. Båten hade skickats för att hämta dem. – Finner, att schakt No. 17 stått stilla från kl. 10 i går kväll till kl. 8 i dag på morgonen för ompackning av maskinens luftpumpskanna, vilket uppgivits för mig såsom skäl till avbrottet i arbetet.

29 april (1812-04-29)

Fortfarande nordlig och nordostlig vind och lika kallt som förut. – For till Esperöd för att sätta ned ett kopparrör i borrhålet. På anmodan av redaren för det finska fartyget satte jag en korpral och tretton man ombord för att hålla vakt. Två man stationerades på stranden för att rapportera till mig, om något skulle hända. – Uppehåll i No. 17 från kl. 1 i går e.m. till kl. 3 i morse på grund av maskinen och ett uppehåll mellan kl. 4 och 5 i morse. 53 tums maskinens ångpannor användas av 45 tums maskinen, vars ena panna reparerades. – Samma vind som i går och kallt.

30 april (1812-04-30)

Kl. 10 i kväll var det icke läns i No. 9. Schaktsänkarna måste gå upp från botten kl. ½7, emedan det hade råkat komma in någonting i injektorventilen. – I går började de bryta pelare i No. 16. – Pumprören äro verkligen så otäta, att det icke är att förvåna sig över att de icke kunna hålla läns. A. Arvidson, som hade vakten vid maskinen, var där, då jag gick förbi på väg till stenbrottet. Där jag hörde, att maskinen stannade. Jag gick då dit, och på vägen mötte jag pojken, som hjälper maskinisten. Han skulle gå och söka upp And. Arvidson, som han trodde hade gått hem för att äta kvällsvard. Det är att märka, att A. hade börjat sitt arbete för endast ¼ timme sedan. Sjöberg hade enligt pojkens uppgift gått till en auktion. Jag såg, vad det var för fel, och satte omedelbart igång maskinen. Då jag en stund senare, d.v.s. strax efter kl. 7, kom från sänkschaktet, mötte jag Nordblad och Löjtnant Lagus. Den förre finklädd och på väg mot Ryd. Då jag sade honom , att vattnet var uppe, stannade han icke utan sade endast: ”Ja, jag har hört, att maskinen har stått en stund.” - Det är fortfarande mycket kallt. Vind ONO.

1 maj (1812-05-01)

Schaktsänkarna gingo i arbete i går kväll kl. 9, men kl. 10 var vattnet åter uppe och är det fortfarande. Luftpumpskannan uppgives vara orsaken. Detta meddelade jag eldaren Reuter, sedan han beskrivit för mig, huru maskinen gick. – Uppehåll 21 timmar på grund av maskinen. Vind ONO, kallt. – Det finska fartygets redare, önskade inte mer än fyra man, som vakt ombord. Med tanke på risken ville jag hålla åtta man. Jag meddelade därför att från och med nu ville jag inte hava något att göra med vakthållningen. Kaptenen har icke återkommit från Landskrona.

2 maj (1812-05-02)

Ingenting särskilt. Avreste på e.m. till Hälsingborg. – Vinden ännu mycket kall, men har slagit om till SV. En svensk konvoj passerade norrut under skydd av en fregatt, en brigg och två kanonbåtar. I dag åtta timmars uppehåll på grund av vatten.

3 maj (1812-05-03)

Söndag. Återkom från Hälsingborg. Vinden fortfarande V och VSV, men luften är genomträngande och kall. Kanonbåtarna hava kommit in i vår hamn.

4 maj (1812-05-04)

Vädret är fortfarande mycket kallt och inga vårtecken. Åter uppehåll på grund av vatten i sänkschaktet 10½ timme.

5 maj (1812-05-05)

I morse voro karlarna nere kl. 6, men efter endast 25 minuter gingo de upp och stannade uppe till kl. 10 f.m., varefter de voro nere till kl. 10 e.m., då de kommo upp, och ännu hava de icke åter gått ned. – 53 tums maskinen stod stilla i morse, då jag var där, men 45:an var i gång, och pojken bad mig fylla på ångpannan till denna maskin, eftersom maskinskötaren både nu och senare på e.m. arbetade i Nordblads trädgård. Schaktsänkarna uppehållna från kl. 10 i går kväll till kl. 6 i morse, och icke ens då kunde de gå ned. Pumprören vid 53:an äro mycket otäta, och pumpkannan och bottenventilen äro icke bra, varför maskinen över huvud icke uppfordrar halva kvantiteten vatten mot vad den bör. – Vind VNV, kallt. Då jag i morse tog ut termometern från 14 gradig värme, föll den på ca 8 minuter till +4 grader (Réaumur).

6 maj (1812-05-06)

I dag föll litet snö och hagel, och det är fortfarande kallt. Samma vind som i går. No. 17 har stått hela dygnet. Då jag kom ned kl. 10 f.m., hade ångbildningen just börjat i den stora ångpannan, och pojken var ensam vid maskinen. På min fråga, varför han icke lät maskinerna gå var och en för sig själv, svarade han, att maskinskötarna hade anmodat honom att då och då släppa ut ångan från den stora ångpannan, som var avstängd från de övriga. Alla maskinskötarna arbetade tillsammans med Nordblad i hans trädgård och utan att bry sig om någonting annat. Precis som alltid befann sig i bästa ordning.

Order.

     Hur Nordblad torde låta efterse pumparna i No. 9 Schakt samt span och  Hjerta. Det fore kunde skje i morgon kl. 6 då sänkarne har slutad sin arbete, då äfven maskinen innantill efterses, och giores Luft tätt etc. då vi (om Herrn beholler ca 20 tunner Nye arbetad kål) eftermiddagen kan låta 53 tums machine gå med dess store Kjetten ensamt.

Ryd den 6 may 1812        

T.S.

NB. Kålen kan stå Quar uti Wagnarne.

7 maj (1812-05-07)

Som det i dag är Kristi Himmelfärdsdag, har inget arbete utförts. Det har icke varit läns i No. 9 på hela dagen. I No. 17, 24 timmars uppehåll i går och 6 timmar i dag. Det hade även för i dag räknats som uppehåll hela dagen, om det icke hade varit helgdag. Vädret kallt med snöbyar. Vind NV.

9 maj (1812-05-09)

I går var jag nere en lång stund vid 53 tums maskinen och såg, att allt hade gjorts ganska bra i ordning enligt mina i går givna instruktioner. Oaktat ingenting särskilt har varit i olag, står vattnet högt i schakt No. 14. Vid 53:an, som gör 10½, 11 och tidtals 12 slag per minut, sjönk vattnet, trots den stora area det täcker, på något över 1 timme nära 4 tum lodrätt. – Vinden i kväll SV och VSV.

10 maj (1812-05-10)

Söndag. I går hade jag givit Nordblad order att hava allting klart kl. 10 f.m. för att sätta igång 53 tums maskinen med den stora ångpannan. Men Herr Kjellman, som jag önskade hava med som vittnet, hade icke tid att gå ned till maskinen förrän mellan kl. 1 och 2. Då var maskinen i gång med ångpannan i fråga och gjorde på ca ¾ timme 9 á 10 slag per minut. Enligt mina där gjorda anteckningar utföll provet sålunda: ” ??? 37´ på eller till 3 e.m. kom machinen i gång efter det had stådt i brist af imm (stood for want of steam) 13´ gick 10 slag i minuten for 50´ & 9 slag i min. for 27´ till. Stanned forimms skull 16 sexton minuter, och kom i gång 11´ efter 4 o´clock.” –(Nu sade Herr Nordblad, att de hade eldat med 24 tunnor kol från No. 16 och att dessa hade räckt endast 6 timmar och 16 minuter, men eldarna meddela mig, att de hade börjat med detta kol strax efter kl. 8. Här få vi även veta av eldarna Dahlberg och Brown, att kolen icke sorterats vid No. 16, utan att det var kol och flis samtagna, men att de förmodade, att de minsta styckena hade lämnats kvar). ”Beginna med blanded kål af No. 14 & 16 shackt, gick 10 slag i minuten for 30´ & 9½ á 9 slag 3 min. Stanned åter 16 min. och geck med samma kål som 1:sta proof. Kom i gång kl. ½6 (min klåcka) geck enligt Sjöberg 20 min. 10 slag i minuten och 10 min. 9 slag dito. Stannad 10 min. och gick 65 min. 10 & 9 slag som forut per min. hälften No. 14 & hälften No. 16 kål & flis blanded. Stådt åter 8 min. gick som for sagt 34 min.” – Jag fann, att vattnet sjönk avsevärt, ehuru mycket kom från den gamla gruvan genom fördämningarna i No. 9. Jag fann även, att vattnet rann rätt igenom luftpumpens utblåsningsventil, fotventilen och luftpumpskannan och ut genom ”den blåsande ventilen” Jag gav order, att detta skulle repareras i morgon. 45:an går mycket dåligt, oaktat fyrarna äro bra. 20 timmars uppehåll i No. 17, ty schaktsänkarna arbetade endast 4 timmar i natt eller snarare i morse, d.v.s. från kl. 2 till 6 f.m. Vinden sydvästlig med något mildare väder. I dag har det verkligen varit vackert.

11 maj (1812-05-11)

Jag hade givit order i går, att felaktigheterna på 53 tums maskinen skulle ses över i dag, så det icke skulle förorsaka något uppehåll i sänkschaktet. Kl. 4 fick jag veta av Sjöberg, att ingenting hade gjorts varken vid cisternen eller i schaktet. Jag skrev därför följande not: ”Kl. 5 e.m. den 10 maj 1812. – Herr Nordbladh är god låta mig veta med Budet om det är eftersed hvaruti de utäthåt bestod vid fot Klaf och Luftspan samt öfverse klaffen. – Om det är intet gjordt så är det ennu tid till at låta de skje och likväl taga lens tills i morgon kl. 6 for senkning, då Luft Skarfven kan ses ofver i Pumpen da man kan veta om hjertat är dåligt eller ey. – Lef väl. T.S.” – Jag mottog det svar, vilket jämte min not är fastsatt vid denna sida. Svar: ”Dericteuren Herr T. Stawfordt. – Kl. ½6 ef.m. d 10 Maij 1812. – Nu är dät läns uti båda scht. Och wid ombytet Eller kl. 6 Tänker iag att i Genom Se maskin ok i-Stånd Sätta om något ting felar. – Med Aktning Teknar J. Nordbladh.” Emellertid började han först i morse med dessa undersökningar, och som följd härav äro schaktsänkarna ännu icke nere. – Vackert väder. I går några lätta regnskurar.

12 maj (1812-05-12)

I går kommo schaktsänkarna ned kl. ½2 e.m., varför de blevo uppehållna 7½ timme. För övrigt ingenting nytt. – Mycket vackert väder. I går e.m. och i natt regn. Vind SV.

14 maj (1812-05-14)

Ingenting särskilt har hänt de 2 sista dagarna. Schaktsänkarna hava varit i arbete hela tiden. – Vackert, milt väder med vårskurar. Vind SV och S.

15 maj (1812-05-15)

Återkom från Hälsingborg kl. 5 e.m., dit jag hade rest i går för att se på den lilla maskinen för kupolugnen. – Det bör noteras, att det synes finnas en ny kolflöts i närheten av Hjälmshult på högra sidan av vägen. Vackert väder hela dagen. Vind N och NO. – Alla äro i arbete vid Gruvan.

16 maj (1812-05-16)

I dag kl. 8 var det något, som gick sönder, vilket uppehöll No. 17 3 timmar eller från kl. 8 till 11 f.m. Kl. 6 e.m. blev det åter uppehåll, emedan det hade fallit ned så mycket löst material, att arbetet i orten måste avbrytas, och avbrottet varade hela natten med undantag av ca 1 timme på morgonen den 17. – Vackert, torrt väder. Vind NV.

17 maj (1812-05-17)

Söndag. Vi se nu, att då maskinen är i ordning, kan vattnet med lätthet hållas nere, ty vi hava endast förlorat 3 timmar förra veckan.

19 maj (1812-05-19)

I går e.m. kl. 6 steg vattnet i No. 17. Det nedrasade materialet hindrade vattnet att komma fram, men hava i dag börjat rensa orten. – Vackert väder, men ganska kyligt, vind N.

20 maj (1812-05-20)

I morse stod vattnet 5 famnar högt i No. 17, emedan omgivande material hade fallit ned i borrhålet, men kl. 6 e.m. kom arbetet åter i gång. – Vind NO, kallt.

21 maj (1812-05-21)

H.M.S. ”Zealous” 74 kanoner, Kommendörkapten Thos. Boys, kom norr ifrån och ankrade upp här utanför. – Vind NO och ONO. Mycket kallt och en del regn, särskilt i natt.

22 maj (1812-05-22)

KL. 1 e.m. stannades 53 tums maskinen för utbyte av pumpkanna och bottenventil, uppehållet varade till mellan kl. 8 och 9. Kl. 10 på kvällen kommo schaktsänkarna åter ned på botten. Kallt, vind No.

24 maj (1812-05-24)

Söndag. Proviantförvaltaren på ”Zealous” Mr. Thorn, var i land, två man hade rymt.

27 maj (1812-05-27)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest för att se till arbetet på maskinen och för att beställa ett kopparrör att sätta ned ovanför det andra i borrhålet vid Esperöd. Som borrarna icke kunna göra någonting, förrän kopparröret blir färdigt, tog jag med mig tre man för att på Hjälmhults ägor avsyna en kolflöts eller körtel därstädes, men jag kan ännu icke meddela något resultat. Sedan gick jag ombord på ”Zealous”. Allt arbete som vanligt. Det blåser kall, genomträngande sydlig vind.

30 maj (1812-05-30)

I dag fingo de sänktrumman fastkilad i sänkschaktet No. 17, och det är så mycket slam i borrhålet, att schaktsänkarna äro försedda med säkerhetslinor för att icke sjunka ned i botten. ”Zealous” seglade i dag på f.m. ut på en kryssning. – Det är så kallt, att ingenting kan växa. Bitande ostlig vind, inga tecken till regn.

1 juni (1812-06-01)

Hela e.m. i dag har arbetet legat ner i No. 17, emedan det faller ned material, och i kväll kl. 10 föll injektorventilen ut i 53 tums maskinen, varjämte cisternen måste tömmas. I No. 9 var det icke läns förrän kl. 4 på morgonen den 2. Vädret är vackert och varmt, men mycket torrt. – I går var jag ombord på kanonbriggen ”Steady”, och i dag var chefen, Löjtnant Green, i land och hemma hos mig. – I dag hade de tagit en dansk slup under batterierna vid Dronningemölle i närheten av Nakkehoved.

3 juni (1812-06-03)

Schaktsänkningen har varit inställd både i går och i dag genom att material faller ned och fyller orten. I går kväll lät jag dem därför börja borra ett annat hål, som var färdigt i kväll, men så snart de hade fått upp borret, fylldes hålet genast med löst material, som rann ned i detsamma. Karlarna kunde icke rensa orten, emedan Nordblad i morse hade tömt 45 tums maskinens ångpanna i och för rensning. Det hade varit bättre att vänta härmed till söndag eller också göra det under natten, så karlarna icke hade blivit uppehållna. De 3 ångpannorna äro nämligen fullt tillräckliga för att maskinen skall kunna hålla läns i båda gruvorna.

4 juni (1812-06-04)

I dag åt jag middag ombord på H.M.S. ”Zealous”, som ligger här utanför.

13 juni (1812-06-13)

Jag har varit mycket svårt sjuk i feber och i någonting som liknar frossa. Från den 6 till i går har jag icke kunnat gå ut. – I går fingo de plattformen lagd i No. 17, och i dag påbörjades den södra huvudorten. – De två sista dagarna har det blåst västlig storm, som även fortsätter i dag. Den 11 regnade det hela dagen, vilket var mycket välbehövligt för marken, men det är så kallt, att ingenting växer.

17 juni (1812-06-17

De tre sista dagarna har allt varit i ordning. I morse regnade det, men så litet, att det knappast märks. Marken i skogen är täckt av larver, som ätit upp bladen. – Svag, växlande vind.

19 juni (1812-06-19)

I dag har fallit en hel del regn, som kommer att göra gott åt marken. Frisk vind från SSV.

21 juni (1812-06-21)

Söndag. I dag var jag ombord på ”Zealous”.

22 juni (1812-06-22)

I dag återkom jag från Hälsingborg, dit jag hade rest för att träffa Herr C. Bagge, som i dag reste till Göteborg. – Börja i dag flytta kolhög No. 2 vid schakt No. 16, emedan den ser ut att vilja börja brinna. I morse föll ganska mycket regn vid svag vind.

23 juni (1812-06-23)

Nu har elden brutit ut på östsidan av kolhögen. Efter allt att döma har den börjat i det svarta berget och sedan spritt sig till kolet.

24 juni (1812-06-24)

I dag är det Midsommardagen och därför helgdag. Det har varit ett så förskräckligt väder med regn och västlig storm, att inget arbete hade kunnat utföras. I kväll fortfarande samma svåra väder.

25 juni (1812-06-25)

Bortforslingen av kol från den brinnande högen vid No. 16 går långsamt med skottkärror. Jag föreslog Herr Kjellman att skicka dit alla hästarna och kärrorna för att rädda kolen, men han synes anse, att de äro förstörda. Det var just han, som föreslog, att ingenting av denna sort skulle säljas – en egendomlig politik!

28 juli (1812-07-28)

Återkom från Göteborg, där jag skickat i väg min hustrus niece, M. Young, till England. Hon är i sällskap med Mr. Good och hans två döttrar ombord på briggen ”Aginoria”, Kapten H. N. Hay. Det har varit en sådan motvind, att de ha varit till sjöss två gånger med konvojen, men återvänt. Det har hela dagen blåst VSV storm.

29 juni (1812-07-29)

I dag på morgonen är vinden ONO.

31 juli (1812-07-31)

Återkom från Hälsingborg i sällskap med Herr Robertson. Herr Fagerström är så upptagen av höskörden, att han icke har börjat riva det hus, där grunden till maskinen skall läggas. – Vinden var ostlig endast några timmar, varefter den åter gick över till SV, varför konvojen icke har avseglat. Om den gjort det, skulle den återvänt till Göteborg.

1 augusti (1812-08-01)

Fortfarande samma västliga vind eller snarare NV. – Ingenting nytt vid Gruvan.

2 augusti (1812-08-02)

Söndag. Vind NV som i går.

8 augusti (1812-08-08)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit för att ordna med grävningen av grunden till den lilla maskinen. – 53 tums maskinen stannades för uppdragning av pumprören. Bottenventilen har nämligen gått sönder, och snyftkranen är otät. – Vinden är fortfarande N och NV.

16 augusti (1812-08-16)

Söndag. Återkom i går från Hälsingborg, där jag har varit de 3 sista dagarna med anledning av grunden till maskinen. – Vinden var i går morse samt i dag på morgonen SO och O, men hade i går f.m. vid 11-tiden gått över till NV.

23 augusti (1812-08-23)

Söndag. Återkom i förrgår från Hälsingborg, dit jag hade rest i tisdags e.m. för att se på grunden till den lilla maskinen därstädes. – Ingenting särskilt vid Gruvan. – Träffade överenskommelse med kolhuggarna att i stället för att låta dem driva stupningsorterna i No. 17 i viss ordning, skulle de för varje tur betala 4 Rdr till dem, som tagas ut och för arbetet 36 sk per famn, motsvarande 3 Rdr per tur, så att jag skulle kunna utvälja goda arbetare, och så att det övriga arbetet skulle bliva torrt. – Trots allt jag har sagt angående vikten av att få maskinen klar vid No. 17, har Nordblad ännu icke börjat att montera maskinen. Jag sade därför till Herr Kjellman, att jag nästa avlöningsdag om 14 dagar måste skicka 24 man till den gruvan, där arbetet måste sättas i gång med hästar, om maskinen icke är färdig då. De karlar, som driva våtorten, d.v.s. 4 sk per man och dag. – Under den här tiden har det varit växlande vindar, huvudsakligen S och V.

26 augusti (1812-08-26)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste i går för att se på grunden till maskinen. Jag fick även de tvärstycken till bultarna, som skola fästa de träramar, som lagts ut på grunden. Det är nu klart att börja mureriarbetet. – Vackert väder med huvudsakligen sydvästlig vind.

27 augusti (1812-08-27)

Uppmonteringen av uppfordringsmaskinen vid No. 17 går långsamt, jag sa till Nordblad, att jag bestämt mig för att den 7 september, d.v.s. om måndag 8 dagar, skicka dit så många gruvarbetare från No. 16, som jag har plats för, antingen maskinen då är färdig eller icke. I senare fallet måste de uppfordra kolet med hästar. – Det är alldeles lugnt, och av brist på vind är befolkningen mycket bekymrad över att den icke kan få sin säd mald.

30 augusti (1812-08-30)

Söndag. Ingenting nytt just nu.

2 september (1812-09-02)

Återkom från Hälsingborg. Ingenting nytt vid Gruvan. Det har blåst mycket hårt från nordväst hela dagen.

3 september (1812-09-03)

Vädret har varit mycket vackert hela dagen. Vind N eller NV.

4 september (1812-09-04)

I morse var det vackert väder med vind SV, som övergick till storm med regnbyar. – Ingenting nytt vid Gruvan.

11 september (1812-09-11)

Återkom från Hälsingborg, där jag varit för att de på arbetet med grunden till maskinen. Var även uppe i Timfors nära Markaryd för att visa Bruksägaren Thim, huru man sätter ihop en maskin för skärning av tobak. – Ingenting nytt vid Verket. – Herr Björnbeck och jag gingo för att se på den skada säden i närheten av den kolhög vid No. 16, som brinner. Vi funno, att ägaren borde få ersättning för 1/3 av säden på ett område 5 famnar runt om den brinnande högen. – Vackert väder under hela veckan. Ostliga vindar.

23 september (1812-09-23)

I dag var jag i Hälsingborg för att se, huru murningsarbetet fortskrider. – Vädret mycket blåsigt med vind NV. – I morse hölls vad man här kallar ”riddarsynerätt”, som är högsta instans för avgörande av frågor rörande egendomssyner. Mot dess domstol finnes ingen appell. Konungen kan ändra sitt domslut, men han kan icke ändra riddarsynerättens. Denna domstol består av en president, som på svenska kallas Justitiekansler, (överdomare), 4 lagmän, som stå över vanliga domare, samt 12 nämndemän.

24 september (1812-09-24)

 Den nordvästliga stormen är lika häftig som förut. En galeas hade vid Anholt slitit sina kablar och drev ned hit, där den lyckligtvis drev upp mellan 2 rev eller grund och kastade ankar. Det var en engelsman från Hull med 16 hästar ombord för privat ägare i Ryssland, som kom oskadd till Hälsingborg. 105 engelska transportfartyg med kavalleri ombord voro i samma konvoj.

26 september (1812-09-26)

I går och i dag var det mycket vackert väder. Vind i går svag NV, i dag bris SSV. I morse kl. 2 kantrade en fiskarebåt i en plötslig kastby med 6 man ombord, av vilka 5 drunknade. – I dag föll riddaresynerättens utslag under övliga formaliteter, d.v.s. presidenten och de 4 lagmännen sutto med hattarna på och i full uniform, under det att sekreteraren uppläste beslutet inför öppna dörrar. - Ingenting nytt vid Gruvan. Av brist på tegel kunna vi icke inmura ångpannan vid No. 17.

7 oktober (1812-10-07)

Under hela den gångna tiden har det icke hänt något särskilt vid Gruvan, men i lördags den 5 knäcktes lagertappen på ”bimmen” till 53 tums maskinen. – I slutet av september blåste det från V, SV och VNV, men nu är det vackert väder.

12 oktober(1812-10-12)

I dag var jag ute och stakade ut en plats, i närhetan av där vi borrade på denna sidan av Hjälmshult. Vi skall nu sänka 2 famnar och undersöka kolet. – Ingenting nytt vid Gruvan, men nu när uppfordringsmaskinen vid schakt No. 17 skulle vara färdig, saknas luftpumpskannorna med dithörande kannstänger, mässingsklaffar etc. och kunna icke återfinnas någonstans. – Vackert väder hela tiden med vind S.

13 oktober (1812-10-13)

I dag var jag i sällskap med Kapten Gegerfält ombord på den svenska kanonbriggen ”Vänta litet”, Kapten Dryer, ligger här ute mittsjöss för motvind sedan 10 dagar. Den är destinerad till Landskrona för att konvojera en handelsflotta genom Sundet.

14 oktober (1812-10-14)

I dag har jag varit i Hjälmshult och Hälsingborg. Finner vid hemkomsten, att de varit tvungna att byta ut pumpkannan och bottenventilen vid 53 tums maskinen. Det orsakade 8 timmars uppehåll i stupningen i No. 17. Detta borde ha gjorts i söndags, eftersom Sjöberg talade om för mig i lördags, att pumpkannan var dålig.

26 oktober (1812-10-26)

Återkom från Hälsingborg, där jag har vistats hela förra veckan så när som på en dag och bevistat Ägarnas sammanträde. Bland annat bestämdes, att kamreraren (förste bokhållaren), kassören, materialbokhållaren och Nordblad samt löjtnanten, som är chef för ryssarna, skola avflytta nästkommande Påsk. – Vädret har varit vått och otrevligt med sydliga vindar.

7 november (1812-11-07)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit hela denna tid, med undantag av en dag eller två, för att inspektera maskinen i kupolugnshuset därstädes. – Vackert väder och de 3 eller 4 sista dagarna nordlig vind.

8 november (1812-11-08)

Söndag. Fingo uppfordringsmaskinen vid No. 17 färdig så i morgon uppfordra vi kol. – Vind No.

24 november (1812-11-24)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit för att sätta ihop maskinen. – Ingenting nytt vid Gruvan. – Baron Luxheimer, tidigare en av cheferna för tyrolarna, var ute hos mig och såg på gruvorna.

5 december (1812-12-05)

Återkom från Hälsingborg. – I dag kom order hit angående uttagning till vapentjänst av alla män i åldern 20 till 25 år. – De 3 sista dagarna har det varit sträng kyla med lite snö. Vind No.

25 december (1812-12-25)

Under den gångna tiden har kylan fortsatt, men det har icke varit så kallt som förut. Jag har hela tiden varit sysselsatt med uppfordringsmaskinen. Kolvstången till 53 tums maskinen är sönder, och i morse visade det sig, att även cylinderbotten är knäckt. Emedan ingenting annat kan göras, skola karlarna påla på västra sidan av bryggan vid hamnen, såsom beslutades år 1809. Cylinderbotten har skickats in till staden för att få en ny gjuten.

27 december (1812-12-27)

I dag reste jag åter till staden. Vädret var mycket kallt och vackert. Två handelsfartyg, som efter allt att döma äro norrmän, ligga fast i isen här utanför.

30 december (1812-12-30)

I natt började det blåsa upp friskt från norr och väster. Vinden, som ökade till svår storm eller snarare till orkan förorsakade mycken skada, bröt upp isen etc. och tog med sig allting. Bryggan här i Höganäs fördes så gott som helt och hållet in mot land. Vattnet steg så högt, att det stod två fot högt i Fru Lundstedts källare.

1813

9 januari (1813-01-09)

Reste i dag åter in till staden, emedan de hava gjort röret för långt på den nya cylinderbotten. – Ganska vackert väder och lätt frost.

31 januari (1813-01-31)

Starkt snöfall hela natten och i dag på f.m.

2 februari (1813-02-02)

Återkom från staden. Den lilla ångmaskinen för borrning och svarvning av gjutjärn har varit i gång hela förra veckan, men blåsbälgarna till kupolugnen äro ännu icke färdiga. – Den 30 januari dödades i schaktet en präktig ung man, No. 43 Nyman, av ett kolstycke, som föll från en korg, och träffade honom i huvudet.

5 februari (1813-02-05)

I morse milt väder med litet regn. I går även milt, men dagen förut mycket kallt. Vind VSV. Hela förra månaden var vinden huvudsakligen NO och SO.

26 februari (1813-02-26)

Återkom från Hälsingborg efter att ha fått maskinen fullt färdig. Kupolugnen i gång två dagar, men järnet var icke tillräckligt lättflutet. Första dagen knäcktes bygeln, som driver bälgarna, varför järnet gick ned, innan de hade börjat blåsa. Den andra dagen var järnet smält, men icke tillräckligt lättflytande, emedan koksen bestod av för små bitar. De kan inte göra koks hemma, förrän jag är där själv. Det är så länge sedan de lärde sig, att de hava glömt bort det. – Ingenting särskilt nytt vid Gruvan. – De politiska nyheterna äro, att ryssarna äro i Berlin och väntas snart vara i Hamburg. Detta skiljer sig mycket från vad fienderna till freden i Europa och världen förutsade, nämligen att det franska vinterkvarteret skulle bliva i S:t Petersburg, sedan Moskva besegrats. – Vädret har under den här tiden varit ombytlig, men mest regnigt med vind SO och SV, i dag VNV.

28 februari (1813-02-28)

Söndag. Vind NV med frost.

3 mars (1813-03-03)

I morse kom en skuta, som vi befraktat för Anholt, från Hälsingborg och avseglade till Lerhamn, varifrån den skall segla vidare i morgon, om vinden är lämplig. – Regn hela dagen. I går fingo vi 2 skutor lastade med kol från den provisoriska bryggan med tillhjälp av små vagnar, som gå fram under den stora vagnbryggan. – Lätt regn hela dagen. Vind SV och S. – Vi började brygga i bryggeriet.

5 mars (1813-03-05)

Ingenting särskilt de 3 sista dagarna. Det har blåst friskt från VSV och NV. – Skutan har icke kommit längre än till Lerhamn. – Milt väder.

7 mars (1813-03-07)

Söndag. På f.m. var det vackert väder med nordvästlig vind, men vid ½5-tiden kom en snöby, som efterföljdes av storm och regn. Vind S till V.

8 mars (1813-03-08)

I morse visade det sig, att en bark från Trondheim på resa från Liverpool till Köpenhamn med salt hade strandat här. Den hade gått på grund i går kväll kl. 7, och kaptenen jämte 4 man kommo i land på en flotte, gjord av sparrar (sjön hade spolat bort deras båt under natten). De voro alldeles stelfrusna, men lyckligtvis blevo alla räddade. Det har blåst full storm hela natten och i dag till vid 4-tiden på e.m., då det blev något lugnare. Vinden har kastat från V och NV till N.

10 mars (1813-03-10)

I går var det vackert väder och kyligt, men i kväll är det verkligen mycket kallt. – Jag gav än en gång order om att sätta i gång den lilla ångpannan vid 45 tums maskinen, så att jag kan få fördämningen runt schaktet där klar och börja avsänka. – Vind NNO.

11 mars (1813-03-11)

I natt har det frusit hårdare än tidigare i vinter. Vind ONO. Isen på kanalen var i morse nära 3 tum tjock, och det är fortfarande lika kallt.

14 mars (1813-03-14)

Söndag. Erfar i dag i Hälsingborg, att de krigsfartyg som passerade söderut i förrgår voro: Amiral Morris flaggskepp "Vigo” 74 kanoner, ”Zealous” 74 kanoner, ”Alexander” 74 kanoner och 5 briggar. – De 3 sista dagarna har vinden varit ONO, men är i dag SV. Krigsfartygen ligga utanför Landskrona och förmodas invänta order, var de svenska trupperna skola inskeppas för expeditionen.

15 mars (1813-03-15)

I dag hölls auktion på den ved, som hade kommit från Göteborg förra året eller hösten 1811. Den såldes mycket billigt eller till ca 3 Rdr 28 sk Banco per famn. – Mycket kallt i dag. Vind S och SV. – Karlarna förhindrade att arbeta i alla gruvorna, emedan maskinen vid No. 9 står stilla. De hava antingen förlorat en bottenventil eller brutit av ventilstången och satt ned en ny ventil ovanför, men detta har ingen effekt, ty den var icke packad med hampa som en pumpkanna, vilket den borde hava varit.

16 mars (1813-03-16)

I dag kom det några regndroppar. Vädret är milt och vind SV och V. – Allt arbete vid Gruvan ligger fortfarande nere.

26 mars (1813-03-26)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit dels för egen räkning och dels för maskinens eller snarare kupolugnens skull. – Vinden har hela tiden varit S och SO och vädret mycket vackert. – Hela Gruvan står fortfarande stilla med anledning av 53 tums maskinen, där de nu åter sätta ned pumprören. – Nyheterna bekräfta, att ryssarna äro i Hamburg, där de under stora glädjeyttringar blivit mottagna av innevånarna.

28 mars (1813-03-28)

Söndag. I dag har vinden varit västlig till i kväll, då den blev SV. Det regnade hela e.m.

1 april (1813-04-01)

I dag slutade Kamrer Westermark, Kassör Hammarström samt Nordblad sina befattningar, och Herr Dreilick började sin plats. Mycket vackert väder med vind S.

2 april (1813-04-02)

I dag gingo alla karlarna ned i No. 17. En del av dem voro nere i går. – Vackert väder med SV vind. I natt hade jag en släng av frossa.

16 april (1813-04-16)

Under hela den här tiden har det icke hänt något särskilt med undantag av att för 3 dagar sedan inställdes arbetet i stenorten i NO. 9 , som går mot schakt No. 17, emedan de på 33 famnar 4 fot från schaktet hava träffat på underleran, varför kolet där måste stupa mycket mera än vanligt. – Vädret har hela tiden varit vackert med litet frost om nätterna. Vinden har växlat VNV till SO. I dag regn och blåst från VSV. – Som det i dag är Långfredag, har inget arbete utförts.

17 april (1813-04-17)

I morse blåste det friskt från VSV med regn, och detta väder fortsatte hela dagen. I kväll kl. 10 är det storm, och vinden slog om till NV. Ingenting nytt vid Gruvan.

23 april (1813-04-23)

I morse var det is på det vatten, som hade stått ute under natten vid sidan av kanalen, och den var ¾ tum tjock, men i kväll är det milt och vackert.

28 april (1813-04-28)

I går vid mörkrets inbrott ankrade följande fartyg upp här utanför: Amiral Morris flaggskepp ”Vigo”, ”Zealous”, Kapten Thos . Boys, jämte en kanonbrigg och en liten svensk konvoj under fregatten ”Chapman” 44 kanoner samt en kutter. Jag var i dag ombord på ”Zealous” för att hälsa på mina gamla vänner. – Vinden är nordlig, men den sydliga strömmen sätter så hårt, att fartygen icke kunna hålla upp emot den.

2 maj (1813-05-02)

Söndag. Ingenting särskilt. Vackert väder, men kallt om nätterna.

6 maj (1813-05-06)

I dag hölls auktion på riggen etc. tillhörande den norska barken, som strandade här för någon tid sedan. – I går kväll kom Kronprinsen till Hälsingborg på sin resa till Kristianstad, dit han fortsatte vid 10-tiden. – Ingenting nytt vid Gruvan. Vackert väder med växlande men mest ostliga vindar.

7 maj (1813-05-07)

I dag eller snarare i natt kommo 4 däckade kanonbåtar in i hamnen för att invänta en transportflotta från Göteborg med trupper.

12 maj (1813-05-12)

I natt har det frusit så hårt, att det var is på vattnet. Vinden dessa dagar O, NO och SO. Stort behov av regn. I kväll kl. 10 sydlig storm med regn.

24 maj (1813-05-24)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest den 18 för att sätta i gång kupolugnen, men de kunde icke använda den den 19. Då vi den 20 började blåsa med bälgarna, befunnos de hava torkat ihop så mycket, att de icke lämnade något bläster, och det finnes ingen, som kan laga dem, varför vi måste skicka efter en bälgmakare från Småland. Jag har alltid ansett att dessa breda bälgar dumt konstruerade, huru mycket de än berömmas, men de som göra detta hava icke sett några bra cylindriska bälgar. Det högsta vi kunde få upp kvicksilvret i tryckmätaren var 5/8”, och det var sällan så högt. – I går började vädret bliva mycket ostadigt med åska och regn, men dessförinnan har det varit vackert med vanligen sydliga vindar. Börja tillverka en tublängd för schakt Littr. D och 45 tums maskinen.

26 maj (1813-05-26)

I natt och i dag kraftig, sydvästlig storm med regn. – ”Zealous” 74 kanoner kom söderifrån i går och ligger nu och rider i sjön med 3 kabellängder ute.

31 maj (1813-05-31)

I dag åt jag middag ombord på ”Zealous” i sällskap med Kapten Boys. – Mycket vackert väder de 3 sista dagarna med växlande vindar.

1 juni (1813-06-01)

”Ulysses” ankom i dag.

2 juni (1813-06-02)

Ingenting nytt. Vackert väder. Åt middag i officersmässen ombord på ”Zealous”. Kaptenerna Boys och Brown kommo han till mig, och vi gjorde en rundpromenad. – Lugnt.

3 juni (1813-06-03)

Åt middag i sällskap med Kaptenerna Boys och Brown ombord på ”Ulysses”. Just som vi vid 5-tiden voro färdiga med middagen, kommo följande krigsskepp söderifrån: Amiral Morris flaggskepp ”Vigo” 74 kanoner, ”Warrior” 74 kanoner, ”Princess Caroline” 74 kanoner, ”Etna” och ”Devastation Bombs”, och en signal hissades, att både ”Zealous” och ”Ulysses” omedelbart skulle lätta ankar, varför jag måste gå i en gigg, som förde mig i land (inga kustbåtar voro i sikte), och detta innan vi fingo veta anledningen till denna plötsliga manöver. Endast 5 minuter innan hade vakthavande officeren kommit ned i kajutan och meddelat, att alla krigsfartygen uppe i Sundet voro på väg med kurs norrut. Just som jag hade kommit i land och ”Zealous” och ”Ulysses” hissat segel, kastade vinden på ett ögonblick om från S till N, varför alla skeppen åter måste gå till ankars.

4 juni (1813-06-04)

I natt hård, storm NV, som varade ända till kl. ½2 i dag, då det plötsligt blev vackert väder och skeppen hissade sina bramsegel. Mellan kl. 7 och 8 på kvällen blåste bris NO upp, och alla skeppen styrde norrut.

12 juni (1813-06-12)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit på min resa till och från Mörarp, där det gällde ett rättsförhör av Nils Anderson, som i sitt hem hade mottagit stulet gods etc. – Vädret vackert och varmt, vind NV. – Ingenting nytt.

13 juni (1813-06-13)

Söndag. Vackert väder på f.m. På e.m. blåste det friskt från VNV med en hel del regn. – De sju däckade kanonbåtarna under befäl av Kaptenerna Ögonlod och Gegerfelt ligga i vår hamn.

14 juni (1813-06-14)

Ingenting särskilt. Frisk vind från VNV till VSV.

20 juni (1813-06-20)

Söndag. Ingenting nytt under de 6 gångna dagarna. Vädret har varit vackert med lagom mängd regn, varför det ser lovande ut för en stor höskörd, allt står vackert. Växlande vindar. – I dag fingo vi meddelande, att trafiken över Sundet stoppats genom order från regeringen, och befälhavarna på alla krigsskepp och kanonbåtar hava fått order att förhindra all förbindelse med Danmark. Detta synes så mycket mera egendomligt, som det endast för några dagar sedan ingick underrättelse från huvudkvarteret på Kontinenten, att vapenvila inträtt mellan fransmän, ryssar och preussare den 4 juni under 6 veckor och att en kongress är utsatt att hållas i Prag.

23 juni (1813-06-23)

I går försökte de att få upp bottenventilen vid 53 tums maskinen, men den sitter mycket hårt fast genom att pumpstängerna föllo ned på den, när de tappade pumpkannan. Denna byttes ut, men kunde icke sättas i gång.

18 juli (1813-07-18)

I morse ankrade H.M.S. ”Orion”, Sir A. Dickson, upp här utanför, och jag gick ombord. Även briggen ”Reynard”, Sir J. Sinclair, ankom hit.

19 juli (1813-07-19)

Började sänka vidare i gamla maskingruvan eller Littr. D, sedan vi satt en trumma för att hålla tillbaka dagvattnet, som kommer att pumpas upp med 11 tums pumpsatsen, och 14 tums satsen kommer att föras ned till botten i No. 9. – I förrgår gick ett förskräckligt åskväder över Ryd och åtföljdes av så kraftiga byar, att ett träd revs upp. Nedfallna hagel voro 3½ eng. tum i omkrets enligt mätningar av Häradshövding Örn och mig.

28 juli (1813-07-28)

I morse avreste Hans Excellens med familj till Marsvinsholm efter att hava varit i Hälsingborg sedan den 9. - Vädret har varit mycket ostadigt med mycket åska och regn, som skadat höskörden. Det har icke förekommit en så stor höskörd, sedan jag kom till denna del av världen.

1 augusti (1813-08-01)

Söndag. I dag och i går har det varit mycket vackert väder. Jag tillbringade dagen ombord på ”Orion” 74 kanoner, Sir Archibald C. Dickson, och år middag där. Kanonbåtarna fingo i går order att avsegla härifrån till Hälsingborg. – Det har varit en skärmytsling mellan 4 danska kanonbåtar och en svensk brigg utanför Bornholm, men ännu har inget krig förklarats.

9 augusti (1813-08-09)

Återkom i dag från Hälsingborg, där jag har varit med anledning av bälgarna i gjuteriet. Under de gångna 9 dagarna har det varit mycket vackert väder med växlande vindar. Utanför Hälsingborg hava de börjat skära rågen.

10 augusti (1813-08-10)

Mycket vackert väder med västlig vind. – Åt i dag middag tillsammans med Sir Archibald Dickson ombord på ”Orion”, och i denna deltogo även Kaptenerna Chatham och Grouby, den förre på ”Hamadryad” och den senare på ”Calypso”. – Ingenting nytt vid Gruvan.

12 augusti (1813-08-12)

Vackert väder. Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest i går i sällskap med Kapten Chatham, befälhavare på H.M.S. ”Hamadryad”. – Ingenting nytt.

18 augusti (1813-08-18)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit sedan den 14 på kvällen. I dag såldes på auktion den råg och det korn, som de 4 små uppbringade danska skutorna hade ombord. – I går och i dag har det blåst frisk västlig vind.

19 augusti (1813-08-19)

Det blåser fortfarande mycket hårt från samma väderstreck. – Krigsskeppen togo ned seglen och firade bramstängerna. Schaktsänkarna i maskingruvan Littr. D hava kommit igenom det hårda berg, som var i detta schakt, men icke i något av de andra. Det är en stor, lös sten, vars storlek jag icke kan fastställa, emedan den sträcker sig tvärs över schaktet och ligger i den del, där de nu avsänka och som är en ny formation, under det att hårdberget utgöres av omvandlade bergarter eller snarare fragment härav, omgivna av den ovannämnda nya formationen. Detta berg innehåller en hel del ”Bly Glans leadglance”.

9 september (1813-09-09)

I kväll kom jag i land från H.M.S. ”Hamadryd”, Kapten Edward Chatham, där jag varit ombord sedan den 28 augusti, då vi avseglade till Göteborg. Jag var i Göteborg 3 dagar. Jag har haft en mycket angenäm resa, oaktat vi under 3 dagar hade mycket blåsigt väder och motvind, som tvingade oss att falla undan mot Vinga sund, sedan vi varit ute en hel dag och en natt. – Ingenting nytt vid Gruvan.

18 september (1813-09-18)

H.M.S. ”Orion” och ”Hamadryad” samt briggarna "Calypso" och Reynard" avseglade i dag till Väderön. – Sir Archibald var rädd för att ligga här utanför under höstdagjämningen.

27 september (1813-09-27)

Återkom från staden, där jag vistats 5 dagar i gjuteriets angelägenheter. – Ingenting nytt. Vackert väder, vind NV.

5 oktober (1813-10-05)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest för några beställningar till ångkvarnen samt till cylinderbälgarna. – Kl. 8 i kväll kom en transport hit med 2 st. 6-punds- och 2 st. 3-pundskanoner jämte ammunitionsvagnar, och jag fick order att taga hand om dem och lämnade mitt kvitto på dem. Kanonerna äro av järn och förefalla vara mycket dåliga. Jag placerade dem nere vid stranden och ställde ut pionjärer som vakt. – Vackert väder, vind No.

6 oktober (1813-10-06)

I morse kl. 3 kom en korpral vid vakten och meddelade mig, att några danska båtar lågo i hamnen och att den där liggande kanonbåten hade skjutit 4 skott innan korpralen gick, att skott medan han var på väg och det sjätte skottet, just som han gick upp för trappan hemma hos mig. Jag sade till honom att gå till baka och att jag skulle skaffa folk, om jag hörde flera skott, men icke förr, emedan karlarna, som hade arbetat strängt hela dagen, icke borde störas. Jag förutsatte nämligen, att det endast var små piratbåtar, som kanonbåten lätt kunde taga hand om. Piraterna hade föregående natt stulit båtarna från en galeas mitt under näsan på 4 kanonbåtar i Hälsingborg, och nu försökte de göra samma sak här, där det endast låg en kanonbåt, men Löjtnant Petush, som förde befälet, var mera vaksam än Kapten Nordlin, som var befälhavare i Hälsingborg.  – Jag hörde inga fler skott och fick snart rapport, att de hade givit sig av, då det fjärde skottet hade avfyrats emot dem, att det var 4 mindre och 2 större båtar, att de hade skjutit 3 skott med en 3-punds kanon mot kanonbåten och även några mindre skott. Kanonbåten avfyrade en 24-punds kanon laddad med kula och en annan med kula och skrot, och man tror, att kulan med skrot träffade. – I morse samlade jag folket i Höganäs, och de satte villigt i gång med att göra batteriet på norra sidan om Bottenhögen i ordning, och jag fick 2 st. 6-punds kanoner placerade där, laddade och färdiga. – I dag på f.m. var det en häftig kanonad mellan danskarna och våra kanonbåtar, som fortsatte nästan hela dagen. Ca 15 fartyg deltogo på var sida, men slutligen sägas danskarna hava blivit bortdrivna mot sin kust eller på grund. Briggen ”Reynard” kom i sikte, och det ser ut, som den i kväll skulle gå till ankars här utanför, varöver vi äro mycket glada. – Mycket vackert väder med lätt bris hela dagen.

7 oktober (1813-10-07)

I dag passerade en konvoj på ca 140 fartyg här förbi och styrde ut i Kattegatt under en frisk OSO bris. Från slottet vid Helsingör avfyrades endast några få skott och en granat, men utan att förorsaka någon skada. Till konvojen hörde 5 däckade kanonbåtar och en fregatt. De 2 krigsskeppen lämnade konvojen i höjd med slotten Kronoborg. – Kl. 4 i morse fick jag ett brev från Generalmajor von Platen med generalorder angående försvaret av kusten och med order till mig att försvara Höganäs med pionjärerna och de kanoner, som jag redan har mottagit, samt att reparera batterierna, vilket – som ovan nämnts – redan är gjort. I kväll ligga 5 däckade kanonbåtar i hamnen, och ca 6 eng. mil längre söderut ligger en kanonbåt och fregatten ”Orädd”.

8 oktober (1813-10-08)

Ingenting nytt. Det har regnat hela dagen med svag vind och dimma till kl. 8 i kväll, då vinden plötsligt slog om till NNV och ökade till kuling. – Alla kanonbåtarna ligga kvar sedan i går, och den, som låg här utanför, kom in i hamnen i kväll.

12 oktober (1813-10-12)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest för att tala med General vom Platen angående manskap till de kanoner, som vi hava här. Han sade sig skola komma hit som i morgon för att se, vad som skall göras. – I går regnade det mycket. Vind NO.

13 oktober (1813-10-13)

I dag var General von Platen här och åt middag hos mig. Han önskade, att jag skulle taga så många jag behövde till kanonerna av de pionjärer, som jag i söndags hade börjat öva att sköta batteriet, och giva dem samma betalning som soldaterna i aktiv tjänst hade, nämligen 10 sk banko per dag, varvid de själva skulle hålla sig med kost. – I morse var det vackert, men kl. 12 började det blåsa och regna mycket kraftigt, och detta väder fortsatte hela e.m. Vind SV eller SSV.

14 oktober (1813-10-14)

I dag har det blåst VSV storm hela dagen, men som vattnet är mycket högt, synes det mig, att vinden till sjöss är N till V. – Enligt order lät jag bemanna kanonerna.

15 oktober (1813-10-15)

I dag regnade och blåste det hela dagen lika kraftigt som förut. Vind Från SV till NV. – Ingenting nytt.

16 oktober (1813-10-16)

I dag på f.m. avreste jag till Hälsingborg för att se, huru långt de hava kommit med bälgarna till kupolugnen.

18 oktober (1813-10-18)

Återkom från Hälsingborg och fann, att enligt det meddelande, jag fått från General von Platen, en underofficer med 24 man och 4 korpraler hade kommit hit den 16 från Hallands första Infanteribataljon för att tjänstgöra vid kanonerna.

25 oktober (1813-10-25)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit för att träffa Hans Excellens Greve Erik Ruuth och rådgöra angående Gruvan. Herr Carl Bagge skulle även hava varit där den 23, men han kom icke. – I morse var det nordlig vind, som stod hela dagen. I går kom konvojen från Göteborg, och kanonbåtarna följde den, varför jag var tvungen att komma hem för att vara tillstädes vid kusten och hamnen. – Kupolugnen kom i gång och synes gå mycket bra. Det är andra dagen, vi hava smält järn i densamma. De 7 sista dagarna hava arbetarna icke kunna arbeta i No. 17, emedan ventilstången knäcktes och bottenventilen klämdes fast så hårt, att den icke kunde tagas loss.

26 oktober (1813-10-26)

Vackert väder hela dagen, men kallt och mycket tjock is på vattnet trots solskenet. Vind ONO. – Det är fortfarande icke läns. – Provsköt i dag de stora kanonerna, en kanon skjuter anmärkningsvärt rakt och långt.

28 oktober (1813-10-28)

I dag och i går ingenting nytt med undantag av att vattnet i dag på e.m. var borta från plattformen i No. 17. – Det blåser en kall sydvästlig vind. I går lekte pojkar på isen i kanalen, och isen bär dem.

29 oktober (1813-10-29)

I går kväll strax före kl. 8 slogs alarm, emedan några raketer eller ljus syntes liksom över Lerberget eller Svinebäck. Från mitt fönster föreföll det vara mellan Lerberget och sistnämnda plats (Svinebäck). Det var 3 lanternor i en triangel. En patrull på 8 man skickades ut, men den återkom utan att hava sett någonting.

30 oktober (1813-10-30)

I kväll kommo 3 däckade kanonbåtar in i hamnen för att skydda ett fartyg, som skall lasta kol för Staten, och flera andra mindre fartyg skola begagna sig av detta tillfälle att få gå i konvoj till Landskrona.

5 november (1813-11-05)

Återkom från Hälsingborg, där jag varit en vecka för att sätta i gång kupolugnen, som nu går mycket bra, och man förefaller att vara mycket nöjd med densamma, men det fattas ännu några mindre anordningar för att underlätta tappningen. En dag smälte vi på mycket kort tid, d.v.s. på ca 3 timmar 4 skeppund järn och en annan dag 5 skeppund på 4 timmar. – Ingenting särskilt hemma, men de hava ännu icke fått upp bottenventilen i 17 tums pumpsatsen.

7 november (1813-11-07)

Söndag. Vackert väder, men kallt. Vind för det mesta S och V.

8 november (1813-11-08)

Hård vind hela dagen SV, vackert väder. – Karlarna hava gått ned i No. 17, men icke i stupningsorterna.

10 november (1813-11-10)

I natt regnade det mycket. Vind SV.

27 november (1813-11-27)

Återkom från Hälsingborg. Det är ännu icke läns, emedan de ännu icke hava fått upp bottenventilen. Kanonbåtarna avseglade i morse med konvojen, ca 200 fartyg, som hade kommit norrifrån, och som jag stod högst uppe på en av höjderna invid Hälsingborg, kunde jag se, att konvojen möttes av danska kanonbåtar. Flera skott avfyrades, i synnerhet av danskarna, men dessa höllo sig på så långt avstånd, att inget av skotten nådde fram. Den svenska fregatten ”Eurydice” och en svensk, däckad kanonbåt sköto flera skott, som träffade de danska kanonbåtarna. Inget av de danska skotten kommo inom en och en halv kabellängd från de svenska fartygen. Jag stod så till, att jag tydligt kunde se varje kula när den träffade vattnet. Jag har alltid märkt, att de svenska skotten, av samma kaliber som de danska, gå längre än danskarnas, men jag kan icke säga, om de senares krut är sämre eller om det är större spelrum i deras kanonrör. – Vackert väder, men kallt. Vind No. – Mottog i dag order från General Toll, att pionjärerna skulle mönstras den 1 december och få kläder av Staten.

28 november (1813-11-28)

Söndag. I dag kommo Landshövdingen och Överkommendanten över kustbevakningen vid Sundet, Överstelöjtnant Virsén, hit för att inspektera förhållandena vid hamnen. – Kl. 7 siktade vaktposten ett ljus i västlig riktning. Det såg ut, som om en lanterna höjdes och sänktes för att signalera, men då jag kom dit, syntes ingenting. Kl. 11 trodde vakten sig höra, att någon rodde i en båt, men oaktat det var klart väder, kunde de icke se någonting. – Kallade upp pionjärerna och meddelade dem innehållet i den order, jag mottagit, nämligen att de skulle mönstras den 1 december, varefter 24 man skulle kommenderas till Viken och 24 till Hälsingborg. De övriga skulle stanna i Höganäs. Mycket vackert, men stark kyla och för det mesta lugnt. -–53 tums maskinen är fortfarande icke i ordning tack vare bottenventilen.

1 december (1813-12-01)

I dag har Major Nauckhoff, Chef för Hallands Bataljon, här och mönstrade pionjärerna, 83 till antalet. De 24, som skola tjänstgöra i Viken, marscherade dit. – Vädret lugnt och kallt.

2 december (1813-12-02)

I dag skickades 24 man under Fältväbel Betzel till Hälsingborg, där de skola avlämnas till kommendanten, Major Geijer. De skola även taga ut kläder etc. för dem, som stanna kvar här, om persedlarna anlänt. – Fortfarande mycket kallt. – Nutts skuta ankom hit i e.m. från Anholt.- - Vind NO.

3 december (1813-12-03)

I natt hård vind SO och OSO. Milt med snö, och snöblandat regn till kl. 12.

4 december (1813-12-04)

I dag är det vackert, milt väder och vägarna äro så smutsiga, att man icke kan gå på dem. Lätt, sydostlig bris. – Flera skepp passerade norrut mot Kattegatt. Alla voro beväpnade, 3 av dem fullriggade, men huruvida 2 voro briggar eller icke, kan jag icke säga. – 45 tums maskinen gjorde i dag några få slag, men karlarna hava icke omtalat för mig förrän nu, att de hava tappat en hammare i pumprören, och trycket i ångpannorna är så lågt, att vi icke kunna göra någonting förrän i morgon vid dagsljus.

5 december (1813-12-05)

Söndag. I dag kom 45 tums maskinen åter i gång.

6 december (1813-12-06)

I morse var pumpkannan vid 45 tums maskinen i olag, vilket föranledde mig att misstänka, att den icke arbetade i vandringstycket, och en mätning visade, att det förhöll sig så, oaktat jag hade anmodat karlarna att hålla ett öga på och mäta upp pumpstängernas längd. Jag gav nu order att göra pumpstängerna 10 fot längre för att se, om pumpkannan ville gå ned i vandringsstycket. Nu kl. 9 har jag fått besked om att pumpkannans bygel är sönder, varför det icke är något annat att göra än att antingen sätta ned en annan pumpkanna ovanför eller också draga upp pumprören med tillhjälp av 53 tums maskinen.

10 december (1813-12-10)

I natt kl. 12 passerade en dansk kapare söderut, men icke inom skjuthåll för batteriet. – Vackert, kyligt väder, svag vind.

11 december (1813-12-11)

En kvart före kl. 4 i morse siktades enligt vakten åter ett fartyg i närheten av hamnen, men då jag efter några minuter kom ut, var den långt borta och kunde knappast siktas vid horisonten, oaktat det var klart månsken. – I dag samma väder som i går. – Båda maskinerna äro i gång i dag. – Kl. 9 hördes 2 kanonskott, antagligen från Viken.

12 december (1813-12-12)

I morse milt väder och sydvästlig vind. Ingenting särskilt varken vid Gruvan eller vid hamnen. Kl. ½2 f.m. siktades ett fartyg långt ute till havs och utom skjuthåll, som jag förmodade vara en dansk kapare. Strax före kl. 1 e.m. siktades åter samma fartyg uppe emot danska landet. Ett skott avfyrades från Nakkehoved eller förmodligen längre norrut att döma av knallen för att få reda på vad det var för ett fartyg.

13 december (1813-12-13)

Det har varit vackert väder i natt. – Vid 9-tiden syntes upprepade blixtrar från kanonskott över Viken. Jag lät då slå larm genom att avfyra en 9 punds- eller 6 tums kanon för att se, huru snart folket var färdigt, och Hallands bataljons infanteri var mycket snabbt, ty på ett par minuter voro de och några av vårt folk framme vid batteriet. – Mycket mulet väder med regn delvis under dagen. – Hans Excellens Greve E. Ruuth skriver från Ystad, att de allierade hava gjort Danmark förslag till fred, att Sverige omedelbart skall få provinsen Trondheim och senare vid en allmän fred hela Norge.

14 december (1813-12-14)

I dag ruskigt väder med regn och snö. Vinden till en början SSV, som gick över till NNV, och kl. ½10 på kvällen blåste full orkan, varigenom snön och det snöblandade regnat piskade hårt. Ingenting nytt med undantag av ett brev från Major Nauckhoff med anmodan att skicka bud in till Hälsingborg efter skjortor, strumpor och skor till de pionjärer, som göra tjänst här.

15 december (1813-12-15)

I morse mycket vackert väder med lätt frost och vind SO, men kl. 9 f.m. började det snöa, och vinden blev O eller ONO, mycket svag bris. I kväll som förut under dagen.

16 december (1813-12-16)

Fortfarande samma väder med snö till kl. 12.

17 december (1813-12-17)

Milt väder med lätt vind SO. Ingenting nytt.

19 december (1813-12-19)

Söndag. Vi kunna icke få upp pumpkannan i 14 tums pumpen. 53 tums maskinen stod hela dagen i går, då vi bytte ut bottenventilen, som sitter i övre ändan av vandringsstycket. – Vädret milt och dimmigt.

20 december (1813-12-20)

I kväll syntes ett ljus VSV från batteriet vid Bottenhögen, utan tvivel en lanterna, men icke inom skotthåll. Under en kvarts timmes tid såg det ut, som om fartyget styrde in mot danska landet. En del skottlossning hördes i Sundet både på för och eftermiddagen, men jag känner icke till anledningen. .- Nästan lugnt, dimmigt.

24 december(1813-12-24)

Fortfarande tungt och dimmigt väder. Det var klart en stund vid middagstiden, då en skuta, utan tvivel en ”Nordbåt” eller jakt, styrde söderut. Det var svag vind, då en dansk kapare siktades utanför danska kusten. Nordbåten gick över stag och styrde mot Kullen eller Mölle, och kaparen satte kurs västerut. Det blev åter dimma, och vakten förlorade sikte på båtarna. – Vädret är milt och varmt.

25 december (1813-12-25)

Ingenting nytt. Samma väder som förut. Vi kunna fortfarande icke få upp bottenventilen eller snarare pumpkannan vid 45 tums maskinen. Det är mest troligt, att vi måste draga upp pumprören.

26 december (1813-12-26)

Ingenting nytt. Åt i dag middag hos Kjellmans tillsammans med Major Nauckhoff, Kapten Silfversparre, Löjtanten Baron Rudbeck och ett stort sällskap andra. – Vädret fortfarande milt.

31 december (1813-12-31)

När vi i dag hade satt i gång 45 tums maskinen och vi hade något mer än 2 famnar vatten kvar på plattformen i No. 17, brast pumpkannstången i 18 tums pumpsatsen, varför pumpkannan stannade kvar, och vi kunna icke få upp den. Vi hade fått upp den så långt, att det endast återstod 4 pumprör, men då gick luftkroken sönder tack vare ojämnheten på insidan av pumprören, och pumpkanna föll åter ned, varför det nu icke är något annat att göra än att taga risken och draga upp pumprören, hända vad som hända vill. Samma väder som förut. Ingenting nytt med undantag av en hel del skottlossning på danska kusten, och vid 7-tiden syntes ett ljus till sjöss NNV från batteriet. – Vädret fortfarande milt de 4 sista dagarna. Vind V och VNV.

1814

2 januari (1814-01-02)

Söndag. Som det i går var helgdag, har inget arbete utförts. Vind NV, lätt frost. – En skuta med Herr Nutt ombord ankom från Anholt. Draga i dag upp pumprören.

3 januari (1814-01-03)

I dag lyckades vi få upp pumpkannan och bottenventilen i 17 tums pumpsatsen vid 53 tums maskinen, sedan pumprören tagits bort ned till vattnet, där de sedan äro jämnare och fria från ”vårtor”, varför vi med en pumpstång, stödd mot överdelen av uttagsluckan för pumpkannan, lossade pumprörens bärbjälkar utan att skada pumprörsflänsarna.

4 januari (1814-01-04)

Ganska sträng kyla i dag. Göra block etc. klara för att lyfta upp pumprören. – Kl. 12 i natt voro 2 danska kaparefartyg utanför hamnen, men ett skott från 3-pundskanonen förmådde dem att lägga bi, och de skilde sig omedelbart åt, då 2 skott från en 6-punds (eller snarare 9 punds enligt engelsk kaliber) kanon avsköts mot dem. Jag kan dock icke säga, om något av skotten träffade. – Fin ostlig bris. – Mr. och Mrs. Rd- Jones ankommo hit från Göteborg.

5 januari (1814-01-05)

Vi äro fortfarande sysselsatta med att göra i ordning tackel och tåg för att draga upp 17 tums pumpsatsen, men vi kunna icke utföra detta, ty den stränga kylan gör, att linor och järn icke skulle hålla. – Vind O och ONO.

6 januari (1814-01-06)

I natt kl. ½3 var en brigg ganska nära inne mot hamninloppet. Då jag avsköt en kanon, visade briggen ingen signal, men då jag sände ett skott rakt emot den, styrde den rätt ut till sjöss, och som det blåste fin ostlig bris, var den snart ur sikte. Ca ¾ timme senare hördes 2 kanonskott från Viken, troligen avfyrade med anledning av briggen. – Kl. 11 i dag var det på nordsidan av mitt hus 5½ grader Réaumur under noll. Ingenting kan göras åt pumprören. – I kväll kl. 11 ganska mycket snö.

7 januari (1813-01-07)

I morse var det mycket vackert väder med nordvästlig vind. Kl. 1 blev det snöyra, och denna fortfar även nu kl. 12 midnatt. Ingenting nytt.

9 januari (1814-01-09)

Söndag. Ingenting nytt, varken i går eller i dag, men mycket sträng kyla. Vid middagstiden – 8½ grad R.

10 januari (1814-01-10)

I morse var det – 9½ grad. Stannade 45 tums maskinen.

11 januari (1814-01-11)

I morse var det ännu kallare eller 11½ grad R. Så långt ögat kan nå, ligger havet tillfruset.

12 januari (1814-01-12)

Ingenting nytt. 14½ grad kallt. Börja uppfordra vatten från Grevinnan Ruuths flöts i No. 15.

14 januari (1814-01-14)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit för att de till de där stationerade pionjärerna, som ligga i ett öppet skjul i 16 graders kyla. Efter mycket besvär skaffade jag dem 2 filtar till varje bädd, ty de kunna icke inkvarteras längre bort från batteriet.

15 januari (1814-01-15)

I dag eller snarare i natt blåste det en frisk sydvästlig vind. I morse var det 5 grader kallt. Ingenting nytt vid gruvan. Karlarna sysselsatta vid No. 15. Skickade korpralen till Landskrona efter ammunition och flinta till gevären.

16 januari (1814-01-16)

Söndag. Ingenting att anteckna. Ungefär samma väder som i går. Har icke sett på termometern. Vinden SO till SV.

17 januari (1814-01-17)

I dag på morgonen är vinden VNV. Winkler kom hit med 1260 skarpa karduser och 100 flintor.

18 januari (1814-01-18)

Samma väder som förut, men med växlande vindar, dock huvudsakligen V och NV. Jag har varit nödsakad att vistas inomhus hela dagen på grund av en inflammation i vänstra benet, förorsakad av kylan, då jag var i staden. Jag hade nämligen ett par små sår på benet. – Hålla fortfarande på med att göra No. 15 färdigt.

19 januari (1814-01-19)

Måste fortfarande stanna hemma på grund av mitt ben, som dock är mycket bättre och endast synes behöva lugn och ro genom att jag ligger till sängs. Lyckligtvis är det så svårt väder, att det är omöjligt att företaga några angrepp från sjösidan, varför jag kan ligga tryggt och säkert i mitt hem i stället för nere vid hamnen. I avvaktan på genomslag från No. 15 in i No. 12 hava 10 man satts till kolhuggning och 8 man, för vilka det icke finnes plats att hugga, till gamsare. Kolhuggarna skulle omedelbart börja hugga, och dagslönen till gamsarna skulle betalas av kolhuggarna i proportion till förtjänsten.

21 januari (1814-01-21)

I går och i dag samma väder. Det föll litet snö, men icke mycket, emedan det är för kallt. Barometern stå hela tiden på 1/10 över ”ostadigt”. – Fick i dag meddelande, att vi fått fred med Danmark och att fördraget undertecknats i Kiel den 15 dennes kl. 3 f.m. – Överste Campe, adjutant hos H.K.H. Kronprinsen, passerade i dag Hälsingborg på väg till Stockholm för ratificiering, och en dansk officer har rest till Norge för att meddela innevånarna, att de nu äro svenskar, emedan Norge skall avträdas till Sverige och svenska Pommern skall gå till Danmark. Det påstås, att danskarna dessutom skola betala en viss summa, Rdr 50.000 B:co, årligen och avsäga sig anspråket på Öresundstullen, men Herr Fenwick nämner ingen av dessa bestämmelser, varför jag icke kan säga något bestämt härom. – Vinden har de sista 2 dagarna varit växlande, men huvudsakligen nordostlig och ostlig.

22 januari (1814-01-22)

I dag ingenting nytt. I går började de bryta kol i No. 15 för att göra genomslag in i No. 12 och fortsätta borrningen. Mr. och Mrs. Jones avreste till Varberg. – Vind N och NNO och ganska kallt. Det skulle snöa, om det icke vore så kallt.

24 januari (1814-01-24)

I morse –10 grader R, och det var hela dagen så häftig snöyra, att karlarna icke kunde arbeta vid No. 15. I går lika kallt. Vind NO.

25 januari (1814-01-25)

Vädret är omöjligt värre i dag än i går, men det är endast 9 grader kallt. Den hårda blåsten hela natten fortsätter i dag. Vind NO med snöyra. Generalorder att fientligheterna med Danmark skola upphöra till lands och sjöss, varför jag i dag drog in en vaktpost vid den stora kanonen.

26 januari (1814-01-26)

I morse var det så till vida vackert väder, att det var ganska lugnt. Vinden sydlig, men fortfarande kallt, i morse 8½ grad. – Karlarna äro i arbete i No. 15.

27 januari (1814-01-27)

I natt sydostlig snöstorm, och i dag på morgonen frös det icke. På e.m. föllo några droppar regn, och nu i kväll är det vackert. Kylan och snön hava tvingat ned vargarna till våra trakter, där de anställt skador.

28 januari (1814-01-28)

Mycket vackert väder, med det har fallit så mycket snö, att vägarna äro nästan ofarbara. – Som det i dag är Konung Carls och även H.K.H. Kromprinsens namnsdag, saluterade jag med 16 kanonskott. Vi kvällsvarden drucko vi ett glas vin, och på kvällen hade vi en punschbål. Vid Ryd voro alla husen illuminerade. - Vind som i går.

29 januari (1814-01-29)

I dag ingen snö, mycket svag vind SV, omväxlande frost och tö.

30 januari (1814-01-30)

Söndag. Regn så gott som hela dagen, vind SV.

31 januari (1814-01-31)

Satte karlarna till att hala upp Gruvans båtar, som lågo i isen. – Vind SV. Ganska kallt i kväll.

1 februari (1814-02-01)

Fortfarande kyla. Karlarna börja driva ned de pålar, som isen lyft upp vid bryggan. Pålkranen står på isen. Vind SSV. I morse –6½ grad.

2 februari (1814-02-02)

I dag kallare än i går, svag vind V. – Övade pionjärerna med att skjuta lösa skott, 6 skott per man, i allt 186 lösa skott.

3 februari (1814-02-03)

I natt och i morse sträng kyla, men solsken och alldeles lugnt hela dagen. Men kan knappast se öppet vatten.

6 februari (1814-02-06)

Söndag. Ingenting särskilt de 3 sista dagarna. I natt och i dag hård sydvästlig snöstorm, men inga köldgrader.

10 februari (1814-02-10)

De 4 sista dagarna har det snöat kraftigt, i synnerhet i går och i dag. Vind SV till NV. Ingenting nytt vid Verket. Återkom i dag från ett besök hos Baron Toll, där jag har vistats 2 dagar. Han skall resa till H.K.H. Kronprinsens högkvarter i Frankrike och stanna där (förmodligen), till dess freden är undertecknad. Han har varit över i Köpenhamn med ratificieringsinstrumenten, underskrivna av Konungen av Sverige.

11 februari (1814-02-11)

I dag vackert väder med lindrig kyla.

12 februari (1814-02-12)

I dag lät jag pionjärerna provskjuta med kula. På ett avstånd av 160 steg träffades dörren av ¼ av skotten och 9 skott träffade figuren. På 100 stegs avstånd träffade 1/3 av de avskjutna skotten. Antal använda skott 186. – Ganska bra väder med vind SO.

13 februari (1814-02-13)

Ingenting nytt. Vackert väder, men fortfarande kyla, vind S.

Beräkningar för kvarnstenar vid ångkvarnen.

Den lämpliga hastigheten på en kvarnsten, 4½ fot i diameter, bör vara 120 varv per minut och på en kvarnsten, 5 fot i diametern, ca 105 varv per minut. Maskinen kommer att göra 17 slag per minut och den vertikala axeln 2 varv för varje slag eller 34 varv per minut. Kronhjulet har 108 kuggar, varför drevet skall hava 35 kuggar, för att man eventuellt skall kunna ändra hastigheten, och om ett par stenar kunna anskaffas för malning av vete, kommer drevet för dessa att erfordra 30 kuggar.

14 februari (1814-02-14)

Vackert väder, men kallt, vind OSO. Ingenting nytt vid Gruvan eller Verket. Som det är så kallt, låter jag karlarna exercera endast en gång om dagen.

15 februari (1814-02-15)

I morse var vinden ONO och ganska kallt, varför ingenting annat kan göras än att arbeta i No. 15.

16 februari (1814-02-16)

I morse föreföll det att vara mycket kallt, men då jag kl. 9 hängde ut termometern i skuggan var det knappt –6 grader R eller +19 grader F. Vind NO.

18 februari (1814-02-18)

I morse kl. 9 visade termometern – 14 grader, men vädret klart och vackert hela dagen. Nu i kväll kl. 10 blåser frisk vind V.

19 februari (1814-02-19)

Fortfarande mycket kallt. Börja rensa bort det berg, som karlarna lämnade i arbetsorterna i No. 12, då arbetet måste inställas på grund av det vatten, som kom in från No. 15 genom det borrhål, som slagits därifrån och in i No. 12. Vind NO.

22 februari (1814-02-22)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest för att välja ut ett par kvarnstenar, men som Herr Möller icke var hemma, fanns det ingen, som kunde giva mig några upplysningar, ty han sköter denna affär alldeles själv. – Fortfarande kallt, vind S.

23 februari (1814-02-23)

I dag kl. 12 kom det order, att de 28 man från Hallands bataljon, som ligga här, skulle marschera till sitt huvudkvarter vid Kulla Gunnarstorp. – Vind O.

25 februari (1814-02-25)

Ingenting särskilt varken i går eller i dag, men jag mottog ett brev från Major Nauckhoff med anmodan att skicka en underofficer eller någon annan att taga emot de 24 pionjärer, som han hade haft, och i mitt namn kvittera ut deras kläder, vapen etc. – Mycket vackert väder, vind SO, kallt, utmärkt slädföre. Barometern står på 30 2/3 engelska tum.

27 februari (1814-02-27)

Söndag. I går och i dag samma väder som förut. Vinden O och ONO. – 24 pionjärer återkommo från Major Nauckhoff. De skola upplösas i morgon, men som jag icke mottagit någon order från högste befälhavaren, har jag inkvarterat dem i kasernen för natten, och i morgon kommer länsman hit för att inkvartera dem i närliggande byar. Freden med Danmark kungjordes, och på befallning från Konungen sjöngs Te Deum i alla kyrkor i Sverige. Jag lät helt oförmärkt draga upp 2 lätta fältkanoner till kyrkan, och i samma ögonblick som orgeln spelade upp och innan pukslagen ljödo, avfyrades det första skottet, som efterföljdes av ytterligare 15. Bland församlingen i kyrkan befunno sig hustrun till en officer, som låg i Frankrike med den svenska armén, och även flera hustrur och släktingar till husarer, och som ingen visste någonting, förrän de hörde kanonskotten, blev det hela mycket högtidligt och gjorde tillräckligt god effekt för att vara i en landskyrka. Minst 800 personer eller mera fyllde kyrkan.

28 februari (1814-02-28)

I stället för länsman kom fjädringsmannen för att inkvartera de 24 man, som kommo hit i går. Till Långaröd skickades 7 till Hultabo 3, till Tjärröd 9, och 5 inkvarterades i Höganäs. – Vädret som i går. Vind O.

1 mars (1814-03-01)

Vinden lika kall som förut, huvudsakligen ONO. – Som jag finner, att de män, som återkommit från Viken, icke alls kunna exercera med små vapen, gav jag dem order att öva 2 gånger om dagen.

2 mars (1814-03-02)

Hela natten och största delen av dagen har det blåst hård OSO snöstorm. Barometern föll 1 3/8 tum, men i e.m. är det lika sträng kyla som förut.

3 mars (1814-03-03)

Svårt väder hela natten och i dag, vind O. Snön mycket djup, 4 tum tjock is i hamnen. – Karlarna gingo i arbete i No. 15, där de funno, att de icke kunde förtjäna mera än jag från början hade lovat dem. Trots det svåra vädret höllo ovanjordsarbetarna ut hela dagen.

4 mars (1814-03-04)

I dag kunde ovanjordsarbetarna icke arbeta på grund av det dåliga vädret. Vind ONO och O.

5 mars (1814-03-05)

I dag voro ovanjordsarbetarna ute. Vind mera N, än snöväder, än vackert väder, ganska kallt. Hade brev från General Toll med order angående de 24 pionjärerna, som hade kommit hot den 27 februari. Jag skall använde dem till att försvara kusten i enlighet med tidigare order och med samma villkor, som de män hava, som tidigare stationerats här under mitt befäl.

6 mars (1814-03-06)

Söndag. Ingenting nytt. I natt och i dag på f.m. har det fallit mycket snö. Vind NO.

8 mars (1814-03-08)

I går och i dag samma vind som förut. För övrigt är allt som vanligt.

9 mars (1814-03-09)

I dag lika med i går, sträng kyla, vind NO.

12 mars (1814-03-12)

I dag mycket vackert vinterväder, men de 2 föregående dagarna blåste det kall vind NO. I dag lugnt. Allt arbete som förut.

13 mars (1814-03-13)

Vackert väder med solsken hela dagen, varför snön har börjat smälta på landsvägarna, som ligga öppna för solen, men där heller icke snön legat så djup, emedan det blåsts bort av vinden. Det blir så småningom dåligt slädföre, men det ligger ännu kvar så mycket snö här och där, att man icke kan använda hjuldon. Trots solvärmen var det vid middagstiden – 2½ grad R i skuggan vid norra gaveln av mitt hus, men samtidigt vid den södra gaveln + 5 grader, d.v.s. en temperaturskillnad av 7½ grader R eller 20 grader F på ett avstånd av endast 60 fot. Vind NO.

14 mars (1814-03-14)

I dag var det nästan lugnt hela dagen och mot kvällen en lätt nordlig bris. – Stockholmstidningarna, som kommo i dag, innehålla en kungörelse, att Prins Kristian Fredrik av Norge vägrar att lyda Konungens av Danmark order att överlämna Norge.

15 mars (1814-03-15)

I dag synes kylan giva efter något, men det går långsamt, ty ibland står termometern över och ibland under fryspunkten.

16 mars (1814-03-16)

Samma väder som i går. Solen smälter snön och isen mitt på dagen, men morgnar och kvällar fryser det åter. Barometern står så högt som 30 11/12 eng. tum. Vind SV. – Jag har uppskjutit karlarnas exercis i avvaktan på bättre väder, men de få öva en gång i veckan för att icke glömma bort, vad de hava lärt sig.

17 mars (1814-03-17)

Samma väder som i går. Det är mycket smutsigt och vått på av solen utsatta ställen, men barometern har endast fallit 1/12 eng. tum. I morse bar isen, där snön hade smält till vatten i går. - Vind V och VNV.

18 mars (1814-03-18)

I dag fryser det litet mindre, d.v.s. under dagen, ty på morgnar och kvällar är det lika kallt som förut. I morse voro alla träden övertäckta med klara iskristaller, vilket var mycket vackert. – Allt som vanligt. Vi skynda oss nu att få ångkvarnen färdig. – Vind V och VNV.

19 mars (1814-03-19)

Som det var vackert väder och marken torr, lät jag öva pionjärerna i infanteriexercis med handvapen. Trupper hava sänts härifrån i riktning mot Norge. – Nästan lugnt.

20 mars (1814-03-20)

Söndag. Vackert väder. I morse var det –1 grad.

23 mars (1814-03-23)

Vackert väder de 3 sista dagarna. Vind SO. I kväll sträng kyla, men solen har tagit på snön. – Ingenting nytt vid Verket. Jag har skickat bud efter delar till kvarnen, men det ser ut, som om man glömt bort beställningarna.

25 mars (1814-03-25)

I dag på e.m. var det lika varmt som på sommaren, men mot kvällen var det endast litet över fryspunkten. I går vind V, men i dag åter OSO.

30 mars (1814-03-30)

I morse hade det frusit så hårt, att det bar på vägarna. Vind ONO. De gångna 4 dagarna har det varit vackert väder, men lätt frost om nätterna, men trots allt ligger isen fast i hamnen. Ingenting nytt vid Gruvan. Om detta väder fortsätter till nästa måndag, skola vi, om Gud vill, börja draga upp pumprören, emedan kylan då måste hava gått ur järnet etc.

2 april (1814-04-02)

I går och i förrgår var vinden O och OSO med nattfrost. I natt frös det så hårt, att det bar på vägarna, men i dag har barometern fallit något, och i e.m. blåser det friskt. Det börjar bliva mindre is utanför hamnen.

5 april (1814-04-05)

Släppte ut Ruud ur arresten. Han var berusad den 3 dennes, då han sattes in. Jag avsatte honom som korpral och satte No. 76 Peterson i hans ställe.

8 april (1814-04-08)

Långfredag. Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest den 6 i mycket vackert väder, men i går och i dag har det varit rått och kallt. Vind på e.m. VNV, i morse SV och S. Jag har aldrig sett vägarna vara så dåliga som nu. Jag hoppades, att alla delarna till kvarnen skulle vara gjutna, men fann, att flera av dem ännu icke tillverkats.

9 april (1814-04-09)

I morse passerade ett skepp, 2 briggar och en galeas söderut, men jag vet icke, var de skola söka skydd för isen i Sundet. Söndagen den 3 var isen så stark, att man gick över med en boskapshjord från Landskrona till Köpenhamn, och den 1 körde lastade slädar mellan dessa städer. – Vackert väder. Vind VNV.

10 april (1814-04-10)

Söndag. Påskdagen. Vädret lugnt och dimmigt. Barometern står fortfarande på ”Vackert”.

13 april (1814-04-13)

En av de briggar, som seglade söderut den 9, passerade i dag norrut. Vind SO.

14 april (1814-04-14)

I morse blåste det friskt från SO, men vackert väder. Flera fartyg, som kommo från Landskrona, passerade norrut i dag. – I går var vår hamn fri från is. Satte i dag i gång 45 tums maskinen för att få ned vattnet samt för att se, vilken effekt detta har i schakt No. 15, där vattnet kommer ut från underleran i schaktsorten.

18 april (1814-04-18)

Under dessa 3 dagar har det icke hänt något nytt. Det har varit mycket vackert väder med sydliga vindar. Lite regn den 16.

19 april (1814-04-19)

I morse kl. 2 släppte bottenventilen i 11 tums pumpsatsen vattnet, och då de skulle flytta bort den, gick ventilstången av, och ventilen sitter fortfarande kvar. De fingo fatt i den med en krok, men även den gick av. Under den tid, maskinen har varit i gång, har vattnet sjunkit 1 famn 5 fot 4 tum men som den nu har stått stilla i 18 timmar, har vattnet stigit 4 tum. – Vackert väder med samma vind som förut.

21 april (1814-04-21)

I morse kl. 7 sattes maskinen i gång. Den hade kunnat sättas i gång tidigare, men det fanns inga kol framkörda. För övrigt ingenting nytt. – Växlande vindar. Barometern faller.

22 april (1814-04-22)

Som det har regnat litet i natt, börjar den första vårgrönskan framträda.

24 april (1814-04-24)

Söndag. I går och i dag på f.m. råkallt väder, vind SSO, men på e.m. var det klart och vackert. En del drivis har både i går och i dag drivit ut i Kattegatt. I dag kungjordes i kyrkan, att flottan skulle ut och blockera alla norska hamnar och alla fartyg, av vad slag det vara månde och utan hänsyn till flaggan, skulle uppbringas, vare sig de seglade till eller från Norge, och utgöra lagligt pris för vårt land.

25 april (1814-04-25)

I natt har det regnat ganska mycket, men det har varit kallt i luften hela dagen med frisk ostlig vind. Ingenting nytt. Tidningarna innehålla utförliga beskrivningar över de allierade arméernas intåg i Paris med Kejsaren av Ryssland och Konungen av Preussen i spetsen och under innevånarnas höga glädjerop. Inga skott lossa med undantag av glädjesalut, och folket ropar: ”Vive notre roi, á bas l´émpereur!”

26 april (1814-04-26)

I morse var det ganska tjock is på vattnet och vinden kall för årstiden.

27 april (1814-04-27)

Flera fartyg hava passerat på väg norrut i dag. Vinden var i morse OSO, men gick över till NV och NO. Nu kl. 10 snöar det ganska bra. – Regulatorventilen till 45 tums maskinen hade nött igenom sidan av ventilsätet, och detta vållade 4 timmars uppehåll.

1 maj (1814-05-01)

Söndag. I dag och även de 3 sista dagarna har det varit mycket kallt, och havet är täckt med drivis. Vind från N till OSO. – I morse återstodo endast 3 fot ned till blocken, där vi skola skära i den nya linan.

3 maj (1814-05-03)

De nya linorna blevo inskurna i blocken, och jag gav order att allt skulle göras klart att börja draga upp 17 tums pumpsatsen, bestående av 7 rör med en vikt av 2 ton per st.

4 maj (1814-05-04)

I kväll hade vi fått upp 3 pumprör ovanför vattnet efter att i dag hava hissat upp dem nära 20 famnar under och ovanför vattnet med 36 man.

5 maj (1814-05-05)

I kväll hängde vi upp de 5 pumprör, som vi icke tagit upp, och jag gav order att lägga en plattform ovanför vattenytan för att från den taga bort bottenventilen från ventilsätet. – Vinden har hela tiden svängt från NO till NV. I går styv kultje från NNO, flera fartyg passerade söderut. I dag har det haglat. Fortfarande en hel del drivis.

7 maj (1814-05-07)

I går var plattformen färdig, och griptången togos ut, men jag fann det vara opraktiskt att försöka taga upp ventilen, varför jag tog upp alla pumprören. En undersökning av sugröret visade, att den sidan av flänsen, som vilar på den stora bärbalken, är sönder, och ventilsätet är så dåligt, att det alltid kommer att förorsaka krångel. Det är dessutom försenat med stor risk att taga upp ventilen, i synnerhet om jag tillägger, att Nordblad hade mejslat bort båda ringarna i ändan av vandringsstycket, varför det är så gott som omöjligt att få snyftkranen tät. – Vädret kallt, vinden mellan NO och OSO.

9 maj (1814-05-09)

Var i Hälsingborg. Det regnade en stor del av dagen, men det var icke kallt trots den nordostliga vinden. Uppdrog åt smederna att tillverka en ring att sätta in i ventilsätet i det sugrör, som använts till den undre pumpsatsen vid Ryd och som tillverkats vid Åkers Bruk för den planerade nya maskinen vid Ryd.

10 maj (1814-05-10)

Nordlig vind och mycket kallt hela dagen. Inga som helst vårtecken med undantag på krusbärsbuskarna etc.

12 maj (1814-05-12)

Fortfarande sysselsatta med att sätta fast ringen för att göra ventilsätet trängre och med att göra i ordning hissblocken till pumpstängerna. – I går och i dag har det varit ganska kallt med genomträngande nordlig vind. I kväll faller barometern efter att hela tiden hava stått mitt emellan ”Vackert väder” och ”Stadigt”.

14 maj (1814-05-14)

I går blev sugröret klart, och i dag sattes samma fast vid vandringsstycket. – Det har regnat i natt och i dag, men luften är så kall och vinden så skarp från NO och NV, att vegetationen står stilla, och träden äro lika bruna och bara som i december. Barometern föll lite före regnet, men är nu åter i stigande.

15 maj (1814-05-15)

Söndag. Lika kallt som i går. Vind N.- Korpral Bredahl arresterades för försummelse i tjänsten.

18 maj (1814-05-18)

Nu i natt kl. 12 stå pumprören lyckligt och väl på botten eller åtminstone på något löst i botten, ty det synes fattas 18 tum, innan de stå så långt ned, som de gjorde förut. – Det är fortfarande kallt i skuggan, men på sydsidan av mitt hus bränner solen. På nordsidan är det så kallt, att jag icke kunde hålla mig varm, oaktat jag hade en tröja på mig. Vinden nordlig hela tiden. Bredahl fick lämna arresten, och Sven Hultman förordnades i hans ställe.

26 maj (1814-05-26)

Hela denna tid endast ostliga vindar och ganska kallt. I morse rimfrost, i kväll lite regn.

27 maj (1814-05-27)

Återkom från Hälsingborg fram på morgonen. Det hade regnat här, men icke i Hälsingborg. Även regn på Själland. Kallt i luften, vind NVN.

29 maj (1814-05-29)

Söndag. Fortfarande ingen värme trots solskenet. Kall vind NO. Icke en knopp, långt mindre några löv på ek- eller askträden. Äppel- päron- och plommonträden stå ännu alldeles bara. Ca 30 kanonbåtar passerade här förbi på väg till norska kusten.

30 maj (1814-05-30)

I dag regnade det ganska mycket, vilket marken verkligen var i stort behov av. Vinden slog om från V till SO.

31 maj (1814-05-31)

Det har blåst västlig storm hela natten och i dag, och nu i kväll är den lika hård. – Korpral Petterson och No. 98 Ahrenberg sattes i arrest för oljud och bråk på Gästgivaregården.

1 juni (1814-06-01)

Den västliga stormen fortsätter, och det är mycket kallt. Hästliga regn- och hagelbyar.

2 juni (1814-06-02)

I natt och i dag samma vind som förut, men ej så kraftig. Kvicksilvret håller sig uppe i barometern.

3 juni (1814-06-03)

I morse hade vinden mojnat, och nu i kväll är det lugnt, men det är fortfarande kallt, varför det är nödvändigt att varje dag elda i kaminerna, vilket icke hänt vid denna årstiden, sedan jag kom till Sverige.

4 juni (1814-06-04)

I morse ankom hit en division krigsfartyg, bestående av 12 kanonbåtar, 1 kutter och 4 slupar med kök och lasarett. Chef är Major de Frese. – Vinden slog om till NO och ONO.

8 juni (1814-06-08)

I morse begåvo sig alla krigsfartygen i väg, och som det var lugnt, rodde de upp förbi Kullens fyr, men nu i kväll blåser det upp en lätt sydostlig bris, som dock icke ser ut att stå sig.

10 juni (1814-06-10)

I går kl. ½7 e.m. sattes 45 tums maskinen i gång, och kl. 12 i dag på middagen hade vattnet sjunkit 2 fot 11 tum i No. 9, endast mycket litet eller ca 1/8 tum i schaktet vid 74 tums maskinen och vid Brors Backe 1 1/8 tum. – N.B.: I Ryds schakt sjönk det icke längre än genom Grevinnan Ruuths flöts, men vid Brors Backe till Fru Bagges flöts. 45 tums maskinen stannade den 3 maj, och vattnet har stigit i de 3 schakten som följer: 4 famnar 2 fot i No. 9, 2 fot 7 ¾ tum vid Ryd och 6 fot 6½ tum vid Brors Backe. Samtidigt avvägde jag vattnet i både Ryds och Brors Backes schakt i förhållande till vattenytan i kanalen och fann, att vattnet i Ryds schakt stod 8 tum över vattnet i kanalen, men vid Brors Backe 5 tum under, varför vattnet i Ryds schakt stå 13 tum över det vid Brors Backe. Detta bevisar, att det är bättre förbindelse mellan schaktet vid Brors Backe och den gamla gruvan än vad det är mellan denna senare och Ryd.

13 juni (1814-06-13)

I morse kl. 6 hade vattnet sjunkit 2 famnar 2 fot 2 tum i No. 9, 5 ¼ tum vid Ryd och 21 ½ tum vid Brors Backe. Den 10 och 11 steg vattnet i kanalen 7 tum, varför vattnet i schaktet vid Brors Backe står 26½ tum under vattenytan i kanalen enligt avvägningen den 9 och 33½ tum under kanalens nuvarande vattenyta. Vid Ryd står vattnet 4 ½ tum under nyssnämnda vattenyta. – Fortfarande inget regn. Vind N och NV.

17 juni (1814-06-17)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit för att träffa förre Landshövdingen i Göteborg, Forselles, som är på resa till Tyskland och Frankrike. Han skulle hava varit i Hälsingborg den 14 på morgonen, men kom icke dit förrän i går kväll. Landshövdingen i Jönköping, Baron Boye, inväntade honom, och de hava lämnat Hälsingborg på sin gemensamma resa. I går åt jag middag tillsammans med Baron Boye. Vi voro ensamma, och jag måste säga, att jag verkligen kände mig mycket glad över att hava förmånen att få tala med en man, som enligt min mening utan tvivel är en av de skarpsinnigaste, jag samtalat med i mitt liv. – I e.m. sattes 53 tums maskinen i gång. – Fortfarande torrt väder med genomträngande vind. Det föll några droppar regn i morse. Vinden har de gångna dagarna varit S och V.

19 juni (1814-06-19)

Söndag. Vackert väder. Ingenting nytt. – Stod fadder åt en son till Teologie Doktor L. Wåhlin i Farhult.

20 juni (1814-06-20)

I morse hade barometern fallit till 29 9/12 eng. tum, det lägsta den har stått i år. På e.m. regn. Vind S och SO.

21 juni (1814-06-21)

Sydlig vind på e.m. – De 4 kanonbåtar, som hade kommit hit i går, avseglade mot Strömstad. En engelsk fregatt och en kutterbrigg passerade mot Kattegatt.

22 juni (1814-06-22)

Ingenting särskilt. Maskinen går bra, och vattnet sjunker mycket snabbt. – Vind SO.

27 juni (1814-06-27)

Ingenting nytt de sista 5 dagarna. I dag avmönstrades pionjärkåren av Major Geijer, kommendant i Hälsingborg, med avlöning till i morgon enligt order från överkommendanten, Fältmarskalk Toll.

1 juli (1814-07-01)

Ingenting särskilt de 3 sista dagarna, men den 29 hade vi häftigt åskväder, med litet regn. Åskvädret drog fram i N – S ca 3 engelska mil öster om Höganäs. På Herr Kjellmans tomt slog blixten ned i ett skjul, där 4 snickare hade rest upp några plank för att få skydd mot regnet. Alla 4 kastades till marken. Doktorn, som omedelbart kallades dit, fann alla välbehållna utom den gamle Hallberg, som hade fått svåra skador och fördes hem på en kärra. Blixten hade träffat hans huvud, splittrat hans hatt, slitit bort en del av håret och det högra ögat. Nu i dag kan man fastställa, att han blivit bränd runt halsen samt på högra sidan av bröstet och nedåt. Blixten hade gått över till vänstra sidan och slagit en tumstock, som han bar i fickan, i småstycken och dessutom smält mässingen i tumstockens leder. Metallknapparna i hans rock hade slitits bort. – Vind dessa dagar huvudsakligen V.

5 juli (1814-07-05)

I e.m. passerade 40 transportfartyg och 5 krigsskepp på väg norrut. Amiral Puke hade sitt befälstecken hissat på fregatten ”Galatea”. Det lär vara 12.000 man destinerade till Norge. Herr Doyle kom med sin jakt från Anholt. – Under dessa dagar sydliga vindar.

7 juli (1814-07-07)

I dag passerade en division, bestående av 20 kanonbåtar, norrut för att förena sig med de övriga utanför norska kusten. Växlande vindar.

8 juli (1814-07-08)

I dag har det varit mycket varmt, 20 grader R. Ingenting nytt vid Gruvan. – Vindstilla under senare delen av dagen.

10 juli (1814-07-10)

Söndag. I går kom Herr Sayce från Anholt via Göteborg för att få kol och lastade i morse 80 tunnor, men som det blåser motvind eller snarare växlande vindar, kan han icke avsegla.

12 juli (1814-07-12)

Återkom från Hälsingborg. – I går var det mycket varmt, över 20 grader R, och även i dag på f.m., men kl. 3 blev det kallt genom att vinden gick över till nordvästlig med regn. - I går avseglade både Herr Sayce och Herr Doyle till Anholt. Herr Doyles jakt medförde 20 tunnor kol, och Herr Sayce hade 60 tunnor.

27 juli (1814-07-27)

Återkom från Hälsingborg, där jag med undantag av en dag varit sedan den 19 för att tala med Hans Excellens Greve Ruuth. 17 tums pumprören hava dragits upp och åter satts ned. Pumprörsstöden hade lämnats kvar sista gången, förskjutit pumprören och brutit sönder en förbindning. – Mycket varmt väder med övervägande sydliga vindar.

29 juli (1814-07-29)

I dag vid middagstiden 30 grader R i solen, d.v.s. över 100 grader F, och 23 grader i skuggan. Det blåser mycket friskt från SSO.

2 augusti (1814-08-02)

De gångna dagarna har vädret varit kyligare. Den 30 fingo vi regn och även något i natt, men marken behöver mycket mer. Växlande vindar.

3 augusti (1814-08-03)

I morse var vattnet borta från plattformen i schakt No. 17, men kl. 10 f.m. var luften ännu icke ren och inte heller vill röken från gryta stiga uppåt. Jag satte därför ned en vattenbläster i schakt Littr. D, och detta hade åsyftad verkan. – Vinden i går och i dag SSV och V.

6 augusti (1814-08-06)

I dag hade jag pionjären No. 76 Petterson uppe på kontoret för att förhöra honom angående stölden av en väv, som låg ute för blekning. Jag har nämligen alla skäl att misstänka, att både han och No. 74 Walter äro inblandade häri. – I dag har det regnat så gott som hela dagen, vilket kommer att göra säden mycket gott, i synnerhet vårsäden, som lidit mycket av den starka värmen. Höstsäden skars ena dagen, sattes upp på stänger nästa dag och kördes in tredje dagen. – Växlande vindar S och SV.

7 augusti (1814-08-07)

Söndag. I morgon skola vi åter börja arbeta i No. 17, ty det blev läns där natten mellan den 3 och 4 dennes. Som karlarna i övre flötsen nu betala 20 sk per skålpund för ljus i st.f. 8, erbjuder jag dem 8 sk för No. 1 och 2 sk för flis i st.f. 7 sk per korg No. 1 och 1½ sk per korg fils.

22 augusti (1814-08-22)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit hela förra veckan dels för att rådgöra med Hans Excellens Greve Ruuth och dels med anledning av kupolugnen därstädes. Allt vid Gruvan som vanligt. – Kyligt väder största delen av förra veckan och växlande vindar, huvudsakligen S.

24 augusti (1814-08-24)

Ingenting nytt. Sysselsatta med att rensa horisontalorten mellan No. 9 och Littr. D. – Vind O båda dagarna.

27 augusti (1814-08-27)

Satte i gång ångkvarnen. Ingenting av vikt vid Gruvan. Sysselsatta med rensning av den horisontala stenorten från No. 9 till No. 17. I Littr. D sprack 14 tums vandringsstycket. Vind V.

31 augusti (1814-08-31)

Lät vattnet från ångmaskinerna rinna ut på fältet för att rensa kanalen. – Frisk vind från VNV.

3 september (1814-09-03)

Återkom från staden. Hela natten och i dag har det blåst nordvästlig storm, som har förstört sillnät för fiskarena, vilka just nu börjat sillfångsten.

6 september (1814-09-06)

Det blåser fortfarande mycket hårt. Ingenting nytt vid Gruvan.

7 september (1814-09-07)

Söndag. De lossa en holländsk galeas, som strandat och är lastad med vin från Bordeaux till Stettin.

14 september (1814-09-14)

Återkom i sällskap med Herr Carl Bagge från Hälsingborg, där vi varit för ett sammanträde, men Hans Excellens Greve Ruuth kom icke, emedan han förmodade, att Herr Bagge icke skulle få tid att komma. – Det har varit vackert väder alla dagarna, men tät dimma om nätterna.

15 september (1814-09-15)

Landshövding Edelcreutz, Baron Barnekow och Krigsrådet Kammarherre Trolle, vilka utgöra en kommitté för reglering av jordräntorna i Skåne, kommo hit i dag för att se på Gruvan. De åto middag med Assessor Kjellman.

16 september (1814-09-16)

Återkom från Ängelholm, dit jag hade rest i sällskap med Herr Carl Bagge och de herrar, som voro här i går e.m. Vackert väder med svag västlig vind.

20 september (1814-09-20)

Ingenting särskilt vid Verket, men jag finner, att karlarna hålla tillbaka arbetet för att försöka få mera betalt per korg. Det blir sällan över 2 tunnor av bästa sort per man och dag, i stället för 3 eller åtminstone 2½ tunna. – Vackert väder med växlande vindar, huvudsakligen S.

26 september (1814-09-26)

Återkom från Hälsingborg, där jag varit för att syna det nya vandringsstycket i gjuteriet samt även för att försöka få garn till ljusvekar. – Vackert väder med vind S .

27 september (1814-09-27)

Ingenting nytt, men det har ingått en bekräftelse på att många fartyg på väg till Stockholm hava förlorats utanför Landsort i den svåra stormen. - Vind SSO.

30 september (1814-09-30)

Hans Excellens Greve Ruuth var ute här i dag i sällskap med Greve Frölich och besåg Verket. Vi hava beslutat att till varje gruvarbetare lämna 2 skäppland på allmänningen till dem, som bo där, och på inägorna till dem, som bo vid Ryd. – Vinden har varit sydlig ända till i går kväll, då den slog om till N, i dag mycket kallt.

3 oktober (1814-10-03)

Återkom från staden, där jag har varit sedan den 29 sept. med undantag av den dag, jag var hemma. Nu återkom jag i sällskap med Hans Excellens. – Fältväbel Hultman omtalar för mig, att han av No. 74 Walter fått veta, att No. 12 Johnson för några dagar sedan levererat ett vagnslass halm till Sven Smede i Brandstorp och att 2 man stulit 75 kärvar, då halmen lades in i ladan. Förra oktober hade de även stulit ett vagnslass plank.

5 oktober (1814-10-05)

I dag hade jag husaren Sven Pehrson från Brandstorp uppe på kontoret, och han säger, att han för ca 14 dagar sedan (han är icke säker på tiden) såg ett lass halm levereras till Sven Smede, men att han icke känner den man och kvinna, som kom med det. Hans mor kände dock igen rösten på Johnsons hustru, då hon talade. Han kan icke heller exakt komma ihåg, vilken tid på dagen det var, men han tror, att hans far och mor göra det. Walter och han säga sig för 2 á 3 år sedan hava sett järn, som tillhört Verket här, vara gömt i en damm. Svens tjänsteflicka hade visat järnet för Walter, där det låg i dammen. Han tror, att flickans namn är Ingrid, men han är icke säker. Hon är dotter till Nils Jonason i Plöninge.

6 oktober (1814-10-06)

Ingenting nytt. I går mätte jag upp den del av allmänningen,, som ligger mellan Hultabo gärdsgård och vagnvägen till No. 17, för att fördela bland de kolhuggare, som skola hava 2 skäppland var till trädgård, såsom Hans Excellens och jag föreslogo för flera år sedan, men som allmänningen snart skall vara uppdelad, kunna vi vid Hultabo taga vår del, som vi skola odla upp. – Vackert väder. Vind S.

8 oktober (1814-10-08)

I dag hade jag pionjären No. 12 Johnson uppe på kontoret och förhörde honom angående körningen av ett lass halm och även ett med plank och bräder till Brandstorp. Han erkände allt och sade, att Gylling hade narrat honom till det, att han visste det vara hans plikt i synnerhet som pionjär, som hade avlagt trohetsed, att meddela mig allt, som förehades, och han bad om förlåtelse, vilket jag sade honom, att jag ville göra, eftersom han alltid varit en hygglig man. – Gylling hade stulit ett fat vitt vin nere vid sjön från den last, som lossats från den galeas, som grundstött, men avseglat, sedan lasten lättats. – Friska, växlande vindar från SV till NV.

9 oktober (1814-10-09)

Söndag. Avreste till Hälsingborg. – Vind N.

10 oktober (1814-10-10)

Återkom från Hälsingborg. – Det frös i natt. Kl. 7 i morse var isen nära 3/8 tum tjock. Vacker dag med svag vind som i går.

12 Oktober (1814-10-12)

Bevistade i dag i Mölle en auktion på riggen etc. till den skuta, som förlist där. – Frisk vind från SV, men i kväll SO.

17 oktober (1814-10-17)

I dag blåste det mycket friskt, vilket det gjort så gott som hela tiden sedan den 12 och från SSO och SV. – Ingenting nytt med undantag av att jag efter 2½ års oavbruten uppmärksamhet har utrönt, att Inspektor G. har stulit mer än 3 gånger sin lön. Såsom omnämnt den 8 höll han en auktion för att sedan resa härifrån.

27 oktober (1814-10-27)

Körde till staden i sällskap med Herr Kjellman för att träffa Hans Excellens Greve Ruuth. – Sydliga vindar hela tiden och en hel del regn. I går och i dag vackert väder.

29 oktober (1814-10-29)

Återkom från staden. – I går kväll och i dag på morgonen blev vinden något västligare, men är nu i kväll åter ostlig. – Ingenting nytt.

30 oktober (1814-10-30)

Gjorde i dag visit för att lyckönska Baron Toll, för vilken det lyst för sista gången till äktenskap med Fröken Gyllenstierna, dotterdotter till Baron von Kocken på Krapperup. – Samma vind som förut.

5 november (1814-11-05)

Vinden har hela tiden varit SO och O, vackert väder. – Ingenting nytt vid Gruvan.

6 november (1814-11-06)

Söndag. Det har regnat mycket i natt. Vinden som förut.

7 november (1814-11-07)

Vind först V, sedan VNV och i kväll SV.

8 november (1814-11-08)

Regn i natt, men vackert i dag, oaktat barometern står lägre än den har gjort tidigare i år, så när som på en gång, (efter vad jag kan erinra mig). - Vind SV och S.

11 november (1814-11-11)

Ingenting nytt de gångna 3 dagarna med undantag av att vinden har gått över till N, varifrån det icke blåst sedan den 8 förra månaden, men i kväll ser det ut, som om vi i morgon skulle få sydlig vind med regn.

16 november (1814-11-16)

Göra allting klart för att draga upp 14 tums pumpsatsen, ty det nya vandringsstycket har äntligen blivit färdigt i Hälsingborg. Det är nu 10½ vecka, sedan det beställdes och påbörjades. – Vinden har sedan den 11 varit mer växlande än före den dagen, men huvudsakligen sydostlig. I kväll börjar det blåsa friskt från SSV, och barometern står ¼ tum lägre än den gjorde den 11.

17 november (1814-11-17)

I natt mellan kl. 12 – 1 blåste det storm, som mellan kl. 3 – 4 övergick till orkan. Av 19 små fartyg och båtar i hamnen funnos kl. 1 e.m. endast 3 kvar. Stormen är icke fullt så kraftig nu som kl. 4 i morse, och vinden har blivit mera västlig. – Kl. ½10 i kväll kom en rapport, att ett paket brännbara ämnen kastats in på Fru Lundstedts vind i avsikt att sätta eld på huset. Paketet överlämnades till mig och befanns innehålla 2 koksbitar jämte bitar av kol eller snarare flis inlindade i ljusvekar, hyvelspån samt blånor i linnetrasa. Oaktat jag var mycket sjuk och borde hava stannat inomhus hela dagen på grund av katarr och reumatisk feber, gick jag dock ut i sällskap med Kontrollör Berg, doktorn, min son och Fältväbel Hultman, men jag hade dessförinnan satt ut en 10 man stark vakt runt om huset, så att ingen skulle kunna komma ut. Eftersom luntan innehöll ljusvekar, gick jag först till den, som tillverkar dessa vekar, men ingen sådan eller liknande veke hade använts. Vi gingo sedan till Madam Dahlberg, som bor hos snickare Holmstedt, och en jämförelse med hyvelspån, som funnos där, visade, så vitt jag kan bedöma det, att dessa voro ganska lika med dem i luntan. Detta försiggick i det yttre rummet, utan att någon märkte, vad som ägde rum. På min fråga, om ljusvekar eller snarare ljus tillverkades där, fick jag svaret ”Nej”. På min fråga till Madam Dahlberg: ”Har Ni några vekar?” tror jag, ehuru jag icke kan svära på det, att hon först svarade ”Nej”, men efter något betänkande ”Ja” och ”tag dessa” samt lämnade mig 2 vekar, som jämfördes med en veke från luntan. På en fråga i bestämd ton, om det icke fanns några flera, svarade hon nekande, men vid en genomsökning av huset funno vi en kagge med torkad fisk på vinden, och ovanpå fisken låg samma slags vekar, som funnits i luntan. Som vekarna lågo ovanpå fisken, framgår, att de icke legat länge där orörda. Jag frågade henne då, om hon kunde förneka, att vekarna icke voro av samma slag. Hon upprepade endast flera gånger: ”De hava icke varit utom dörren i kväll.” – Härifrån gingo vi sedan till Holm, som är den andra snickaren vid Ryd, för att se på hans hyvelspån. Holmstedt påstår, att skräddare Wennerstens hustru ofta är hos Madame Dahlberg och att hon varit där i kväll. Jag vet, att hon är en mycket karaktärssvag kvinna, som efter vad jag hört för några år sedan varit ute med en annan kvinna och stulit höns för att sälja och sedan inköpa brännvin. Hon kan även misstänkas i detta fall, ty hon brukar alltid uträtta ärenden år doktorn, men i kväll säger han, att hon sagt sig hava förhinder, då han anmodade henne att gå och göra upp eld hos honom, och att han själv fick gå till Fru Lundstedt och köpa ¼ kanna brännvin och lika mycket öl. Han lyste sig dit med sin lykta och upptäckte lyckligtvis elden tack vare lukten från de brinnande ämnena.

18 november (1814-11-18)

Fått meddelande, att jakten ”Christina” hade halats i land i Hälsingborg och är full med vatten, men inventarierna äro räddade. Den hade tagit med sig förtöjningspållaren, som satt i den nya hamnpiren, som är under byggnad.

24 november (1814-11-24)

I dag hölls auktion på skeppsbrödet från den galeas, som hade förlist i närheten av Kullen, varvid vi för bränneriets räkning köpte det för tillverkning av brännvin. – Vind huvudsakligen SV och SO.

29 november (1814-11-29)

I dag kom Hans Excellens Fältmarskalk Toll här förbi för att närvara vid sin brorsons Baron Gustav Toll bröllop på Krapperup. - Vind S. - Skickar 2 st. 3-punds fältkanoner till Krapperup.

28 november (1814-11-28)

Var i dag på order av Guvernören Landshövdingen, i Brunnby och avsynade det nya koppartaket på kyrkan. Arbetet var väl utfört.

30 november (1814-11-30)

I dag åt jag middag på Krapperup i sällskap med adelsfolk och annat bildat folk från trakten. Jag hade mottagit inbjudan några dagar innan. – Vinden som förut med regnskurar.

3 december (1814-12-03)

Den 1 stakade jag ut för ett nytt schakt och platsen häromkring. Bönderna hade tid efter annan börjat lägga om sina dåliga betesmarker till sädesåkrar, varhelst jag satte ut märke för att markera var ort skulle gå fram till nytt schakt. De voro därför nu förvånade finna, att jag endast på betesmark stakade ut både för schakt och vagnväg. – I natt och i dag har det blåst västlig storm, som dock avtagit något.

4 december (1814-12-04)

Söndag. Ingenting särskilt. Åt middag på Krapperup. Råkall, frisk västlig vind.

5 december (1814-12-05)

I e.m. föll den första snön i höst, och i kväll är allting snötäckt. Vind O.

8 december (1814-12-08)

Var i Hälsingborg på auktion på ”Christinas” skrov, som jag köpte för 100 Rdr Bco. Rådman Berg skall hava hälften. – Mycket snö i går och i natt och fortfarande mycket i dag, men vinden har gått över från OSO i morsetill S, snön smälter, då den faller. Den 7 kl. 9 f.m. var det 5 grader kallt.

9 december (1814-12-09)

Milt väder med regn. Vind V.

10 december (1814-12-10)

Hela natten och i dag VNV storm, som i kväll avtagit något.

11 december (1814-12-11)

Söndag. Vackert väder med frost. Lugnt.

13 december (1814-12-13)

I dag skulle jag hava varit vid tinget, där Madam Dahlberg rannsakas, men jag är så sjuk på grund av reumatism i rygg och leder, att jag omöjligt kan uthärda vagnens skakningar eller ens sitta uppe, varför jag i går skickade en redogörelse över det passerade enligt min dagbok, en läkareattest över min sjukdom samt en begäran från mig och de inkallade vittnena, att tinget måtte hållas här i stället för i Välluv, som ligger 3 svenska mil härifrån. – I morse var allting täckt av snö, men under dagen milt och regn. Vind SSO.

14 december (1814-12-14)

Hemma hela dagen, ty fortfarande reumatisk värk i rygg och leder. – I natt mycket snö, som dock smält i dag.

16 december (1814-12-16)

I dag återupptogs rannsakningen av Madam Dahlberg, som hade påbörjats i Välluv. Jag hade tänkt mig Kamrer Hultberg som min advokat, men tyvärr var även han sjuk. – I natt åter svår storm från VNV, varunder 3 fartyg drevo i land i hamnen, men en skuta från Viken ligger ännu och rider mot stormen. Nu i kväll har stormen bedarrat.

17 december (1814-12-17)

Rannsakningen har avslutats, och oaktat tinget var fullt övertygat om att de i luntan funna ljusvekarna voro av samma slag eller mycket lika dem, som tagits hos Madam Dahlberg, frikändes hon, emedan vittnena icke kunde framlägga några bevis för att hon blivit sedd utföra handlingen eller hörts yttra sin avsikt att sätta eld på Fru Lundstedts hus, men man ansåg tillräckliga skäl föreligga för mig att arrestera henne.

18 december (1814-12-18)

Söndag. Domaren avreste i e.m. – I dag är det skapligt väder. Vind SSV och SV.

20 december (1814-12-20)

I går blåste det hårt, och det ökade i natt till storm, som fortsatte till kl. 3 i dag. Man kunde icke köra upp med gruvhästarna på kolhögen, varför arbetat i gruvan var inställt i dag. – Vind V och NV.

21 december (1814-12-21)

Ingenting särskilt. Vackert och lugnt väder med frost. I kväll vinden N.

25 december (1814-12-25)

Juldagen. Vackert väder alla dagarna med lätt frost och svag vind, huvudsakligen NO. – På kvällen den 23 ankom ett fartyg från Herr Living Robertson för att lasta kol.

27 december (1814-12-27)

I dag voro 26 man hemma, ty i går kväll var det dans på flera ställen. – Svaga ostliga vindar. Lite snö.

29 december (1814-12-29)

I dag var jag i staden i privata affärer. – Skapligt väder med frost, vind O.

30 december (1814-12-30)

I dag ungefär samma väder som i går. Kl. 12 utklarerades Herr Robertsons fartyg, men jag vet icke, om den avseglat i kväll eller väntar till i morgon. Sent i kväll kom Sjöberg och meddelade mig, att kolvstången till 53 tums maskinen hade gått av ca 18 tum under packdosan. Denna kolvstång var dubbelt så grov som den förra, men hade på halva genomskärningen en spricka. Jag kan ännu icke se, om cylinderbotten tagit någon skada eller icke.

31 december (1814-12-31)

Samma väder som i går. – Jag ser nu, att cylindern har en ca 4 fots spricka alldeles under mittelflänsen, vars undre del blev för tunn vid gjutningen, varför den förstärktes med järnringar. Jag gav order att tillverka en skruvring och göra i ordning starkt järnkitt, taga bort 2 bultar från bottenflänsen och 2 i flänsen på mitten samt sammanbinda de båda flänsarna med tvenne långa skruvbultar. Dessutom skulle den lilla kolvstången sättas in, till dess den avbrutna kolvstången blivit reparerad. – Vind O.

1815

2 januari (1815-01-02)

I dag började vi sänka ett nytt schakt 424 yards öster om No. 17, och som Te Deum sjöngs i går med anledning av unionen mellan Sverige och Norge, kallade jag det ”Union” eller ”Föreningsschakten”.

5 januari (1815-01-05)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit med anledning av att ”Christinas” segel, rigg etc. skulle säljas på auktion, men som inga fler infunno sig, blev auktionen inställd tills vidare. Vackert väder och måttlig kyla hittills i år.

6 januari (1815-01-06)

Trettondagen, helgdag. Som cylindern till 53 tums maskinen skakade något, sattes hantverkarna att draga åt bultarna.

7 januari (1815-01-07)

I morse var det läns kl. 6, och karlarna sattes till att göra en damm i den stupande huvudorten. Laga ventilsätet i 17 tums pumpsatsen.

8 januari (1815-01-08)

Söndag. Ingenting nytt. Väder och vind som förut.

10 januari (1815-01-10)

Just som jag i morse stod i begrepp att resa till Hälsingborg, kom gruvfogden och meddelade mig, att de hade träffat på kvicksand i sänkschaktet, varför jag måste stanna hemma.

11 januari (1815-01-11)

I dag på f.m. snöade det ganska mycket. Vind S. På kvällen frost.

12 januari (1815-01-12)

I morse gick vinden över till NV, vilket den icke har varit sedan den 21 förra månaden. Stark kyla, därför tvungen stanna 53 tums maskinen och reparera fogen i cylinderbotten, som var otät.

16 januari (1815-01-16)

I morse var vattnet nere under plattformen och vagnvägen, så att de kunde lasta ut kolen från öster i No. 17, men icke från väster. Vackert väder de 3 sista dagarna med lindrig kyla.

17 januari (1815-01-17)

Vid 11-tiden i dag på f.m. började himlen i nordväst bliva alldeles svart, och det blev plötsligt snöyra med fullständig orkan, som fortsatte hela e.m. och mot kvällen snarare ökade än avtog.

18 januari (1815-01-18)

Som vi i går fingo förbyggnaden färdig vid ”Union”, fortsatte vi sänka i kvicksanden. Fortfarande hård storm.

19 januari(1815-01-19)

Som det fortfarande blåser från ONO och snöar, hava ovanjordsarbetarna svårt att arbeta.

21 januari (1815-01-21)

I förrgår natt var det så dåligt väder, att ovanjordsarbetarna vid sänkschaktet icke kunde arbeta, varför arbetet där låg nere så gott som hela natten. I går hade de sänkt ca 3 fot under sänktrumman, men denna ville icke sjunka, emedan vatten hade trängt ned mellan samma och schaktets sidor, som består av lera, och frusit. Assessorn avreste till Stockholm.

23 januari (1815-01-23)

I dag lät jag hänga upp stora schaktsgrytan mitt i sänktrumman och efter ca 3 timmar sjönk denna ned till botten. Som det har fallit mycket snö, kunde man för första gången i år köra med slädar.

26 januari (1815-01-26)

I dag är det så dåligt väder, att inget arbete kunde utföras ens vid sänkschaktet.

27 januari (1815-01-27)

Även i dag blåser frisk ostlig vind, och det är ganska kallt, men karlarna äro överallt i arbete.

29 januari (1815-01-29)

Söndag. Fortfarande samma väder som förut, och vagnar och slädar kunna icke utan stora svårigheter användas. Det har icke snöat så mycket, men snön har lagt sig i stora drivor. Den natt, då vädret var som värst, frös sänktrumman fast i sänkschaktet och har ännu icke kommit loss.

30 januari (1815-01-30)

I dag har det snöat ganska mycket. Vi kunna fortfarande icke få loss sänktrumman.

31 januari (1815-01-31)

I kväll började vi länsa i sänkschaktet, eftersom den stora lampan har hängt där de 3 sista dagarna. Frost, vind som förut.

9 februari (1815-02-09)

Ingenting nytt under hela denna tid. Vackert väder med lätt frost, och vind fortfarande O. Den 7:de åkte jag släde till Hälsingborg, och det gick mycket bra. – I dag träffade de på kraftig, sandig lera (sådan som bildas på sjöbotten) i sänkschaktet, och sänktrumman, som hade sänkts ned genom kvicksanden, fick stå stilla, och tyngderna togos bort från densamma.

10 februari (1815-02-10)

I morse knäcktes pumpstängen i 17 tums pumpsatsen för första gången sedan den sattes i gång, och det mest troliga är, att det berodde på att ventilen släppte vattnet och att stången därefter fick göra några slag, men det förefaller egendomligt, att pumpstången skulle knäckas nu, ty det har icke hänt tidigare vid liknande tillfällen. Jag är benägen att hänföra det till att brännvin erhålles så billigt, och bönderna utminutera det överallt. Jag har mycket besvär med att hålla folket nyktert både i arbetet och hemma.

13 februari (1815-02-13)

I dag regn och milt väder. De 2 sista dagarna har ingenting hänt. I ”Union” äro de i dag nere 8 á 9 famnar. Där är sandsten, sand och lera omväxlande.

14 februari (1815-02-14)

I natt hava de fått mera vatten i sänkschaktet. Samma material i botten. Vind SV.

19 februari (1815-02-19)

Vid sänkschaktet samma som i går. Påskyndar uppställandet av hästvinden. De få 29 små tunnor eller baljor med vatten per timme, varför de icke kunna göra något mera än att hålla vattnet nere med handvinschen. Jag är rädd för att den lösa sandstenen i botten icke går att borra i.

20 februari(1815-02-20)

Regn största delen av dagen. Sysselsatta med uppställandet av hästvinden vid sänkschaktet. – Vind S.

21 februari (1815-02-21)

Som Langes skuta läcker, skulle vi i dag försöka med 2 kedjepumpar, som jag förutsatte voro i ordning, men det visar sig, att ingen av dem är det. Som den ena kan bliva klar på kort tid, sände jag den till smedjan för reparation. Genom att 2 man i storluckan ösa vatten med ämbar, har vattnet sjunkit 14 tum. Hästvinden blir klar i morgon. Vind SO.

25 februari (1815-02-25)

I dag äro alla pumparna klara ombord på den skuta, som tillhör Herr Lange i Köpenhamn och som drev i land och sjönk den 17 december. Jag hade 21 man för att lossa henne, och vi lossade ca 30 tunnor av de 160, han hade inne. En kedjepump höll henne närapå läns, men jag var tvungen att sluta, ty det började ”hugga” i den fördjupning, där hon låg i sjunken, men jag fick ut ett ankare och halade styvt, så att hon låg stilla efter att hava svängt något.

27 februari (1815-02-27)

Det var ganska högt vatten hela dagen, men karlarna, 14 st. , hade åter börjat pumpa ut vatten ur fartyget. Jag gick ombord och lät dem fortsätta med pumpningen, till dess vi fingo upp 25 á 30 tunnor på däck, men det var för högt vatten för att kunna köra dem i land. – Börja i kväll borra i ”Union”, sedan vi i går hade kommit ned på hallen på ett djup av 9 famnar 1½ fot från dagen.

1 mars (1815-03-01)

Ingenting nytt. Disigt väder i går och i dag. Lätt sydlig vind, som i kväll gått över till O.

5 mars (1815-03-05)

Söndag. Kl. 5 i morse fick jag meddelande, att korpralen Winckler vid pionjärerna hade fallit ned i No. 17 eller själv kastat sig ned.

6 mars (1815-03-06)

Hela dagen i går och i dag hava undersökningar pågått angående Winckler, bl.a. är det egendomligt, att vänstra benet är brutet och flisor hava trängt ut genom köttet och skinnet samt att han har ett djupt sår såsom från ett skarpt instrument i bakhuvudet, men det har icke kommit ut en droppe blod ur något av dessa stora sår, och inte heller fanns det några blodspår, där han hade legat. Nils Olsson, som vände honom på rygg (han låg med ansiktet nedåt), säger, att Lustig hade sett såret i huvudet och förvånat sig över att det icke blödde, men han är icke säker på om ögonlocken rörde sig, då de vände på honom.

7 mars (1815-03-07)

I morse eller snarare i natt slog det mig, att om Winckler hade gått i strumpfötterna (som man sade), så var det mycket sannolikt, så mjuk som marken är, att man kunde finna några fotspår i närheten av den stora ångmaskinen, där både Doktorn och flera andra i grannskapet hört Doktorns hund föra oväsen, och då Doktorn släppte ut honom, hörde han några tala med varandra, vilket även kan intygas av 6 personer, som också hade hört hunden. Jag tog med mig Doktorn och pionjären No. 12 Johnson, som sade, att hunden hade tjutit värst i trädgården nära intill den gamla timmerboden. I stället för att finna vad vi sökte, nämligen spår av fötter utan skor, funno vi, att en person hade gått fram iförd träskor och en annan klädd i skor eller stövlar med klackjärn under hälarna. Det fanns ingen väg eller gångstig, där de kunde hava gått, men en trång och högt belägen öppning i planket att komma igenom. Jag påpekade, att vi måste se noga upp här, ty om de hade burit honom död igenom där, skulle utan tvivel finnas spår efter hans fötter, som skrapat utmed marken. Doktorn fann två parallella spår efter fötter, som dragits eller släpats fram, men det syntes icke, om fötterna hade haft skor eller icke. Fotsteg kunde följas tvärs över vägen vid bron, och på norra sidan av vägen hade en fot halkat ned i diket, där det fanns en halvrund fördjupning, stor som ett manshuvud och med märken efter fingrar, vilka hade pressats ned för att lyfta upp ett runt föremål. Fördjupningen var i mjuk gul lera. Spåren fortsatte över landsvägen och i rak linje till gruvlyktan, där Germund sade, att han stod kl. 4, och fram till gödselhögen. Till vänster om denna funnos samma fotspår, och vid sidan av nyligen utkörd gödsel såg det ut, som om en kropp hade legat och gjort märken efter träskor. Jag sökte bland alla kängor och skor i kasernen efter en sko lik den, som hade gjort spåren vi hade sett. Varken träskon eller kängan tillhörde en stor fot, och kängan med klackjärn hade varit ny och med spetsig tå. Jag fann ett par passande träskor och även ett par kängor, vilka jag lät korpralen taga med sig hem till i morgon. – Milt väder med regn de två sista nätterna. Vind S och SO.

8 mars (1815-03-08)

I morse tog jag med mig fältväbel Hultman, pionjären Johnson, korpral Sahlsten och Karström, vilka hade spelat kort hela den natt, då olyckan hände Winckler, samt ryssen Gregorioff för att se, om han ändrade ansiktsuttryck eller han reagerade för likheten mellan kängan och det nämnda fotspåret. Så vitt vi kunde se, passade de in med varandra. Träskon tycktes vara något för stor för spåret, som gick förbi öster om trädgården, och jag jämförde kängorna med spåret efter de nyhalvsulade kängorna, vilket även kängorna äro. Alla utom Sahlsten funno, att de stämde överens, något som stärkte mig i min åsikt, att han icke var alldeles ovetande om var fotspåren voro mycket tydliga. Jag måste flera gånger uppmana honom att vara försiktig, så att han icke trampade i fotspåren och vanställde eller t.o.m. utplånade dem. Sedan vi liksom i går gått över vägen vid bron, påpekade jag, att de, som hade burit Winckler, icke hade vågat gå på själva vägen till schaktet av rädsla att möta borrarna, men att de icke heller hade vågat gå alltför långt borta från vägen, ty då hade de icke lyktan på schakthögen som en fix punkt att följa. På kolhögen kunde vi se gamsarna värma sina händer. Här i gräset funno vi inga fotspår, men vi skulle återfinna dem, så snart vi kommo på plöjd mark. Jag satte därför direkt kurs på lyktan, och så snart vi kommo på plöjd mark, hade vi åter samma fotspår, d.v.s. efter kängorna till vänster och efter träskorna till höger, och liksom i går följde vi dem till gödselhögen där det såg ut, som om en kropp hade lagts ned. Husaren och skomakaren Killer upptäckte, då vi kommo i närheten av gödselhögen, att en bit av klackjärnet på en av kängorna hade varit borta, och detta framgick av fotspåren, som vi, oaktat så många dagar hade förflutit, kunde följa flera steg efter varandra, och i det vänstra fotspåret kunde vi se, att en bit av klackjärnet hade varit borta, men det högra visade märken efter ett helt klackjärn. Jag skickade sedan efter Hellsing och en annan timmerman för att höra, om de ansågo, att kängan passade till fotspåren, men som jag väntade, sade Hellsing, att den icke passade, ty ”det hade varit andra spik i klackjärnen, men eljest kunde hava passat”. Detta fick jag höra av korpralen, ty jag var icke närvarande.

18 mars (1815-03-18)

Ingenting särskilt har hänt de sista 10 dagarna. Den myckna snö, som fallit, har smält och jämte regnet gjort vägarna så gott som ofarbara.

26 mars (1815-03-26)

Påskdagen. Många av ryssarna voro berusade och förde oväsen hela dagen. Kl. 2 var Pronovie mycket berusad och slogs, varför jag satte in honom i mörk arrest, men tog ut honom och lät föra honom till kasernen tills i morgon.

27 mars (1815-03-27)

Genom holländske generalkonsuln i Stockholm erfara vi, att Bonaparte har lämnat Elba och nu befinner sig i Grenoble eller i Lyon. – Skickade efter kommissarie Hyberg, som kom på e.m., då jag kallade upp ryssarna och sade till dem, att om de icke alla eller minst 4 st. gingo i borgen för att Pronovie framdeles uppförde sig väl, skulle jag skicka honom till Malmö. De gingo med härpå, men sade, att han vanligen två gånger om året får liknande anfall, som han icke kan hjälpa. – Tegelmakaren från Brabant kom hit.

28 mars (1815-03-28)

Som ryssen No. 44 blivit straffade både med arrest och spö vi d olika tillfällen och i går var ohövlig och ohyfsad, skickade jag honom i morse till arresten i Malmö. – Det har regnat och blåst hela natten, och nu på f.m. blåser fullständig orkan.

29 mars (1815-03-29)

I dag på e.m. obducerades korpral Winckler.

1 april (1815-04-01)

Anmärkningsvärt vackert väder de 2 sista dagarna. Krusbärsbuskarna börja slå ut i min trädgård.

6 april (1815-04-06)

I morse eller snarare i natt strandade briggen ”Better luck still”, ett vackert kopparbottnat fartyg, Kapten R.I. Potter, på nordsidan av Långörs rev. De 3 sista dagarna har vädret varit mycket stormigt med västlig vind. I e.m. blåser en hård VNV storm.

14 april (1815-04-14)

Ingenting särskilt har hänt de sista 8 dagarna. I dag mellan kl. 1 och 2, då jag åt middag ombord med Mr. Potter, hördes några åskknallar.

15 april (1815-04-15)

I morse frisk nordlig vind med snö hela dagen, som dock genast smälte.

16 april (1815-04-16)

Söndag. I dag kom Häradshövding Bergman för att hålla rannsakning med anledning av Wincklers död. Vackert väder, men kallt.

18 april (1815-04-18)

I e.m. hade rätten sammanträde och hörde några vittnen.

24 april (1815-04-24)

I enlighet med rättens beslut begrovs Winckler i går under kyrkliga ceremonier, emedan rätten hade funnit, att han hade blivit mördad av en eller flera ännu okända personer.

26 april (1815-04-26)

I dag började vi brytningen av pelare västerut i No. 17.

28 april (1815-04-28)

I dag och i går vind ONO. Vackert väder, men kyligt.

5 maj (1815-05-05)

Ingenting särskilt. Torrt väder med kraftiga, sydliga vindar varje dag.

6 maj (1815-05-06)

Vind V, som det icke varit sedan den 18 förras månaden.

8 maj (1815-05-08)

Frisk bris, kallt och kyligt.

18 maj (1815-05-18)

Växlande vindar sista dagarna. Ingenting nytt vid Gruvan.

19 maj (1815-05-19)

I morse kom briggen ”Better luck still” loss, och efter vad jag hör utan en läcka, vilket är så mycket mera tillfredsställande, som Höganäsbefolkningen hade hoppats, att den skulle totalhaverera, och hade även avhandlat detta med mig. Hård blåst i natt.

20 maj (1815-05-20)

Var i Hälsingborg för att inspektera gjutjärnsdelar till ångmaskinen vid ”Union”.

2 juni (1815-06-02)

I 53 tums maskinens 17 tums pumpsats har förbindningen mellan vandringsstycket och det pumprör, på vilket uttagsluckan för pumpkannan sitter, länge varit dålig, emedan vandrings-styckets fläns är sönder. Vi träffa därför förberedelser att draga upp pumprören, och nu i kväll är allt klart att börja i morgon bittida kl. 3. För övrigt ingenting nytt. Då och då regnskurar. Växlande vindar.

3 juni (1815-06-03)

”Drängen Kurt Nilsson fod uti Ekeby socken, Luggude Härad nu fortiden Möllners Svän i Wicken angageras for at vara Mollnere här wid grufvan och då det befinnes at han detta Tjensten kan forestå undfår Han samma vilkor som den nuvarande Mollneren, får nemligen 32 sk. om dagen och frit Hus och Eldebrand samt spanmål äfter samma reglor som andra arbetare vid Grufvan detta hafver. och med nästa instundande micehälie sig härstädes infinner sig”.

”Kurt Nilsen som tiäntt mig et åhr har upp fört seg ganska troget och be siedeligt och varer här mäd på dät bästa rekommenderat. Anders Wibarg”

4 juni (1815-06-04)

Söndag. I morse kl. 6 fingo vi upp vandringsstycket ovan jord, och en undersökning visade, att röret hade sprängts sönder nästan hela vägen runt och endast hölls ihop på ett ställe på varje sida. Jag skickade därför genast ett expressbud till Hälsingborg för att få ett rörstycke gjutet att sätta över det spruckna stället samt ett stycke pumprör med fläns och tapp att passa emot röret med uttagsluckan för pumpkannan. – Vackert väder, ingen eller svag vind.

5 juni (1815-06-05)

Stakade ut ett borrhål, No. 83, öster om ”Union” intill Plöninge och söder om vägen till kyrkan.

6 juni (1815-06-06)

I kväll, då arbetet vid gruvan hade slutat, var det nödvändigt att hissa upp gruvhästarna, emedan vattnet steg. I går och i dag regn.

8 juni (1815-06-08)

I morse kl. 8 sattes 53:an i gång, sedan pumprören blivit fullständigt täta. – Vackert väder med växlande vindar.

10 juni (1815-06-10)

I kväll kl. 10 var det läns i No. 17. – Vackert väder.

11 juni (1815-06-11)

Söndag. I e.m. fördes hästarna ned under jord för att vara färdiga för arbetet i morgon. – Vackert väder. Vind SO.

19 juni (1815-06-19)

Vädret har varit vackert hela tiden med växlande vindar. Den 15:e var det nödvändigt att åter börja avsänka i borrhålet intill Plöninge, emedan det var omöjligt att borra med borrlåda.

24 juni (1815-06-24)

Som det i går var Midsommarafton, hade jag den tillställning för pionjärerna, som jag hade lovat dem, då de sista gången kommo från militärtjänsten. Anledningen till att den icke hade ägt rum tidigare var, att jag under vintern icke hade någon tillräckligt stor plats för dem och deras familjer att dansa på, ty i annat fall hade det varit meningen att hava den på den dagen, då Te Deum sjöngs med anledning av unionen mellan Sverige och Norge. – Från den 19:e har vädret varit mycket gynnsamt för grödan, både för korn och hö. I synnerhet det senare ser bättre ut än det har gjort, sedan jag kom till landet. Det har varit omväxlande varmt väder och regnskurar.

26 juni (1815-06-26)

I e.m. kom Kapten Ögonlod in hit från Norge och Göteborg med en division kanonbåtar på väg till Stockholm. Ingenting nytt med undantag av att ryssarna och gamsarna (som äro svenskar) i går hade kommit överens om att de icke skulle gå i arbete, förrän de hade fått de pengar, som de hade fått löfte om i tomtöre i stället för 2 skäppland till kolhuggarna och alla dem, som räknas till samma klass, men då jag på morgonen skickade dit en uniformerad patrull för att beordra dem att antingen gå i arbete eller omedelbart i arrest, gingo de alla i arbete.

27 juni (1815-06-27)

I ”Union” kommo de ned på underleran på ett djup av 22 famn. Togo upp förbyggnaden.

2 juli (1815-07-02)

Söndag. No. 98 arresterades för att hava grälat med patrullen nere vid Gästgivaregården.

4 juli (1815-07-04)

I morse kommo de ned på hallen, där de avsänka för ett nytt borrhål nära Måarp på ett djup av 4 famnar 4 fot från markytan. Fin, mycket vit sandsten, som synes vara densamma, som ligger ovanför Grevinnan Ruuths kolflöts. – Vackert väder med växlande vindar, i kväll kylig, VNV vind.

7 juli (1815-07-07)

När jag i går kväll kl. ½12 återkom från Hälsingborg, fick jag höra, att sockensmeden Pipare- Nils, som de kalla honom, hade gått till mjölnaren Nils Åkerman och att där något skurstreck var å färde, eftersom han var känd för att stjäla järn, och jag visste, att han genom Nils Åkerman hade försökt att övertala No. 45 Reuter att stjäla järn från maskinerna ååt sig. Jag tog så fort som möjligt med mig 6 man inklusive korpralen och gick mot skogen, genom vilken han måste gå på vägen hem, för att infånga den eller dem, som buro en börda på ryggen. På väg till skogen mötte vi en rapportör, som jag skickat ut och som sade, att vi kommo för sent, ty han var redan hemma, men hade de icke burit in järnet i boningshuset eller skjulet; de två största järnstyckena hade kastats i dammen, och de övriga hade lagts på gödselhögen i närheten av dörren. Han hade sett dem läggas där. Jag skickade nu hem rapportören och No. 68 Lindblad, men gick själv i sällskap med korpral Rörström, No. 25 Holmberg, No. 66 Lindström, No. 12 Johnson och No. 16 Olof Anderson till Väsby, där jag lät No. 25 Holmberg, No. 12 och No. 66 gå runt östsidan av kyrkan, under det att jag, korpralen och No. 16 gingo runt till västsidan av Herr Boustedts hus och kröpo ned bakom häcken för att icke synas, men placerade oss så, att vi endast hade en smal stig mellan oss och huset, resp. butiken, vilka vi tydligt kunde se utan att själva vara synliga.

12 juli (1815-07-12)

I dag började vi bryta kol i ”Union”, d.v.s. vi satte ut huvudorterna etc. – Vädret är vackert. – en kanonbåtseskader passerade här utanför på väg söderut. I går morse seglade en annan under Löjtnant Cedoff till Karlskrona, där han skall invänta närmare order. Folket börjar slå hö.

13 juli (1815-07-13)

I dag ingenting nytt vid Verket. – I Hamburgertidningarna hade jag nöjet se Ney´s  deklaration (till Bonaparte´s hånade House of Peers), ”att det fanns varken hopp eller möjlighet att åter samla några trupper efter  det totala nederlaget den 18 juni.” Under tiden hava de utropat Bonaporte´s son till kejsare av Frankrike. – Vind N, vackert väder.

23 juli (1815-07-23)

Söndag. Ingenting särskilt har hänt vid Gruvan den sista veckan. Det har regnat nästan varje dag, men bönderna fortsätta slå hö. Träffar anstalter att betala kolhuggarna 1 gång i veckan i st.f. varje dag. Allt eftersom kolhuggarna i går kommo in för att hämta sina pengar, fingo de uppgiva, om de kunde försörja sig under 8 dagar eller icke, ty i senare fallet skulle jag giva order till fru Lundstedt att lämna ut åt dem så mycket per dag, som kunde anses skäligt att leva på till nästa vecka. Den 19 bestämde jag även, att de, som stannade hemma utan giltigt skäl, skulle i st.f. 16 sk få plikta 1 Rdr Rgs per dag. Som det dessutom finnas många, som på grund av lättja och andra, som tro, att betalningen för kolbrytningen kommer att höjas och därför sedan lång tid icke hava brutit så mycket kol, de borde, bestämde jag, att om de icke med 2 man i en arbetsort togo ut 5 korgar kol No. 1 per dag eller 5 korgar på 2 dagar med 1 man, skulle de i st.f. 8 sk endast få 6 sk per korg, och de, som togo ut 2½ korg per man och dag, skulle i st.f. 8 sk få 9 sk per korg. – Växlande vindar.

24 juli (1815-07-24)

I dag stämplade jag eller rättare sagt satte Gruvans sigill på kort att lämnas ut till kolhuggarna som kontramärken över den kvantitet kol, de brutit varje dag till slutet av veckan, så att de själva kunna se, att ingen orättvisa begås av dem, som hålla räkning över brutet kol. Varje bricka (så kallas det på svenska) räknas som 1 tunna. Om det är kol No. 1, är kortet helt, om No. 2 avklippes ett hörn, om No. 3 klippas 2 hörn, och om flis eller kol No. 4 klippas 3 hörn på kortet. Till gruvfogde Hultman lämnade jag följade kort:

                                           för No. 1 (bästa sorten.....   450 tunnor

                                            ’’   ’’   2 eller bottenkol...   220   ’’

                                             ’’  ’’   3  ’’    sämre kol..   550   ’’

                                             ’’  ’’   4  ’’    flis.........       275  ’’

26 juli (1815-07-26)

Ingenting nytt. Lämnade Hultman följande kort:

                                              No. 1............                   38 tunnor

                                               ’’    2............                  78   ’’

                                               ’’    4............                  82   ’’

29 juli (1815-07-29)          

Som det i dag var första veckoavlöningen under alla dessa år, var jag själv närvarande så gott som hela tiden, och oaktat så många voro emot förändringen, var det lätt att se, huru glada de voro över att nu få så mycket pengar på en gång.

1 augusti (1815-08-01)

Återkom från Hälsingborg, där jag varit sedan sista söndagen. Vädret har varit vackert, och ingenting nytt från Gruvan med undantag av att det har förekommit några uppehåll i går och i dag till följd av att ångpannan till maskinen vid No. 17 har gått sönder. – I går förde de tyska tidningarna den stora och glada nyhetan till Hälsingborg, att Bonaparte utan skottlossning överlämnat sig till det engelska fartyget ”Bellerophon”, Kapten Maitland. Han var ombord på den franska fregatten ”Amphitrite", som åtföljdes av en brigg, på väg från Rochfort till Amerika. Så snart han såg ”Bellerophon”, gick han från fregatten över i briggen, som med kapitulationsflaggan hissad styrde över mot det engelska fartyget. Det påstås, att han hade med sig ett tusen (1.000) millioner francs i guld, silver och engelska sedlar.

7 augusti (1815-08-07)

Det har regnat mycket hela dagen med frisk nordlig vind. – Ingenting nytt från Gruvan.

12 augusti (1815-08-12)

Det har varit ganska vackert väder tills i dag, då vi hade det kraftigaste regn, jag har sett på många år, men det varade endast ca 1 timme. Kl. 5 e.m. hade vi åter regn och litet åska. Några hava börjat skära rågen. – Ingenting nytt vid Gruvan, men vi hava icke kunnat lasta på grund av den hårda blåsten.

13 augusti (1815-08-13)

Söndag. Korpral Rörström beklagade sig i morse över att No. 35 Petroff hade överfallit honom, vilket jag efter förhör fann vara sant, varför jag satte ryssen i arrest för att i morgon få prygel. – Många av ryssarna äro berusade i kväll. – Till kl. 3 e.m. var det vackert väder, men sedan har det regnat hela tiden. Vind NV.

16 augusti (1815-08-16)

I dag var jag i Viken tillsammans med domaren, häradshövding I. Bergman, där vi hade en konferens angående att antingen reparera kyrkan där eller bygga en ny. Vi gjorde därför upp en skiss till en ny kyrka för att senare utarbeta en ritning. Det regnade mycket i morse, men i kväll är det vackert. – Ingenting nytt vid Gruvan. – Vind NV.

17 augusti (1815-08-17)

Hård storm hela dagen med häftiga regnskurar. Det påminner mera om slutet av september än mitten av augusti.

20 augusti (1815-08-20)

Söndag. I går och i förrgår vackert väder, men i dag regn och storm.

28 augusti (1815-08-28)

Återkom från Hälsingborg. – Vackert skördeväder.

29 augusti (1815-08-29)

Regnskurar och stark blåst. – Briggen ”Fritz” slet kabeln och drev i land. ”Lilla Förtjänsten” drev även i land, men det berodde på besättningens försumlighet, som var i land och icke kunde komma ut igen. Båten kantrade, men de räddades av en annan båt. Skutan var lastad att gå till Ölands fyr.

30 augusti (1815-08-30)

I dag klarerade jag ut ”Lilla Förtjänsten”, som kom lyckligt och väl i väg.

4 september (1815-09-04)

Reste till staden för att träffa Excellensen Greve E. Ruuth, men han kom icke förrän den 5:e. Vi stannade i staden till den 7:e, då Ägarnas sammanträde skulle börja. Samma kväll ankom Herr Carl Bagge till mitt hem, där han stannade till den 9:e, då vi flyttade över sammanträdet till Hälsingborg, som avslutades tisdagen den 12:e. Bland annat beslöts att sätta 74 tums maskinen i gång vid Ryd för att se, om vattnet hade minskat något avsevärt, sedan vi sänkte där år 1804, och om så var fallet, att bryta Grevinnan Ruuths flöts så länge den befinnes vara brytvärd. Om detta icke kan utföras, beslöts att sänka ett schakt öster om No. 18 eller ”Union” men 28 tums maskinen. I avsikt att anställa flera kolhuggare skulle män skickas ut med upprop från landshövdingarna i de angränsade provinserna. – Söndagen den 17 återkom jag hem. Hans Excellens Greve Ruuth avreste till Malmö. – Den 7:e träffade de på kol i borrhål No. 50 på ett djup av 26 famnar 6 tum till taket. De översta kolen äro mycket hårda och bra, 9 ¼ tum.

21 september (1815-09-21)

Jag har väntat hela denna vecka i förhoppning att kunna kartlägga den del av kusten, där Kapten Potters brigg gick på grund vid Långörs rev. Men ehuru vinden hela tiden har varit ostlig, har det blåst alldeles för hårt för att möjliggöra detta. De två sista nätterna har det frusit ganska mycket.

26 september (1815-09-26)

I morse regnade det till 10-tiden, men vi hava icke haft regn på nära 3 veckor. Däremot har det blåst för hårt för att möjliggöra en kartläggning av kusten.

1 oktober (1815-10-01)

Söndag. I går återkom jag från Bosarp och Billesholm, där jag har varit för att se på en kolflöts, från vilken Mollerius (kom till Hälsingborg vid tiden för Ägarnas sista sammanträde) visade mig några provbitar. Jag fann, att det fanns en kolflöts på sydsidan av backen på Billesholmsgården Bökeberg i Vrams socken, Luggude härad, på sluttningen ca halvvägs upp på kullen, räknat från den bäck, som flyter runt västsidan av densamma. Som man icke kan se så mycket, kan jag ännu icke bedöma, om den är brytvärd eller icke. Det finnes mellan 4½ och 5 tum bottenkol, som för att befinna sig vid utgången i dagen äro de mycket bra, samt ca 17 tums ”blandade kol” ovanför. Leran är ljusgrå eller grå, vet jag icke tjockleken, men på måndag skall jag skicka dit 2 man för att först driva in en ort några famnar. Strykningen är från NNV till SSO, stigande mot NNV. – Vackert väder.

11 oktober (1815-10-11)

I dag var vinden tillräckligt svag för att kunna gå ut och kartlägga den del av kusten, där briggen hade strandat, men som kanonbåtarna hade avseglat och ej kommo åter förrän på kvällen, hade jag ingen båt. – Ingenting nytt vid Gruvan.

12 oktober (1815-10-12)

I dag var auktion på riggen till den holländska galeasen, som hade förlist. Det blåste för hårt för att göra några mätningar vid sjön.

15 oktober (1815-10-15)

Söndag. I morse var vinden nästan sydlig med litet regn. Nu kl. 12 är vinden åter OSO. - I går var jag länge nere i No. 17.

25 oktober (1815-10-25)

Reste till Boserup eller Bökeberg för att se på den nya kolflötsen och till Hälsingborg, för att se till gjutjärns- och mässingsdelar för maskinen vid ”Union”. På grund av vinden har jag icke tillfälle att göra mätningar i och för den nya hamnen.

28 oktober (1815-10-28)

Kom hem från Hälsingborg. De hava påbörjat modellen till varmvattenspumpen och skola i dag gjuta cylinderkolven, som de icke hade börjat med förut. En del av mässingsdelarna äro gjutna. – Vid Bökeberg är orten inne 8½ famn. De hava just kommit igenom någon slags förkastning. Kolet, underleran och taket hava stigit uppåt lika mycket som flötsen tjocklek samt åter gått nedåt lika mycket. Takkolen äro 9 á 10, mellanband och bottenkolen, som äro bäst, 5 á 5½ tum. – I dag och i går mycket regn. Vind S.

31 oktober (1815-10-31)

I morse var det lätt OSO bris, och jag hoppades kunna avväga den del av kusten, som jag så länge förgäves hade önskat kunna göra, men enligt order avseglade kanonbåtarna till Landskrona, varför jag icke kunde få några båtar, och lotsbåtarna äro för små för detta ändamål. – I morse var det is på kanalen, och den låg kvar till middagen.

3 november (1815-11-03)

De två sista dagarna har det icke frusit så hårt som den 31 oktober. I dag nordostlig vind. – Ingenting nytt.

4 november (1815-11-04)

Vädret råkallt med sydlig vind och regn. I kväll frisk vind. – Förre gruvfogden Mollerius vid Boserup kom med kolprover från Bökeberg eller Höghult. Dessa prover voro lika dem jag såg sist.

21 november (1815-11-21)

Under de gångna 17 dagarna har det icke hänt något nytt vid Gruvan. Alla de karlar och pojkar, som de utsända ombuden lyckats anställa, hava vi skickat ned under jord. – I morse föll en hel del snö. – Börja placera den östra ångpannan på sitt fundament samt sätta tillbaka den mellersta ångpannan, som togs bort, innan maskinen stannades år 1807.

24 november (1815-11-24)

I dag var det lugnt på morgonen, men då vi voro klara att gå ut för att avväga för den nya hamnen, blåste det upp så mycket från norr, att ingenting kunde göras. – Det fryser fortfarande men vädret är vackert. – I dag sattes den södra ångpannan till 74:an på sitt fundament och är nu färdig för murarna.

25 november (1815-11-25)

No. 65 Johannes Erlander och No. 4 Trolle hade i dag mot givna order arbetat på en pelarsida, för vilket var fastställt böter av Rdr 5. – Följden blev att när förskrämningen var färdig, fick Erlander ras över sig och dödades på stället.

28 november (1815-11-28)

Det regnade så hårt hela dagen, att man endast med största svårighet kunde arbeta vid schakten. För övrigt ingenting särskilt nytt.

2 december (1815-12-02)

Det var så dåligt väder hela dagen med blåst och snö, att endast helt litet kunde uträttas vid Gruvan.

6 december (1815-12-06)

I dag skickade jag in till staden 5 famnar borrstänger jämte allt tillbehör till Greve Henning Gustaf Wrangel, som skall låna dem. Han önskade även få låna en man, men som jag icke kunde avvara någon, skickade jag med en fullständig beskrivning över användningen. – Det är mycket kallt i dag och ostlig storm. Det är is innanför fönstren för första gången i år.

8 december (1815-12-08)

I går var det mycket kallt, men i e.m. är det så milt, att murarna kunna arbeta vid 74 tums maskinens ångpannor. – Vinden är nu SV.

14 december (1815-12-14)

I natt föll mycket regn, och i dag har varit halv storm.

17 december (1815-12-17)

Söndag. Det har snöat så mycket i dag, att timmermännen icke kunde färdigställa linskivestativet vid ”Union”. Jag lät därför hästvindens stå i beredskap.

21 december (1815-12-21)

I morse började vi taga ned stativet för att sätta upp det nya vid ”Union”, men innan vi voro färdiga, fingo vi ett förskräckligt väder, som fortsatte hela dagen. – Karlarna sysselsatta med att täta maskinens förbindningar, som icke äro lufttäta. Detta är alltid fallet, om man icke  jämt står över arbetarna.

22 december (1815-12-22)

I e.m. var maskinen fullt i ordning. Vackert väder, men kallt och blåsigt.

23 december (1815-12-23)

I dag är maskinen i full gång. Det har kommit en hel del snö.

1816

9 januari (1816-01-09)

Från Gruvan endast att omtala, att det sedan Jul icke varit läns i orten på stupet, ty det har alltid varit förenat med mycket besvär att hålla karlarna nyktra under helgdagarna. – Vädret är lika ostadigt som förut. – Kol kasserade och icke upptagna i kolboken är följande:

                                                                                    

                                        No. 1             No. 2               No. 3                     No. 4

Oktober                              28                  14                    21                           21

November                          45                  21                    40                           33

                                           20                  20                    32                           39

                                           93                  55                    93                           93

N. B om en korg med flis kasseras, kasseras även nästa korg med flis från samma man, och som jag här endast tagit med de första korgarna, blir det sålunda ett dubbelt så stort antal korgar, som icke tagits någon hänsyn till.

10 januari (1816-01-10)

I dag var det läns på stupet i No. 17, och i kväll började vi arbeta med dubbla skift. – Vackert väder med frost.

13 januari (1816-01-13)

De sista 3 dagarna hava vi haft blåst med omväxlande regn och snö, och jag tror icke, att vi haft så mycket vatten här i trakten, sedan kanalen öppnades första gången.

25 januari (1816-01-25)

Ingenting nytt. Vi hålla på med att köra kol till 74 tums maskinen, men som vädret är mycket ostadigt, kunna vi icke sätta den i gång. Vi hava icke 48 timmar med samma väderlekar, ty den ena dagen fryser det, och den andra är det tö.

31 januari (1816-01-31)

De 3 sista dagarna sträng kyla, men arbetet fortgår som vanligt. Dock äro många man sjuka. I dag hård vind V.

9 februari (1816-02-09)

Som den 4:e var en söndag, reste jag in till Hälsingborg på släde i hård vind och snöstorm. Den 7 blev det lugnt, och den 8 var det mycket kallt. Ehuru ca 200 man hade skickats ut från staden för att skotta vägarna rena, kunde jag icke lämna staden förrän den 8 på e.m., men det oaktat måste jag på hemvägen flera gånger köra ut från landsvägen. Vid schakten har det givetvis icke arbetats mycket denna vecka.

16 februari (1816-02-16)

I natt avlöstes kylan av en svår västlig storm, som hade börjat redan i går e.m. I dag kl. 10 f.m. fördes den yttre eller temporära underbryggan bort. Det blåste så hårt, att man knappast kunde stå upprätt i vinden. Vid 12-tiden avtog vinden.

17 februari (1816-02-17)

Kallt i natt, men i dag mycket snö och blåst. Huru mycket man än eldar i kaminerna, kan man icke få bort isen från fönsterna.

20 februari (1816-02-20)

I dag milt väder med vind SV. – Herr Kjellman kom hit i går och reste till staden i dag. – Träffade avtal med sergeant Ljunge om leverans av 92 par kommiss -skor till 2 Rdr 36 sk Rgs per par, av vilka 20 skola levereras före mitten av mars i år. Likvid erlägges 2 månader efter leveransdagen och sedan partiet godkänts vara i överensstämmelse med de 8 provpar, vilka redan levererats och betalts.

22 februari (1816-02-22)

På grund av blåst och regn har bryggan icke kunnat repareras.

26 februari (1816-02-26)

I morse kom Kommissarie Hyberg hit för att fråga efter No. 350 Nils Pehrsson, som enligt uppgift från Per Rasmusson i Vikens Ryd hade varit ute hela natten mellan den 23 och 24 och vid 4-tiden på morgonen blivit inburen i hans hus så berusad, att han knappast kunde stå på benen, och dessutom blodig i ansiktet samt nedsmort med smuts. Han hade blivit inburen av en man och en kvinna, som hade gått vilse och anmodat Per Rasmusson att visa dem vägen. De sade sig även hava haft mycket besvär med Nils Pehrsson från Möllehessle, då de funno honom ligga och sova i närheten av Allerum. Då det blev ljust, hade Per Rasmusson känt igen Nils Pehrsson, ty de hade växt upp tillsammans i Kropps socken. Ehuru Nils Pehrssons identitet sålunda var fastställd, förnekade han bestämt, att han alls varit ute den dagen eller natten, men som det var allmänt känt, att så hade varit förhållandet, gav jag honom 50 hårda rapp i förhoppning att han skulle namnge de kumpaner han sedan länge umgåtts med, men förgäves. Då han hade fått 40 slag, skrek han: ”Ack, mina kamrater!” – Men han ville icke säga deras namn vare sig efter hotelser eller löften och oaktat både jag och kommissarien sade honom, att vi skulle rädda honom från att bliva straffad för det inbrott, han hade begått hos Tyko Olseras i närheten av Vikens Ryd, där han och kumpanerna hade tillgripit allt, som fanns i huset. (En man hade stått med en yxa i handen och hotat mannen och hustrun, som lågo till sängs). Därefter hade de druckit ur en kanna brännvin, varigenom de blivit berusade och lagt sig att sova, och på så sätt blivit upptäckta. Det bör bemärkas, att jag bestraffade honom endast för att hava varit ute på natten utan tillåtelse och för att han hade påträffats berusad i närheten av den plats, där inbrottet hade ägt rum. Jag tillade, att han skulle få samma antal rapp i morgon, om han icke uppgav namnen på dem, som hade varit med honom.

27 februari (1816-02-27)

I dag förhördes han åter men han var lika halsstarrig. – Ingenting nytt vid Gruvan. Göra vad vi kunna för att få bryggan reparerad.

1 mars (1816-03-01)

På f.m. blåste mycket kall vind, men vid middagstiden var det behagligt, om man stod i skydd för nordanvinden. På sydsidan av mitt hus var det sommar, men på nordsidan fullständig vinter. – Arbetet pågår som vanligt.

4 mars (18116-03-04)

Det har icke hänt något nytt de gångna dagarna. Vädret är fortfarande kallt med huvudsakligen nordliga och ostliga vindar. Börja driva ned pålar till den provisoriska bryggan och hava fått ned 7. Träffade avtal med fiskarena i Höganäs att driva ned pålarna, sedan timmermännen spetsat dem, och att göra detta arbete för 24 sk Bco per påle.

5 mars (1816-03-05)

I dag var det så hård blåst med snö, att de icke kunde arbeta vid bryggan, och vattnet var så lågt, att flotten med pålningskranen stod på grund. Vind O och NO.

6 mars (1816-03-06)

I natt föll en hel del snö, men i dag var vädret skapligt. Jag lät ångkvarnen vara i gång hela natten och i dag med båda stenparen. – Vind som förut.

7 mars (1816-03-07)

På f.m. gick vinden över på S, på e.m. till SO, regn på kvällen. Mycket snö hade fallit, som smälte, så att ovanjordsarbetarna kunde icke arbeta, men vid middagstiden satte jag dem i arbete. Ingenting kunde uträttas vid bryggan.

13 mars (1816-03-13)

Sedan den 7:e har vädret varit milt. Ingenting nytt vid Gruvan. Vid bryggan hava 40 pålar drivits ned och försetts med hammarband. Det regnade hela natten. Vind S.

14 mars (1816-03-14)

I dag storm, varför inget arbete kunde utföras vid bryggan. – 3 av de nya pålarna hade brutits av. Skickade 37 äppelplantor till Kjellströms hustru och den 15, 4 rosenbuskar till Nils Pehrssons hustru som prydnad vid staketet.

16 mars (1816-03-16`)

Söndag. Vackert väder hela dagen, men kallt mot kvällen. Var i Brunnby (Pastor Borup) med tullkontrollör Bergh.

17 mars (1816-03-17)

I morse var allting så fullständigt täckt med snö, som det någonsin varit i vinter. Vind S.

18 mars (1816-03-18)

Samma väder som i går. I natt föll mycket snö.

22 mars (1816-03-22)

Det har icke hänt någonting nytt vid Gruvan. Arbetet med bryggan har gått utmärkt hela veckan, så att i början av nästa vecka kunna vi börja lasta kol där. I dag infångade vi Nils Pehrsson och skickade honom i fängelset, där nu alla sju äro i och för rannsakning.

23 mars (1816-03-23)

Bevistade auktionen i Brunnby, där jag för Gruvans räkning inköpte litet järn, men det var dyrt med undantag av 4 tums bandjärn, som kostade Rdr Rgs 21:32 per skeppund viktualievikt. – Mycket kallt, vind N och nattfrost.

5 april (1816-04-05)

Var i dag i Hälsingborg dels för egen och dels för Gruvans räkning för att beställa några mässingsdelar till 53:an, vid vilken en pumpkannstång har brustit och lämnat pumpkannan kvar. Jag gav order att sätta ned en pumpkanna att tjänstgöra ovanför den förra, tills vi kunna sätta in en fördämning i horisontalorten. Den ena bygeln på pumpstången hade gått sönder, och antagligen har saxsprinten på den andra fallit ur. – Kallt, vindar alla dessa dagar NNO till OSO.

7 april (1816-04-07)

Söndag. I morse var allting täckt med snö, men vid 10-tiden hade den gått upp i vatten. Vind OSO.

12 april (1816-04-12)

Långfredag. Inget arbete utfört. – I går började vi lasta in den engelska, 20 hästars maskinen, som är avsedd för arbetet på Södertälje kanal. Vindar som förut.

15 april (1816-04-15)

Helgdag. Annandag Påsk. Det snöade hela f.m., och nu kl. 12 är marken täckt med ett par tums snötäcke. Den 13 var det 24 veckor sedan kanalen blev igenfrusen och helt täckt med snö, och under hela denna tid har den knappast varit helt isfri.

16 april (1816-04-16)

I dag var hela maskinen ombord. På f.m. en kraftig hagelskur med nordlig vind. På e.m. vackert väder, men fortfarande mycket kyligt i luften.

25 april (1816-04-25)

Ingenting särskilt, men i dag sattes den stora maskinen vid Ryd igång och gick några timmar, men tryckverkets cistern blev så otät i botten (den är mycket dålig, men jag vill icke göra en ny, förrän jag kan se, att det är möjligt att hålla läns med en tredje ångpanna). Jag lät täta den med lera. I kväll måste tryckverkets ventil bytas ut. Man hade gjort klaffen så stor, att de undre klaffplåtarna vilade på mässingen. – Vackert väder.

26 april (1816-04-26)

I dag gick maskinen åter 5 timmar, då cisternen ånyo började läcka, och tryckverkets pumpkanna måste utbytas. Cisternbotten fylldes nu ännu upp till ventilen med eldfast lera, varigenom den synes hålla tätt, men just som maskinen väl kommit i gång, brast pumpstången i 11 tums pumpsatsen, och vi upptäckte, att snabbkopplingen på 18 tums pumpstången var dålig, varför den måste tagas upp för reparation. Vattnet, som var nere något mer än 16 famnar, steg 4 fot 10½ tum på 9½ minuter. – I dag full sommar.

27 april (1816-04-27)

Kunde icke få 74:an klar i dag. För övrigt går arbetet som vanligt.

29 april (1816-04-29)

Kl. 5 i e.m. sattes 74:an i gång, och kl. 9 var vattnet nere mellan 15 och 16 famnar, men antingen äro både pumpkannan och bottenventilen dåliga eller och läcka pumprören. Jag tror det förra vara fallet.

30 april (1816-04-30)

I dag kl. 12 stannades maskinen för utbyte av pumpkannan och bottenventilen. Vattnet sjönk på 20 minuter 12 fot 2 tum ned till samma märke på linan, som hade satts den 26:e.

7 maj (1816-05-07)

Hela den här tiden har det knappast gjorts någonting vid 74:an, som endast då och då varit i gång några timmar. Jag har verkligen haft mycket att göra med att få upp 18 tums bottenventilen, som hade fastnat på insidan av uttagsluckan, och då vi med hjälp av maskinen och krabben skulle hissa upp ventilen, gick den tvärs av. Nu i kväll kom maskinen åter i gång, sedan vi även bytt ut 11 tums pumpkannan. – Mycket kallt. Vind N. – Fru Robert Stawford ankom från England.

8 maj (1816-05-08)

I dag kl. ½4 var den norra ångpannan så otät i botten, att den måste tömmas och repareras. Under de 19 timmar maskinen var i gång vid Brors Backe, sjönk vattnet 4 fot så när som på ½ tum. – Det snöade litet både på morgonen i går och i dag.

11 maj (1816-05-11)

I dag var det mycket kallt och blåste ostlig storm. Sedan 74:an kom i gång, hade vattnet i dag kl. 12 sjunkit 6 fot vid Brors Backe. Både i dag och i går snöade det flera gånger.

12 maj (1816-05-12)

Söndag. I natt och hela dagen har vattnet varit nere till cisternen eller luftförbindningen, men de hava ännu icke fått i ordning den undre pumpsatsen. – I morse något regn, vind S.

13 maj (1816-05-13)

I dag kl. 11 var jag tvungen att stanna 74:an för att reparera vattenhoarna, som äro alldeles uppruttna. På 45 minuter steg vattnet 3 famnar 10 ½ tum över 15 famnarsmärket. Vid Brors Backe hade vattnet sjunkit 7 fot 3 tum. – Fortfarande kyligt i luften. På e.m. västlig vind.

14 maj (1816-05-14)

Under de sista 24 timmarna, då den stora maskinen stod stilla, steg vattnet vid Brors Backe 3 fot 6 tum. – Ingenting nytt.

15 maj (1816-05-15)

74 tums maskinen vid Ryd sattes i gång i morse, och på e.m. var vattnet nere till cisternen. Då den stannades, steg vattnet 14 3/8 tum på 2 minuter.

16 maj (1816-05-16)

Vid Brors Backe har vattnet sjunkit i allt 7 fot 4 tum. I dag ganska bra väder, men fortfarande ingen vår i luften. – Var i Höghult tillsammans med Assessor Kjellman för att besöka Baron G. Toll, som jag icke har träffat, sedan han kom från Stockholm. 74:an har gått hela dagen, men den undre pumpsatsen är ännu icke klar.

17 maj (1816-05-17)

Vid 74:an steg vattnet på 11 minuter 6 fot 3 tum från det gamla märket, som omnämndes den 26 pto, eller 5 fot 4 ¾ tum på 9 ½ minuter enligt Holms uppmätning, men jag tror, att han har fel, ty jag är säker på att det under de första 5 minuterna knappast steg 2 fot 11 tum, men det bör observeras, att 18 tums pumpsatsen icke var alldeles tät, varigenom det kom att stiga fortare än det borde. – Det har blåst hårt hela natten och i dag. Kl. 12 gick den stora maskinens norra ångpanna sönder, varför den måste tömmas och repareras.

18 maj (1816-05-18)

Strax före kl. 8 i morse sattes 74:an åter i gång, och en kvart före 11 var det läns i schaktet. Då stannades maskinen för utbyte av 18 tums pumpkannan, och som det icke fanns någon pumpkannstång i reserv, måste vi vänta, tills stången flyttas över på den nya pumpkannan. Maskinen stod i 2 timmar 35 minuter, men då den kl. ½3 sattes i gång, hade pumprören blivit otäta genom den skakning, som uppstod vid pumpkannans nedsättande. Vattnet steg på 2 minuter 13 7/8 tum och på 5 minuter 3 fot 10½ tum. Räknat från det ovannämnda märket steg vattnet på 6 minuter 3 fot 9 tum och på 30 minuter 15 fot 5 tum. Under de 20 timmar maskinen stod steg vattnet vid Brors Backer 3 fot 5 tum. Vid 8-tiden steg vattnet 12½ tum på 2 minuter och 2 fot 8½ tum på 5 minuter. – Fortfarande hård blåst och något regn. Gav order till karlarna vid 74 tums maskinen, att de skulle stanna den, då de hade gjort slut på de kol, de hade, emedan vi nu under såningstiden icke kunde avvara några hästar till kolkörslor, och för övrigt måste en ny botten sättas in i den norra ångpannan, om maskinen oavbrutet skall vara i gång.

29 maj (1816-05-29)

Det har icke hänt något särskilt under de gångna 11 dagarna, men nu är vagnvägen till ”Union” tagen i bruk, där endast gruvvagnar, dragna av hästar, användas. – Den 27 regnade det mycket, vilket har mildrat den råa och kalla luften. Vindar ONO och OSO.

1 juni (1816-06-01)

Återkom från Helsingör, där jag varit med Robert Stawford, som är villig att taga plats hos Herr Carl Fenwick, så snart det lämpar sig. – Ingenting nytt hemma.

9 juni (1816-06-09)

Söndag. De gångna 8 dagarna har icke hänt något särskilt, men på kvällen den 4 kom Ahlgren och visade mig kolprover från borrhål No. 51, där han sade sig hava borrat 4½ tum i kol, som är rent och hårt och lämnar den bästa aska, som några kol hittills hava gjort här vid Gruvan. Men om Ahlgren icke har borrat djupare än han vågar uppgiva (innan han upptäckte, att borret hade sjunkit så mycket), är kolet mycket tunt. Det Hultman borrade i den 5 var endast flis, uppblandat med lite kol. I flötsen hava vi tills i dag borrat igenom följande:

                                                                                    

Enligt                                  Ahlgren........                       4½ tum kol

                                           Hultman........                      27 tum flis

                                           Kilberg.........                      15 tum

                                           Kolblandning...                    3 tum

                                           Mellanberg.....                     11 tum

                                           Kol...............                      5 ¾ tum

                                           Svart berg......                     15 tum

Vädret har hela denna tid varit mycket blåsigt och nästan lika kallt som under vintern, dessutom hagel och regn, i synnerhet i dag.

10 juni (1816-06-10)

I dag på f.m. lika blåsigt som förut, och i natt har det regnat så mycket, att det är lika mycket vatten på fälten som på hösten. Det är så kallt, att vi äro tvungna att elda i kaminerna för att hålla varmt.

12 juni (1816-06-12)

I dag är det så gott som sommarväder, men vinden är nordlig. Mycket vatten på lågt belägna ställen. Eklöven börja synas, som vanligen i mitten av maj.

25 juni (1816-06-25)

I dag träffade de på en förkastning, som kastar uppåt, i ”Union”, 150 famnar öster om schaktet, och som de började gå igenom, till dess de träffa på kolet. Strykningen är S 71 grader O. I dag började vi även ett borrhål eller snarare att avsänka till ”hallen” vid södra ändan av baracken eller kasernen för att se, huru Grevinnan Ruuths kol där är. För övrigt ingenting nytt under den här tiden. Vädret har varit torrt och varmt.

30 juni (1816-06-30)

Ingenting nytt sedan den 25. Vädret fortfarande mycket torrt med ostliga vindar. – I förrgår skickade jag No. 46 Spiridon till fängelset, emedan han hade stulit en linneväv, som låg utlagd för blekning.

4 juli (1816-07-04)

Arbetet fortgår som vanligt. De 3 sista dagarna har det varit förfäligt varmt, men strax efter middagen i dag kom starkt åskväder med stora mängder hagel ( mer än 2 tum i omkrets), som frös till stora klumpar i regnet, som strömmade ned. Klumparna upplöstes icke förrän sent på kvällen, i synnerhet de, som hade fallit ned från hustaken och lågo i högar vid sidan.

5 juli (1816-07-05)

I dag voro några herrar från Helsingör här för att se på Gruvan, varefter de avreste till Kullen. Vid 12-tiden i dag åskade och regnade det mycket. Vind O och SO.

12 juli (1816-07-12)

Ingenting särskilt, men när vi avsänkt 4 famnar 4 fot för ett borrhål mellan kasernen och gaveln av tvåvåningshuset, visade sig sandstenen på den stigande sidan så oregelbunden, att det såg ut som en liten förkastning, varför jag ansåg bäst att sluta arbetet. Efter att förgäves (där fanns endast kvicksand) hava försökt att få ned ett borrhål i brunnen på torget, stakade jag ut ett borrhål och började sänka ned till ”hallen”, på stigen från Ryds maskingruva på den västra sidan av den väg, som går fram till den lilla väderkvarnen, och ett kort stycke från norra gaveln av magasinet. – Mycket vackert väder hela tiden. Mestadels ostlig vind.

1 augusti (1816-08-01)

Återkom från Hälsingborg, sedan Ägarnas sammanträde avslutats. Hans Excellens Greve Ruuth har överlämnat sina aktier till sina barn och arvtagare, vilka företrädas av Grevarna Carl och Erik Piper. – Bland annat beslöts på sammanträdet att återupptaga arbetet vid Ryd och att vara klara att börja där, när kolet i den gamla Gruvan är utbrutet. – I dag och i går regn och blåst. – En skuta med saltlast till Stockholm drev i land vid Höganäs.

5 augusti (1816-08-05)

Herr Carl Bagge kom hit från Hälsingborg. Ingenting nytt, men jag har varit tvungen att åter flytta borrhålet vid Ryd på grund av kvicksand och måste snart försöka med en lämplig sänktrumma och sätta upp en handvinsch, såsom vi gjorde vid ”Union”. – Det blåser hård västlig vind, och i går gick hela masten över bord på det grundstötta fartyget.

12 augusti (1816-08-12)

I dag kom Kronprins Carl Johan, Hertig av Södermanland, hit för att bese Gruvan och åt middag här. Vädret var vackert. – Han uttalade sig mycket förmånligt över företaget och sade, att det var ett för hela landet viktigt företag, som på allt sätt borde uppmuntras.

15 augusti (1816-08-15)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste den 13:e. Hans Excellens Greve Ruuth avreste i morse i sällskap med Grevarna Piper till Marsvinsholm.

31 augusti (1816-08-31)

Återkom från en resa till Malmö, där jag har varit med Jane Stawford. Under de 8 dagar vi varit borta hemifrån lär det hava regnat här varje dag, men där vi hava varit, har det varit vackert väder. Ingenting nytt vid Gruvan.

8 september (1816-09-08)

Då sänkschaktet i morse hade kommit ned något mer än 2½ gånger sänktrummans djup, rann det ihop så mycket, att 5 av de undre timmerramarna krossades med stort buller och brak. Jag måste därför låta karlarna komma upp och börja tillverka en borrlåda av 3 tums plank, stor nog att kunna sätta in en annan borrlåda i, och med dessa försöka komma ned igenom sanden. – För övrigt ingenting nytt vid Gruvan. Vädret har hela tiden varit vått och blåsigt. Huvudsakligen SV-vind.

15 september (1816-09-15)

Återkom från Helsingör. Vädret har varit skapligt. Ingenting nytt med undantag av att 45:ans östra ångpanna har spruckit, varför ångpannesmederna måste flyttas från 74:an vid Ryd för att reparera denna ångpanna.

19 september (1816-09-19)

Sedan vi pålat i det borrhål, som den 8 rann ihop, började vi i e.m. där se Grevinnan Ruuths kol, men som det är mycket dyrt att påla, skola vi försöka att med borrlåda komma igenom kvicksanden och gruset. – Stark blåst i går och i dag, V och NO.

21 september (1816-09-21)

I dag fingo vi ned borrlådan på ”hallen” i borrhålet bakom magasinet vid Ryd. Vi borrade 17 tum ned i hallen för att sätta ned en annan borrlåda i den förra i avsikt att förhindra, att någonting faller ut.

22 september (1816-09-22)

Söndag. Var i Hälsingborg för att tala med Greve E. Piper, som i morgon skall resa till Marsvinsholm. – I dag lika vackert väder som en sommardag i juli.

30 september (1816-09-30)

Ingenting särskilt har hänt vid Gruvan under de gångna dagarna. 2 skutor drev i land i hamnen, den ena lastad med 150 tunnor kol. Borrarna kunde icke borra, och på e.m. blåste hisställningen omkull vid Ryds borrhål.

3 oktober (1816-10-03)

Ingenting särskilt har hänt under dessa 3 dagar. Det har blåst så hårt, att de icke hava kunnat resa upp hisställningen vid borrhålet, men i dag är det vackert väder. Reser i dag till marknaden i Hälsingborg.

12 oktober (1816-10-12)

I morse släppte bottenventilen vid 53 tums maskinen vattnet, och pumpstången knäcktes, men den kunde icke tagas upp, förrän 2 pumprör flyttats bort. Ungefär samtidigt gick egendomligt nog pumpstången eller snabbkopplingen vid 45:an även sönder. Båda hade tjänstgjort alltsedan maskinerna byggdes. Vind NV och N.

20 oktober (1816-10-20)

Söndag. Ingenting särskilt vid Gruvan. Vädret har varit vackert med växlande vindar. – Catharina firade bröllop i dag, vilket jag bekostade, emedan hon under så många år hade varit en god tjänarinna i mitt hem.

23 oktober (1816-10-23)

Ångpannesmederna avslutade i dag arbetet på den norra ångpannan, men murarna äro ännu icke färdiga. Jag har varit mycket dålig på grund av en förkylning eller snarare reumatism, som jag ådrog mig nere i gruvan den 21, då jag blev våt. Vind SO.

24 oktober (1816-10-24)

Min brorson Robert S. reste i dag till Helsingör.

26 oktober (1816-10-26)

Jag har varit tvungen att ligga till sängs både i dag och i går den 25. Ingenting nytt vid Gruvan. Vind O.

28 oktober (1816-10-28)

Det har regnat sedan kl. 3 i morse. 74:an kan ännu icke koma i gång med de 2 ångpannorna av brist på kol, ty hästarna gå för plogen för att få vintersäden sådd.

7 november (1816-11-07)

Återkom från Hälsingborg, där jag varit för att se på ångkvarnens cylinder, som håller på att borras. Ingenting särslikt vid Gruvan. Vind SO.

11 november (1816-11-11)

Det har kommit rätt mycket snö. Vind S. - Ingenting nytt, men enligt ny order, som jag givit ut, att kolhuggare, gamsare m.fl., som stanna hemma utan tillstånd skola plikta 1 Rdr Rgs, drog jag av en proportionell del av deras spannmål vid magasinet.

12 november (1816-11-12)

I dag mycket vackert väder, men kylig OSO vind.

15 november (1816-11-15)

Vid middagstiden snöade det ganska mycket. Vinden har gått över till NNO. – Greve Gustaf Ruuth var här i dag.

16 november (1816-11-16)

Mycket vackert väder hela dagen, och skarp frost. Marken nästan snötäckt. Ingenting nytt vid Gruvan. – Mademoiselle Ulrika Wahlin, fru assessor Kjellmans syster, avled i e.m. efter en lång sjukdom.

20 november (1816-11-20)

I morse gick vinden över från NO till SO, och i e.m. ser det ut, som om frosten skulle upphöra.

24 november (1816-11-24)

Söndag. Fortfarande inga kol framkörda till 74 tums cylindermaskinen, ty i annat fall hade vi haft pumprören i ordning. Det hade snöat så mycket i natt, att jag körde ned till sjön och runt Gruvan i en släde för första gången denna vinter. – Ingenting nytt. Vind SO.

27 november (1816-11-27)

Avreste till Hälsingborg i sällskap med min brorsdotter Jane S., som skall resa över till Helsingör på några dagar. – Kylan har slagit sig. Vind VSV.

30 november (1816-11-30)

Återkom från Hälsingborg. Den 28 och 29 blåste det mycket hårt från NNO. Den 29 följde jag Jane till båten, som seglade över på ca en halv timme. Jane hade sällskap med 2 herrar ur min bekantskapskrets. Under min frånvaro har det icke hänt något nytt vid Gruvan. Allt som vanligt.

1 december (1816-12-01)

Söndag. I går e.m. och i natt hård frost, men i kväll är det mildare. Frisk vind SV och VSV.

3 december (1816-12-03)

Sohlberg och Holm skola icke få betalt för mer än en halv dag var, emedan de i går och i dag endast hava lagt ned 7 plankor och flyttat tryckverkets pumprör, vilket allt icke borde hava krävt mera än en halv dag, och nu kl. 1:45 har Sohlberg icke kommit tillbaka från middagen. Därför ytterligare ¼ dag för Sohlberg, som alltså då får avdrag med ¾ dag.

7 december (1816-12-07)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest för att taga avsked av Greve Gustaf Ruuth, som i morgon reser till Vegeholm och därifrån till Stockholm. – Hård blåst OSO.

10 december (1816-12-10)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste i går och över till Helsingör. Ingenting nytt. Arbete fortgår som vanligt. Hela tiden frost, vind OSO.

13 december (1816-12-13)

I dag snöade det hela dagen, men frös icke något nämnvärt. Allt arbete som vanligt. Vind NO.

14 december (1816-12-14)

I dag åkte jag runt Gruvan på släde. – Mycket vackert väder, vind NO.

15 december (1816-12-15)

Söndag. Milt väder. Gav order till Herr Björnbeck att låta murarna och deras hantlangare få arbete nere i gruvorna, men att en skulle i morgon rensa kaminerna i huset i tur och ordning allt efter husnumren.

16 december (1816-12-16)

Som Holm och Sohlberg icke voro i arbete efter middagsrastens slut kl. ½2, skola de var och en få plikta ¼ dag.

25 december (1816-12-25)

Ingenting nytt vid Gruvan, men som det i morgon liksom i dag är helgdag, gav jag order, att det skulle sättas ett nytt kugghjul på maskinen vid No. 7, som har varit i gång alltsedan maskinen byggdes år 1803. I dag vackert väder med lätt frost, men det regnade oavbrutet i går. Blåsigt väder, vind S och V.

27 december (1816-12-27)

Som jag visste, att så gott som inga kol skulle brytas varken i dag eller i morgon samt föra att spara utgifter och låta arbetarna få vila resten av helgen, bestämde jag, att arbetet vid gruvorna icke skulle börja förrän nästa måndag. Började köra fram kol till 74 tums maskinen i dag.

29 december (1816-12-29)

Söndag. I morse regn och blåst, men på e.m. gav jag order, att gruvarbetet skulle börja i morgon. Det skall läsas upp en order för de män, som gå ned dagarna efter helgdagarna, att de skola uppgiva den kvantitet kol som de ämna bryta den dagen, så att ett lämpligt antal gamsare och kolvagnskörare kunna uttagas, och man kan låta de övriga gå hem. De, som icke taga ut den kvantitet kol, som de borde, d.v.s. hava uppgivit, skola betala en motsvarande del av gamsarnas och dragarnas avlöningar. Jag beordrade även de gifta männen att möta upp på kontoret den 2 januari, då jag skall framlägga en plan till en änkekassa för försörjning av deras efterlevande hustrur och barn. Ett visst belopp av deras arbetsförtjänst skall inbetalas till kassan varje vecka.

30 december (1816-12-30)

I natt har det blåst full orkan, den var värst mellan kl. 1 och 2. Vind V.

1817

2 januari (1817-01-02)

I dag fingo kolhuggarna order att på morgonen efter en helgdag samt även efter lottning till arbetsorterna uppgiva, huru mycket kol de beräkna kunna bryta den dagen, så att ett lämpligt antal gamsare och pojkar skall kunna hållas kvar och de övriga sändas hem. Om någon kolhuggare icke uppnår den kvantitet, han har uppgivit, skall han betala skillnaden eller en motsvarande del av ovanjordsarbetarnas m.fl. daglöner. – Det har regnat nästan hela dagen. Vinden sydlig. – Instiftade en änke- och pupillkassa med vissa regler och ersättningsvillkor, som skall lämna understöd åt änkor och faderlösa barn. Varje man skall betala 14 sk per avlöningsperiod om 14 dagar.

6 januari (1817-01-06)

I dag hade jag några fler av karlarna upp på kontoret och överlämnade ytterligare några biblar till dem. Flera karlar gingo in i den ovannämnda änke- Och pupillkassan. – Vädret har varit regnigt de sista dagarna, och vägarna äro bottenlösa.

7 januari (1817-01-07)

I natt och hela dagen har det frusit litet, och nu i kväll fryser det hårdare. Västliga vindar. – Ingenting nytt.

8 januari (1817-01-08)

Mycket vackert väder hela dagen med lätt frost. Svag vind SV. Kvarnen stannades i kväll kl. 8. Nils var icke där, men Anders Arvidson är satt i hans ställe. Kungjorde, att 10 Rdr utbetalas som belöning till den, som kan ertappa någon för stöld av kol vid 74 tums maskinen.

15 januari (1817-01-15)

Det snöade under en del av gårdagen och i dag. Vinden ostlig. Lindrig kyla, varför snön kommer att smälta bort. I söndags den 12 regnade det, då jag återkom från Hälsingborg. Ser i dag i smedjans liggare, att till reparation av den södra ångpannan vid 74 tums maskinen använts 64 ångpanneplåtar och 23,12 lispund. Arbetslöner Rdr 217:23.

17 januari (1817-01-17)

Vädret är fortfarande milt, och i dag har det snöat en hel del, men snön synes icke ligga kvar. Vind S och SO. – Den södra ångpannan vid den stora 74 tums maskinen är nu inmurad på sin plats. Skickar in vandringsstycket till varmvattenspumpen till staden i och för omborrning, ty det är så slitet på mitten, att en tillräckligt stor pumpkanna icke går att föra in.

18 januari (1817-01-18)

I dag är det vackert väder och milt som på våren, men vägarna äro mycket dåliga, och en ofantlig massa vatten står på fälten, som se ut som sjöar. Gamsaren Karströms hustru föll i kanalen, där hon stod och tvättade, och sedan hon dragits upp, voro alla försök att återkalla henne till livet fruktlösa.

25 januari (1817-01-25)

I dag tät dimma och svag sydlig vind, men i går och i förrgår samt båda nätterna har det nästan hela tiden varit västlig storm. - Ingenting nytt.

26 januari (1817-01-26)

Söndag. Borrhålet No. 52 har runnit ihop så  mycket, att det icke har borrats något där de 3 sista dagarna, och jag låter därför arbetet vila, i synnerhet som borrstängerna brutits av flera gånger. Borrarna få gå till smedjan för att börja reparera 17 tums fots ångpannan till 53 tums maskinen. – Milt väder.

28 januari (1817-01-28)

I dag är det mycket vackert väder, men i går och i förrgår blåste det hårt från väster. – Ingenting nytt.

29 januari (1817-01-29)

Det snöade litet vid middagstiden i dag, men sedan blev det regn, vind SV.

30 januari (1817-01-30)

Som det i dag är min brorsons Roberts S. födelsedag, hade jag några vänner hemma på middag. Kommo ned på kolflötsen i borrhål No. 52 vid Ryd, men hava borrat helt obetydligt i den ännu så länge.

1 februari (1817-02-01)

Robert avreste till Helsingör. – Vackert väder för årstiden. Ingenting nytt. – Sysselsatta med att borra igenom kolet.

5 februari (1817-02-05)

Under den gångna tiden har det blåst friska sydliga eller västliga vindar med regn och dålig sikt.

6 februari (1817-02-06)

I dag ser det ut, som om de borrat igenom kolet. Det har blåst mycket hårt i natt och i dag, varför gamsarna icke hava kunnat arbeta.  Då det blåste som hårdast, var vinden VNV. Toppkol och mellankol är tjockare här än på något annat ställe, som vi borrat igenom, med undantag av No. 23, 25, 27 och 29. Toppkol är ca 10½ eller 10 tum, kolberget, svartberget, endast 10 tum och mellankol 14½ eller 14 ¾ tum, men bottenkolet synes sprött.

9 februari (1817-02-09)

Söndag. I dag begrovs den gamle Fältväbeln Hultman i Väsby kyrka, och jag lät avlossa 2 muskötsalvor över hans grav. Det blåste så hårt, att kistan rörde sig på likvagnen. – Vinden västlig.

23 februari (1817-02-23)

Söndag. Ingenting särskilt de gångna 14 dagarna. I går satte jag några man att bryta kol i No. 16 och Grevinnan Ruuths flöts, emedan det icke är plats för flera man i NO. 17 och ”Union” och det icke finnes något arbete för dem ovan jord. Hittills hava de arbetat vid borrhålen m.m. – Vädret är fortfarande milt, men så gott som ständig västlig storm. I dag är det mycket vackert, och krusbärsbuskarna i min trädgård börja spricka ut, några äro alldeles gröna.

25 februari (1817-02-25)

Allting som vanligt. I går dåligt, i dag vackert väder med västlig vind. Göra allting klart för att i morgon pumpa in vatten i ångpannorna vid Ryd. – No. 36 Eric Blom rymde sin väg.

26 februari (1817-02-26)

I kväll voro alla 3 ångpannorna och cisternen fyllda med vatten, och vi satte fyr under 2 av pannorna för att värma upp murverket etc. tills i morgon bittida, då eldningen skall börja. – Det har varit dåligt väder hela dagen med frisk västlig vind och snöblandat regn.

1 mars (1817-03-01)

I e.m. sattes 74 tums maskinen i gång, men båda södra och norra ångpannan är mycket otäta i ångledningen.

2 mars (1817-03-02)

Söndag. I kväll stannades 74 tums maskinen för utbyte av 18 tums pumpkannan, och då denna tagits upp, fanns ingen reservpumpkanna eller reservbottenventil färdig till någon av pumpsatserna. Jag gav därför order att skicka de båda övre pumpsatsernas bottenstänger till smedjan för att få 2 av vardera tillverkade och satte karlarna att åter dikta överdelen av ångpannorna. – Milt väder, men vägarna äro så gott som ofarbara på grund av det myckna regnandet.

7 mars (1817-03-07)

Smederna äro nu sysselsatta med tillverkningen av bottenstången och 2 nya pumpkannstänger till 18 tums pumpsatsen. – Det har snöat så mycket hela dagen, med vind N och NO, att inget arbete har kunnat utföras vid schakten, men det fryser icke, varför vägarna bliva sämre i stället för bättre.

8 mars (1817-03-08)

Söndag. I dag vackert väder. Reste till Hälsingborg för att beställa luftpump, kondensor, sidorör m.m. till den nya ångmaskinen, som skall uppfordra kol vid Ryd.

12 mars (1817-03-12)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit sedan i söndags för att närvara vid försäljningen av de materialier, som tillhört Kapten Drydens fartyg, som för någon tid sedan blev vrak vid Svinbådan. För att få linor till 17 och 11 tums pumpsatserna köpte jag här fartygets båda ankarkablar, som vägde 13 skeppund för Rdr 190 Bco samt några andra linor mycket billigt.

14 mars (1817-03-14)

I dag blåser det hård vind från N och NO. Ingenting nytt med undantag av att 74 tums maskinen sattes i gång kl. 4 e.m.

19 mars (1817-03-19)

Ingenting särskilt under den gångna tiden. Det har varit milt och vackert väder. Den stora eller 74 tums maskinen har varit i gång periodvis, och nu i dag äro den undre pumpsatsens pumpstänger klara att sätta ned, men vi äro tvungna att göra en ny  tryckverkscistern. Under denna tid har vattnet sjunkit 8 fot i Brors Backe schakt. Det sjunker ungefär en halv tum i timmen. Växlande vindar. – Herr Kjellman kom från Stockholm.

23 mars (1817-03-23)

Söndag. Under de gångna dagarna hava timmermännen gjort i ordning förbyggnaden och vattenringarna i 74 tums maskingruvan. Det översta pumpröret och nya läderklaffar till båda de undre pumpsatserna måste tillverkas, innan vi kunna försöka få ned vattnet till läckan i 17 tums pumpsatsen. – I dag vackert väder, men kallt i luften, vind ostlig. Vid cisternen steg vattnet 23 tum på 3 minuter.

24 mars (1817-03-24)

Fortfarande sysselsatta med reparation av 74 tums maskinschaktet vid Ryd. I dag steg vattnet vid cisternen 22 tum på 3 minuter.

25 mars (1817-03-25)

Helgdag. 21 ¼ tum på 3 minuter.

26 mars (1817-03-26)

Dimmigt och kallt väder. Ingenting nytt med undantag av att det är läns i stuporterna i No. 17. I dag steg vattnet vid cisternen 18 ¼ tum på 3 minuter.

27 mars (1817-03-27)

Mycket vackert väder och sydlig vind. I dag steg vattnet vid cisternen 17 tum på 3 minuter. Kl. ½6 e.m. stannades maskinen för att sätta upp en ny tryckverkscistern och göra utloppspumprören klara att sätta ned samt kila fast ”bimmens” kvadranter och se över ”bimmen” m.m.

28 mars (1817-03-28)

Som underdelen av matarröret till södra ångpannan sjönk ned och skiljde sig från överdelen, stannades 74 tums maskinen kl. 7. Samtidigt skola vi göra i ordning utloppspumprören och den nya tryckverkscisternen m.m.

30 mars (1817-03-30)

Söndag. 74 tums maskinen sattes i gång. För data över huru vattnet stigit och fallit, se den journal, som föres av min son.

31 mars (1817-03-31)

Vattenhoarna sattes upp i dag, och allt är klart för att sätta ned utloppsrören i morgon. – Vackert väder med svag västlig vind.

2 april (1817-04-02)

I e.m. var vattnet nere ända till botten vid Ryd, och det visar sig vara mycket litet vatten i jämförelse med vad det var, då vi år 1804 slutade avsänkningen. – Som kedjan till den undre 11 tums pumpsatsen är sönder, lät jag taga bort kedjan till den övre pumpsatsen, men maskinen håller lätt läns med den undre 17 tums och den övre 18 tums pumpsatsen. – Vackert väder, vind västlig, ganska kyligt.

3 april (1817-04-03)

Vid Ryd har det varit läns största delen av dagen, och timmermännen sysselsatta med att reparera schaktet. På e.m. lossnade fogen till matarröret till den mellersta ångpannan, så att den undre delen föll ned på samma sätt, som tidigare hade hänt med den södra ångpannan, allt beroende på att Holm från början icke hade gjort fogarna tillräckligt starka. Det var nu nödvändigt att stanna maskinen och tömma ångpannan. – Vackert väder med samma vind som i går.

4 april (1817-04-04)

Som det i dag är Långfredag, har inget arbete utförts. 74 tums maskinen sattes i gång i morse. – I e.m. frisk vind från N, men f.ö. vackert väder. – Finner, att 17 tums pumpsatsen vid 53 tums maskinen läcker och att pumpkannan vid 45 tums maskinen är mycket dålig, varför det icke är så underligt, att vattnet sjunker så långsant.

6 april (1817-04-06)

Söndag. Påskdagen. Mycket vackert väder och vind N både i går och i dag. Återkom från staden, dit jag hade rest i går för att se på läder lämpligt till halva läderklaffar till pumpsatserna i sänkschaktet och för att avsyna gjutjärnsdelarna till uppfordringsmaskinen vid Ryd.

7 april (1817-04-07)

Helgdag. Inget arbete vid Gruvan. – Vackert väder. – Robert kom över från Helsingör. Vind NV.

11 april (1817-04-11)

Återkom från Hälsingborg. Det har varit ovanligt kallt både i går och i dag för att vara så långt fram på året. Snö och regn, vind NV. – Stannade 74 tums maskinen för att reparera skålen till den ”brusande ventilen” och sätta fast cylindern. Timmermännen äro fortfarande sysselsatta med att reparera schaktet. Det klagas över bristen på hästar under jord i schakt ”Union”, men detta har sin grund däri att hästarna där nere äro för klena och voro för gamla, då de sattes ned.

15 april (1817-04-15)

Ingenting nytt dessa dagar varken vid den gamla gruvan eller här vid Ryd. Jag har låtit nytillverka en stor del av kedjan till den undre 11 tums pumpsatsen och grundligt reparera den andra delen. – Blåsigt väder med huvudsakligen vind N. – ”The Brother”, Kapten Jarret, från Leith till Riga (tror jag), var på grund av tjocka och snö tvungen att komma in till Höganäs den 12, sedan han upptäckt, att han hade ankrat upp bland stenarna utanför hamnen. Vid Ryd avslutades reparationen av förbyggnaden, och vi började rensa plattformen från allt slags skräp.

17 april (1817-04-17)

I går och delvis i dag hissade de upp skräp vid Ryd. Den undre 11 tums pumpkannan måste bytas ut 2 gånger, emedan karlarna hade satt fast pumpstången vid pumpkannan på ett sådant sätt, att den senare hade gått ned i pumpröret med snyftkranen, och då kedjan, som lyfter pumpstängerna, brast, föllo pumpstängerna ned och böjde bygeln till bottenventilen. – Kall nordlig vind på f.m. och häftig snöstorm.

18 april (1817-04-18)

Då karlarna i dag på f.m. voro nere i maskingruvan vid Ryd och hissade upp skräp från plattformen, släppte bottenventilen plötsligt vattnet, och kramporna på pumpkannstången gledo av. De skickades till smedjan för reparation. – Kall vind N. – Börjar arbeta i trädgården.

19 april (1817-04-19)

På e.m. i dag hade 74 tums maskinen länsat vid Ryd med 18 tums och 17 tums pumpsatserna, men just som karlarna stodo i begrepp att gå ned för att hämta upp 11 tums undre bottenventilen, som är sönder, brast ett stag i cylinderkolven, som måste repareras. På kvällen kom maskinen åter i gång. – Kall vind V och SV.

23 april (1817-04-23)

I morse började schaktsänkarna med vattenringen i schaktet vid Ryd ( i går var plattformen färdig). De arbeta i 4 skift, 2 man i varje skift. – Kall vind och stark frost nätter och morgnar. Vind NV.

24 april (1817-04-24)

Vid Ryd har maskinen gått bra hela natten och i dag. – Kall vind NV. Ingenting nytt vid Gruvan.

25 april (1817-04-25)

Samma väder som i går. – Vid Ryd utbyttes den övre 11 tums pumpkannan, och cylinderkolven försågs med ny packning. Som det har varit lottning bland kolhuggarna, har mycket litet kol anmälts av dem, att jag skickade hem alla gamsarna m.fl. så få de mera kol nästa dag.

26 april (1817-04-26)

I dag äro alla i arbete. 17 fots ångpannan vid 53 tums maskinen är i gång, och allt är i ordning vid Ryd. – Fortfarande kall vind från N.

27 april (1817-04-27)

Söndag. Bytte ut den undre 11 tums pumpkannan vid Ryd.

1 maj (1817-05-01)

Bytte ut pumpkannorna i 18 tums, 17 tums och den övre 11 tums pumpsatsen vid Ryd. – Återkom från Hälsingborg, dit jag rest för att försöka anskaffa ryggskinn och hattar till schaktsänkarna vid Ryd och för att se, om Herr Leths läder kan användas av Gruvan eller icke. Jag skulle även försöka köpa flanell. – Mycket vackert väder med sydlig vind. I natt regn, som var mycket välbehövligt.

2 maj (1817-05-02)

Det mest strålande väder hela dagen. Ingenting nytt vid Gruvan. Fortfarande sysselsatta med vattenringen i maskingruvan vid Ryd. – Nästan lugnt.

4 maj (1817-05-04)

Söndag. I morse måste pumpkannan i den undre 11 tums pumpsatsen bytas ut vid Ryd. Schaktsänkarna hava icke varit nere sedan kl. 12 i natt. – Vackert väder och sydlig vind både i går och i dag. De 2 sista dagarna hava vi icke behövt elda i kaminerna.

6 maj (1817-05-06)

Ingenting nytt. Det är en hel del vatten i schaktet för borrhålet ned till Grevinnan Ruuths flöts. Ca 3 famnar nere finnes grus och stora stenar, några av granit, andra av lös sandsten, liggande över varandra, vilket visar, att havet en gång gått in här överallt. Bytte ut både pumpkannor och bottenventiler i 18 tums och 17 tums pumpsatserna.

7 maj (1817-05-07)

I dag var ett av matarrören till den mellersta ångpannan otät, varför vi tömde alla 3 ångpannorna och rensa rökkanalerna.

8 maj (1817-05-08)

Inga schaktsänkare nere vid Ryd på hela dagen. – Satte potatis i den nya trädgården framför huset.

12 maj (1817-05-12)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest i går, och som det var söndag, for jag över till Helsingör. I går och i dag föll ett varmt regn, som var mycket välbehövligt för marken. I kväll utbyttes pumpkannorna i 11 och 17 tums pumpsatserna. Schaktsänkningarna hava varit nere på botten i dag, och plattformen, från vilken vattenringen huggits ut, har tagits upp. – Vind SO.

13 maj (1817-05-13)

Schaktsänkarna kommo icke ned på botten förrän kl. 10 f.m. - Fagerström får betalning för en kvarts dag. Han var full.

14 maj (1817-05-14)

I morse kl. 9 utbyttes 18 tums pumpkannan. - Vackert väder. - För L. P. Nordberg skall en halv dagslön dragas av, ty han utförde så litet arbete i går och var icke i arbete efter frukost kl. 9.

17 maj (1817-05-17)

Ingenting särskilt de gångna dagarna. Vädret mycket vackert och vind S och Sv.

20 maj (1817-05-20)

Kl. 1 i natt utbyttes den undre 17 tums pumpkannan vid Ryd, och schaktsänkarna kommo ned vid 1-tiden på e.m. – Vackert väder och svag växlande vind.

21 maj (1817-05-21)

24 timmars oavbrutet regn.

23 maj (1817-05-23)

Återkom från Hälsingborg. 17 tums pumpkannan vid 74 tums maskinen byttes ut i natt och 18 tums pumpkannan i dag. - Vackert väder. Vinden ungefär sydostlig. – Finner, att Borgström har borrat igenom Grevinnan Ruuths kolflöts, utan att observera tjockleken. (Borrhål No. 53, som just borrats för detta ändamål).

27 maj (1817-05-27)

Ingenting nytt de gångna dagarna. – Som den 25 var Palmsöndagen, utfördes inget arbete, men den övre 11 tums pumpkannan utbyttes. – Torrt väder med ostliga vindar.

28 maj (1817-05-28)

Schaktsänkarna hava varit nere på botten hela dagen från ½11-tiden på f.m. till ½9 i kväll, då 18 tums pumpkannan måste bytas ut.

29 maj (1817-05-29)

Då schaktsänkarna icke voro nere på botten och maskinarbetarna sysselsatta i schaktet vid Ryd, stakade jag ut för ett nytt schakt. På kvällen var det läns, och karlarna voro nere på botten. – Vackert sommarväder, vind SO.

31 maj (1817-05-31)

Hela gårdagen och i dag har schaktsänkningen gått bra, och en hel del berg kom upp.

3 juni (1817-06-03)

I går kväll måste 17 tums pumpkannan bytas ut, och som det horisontala ”U-et” i den övre 11 tums pumpsatsen är sönder och det icke finnes något lämpligt järn i magasinet för tillverkning av ett nytt, har det icke varit läns på hela dagen, men jag fick dock utfört något arbete i schaktet. – Som det har regnat häftigt så gott som varje dag, är marken mycket våt, och man har varken kunnat så havre eller korn. Det har regnat oberoende av från vilket håll vinden blåst.

4 juni (1817-06-04)

Fortfarande mycket regnigt och ostadigt väder. Det är icke läns vid Ryd, och som det horisontala ”U-et” ännu icke är färdigt, stannade maskinen för rensning av alla 3 ångpannorna och rökkanalerna. 53 tums maskinen vid den gamla gruvan behöver endast vara i gång 4 timmar efter att hava stått stilla 1 timme emot den förut knappast kunde bemästra vattenådrorna.

6 juni (1817-06-06)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit för att ordna om att Fru Stawford skall få varma bad. – I morse kl. 2 kommo schaktsänkarna ned på botten i maskingruvan vid Ryd, och nu i kväll går allting bra och är i god ordning. Greve G.E Ruuth ankom hit i e.m. – Frisk vind SV.

8 juni (1817-06-08)

Söndag. I morse kl. ½4 utbyttes den undre 11 tums pumpkannan. I går morse var duntens botten 5 fot nedanför undersidan av kolet.

9 juni (1817-06-09)

Som Ägarna hade årssammanträde i dag, var jag i Hälsingborg. Endast Greve Gustaf Ruuth och Grevarna Piper hade kommit. En del diskuterades, men ingenting särskilt beslöts.

10 juni (1817-06-10)

I dag voro Grevarna Piper och Greve G. Ruuth ute här. Vattnet var nere, och allt var i går ordning, men kl. 9 på morgonen knäcktes den förbindelsestång, som hänger ned från tryckverkets balans, och det var icke läns förrän kl. 8 på kvällen. – Det har regnat så gått som hela dagen. En rysk eskader passerade norrut och, så vitt jag kunde se, bestående av 7 linjeskepp, 1 fregatt och 1 kutterbrigg. Det förefaller, som om den skall föra hem de ryska trupper, som skola lämna Frankrike. En Mr. Coultshard och en Mr. Renwick, båda från Skotland, voro här i dag för att se på Gruvan. Den förre har någon egendom på Sjaelland, den andre, Mr. Renwick, är intresserad i kolgruvor i Fifeshire. Båda voro mycket kunniga och intelligenta, men i synnerhet den senare var en fullkomlig expert i allt vad som rör kolgruvor.

12 juni (1817-06-12)

Var i Hälsingborg med anledning av Ägarnas sammanträde där i dag. – Har blåst hårt nästan hela dagen. De ryska krigsfartygen, 8 linjeskepp och 1 kutterbrigg, voro tvungna vända vid Helsingörs redd.

14 juni (1817-06-14)

Ägarna voro ute här i dag. Protokollet skrevs. Schaktsänkningen har gått ganska bra sedan kl. 10 f.m.

15 juni (1817-06-15)

Söndag. Vädret kallt som i november, storm V.

17 juni (1817-06-17)

Återkom från Hälsingborg, där sammanträdet avslutades. Det viktigaste, som förekom, var att sätta ut nästa sammanträde till den 11 nästkommande augusti. – Vackert väder, sydliga vindar.

18 juni (1817-06-18)

Herr Carl Bagge var ute här i dag. Han är på väg till Köpenhamn. – Stannade 74 tums maskinen för att sätta på injektorns bottenrör, som länge varit sprucket. Balken under cylinderns bärpelare skall även undersökas, ty den har farit mycket illa genom att maskinen stått stilla så länge.

19 juni (1817-06-19)

Hela dagen sysselsatta med att komma ned till bärpelaren under 74 tums cylindern. Bultarna, som hålla fast cylinderbotten, hava rostat fast så hårt, att det är alldeles omöjligt att få loss dem på annat sätt än att mejsla bort dem. – Vackert väder. Frisk vind från OSO.

23 juni (1817-06-23)

I förrgår, i går och i dag oavbrutet varmt, 29 grader R i solen. I morse kom 74 tums maskinen i gång, men i kväll kl. 10 måste vi byta ut 18 tums pumpkannan och bottenventilen, ty båda, i synnerhet den senare, voro mycket dåliga.

24 juni (1817-06-24)

Mycket varmt, vind O och SO.

26 juni (1817-06-26)

I dag höllo vi på hela dagen med att taga upp bottenventilen i 18 tums pumpsatsen. Griptången fick inte fäste i den, ty karlarna hade av misstag satt ned en 17 tums ventil i stället för en 18 tums, men nu ikväll är den uppe. Förbyggde i det nya sänkschaktet vid Ryd.

27 juni (1817-06-27)

Återkom från Hälsingborg. Det är ännu icke läns vid Ryd, ty 18 tums pumpsatsen är icke fullt i ordning. Under de 5 dagar 74 tums maskinen har stått, har vattentilloppet vid den gamla gruvan ökat så mycket, att 53 tums maskinen, som tidigare ensam kunde hålla läns, nu icke kan hålla vattnet nere, varför det i dag är lika mycket vatten, som när 74:an stannades. – Herr Carl Bagge, som var här vid Gruvan i morse, avreste från Hälsingborg till Göteborg.

30 juni (1817-06-30)

I dag var jag på Åby marknad. Mycket vackert väder. – Det är fortfarande icke läns vid Ryd. Det är tydligt, att en ny vattenåder brutit fram, när schaktsänkarna icke voro nere på botten, och maskinskötaren säger sig den 18 hava iakttagit, att vattnet från att hava varit klart plötsligt blev tjockt liksom av lera.

2 juli (1817-07-02)

Ingenting nytt . I natt utbyttes den undre 11 tums  pumpkannan och bottenventilen vid 74 tums maskinen. Kl. 12 var vattnet icke längre ned än 27 famnar eller något mera. Injektorventilen hade dessutom satt igen. –Vackert väder, men ganska svag vind O och OSO. Jag gav order, att de skulle arbeta dag och natt i schaktorten i "Union", så att vi må kunna taga itu med ett nytt schakt. Om de driva 14 famnar under en avlöningsperiod, skola de få 32 sk extra per famn, och om de på samma tid driva 16 famnar, skola de få Rdr 1 Rgs extra per famn.

4 juli (1817-07-04)

Som det i dag är Prins Oscars, Hertigens av Södermanland, födelsedag, gav Greve G.E Ruth middag på Gästgivaregården, och på kvällen fingo arbetarna och deras hustrur traktering. –Mycket vackert väder hela dagen.

6 juli (1917-07-06)

Söndag. I morse stannades 74 tums maskinen i och för reparationen av balansen. Vid Brors Backe steg vattnet 8 fot på 24 timmar. Maskinen kom igång mellan kl. 8 och 9 på kvällen. –Vackert väder.

7 juli (1817-07-07)

Vattnet var nere ca 27 famnar i dag, då 17 tums pumpkannan vid 74 tums maskinen släppte vattnet, varvid båda saxsprintarna hoppade ur. I kväll måste 18 tums pumpkannan bytas ut. – Mulet, byigt väder med åska och regn.

8 juli (1817 –07-08)

Byigt väder med regnskurar hela dagen. Västlig vind. –Fick ned vattnet till 30 famnar så när som på 1 fot, men den undre 17 tums pumpsatsen är otät under vattenytan. Vattnet sjunker ganska raskt, då maskinen gör 9½ till 10 slag per minut.

10 juli (1817-07-10)

Stannade 74 tums maskinen för att rensa ångpannorna och rökkanalerna. Den stod 17 ½ timme. –Vackert väder, men mulet. Västlig vind.

11 juli (1817-0711)

74  tums maskinen i gång hela dagen, men kunde icke köras fortare än 9 á 10 slag per minut. Då vattnet var nere 29 famnar, sjönk det ganska hastigt, då maskinen gjorde 9 slag per minut.

Vid gamla gruvan har ingenting hänt.

12 juli (1917-07-12)

Som 17 tums pumpsatsen fortfarande är otät under vattenytan, beslöts att omedelbart träffa alla anstalter för att draga upp dessa pumprör.

13 juli (1817-07-13)

Söndag. I dag firade vi ned ytterligare en lina på var sin sida om pumprören och gjorde fast dem så långt ned på rören vi kunde för vattnet, som idag stod 26 á 27 famnar nere.

14 juli (1817-07-14)

I dag sysselsatta med att vid 74 tums maskinen göra allting klart. – Vid gamla gruvan ingenting nytt.

15 juli (1817-07-15)

I morse kl. 9 började vi hissa upp pumprören vid Ryd, och i kväll kl. 6 äro 3 st ovan jord.

16 juli (1817-07-16)

Vi hade mycket besvär med att få uttagsluckan för pumpkannan och bottenventilen att gå klar för cisternens bärbjälkar, och schakttimmermännen äro oerfarna, då det gäller att draga upp en undre pumpsats (av de tidigare här anställda dödades en 1804, och de övriga äro antingen döda eller hava flyttat härifrån). Först vid 10-tiden i kväll fingo vi upp sugröret och vandringsstycket, och såsom vi hade förmodat, hade den äggformiga ändan av det förra gått sönder vid de stora sughålen i ”höften”, och nästan 3 rader sughål  hade pluggat igen, så att, då pumprören hade sjunkigt med 12 tum, efter det att schaktsänkarna gått upp från botten, kunde det icke sugas in tillräckligt med vatten i sugröret. Stannade maskinen. –Det har regnat hela e.m., och nu i kväll regnar det mycket häftigt.. Vind O

19 juli (1817-07-19)

Under denna tid hava vi varit sysselsatta med att mejsla det spruckna sugröret i änden för att få det slätt och med tillverkning av en trämodell till en gjutjärnsdel, som skall sättas fast i botten av sugröret. Den blev färdig vid 12-tiden i natt. –Skapligt väder, vind västlig. Den 18 kom Robert i sällskap med en Herr Robertsson från Newcastle. Det har blåst friskt, SV hela dagen.

20 juli (1817-07-20)

Söndag . Sugröret och vandringsstycket sänktes ned, hängande i linorna, ca 10 famnar, där de få hänga till i morgon.  Gav order till maskinskötarna att pumpa läns till kl. 4 i morgon bittida. Karlarna äro alldeles genomvåta, ty de har regnat så gott som hela dagen. –Vind S och SV.

24 juli (1817-07-24)

Vid 74 tums maskinen hade vi i går e.m.. fått ned pumpstängerna till de den undre 17 tums pumpsatsen, men flera förbindningar i 18 tums pumpsatsen äro även mycket dåliga, så är även fallet med  uttagsluckan för pumpkannan och bottenventilen.

- Fru  Stawford reste till staden för att genomgå en badkur. –I går och i dag mycket vackert väder med växlande vindar.

25 juli (1817-07-25)

Oaktat snyftkranen och uttagsluckan m.m. äro dåliga, var det i e.m. läns vid Ryd och maskinen hade endast behövt göra ca 9 slag i minuten. 18 tums pumpkannan är icke fullgod. Snyftkranen och uttagsluckan till 18 tums pumpsatsen hava tätats med drev, vilket är det enda man kan göra, så vida man icke vill draga upp dem för reparation och sedan åter sätta ned dem. Det är icke att förvåna sig över, att de äro dåliga, eftersom de nu suttit där i 14 år. –Mycket varmt.

26 juli (1817-07-26)

Greve C. E. Ruuth gjorde ett besök här i dag på sin resa till Vegeholm. Han stod bredvid mig och kontrollerade med sekundvisaren på sitt ur, huru vattnet på ett djup av över 30 famnar sjönk, då 74 tums maskinen gjorde 9 slag  per minut. Stundom sjönk vattnet på en minut så långt ned i 18 tums pumpsatsen, att maskinen måste göra 2 slag, för att vattnet åter skulle komma upp i dagen. –Vackert väder.

27 juli (1817-07-27)

Söndag. I kväll kl. 6 stannades 74 tums maskinen, och jag gav order att göra allting klart för att hissa upp 4 st. pumprör tillhörande den undre 17 tums pumpsatsen och som skola sättas ned vid Ryd, där 18 tums pumpsatsen skall hissas upp och åter sättas ned. –Det har regnat nästan hela dagen i dag.

29 juli (1817-07-29)

I går och i dag har det varit regnigt och ruskigt väder, ungefär som i slutet av september. Västliga vindar. –Pumprören hava forslats upp till Ryd, och vi göra allting klart för att sätta ned den. Avbröt sänkningen av det nya schaktet, emedan det behövdes 12 man i varje skift för att uppfordra vattnet för hand. I går gjorde  schaktsänkarna sig i ordning för att bryta kol i den gamla gruvan, till dess pumprören hava hissats upp och åter satts ned.

3 augusti (1817-08-03)

Söndag. Vi hava hållit på hela veckan med att hissa upp och sätta ned pumprören. I dag på f.m. äro 7 st. av 18 tums pumpsatsens pumprör uppe. –Det har regnat mycket hela veckan.

4 augusti (1817-08-04)

Det är svårt att få ned vattnet, sedan vi stannade maskinen för att hissa upp pumprören i dagen, att jag nu i kväll även satte i gång 11 tums pumpsatsen. –Mycket regnigt väder, vinden VSV hela natten och i dag.

5 augusti (1817-08-05)

När pumpröret, i vilket uttagsluckan för 18 tums pumpkannan sitter, i  morse var på väg upp, knäcktes 17 tums pumpstången, vilket förefaller så mycket mera egendomligt, som det är samma pumpstång, som i schakt Littr. D på 30 famnars djup arbetat i 14 tums pumpsatsen.

6 augusti (1817-08-06)

I dag fingo vi upp vandringsstycket och sugröret. Den övre flänsen på vandringsstycket hade knäckts av hela vägen runt, och på insidan var det mycket utbuktat, som man säger, då det är vidare på mitten än vid ändarna på grund av slitningen mot pumpkannan. Jag lät därför stanna maskinen och gav order till de män, som icke hava något annat arbete, att bryta kol i Grevinnan Ruuths flöts i No. 16.- Vackert väder i dag, men mycket frisk västlig vind.

9 augusti (1817-08-09)

I morse kom muffen hit, med vilken vi skola laga vandringsstycket, och smederna borra nu hålen i flänsen. I går kväll hade vi åska och regn, men f.ö. är vädret nu ganska vackert. Växlande vindar.

11 augusti (1817-08-11)

Grevarna C. C och Eric Piper samt Greve C. E. Ruuth och Hans Excellens Greve Brahe voro ute vid Gruvan. –Regnigt väder.

14 augusti (1817-08-14)

Återkom från Ägarnas sammanträde i Hälsingborg. De enda, som voro närvarande, voro Grevarna Gustaf E. Ruuth och  de två Grevarna Piper. Vid sammanträdet förelåg en rapport från Göteborg med innehåll, att man icke ville förskottera ytterligare belopp, som  skulle falla på varje ägd lott, om efter försäljningen av en stor del lotter ingen utväg kan finnas att anskaffa mera pengar. (Det är att märka, att förkastningen i ”Union” har givit oss 1 års mera kol, än vi beräknade 1816). Det beslöts -trots allt jag sade om den tidsförlust, som skulle uppstå –att 74 tums maskinen skulle stå stilla och att vi skulle försöka sälja kol från den gamla gruvan för att få pengar till bearbetning av den nya (se det vid sammanträdet förda protokollet)!

- Sydliga vindar och tidvis regn. Mycket vatten på marken.

16 augusti (1817-08-16)

I kväll voro alla 18 tums pumprören nedsatta, och 4 st. 17 tums pumprör hade hissats upp. –Det har blåst friskt både i går och i dag, men märkvärdigt nog inget regn. Sydliga vindar.

21 augusti (1817-08-21)

Det har regnat hela tiden. Växlande vindar. – Kl. 1 e.m. stannade vi 74 tums maskinen. I gruvan är allting i god ordning, men den undre 11 tums bottenventilen är icke riktigt bra, och den har icke varit det under hela natten. Jag ville emellertid icke stanna maskinen för utbyte av ventilen, ty sedermera skulle den understa spännringen sättas fast och linorna på pumprören tagas upp (för att förhindra dem från att ruttna).

Då det icke var mera än ca en famn vatten kvar och icke fanns några kol, som dugde att elda med, lät jag karlarna skära av linorna nere vid vattenytan och hissa upp dem.

24 augusti (1817-08-24)

Söndag. I dag var jag i Hälsingborg. Ingenting nytt vid Gruvan. –Stakade ut ett nytt schakt mot stupningen av ”Union”, och som Hans Excellens Greve E. Ruuths arvtagare hade övertagit hans aktier, gav jag schaktet namnet ”De associerade” eller ”Association”. –Vackert väder de 3 sista dagarna. –I går voro den preussiska och den holländska ambassadören här och besågo Gruvan.

Härifrån reste de till Kullen.

5 september (1817-09-05)

Ingenting nytt vid Gruvan under den gångna tiden. –Vädret har varit mycket vackert.

Arbetet i det nya sänkschaktet har gått bra. I morse var jag tvungen att låta karlarna taga bort förbyggnaden, emedan schaktet rinner ihop. Sänktrumman är nere 3 famnar. Jag gav order, att så snart de hade fått upp den första planklängden, skulle de lägga långa stockar över schaktet och på dem ställa en hand-vinsh (jack) och rensa upp schaktet.

19 september (1817-09-19)

Ingenting nytt under de gångna dagarna. Hästarna under jord äro trötta, men jag kan icke säga, om det är till följd av sjukdom eller som arbetarna förmoda, den ändrade utfordringen. Jag var i dag nere och gick igenom allting i ”Union”, där ortdrivningen går lika lätt som i någon annan gruva. - Vädret har varit torrt hela tiden med undantag av litet regn i kväll. Ostliga och sydliga vindar.

24 september (1817-09-24)

Träffade avtal med schaktsänkarna, att de skola hava 3 Rdr 16 sk per famn för borrning i den nya gruvan och daglön vid borrning i hård sandsten.

26 september (1817-09-26)

Återkom till Helsingör, dit jag hade rest i går i sällskap med J. S. –I kväll regn. - I går gick 53 tums maskinens kolvstång av. Järnet var bristfälligt. Cylindern skadades

28 september (1817-09-28)

Jag och min familj voro i dag på middag på  Krapperup. –Hela natten och i dag hava vi haft sydvästlig storm och regn.

29 september (1817-09-29)

Fortfarande storm och regn. En skuta förlorade ankaret och drev i land. Vinden västlig. –Endast små kvantiteter kol de sista dagarna, ty några av karlarna äro på Ängelholms marknad, och andra stå i begrepp att resa härifrån, varför deras kamrater äro uppe och taga avsked av dem.

8 oktober (1817-10-08)

Under den gångna tiden har ingenting särskilt hänt. I No. 17 står det vatten överallt, där kol skulle kunna brytas, varför jag gav order att göra No. 16 i ordning. I ”Union” äro hästarna så trötta, att karlarna icke kunna få sina kol utlastade, varför några av arbetarna kunna sändas till No. 16.

10 oktober (1817-10-10)

Fortfarande vackert väder. Nödsakad att inställa arbetet i No. 17 på grund av vattnet, och karlarna gingo över till No. 16. Hästarna under jord i No. 17 skola hjälpa dem i ”Union”, där karlarna icke kunna få ut sina kol på grund av de dåliga hästarna.

13 oktober (1817-10-13)

Maskinerna hava gått bra, och vattnet sjunker tillfredsställande. Herr Kjellman kom hit i går kväll f rån Marsvinsholm, där han talat med Greve G. E. Ruuth och Grevarna Piper angående pengar, ty Ägarna i Göteborg och båda Herrarna Wahrendorff hava icke översänt de belopp, varom begäran framställdes på sista sammanträdet. Om kolmarknaden icke var dålig förut, så måste den nu bliva det i allra högsta grad, eftersom "Malmö diskont" som sanktionerats av Staten, kom på obestånd för en vecka sedan, och även ”Göta kanal diskont” har inställt betalningarna. Dessa två diskonters sedlar voro så gott som de enda cirkulerande pengarna i denna del av Sverige. –Var nere överallt i ”Union”. Hästarna äro fortfarande mycket svaga. –Vackert väder och nordlig vind

26 oktober (1817-10-26)

Söndag. Ingenting särskilt angående arbetet de sista 14 dagarna. Den 23 var det i läns i No. 17, och karlarna voro nere i den undre horisontalorten. Den 17 borrade vi igenom kolet i det nya sänkschaktet. –Vackert väder hela tiden. I förrgår kväll var det ganska mycket is på kanalen. Ostliga vindar. –Det fanns endast pengar till att betala arbetarna för avlöningsperioden före denna, och nu hör jag, att det icke finnes tillräckligt med säd i magasinet för måndagen.

31 oktober (1817-10-31)

Som det i dag är 300 år sedan Martin Luther började sin reformation i Wittenberg, hade regeringen påbjudit allmän helgdag över hela landet. –Ingenting nytt vid Gruvan. Den undre horisontalorten har  nu kommit fram till sänkschaktet, och vi kunna sätta i gång med schaktorterna. Gav order att höja vid schakt ”Union” 9 fot i morgon och om söndag. –Det har regnat en hel del i natt och i morse, frisk vind S och SSV.

1 november (1817-11-01)

I dag fingo gruvkarlarna sin fulla avlöning upp till förra veckan, vilket är allt de hava att fordra. –Mycket vackert väder. Lätt frost om nätterna.

6 november (1817-11-06)

Ingenting särskilt. Greve G. E. Ruuth var här i går och en del av dagen innan. –Vädret var i förrgår mycket dimmigt, men i går och i dag mycket vackert med lätt frost. Ostlig vind.

19 november (1817-11-19)

Ingenting nytt vid Gruvan. - Vackert väder för årstiden, men i går kväll regn och hård västlig vind

25 november (1817-11-25)

Vi hava varit uppehållna på grund av vatten i den undre horisontalorten och schaktorten fram till den nya gruvan mer än halva tiden. Ett annat skäl till uppehållen är, att vi behöva bättre läder till pumpkannorna, vilka nu måste bytas ut så gott som var tredje dag. Vi hava läder liggande i Helsingör, men kunna icke få hit det av brist på pengar eller kredit. Vi oro lika illa ställda på grund av brist på hampa till pumpkolven och luftpumpskannorna. –Det har blåst hårt de 3 sista dagarna.

2 december (1817-12-02)

Sedan den 25 november har vattnet stigit dels på grund av dåligt läder och brist på hampa och talg, men huvudsakligen beroende på att fogen mellan cylinderbotten och ångskåpet vid 53 tums maskinen är otät. –Vädret milt med regn, varför vägarna häromkring äro så gott som ofarbara.

Huvudsakligen sydliga vindar, i dag och i går NV och NNV. Löjtnanterna Granberg och Melander, destinerade till Göteborg, ligga i hamnen på grund av motvind.

6 december (1817-12-06)

I går kom Greve G. E. Ruuth ut hit. Ingenting nytt vid Gruvan. Det är fortfarande icke läns. I kväll snöade det för första gången i vinter. Frisk västlig vind hela dagen.

13 december (1817-12-13)

I går och i dag lätt frost, och i förrgår snöade det men icke tillräckligt för slädföre. Växlande vindar. –Det är fortfarande icke läns. Lädret är så dåligt, att 17 tums pumpkannan vid 53 tums maskinen måste bytas ut tvenne gånger i går.

17 december (1817-1217)

I går kl. 4 e.m. brast kolvstången till 53 tums maskinen strax under hålet upptill i cylindern. Av skakningen lossnade åter fogarna vid cylinderns botten, vilka nyligen tätats. Det borde hava varit läns i dag. Denna stång har varit avbruten flera gånger förut, men bristen på pengar har hindrat oss från att låta en smed resa uppåt landet för att tillverka en ny. Grovsmederna här hava aldrig förut gjort någon riktigt fullgod stång, ty de hava icke gjort på samma sätt, som när man tillverkar en ankarstång i ett stycke, utan i stället tillverkat den av dåligt hopvällda bitar. –Frisk ostlig vind hela dagen med lätt frost.

18 december (1817-12-18)

Det har blåst ostlig vind hela dagen med yrsnö, varför ovanjordsarbetarna icke hava kunnat vistas vid ”Union”. Som det klarnade upp vid middagstiden, skickade jag ut dem till schaktet men det vackra vädret varade icke länge, varför de måste gå hem igen tidigt på kvällen.

19 december (1817-12-19)

Ingen gruva i arbete på grund av det svåra vädret, som verkligen är alldeles förskräckligt. Vinden ostlig.

21 december (1817-12-21)

Söndag. I går var det åter vackert och lindrig kyla, och i dag nästan vindstilla. –Jag skulle hava varit i Hälsingborg i dag, men kunde icke resa på grund av sjukdom.

28 december (1817-12-28)

Inget arbete sedan den 24. Det är fortfarande icke läns i No. 18, schakt ”Union”. -Utmärkt slädföre hela vägen till Hälsingborg.

1818

1 januari (1818-01-01)

Fortfarande lika sträng kyla som förut, och ännu icke läns.

6 januari (1818-01-06)

Återkom från Hälsingborg, dit jag for i släde söndagen den 4. Det är ännu icke läns. Jag var nere vid maskinerna kl. 12 i natt. Båda gå nu mycket bra. –Vind S och SSV.

7 januari (1818-01-07)

Det har regnat så gott som hela natten, och nu i kväll är det fortfarande milt. Frisk vind. Ingenting nytt.

16 januari (1818-01-16)

Det har icke hänt något särskilt sedan den 7. Det har omväxlande varit lätt frost och tö tills i går, då det var så dåligt väder, att ovanjordsarbetarna icke kunde hålla ut till kvällen. Blåst och regn hela dagen, och i natt fullständig västlig orkan. Det var så högt vatten i sjön, att det tog med sig den provisoriska underbryggan och dessutom gjorde stor skada vid stranden. På e.m. avtog vindstyrkan något, och vattnet sjönk. Mitt under stormen i natt blixtrade det rätt kraftigt.

19 januari (1818-01-19)

I dag är vattnet borta från den undre horisontalorten för första gången sedan den 22 november, d.v.s. det har stått där i 8 veckor och 2 dagar. –Mycket vackert väder med frost och nordlig vind. –Herr Kjellman reste från Hälsingborg till Stockholm.

26 januari (1818-01-26)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit för att undersöka möjligheterna att gjuta den nya cylindern till 53 tums maskinen, där pumpkannan i går måste bytas ut, varför vattnet nu åter är uppe. –Ombytligt väder på sista tiden.

2 februari (1818-02-02)

Nästan vårväder i dag. Sysselsatta med att reparera bryggan, vilket snart skall vara gjort, om blott vädret fortsätter att vara lika vackert som nu.

5 februari (1818-02-05)

I går vackert och kallt. Natten innan föll en hel del snö. Vattnet har stigit de sista dagarna på grund av rensning av ångpannorna.

16 februari (1818-01-16)

I dag och även den 13 och 14 siktade jag ut horisontalorten ovan jord för att se, om jag kunde börja avsänka ett nytt schakt över eller i närheten av densamma, men jag finner, att det är så mycket moras runt om, att orten måste drivas längre fram till en lämpligare plats.

17 februari (1818-02-17)

Var i Hälsingborg, dit alla utom gemene man och bönder voro kallade för att avlägga tro- och huldhetsed till Carl XIV Johan, som har efterträtt Carl XIII, som avled den 5 dennes i sitt 70:de levnadsår. Till min stora sorg mottog jag även ett meddelande om Herr Carl Bagges bortgång.

Han dog den 11 i Stockholm, där han vistades för Gruvans räkning. Han var den förste och trognaste vän, jag hade i Sverige. –Allt sedan den 6 har det varit mycket vackert väder med växlande vindar.

22 februari (1818-02-22)

Söndag. In dag uppnåddes borrhålet vid det nya sänkschaktet, vilket vi länge väntat på. I morgon skola vi börja avsänka. Pionjärerna fingo avlägga tro- och huldhetsed till Carl XIV Johan. - Frisk vind SV.

23 februari (1818-01-23)

I dag träffade jag avtal med schaktsänkarna, som skola avsänka där vi för 3 dagar sedan började borra ned till Grevinnan Ruuths flöts på fältet i stupningen av No. 17. Om det befinnes vara värt att avsänka, sedan vi borrat, skola de hava 14 Rdr per famn uppifrån och ned till botten. Under mellantiden skola de uppbära 32 sk om dagen.- Vackert väder och västlig vind.

26 februari (1818-02-26)

I går och i dag har det snöat mycket, i går morse så mycket , att gamsarna icke kunde arbeta förrän på e.m.

28 februari (1818-02-28)

Vi hava ännu icke kommit ned på hallen i sänkschaktet på fältet, oaktat det icke är något vatten, men det rasar in så mycket, ty det är bara lös sand och grus.

1 mars (1818-03-01)

Söndag. Jag gav order , att de i morgon skola börja bryta ut pelare både i No. 16 och i ”Union”.

6 mars (1818-03-06)

Ingenting särskilt de gångna dagarna. Vädret har varit blåsigt med mycket regn och snö. Det är så mycket vatten på 20 fots djup i sänkningen på fältet ned mot Grevinnan Ruuths flöts och grus i botten, att vi icke kunna göra mera än att hålla läns. Jag gav därför order att inställa arbetet till ett annat tillfälle, då det blir mindre dagvatten. Träffade på förkastningen, som går tvärs över huvudorten mot norr i ”Union”. Det är en förkastning nedåt, men vi skola nu försöka få reda på, huru stor den är. Den syftar S 67 grader O N 67 grader V; stupning 71 grader.

7 mars (1818-03-07)

När karlarna i natt kommo ned  på ovannämnda förkastningen, råkade de olyckligtvis bryta sig in i det tunna bergskiktet på norra sidan, varvid en stor kvantitet slam och vatten rusade fram med stor kraft och under ett mullrande ljud, förande med sig stora stenar ned i huvudorten, som nu till ca 2 fot är fylld av slam.

13 mars (1818-03-13)

Ingenting särskilt sedan den 7. Vädret har för det mesta varit mycket  stormigt. –I går återkom jag från Helsingör, där jag hade varit för att se, om jag kunde få läder till maskinerna från Herrar Belfour Ehlah & Co., men lyckades icke, emedan de icke vilja lämna ut lädret, förrän vi betala pengarna. Den växel på mer än beloppet, som Herr Kjellman hade köpt i Stockholm och skickat dem, hade de återsänt, inte heller finnes det något engelskt läder i Helsingör.

20 mars (1818-03-20)

I dag återkom jag från Hälsingborg, där jag har varit för att övervara och bistå vid gjutningen av den cylinderhalva till 53 tums maskinen, som skall ersätta den spruckna halvan. Det ser ut, som om gjutningen lyckats. –Det har icke varit något annat än regn och blåst hela veckan. Två briggar hava strandat, båda från Newcastle. Den ena, "George", Kapten Thomson, kollastad med 20 "keels" (ca 430 ton) och destinerad till Köpenhamn, den andra, "Medway", Kapten Genway, i barlast från London destinerad till Memel. Genom att lossa en liten del av kollasten blev Kapten Thomson flott, men han kan icke varpas ut, förrän det blir bättre väder, den ligger vid sidan av det södra grund, som bildar hamnen, Södra hamnbotten. "Medway" ligger på Långörs rev och kommer att bliva vrak.

21 mars (1818-03-21)

I dag är Marie Bebådelsedag och helgdag. Den man, som hade dödats genom ett ras från taket i "Union", begrovs. Det var en ryss vid namn Petroff. Han var en arbetsam man, som hade varit sjuk i 6 veckor, och det var första dagen han var nere efter sjukdomen, då olyckan hände. Den sten, som föll ned på honom, hade blottats genom kolbrytning underifrån år 1813. Han var, Gud ske lov, den förste, som hade dödats genom ett ras från taket. –Det har blåst hårt i natt och hela dagen. "Medway" har sjunkit.

27 mars (1818-03-27)

Som det i dag är Långfredag, har inget arbete utförts. Det bör noteras, att Påsken infaller en vecka senare här än i England och Danmark etc., vilket är andra gången inom loppet av få år. –Det har varit blåsigt hela tiden och i dag snöblandat regn. –Som lädret är dåligt, måste pump-kannan i 17 tums pumpsatsen bytas ut både i går och i dag.

30 mars (1818-03-30)

17 tums pumpkannan byttes ut 2 gånger i går och lika många gånger i dag. Skickade bud till Hälsingborg för att försöka få läder, men kunde icke erhålla något. - Vackert väder.

2 april (1818-04-02)

I dag stakade jag ut och började avsänka ett nytt schakt i skogen mellan "Union" och Måarp. Med hänsyn till jordlagrens beskaffenhet är det icke den bäste platsen, men det är så mycket kärrmark runt om, att det icke finnes någon annan plats ovan jord att välja.

5 april (1818-04-05)

Söndag. I natt och i dag storm från VNV. Briggen "George" blev vrak.

7 april (1818-04-07)

Det har snöat så mycket i dag, att gruvorna icke kunde arbeta. Även i går snöade det ganska mycket. Hård ostsydostlig vind.

9 april (1818-04-09)

Herr Kjellman ankom från Stockholm. Han meddelar, att det nu föreligger ett förslag, att Staten skulle köpa hälften av Gruvan och den andra hälften skulle övertagas av privatpersoner.

12 april (1818-04-12)

Söndag. Idag begrovs Gruvfogden Daniel Quistberg. Han var den förste gruvfogde, jag tillsatte här, och han har varit vid Gruvan, sedan den började. –Det har snöat oavbrutet hela dagen och blåst från nordost.

19 april (1818-04-19)

Söndag. Ingenting särskilt. Vädret är kallt. –Vi kunna icke hålla läns, och detta beror dels på det dåliga lädret och dels på att vi icke hava bra smörjmedel, emedan vi länge icke haft någon bomolja.

22 april (1818-04-22)

I går och i dag ovanligt kallt för att vara så långt fram på våren. Det finnes inget gräs och ingen grönska någonstans.

24 april (1818-04-24)

I dag såldes på allmän auktion inventarierna från briggen "George". Vid förkastningen, som vi kommit igenom, visar sig släppan österut i "Union" hela vägen till 5:te och 6:te pelaren från schaktet upp till stigningen. Lät några man lägga en plattform i No. 17 vid Grevinnan Ruuths flöts för att se, huru långt det lönar sig att bryta därstädes, huvudsakligen för att slippa köra kol till maskinerna. –I dag på f.m. var det kallare än vanligt och det snöade ganska mycket. Ostlig vind.

29 april (1818-04-29)

De gångna dagarna har det varit vackert väder med växlande vindar. I dag fridag, sorgedag över hela landet efter den bortgångne Konung Carl XIII.

10 maj (1818-05-10)

Söndag. Som det är lugnt i dag, hade jag tillfälle att ovan jord med hjälp av kompassen se, var jag kunde låta orten börja, som skall gå fram till det nya sänkschaktet i Noréns skog. Det är första gången vädret har medgivit användningen av kompassen, sedan detta schakt påbörjades. Det ligger N 78 grader O från horisontalorten på ett avstånd av 2 kedjor 6 fot eller 17 famnar 4 fot. –Den sista timmerlängden sattes ned i dag, sedan vi i natt fått hallen klar på ett djup av 11 famnar 4 fot från markytan. Mörkgrå, ganska torr, sandig lera jämte ofta mycket stora granit-stenar, vilka äro runda i likhet med dem, som påträffa vid stranden och som vintertid förts upp av isen, vilket är ett ytterligare bevis för att trakten här en gång i tiden stått under vatten. –Den 5 dennes kommo vi fram till förkastningen i den övre horisontalorten i "Union".

15 maj (1818-05-15)

I dag var jag nere i "Union" och satte ut riktningen av orten fram till ovannämnda schakt. – Det är fortfarande samma torra, pinande, ostliga vind.

2 juni (1818-06-02)

Under den senare hälften av förra månaden har ingenting nämnvärt inträffat vid Gruvan, men undantag av att vi de tre sista veckorna icke haft några pengar att utbetala till folket. Jag uppmanade dem vid kolhögen i morse att hava tålamod och hjälpa dem, som icke hade någotdera, och jag försäkrade dem, att så snart vi få pengar, skola de få ut sin arvlöning. –Under senare delen av förra månaden var det vackert väder, och vi fingo även litet regn, men marken behöver mycket mer, oaktat allt på det hela taget ser mycket lovande ut. –Beträffande arbetarna vill jag här framhålla, att sex av de bästa av dem äro sysselsatta med att rensa upp botten i horisontalorten i "Union", men som flera av dem icke hava något annat att äta än torrt bröd, kunna de icke arbeta så hårt. Dessutom hålla två av de bästa kolhuggarna på med att rensa upp, där det rasat i orten i No. 17 den 26 april. Där förkastningen är, rasade det in ända uppifrån marken, varvid mycket sand, grus och runda stenblock föllo ned i orten.

6 juni (1818-06-06)

I natt har det fallit ned mycket mera genom den i marken uppkomna öppningen vid brottet i ovannämnda huvudorten och trädrötter kommo ned i orten, där sand etc. pressades fram ca 45 famnar. Vackert väder, men bönderna behöver regn.

10 juni (1818-06-10)

Vädret har varit mycket torrt, och i synnerhet i går var det mycket varmt. –Jag var ända bort till Kullen i sällskap med en tysk, geheime -finanzrath von Oppel, som av Greve Dohna, Preussens Minister i Köpenhamn, hade uppmanats att besöka mig. Han gav mig många frågor angående Gruvan och föreföll att vara en mycket kunnig man. –Oaktat vi nu hava fått engelskt läder, är det mycket sällan läns, ty det är alltid något, som fattas. Nu finnes ingen talg för packning av cylinderkolven, och vi hava på länge icke haft någon att lägga på cylinderkolven eller för att hälla in genom sprickorna i cylinderlocket för att förhindra, att hampan bränner bort hastigt. Det vi måste köpa, måste vi betala mycket dyrt, ibland hava vi ingenting annat än tranolja och oren talg för smörjning av parallellrörelsens finare delar, ibland som nu, hava vi endast bomolja och måste använda den även till alla grova delar. Allt beroende av bristen på kontanter, medförde att vi icke kunna ordna för oss som vi borde. Varje person med sunt omdöme skulle i dylikt fall aldrig höjt priset på kol i början av sista året. Nu finnes inte pengar ens till karlarnas avlöning, varför de hava god anledning att icke arbeta hårt, vilket de säga sig icke kunna göra av brist på livsmedel. Borrade i dag igenom kol i det nya sänkschaktet i Noréns skog.

12 juni (1818-06-12)

I morse måste pumpkannan bytas ut vid 53 tums maskinen. Bottenstången befanns vara krokig, och som mässingsdelarna till parallellrörelsen voro mycket slitna till följd av brist på lämplig smörolja sedan lång tid tillbaka, var jag tvungen att sätta in nya delar. Samtidigt skola  ångpannorna rensas. - För övrigt ingenting nytt. –Mycket varmt väder. Västlig vind.

16 juni (1818-06-16)

53 tums maskinen kom icke i gång förrän på e.m. den 14. Samma dag fingo arbetarna sin avlöning för sista avlöningsperioden. För övrigt ingenting nytt. –I e.m. slog vinden plötsligt om från V till OSO, och nu har allt hopp om regn gäckats, oaktat det fortfarande blåser kallt, möjligen beroende på att regn eller åska har ändrat luftförhållandena ett stycke härifrån. Marken är ytterligt torr.

19 juni (1818-06-19)

Fortfarande inget regn. Vid Gruvan ingenting nytt, men berget är fortfarande så hårt både ovanför och under kolet i Grevinnan Ruuths flöts i No. 17 i alla fyra riktningarna, att kolet icke kan brytas med någon vinst, varför jag lät inställa arbetet. Under hela denna tid hava de endast kommit in ca 4 famnar i varje riktning.

23 juni (1818.06-23)

I går och idag uppfordrade vi vatten ur det schakt, som avsänkts för ett borrhål på fältet vid Jonas Larssons hus. I dag hava vi haft några regnskurar.

30 juni (1818-06-30)

Ingenting särskilt under den gångna tiden. Vi hava fått några regnskurar samt haft frisk västlig vind i dag , men marken är fortfarande mycket torr, och alla träd och buskar äro fulla av insekter. Var i dag nere vid förkastningen i den övre horisontalorten.

6 juli (1818-07-06)

Det har regnat sedan den 30 f. månaden. I förrgår och i dag har det varit kallt i luften. Nödsakad att inställa avsänkningen eller försöken att sänka med sänktrummor och handvinschen i schaktet på fältet, emedan vattnet stiger lika kraftigt som förut. –Vind NV.

7 juli (1818-07-07)

 Ingenting nytt. –Sätter ned en 7 tums pump för att kunna borra på fältet, ty jag har gott om folk, emedan det icke finnes plats för flera man i "Union".

11 juli (1818.07-11)

Nödsakad att taga upp sänktrumman ur schaktet på fältet, emedan den icke kan sjunka ned på grund av grus och stora stenar.

13 juli (1818-07-13)

I dag föll ett fint, varmt regn. Några av bönderna i Tjörröd hava börjat slå gräset. I Långaröd började de redan i förra veckan härmed.

22 juli (1818-07-22)

 I "Association" hava schaktsänkarna under de gångna dagarna hållit på med att hugga runt schaktet och spränga ned bergränder. Vi hava fortfarande icke kommit ned på hallen i schaktet på fältet invid Jonas Larssons hus. –Vädret har varit mycket varmt och torrt med växlande vindar eller alldeles lugnt. Både öster och väster härom har åskan gått. Den 20 träffades två bondgårdar i närheten av Vegeholm av blixten och brände ned.

25 juli (1818-07-25)

Ingenting nytt. –Den 23 började de bryta kol i "Association". De 3 sista dagarna hava vi fortsatt avsänkningen ned till hallen i schaktet på fältet. –Lika varmt som förut och huvudsakligen sydostlig vind.

27 juli (1818.07-27)

Den förfärliga torkan fortfar, och det är mycket varmt.

29 juli (1818-07-29)

I natt har det regnat. Frisk västlig vind.

2 augusti (1818-08-02=

Söndag. Avsänkningen ned till hallen fortsätter.

3 augusti (1818-08-03)

I dag kom Major Gram hit i sällskap med en byggmästare, en murare och en smed, vilka utsetts av Ägarna att verkställa en officiell inventering och värdering av allting, som tillhör Gruvan, byggnader, lantegendomar etc. –Vackert väder.

4 augusti (1818-08-04)

Efter mycket besvär och efter att hava satt in alla karlarna från No. 16 kommo vi ned på hallen i schaktet på fältet invid Jonas Larssons hus. Ingenting kunde knappast vara mer egendomligt, än att se hela den blandning av olika material, som fanns här hela vägen ned: Stora och små granitstenar, kalk, sandsten, sandstensskiffer, skifferplattor och kolstycken, allt hopblandat, som om det en gång i tiden hade spolats dit av vatten.

6 augusti (1818.08-06)

Hela dagen i dag sysselsatta vid borrhålet på fältet med att få upp en gripstång, som bröts av i går vid försök att taga upp en sten. Det föreföll, som om det lyckades lyfta upp stången 6 tum, men då släppte skruven. –Vackert väder, men mycket torrt. Nu hava de i allmänhet börjat skära rågen.

17 augusti (1818-08-17)

I dag borrade schaktsfogden igenom kolet på nordöstra sidan av den stupande förkastningen i den övre horisontalorten i ”Union”, 4 famnar 3 fot 7 tum, där kolet låg lika regelbundet som på den sydöstra sidan. –I går eller i förgår fingo vi regn efter den värsta torka, jag kan erinra mig.

26 augusti (1818-08-26)

Borrade igenom Grevinnan Ruuths kol på fältet invid Jonas Larssons hus. Det var 18 tum från taket till underleran, varav 16 tum kol. Kammarherren Bergsrådet Lindersköld, Bergsrådet Broling och Hovjunkare Scheele voro närvarande. Dessa herrar hava beordrats av Konungen att inhämta en noggrann kännedom om Gruvan.

28 augusti (1818-08-28)

Satte i gång med att borra ett hål i närheten av utgåendet i dagen, så att herrarna skulle kunna se, när kolet borrades igenom.

11 september (1818-09-11)

Det har icke hänt mycket under mellantiden. Sedan kommittén från Bergskollegium avslutat sitt arbete, har den avrest till Stockholm, dit även jag skall resa i morgon.

14 oktober (1818-09-14)

I går kom jag hem från Stockholm, där jag bevistat Ägarnas sammanträde, vid vilken ett mycket långt protokoll skrevs. Assessor Kjellman har lämnat Verket, och Major Gram skall efterträda honom. - Vädret synes under den gångna tiden varit ostadigt och blåsigt, men där jag har varit, har det i allmänhet varit vackert. På vår hemresa (min brorsdotter var med mig) passerade vi Berg och Motala för att bese Göta Kanal och detta på särskild begäran av Amiralen Greve B. von Platen, ledaren för detta ofantliga arbete, som verkligen länder honom till det högsta beröm. Han lät Lagerheim visa mig arbetena förbi Vadstena och i dennes sällskap tillbragte jag två angenäma dagar. –Under min frånvaro har cylinderkolven till 53 tums maskinen gått sönder, utan tvivel genom att den fallit ned flera gånger på grund av att kolvstången brutits av.

17 oktober (1818-10-17)

Borrstängerna sattes ned i schaktet No. 20 i skogen för att höra efter, hur långt orten befinner sig, och som det kom ut tjockt vatten, då det stötte med stängerna, synes den vara mycket nära. –Vackert väder. –Börja sätta nya kuggar på kronhjulet i ångkvarnen. –Börja borra cylindern till 53 tums maskinen för 2 dagar sedan, men som järnet är mycket hårt, har borrningen gått långsamt.

31 oktober (1818-10-31)

Återkom från Hälsingborg, där på min begäran de arbetare, som borrat igenom kolet i Höganäs, hade infunnit sig för att under edlig förpliktelse omtala, vad de kände till angående kolets kvantitet och kvalitet. - Vackert väder hela tiden. - Sysselsatta med att lägga grunden till ångmaskinen i skogen.

9 november (1818-11.09)

Ingenting särskilt. Vi hava ännu icke gjort genomslag in i orten. –Det har varit vackert väder ända till i går, då det blåste kall nordostlig vind, och i morse var kanalen tillfrusen. - Börja av-sänka till Grevinnan Ruuths kol på fältet, och på grund av det stora besvär, vi hava haft härmed, kallar jag schaktet för The Troublesome ”Besväret”.

15 november (1818-11-15)

I dag har det regnat för första gången, sedan vi återkommo från Stockholm, jag det har icke fallit något regn, som vi hava sett, sedan vi voro i Linköping den 7 förra månaden. Ingenting nytt vid Gruvan.

8 december (1818-12-08)

I går gick jag själv ned för att mäta riktningen av orten fram till ”Restoration”, och då jag i dag lade ut riktningen ovan jord, fann jag, att då de hade mätt till den punkt, där jag hade satt ut ortens riktning, hade de och även John på något sätt fått avståndet 32 ½ fot för kort, varför orten kommer att gå lika mycket norr om schaktet, men som den redan drivits 3 ½ famnar i denna riktning, återstår endast 2 ½ eller något mindre till schaktets centrum. –Hela denna tid vackert väder med växlande vindar. –För några dagar sedan färdigställdes en potatiskokare av plank för kokning av potatis till brännvinsframställning. Ånga erhålles från ångpannan genom att öppna en kran, och 3 tunnor potatis per gång färdigkokas på några få minuter.

10 december (1818-12-10)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit i går i privata affärer. På vägen hem regnade och haglade det, och nu i kväll har den första snön i vinter har fallit. Ostlig vind.

1819

9 januari (1819-01-09)

I dag kommo vi ned på kolet i Grevinnan Ruuths flöts i schaktet på fältet, och som vi hava haft mycket besvär och stora utgifter förenade med avsänkningen ned till hallen, kallade jag schaktet ”Besväret”. Detta ligger 12 famnar 3 fot 6 tum från markytan till taket.

10 januari (1819-01-10)

Avsänkte ned genom kolflötsen, som består av: 3 tum flis och 18 tum rent och mycket bra kol.

14 januari (1819-01-14)

Börja åter avsänka i ”Restoration” i skogen. Stenorten var framme vid borrhålet den 21 förra månaden, men som det var så nära helgdagarna, började vi då icke avsänkningen i "Restoration". I går började vi taga ut den gamla, östra ångpannan till 45 tums maskinen, som är alldeles utbränd, och skola sätta in 17 fots reservpannan, som ensam skall mata maskinen. Det har icke hänt något särskilt under de dagar, jag icke har skrivit. Det har icke snöat sedan den 10 december och mycket litet regn. Det har icke i mannaminne varit en så mild vinter i Sverige. Icke endast i Skåne utan även långt norr om Stockholm ligga fälten bara, något som aldrig brukar förekomma vid denna tid på året, och som förmodligen härrör från de klimatförändringar, vilka uppstått genom att väldiga isberg lossnat i närheten av Nordpolen och setts flyta omkring så långt ned som vid 40:de breddgraden.

2 februari (1819-02-02)

Ingenting särskilt under gångna tiden. Vädret är lika milt och vackert , som det brukar vara här i landet i april, och tidningarna meddela, att det icke finnes några vintertecken i Luleå och Torneå. –Som gruvfogden Hultman åter börjat dricka och är alldeles oredig i sitt arbete, har jag varit tvungen att avskeda honom från sin post och giva honom annat arbete med 24 sk per dag fram till Ägarnas nästa sammanträde, då jag förmodar, att han kommer att pensioneras. Som även hans son dricker ibland, kan han icke få faderns plats, varför Lindh och Germund Svensson Ahlström få dela gruvfogdesysslan, Lindh sköter skrivarbetet.

18 februari (1819-02-18)

Den 12 stakade jag ut ett nytt borrhål, som får No. 55, ehuru det egentligen är No. 54, men de hava fört ”Besväret” under detta nummer. Detta nya borrhål ligger nordväst om det borrhål, som borrades ned till stenorten norr om ”Restoration”. I går kommo de ned på hallen på ett djup av 3 famnar 6 tum utan att träffa på en droppe vatten, oaktat det var huvudsakligen sand och grus, vilket visar, att allt vattnet har pumpats upp av våra maskiner, emedan platsen ligger så lågt och flackt, att vatten på våren och hösten brukar samla sig där.

12 mars (1819-03-12)

Under den gångna tiden har icke inträffat något särskilt. Vädret har för det mesta varit milt och vackert tills för tre dagar sedan, då det blåste mycket hårt från väster och nordväst. I morse föll litet snö, men den låg icke kvar. –Här bör framhållas, att ända tills borrhålet No. 55, som omnämndes den 18 februari, var nere till ett djup av 8 famnar 2 fot, måste karlarna bära dit vatten till borrningen, och oaktat borrhålet nu är mellan 15 och 16 famnar djupt, stiger icke vattnet högre.

19 mars (1819-03-19)

I dag hava de borrat igenom kolet i No. 55. Den 17 hade Hultman (så vitt jag kan bedöma det) borrat igenom takkolet så när som på en tum, och både han och karlarna påstå, att de hade borrat 9 tum utan att taga upp borrstängerna, sedan de funnit förändringen i botten. Enligt Hultman är det 19 famnar 4 fot 7 tum ned till taket. Takkolet är utan tvivel detsamma här, som där vi hålla på att bryta, medan det övre och undre bottenkolet och även mellankolet och förskrämningskolet är bättre här än där. Borrhålets avstånd till borrhålet i stenorten är 79 famnar, och syftningen är N 11 grader O.

21 mars (1819-03-21)

Borra i underleran i borrhål No. 55.

22 mars (1819-03-22)

Börja i dag borra eller snarare avsänka ned till hallen i ett nytt borrhål, No. 56, 100 famnar rakt åt väster enligt kompassen.

27 mars (1819-03-27)

I e.m. träffade borrarna på en kolflöts, sedan de borrat 4 famnar 4 fot 9 tum från dagen. Med undantag av 1 famn från markytan finnes ingen sandsten i detta hål. Kolet synes vara mycket hårt och bra för att ligga så nära utgången i dagen, och det kokar bra i en tobakspipa. Uppgives vara 18 tum tjockt.

3 april (1819.04-03)

Sänkte igenom kolet i borrhål No. 56 och kallades schaktet för ”Slumpen”. Där finnes 15 tum kol och 4 tum flis. Leran (som svenskar och tyskar kalla alla material, som äro lerhaltiga ) är 3 famnar 4 fot 9 tum. Den består av glimmerplattor, vilka efter att hava krossats till ett vitt pulver och slammats i vatten visa sig vara alldeles lika den lera, som användes i Warburton Pottery vid Carshill. Här ligga flera rundslipade stenar av olika former, av vilka många likna förstenade frukter. Här är inget vatten.

6 april (1819-04-06)

Lämnade gjuteriet ritningen över 74 tums maskinen.

8 april (1819-04-08)

Sänkte ned 5 fot i ljusgrå sandsten för att få en dunt , och det är fortfarande inget vatten, trots att det högst sannolikt är samma flöts, som jag den 3 november 1800 ca 60 yards norr om A-gruvan i P. Johnsons skog och på ett djup av 17 fot lät sänka igenom och där det fanns ganska mycket vatten.

18 april (1819-04-18)

Söndag. Vädret har under den gångna tiden för det mesta varit mycket vackert. –Började i går sätta in timmer i ”Slumpen”, och som vi i de tre borrhålen, av vilka det bortersta ligger 37 famnar mot stupet, kommit ned på kolet några famnar högre upp än vi väntat, gav jag borrarna order att om måndag börja ett borrhål 75 famnar mot stupet av ”Besväret”.

21 april (1819-04-21)

Jag finner, att det blir för dyrbart bryta kol i ”Slumpen”, så länge taket är så löst, och såvida icke leran eller skiffern, som bildar taket, även kan säljas eller utnyttjas. Som dessutom regn de två sista dagarna gjort, att det är mycket halt, skickade jag de två kolhuggarna över till andra gruvor och hantlangarna till annat arbete. – Det är nu full vår med sydliga och ostliga vindar.

23 april (1819-04-23)

Borrhål No. 60 är ca 15 fot nere i fin sand och inget vatten. Vid ca 13 fot påträffades flera kolbitar i sanden, men det förefaller icke, som om de hade blivit slammade i vatten, utan snarare som om ett stort kolstycke hade blivit sönderkrossat i flera småbitar.

24 april (1819-04-24)

3 famnar nere i borrhålet fin, vit sand och inget vatten. I dag har den största kolkvantiteten hittills brutits, nämligen 145 tunnor No. 1, 262 tunnor No. 2 och 67 tunnor No. 3. – I dag kördes för första gången kol från ”Besväret” till sjön.

26 april (1819-04-26)

Vid borrhålet detsamma som i går. – Vackert, torrt väder.

27 april (1819-04-27)

Körde i dag upp timmerramar och plank till No. 60 för att börja förbygga, emedan sanden i botten börjar kännas litet fuktig.

28 april (1819-04-28)

Började i morse förbygga i borrhål No. 60, emedan det i natt har silat fram litet vatten genom sanden. Hålet är nere 4 famnar 2 fot.

29 april (1819-04-29)

I dag fått in en timmerlängd i borrhål No. 60, där det är mycket litet vatten i dunten.

30 april (1819-04-30)

Avslutade förbyggnaden i borrhål No. 60, där de i morgon bittida åter skola börja avsänka. I dag 183 tunnor No. 1 vid alla 3 gruvorna.

1 maj (1819-05-01)

I botten av borrhål No. 60 är det grovt grus och litet vatten. I kväll började karlarna åter få ut sin avlöning, och de fingo ut, vad de hade att fordra sedan före Nyår. Från den 25 december, då utbetalningarna avstannade, hava de fått livsförnödenheter etc. på kredit.

2 maj (1819-05-02)

Söndag. I borrhålet är det samma material som i går, men litet mera vatten, varför arbetet går långsamt.

4 maj (1819-05-04)

Började i dag sätta ned 7 tums pumpen i sänkschaktet No. 60, emedan det går för långsamt att draga upp vattnet med handvinschen. Denna pump användes i ”Besväret”.

5 maj (1819-05-05)

I dag var pumpen nedsatt, och avsänkningen fortsatte i kväll.

6 maj (1819-05-06)

Som vi i dag hava fått mera vatten i borrhålet, måste pumpen drivas hårdare. Fortfarande samma material i botten. Vi hava avsänkt ca 2 fot, sedan pumpen sattes ned.

7 maj (1819-05-07)

I natt kom det mera vatten i borrhålet, varför vi måste hava 2 lag vid pumpen i varje skift, men sänkningen går långsamt.

8 maj (1819-05-08)

Tog i dag kolhuggarna från No. 16 till borrhålet för att få bättre fart på pumpningen. Fortfarande samma slags grus och sten i botten. I e.m. satte vi ned en 3 ½ fots timmerlängd där, varefter arbetet inställdes till måndag morgon. – Som det i dag är lördag och avlöningsdag för 14 dagar, fingo karlarna ut vad de hade att fordra för de sista 14 dagarna efter de gamla grunderna.

17 maj (11819-05-17)

I dag fördes Fru Stawford till sitt sista vilorum. Hon lämnade detta liv för ett bättre den 9 kl. 12 middagen efter en lång och svår sjukdom, och man kan med rätta säga, att hon bar den med kristen sinnesstyrka och undergivenhet. Jag skall aldrig glömma den goda och vänliga hjälp, som denna tid visats mig såväl av Greve G. E. Ruuth som av Major Gram och hans Fru. –Ingenting nytt vid Gruvan med undantag av att vi börjat taga ned de delar av 74 tums maskinen, som göra den till en omodern maskin, och sätta till en luftpump och kondensor.

11 juni (1819-06-11)

Under hela den gångna tiden har det icke hänt något särskilt vid Gruvan. Vädret har varit ytterligt torrt och tryckande, och några mycket kalla nätter hava frostskadat både den nybildade frukten och blommorna. Även bladen på pil och ek hava vissnat, men i natt och i dag på morgonen hava vi haft ett milt regn.

14 juni (1819-06-14)

I dag har cylinderkolven till 74 tums maskinen kommit hit från staden, och som detta är den första maskindelen, vi hava fått, började vi göra allt klart för att borra hålet för kolvstången och svarva kolven.

21 juni (1819-06-21)

I går kommo följande gjutjärnsdelar till 74 tums maskinen, nämligen: överdelen till luftpumpen (den delen, där utblåsningsröret sitter och som måste gjutas separat), locket till luftpumpen, luftpumpskannan och ringen samt ringen till cylinderkolven. –Det har regnat ganska mycket och blåst, västlig storm. Skutan, som kom hit med gjutgodset, har drivit i land.

25 juni (1819-06-25)

Återkom i natt eller snarare i morse från lägret på Bonarps hed, dit vi reste den 23, som var en vacker dag. På kvällen hölls stor trupprevy med en armé på mellan 13 och 14. 000 man. Den 24, som enligt den svenska almanackan och sedvänja är Konungens namnsdag och sålunda firas, trakterades soldaterna med öl och brännvin, och på kvällen gav Kronprinsen en bal. Vid en stor parad fingo de norska trupperna sina fanor utbytta mot svenska, Konungen saluterades med, som jag tror, 128 skott och Prinsen med hälften så många, men det regnade och blåste alldeles förskräckligt under de 2 a´3 timmar detta pågick, varför alla, som voro med, blev genomvåta.

7 juli (1819-07-07)

Under mellantiden har det icke hänt något nytt vid Verket. Jag har haft 2 timmermän huvud-sakligen sysselsatta med modellerna till några mässingsdelar till 74 tums maskinen, och smederna hålla på med filningen av kolvstången etc. Hellsing är färdig att börja borra luftpumpen till 53 tums maskinen, varefter pumpkolven kan svarvas .Jag har icke kunnat få honom till detta arbete förrän denna vecka, ty han har haft så många småarbeten att utföra. I förra veckan krökte sig kolvstången till 53 tums maskinen genom att ögelbulten, som sitter tvärs genom ”bimmen”, knäcktes, vilket utan tvivel var en följd av att den satt lös. Denna bult har nämligen suttit där, ända sedan maskinen byggdes år 1806. Det blev emellertid inget uppehåll i "Association” genom att reservbulten sattes in. –I natt eller snarare i morse hade ett åskväder av sådan våldsamhet, att man sällan råkar ut för något liknande här i Skåne.

5 augusti (1819-08-05)

Som jag har anmodat John att föra dagbok, har jag icke skrivit något på sista tiden (se dagbok 1/1 1817-31/12 1819). Den 12 i förra månaden fingo vi mycket regn. Dagen innan kommo Hans Excellens Greve Ruuth med Grevinna, Baron Ruuth och Fröken Mariana. De stannade några dagar och reste härifrån till Köpenhamn: Hans Excellens och Baron G. E. Ruuth återkommo den 27. Sammanträdet började den 29, eller snarare fortsatte det sammanträdet, som hade börjat i Hälsingborg. –Vädret har hela tiden varit varmt och torrt med ostliga vindar.

7 augusti (1819-08-07)

Började åter pumpa vid No. 60 med en massa folk., ”Restorationschaktet” har därför stoppats.

11 augusti (1819-08-11)

I kväll kl. 6 kommo de ned på ”hallen” vid No. 60 på ett djup av 8 famnar. Det har varit förenat med mycket arbete, ”mer än 100 man hava deltagit”. I går reste Major Polheimer härifrån. Han var ute med mig i går för att se på platsen, som jag började påla år 1815 norr om Långörs rev, där han anser, att en god hamn kan anläggas mycket billigt för 75 eller 100 fartyg med större eller mindre djupgående och där de kunna ligga över vintern. –Vattnet sjönk i schaktet vid Ryd och Brors Backe, medan borrhålet sänktes, men steg åter, när pumpningen upphörde.

18 augusti (191819-08-18)

På anmodan av Herr Fagerström var jag i dag i Hälsingborg för att rådgöra med honom angående några gjutjärnsdelar till 74 tums maskinen. –I förrgår hade vi ganska mycket regn, men f.ö. har vädret varit mycket vackert och varmt, ja, t.o.m.. hett. Det har varit rätt mycket åska, som har anställt mycken skada i Skåne i sommar, ty flera hus hava bränt ned på olika platser. Vinden har huvudsakligen varit ostlig och nordlig, men i stort sett växlande. Man har kommit långt med skördearbetet, man har hunnit längre i år än något annat år, sedan jag kom hit. –Börja lägga grunden till en ny smedja vid Ryd, som skall byggas av tegel och korsvirke av ek. –”Ångskåpet” kom ut hit den 16.

19 augusti (1819-08-19)

I dag hissades överdelen av cylindern upp på underdelen, och hålen i flänsarna märktes ut. Dessa skola sedan borras. Hellsing håller fortfarande på  med cylinderkolven. –Vackert väder med frisk ostlig bris.

21 augusti (1819-08-219

I dag kom Överdirektör Carl David af Uhr hit för att höra sig för angående eldfast lera till puddelugnen vid (Sjöbo), ty sandstenen, varmed de hava byggt ugnen, vill icke hålla. –Mycket varmt både i går och i dag.

26 augusti (1819-08-26)

Återkom från Hälsingborg, dit jag hade rest i sällskap med Direktör af Uhr för att undersöka möjligheten av att tillverka några hundra eldfasta tegel av den lera, som ligger under Fru Bagges flöts. De tre sista dagarna hava oxarna och körkarlarna tagits till skördearbetet, varför ingen sten kunnat köras till grunden till den nya smedjan vid Ryd. - Vädret vackert och mycket varmt.

27 augusti (1819-08-27)

I dag kl. 12 började vi åter att köra sten till smedjan. Lade på krabblinan vid 74 tums maskinen. I går eller snarare i natt reparerades dosan till 53: ans kolvstång. – Mycket varmt . Vinden NNV.

12 september (1819-09-12)

Söndag. Återkom från Hälsingborg, där jag har varit för att förarbeta den eldfasta leran till teglen, och den lera, som tagits upp ur schaktet, har jag fått malen och siktad, men den lera, som tagits på Tjörröds fält i närheten av schakt No. 1, är så finkornig, att den icke kan brännas ren från aska, varför den måste antingen stampas eller göras till klumpar. Ett annat sätt vore att pumpa läns schaktet och bryta eller hugga ut leran i klumpar, och detta anser jag bliva det bästa. –Stakade ut grunden till 28 tums maskinen.

28 september (1819-09-28)

I går brände jag en lerbit på bryggan i ”reverberugnen”. Det var ett stycke rå lera, som stampats, formats och torkats, och det smälte icke alls i de skarpa hörnen. –Den 6 borrade vi igenom kolet i No. 60, och det är här fullt ut lika bra som i ”Besväret” och lika mäktigt. Den 9 stakade jag ut grunden till 28 tums maskinen vid No. 60. –Mycket vackert väder.

30 september (1819-09-30)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit sedan den 25. Den 27 göts kondensorn, men den är mycket bristfällig. Herr Fagerström säger sig dock vilja svara för att den är tillförlitlig. För att emellertid icke förlora någon tid är nu ingenting annat att göra än att genast göra form till en ny kondensor, som skall stå färdig för gjutning efter en dags varsel. –Mycket vackert väder hela den gångna tiden, men i natt blåste det hårt från väster. –Sysselsatta med grunden till 28 tums maskinen och med att skruva ihop delar till 74 tums maskinen.

10 oktober (1819-19-10)

Söndag. Återkom i går från Hälsingborg, dit jag hade rest på kvällen förra söndagen den 3. Det har regnat litet. Ingenting nytt hemma. Smedernas arbete på 74 tums maskinen är nästan färdigt, åtminstone det, som kan göras, innan vi få hit fler gjutjärnsdelar. –Växlande vindar, huvud-sakligen sydliga och sydostliga.

4 november (1819-11-04)

Återkom från Hälsingborg, sedan jag slutfört försöken med den eldfasta leran, som är så bra, som det synes möjligt för vilken lera som helst att vara med avseende på eldfasthet. Se de häröver förda anteckningarna! –Den 2 göt Herr Fagerström en bit, som hör till kondensorröret, och denna är det sista föremål, han kunnat gjuta, innan han får nytt tackjärn. - Både väder och vind hava varit mycket växlande. Två dagar och nätter har det frusit hårt, och den 2 dennes snöade det.

11 november (1819-11-11)

Herr Fagerström har föreslagit att gjuta de återstående gjutjärnsdelarna till 74 tums maskinen av de gjutjärnsgaltar, som sedan någon tid legat vid gjuteriet. När han fått järnet, föreslog  jag samma, men han sade, att detta järn icke kunde användas till gjutgods. Som han tänkte göra ett försök, reste jag in till staden. Om försöket lyckades, tänkte han gjuta ovannämnda delar, men han tillade, att han år 1817 gjort stora förluster genom att använda samma slags gjutjärn, som han trodde hade tillverkats av malm från Utö gruvor. –Den 8 kommo gjutjärnsdelar till kondensorn hit.

12 november (1819-11-12)

I dag var jag närvarande vid en försäljning hos Baron G. Toll på Höghult. Han skall flytta 60 miles uppåt landet. –Vackert väder med lätt frost. –I kväll byttes åter pumpkannan ut vid 53 tums maskinen. I går kväll avslutades rensningen av dunten.

13 november (1819-11-13)

I morse hade pumpkannan vid 53 tums maskinen åter släppt vattnet, varför jag gick dit för att om möjligt få reda på orsaken. Jag stannade kvar där, tills pumpkannan kom upp. Den var alldeles utsliten på ena sidan, och jag tror, att pumpkannstången är litet krokig, något som smeden kan reparera. –Innan jag gick till 53:an, hade Greve Ruuth hotat Sjöberg med prygelstraff och anmodade mig att avskeda honom, vilket jag icke hade något emot att göra, om flera tjuverier förekommo. –Vackert väder med lätt frost. Vind S och SO.

22 november (1819-11-22)

Återkom från Hälsingborg, dit jag rest för att se på formarna till de gjutjärnsdelar till 74 tums maskinen, vilka ännu icke hade gjutits. –Det har nu några dagar varit sträng kyla, och natten mellan lördag och söndag, d.v.s. mellan i förrgår och i går, föll ganska mycket snö, men nu är vädret milt och vinden sydostlig. –Anledningen till att jag väntade över gårdagen var, att jag och Major Gram väntade få träffa Mr. Bryan, som vi hade hört skulle vara i Helsingör, men han är fortfarande kvar i Köpenhamn..

29 november (1819-11-29)

Kom i dag åter från Hälsingborg, där Greve G. E. Ruuth, majoren och jag träffade Mr. Bryan, som kom dit den 27. Han lämnade mig ritningen till den av hans vän uppfunna hydrauliska pumpen. –Mr. Bryan´s maskin – för att se, om vi kunna få patent på densamma, men vi kunna icke söka detta, förrän jag har provat en modell för att utröna kolförbrukningen etc. –Hela vägen hem var som en enda isgata.

8 december (1819-12-08)

I dag fryser det och blåser så kallt från ONO, att karlarna icke kunna arbeta med byggnaden till 28 tums maskinen.

25 december (1819-12-25)

Hela tiden sedan den 8 hava vi haft kyla och snö, och om det regnat några timmar, har vattnet genast frusit och bildat isgata, där det icke legat någon snö. Detta väder förorsakar oss mycket besvär med arbetet att montera det sista vid 74 tums maskinen, och som vi icke hava fler hantverkare än de, som äro vid 28 tums maskinen, måste jag taga dem därifrån för att avsluta cisternen etc., vilka arbeten icke tidigare hava kunnat utföras.

27 december (1819-12-27)

I går och i dag har det fallit ganska mycket snö vid ostlig vind. –För två dagar sedan kom en skuta hit från Köpenhamn, där den hade lossat 80 tunnor No. 1, vilka hade sålt därstädes, och Herr Lange tror, att han skall kunna sälja 1.000 tunnor. Det är att märka, att inga kol sålts dit sedan ganska lång tid tillbaka.

1820

1 januari (1820-01-01)

De tre sista dagarna har det varit förskräckligt kallt, men i dag är det något mildare, och ganska mycket snö har fallit. Det ör ett utmärkt slädföre, men olämpligt väder för att kunna arbeta med 74 och 28 tums maskinerna. Det har på flera dagar icke varit läns i ”Association”, men alla ångpannorna där äro i mycket dåligt skick.

4 januari (1820-01-04)

Fortfarande sträng vinter. Vid 74 tums maskinen hava regulatorstången och luftpumpskanna hängts upp.

11 januari (1820-01-11)

Det är lika sträng vinter som tidigare. I går lät jag dem pumpa in vatten i de 2 stora ångpannorna vid Ryd och satte fyr för att värma upp maskinen samt för att se, om murarna skulle kunna mura upp muren under cylindern, vilken hittills icke varit möjligt. I dag stiger luften uppåt i 53 tums maskingruvan, och pumprören läcka, men det är så mycket is i schaktet, att jag icke vågar skicka ned någon, och om vi börja bygga bort isen vid schaktöppningen och fortsätta nedåt, är det mycket troligt, att den nedfallande isen skulle slå sönder en del av förbyggnaden eller pumprörsstagen.

13 januari (1820-01-13)

Då vi i dag hade ångtrycket uppe vid 74 tums maskinen befanns det, att järnkittet hade frusit eller åtminstone icke hårdnat, oaktat vi vidtagit det försiktighetsmåttet, att vi vid ifyllningen av sista skarven mellan kondensorventilsätet och kondensorn, hade uppvärmt skarven genom att elda runt omkring densamma. Det är verkligen nästan omöjligt att utföra något arbete av detta slag vid denna tid på året. Bottenventilen vid 53 tums maskinen släppte vattnet, medan jag var där i dag, och det är så stark frost, att jag är rädd för att krabblinan skall springa sönder. –Det har icke varit så kallt, sedan jag kom till Sverige med undantag av vintern 1813-1814, och då stodo alla maskinerna.

15 januari (1820-01-15)

I dag har det varit så kallt, att inget arbete har kunnat utföras, och det var med största svårighet, som 20 man förutom kuskarna kunde köra fram kol till 53 och 45 tums maskinerna.

21 januari (1820-01-21)

Trots den stränga kylan, som är alldeles förfärlig, satte vi i går e.m. kl. 3 i gång 74 tums maskinen, den gick märkvärdigt bra, men kl. 8 på kvällen blåste kittet, som antingen hade frusit eller torkat för hastigt genom eldningen i röret (det är svårt att säga vilket), ut ur skarven i kondensorröret, varför det var nödvändigt att stanna maskinen. I kväll hava de åter kittat fogen, varför vi skola försöka en gång till, och om det då icke går, måste vi invänta bättre eller mildare väder. Med tanke på Gruvbolaget vore det verkligen under alla förhållanden mycket klokare att vänta, men Hans Excellens har sina skäl, varför han är så angelägen. - I dag vackert väder, men sträng kyla. Här har icke varit så mycket snö sedan vintern 1813-1814 och knappast då.

26 januari (1820-01-26)

I dag är det fullständigt töväder, vinden sydlig och sydostlig. I går började det töa, men slädföret är fortfarande utmärkt till Hälsingborg, där jag har varit med anledning av de nya 53 och 28 tums maskiner

---------------

Anm.: Dagboksanteckningarna från den 1 januari t.o.m.

           den 26 januari finnas även i Dagbok1820-1830.