Översättning av
Stawfords dagbok
1820 – 1/2 1830

Bok 9 (arkivnr 8)

 

Innehåll:

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1820

I  januari (1820-01-01)

Under de 3 sista dagarna har det varit förfärligt kallt, men i dag är det något mildare, och som det har fallit en hel del snö, är det ett utmärkt slädföre. Det är emellertid ett olämpligt väder för att göra någonting med 74 och 28 tums maskinerna. Under flera dagar har det icke varit läns i ”Association”, där äro alla ångpannorna i mycket dåligt skick.

4 januari (1820-01-04)

Fortfarande vinter. Vid 74 tums maskinen har regulatorstången och luftpumpskannan upphängts.

11 januari (1820-01-11)

Vintern fortsätter att vara lika sträng som förut. –I går lät jag dem pumpa in vatten i de 2 stora ångpannorna vid Ryd och satte fyr för att värma upp maskinen och för att se, om murarna skulle kunna mura upp muren under, vilket hittills har varit omöjligt. I dag stiger luften uppåt i 53 tums Maskingruvan, och pumprören läcka, men det är så mycket is i schaktet, att jag icke vågar skicka ned någon, och om vi börja att hugga bort isen vid schaktöppningen och fortsätta nedåt, så är det mycket troligt, att isen skulle slå sönder en del av förbyggnaden eller pumprörsstagen.

13 januari (1820-01-13)

Då vi i dag hade ångtrycket uppe vid 74:an, befanns det, att järnkittet hade frusit eller åtminstone icke hårdnat, oaktat det försiktighetsmåttet hade vidtagits, att vid ifyllningen av sista skarven mellan kondensorventilsätet och kondensorn, skarven hade uppvärmts genom att elda runt omkring. Det är verkligen nästan omöjligt att utföra något arbete av detta slag vid denna tid på året. Bottenventilen vid 53:an släppte vattnet, medan jag var där i dag, och det är så stark frost, att jag är rädd för att krabblinan skall springa sönder på linskivan eller själva krabben. –Det har icke varit så kallt, sedan jag kom till Sverige med undantag av v9intern 1813-1814, och då stodo alla maskinerna.

15 januari (1820-01-15)

I dag fortfarande så sträng vinter, att inget arbeta har kunnat utföras och det var med största svårighet, som 20 man, förutom kuskarna, kunde få fram kol till 53 och 45 tums maskinerna.

21 januari (1820-01-21)

Trots den stränga kylan, som var alldeles förfärlig, satte vi i går e.m. kl. 3 i gång 74 tums maskinen, och den gick märkvärdigt bra, men kl. 8 på kvällen blåste kittet, som antingen hade frusit eller torkat för hastigt genom eldningen (det är svårt att säga vilket), ut ur skarven i kondensorröret, varför det var nödvändigt att stanna maskinen. I kväll hava de åter kittat fogen, varför vi skola försöka en gång till, och om det då icke går, måste vi invänta bättre eller mildare väder. Med tanke på Gruvbolaget vore det verkligen under alla förhållanden mycket klokare att vänta, men Hans Excellens har sina skäl, varför han är så angelägen. –I dag är det vackert väder, men sträng kyla. Här har icke varit så  mycket snö sedan vintern 1813 – 1814 och knappast då.

26 januari (1820-01-26)

I dag är det fullständigt töväder, vinden sydlig och sydostlig. Det började töa i går kväll, men slädföret är fortfarande utmärkt till Hälsingborg, där jag har varit med anledning av de nya 53 och 28 tums maskinerna.

27 januari (1820-01-27)

I går återvände hantverkarna till sitt arbete vid 28 tums maskinen, där de i dag hava  rest upp bockställningen och börjat sätta upp balansen och cylindern. Dimmigt, disigt väder.

29 januari (1820-01-29)

Började i morse att pumpa in vatten i ångpannorna och cisternen vid 74:an och satte i gång maskinen kl. 9 f.m. –Svalt.

30 januari (1820-01-30)

Söndag. Vid 74:an pumpade vi in vatten i ångpannorna och cisternen och lagade kondensor-röret. Vid den gamla gruvan äro båda maskinerna  i gång och vattnet nere. Frost.

31 januari (1820-01-31)

Sedan injektorkranen lagats, sattes 74:an i gång kl. 2 e.m. –Svalt väder.

1 februari (1820-02-01)

Packade luftpumpskannan till 74:an, och medan maskinen stod, lagades blästerröret, och luckan till kondensorventilen skruvades fast.

2 februari (1820-02-02)

Vid den gamla gruvan är allting i ordning, men vid Ryd tog jag upp det översta pumpröret, emedan läderventilerna voro sönder på flera ställen i sömmarna, varför maskinen ej pumpar upp vattnet längre än till vattenhon. I dag gick fotventilen sönder, men som det finnes en i reserv, var skadan snart avhjälpt.

3 februari (1820-02-03)

Kl. 10 f.m. var det översta pumpröret klart vid Ryd, och maskinen har därefter gått bra. Vattnet var nere 2 famnar nedanför cisternen. Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 7 ½ fot, sedan 74:an kom i gång.

4 februari (1820-02-04)

I dag utbyttes 17 tums pumpkannan vid Ryd. Vid Brors Backe har vattnet sjunkit 23 tum sedan i går.

5 februari (1820-02-05)

Vid 74:an brast kl.6 e.m. den bygel, som förbinder 11 tums pumpsatsen med balansen, och maskinen kom inte i gång förrän kl. 11. Vattnet var nere 30 famnar, och har vid Brors Backe sjunkit 15 tum. Vid 28 tums maskinen vid Hjelpen blev ångpannan placerad på sitt fundament. Vid den gamla gruvan är allt i ordning.

6 februari (1820-02-06)

Söndag . Packade cylinderkolven till 74 tums cylindern, då vattnet var nere 28 famnar. Vid Brors Backe har det sjunkit 23 tum. –Vädret svalt.

7 februari (1820-02-07)

Vid gamla gruvan ingenting nytt. Maskinerna äro i ordning, och vattnet är nere. I morse började ångpannesmederna att tillverka en ny 9 ½ fots panna till 53 tums maskinen. Den som nu är i bruk är mycket dålig. Murarna började att träffa förberedelser för att mura in ångpannan vid 28:an, sedan beklädnaden avslutats. –Vid 74:an brast vid 9- tiden i går kväll den bygel, i vilken regulatorstången hänger, i en av skänklarna, och i morse stannades maskinen för att täta fotventilluckan och för att samtidigt skruva till alla flänsbultarna i 18 tums pumpsatsen. –N.B. Då bygeln brast, var vattnet nere 30 ½ famn. Det har vid Brors Backe stigit 15 tum. Milt väder.

8 februari (1820-02-08)

Vid den gamla gruvan synes vattnet hava minskat avsevärt, sedan 74:an kom i gång, varför 45:an icke behöver vara i gång mera än 1 ½ timme per dygn. –I morse kl. 9 sattes 74:an åter i gång, och har sedan dess gått bra. I kväll är vattnet nere 28 famnar. Vid Brors Backe har det stigit 15 tum.

9 februari (1820-02-09)

Vid den gamla gruvan håller 53 tums maskinen med lätthet vattnet nere. 74:an har gått bra hela dagen, och vattnet är nere 31 famnar. Vid Brors Backe har det sjunkit 4 fot 10 tum.

10 februari (1820-02-10)

I morse brast kilen på regulatorn vid 74:an vilket stannade maskinen för en stund, varför vattnet ännu icke har varit nere, men vid Brors Backe har det sjunkit 13 tum och har minskat en hel del vid den gamla gruvan. I dag är det så stark frost, att murarna icke hava kunna arbeta vid 28 tums maskinen.

11 februari (1820-02-11)

Vid Brors Backe har vattnet sjunkit endast 6 tum, ehuru 74:an har gått bra. Vi hava icke vattnet nere i botten. Hantverkarna äro sysselsatta med att göra schaktet i ordning. De lägga även en ny lina på hästvinden. Bytte ut pumpkannan och bottenventilen till 53:an.

12 februari (1820-02-12)

I e.m. vid 2- tiden var det läns vid Ryd för första gången sedan den 25 juli 1817. Vid Brors Backe sjönk det i dag  8 ½ tum. Vinden sydostlig. I dag är det den första vackra dag, vi hava haft på 14 dagar.

13 februari (1820-02-13)

Söndag. Packade luftpumpskannan i 74:an, och i e.m. spikade vi fast förbyggnaden nere i schaktet. –Vid Brors Backe sjönk vattnet 3 tum. –I kväll hade jag några vänner hos mig, och de deltog i en supé, som tillagats med användande av kol från Maskingruvan vid Ryd.

14 februari (1820-02-14)

Stannade 74:an för att laga fogarna mellan förbindelserören och ångpannorna, vilka voro mycket otäta, emedan kittet hade frusit, innan det var alldeles torrt, samt för att lägga in en huvudbärbjälke och staga 18 tums pumpsatsen. Vid Brors Backe steg vattnet 4 fot 3 tum.

15 februari (1820-02-15)

I e.m. utbyttes pumpkannan vid 53:an och även den övre 11 tums pumpsatsen vid Ryd. Maskinen stannade kl. 5 e.m. och kom icke i gång förrän kl.12 på natten, beroende på att den översta pumpstången bräcktes, emedan den frestats så mycket av balansen och krabblinan. Den lagades med tvenne plåtar, som fästes med bultar. Vattnet var nere flera gånger i dag, och en tidtagning visade, att det sjönk, då maskinen gjorde 10 slag per minut. Då vi fått läns, stannades maskinen, och sedan tog det 1 timme för vattnet att stiga till överkanten av bassängen.

16 februari (1820-02-16)

I dag utbyttes åter pumpkannan vid 53:an, och vi satte en ring på den 3:e pumprörs-förbindningen, emedan den ständigt läcker. Vid 74:an lossnade vid 9- tiden i morse en bult till den plåt, som i Hälsingborg fastsattes på det undre luftpumpsröret, så att det trängde in vatten. Sedan röret tätats, återtog karlarna kl. 11 arbetet, och maskinen har gått bra. På grund av detta uppehåll har endast obetydligt arbete utförts i gruvan. I kväll är vattnet nere 29 famnar och har vid Brors Backe sjunkit 3 ½ fot.

17 februari (1820-02-17)

Vattnet har minskat mycket i stupningen i Restoration, att karlarna sattes att ösa ut det sista för att åter börja kolbrytning därstädes. Vid 2- tiden i e.m. steg det emellertid så mycket i den övre horisontalorten, att det åter rann ned. En undersökning visar, att sättningen har pressat upp bottenleran i Associations 9:e genomslag, genom vilket vattnet rinner, varför karlarna fått order att rensa upp därstädes. –Vid 74:an sysselsatta med att sätta nya stag på den undre 11 tums pumpsatsen. Då maskinen stannades, hade vi 3 stag. Vid Brors Backe sjönk vattnet 2 fot 3 tum. –Sedan den 12:e hava vi haft en ihållande kyla och klart väder med ostliga och sydostliga vindar.

18 februari (1820-02-18)

I morse började vi hugga upp syllhål för plattformen i Maskingruvan vid Ryd. Vid Brors Backe sjönk vattnet 9 tum. 2 man i arbete vid 28:an, men murarna kunna icke arbeta för kylans skull. Vinden ostlig.

19 februari (1820-02-19)

Rensade dunten i 74:ans schakt. Vattnet vid Brors Backe har icke sjunkit något sedan i går. Vid Restoration har vattnet stigit, så att de voro tvungna att draga upp det med maskinen, för att det icke skulle hindra arbetet i dag. Det är läns vid 53:an. –Fortfarande frost med ostlig vind.

20 februari (1820)

Söndag. 74:an stannades 3 timmar i e.m., emedan ett av stagen till strävpelaren på balansen gick sönder vid ett av hålen. –Frost.

21 februari (1820-02-21)

I morse kl. 8 började vi byta ut 17 tums pumpkannan och bottenventilen vid 74:an, men då vi skulle hissa upp dem, gav bockställningen vika, och maskinen kom icke i gång igen förrän kl. 10 i kväll. Det visade sig, att ventilklaffarna  voro slitna på den ena sidan och att pumpkannelädret hade glidit av. Vid Brors Backe har vattnet stigit 2 fot 1 tum . Murarna kunna ännu icke arbeta vid 28:an, emedan murbruket är så hårt fruset. –Vinden OSO.

22 februari (1820-02-22)

Bytte ut den undre 11 tums pumpkannan och bottenventilen vid 74:an, varunder maskinen stod i omgångar från kl. 6 till 11 e.m., och vid brors Backe steg vattnet 1 fot 6 tum. Milt väder under dagen, men kallt i kväll. Vinden ostlig.

23 februari (1820-02-23)

53 tums maskinen håller fortfarande läns i den gamla gruvan. Som det är mildare väder, kunde murarna i dag arbeta vid 28:an, där 2 man äro sysselsatta. Stannade 74: an i morse vid ½ 10-tiden för att packa cylinderkolven och luftpumpskannan. Tog även pluggen ur den norra ångpannan för att rensa denna och rökkanalerna, och samtidigt flyttades den i gaffeln hängande balanskedjan från mitten till 18 tums pumpstången för att se, om icke detta skulle förhindra den från att vrida sig så mycket mot 11 tums pumpsatsen. Maskinen kom i gång kl. 10 e.m. –Vid Brors Backe steg vattnet 10 tum. Vinden sydostlig.

24 februari (1820-02-24)

Kl. 4 togs pluggarna ur båda de södra ångpannorna vid 74:an, och den inre huvudkedjan gjordes kortare, så att maskinen skulle göra längre slag, eftersom den icke kan komma längre ut ur byggnaden på grund av att en strävbalk ligger tvärs över schaktet. 3 bulthuvuden på cylinderkolven drogs till, och andra småsaker utfördes, varefter maskinen kom i gång mellan kl. 5 och 6 med endast den först reparerade ångpannan, så maskinen får själv fylla den andre ångpannan. Vid 28:an hålla murarna på med murverket omkring ångpannan, där 2 man samtidigt äro sysselsatta med rörledningar m.m. –Vinden sydlig. Milt väder.

25 februari (1820-02-25)

Vid den gamla gruvan hava vi ännu icke fått en perfekt vattenled mellan Association och Restoration, emedan sättningen överför trycket via förkastningen till öster om Union och krossar stämplarna i den övre horisontalorten, där vi i morse började sätta in mindre stämplar. Vid 74:an hava vi fått den ena södra ångpannan i ordning kl. 11 f.m. och den andra kl. 7 e.m., så att nu i kväll går maskinen mycket bra, men vid Brors Backe har vattnet stigit 10 fot 8 tum sedan den 23:e. Murarna vid 28:an. På f.m. i dag milt väder med sydostlig vind, på e.m. nordostlig med frost.

28 februari (1820-02-28)

Vid 28:an hålla vi på med botten och övre delen till cylindern m.m. , och murarna äro sysselsatta med murverket omkring ångpannan. Vid Ryd var det läns kl. 4 i e.m. , då schaktsänkarna gingo ned för att hugga ut syllhål för plattformen. Vattnet vid Brors Backe sjönk 10 fot 4 tum sedan den 25:e. Vinden sydlig, vädret milt.

29 februari (1820-02-29)

Vid 28:an förde maskinarbetarna det undre sidoröret från smedjan till maskinen och började sätta ihop kondensorcisternen. Murarna hålla på med murverket omkring ångpannan, och 2 man skickades till det gamla stenbrottet för att tukta sten för den planerade 53 tums maskinen vid Ryd. Vid Ryd var det läns till kl. 5 i morse, då kedjan till den undre 11 tums pumpen brast, och vi kunde icke få läns igen förrän kl. 6 e.m. , då samma kedja brast för andra gången, vilket uppehöll maskinen 1 ¼  timme. Vid Brors Backe sjönk vattnet 13 tum. –Milt väder med sydostlig vind.

1 mars (1820-03-01)

I dag hade vi ett så förskräckligt väder med snö, att varken murare, maskinarbetare eller stenhuggare voro i arbete, dock med undantag av Holmstedt, som var hemma och gjorde en modell till ett matarrör till 28:an. Den lilla ångpannan vid 53:an har nu varit i arbete så länge, att vi i dag togo ur pluggen. –Det är läns vid 74:an, och ett nytt pumprör överst i 17 tums pumpsatsen insattes. Vi satte även kilar under botten av 18 tums pumpsatsen och sattes en skruvring runt om den fjärde förbindningen i samma pumpsats. Vid Brors Backe sjönk vattnet 13 tum. Vinden sydvästlig till västlig och mycket byig.

2 mars (1820-03-02)

Vid 28:an satte vi slutgiltigt fast cylinderbotten och hålla på med kondensorcisternen. I smedjan sätta de fast det yttre fästet frö fotventilen till samma maskin. Hellsing har arbetat mycket litet hela denna vecka. Det var läns kl. 1 i natt, då en bult, tillhörande kondensor-ventilens motvikt, gick sönder, och vattnet åter steg. Först kl. 5 f.m. var det läns, då karlarna fortsatte arbetet med tvärbjälkarna och plattformen, som avslutades kl. 2 e.m. , då de började bryta kol i orten till ”Charlotta”-schaktet vid Ryd. Bergman och Mörck hade på 2 skift 19 korgar kol med berg, ty de hade icke kunnat göra någon åtskillnad på grund av den stora vattenmängden. –Vinden sydlig till sydostlig. På kvällen frost.

3 mars (1820-03-03)

Fick den lilla ångpannan kopplad till 53:an och tog pluggen ur 17 fots ångpannan vid 45:an för att rensa samma och rökkanalerna. Vid 28:an äro karlarna sysselsatta med att sätta ihop cisternen. De hängde även upp sidorörets underdel för att märka ut hålen i flänsen för munstycket. Flera hål äro borrade. 74:an har gått bra hela dagen, och karlarna äro nere och bryta kol i orten, varifrån de hava skickat upp 37 korgar, sedan de började i går. Vid Brors Backe har vattnet sjunkit 6 tum. Murarna äro sysselsatta med att köra sten från stenbrottet att användas till murverket omkring ångpannan. Kylan hindrar dem nämligen från att mura. Vinden, som är nordostlig, blåser ganska hårt.

4 mars (1820-03-04)

Började att dikta botten i den nya 9 ½ fots ångpannan. Vid 28:an köra  murarna sten, och arbetarna sätta ned cisternen m.m. 9 korgar kol hava tagits upp vid Ryd. –Frost med nordlig vind. –Vid Brors Backe har vattnet sedan i går sjunkit 4 tum.

5 mars (1820-03-05)

Söndag. I dag har maskinen gått bra hela tiden med undantag av den tid, som användes till utbyte av pumpkannan i 17 tums pumpsatsen. Vinden är ungefär nordostlig, och det är så kallt, att solstrålarna – med undantag av de delar av marken, som äro täckta av mörkfärgad kolaska eller något liknande, som uppsuger desamma – icke hava större verkan än under den kortaste vinterdag.

6 mars (1820-03-06)

74:tums maskinen gick bra hela dagen i går, sedan pumpkannan utbytts, samt hela natten till kl. 5 i morse, då den stannades, emedan samma bygel, som förut gått sönder, åter knäcktes av. I denna bygel hänger reularstången ned från balansen. Järnet är så dåligt, att det hade bräckts av på två ställen på samma arm, som smederna i grovsmedjan, där järnbygeln tillverkats, hade svetsat ihop. Kl. 7 kom maskin åter i gång med en reservstång, som jag hade låtit göra. Medan detta utfördes, lät jag packa luftpumpskannan och se över fotventilen och cylinderkolven. Anledningen till det långa uppehållet var, att vi icke kunde böja ”U-et”, utan måste räta ut en av öglorna för att få ut mässingsbussningen samt taga loss den axel, på vilken den sitter. –Mycket kallt. –Många äro fortfarande mycket sjuka i nervfeber. –Vinden NNO.

9 mars (1820-03-09)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för att ombesörja tackjärnsdelar till 28 tums maskinen. Den 8:e eller snarare under natten mellan i går och i dag bröt en vattenåder fram (i orten, som går från 74:an till Charlotta-schaktet) med sådan våldsamhet, att den tog med sig arbetaren No. 64 Rehn jämte hans verktyg ut till schaktet, men som lyckligtvis korgen stod nere på botten, kom han upp i mörkret. Ehuru maskinen arbetade med 11 slag eller mera per minut, steg vattnet inom loppet av ungefär en halv timme ca 10 famnar upp i schaktet. –I går töväder. Det blåser en frisk bris och är mycket drivis i Sundet. Vinden nordlig, men har sedan den 6:e tills i dag varit VSV.

10 mars (1820-03-10)

74:an har gått bra hela dagen och i natt, men vattnet är icke nere på mer än ca 23 famnar. –Mycket vackert, milt väder hela dagen, men det frös i natt.

11 mars (1820-03-11)

Ingenting nytt vid gruvan. En kall och rå ostlig vind hela dagen, men nu i kväll fryser det. 74 tums maskinen går bra, men vattnet sjunker ingenting nämnvärt.

12 mars (1820-03-12)

Söndag. Vid 45:an brast kolvstången, men som vattnet har minskat, blev den icke återinsatt genast, ehuru den var färdigreparerad i kväll. I morse stannades 74:an för att packa cylinderkolven och samtidigt täta den översta förbindningen i 18 tums pumpsatsen. Vid Brors Backe steg vattnet 6 tum.

13 mars (1820-03-13)

I morse befanns snällkopplingen på gaffeln till 18 tums pumpsatsen vara sönder, den övre delen ovanför hålet och den nedre delen vid nabbens bas, men delarna skickades bort för reparation, varunder den övre 11 tums pumpkannan och ventilen byttes ut, emedan båda hade släppt vattnet. Då pumpstängerna togs upp, befanns en förbindningen vara sönder, vilket uppehöll maskinen, så att vattnet vid Brors Backe steg 3 fot 10 tum. Vinden sydostlig. Vi hava fotfarande frostnätter.

14 mars (1820-03-14)

74 tums maskinen kom i gång kl. 5 i morse, men det oaktat vill vattnet icke sjunka under 23 famnar. Vid Brors Backe har det stigit 3 fot 7 tum. I natt föll en hel del snö, men solen har sådan kraft, att det mesta har smält bort i dag. –Vinden SSO.

15 mars (1820-03-15)

Eftersom 45 tums maskinens cylinderbotten har spruckit, sattes smederna att borra hål i den för att sätta på en plåt. Vid 4-tiden i morse gick överdelen till 74 tums maskinens kondensorventil sönder, och som vi icke hade någon i reserv, skickades Pryde in till Hälsingborg för att få två nya lock gjutna så snart som möjligt. Under den tid som maskinen måste stå stilla kan den mellersta ångpannan repareras, varför pluggen togs ur. Vid Brors Backe hade vattnet till i dag på morgonen sjunkit 6 fot 7 tum och 8 tum mer, när maskinen stannade. Milt väder med sydvästlig vind. –Murarna, som avslutat arbetet vid Ryde smedja, flyttades över till 28 tums maskinen.

16 mars (1820-03-16)

I dag gick snällkopplingen i 17 tums pumpsatsen vid 53:an sönder, och maskinen slog mycket hårt i byggnaden, men lyckligtvis utan att göra någon skada, och maskinen kom åter i gång i dag på morgonen den 17:e.

17 mars (1820-03-17)

Ingen utlastning i Association, men de flesta kolhuggarna äro nere och förskrämma. Vid 28:an hava murarna avslutat murverket runt ångpanna, och arbetarna äro sysselsatta med att sätta upp det övre sidoröret. 74:an kom åter i gång kl. 8 e.m. med en ångpanna för att fylla de andra. I stupningen i Restoration börjar vattnet att rinna skarpare, emedan Ryds -maskinen har stått stilla. Vid Brors Backe har det stigit 4 fot 8 tum. Vinden sydlig och sydvästlig. Milt väder, men nattfrost. Under 52 timmars tid- en del av den tid maskinen stått stilla- har vattnet vid Brors Backe stigit 11 fot 3 tum, och då maskinen åter sattes i gång, var det något mindre än 9 famnar ned till vattnet i Ryds schakt.

18 mars (1820-03-18)

I Association- gruvan arbetas det icke i dag, emedan vattnet står 10 tum över vagnarna. Märkte ut den sista mätningen i övre flötsen i No. 16 för att utskaka en ny gruva i stupningen, men fann det vara bäst att i Union lägga en plattform vid foten och därifrån driva en stenort fram mot läget för övre flöts. Maskinen vid Ryd har gått bra , men vattnet minskar fortfarande icke. Vid Brors Backe har det sedan i går sjunkit 8 ½ tum. –Vinden nordlig, en hel del snö har fallit i natt.

19 mars (1820-03-19)

Söndag. Sedan i går har maskinen vid Ryd gått mycket bra, men vattnet har icke sjunkit något i schaktet, ehuru det vid Brors Backe har sjunkit 7 fot  7 tum under de sista 24 timmarna. Frost. Vinden nordlig till nordvästlig.

21 mars (1820-03-21)

Vid 3- tiden i morse gick först ”Fe- t” och sedan kondensorventiltappen sönder i 74:an, och som vi icke hade några reservdelar, har maskinen stått hela dagen, och under tiden rensades den norra och den södra ångpannan. Vattnet i Brors Backe- schaktet hade i morse stigit 15 ½ tum. Vattnet i den gamla gruvan har sjunkit, sedan 45:an kopplades till, och i Association- gruvan har arbetet varit i gång både i går och i dag. –Frisk bris från väster. Nattfrost.

22 mars (1820-03-22)

I morse kl.10 sattes 74:an i gång med den mellersta ångpannan för att fylla de två andra. Det var då 9 famnar 5 fot 10 tum från schaktets ovankant till vattenytan i schaktet. Kl. 9 i morse eller 30 timmar från det att maskinen stannades hade vattnet vid Brors Backe stigit 8 fot 3 ½ tum, d.v.s. 1 fot 3 ½ tum i går morse och 7 fot 8 tum under de sista 24 timmarna. Maskinen stod stilla i 31 timmar. I e.m. då jag hjälpte karlarna att elda, fann jag, att det måste vara något fel på kondensorventilen eller cylinderkolven eller kanske båda. Jag lät stanna maskinen och taga av luckan till kondensorventilen, varvid det visade sig, att den lilla ventilen, som är fästad på den stora för att avbryta vakuum, var sönder, i det att över- eller centrumdelen åter var avbruten på liknande sätt, som den stora ventilen var häromdagen. Vid undersökning av cylinderkolven visade sig, att även den var dålig, varför jag gav order att packa samma. Med mycket stor svårighet, ty det var trångt, kröp jag ned för att se på kondensorventilen och fann, att hålet, där den stora ventilen hänges upp, var åtminstone ¾ tum längre inne i röret än centrum av ventilsätet och att den lilla ventilen sticker ut dubbelt så långt. Det är ovisst, huruvida detta var fallet, när den första gången sattes fast. Det är möjligt, att sätet har glidit något, men det förefaller mig icke riktigt så, och det var mycket svårt för mig att komma till att se det, ty endast om det vore absolut nödvändigt, skulle jag förmå mig en gång till krångla mig in i ett så trångt rum.

23 mars (1820-03-23)

I morse kl. 5 kom 74 tums maskinen i gång och har gått bra hela dagen, varunder vi för det mesta eldat endast under 2 ångpannor. I kväll är vattnet nere. När maskinen kom i gång, stod vattnet 9 famnar 4 fot 6 tum från schaktskanten. Vid Brors Backe och Hjelpen  har vattnet varken stigit eller fallit under de sista 24 timmarna. Vid 11- tiden på f.m. stannade jag maskinen för att lägga mera tyngder på balansen, så att denna skulle göra kraftigare utslag. Under den halvtimme, maskinen stod stilla härför, steg vattnet 5 ½ famn i schaktet, och under den första halvtimmen efter ingångsättningen sjönk det 2 ½ famn. –Frisk sydlig bris, men fortfarande frostnätter.

24 mars (1820-03-24)

Vid Ryd har maskinen gått bra hela dagen. Det föll så mycket snö i natt, att jag i morse åkte släde till Väsby. –Vinden sydostlig.

25 mars (1820-03-25)

74:an har gått bra. –Vinden sydostlig. Det var frost i natt.

26 mars (1820-03-26)

Maskinen gick bra till kl. 10 f.m. (då vattnet var nere på 23 famnar 5 fot 6 tum), men då knäcktes en pumpstång i 18 tums pumpsatsen på grund av att bultarna, som voro gamla, hade rostat sönder, men detta kunde vi icke se, förrän pumpstängerna hade kommit upp. Det blev uppehåll till kl. 4 f.m. den 27:e, och under 30 timmar steg vattnet upp till 9 famnar 4 fot 10 tum från schaktskanten och under 32 ½ timme 7 tum till. Det synes vara något fel i uppmätningen den 22:a emedan vattnet enligt den rapporten skulle hava stigit högre på 13 timmar än på 31. Det visar sig vidare, att det på 30 timmar steg 9 famnar 4 fot 10 tum från schaktskanten eller 4 tum lägre än på 13 timmar den 23:e. Vattnet vid Brors Backe har under de sista 33 timmarna stigit 8 fot eller 3 ½ tum mindre än den 23:e. –Sträng kyla förra natten, växlande vind. –I dag äro 46 män och pojkar sjuka. –I kväll kl. 11 var vattnet nere på 20 famnar 10 tum, och en halv timme senare hade det sjunkit 4 fot 6 tum.

28 mars (1820-03-28)

Stannade 74:an för att se över kondensorventilen, som befanns vara litet otät. Under de 40 minuter, maskinen stod stilla, steg vattnet från 23 famnar 2 tum till 16 famnar 9 tum från gamsen. –Vädret milt och regnigt. Vinden sydvästlig.

29 mars (1820-03-29)

Maskinen (74:an)stannades för att täta rörböjen på den mellersta ångpannan, som reparerades. Luftpumpskannan packades. Samma väder som i går. - Vinden västlig.

31 mars (1820-03-31)

Bytte ut 18 tums pumpkannan och bottenventilen vid 74:an. Samma väder, vinden västlig.

1 april (1820-04-01)

I morse dog Herr Björnbeck i nervfeber, som går mycket här, efter 12 dagars sjukdom. Det är verkligen en svår förlust både för gruvan och för hans familj. Han hade varit anställd här som byggmästare sedan våren 1802. –Ingenting nytt vid gruvan. Frisk västsydvästlig vind.

2 april (1820-04-02)

Söndag. Vid 7-tiden i morse stannades 74:an under 50 minuter i och för påsättning av en ny länk på den yttre (södra) balanskedjan, och under denna tid steg vattnet 7 famnar 3 tum, d.v.s. från 23 famnar 1 fot till 16 fot 9 tum. –Vind och väder som i går.

3 april (1820-04-03)

Ingenting särskilt med undantag av 53 tums maskinen, som har varit och är i dåligt skick, varför 3 ångpannor i stället för 2 äro i gång. –Vädret är vackert, vinden nordvästlig. Vid Brors Backe sjönk vattnet 3 tum.

4 april (1820-04-04)

Vid vanlig tid i morse, d.v.s. kl. 8 hade vattnet vid Brors Backe sjunkit 7 tum och kl. 5 e.m. ytterligare 5 tum, d.v.s. 12 tum mera än det hade sjunkit förut, sedan maskinen vid Ryd sattes i gång. Allt är som vanligt. Arbetet såväl vid Ryd som vid Hjälpen ligger på grund av brist på folk, ty många äro sjuka – 48 män och pojkar. –Vackert väder, växlande vind, frost på kvällarna.

5 april (1820-04-05)

74:an har gått bra sedan i går, och i kväll är vattnet nere till 23 famnar 2 fot 8 tum. I morse hade det vid Brors Backe sjunkit 5 tum och är nu 17 tum lägre än det har varit.

 6 april (1820-04-06)

Maskinen fortsätter att gå bra, och i morse kl. 7 var vattnet nere till 23 famnar 4 fot. Vid Brors Backe är det som i går, var vid middagstiden nere 24 famnar.

7 april (1820-04-07)

I e.m. kl. 3 kom maskinisten Säter och meddelade mig, att axeltappen på mitten av 74:ans balans var sönder och att detta förorsakats av att de 2 träbalkarna voro så ruttna, att ytter-sidorna hade givit efter. Jag fann, att detta verkligen var förhållandet, varför jag av fruktan för ytterligare skador på balansen efter kort betänketid ansåg bäst att stanna maskinen. Här var vattnet nere på närapå 24 famnar, och vid Brors Backe hade det sjunkit 3 tum under de sista 24 timmarna. Dygnet förut hade det där icke sjunkit alls, oaktat vattnet vid Ryd var nere på samma djup. Herr Björnbeck begravs i dag. –Mycket kallt, vinden sydostlig.

8 april (1820-04-08)

När jag i morse undersökte balansen närmare, ansåg jag det bäst att göra axelplåten 24 tum längre i varje ända, för att den skulle giva bättre stöd. I kväll kl. 10, då maskinen, såsom omnämnt i går, hade stått från kl. 3 e.m., d.v.s. 31 timmar, hade vattnet stigit till 9 famnar 4 fot från övre schaktskanten och vid Brors Backe i går morse 7 fot 7 tum. –Vackert och milt väder.

9 april (1820-04-09)

I morse kl. 8 eller 41 timmar efter det att maskinen stannades, hade vattnet stigit till 9 famnar 2 tum, från schaktskanten, vid Brors Backe har det stigit 5 fot 1 tum sedan i går morse. Balansaxeln har nu tagits ut. Den var avbruten nära mitten, och järnet ser ut som en honungskaka, vilket jag visade för Greve Ruuth. Den skulle emellertid hava hållit längre, om icke, som nämnts den 7:e, träbjälkarna yttersidor hade givit efter. – I morse kl. 9 hade vattnet i Hjelpen stigit 1 tum. –Vädret är ganska disigt. Vinden NNV.

12 april (1820-04-12)

Återkom i dag från Hälsingborg, där jag hade varit sedan den 9:e för att få balansaxeln till 74:an gjuten, sedan jag ändrat modellen för att göra axeln 2 fot längre i varje ända och på så sätt giva balansen bättre stöd, såsom redan nämnts den 8:e. Jag skulle icke rest till staden endast för detta, men Herr Fagerström meddelade mig, att han ville icke ensam taga ansvaret för gjutningen, emedan han icke hade tillräckligt med järn, sedan modellen nu blivit så mycket större. Jag fick även med mig spindeln och några andra delar till 28:an, vartill modellerna hade skickats i förväg och som icke hade gjorts något åt, nämligen förbindelse- och blästerrören, en smådel att fästa på kondensorns överdel samt ångröret. Vattnet har under dessa dagar stigit vid Ryd 5 fot 2 tum. Vackert väder med sydlig vind. –I måndags (den 10:e) började vi gräva grunden till 53:an vid Ryd, men det är fortfarande så många man sjuka, att vi icke kunnat börja med fundamentet.

13 april (1820-04-13)

Mycket vackert väder hela dagen. Vinden nordlig eller NNO. Jag var nödsaknad att flytta Holmstedt från 28:an till 74:an, emedan Arvidsson fortfarande är sjuk i feber liksom Hellsings hustru och dotter, så denne måste vara hemma och se till dem. Vattnet vid Brors Backe steg sista dygnet 2 ½ fot.

14 april (1820-04-14)

Vattnet vid Brors Backe har stigit i allt 10 tum, sedan maskinen stannade, d.v.s. på 161 timmar 3 famnar 10 tum och står sålunda 7 famnar 2 fot 7 tum från schaktskanten. Vattnet vid Brors Backe har under de sista 24 timmarna stigit 6 tum och står sålunda på 7 famnar 2 fot 1 tum. I dag slog Sjöberg, en mycket användbar man, ihjäl sig genom att hans skruvnyckel slant så S. föll ned i schaktet. Vattnet vid Brors Backe har varken stigit eller fallit.

16 april (1820-04-16)

Vattnet varken steg eller sjönk vid Brors Backe. –Vackert väder.

17 april (1820-04-17)

Vattnet varken steg eller sjönk vid Brors Backe, eller så litet, att det icke är värt att nämna.

18 april (1820-04-18)

I morse kl. 9 kom 74:an i gång med endast 1 ångpanna, varför maskinen gick mycket långsamt. I kväll är den i gång med 2 ångpannor, vilket den har varit större delen av e.m.

- Under den tid maskinen har stått, d.v.s. 11 dagar 18 timmar, har vattnet stigit upp till 7 famnar 2 fot från schaktskanten, vid Brors Backe har det sedan den 15:e stigit i allt 6 tum och står 7 famnar 1 fot 7 tum från schaktskanten. Mycket vackert väder, men på grund av brist på folk kan ingenting göras åt fundamentet till 53:an vid Ryd. – Sjöberg begrovs i dag och fick en vacker begravning på Gruvans bekostnad. Greve Ruuth, Major Gram och jag jämte alla Förmännen m.fl. bevistade densamma.

19 april (1820-04-19)

Oaktat maskinen har gått mycket långsamt till i dag – vi hava rensat den norra ångpanna, som icke kom i gång förrän i dag kl. 11 – har vattnet vid Brors Backe sjunkit 5 fot 3 tum, vilket förefaller mycket, om man betänker, att vattnet vid Ryd icke har varit längre ner än 15, 16 och 16 ½ famn. –Vackert väder, svag, växlande vind. Greve G.E. Ruuth jämte 2 söner kommo hit i går. Efter allt att döma synas de 2 sönerna, som äro löjtnanter i flottan, vara mycket fina unga herrar.

20 april (1820-04-20)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 5 fot 11 tum under de sista 24 timmarna. Bytte ut 17 tums pumpkanna vid 53:an. Ingenting särskilt vid gruvan. 74:an har oavbrutet gjort 11 slag i minuten, men vattnet är icke längre nere än 21 famnar 1 fot. –En frisk vind från VSV har blåst hela dagen.

21 april (1820-04-21)

Vid Brors Backe sjönk vattnet 2 fot 10 tum. Frisk västlig bris. Briggen i hamnen strök bramstången. Eljest vackert väder.

22 april (1820-04-22)

Maskinen har gått bra. –Vattnet vid Brors Backe sjönk 1 fot 7 tum. Vackert väder. –Mätte ovan jord vid Restoration.

23 april (1820-04-23)

Söndag. Maskinen har gått bra, och vattnet vid Brors Backe är nere till 22 famnar 1 fot efter att hava sjunkit 7 tum. Många äro fortfarande sjuka i feber. En man har dött i dag på morgonen, och tvenne kvinnor begravdes i går.

24 april (1820-04-24)

I natt eller snarare i morse kl. ½ 1 kom Böös och meddelade mig, att matarröret till södra ångpannan var så otätt, att det icke ledde fram vattnet, varför jag gav order att taga pluggen ur pannan. Vattnet vid Brors Backe har stigit 1 fot 7 tum. Maskinen sattes i gång med 2 ångpannor strax efter kl. 3 i e.m. –Mycket vackert väder. Satte ärter och sådde morrötter m.m. i trädgården. Vinden VNV.

25 april (1820-04-25)

Maskinen har gått bra hela förra natten och i dag. Vattnet vid Ryd är i kväll nere 22 famnar 8 tum, och vid Brors Backe hade det i morse vid den vanliga tiden för mätningen sjunkit 2 tum. Vackert väder, men lätt frost om nätterna och morgnarna. Sår trädgårdsfrö. -Vinden som i går. –Har fortfarande icke något folk att börja grunden för den nya 53 tums maskinen. Vid den gamla 53:an brast en pumpstång, men den är nu reparerad.

26 april (1820-04-26)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 2 fot 1 tum. I förrgår fingo vi de sista gjutjärnsdelarna till 28 tums maskinen. Började att lägga grunden till den nya 53 tums maskinen.

27 april (1820-04-27)

I dag på morgonen är vattenståndet vid Ryd 22 famnar 1 fot 8 tum. Vid Brors Backe sjönk vattnet 1 fot 1 tum. Vackert väder. Frisk sydlig vind.

28 april (1820-04-28)

74 tums maskinen stod stilla 15 minuter, emedan den bygel, i vilken den övre 11 tums pumpstången hänger, brast på grund av dåligt järn. Härunder steg vattnet från 23 till 19 famnar från schaktskanten. Vattnet vid Brors Backe sjönk 3 tum från den 27:e till den 28:e. Mellan den 28:e och 29:e var vattnet vid Ryd nere 23 famnar och sjönk vid Brors Backe 1 fot 1 tum, men har sedan icke sjunkit.

30 april (1820-04-30)

Söndag. Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för att undersöka, om Herr Fagerström kunde gjuta en järnfläns till förbindelseröret till 28:an. Vackert väder. Ingenting nytt vid Gruvan. Vinden västlig.

1 maj (1820-05-01)

Vattnet vid Ryd i dag på morgonen 22 famnar 2 fot. Vattnet vid Brors backe ”status quo”.

2 maj (1820-05-02)

I morse kl. ½ 9 brast en av snabbkopplingarna i den övre 11 tums pumpsatsen, och maskinen stannades. Jag hade haft för avsikt att stanna maskinen i morgon för att packa luftpumps-kannan och cylinderkolven. Jag gav order att göra detta nu, och i kväll är arbetet härmed avslutat, men pumpkannan är ännu icke uppe emedan vi måste göra en ny pumpstångsfångare. Då vi togo ut den, som låg i magasinet, där den hade legat så många år, befanns den vara alldeles upprostad. –Vädret är mycket kyligt. –Vattnet vid Brors Backe sjönk 4 tum.

3 maj (1820-05-03)

I kväll kl. ½ 8 sattes 74:an i gång. Den har sålunda stått 35 timmar, varunder vattnet vid Ryd steg till 9 famnar 1 ½ fot från schaktskanten. Då maskinen stannades, steg vattnet på 15 minuter från 22 ½ famn 22 famnar 4 fot (?), och på 24 timmar steg det 9 ½ famn. –Vid Brors Backe steg vattnet 8 fot 10 tum på 24 timmar och under hela tiden maskinen stod stilla 11 fot 4 tum.

4 maj (1820-05.04)

I morse var vattnet vid Ryd nere på 21 ½ famn, och vid Brors Backe sjönk det 3 fot 8 tum.

5 maj (1820-05-05)

I dag måste 17 tums pumpkannan bytas ut, vilket gick mycket fort. Vattnet vid Brors Backe har dock under de sista 24 timmarna icke sjunkit mera än 5 fot 2 ½ tum, men vid den gamla gruvan håller 53:an med lätthet läns.

6 maj (1820-05-06)

Vattnet vid Brors Backe sjönk endast 4 tum. Vid 53:an äro vi sysselsatta med att reparera schaktet, som blev mycket skadat av is under den hårda vintern. Luften är fortfarande lika kall som under en ordinär vinter. Nordliga och ostliga vindar äro förhärskande.

7 maj (1820-05-07)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 8 tum, och vid Ryd är det nere till något över 21 famnar. Vinden VNV, vädret mycket kallt med något regn.

8 maj (1820-05-08)

I morse kl.1 gick en pumpstångsförbindning sönder i den övre 11 tums pumpsatsen vid 74:an, vilket jämte utbyte av 18 tums pumpkannan uppehöll maskinen till kl. 12.15 på middagen. Då maskinen stannades, var vattnet nere till 20 famnar 4 fot, och då den sattes i gång, var det 10 ½ famn ned till vattnet,. Vid Brors Backe hade det kl. 7 f.m. stigit 2 fot 1 tum.

10 maj (1820-05-10)

Återkom från Ängeltofta, dit jag hade rest för att se på en vagn för 2 hästar, som sänts hit från Scotland, men som de icke kunde få tillstånd att sälja den. Att vi nu behövde denna vagn berodde på att den vagn, jag hade låtit göra efter exakt den modell, jag brukade använda, då jag ensam hade hand om jordbruket, kolkörslorna m.m., ej använts sedan 1807 eller 1808. –Vädret är mycket vackert. I kväll något regn. –Under den här tiden har 74:an gått mycket bra och utan uppehåll. Vattnet vid Brors Backe sjönk 2 fot 7 tum.

11 maj (1820-05-11)

Kristi Himmelsfärdsdag. I e.m. brast bygeln, som håller 11 tums pumpsatsen, och reserv-bygeln sattes på. Samtidigt avtogs luckan till kondensorventilen, och som den lilla ventil-tappen befanns vara krökt, insattes en ny lucka, men utan den lilla tappen, som först öppnar för att häva vakuum. Maskinen stod till kl. 9 e.m. –Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 7 tum.

12 maj (1820-05-12)

Vattnet vid Brors Backe har stigit 2 fot 3 tum. Har inställt arbetet för 53:an vid Ryd på order av styresmannen. Hans Excellens har nämligen skrivit, att han har haft en konferens i Stockholm angående uppställandet av maskinen vid Brors Backe schakt i stället för vid Ryd. Ett annat väsentligt skäl är, att eftersom såningstiden stundar, finnas inga djur för körning av byggnadssten. Vackert väder.

13 maj (1820-05-13)

I dag ingenting särskilt. Maskinen stod stilla ca 1 timme för tätning av en förbindning i 18 tums pumpsatsen. Hela denna vecka sysselsatta med att reparera schakten vid 53:an och 45:an, vilka blivit mycket skadade av vinterns is. –Vattnet vid Brors Backe sjönk 1 fot 10 tum.

14 maj (1820-05-14)

Söndag. Vattnet vid Brors Backe sjönk 9 tum. Vid 7- tiden i morse började det att regna. Vinden ostlig.

15 maj (1820-05-15)

I morse hade vattnet vid Brors Backe sjunkit 7 tum, och vid middagstiden lät jag pluggen ur den norra ångpannan, eftersom alla 3, men speciellt de 2 stora ångpannorna äro mycket slammiga. - Mycket vackert väder. Vinden ostlig eller  sydostlig. Eftersom vattnet, som sagt, hade sjunkit 7 tum, fattas det endast 13 tum, för att det skall vara lika långt nere som när balansaxeln brast.

16 maj (1820-05-16)

I morse kl. 3 var den norra ångpannan fylld och i ordning och pluggen togs ur den mellersta ångpannan. Som maskinen endast hade gått med denna, hade vattnet stigit upp till 14 famnar från schaktskanten och vid Brors Backe hade det stigit 3 fot 8 tum. I kväll är den mellersta ångpannan färdigrensad, och när ångan är uppe i densamma, skola de taga pluggen ur den södra. –Vinden O-OSO.

17 maj (1820-05-17)

Kl. 12 i natt togo de pluggen ur den södra ångpannan, och maskinen har gått med den norra. Vid Brors Backe har vattnet stigit 4 fot 3 tum. –Just nu komma bönderna från Långaröd och säga, att ”då Ryd stod 11 dagar, hade de vatten i sina brunnar 3 a´4 dagar, men så snart 74:an kom igång igen, var det torrt i dem med undantag av Pål Knutsons, som bor uti Våtamåsa –gården, men den håller vatten nog för hela byn. Denna brunn ligger utan tvivel på västra sidan av den stora förkastningen. Båda brunnarna vid Ryd äro torra. I e.m. vid 1-tiden kom 74:an i gång med alla sina 3 rensade ångpannor, men stannades en kort stund för tätning av en otät förbindning i 18 tums pumpsatsen. –I e.m. var det ett förskräckligt åskväder med regn och hagel.

18 maj (1820-05-18)

I morse hade vattnet vid Brors Backe sjunkit 3 fot 10 tum och 74:an har gått utan det minsta uppehåll under hela tiden, sedan den sattes i gång vid 1-tiden i går. Vackert väder hela dagen. Växlande vind, mest från OSO.

19 maj (1820-05-19)

Maskinen har gått oavbrutet hela natten, och vattnet vid Brors Backe sjönk 2 fot 2 tum. Jag lät mäta upp vattnet, som rinner ur dunten i Restoration, och det visade sig vara 24 ämbar per minut, varje ämbar rymmande 4 svenska kannor.

20 maj (1820-05-20)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 1 fot 3 tum. Ingenting nytt.

21 maj (1820-05-21)

Söndag. Vattnet vid Brors Backe har icke ändrat sig sedan i går.

22 maj (1820-05-22)

Vattnet vid Brors Backe har stigit 8 tum, ehuru maskinen vid Ryd icke har stått stilla mera än några minuter för att sätta en bult på regulatorstången och styrverket.

23 maj (1820-05-23)

74:an har gått oavbrutet, men vattnet är icke nere mera än 22 famnar. Vid Brors Backe har det varken stigit eller fallit. John avreste i dag till Stockholm.

24 maj (1820-05-24)

Vattnet vid Brors Backe har varken stigit eller fallit. 74:an har gått hela tiden, men de hava mycket gamla kol att elda med. Vattnet är nere 22 famnar. Det blåser en frisk, torr ostlig vind, mycket varmt.

25 maj (1820-05-25)

Vattnet vid Brors Backe visade sig vid mätning i morse vara nere 10 famnar 2 fot 5 tum. I e.m. bräcktes ”F-ets” axel. Som detta stannade maskinen, lät jag undersöka allting i cisternen. Maskinen stod stilla 7 timmar, och då den kom i gång, var vattnet nere 13 famnar.

26 maj (1820-05-26)

Vattnet vid Brors Backe har stigit 2 fot 8 tum. Om 53:an vid den gamla gruvan måste stå stilla i 2 timmar, kan den ej på mindre än 5 timmar pumpa upp det vatten, som runnit till under de 2 timmarna.

27 maj (1820-05-27)

Vid Ryd hava hantverkarna varit nere största delen av dagen för att täta 18 tums pumprören, Vid Brors Backe sjönk vattnet 1 ½ tum. Det har blåst hårt de 2 sista dagarna, i går OSO, i dag vridande till nord och ost. - Det har ingått meddelande, att Hans Excellens är dödssjuk.

28 maj (1820-05-28)

Söndag. I morse kl. 4.45 brast åter axeln till "F-et". Vattnet vid Ryd var då nere 22 famnar, och maskinen kom åter i gång kl. ½ 1. Under dessa 7 3/4 timmarna steg vattnet till 11 ½ famn från schaktskanten. –I morse hade vattnet vid Brors Backe sjunkit 4 tum. –Mycket regn. Vinden ostlig till sydlig.

29 maj (1820-05-29)

Vattnet vid Brors Backe har stigit 7 tum, vilket mest sannolikt beror på det myckna regnet i går, eftersom 74:an har gått hela dagen. –Vackert väder.

30 maj (1820-05-30)

Vid Brors Backe har vattnet sjunkit 1 fot 6 tum, oaktat det har regnat mycket häftigt största delen av natten och fortfarande regnar nu kl. 9 f.m. –Ingenting nytt vid Gruvan. –Brev ankommo, som underrättade oss om att Hans Excellens etc. hade avlidit den 25 dennes efter 8 dagars sjukdom.

31 maj (1820-05-31)

Vattnet vid Brors backe sjönk 9 ½ tum. Vackert väder. Vinden S-SO.

1 juni (1820-06-01)

Ingenting nytt med undantag av vi hålla på att draga upp och sätta ned pumprören i Hjelpen. –Vattnet vid Brors Backe sjönk 5 tum, och det fattas endast 1 ½ tum, för att det skall vara så långt nere, som det var, när balansaxeln gav vika den 7 april. En närmare uppgift angående det djup vi äro på kan för närvarande icke lämnas. Vid rensning av ångpannor m. m. få vi räkna med 18 timmars vattenpumpning per dygn, ty det har tagit 41 dagar att pumpa ut det vatten, som har samlat sig under 11 dagar.

2 juni (1820-06-02)

I dag har vattnet varken stigit eller sjunkit vid Brors Backe. Vackert väder med frisk västlig vind. 74:an har gått hela dagen. Just nu, då pumprören tagits upp och åter satts ned i Hjelpen, är det endast med stor svårighet jag kan få så mycket plank, att jag kan stötta och fastgöra dem, och beträffande spik hava vi här endast 3 tums, som icke kunna användas för detta ändamål. Vi hava tagit vår spik från Herr Rooth i Hälsingborg och betalat Rdr 12:24:- Rgs för 1000 st. 5 tums. Spik från Rydö bruk kosta endast 7:16:-.

3 juni (1820-06-03)

Vattnet detsamma som förut vid Brors Backe. Vid 74:an är det nere ca 23 famnar. 18 tums pumpsatsen har varit litet otät. Vädret är mycket ostadigt, det liknar mera april än juni.

5 juni (1820-06-05)

Som vi endast hava gamla kol att elda med, har 74:an gått mycket långsamt i natt, varför vattnet vid Brors Backe har stigit 12 tum sedan den 3:e på morgonen. I e.m. sattes 28 tums maskinen i gång.

6 juni (1820-06-06)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 8 ½ tum. Sysselsatta med att göra allting i ordning för avsänkning i schaktet vid 28 tums maskinen eller Hjelpen. –Vackert väder. Vinden nordvästlig.

7 juni (1820-06-07)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 3 tum. Påbörjade i dag det nya huset vid Ryd. (Anm. ”Fyrkanten”).

8 juni (1820-06-08)

Avreste till Hälsingborg för att se på när de taga ned ångmaskin, som skall sättas upp vid Hjelpen.

10 juni (1820-06-10)

Återkom från Hälsingborg. Vädret har varit regnigt och kallt. Allting är som vanligt. De hava packat cylinderkolven till 74:an, och nu i kväll gick en axel åter sönder.

11 juni (1820-06-11)

Söndag. 74 tums maskinen har stått stilla 6 timmar, men jag vet ännu icke, huru högt vattnet har stigit under denna tid. Vid Brors backe steg det 2 fot 7 tum.

14 juni (1820-06-14)

Återkom från Hälsingborg, där vi hava avslutat nedtagningen av ångmaskinen. 74:an har gått bra under hela den här tiden, och vattnet vid Brors Backe sjönk 2 fot 3 tum.

15 juni (1820-06-15)

Den övre pumpkannan och 11 tums ventilen utbyttes i morse, men i dag på e.m. släppte denna ventil åter vattnet, och då ventilfångaren sattes ned, befanns ventilen hava gått ned igenom ventilsätet (den är troligen sönder), varför maskinen sattes i gång med 18 tums pumpsatsen, till dess en ny ventil blir färdig. Vattnet vid Brors Backe varken steg eller sjönk. Vackert väder. Vinden ostlig och OSO. Vid utbytet i morse stod maskinen 5 timmar.

16 juni (1820-06-16)

Genom att 74:an stod stilla och sedan gick endast med en pumpsats, har vattnet vid Brors Backe stigit 4 fot 10 tum. Då 11 tums bottenventilen sattes ned, stod maskinen (74:an) 2 timmar i kväll.

17 juni (1820-06-17)

I går kväll kom den övre 11 tums pumpsatsen igång, och vattnet är nere 22 ½ famn. Vid Brors Backe sjönk det 2 fot 1 tum. Mycket vackert väder hela dagen. Ganska frisk NNV vind.

18 juni (1820-06-18)

Söndag. Vattnet vid Brors Backe sjönk 2 fot 7 tum. Ingenting nytt. Frisk NV- VNV vind.

19 juni (1820-06-19)

I morse kl. 1 tömdes den norra ångpannan vid 74:an, och då var vattnet nere något mer än 23 famnar, men kl. 6 i morse var det endast 17. Vid den vanliga tidpunkten, d.v.s. kl. 8, hade vattnet vid Brors Backe stigit 1 fot 2 tum. –Satte ut ett borrhål 335 famnar öster om No. 55.  

20 juni (1820-06-20)

Den norra ångpannan kom i gång vid 12-tiden i natt, och kl. 1 tömdes de 2 södra pannorna. Vattnet vid Brors Backe har stigit 2 fot 3 tum. Vackert väder, men icke varmt. Ostlig vind.

21 juni (1820-06-21)

Vattnet vid Brors backe steg 1 fot 9 tum. Ångpannorna kommo i gång vid midnatt.

22 juni (1820-06-22)

Vattnet vid Brors backe sjönk 4 fot 7 tum.

                      vattnet steg                           vattnet sjönk

16:e               4 fot 10 tum   17:e               2  fot 1 tum

19:e               1       2        18:e               2      7 

20:e               2       3        22:a               4      7 

21:a               1       9                              

                      10 fot 0 tum                         9 fot 3 tum

23 juni (1820-06-23)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 1 fot 6 tum. I går var det vid Ryd nere 23 famnar 4 fot. -Mycket vackert väder. Reste till Hälsingborg.

24 juni (1820-06-24)

Helgdag. Återkom från Hälsingborg. Vattnet vid Brors Backe hade i dag kl. 12 sjunkit 6 tum.  Mycket vackert väder. Vinden VNV. Vattnet vid Ryd nere 24 famnar 6 tum.

25 juni (1820-06-25)

Söndag. I morse kl. 8 hade vattnet vid Brors Backe sjunkit 4 ½ tum sedan i går kl. 12. –I e.m. kommo Bergsrådet Gustaf Broling och Överdirektör C.D. af Uhr hit från Stockholm, utsedda av Kungl. Bergskollegium att på min anhållan undersöka förhållandena vid Gruvan. –I dag på f.m. återkom John från Stockholm. –Vackert väder.

26 juni (1820-06-26)

Stannade 74:tums maskinen kl. 5.35 e.m. för att låta de ovannämnda herrarna se den förbindelse, som finnes mellan detta schakt och Brors Backe. Under de följande 24 timmarna skola de själva mäta vattnet i de båda schakten. –Vackert väder. Frisk nordvästlig vind. Då maskinen stannade, var vattnet vid Brors Backe nere 10 famnar 4 fot.

27 juni (1820-06-27)

74:an sattes åter i gång. På 24 timmar hade vattnet vid Brors Backe stigit 9 fot 4 tum, och under denna tid har vattnet regelbundet uppmätts vid de båda schakten av de båda herrarna. –Vackert väder med frisk vind.

28 juni (1820-06-28)

I morse hade vattnet vid Brors Backe sjunkit 2 fot 11 tum. Ingenting nytt vid Gruvan. –Bergmästaren och Bergsfogden ankommo hit den 27:e för att undersöka, vartill ett belopp på Rdr 51.000 Banko har använts. –Väder och vind som i går.

29 juni (1820-06-29)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 6 tum. Nyckeln för att öppna kondensorn vid 74:an hade gått sönder, vilket förorsakade ett kort uppehåll.

30 juni (1820-06-30)

Reste till Hälsingborg tillsammans med herrarna från Bergskollegium och visade dem de olika sandstenslagren här i trakten. –Vinden nordvästlig. Vattnet sjönk.

1 juli (1820-07-01)

I morse avreste mina ärade vänner till Tyskland och England via Köpenhamn. Bytte ut 18 tums pumpkannan och lagade dennas snabbkoppling . –Vinden NV. Frisk bris med mycket regn. Återkom från staden.

2 juli (1820-07-02)

Sedan den 30:e har vattnet vid Brors Backe stigit 4 fot 1 tum. –Vinden som förut.

3 juli (1820-07-03)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 4 fot. Ingenting nytt med undantag av att vi börjat gräva för grunden till ångmaskinen vid Hjelpen.

4 juli (1820-07-04)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 2 fot 6 tum.

5 juli (1820-07-05)

I morse kl. 7 stannades 74:an för att rensa ångpannorna, packa luftpumpskannan m.m. –Vattnet vid Brors Backe sjönk 6 tum.

6 juli (1820-07-06)

Vid 8-tiden i morse sattes 74:an i gång med 1 ångpanna för att fylla de andra. Under de sista 24 timmarna har vattnet vid Brors Backe stigit 8 fot och vid Ryd från mellan 22 och 23 famnar till 10 famnar 4 fot från schaktskanten. Vädret är kyligt för denna årstid.

Datum            Vattnet steg                          Datum            Vattnet sjönk vid B.B.

27/6               9 fot 4 tum                           28/6               3 fot 11 tum

2/7                 4     1                                29/6               2     11 

                                                                 30/6               -         6 

                                                                 30/6               -        

                                                                 3/7                 4       -

                                                                 4/7                 2       6 

                                                                 5/7                 -         6  ” __

                      13 fot 5 tum                                               14 fot 7½ tum

N.B.: - Härav skulle det se ut, som om vattnet hade minskat, då det ju mellan den 26:e och 27:e förra månaden steg 9 fot 4 tum, och nu, då maskinen stannade, fattades det endast 1 fot 2 tum för att vara lika lågt nere som den 26:e.

7 juli (1820-07-07)

Vattnet vid Brors backe sjönk 5 tum. Vackert väder hela dagen. –I går kommo 27 karlar från Korrektionsanstalten i Stockholm hit för att arbeta här. Detta var Hans Excellens idé, och en mycket dålig sådan. Jag har varit i olika länder och ofta sett slavar, men jag har aldrig sett en så tröstlös, ömklig och utblottad samling folk, och i stället för pojkar på 15 till 20 år finnas här 38 år gamla karlar.

8 juli (1820-07-08)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 3 fot 4 tum. Vackert väder, men fortfarande ingen sommarvärme i luften. Trots den framskridna årstiden finnas inga utslagna rosor i trädgården. –Fortfarande ingen sten körd till maskinen vid Hjelpen.

9 juli (1820-07-09)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 2 fot 7 tum.

10 juli (1820-07-10)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste i går för att träffa Mr. Cha:s Bryan. –Vackert väder både i går och i dag. Vinden ungefär VNV. –I dag voro vi åter tvungna att flytta från det ställe, där vi börjat sänka på fältet norr om Plöninge. Detta är fjärde gången vi nödgas flytta till följd av flytsand och grus. Det djupaste hålet var 2 famnar 4 fot 6 tum. Det första av dessa hål påbörjades enligt kompassen 335 famnar öster om borrhål No. 55. Det andra flyttades 15 famnar åt väster på samma linje, det tredje 50 famnar i samma riktning och nu i dag 4 famnar. –I dag kl. 2 hade vattnet vid Brors Backe sjunkit 1 fot 5 tum.

11 juli (1820-07-11)

Som ingen sten kan köras, har inget arbete utförts på grunden till ångmaskinen vid Hjelpen. Vattnet vid  Brors Backe har varken stigit eller fallit. Maskinen vid Ryd har varit i gång som vanligt. –Vinden ungefär nordvästlig. Vackert sommarväder.

12 juli (1820-07-12)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 8 ½ tum, alltså ca 9 tum längre ned än då maskinen stannade den 7 april och 5 tum längre ned än det någonsin varit, sedan maskinen kom i gång vid detta schakt. –Fortfarande ingen sten till maskingrunden.

13 juli (1820-07-13)

74:an har varit i gång som vanligt, vattnet vid Brors Backe har varken fallit eller stigit.

14 juli (1820-07-14)

Vid Brors Backe sjönk vattnet 6 ½ tum. Vackert väder. De hava redan börjat slå en del gräs, ehuru det är långt ifrån färdigt att slå, men här är det så, att så snart den vanliga tiden är inne, tager man ingen hänsyn till om skörden är färdig eller ej, det må gälla säd eller hö. Det är åtminstone mycket få, som göra det. –Mätte vattentilloppet i dunten i Restoration och fann det vara 5 ämbar per minut. Sista mätningen gav 11 ämbar på samma tid.

15 juli (1820-07-15)

Vid Brors Backe sjönk vattnet 5 ½ tum. –Vackert väder. Vinden VNV. - Tillverkade en sänk-trumma för ett hål norr om Plöninge. –Gav order att draga av de utdömda pliktbeloppen från och med den 19/6 till och med den 14/7, d.v.s. 9 st. à Rdr 1 Rgs.

16 juli (1820-07-16)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 6 tum. Vädret mycket varmt. Bytte ut 17 tums pumpkannan, och då denna skulle tagas loss med maskinen, brast pumpstången vid kramporna, och en ny sattes ned. Härunder stannades maskinen flera gånger.

17 juli (1820-07-17)

Vattnet vid Brors Backe stigit 2 fot till 15 famnar från schaktskanten. Utstakade platsen för ett nytt schakt att sänkas ned till stenorten norr om förkastningen i Restoration och började att avsänka i samma ort ned till kolen. Schaktsänkarna skola hava Rdr 22 ½ per famn. Vid Brors Backe sjönk vattnet 1 fot 1 ½ tum. Vid sänkschaktet har 28 tums maskinen stått nästan hela dagen i går, och i dag kl. 8 har den ännu icke kommit i gång. I går utbyttes pumpkannan och bottenventilen, och vid första slaget gick pumpkannsringen sönder, innan pumpen hade tagit något vatten, vilket visar, att ringen var sönder, då den sattes ned. –Vinden i dag nästan NNV. Vädret ytterligt varmt.

19 juli (1820-07-19)

I går kväll stod 74:an stilla, emedan kedjan, som drager den undre 11 tums pumpsatsen, hade brustit och pumpstången med hela sin vikt hade fallit på ventilen. Maskinen stod endast en kort stund, men vattnet vid Brors Backe har stigit 12 ½ tum. Det fanns icke tillräckligt med kol framkört för att hålla maskinen i gång hela natten. Vi stannade den kl. ½ 8 e.m. Vattnet vid Brors Backe var nere 10 famnar 4 fot och vid Ryd 23 famnar 1 fot 6 tum.

20 juli (1820-07-20)

I kväll vid samma tid stannades maskinen, och på 24 timmar hade vattnet vid Brors Backe stigit 7 fot 9 tum och vid Ryd 12 famnar 1 fot 10 tum. –Bytte ut den övre 11 tums ventilen samt pumpkannan och bottenventilen i 18 tums pumpsatsen. –I natt regnade det en del.

21 juli (1820-07-21)

Sedan i går kväll har vattnet vid Brors Backe stigit 10 tum. Maskinen har gått långsamt, emedan vi hava rensat den norra ångpannan. Sedan den vanliga tiden för uppmätning av vattnet i går morse (kl. 8) har det stigit 4 fot 4 tum.

22 juli (1820-07-22)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 4 fot 5 tum.

30 juli (1820-07-30)

Återkom från Hälsingborg, där Ägarna hade haft sammanträde hela veckan med Greve De la Gardie som ordförande och befullmäktigad representant för Grevinnan Ruuths aktier. Här beslöts, att varje person från den högsta till den lägsta skulle sägas upp. Uppsägningen verkställdes den 27:e att träda i kraft den 1 januari 1821, men de uppsagda skulle få bo kvar i sina bostäder till den 1 April. Anledningen härtill uppgavs vara, att Grevinnan Ruuth icke kunde förskottera några pengar, och rapporten visar, att vi behöva ca 17.000 Rdr Banko för att betala våra skulder och köpa in erforderliga artiklar för att hålla Gruvan i gång till nästa sammanträde i juni. Herr Jakob Bagge sade att om Bagge (lady Bagge/Ruuth ?) icke kunde förskottera några pengar, hans broder möjligen skulle göra det, han önskade även sälja, om vi kunde finna någon köpare. Detsamma var fallet med Herrarna Wahrendorff. I förhoppning att vi skulle kunna finna någon köpare före detta års slut eller strax på nyåret, skulle alla tänkbara anstalter vidtagas för att kvarhålla arbetarna, och detsamma skulle ske, om Gruvan skulle nödgas stoppa. För nästa halvår skulle jag få min lön (för att få veta summan i svenskt mynt) efter en kurs av Rdr 11 Banko för £ 1. Här måste jag anmärka, att vi hade icke fattats pengar, om icke Hans Excellens både uppburit Rdr 13.200 och står i skuld för 3 à 4.000. Den förstnämnda summan, sade han (vid ett enskilt samtal på sammanträdet 1819), var för de många år, han hade varit en av direktörerna i bolaget. –Under denna vecka har vattnet stigit vid Brors Backe. Packade cylinderkolven den 29:e.

1 augusti (1820-08-01)

Vid Brors Backe sjönk vattnet 5 tum. Ingenting nytt. Vackert väder.

2 augusti (1820-08-02)

I natt har 74:an gått långsamt, beroende på att kolen äro gamla och små, varför vattnet vid Brors Backe endast sjunkit 1 ½ tum. Börja draga upp pumprören vid 53:an, och i kväll äro 14 uppe. –Vädret vackert.

3 augusti (1820-08-03)

Vid Brors Backe har vattnet stigit 1 fot. I går stod 74:an några timmar. Avreser i e.m. till Hälsingborg för att beställa en muff till den ena ändan av pumpcylindern (vandringsstycket) vid 53 tum maskinen.

5 augusti (1820-08-05)

Återkom från Hälsingborg. Enligt Johns journal har vattnet vid Brors Backe under dessa dagar stigit – fot, och 74:an har dels stått stilla och dels gått dåligt.

6 augusti (1820-08-06)

Ångpannorna äro så slammiga, att 74:an icke kan gå, och därför lät jag tömma den södra pannan kl. 11 f.m..

7 augusti (1820-08-07)

I morse eller strax före kl. 9 sattes 74:an i gång med endast den norra ångpannan för att sedan fylla de två andra. Under dessa 22 timmar har vattnet vid Brors Backe stigit 4 fot 7 tum och står nu 8 famnar 5 fot från schaktskanten. Då 74:an stannade, stod vattnet i därvarande schakt ca 17 famnar från schaktskanten. –I går e.m. regnade det en hel del.

8 augusti (1820-08-08)

Vattnet vid Brors Backe har sjunkit 1 fot 2 tum. –De sista 4 dagarna har det blåst västliga, sydvästliga och ibland sydliga friska vindar.

9 augusti 81820-08-09)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 4 fot 9 ½ tum. Ingenting nytt med undantag av att pumprören vid 53:an hava ännu icke satts ned. Vattnet står så nära taket i Association, att det är mycket dåligt drag både i Union och Restoration. För 3 dagar sedan flyttades grytan till Restoration. - Det blåser fortfarande lika hårt som förut från sydväst och söder. –Lindh iakttog, att vattnet, sedan den stora 74 tums maskinen kom i gång efter rensningen av ångpannorna, hade sjunkit i Hjelpen ca 6 tum och står nu 10 famnar 2 fot 3 tum från schaktskanten, oaktat 28 tums maskinen har stått sedan den 29:e. Då 74:an först sattes i gång, stod vattnet (så nära jag kan beräkna det) 5 famnar 4 fot 2 tum från markytan eller allra högst 6 famnar från schaktskanten. Det visar sig sålunda, att vattnet på den punkt, där man kan tänka sig en omvänd parabel, har sjunkit 10 famnar 2 fot 3 tum ./. 6 famnar = 4 famnar 2 fot 3 tum.

10 augusti (1820-08-10)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 2 fot 2 ½ tum. –Mr. Curling höll auktion, skall resa åter till England. Det blåser friskt.

11 augusti (1820-08-11)

Vattnet vid Brors Backe sjönk 1 fot 7 tum. Sedan 74:ans ångpannor rensades har det i Hjelpen sjunkit i allt 11 tum. - Bergmästare Jacobsson kom hit i dag. I går kväll sattes 53 tums maskinen i gång, sedan pumprören åter nedsatts efter en grundlig reparation.

12 augusti (1820-08-12)

Vid Brors Backe har vattnet sjunkit 9 tum. I går kväll måste pumpkannan vid 53:an bytas ut. Det mest troliga är, att den har arbetat ut sig.

13 augusti (1820-08-13)

Vattnet vid Brors Backe har stigit 1 ½ tum i Hjelpen. Det blåser fortfarande friskt från väster.

14 augusti (1820-08-14)

Vattnet vid Brors Backe har stigit 1 famn 1 fot 4 tum. 74:an har stått en stund i natt, emedan ena flottören hade lossnat och pumpkannan för varmvattnet måste bytas ut. Avslutade uppsättningen av handvinschen (jacken) vid Försöket, som påbörjats den 11:e.

15 augusti (1820-08-15)

Vattnet vid Brors Backe har stigit 2 fot 7 ½ tum. –Stannade 74:an kl. ½ 10 f.m. Bergmästare Jacobsson var med mig vid uppmätningen av vattnet. Vid Brors Backe stod det 9 famnar 5 fot 3 tum från schaktskanten och vid Ryd mellan 15 och 16 famnar. Denna maskin har gått mycket långsamt, beroende på att gamla och stybbiga kol från den gamla kolhögen vid Association användas. Schaktsänkarna äro i arbete i Hjelpen, men ? tums maskinen är fort-farande otät. Stakade ut en vagnväg vid Försöket.

16 augusti (1820-08-16)

Vattnet vid Brors Backe har stigit 5 fot 1 tum och står sålunda 9 famnar 2 tum från schakts-kanten. –Vid Ryd var vattnet nere 10 famnar 3 fot.

17 augusti (1820-08-17)

Vattnet har stigit vid Ryd 3 fot 4 tum och vid Brors Backe 2 fot 2 tum. –Det blåser halv storm med något regn.

19 augusti (1820-08-19)

Återkom från Landskrona, där jag har varit för att ordna några affärer för Mr. Curling. Det finnes ingenting nytt från Gruvan. Vädret är vackert, och alla hålla på med skörden. Mellan Hälsingborg och Landskrona är den mesta rågen bärgad.

20 augusti (1820-08-20)

Söndag. Vattnet har under dessa 3 dagar stigit vid Brors Backe 1 fot och vid Ryd------. Förman Nordbeck säger, att vattentilloppet i stuporten i Restoration är nästan dubbelt så stort som det var, när 74:an stannades första gången.

23 augusti (1820-08-23)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste i går på grund av ett meddelande från Major Gram, att Bergsrådet Wahrendorff önskade tala med mig, innan han avreste till Stockholm med sin broder Carl. De avreste i dag på morgonen.

24 augusti (1820-08-24)

Vattnet vid Brors Backe har sedan den 20:e stigit 1 fot 6 tum. Vackert väder. –Mr. Sime (från Helsingör) kom hit för att se på gruvorna och tala med mig angående Bornholm.

26 augusti (1820-08-26)

I går återkom jag från staden, dit jag hade rest för at tala med Mr. Sime och visa honom kolförekomsterna här i trakten. –Vid Brors Backe har vattnet dessa 2 dagar stigit 9 tum. Vid Ryd är vattnet nere 8 famnar 2 fot 3 tum. –I morse fingo vi pumprören ned till kolflötsen i Hjelpen.

27 augusti (1820-08-27)

Vattnet vid Brors Backe har stigit 2 tum. –Fått upp det mesta kolet i Hjelpen. –En hel del regn i e.m. –Det ryska linjeskeppet och 2 fregatter, som sedan den 24:e legat utanför Svinbådan på grund av motvind, avseglade i morse. Jag förmodar, att de komma från Arkangel och äro destinerade till Kronstadt.

28 augusti (1820-08-28)

Vattnet vid Brors Backe har stigit 1 tum och vid Ryd 9 tum sedan den 26:e.

2 september (1820-09-01)

Återkom i går från Helsingör via Hälsingborg. Jag hade följt med Mr. Curling för att hjälpa honom få en lägenhet till England, ty han är mycket sjuk och fullständig främling i Helsingör. –Vädret har varit mycket vackert hela tiden sedan den 29:e, då det blåste mycket hårt med regn, varvid en amerikansk skonare kantrade och drev i land vid Domsten. Lasten utgöres av vin från Bordeaux. Besättningen räddade sig i sina egna båtar. –Sedan den 28:e har vattnet icke stigit varken vid Ryd eller Brors Backe. –Vid 53:an brast stången till cylinderkolven, och kolven slog med sådan kraft, att cylinderbotten sprack trots de här befintliga blydubbarna taga emot stöten. Sprintarna, som fasthålla kolvstången på översidan av kolven, hade klippts tvärt av. Jag skickade genast bud in till staden för att få en ny botten gjuten, men fick ett skriftligt meddelande, att det icke fanns något järn, varför jag skickade in ett 11 tums pumprör och reste även själv in för att närvara vid gjutningen.

 7 september (1820-09-07)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit sedan den 2:a med undantag av söndagen den 3:e, då jag var hemma. Cylinderbotten göts på söndagen, men järnet visade sig vara så hårt, att gjutgodset icke blev fullt tätt. Saken hade dock icke varit bättre, om det hade blivit tätt, ty cylinderbotten sprack tvärs över vid avkylningen. Jag tog därför till det enda, jag kunde förmoda skulle vara bättre, nämligen ett av de pumprör, som hade en avknäckt fläns och som hade gjutits vid Åkers Bruk. Gjutningen skedde i går, och godset blev icke heller nu fullt tätt, men här är ingenting annat att göra än att täta med ångpanneplåt. –Genom att vattnet står ända upp emot taket i Association, är luften så dålig, att de endast kunna arbeta i några arbetsorter i Restoration och Union. Vackert väder hela tiden, jag var i staden, med undantag av 1 dag. Cylinderbotten, som nu tagits in i smedjan, visade sig vid en undersökning vara sämre än vid den föreföll att vara i Hälsingborg, men det återstår ingenting annat än att försöka använda den, till dess vi kunna få en ny gjuten.

8 september (1820-09-08)

Vattnet vid Brors Backe har sedan den 30:e stigit 3 fot, och det är nu 22 alnar 10 tum, d.v.s. 7 famnar 2 fot 10 tum. Vid Ryd har vattnet under samma tid stigit 1 fot 10 tum till 7 famnar 5 fot 9 tum. Sedan arbetet inställts vid Ryd, är det mycket mera vatten i Hjelpen.

10 september (1820-09-08)

Söndag. I e.m. kl. 3 sattes 53 tums maskinen i gång. Mycket regn, vinden VSV och SV.

11 september (1820-09-11)

Sedan den 9:e har vattnet stigit vid Brors Backe 3 tum och vid Ryd 8 tum.

13 september (1820-09-13)

Återkom från Hälsingborg, där jag var närvarande vid gjutningen av en ny cylinderbotten som reserv för 53 tums maskinen. –Anmärkningsvärt vackert väder.

14 september (1820-09-14)

I dag borrade vi oss in i stenorten i Försöket, och i kväll började vi åter att avsänka. –Vackert väder. –Bytte ut 17 tums pumpkannan och bottenventilen vid 53:an, vilka hava varit i gång ända sedan pumprören sattes ned sista gången. –Pumpkannan utbyttes även vid 45:an.

16 september 1820-09-16)

Natten mellan den 14:e och 15:e borrade vi med ett spiralborr in i en reva, varifrån vattnet rusade ut med sådan kraft, att vattenmängden blev minst ¼ större än den varit förut. –Sedan den 11:e har vattnet sjunkit vid Brors Backe 3 tum och vid Ryd 1 ½ tum. –Vackert väder.

17 september (1820-09-17)

Söndag. Vattnet står icke upp mot taket i Association, och som en följd härav är luften bra i Restoration. –Avtalade med hantverkarna att flytta hästvinden från Ryd till Hjelpen för att draga upp kol, till dess ångmaskinen blir färdig. För detta arbete och för fyllning på körvägen samt för tillverkning av vad som kan behövas skola de hava Rdr 24 Riksgälds.

18 september (1820-09-18)

I Hjelpen borrade vi ett 10 tum hål för att övertyga oss om att vi inte skulle träffa på en stor vattenåder, om vi avsänkte 1 fot ned under den förra vattenådran, och om vi icke träffade på någon åder, skulle vi fortsätta avsänkningen i hopp att genom kilning hålla undan detta vatten.

19 september (1820-09-19)

I morse fattades det endast 1 tum i schaktets stupningssida för att hava revan ovan vattnet, och jag gav order att borra 3 tum till. –Mätte vattnet vid Brors Backe och Ryd och fann, att det sedan den 16:e har sjunkit vid Brors Backe 2 tum och vid Ryd 1 tum.

22 september (1820-09-22)

Reste till Hälsingborg för att beställa en ny cylinderkolv, men där fanns icke något järn. Samtidigt träffade jag Mr. Sime.

3 oktober (1820-10-03)

Återkom från Köpenhamn, där jag framför allt hade inspekterat den postångare, som uppehåller trafiken häremellan och Kiel. Vädret var under största delen av tiden mycket ostadigt i Danmark, men var något bättre i Sverige. –Ingenting nytt vid Gruvan. Maskinerna hava gått mycket bra, och de hava börjat bryta kol runt schaktet i Hjelpen. Den 30 September började de gräva för grunden till ångmaskinen, som skall flyttas från Association (denna gruva är utbruten) till Hjelpen.

10 oktober (1820-10-10)

Karlarna hava avslutat brytningen runt schaktet i  Hjelpen och skola i morgon börja med huvudorter m.m. Upphörde med avsänkning för borrhål No. 63 för att försöka, om vi inte kunna komma ned på hallen med borrlådor, då vi icke kunde driva avsänkningen djupare utan att med stora kostnader antingen tillverka en sänktrumma av plank eller driva ned pålar med en pålkran. Här har i allt sänkts 13 famnar, de sista 9 fot 2 tum  i ren kvicksand, som rinner igenom de minsta springor.

11 oktober (1820-10-11)

Sedan den 19:e har vattnet stigit (mest troligt till följd av regn, ehuru det icke har regnat så mycket sedan den dagen) vid Ryd 1 tum. Vid Brors Backe står det 7 famnar 2 fot 11 tum från schaktskanten och vid Ryd 7 famnar 5 fot 3 tum. Det står sålunda vid Brors Backe 4 fot 7 tum och vid Ryd 1 famn 5 fot 3 tum längre ned än det gjorde, då 74:an sattes i gång sistlidne Januari.

12 oktober (1820-10-12)

Började med borrlåda i No. 63, och den har i e.m. sänkts 13 tum i kvicksand. –Började röja bort skog för att anlägga en vagnväg ned till Försöket. –Mycket vackert väder. –Träffar avtal med schaktsänkarna i Hjelpen att få Rdr 33 ½ Riksgälds per famn och själva hålla sig med allting. Schaktet är 18 famnar 4 fot djupt från markytan till bottenkolen och avsänkt ytterligare 10 fot, vilket är det längsta jag vågar gå ned med risk att få mera vatten än vad maskinen kan taga hand om.

17 oktober (1820-10-17)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit i privata affärer. –Ingenting nytt har hänt vid Gruvan. –Fortfarande inga pengar till karlarnas avlöning, och den skadliga verkan av att varje vecka giva dem brännvin kan man icke göra sig en föreställning om utan att vara på ort och ställe. –Vädret har i allmänhet varit vackert med sydlig vind, men i kväll regnar det och blåser mycket hårt.

28 oktober (1820-10-28)

Fortfarande inga 3 tums plank från Olof Bengtsson till timring av sten- eller snarare lerorten, och ej heller tillräckligt med varken björk- eller furutimmer för at kunna lägga vagnvägen till Hjelpen. –I dag vackert väder. Vinden har hela tiden varit sydlig.

3 november (1820-11-03)

Fortfarande varken tillräckligt med timmer för vagnvägen eller några 3 tums plank för orten. Som båda betyda mycket för vårt arbete skickade jag ett expressbud från kontoret till staden. Varje förlorad dag i orten är givetvis en allvarlig förlust, ty ett stillestånd uppehåller oss i vårt arbete att skaffa utrymme för kolhuggarna och att lägga vagnvägen för koltransporten från Hjelpen. –I går var det vackert väder, men dagen förut mycket regn. Den 1:a gick vinden över till nordlig efter att sedan den 12:e förra månaden hava varit sydlig, men i går och i dag har den åter varit sydlig. –Måste låta karlarna sluta arbetet med vagnvägen från Hjelpen.

8 november (1820-11-08)

Börja i dag att bryta runt schaktet Försöket, där vi slutade avsänkningen den 6:e. Det har fortfarande icke kommit något timmer till vagnvägen eller några 3 tums plank för orten. Vattnet har sedan sista uppmätningen den 11:e förra månaden stigit vid Ryd 3 fot 7 tum och vid Brors Backe 2 fot 6 tum.

10 november (1820-11-10)

I natt har det frusit så hårt, att fönsterna i morse voro så fullständigt täckta med is, att man icke kunde se genom dem. Det bar på kanalen.

15 november (1820-11-15)

Den 11:e eller 12:e, kom det en del furutimmer till vagnvägen, sedan nu vägarna åter blivit farbara genom frosten. –För övrigt ingenting nytt. Vi hava även fått ett fåtal 3 tums plank till stenorten.

24 november (1820-11-24)

Vädret har varit mycket vackert största delen av veckan med någon eller ingen frost. Det har inte heller varit något regn under denna tid, men det föll en hel del snö den 16, som ännu delvis ligger kvar. Växlande vindar, huvudsakligen ostliga och sydliga.

26    november (1820-11-26)

Skickade ett expressbud till Kulla Gunnarstorp efter 2.000 taktegel för att slutföra arbetet på nya sandstenshuset vid Ryd, som har stått utan tak över en månad. - Vackert väder. Vinden OSO.

1 december (1820-12-01)

Återkom från staden, där jag hade varit för att se på varmvattenspumpen till maskinen vid Hjelpen. Ingenting nytt. Lät mäta upp vattnet vid Ryd och Brors Backe, och det befanns vara ungefär som sist på båda platserna. Det har snarare sjunkit än stigit något. –Vackert väder.

4 december (1820-12-04)

I morse var marken täckt med snö. Vinden OSO. I går blåste det mycket hårt. Ingenting nytt med undantag av att jag har satt en del folk till utdikning av vatten på olika ställen inom gruv-området för att minska dagvattnet. Det är en olämplig årstid för dylikt arbete, men det är absolut nödvändigt, eftersom inga av de diken, som jag lät gräva för många år sedan, hava blivit översedda av brist på folk och pengar, men nu finnes det några invalider, som göra det på ackord per famn.

7 december (1820-12-07)

Ingenting nytt med undantag av att John åter har blivit sjuk och är nu så svag, att han inte alls kan hjälpa sig själv.

16 december  (1820-12-16)

Det har icke hänt något särskilt vid Gruvan under den gångna tiden, men för mig personligen en hel del. John, som började tillfriskna från sin sista sjukdom, insjuknade åter, som sagt, den 7:e och dog den 9:e kl. 9. 15  på morgonen utan kamp. Han begrovs i går enligt egen önskan vid sidan av sin Mor. Greve G.E. Ruuth och hans båda söner följde honom till hans sista vilorum. –Vackert väder, men frostigt.

22 december (1820-12-22)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste i går för att se på reservcylinderkolven till 53:an, luftpumpskannan till 28:an och några andra maskindelar. –Ingenting nytt vid gruvan. Vackert väder och kallt, ingen snö.

24 december (1820-12-24)

Söndag. Uppmätte vattnet vid Ryd och Brors Backe och fann, att det hade fallit 4 tum på båda platserna sedan den 11 November. Mätaren visade vid Brors Backe 7 famnar 2 fot 7 tum och vid Ryd 7 famnar 4 fot 5 tum från schaktskanten. Sedan 74:an sattes i gång förra året, har det alltså sjunkit 1 famn 1 tum vid Brors Backe och 1 famn 1 fot 7 tum vid Ryd. –Klart väder med frost. –Maskinen vid No. 9 eller 53:an, som den kallas, har sista dygnet pumpat vatten 17 à 18 timmar.

1821

5 januari (1821-01-05)

Ingenting särskilt vid Gruvan. Det har varit frost hela dagen med något snö och frisk ostlig vind. För övrigt är Sundet täckt av is så långt man kan se.

6 januari (1821-01-06)

Trettondagen. Inget arbete utfört. Fortfarande snö och frisk ostlig vind. Jag har på sista tiden icke känt mig riktigt kry, och i dag är jag mycket dålig på grund av stelhet i nacken, utan tvivel reumatism. Vad det än är, så har jag mycket ont och kan omöjligt sova.

9 januari (1821-01-09)

Vädret har varit kallt, och då det har snöat, har snön blåst bort med ostlig vind, varför det icke är något slädföre. I kväll blåser det mycket hårt från sydost med tö. Ingenting nytt från Gruvan.

14 januari (1821-01-14)

Söndag. Ingenting nytt från Gruvan. Timmermännen satte upp linskivestativet vid Hjelpen. –Vädret har varit mycket ombytligt med ibland frost och ibland tö.

23 januari (1821-12-23)

Den 21:a sattes den maskin, som kommit från Hälsingborg, i gång vid Hjelpen, men utan linor för att vara i gång några timmar för att finslipa cylindern. I dag började maskinen draga upp kol. –Vädret har under de sista veckorna liksom nu varit omväxlande frost och tö. Bottenventilen vid 53:an släppte vattnet i går kväll, och maskinen slog så kraftigt uppåt, att pumpkannan fastnade så hårt i nederdelen av pumpcylindern (vandringsstycket), att vi endast med stor svårighet kunde få loss den i dag.

1 februari (1821-02-01)

I går var det fullkomligt töväder, men inget eller blott något regn. –Ingenting nytt vid Gruvan. Allt är i god ordning. Vägarna töa upp mycket snabbt. I natt och i morse blåste en häftig storm från sydväst. Hela gårdagen var hamnen full av drivis, och jag förmodar även i dag, men har ännu ingenting hört. Vattnet har icke blivit uppmätt vid Ryd och Brors Backe sedan den 5:e förra månaden, men det har sedan dess sjunkit 6 tum vid Ryd och 2 tum vid Brors backe.

6 februari (1821-02-06)

Majorerna Forsell och Fornell kommo hit och tillbragte dagen med att tala med mig angående en överenskommelse att tillverka en ångmaskin till en ångbåt att trafikera Vänern. De avreste till Köpenhamn för att göra sig så noggrann bild som möjligt av "Caledonia", som ligger där. –De sista dagarna har det blåst oavbrutet från VSV. I morse kl. 4 blåste det förskräckligt, jag tror från NV, men i dag är det vackert väder med frost.

11 februari (1921-02-11)

Söndag. Arbetet i Försöket började första avlöningsdagen eller den 8:e. - Vädret har varit vackert med frost. –Då jag i dag på e.m. gick från hamnen, där jag hade varit för att se, om båtarna voro lastklara, men funno dem vara uthalade, mötte jag på vägen vagnförmannen och en matros. Den förre sade, att han icke kunde få några hästar till lastningen i morgon, emedan de voro ute och oskodda. Jag skickade efter förmannen i stallet, som sade, att Greve Ruuth hade givit tillåtelse att taga ut hästarna i dag, varför jag gav order att hava hästarna skodda i morgon förmiddag, så att vi kunde börja lasta i morgon e.m., om vädret tillåter.

12 februari (1821-02-12)

Majorerna Forsell och Fornell återkommo från Köpenhamn, där de hade varit för att se på postångfartyget "Caledonia", som uppehåller trafiken mellan Köpenhamn och Kiel. –Ingenting nytt vid Gruvan med undantag av att vi bryta igenom den förkastningen, som vi träffade på i östra schaktorten i Försöket.

13 februari (1821-02-13)

Började i dag lasta kol.

16 februari (1821-01-16)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för att undersöka cylinderbotten och kolven till 53 tum maskinen. Greve G.E. Ruuth hade för några dagar sedan meddelat mig, att dessa på den sida, som ligger uppåt, hade blivit lagade, så att det icke syntes, och Herr Fagerström försäkrar mig, att de äro lika bra på undersidan, något som jag icke kan se utan att flera man vänder på ovannämnda pjäser. –I går undertecknade jag ett kontrakt med Major Forsell att bygga en ångmaskin till ett ångfartyg, som på sjön Vänern skall uppehålla trafiken mellan Göteborg och Kristinehamn. Såvida ingenting oförutsett inträffar, skall ångmaskinen vara färdig den 1 Augusti. –Det blev ett uppehåll i Restoration- gruvan genom att det uppstod ett hål i botten av ångpannan. Jag tror, att detta är det första uppehåll, som uppstått därstädes, sedan arbetet påbörjades för mer än två år sedan.

21 februari (1821-02-21)

Återkom från Hälsingborg. Mycket dåligt väder både i går och i dag. I går hård västlig vind med mycket snö och i dag nordlig vind. - Här var maskeradbal. – Ingenting nytt vid Gruvan.

24 februari (1821-02-24)

Vid Gruvan ingenting nytt. Vintern synes åter hava börjat, och vi hava haft frostnätter under sista veckan. Fartygen ligga infrusna i Malmö, och i dag kom besättningarna hem landvägen. I morse avreste Greve Ruuth och hans familj till Kvesarum, ett gods, som han har inköpt i närheten av Kristianstad. –Nordlig vind.

25 februari (1821-02-25)

Det har varit sträng frost i natt, och i dag på morgonen är det mycket kallt med nordlig vind. –Försäljningen av kol förra året, efter avdrag av 5 % No. 1 -36.790 tunnor, No. 2 –77.012. tunnor.

4 mars (1821-03-04)

Söndag. Ingenting nytt med undantag av att vi hålla på att driva eller snarare hava drivit igenom förkastningen i Försöket. Vintern är lika sträng som någonsin, och jag tror att det inte varit så kallt på hela vintern. Vinden är vanligen ostlig eller ONO. –Den 1:a dennes satte jag No. 66 Lindström att köra kol till Bränneriet, Bageriet och till alla dem, som skola hava sina kol gratis hemkörda med Gruvans hästar. Med en av de 2 enhetskärrorna, för vilken han skall hava 4 skilling per lass, kör han 7 tunnor per lass. Jag lämnade även en exakt förteckning på dem, som skola hava kol och flis fritt hemkörda, men för att förhindra, att körningen av böndernas flis skulle göra intrång på den övriga körningen, gav jag order, att deras flis för närvarande endast skulle köras, så länge vi hade hästar och oxar tillgängliga härför. Bönderna betala 4 skilling per tunna och få 5 1/3 tunna per lass.

10 mars (1821-03-10)

Mätte i dag vattnet vid Ryd, och ehuru det hade regnat något i går och mycket natten förut, hade vattnet i den gruvan sedan den 11 februari sjunkit 9 ½ tum. Pojken var icke säker på, huru det var vid Brors Backe, ty det låg så mycket tjock is på vattenytan. Vinden, som under det kalla vädret huvudsakligen varit ostlig eller sydostlig, har varit lika kall från vilket håll den än kommit. I går var det tö.

11 mars (1821 03-11)

Söndag. Då maskinarbetarna i går e.m. skulle byta ut pumpkannan vid 53 tums maskinen, hade Samuel Lindberg gjort fast lyftbulten vid 3:e pumpstången uppifrån, ehuru han hade blivit varnad av sin arbetskamrat Hallberg att icke göra fast den såsom han hade gjort, emedan bulten var böjd och osäker. Den gled också av, såsom Hallberg hade förutsagt, pumpstången föll ned, och pumpkannan fastnade i nederdelen av pumpcylindern, såsom den hade gjort för någon tid sedan, då bottenventilen släppte vattnet. Sex längder gruvlina gjordes genast fast vid uttagsluckan för pumpkannan, men linan sprang så pumpkannan kunde inte lyftas. Nu äro de i dag sysselsatta med att taga upp de pumprör, som befinna sig ovanför nedre ändan av sista pumpstången, för att sedan sätta ned andra pumpstänger i deras ställe och göra fast vid pumpkannan samt försöka få upp den med hjälp av maskinen i förening med "krabben" och andra lyftanordningar.

12 mars (1821-03-12)

Vi fingo upp pumpkannan i går, och i dag äro pumprören åter nedsatta. I kväll kom maskinen i gång. –8 pumprör hade tagits upp. –Ett stort antal arbetare infunno sig på kontoret för att framhålla att om de icke erhöllo antingen litet pengar eller livsmedel, så var det omöjligt för dem att arbeta. Särskilt de yngre männen begärde att få bliva entledigade från sitt arbete. De uppträdde med den största hovsamhet, ehuru det var länge sedan de erhöllo sin avlöning, såsom vanligt, jag tror det sist var den 17:e förra månaden. Fjorton dagas avlöning är icke betald, och några av kolhuggarna hava så mycket som 80, 90 Rdr eller mer att fordra. Det oaktat sade de, att om de blott kunde få så litet som 3 à 4 daler per man, d.v.s. 24 à 32 skilling Riksgäld var, skulle de arbeta så mycket och så länge, de kunde. Så länge pengarna räckte på kontoret, fingo de sålunda 1/2 eller 1 Riksdaler.

15 mars (1821-03-15)

I dag dog Doktor Kinberg efter en långvarig sjukdom. Detta är en allvarlig förlust såväl för Gruvan som för grannskapet, ty han gjorde mycket gott i sin praktik både i denna och angränsande församlingar. Han var 56 år gammal. –Mycket folk, särskilt barn äro mycket sjuka i mässling, och många hava dött i denna sjukdom. Förra Söndagen var det icke mindre än 10 begravningar i Väsby kyrka, av vilka 5 från Gruvan och 5 från andra byar. I Ingelsträde, var det 3 barn från ett hem och i Höganäs 2 från ett. 5 begravningar hade ägt rum i veckan förut. –Ingenting nytt med undantag av att ångpannan till maskinen vid Restoration är så dålig på ett ställe i botten, att smedmästaren försäkrade mig, att den omöjligt kan repareras med den ångpannsplåt vi hava. Eftersom ett prov, han visade mig, på ett avstånd av flera tum från kanten är fulla 7/8 tum tjockt, är jag tvungen att skära ut ett stycke plåt i 17 fots ångpannan vid 53:an, som står under reparation. Detta är verkligen, som ordspråket säger: "Plundra kyrkrummet för att laga vapenhuset." Vädret har varit mycket omväxlande och dimmigt de sista dagarna. Många fartyg (engelska) hava seglat upp genom Sundet, ehuru där ligger mycket drivis.

Anm. I kanten står följande anteckning: Ångpannan gick sönder vid Restoration-gruvan, och Herr Pryde visade mig ångpanneplåtar från Stockholm, men 7/8 tum tjocka.

20 mars (1821-03-20)

Doktor Kinberg begrovs i dag. –Vädret är nu milt, men råkallt. Barometern har fallit och står ovanligt lågt. –Börja åter att lasta kol vid hamnen. –Vinden har varit ombytlig, kall och kylig.

22 mars (1821-03-22)

Igår inställdes arbetet i Union tillsvidare, emedan det finnes plats för allt manskapet i de 4 andra gruvorna. –Kallt, vackert väder igen, men det är så mycket is i Sundet, att de färdig-lastade skutorna icke våga sig ut.

24 mars (1821-03-24)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för att tala med Herr Fagerström angående maskinen till postångfartyget. –Ingenting nytt. Kamrer Dreilick lånade för egen räkning 300 Rdr Banko, vilka delades ut bland folket, och denna vecka hade vi kött till dem, ävenså ärter och potatis.

26 mars (1821-03-26)

Pumpkannan och bottenventilen måste utbytas vid Hjelpen. Där äro karlarna icke nere, men en del av dem, som önska arbeta, äro vid den gamla berghögen vid No. 9, som börjat brinna på västsidan.

1 april (1821-04-01)

Söndag. I dag läste jag upp för folket, en officiell skrivelse från Greve De la Gardie, daterad Stockholm den 27 mars, som innehöll, att, sedan planen att skaffa nya ägare misslyckats (något som var och en med något förstånd anat), skulle endast 50 kolhuggare och så många man, som kunde sköta maskinerna, kvarhållas. Efter uppläsningen svarade de, att det icke var möjligt för 50 man att bryta tillräckligt med kol till maskinerna, smederna och arbetarna och dessutom få kol till avsalu, men om jag ville taga ledningen av det hela, som jag hade haft förut, voro alla villiga att arbeta för vad jag var i stånd att giva dem och att jag alltid hade varit som en far för dem m.m. Jag sade dem, att jag ännu en gång skulle försöka få arrendera Gruvan, vilket jag hade föreslagit på Ägarnas sammanträde, och om de gingo med härpå, skulle jag icke endast behålla alla bra arbetare, vilket de alla voro med undantag av en del undermåliga, som Major Gram och Ägarna hade anskaffat, utan även försöka få flera kolhuggare från Småland.

11 april (1821-04-11)

Återkom från Malmö, dit jag var nödsakad att resa den 6:e för att inköpa talg, ty i annat fall hade vi i brist härpå varit tvungna att stanna hela Gruvan. –Det har icke hänt något nytt under tiden. Det ankom ett brev från Mr. Sime jämte kopia av ett brev från Mr. James med förfrågan angående inköp av hela koncernen här, såsom tidigare blivit omnämnt.

13 april (1821-04-13)

Major Gram återkom från Stockholm och visade sina instruktioner från Ägarna, vilka i huvudsak gingo ut på att genomdriva, vad som omnämnts härovan den 1:a dennes.

18 april (1821-04-18)

Återkom från Hälsingborg, där jag varit med anledning av ångfartyget. –Vackert väder, men det blåser hårt från söder.

21 april (1821-04-21)

I e.m. sammankallades folket, och orderna upplästes för dem, ävenså att alla kolhuggarna med undantag av de tidigare nämnda 50 st. skulle avskedas. Det är tydligt och klart, att meningen med detta är, att de hoppas, att karlarna skola arbeta utan förmånerna av fria bostäder och spannmål till inköpspris (detta kan genomföras nu, emedan det icke kostar mer att inköpa den från bönderna), men huru deras löner skola regleras, om spannmålspriset skulle stiga, är icke lätt att förutsäga av någon annan än de kloka huvud, som hava framkastat förslaget. Det finnes ett gammalt ordspråk, som säger: "En hungrig man kan arbeta och strida, men aldrig en uthungrad".

26 april (1821-04-26)

I går och i dag hava Major Gram och bokhållarna icke gjort annat än skrivit ut avskedsbevis. Flera bra arbetare hava anhållit därom och gått. Om 5 av dem kan tryggt sägas, att de medföra en daglig förlust för Gruvan av minst 40 Rdr Rgs. –Började så frö och sätta ärter i trädgården. I går och i dag har det blåst sydlig vind, och det är så varmt i luften, som det brukar vara i slutet av juni.

13 maj (1821-05-13)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit sedan den 9:e för att se på tillverkningen av modellerna till ångfartyget. Ingenting nytt vid Gruvan med undantag av att många karlar i dag hava uppsökt mig för att klaga över att de icke hava fått några pengar för sitt arbete. Om de icke kunna få sin avlöning, vilja de sluta. De säga, att det var för min skull de hava arbetat så länge som de hava gjort. Jag uppmanade dem att med tålamod fortsätta sitt arbete i hopp om bättre tider och i synnerhet i hopp om att en engelsman skulle köpa det hela. 

15 maj (1821-05-15)

Major Gram kom hem i går från en resa, efter att hava varit borta en vecka, och då karlarna skulle gå ned i Hjelpen, kommo de alla hit till Ryd för att anhålla om pengar m.m., men sedan jag talat litet med dem, lovade de att återgå till arbetet i morgon. Jag sade dem, att om de hade några klagomål, skulle de skriva ned dem på ett papper, som kunde sändas till Ägarna. De tackade mig härför och syntes nöjda. –Under de sista 6 eller 7 dagarna har vädret efter en värme, som endast är vanlig i juli, varit kallt och ruskigt med mycket växlande vindar.

29 maj (1821-05-29)

I dag tackar jag Gud, att jag är så kry, att jag åter kan skriva. Jag har haft svår rosfeber. Den 17:e släppte bottenventilen i 17 tums pumpsatsen vid 53:an vattnet, och maskinen slog inåt med sådan kraft, att vi hållit på största delen av natten med försök att få loss pumpkannan, som fastnat i nedre delen av pumpcylindern, där denna icke är så sliten, men förgäves. Ehuru jag var mycket förkyld, stod jag där i dag 3 timmar i dåligt väder och försökte få loss pumpkannan med hjälp av maskinen, och detta förvärrade det onda, som jag antager att jag har gått och burit på en lägre tid. –Under min sjukdom hava pumpstängerna varit brutna, men för att jag icke skola bliva oroad, voro karlarna förbjudna att underrätta mig, och 12 pumprör måste dragas upp. – Orsaken till allt detta krångel är vår stora fattigdom, som gör, att vi icke kunna låta tillverka och borra en ny pumpcylinder, och denna fattigdom har uppkommit därigenom att Ägarna under de senare åren hava använt de pengar, som Gruvan har förtjänat, och att vi, såsom tidigare ofta framhållits, varit nödsakade att vi betala 50 % högre pris än nödvändigt för allt vi behövt. –Vädret har på sista tiden varit mycket bistert.

2 juni (1821-06-02)

I dag hava flera man fått utbetalt allt eller närapå allt, vad de haft att fordra, men ännu finnes icke pengar att utbetala till alla. – I går och i dag har jag kunnat vistas ute i solen. Vädret är vackert, men det ser ut att behövas regn för rågen och andra sädesslag, som äro uppe.

10 juni (1821-06-10)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit 4 dagar för att se på maskinen till ångfartyget samt angående reparation av 28:an och 53:an. – Ingenting nytt vid Gruvan med undantag av att de hava träffat på en förkastning nedåt i östra schaktorten i Hjelpen, men jag vet ännu icke syftningen av densamma. Även i den västra schaktorten hava de träffat på en förkastning uppåt. Vädret har varit kyligt. Det regnade den 7:e, vilket kommer att göra gott för grödan, som ser ovanligt lovande ut, i synnerhet rågen. – Växlande vindar.

22 juni (1821-06-22)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit med anledning av ångfartyget. Den 16:e lät jag pumpa in vatten i ångpannorna till 74 tums maskinen, som sattes i gång den 17:e, men endast för att slipa till de olika delarna och för att förhindra, att ångpannorna förstördes av rost. – Vädret har under den här tiden varit kallt med mycket blåst från norr. I går och i förrgår var det nödvändigt att elda i ugnen hos Herr Munthe.

23 juni (1821-06-23)

Under den tid av 48 timmar som maskinen vid Ryd var i gång, gick den mycket långsamt och stannade ibland på grund av dåliga kol från en gammal kolhög vid Ryd. I dag har vattnet åter stigit där. Vid Brors Backe sjönk vattnet 2 fot 5 tum, men har åter stigit, så när som 1 tum, till samma höjd, som det hade, när maskinen sattes i gång.

28    juni (1821-06-28)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit dels med anledning av reparationen av 53 tums maskinen och dels för ångfartygets skull. – Vinden, som länge har varit nordlig, är nu sydlig, men vädret är lika torrt som förut, och vårsäden, korn m.m., synes hava tagit skada av den långvariga torkan.

2 juli (1821-07-02)

I natt regnade det en hel del, vilket var mycket efterlängtat. I dag endast några mycket lätta skurar, men det har blåst friskt hela dagen från väster. – Ingenting nytt vid Gruvan.

6 juli (1821-07-06)

Under mellantiden ingenting nytt med undantag av en liten förkastning i stuporten i Restoration, som går nästan tvärs över de mellanliggande lagren, sprickan är fylld med ljus kalkspat. – I natt föll en hel del regn, som har givit naturen nytt liv. – Vinden nordvästlig.

7 juli (1821-07-07)

Avreste till Hälsingborg.

12 juli (1821-07-12)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit hela veckan med anledning av ångfartyget, jag inkvarterade mig hos Herr Tengwall, där jag hyrt 2 rum för 10 Rdr Rgs per månad. – Vädret har för det mesta varit klart och vackert.

17 juli (1821-07-17)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit med anledning av ångfartyget. Baron Axel Klinckowström, kapten i Flottan, som varit 3 år i Amerika och Frankrike för att studera ångfartyg, kom ut med mig och tillbringade dagen här. – Ingenting nytt. Allt är i ordning.

18 augusti (1821-08-18)

Återkom från Hälsingborg, där jag har varit största delen av tiden sedan den 17:e förra månaden. Jag kan fortfarande icke få mycket arbete utfört på ångmaskinerna, ty Fagerström säger sig vara tvungen att utföra så många andra arbeten mot kontant betalning för att icke det hela skall avstanna. Detta är alldeles fel och orättvist, emedan han har använt de kontanter, han emottagit från mig, till att betala Grevinnan Ruuth samt givit en fullmakt för Major Gram att uppbära det resterande, allteftersom det förfaller till betalning. Enligt kontraktet skall han erhålla likvid vid leverans av utförda arbeten till ett värde av 200 Rdr. – Alla arbeten vid Gruvan pågå som vanligt med undantag av att arbetsorterna i stupningen i Restoration hastigt närma sig förkastningen i norr. – Det har förts ett nöjesrikt liv i Hälsingborg och Ramlösa de sista 3 veckorna, emedan Kronprinsen har bott på det senare stället och badat vid det förra.

21 augusti (1821-08-21)

I morse vid 7- tiden eller kvarten före fick jag meddelande, att Doktor Linderström hade fått ett krampanfall och i natt de trodde honom vara död. Som jag drog den slutsatsen, att det måste vara ett slaganfall, uppmanade jag dem att öppna en åder i hans arm, till dess jag kunde komma, och draga åt strumpebanden hårt om hans ben samt att låta fötterna hänga ned för att förhindra, att blodet rusar till hjärnan. Så snart jag hade fått på mig kläderna, gick jag upp, och då var ådern öppnad i armen, men icke en droppe blod rann ut. Jag skickade efter en person, som jag tänkte skulla öppna en åder eller pulsåder i nacken, men detta ville han icke våga sig på att göra. Under tiden hade kroppen lagts med huvudet högt och med fötterna hängande nedåt, såsom ovan sagts. Fotsulorna borstades mycket kraftigt oavbrutet under 2 timmar, men förgäves. Under tiden hade jag värmt upp sand i en bakugn (eftersom ingen kli stod att få). Hans fötter stuckos ned i den varma sanden ända upp till fotknölarna, och en kort stund efter första behandlingen, visade sig kall svett i ansiktet, men vid en upprepad behandling med ny sand efter en timme eller två kunde icke iakttagas några verkningar. – Mätte i dag ovan jord för Försöket och finner det ställe, där jag har låtit bryta igenom förkastningen åt väster i arbetsorten. Det befinner sig nära intill det hål, som uppstod från dagen vid 11:e pelaren i Association.

23 augusti (1821-08-23)

I går var Doktor Halenius från Hälsingborg här för att undersöka Doktor Linderström, och han sade sig finna allting gjort, som kunde hava blivit gjort, om han hade varit här. Jag sade, att jag tänkt på ett lavemang, men som han icke syntes vara vid liv, hade detta icke tjänat någonting till. Det beslöts, att han måste kvarligga under bevakning, till dess förvandlingsprocessen tog sin början, och detta skedde kl. 9 i morse. Nu äro nacken, ansiktet och underlivet mycket uppsvullna, och någon vätska rinner ut ur munnen. Ådrorna i nacken hava en mörkblå färg. Jag gav order att lägga honom i en kista och bära honom till kyrkan för att vila där till söndagen, då han kunde begravas. – Vackert väder. Ingenting nytt.

25 augusti (1821-08-25)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste den 23:e. Under de 8 dagar jag varit hemma har Herr Fagerström icke gjort någonting åt maskineriet till ångfartyget. Cylindern, som han skulle gjuta, då jag sist reste hem, hade misslyckats i gjutningen, efter vad man sade mig. I går hade han låtit gjuta en vevstake, som även hade misslyckats. – Vackert väder.

19 september (1821-09-19)

Återkom från Hälsingborg i morse och gick ned för att se på förkastningen i de norra brytningsplatserna från Restoration samt förbindelseorten åt öster. Herr Fagerström har icke gjutit någonting åt mig under hela veckan före den sistlidna, då jag var hemma. – Vid Gruvan ingenting nytt. Ångmaskinen till Försöket skall snart vara färdig. Vädret har varit det vackraste för skörden, jag någonsin sett i Sverige. Grödan är även utmärkt.

22 september (1821-09-22)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste på kvällen den 20:e. Vid en middag på Kulla Gunnarstorp talade jag med General De la Gardie, som naturligtvis var mycket överraskad över att få veta, att varken Mr. James eller Mr. Sime kunde komma över för att underhandla angående inköp av alla eller största delen av aktierna i Gruvan, För mig var detta en mycket pinsam affär, eftersom jag ensam- för att icke tala om det ovissa i själva frågan- hade fört hela korrespondensen.

29    september (1821-09-29)

I e.m. avslutades arbetet på maskinen vid Försöket.

30    september (1821-09-30)

Söndag. Lade hästvindslinorna över linskivan tillhörande maskinen vid Försöket.

1 oktober (1821-10-01)

Maskinen vid Försöket sattes i gång.

4 oktober (1821-10-04)

Med anledning av marknad i Hälsingborg hade de flesta erhållit tillstånd att resa dit. Inget arbete vid någon av gruvorna.

7 oktober (1821-10-07)

Söndag. Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit sedan den 28 f. mån. och finner allting i ordning.

9 oktober (1821-10-09)

Mätte ovan jord från Restoration till förkastningen i stuporten och även från giman av huvudorten i Försöket till ovannämnda förkastning (eller till den ort, som går fram genom densamma). En linje från giman av huvudorten i Försöket till förkastningen syftar S 6 grader 0. Avståndet är 65 famnar.

11 oktober (1812-10-11)

Återvände i e.m. till Hälsingborg, efter att i går hava varit nere för att se på förkastningen i Restoration.

12 oktober (1821-10-12)

I dag bröt en stark vattenåder fram i brottet på den stupande huvudorten från schaktet i Restoration, ca 11 famnar nedanför avsänkningen, och som jag icke hade väntat mig att träffa på, förrän vi hade drivit oss fram åtminstone 16 famnar.

17 oktober (1821-10-17)

Återkom från Hälsingborg och gav order till förmannen, att han skulle försöka hålla vattnet nere med dubbel- eller patentpumpen så mycket, att vi kunde få en arbetsort på var sida, om icke, stanna helt och hållet och låta vattnet rinna ut över avsänkningen. Här bör anmärkas, att detta icke är någon ny åder, eftersom maskinen icke har mera vatten att draga nu än den hade förut. Under min bortovaro från Gruvan har jag även varit i Norrvidinge, som ligger 2 svenska mil från Landskrona, för att träffa Dr L. P. Wåhlin, som bor där och har ett kapell eller annex i Dagstorp. Min avsikt var att se något av de geologiska förhållandena i dessa trakter, men vädret var så olämpligt och vägarna så dåliga, att jag icke kunde se någonting, som gav lön för mödan. Jag blev emellertid mycket gästfritt mottagen och deltog i en middag i byn Dagstorp, sedan Doktorn i kyrkan efter ett lämpligt anförande hade fäst Patriotiska Sällskapets Pro Patria silvermedalj  på bröstet på en bonde vid namn Jon Johnson såsom ett erkännande för hans strävsamma arbete att plantera träd på sin egendom. – Jag var i Landskrona för att tala med varvets ägare angående ångfartyget.

18 oktober (1821-10-18)

I dag var jag åter nere i Restoration för att se på förkastningen, som nu synes kasta uppåt. I alla händelser kan ingenting annat göras för att få kännedom om kolet än driva vidare och borra uppåt på samma sätt som i stenorten till Försöket.

28    oktober (1821-10-28)

Återkom från Hälsingborg och fann hålet No. 63 på fältet, som de åter började med den 24:e, vara i ett mycket dåligt skick, i det att de endast fått upp 7 timmerramar. Det kommer snart att vara alldeles utbrutet i Restoration, och jag vågar icke bryta pelarna där, förrän alla kunna tagas, emedan där finnas så många förkastningar i alla riktningar.

29    oktober (1821-10-29)

Vid borrhålet arbeta 5 man, f. ö. ingenting nytt vid Gruvan. Den 25:e var jag i Hjälmshult, där de i hopp om att få vatten hade vid borrning genom sandsten i en brunn funnit en liten kolflöts, i vilken borraren dagen förut hade borrat 3 ½ tum och idag ca 2 ½ eller 3 tum. Jag avvägde från brunnen till botten av kvarnrännan eller lägsta punkten och fann skillnaden vara 23 fot 6 tum. Brunnen är något mer än 25 fot djup, men endast 24 fot till vattenytan. (Anm. i marginalen: 6 tum feta, koksande kol vid Hjälmshult.)

1 november (1821-11-01)

I går slutade vi brytningen i Restoration, emedan alla arbetsorterna äro framme vid förkastningen med undantag av 2, och dessa 2 i söder kunna icke brytas med någon vinst på grund av vatten. Dessutom kunna pelarna icke brytas ut mer än de äro på grund av de förkastningar, som gå i olika riktningar, kolen kunna tagas ut senare. Under tiden utstakas en stenort genom förkastningen i öster om schaktet i avsikt att genom borrning undersöka, huru kolen ligga där.

3 november (1821-11-03)

I natt och i dag har en mycket häftig VNV storm rasat. En skuta, lastad med kol, sjönk i hamnen, där den låg till ankars, och en annan räddades endast genom att en del av lasten kastades över bord för att lätta henne. Tillståndet vid middagstiden i dag påminde alla om den förskräckliga storm, som rasade samma dag år 1801.

4 november (1821-11-04)

Söndag. I dag hade vi ett häftigt snöfall, det första i vinter. – Vinden ostlig.

10 november (1821-11-10)

Som stallet är färdigt, togos alla 11 hästarna ned i Försöket.

14 november (1821-11-14)

I går började vi borra i stenorten i Restoration för att se, huru långt ned flötsen ligga. Vi börja även sänka och ränsa upp, dag och natt, för borrhål No. 63 på fältet.

23 november (1821-11-23)

Återkom från Hälsingborg. Enligt order borrade de i går igenom kolen i stenorten inom eller på nordsidan av förkastningen. Här är det 1 famn närmare till kolen än det var i den andra stenorten, som går till Försöket och som drevs år 1818, ty där var det något mer än 4 famnar, men här är det icke fullt 3. – Vädret har under hela tiden sedan den 14:e varit mycket blåsigt med huvudsakligen nordliga vindar.

24 november (1812-11-24)

I dag lade jag ovan jord ut stenorten och förkastningen i densamma i Restoration och stakade ut en plats för ett schakt, 5 famnar åt nordost från borrhålet. Jag anser det välbetänkt att sänka ett schakt, något som för närvarande synes oundvikligt. Upprensningen vid borrhål No. 63 fortgår mycket långsamt, och vid denna årstid kan det icke heller gå fortare. Detta arbete borde utföras på våren och ett schakt sänkas på en plats, som man bäst kan utvälja under sommaren i stället för som nu vid dålig väderlek och korta dagar.

27    november (1821-11-27)

Ingenting nytt. Det har blåst så gott som storm från sydväst och väster. – Örlogsskonaren från Göteborg ligger fortfarande kvar här. Den har legat över 7 veckor och hoppas nu dagligen kunna avsegla. – Ingenting nytt. – Den 24:e var det lottning med arbetarna, varvid det befanns, att många av dem hade stora skulder, varför de icke hava någon lust att arbeta hårt, och många av dem kunna verkligen icke arbeta av brist på föda. Detta visar det löjliga i att giva dem brännvin m.m. i stället för att betala dem fullt ut varje 14 dag samt låta dem gå och köpa var och vad de helst önska.

12 december (1821-12-12)

Återkom från Hälsingborg. – Vackert väder. Från Gruvan ingenting särskilt. Sänkschaktet på förkastningens stupningssida, som påbörjades i Restoration den 8:e, är nu ca --- famnar djupt med hård lera och inmängd sten, inget vatten. Som 28 tums maskinen vid Hjelpen står stilla och ångpannorna repareras, har vattnet stigit vid Brors Backe och Ryd 2 fot 7 tum. Vid den gamla gruvan hava de mycket mera vatten, varför 53 tums maskinen nu endast kan stå stilla ca 2 timmar per dag i stället för 6 timmar förut. – Då jag var hemma sista gången, blåste det en stark sydlig eller SSV storm, varunder örlogsskonaren från Göteborg råkade i drift trots 2 ankare och var tvungen att kapa stormasten. Hon törnade så hårt mot land, att hon förlorade rodret alldeles intill Bottenhögen.

22 december (1821-12-22)

Började förbygga i Hazard eller sänkschaktet. Samma slags lera i botten, men något lösare än förut. Den 20:e avslutade murarna reparationen av ångpannebädden vid 28 tums maskinen.

1822

2 januari (1822-01-02)

I går kväll var det allmän lottning, men i morse kommo så få kolhuggare till arbete, att det icke lönade sig för dem att gå ned, varför gruvorna stodo stilla. – Den 31 december avslutades den ort i Restoration, som går upp till sänkschaktet, sedan den drivits 5 famnar från borrhålet under jord. Arbetarna både i sänkschaktet och i orten sade, att de kunde tydligt höra varandra, då de arbetade.

3 februari (1822-02-03)

Under hela denna månad har vädret varit mycket ombytligt och synnerligen blåsigt från alla väderstreck. Var det frost en dag, var det vanligen tö de två följande. I går, i natt och föregående natt har det blåst fullständig sydvästlig storm, som skutan, som ligger i hamnen, synes kunna rida ut stormen lyckligt och väl. – Den 22 januari kommo schaktsänkarna ned till hallen i Hazard på ett djup av 15 ½ famn samt 1 famn till och började borra den 23:e samt avsänka den 7:e dennes. – I går kväll gjorde vi genomslag in i orten, och jag gav schaktsänkarna order att förbygga schaktets överdel, vilket icke hade gjorts från början, samt att göra allting stabilt och säkert, vilket det icke är för närvarande. Hela den förbyggnad, som det var nödvändigt att sätta in på grund av grus och sand under leran hela vägen ned till 16 ½ famns djup, har nämligen sjunkit.

6 februari (1822-02-06)

Började arbeta runt schaktet.

29 maj (1822-05-29)

Fingo kol i Hazard.

4 juni (1822-06-04)

Avsänkningen avslutad.

8 juli (1822-07-08)

Återkom från Landskrona, där jag i dag vistats 5 veckor. Under mellantiden har min brorson fört journal över det viktigaste, som hänt dagligen. Huvudpunkterna äro följande:

1)      Den 12 mars rasade den värsta storm i mannaminne, och det var så högt vatten, att bryggan under den stora bryggan drev i land helt och hållet, och en del av den övre bryggan skadades. Detta var reparerat till den 30:e, och kollastningen började åter.

2)      Hazard- schaktet färdigsänkt, en vagnväg utlagd till densamma, ävenså en hästvind och en 18 tums cylindermaskin uppsatta där. Den 28 juni sattes maskinen i gång för att pumpa upp vatten.

10 juli (1822-07-10)

Major Forsell kom hit med ångfartyget. Jag gav order till Pryde att undersöka och se över allting, som måste vara tätt.

21 juli (1822-07-21)

Söndag. Ingenting särskilt sedan den 10:e med undantag av att Majoren i natt satte i gång maskinerna i fartyget och i morse sände mig återigen ett opassande brev. Jag gick emellertid ombord och fann honom lika otålig som förut. Han ville inte heller förstå, att maskineriet måste nötas något. Cylinderkolven och allting arbetade ännu trögt.

22 juli (1822-07-22)

Så snart jag i morse hade avslutat Gruvans affärer, gick jag ombord. Major Forsell hade rest till Hälsingborg utan att tala med mig. Som en av ventilerna i luftpumpskannan hade lossnat, var jag tvungen att taga den med mig till verkstaden för att göra den i ordning. En av klaffarna måste repareras. På e.m. satte vi i gång, och med 16 slag i minuten (paddelskovlarna voro ute) gjorde fartyget i lugnt vatten 4 knop i timmen.

23 juli (1822-07-23)

Major Forsell skickade mig ånyo ett oförskämt brev, däri han säger sig skola resa till Göteborg och att fartyget skall avgå till Landskrona. – Jag besvarade hans brev, men gick icke ombord.

5 augusti (1822-08-05)

Träffade Mr. Gillespie i Landskrona. Han reste hem med mig den 6:e efter att hava inspekterat maskineriet ombord på ångfartyget och reste härifrån den 7:e.

14 augusti (1822-08-14)

I går begrovs min brorson Robert Stawford. Han dog den 9:e efter en långvarig sjukdom.

17 augusti (1822-08-17)

Efter mycket övervägande och mätande under och ovan jord stakade jag ut ett borrhål i riktning N 71 grader V, avstånd 220 famnar från Försöket. Det skall påbörjas nästa måndag den 19:e. Vädret har nu blivit stadigt efter ett nästan ständigt regnande under många dagar.

20 augusti (1822-08-20)

Började avsänka borrhålet No. 64. För övrigt ingenting nytt med undantag av att hästarna i Försöket börja bliva trötta.

27 augusti (1822-08-27)

Fick kol 13 fot från markytan, och enligt Förmannen och borrarna är kolet 14 tum tjockt. Jag kommer att se, huru det ligger, när vi hava borrat oss ned till undre flötsen, och om det visar sig vara Grevinnan Ruuths flöts, behöva vi endast borra 12 á 12 ½ famn djupare ned.

2 september (1822-09-02)

I dag sattes maskinen vid Hazard i gång för att draga upp kol och pumpa vatten, vilket den gör med stor lätthet. – Då 53 tums maskinen går tämligen bra, är den i gång 18 timmar av de 24 och 28 tums maskinen vid Hjelpen ca 16 timmar av de 24.

5 september (1822-09-05)

Ingenting nytt. De bytte ut 17 tums pumpkannan vid 53:an. Hela denna och en del av förra veckan hava ångpannesmederna hållit på med reparation av ångpannan vid fabriken. Det har blåst så hårt de 4 sista dagarna, att inga kol hava kunnat lastas i hamnen med undantag av en skuta då och då.

21 september (1822-09-21)

Sedan den 6:e har vädret varit bra, och flera fartyg hava avseglat både till Stockholm och andra platser. – Som borrhål No. 64 nu är nere mera än 15 famnar under den övre flötsen utan att vi träffat på kol  eller det material, som jag skulle kunna påräkna att finna på detta djup, började vi i dag avsänka till övre kolen, och som det gäller att avsänka något mer eller kanske något mindre än 1 famn, gjorde jag upp med schaktsänkarna om 5 Rdr Banco per famn, men om stenen skulle visa sig hårdare än väntat, skall jag betala en 5:e mans daglön (de äro 4 man).

27 september (1822-09-27)

I går kommo vi ned genom kolen i borrhål No. 64 och började i dag en ort eller huvudort i riktningen mot stupningen för att se, om det uppträder någon förkastning i närheten. – Mycket vackert väder hela den gångna tiden.

13 oktober (1822-10-13)

Ingenting särskilt har hänt under den gångna tiden. Vädret har i stort sett varit bra med sydliga vindar. – I går var orten från borrhålet inne 7 famnar, men hittills inga tecken på en förkastning, som borde hava visat sig nu ( om borrhålet hade gått igenom den). Stupningen borde vara 65 grader. – I Hazard finnas överallt många förkastningar.

8 november (1822-11-08)

Föga nytt har hänt sedan den 13:e förra månaden. Den 2 ds inställdes ortdrivningen i borrhål No. 64, och karlarna började åter att borra i tisdags, sedan fjädern reparerats och fastsatts. Orten är 18 ½ famn inne och kolen ordinära. – När en ryss vid namn Gregorioff i morse höll på med utbrytning av pelare i Hjelpen och hade tagit bort det bortre hörnet av en pelare, vilken enligt order skulle lämnas kvar och som det var plikt på att röra, för att få några skyfflar kol att fylla en korg, föll en del av taket ned och dödade honom på stället. – Det har blåst så hårt från söder och nordväst de sista 8 dagarna, att inga kol hava kunnat lastas.

9 november (1822-11-09)

Fingo kol i No. 64 på ett djup av 18 famnar 2 fot 11 tum från dagen.

10 november (1822-11-10)

Söndag. Då vi närmade oss det band, som bokdar taket, rann vattnet ned i borrhålet, som om det varit om en ort. Detta är så mycket märkvärdigare, som det är tydligt, att det är en stigande förkastning mot söder, där samma flöts går upp i dagen och där det fanns en dagöppning i A- gruvan.

11 november (1822-11-11)

Borrade igenom kolen, som här voro som vanligt, men som vattnet rann ned genom släppan ( där borrstängerna sjönko 2 tum), kunde enligt borrarnas uppgifter knappast några prov erhållas, men de andra kolen äro av samma sort som väster om Försöket.

13 november (1822-11-13)

Idag avslutades borrningen i No. 64, och jag gav order att börja avsänka, där jag hade stakat ut ett borrhål sydväst om det andra och mycket nära öppningen av den gamla dagöppningen i A- gruvan.

25 november (1822-11-25)

Borrhålet No. 65 är nere 7 ½ famn, och som kol borde hava påträffats på 4 ½ famns djup, är det all sannolikhet för att vi äro söder om förkastningen. Rensade upp vid A- gruvan, som avsänktes 1799 för att där borra ned till den undre flötsen och se, var förkastningen befinner sig.

1 december (1822-12-01)

Söndag. I dag avslutades upptagningen av pumprören vid 53:an, vilket arbete hade börjats i fredags. I torsdags försökte jag allt möjligt för att få upp bottenventilen, men förgäves. Så snart den nya pumpcylindern är färdig, skall den gamla upp i alla händelser för att borras om. 45 tums cylindermaskinen sattes i så gott stånd som möjligt.

15 december (1822-12-15)

Söndag. I kväll sattes 53 tums maskinen i gång med ett icke slätborrat rör som pumpcylinder, men som var mycket slätt invändigt, samt med en pumpkannan, som var omlindad med sjögräs för att avlägsna rosten. Jag hoppas, att detta för skall bliva lika bra som den gamla pumpcylindern, när den borrats om, och vi skola vinna åtminstone 2 dagar. Om det under tiden skulle inträffa något missöde med 45:an, kan vattnet ledas in i Försöket, där det kan pumpas upp till den horisontala stenorten för hand. För övrigt ingenting nytt med undantag av att kolhuggarna flyttades från Hazard till Union för att bryta i den övre flötsen, till dess det åter är läns i den gruva, vilket det troligen kommer att vara om 2 eller 3 dagar, om allt går bra.

29 december (1822-12-29)

Söndag. Denna vecka har det gått mycket tid förlorad genom att så många man skickats till Hälsingborg, dit Kronprinsen anlände den 17:e och mottogs med pomp och ståt av alla de förnämsta adelsmännen i Skåne. Staden var illuminerad både den kvällen och den följande, och en otalig mängd större och mindre koleldar hade placerats på stränderna samt även uppe på det gamla tornet, vilket hade den mest strålande effekt. Det var även fyrverkeri både på stränderna och från ett örlogsfartyg, som låg på redden. Hans Kungl. Höghet reste till Stockholm den 19:e.

1823

2 januari (1823-01-02)

Arbetet vid gruvorna började med undantag av Hjelpen, där det icke har varit läns sedan den 24 december. Jag hade givit order att inställa arbetet till den 2 januari, emedan Julen inföll i mitten av veckan.

5 januari (1823-01-05)

Söndag. I dag voro alla maskinisterna vid 28 tums maskinen beordrade till kontoret, emedan det icke var läns i Hjelpen, så arbetarna kunde varken den 2:a eller 3:e arbeta. För övrigt har allting varit i ordning. Vi hava lagt ut så mycket pramväg åt väster i Försöket som vi kunde få färdig under helgdagarna, annars kunna vagnar, på grund av de många skarpa kurvorna, icke användas. – Vädret har under hela tiden sedan den 17 december varit torrt och kallt, men ingen snö, och det anmärkningsvärda är, att de sydliga vindarna vanligtvis varit kallare än de nordliga. – Maskinisterna vid 28:an kunde icke komma till kontoret enligt order, emedan de höllo på med att byta ut bottenventilen vid denna maskin.

11 januari (1823-01-11)

I dag har orten från avsänkningen No. 66 på ett avstånd av 15 ½ famnar i riktning S 15 ½ grad V kommit fram till förkastningen, i vilken jag gav order att sänka för att undersöka densamma. Den starka kylan fortsätter med för det mesta ostliga och sydostliga vindar, ingen snö.

18 januari (1823-01-18)

Den gamla avsänkningen på Tjörröds norra fälad nära borrhål No. 1 har avsänkt ned till förkastningen och genom kolen, som sträckte sig över halva schaktet eller avsänkningen. Förkastningen går från N 76 ½ grad V till S 76 ½ grad O, stupningen 58 ½ grad. – Fortfarande stark kyla, ingen snö.

28    januari (1823-01-28)

I dag var jag nere och undersökte förkastningen på norra fältet samt i avsänkningen alldeles intill den gamla dagöppningen i A- gruvan. Här går förkastningen från N 70 grader V till S 70 grader O, och stupningen är 70 grader. Som detta är den övre flötsen och endast 3 famnar från dagen, är det uppenbart, att kolen kastar nedåt mot norr. Djupet plus avståndet mellan kolflötserna, som i No. 64 är 15 famnar, är sålunda 18 famnar. Stakade ut ett borrhål mitt i Tjörröds by, enligt min beräkning ca 20 famnar norr om ovannämnda förkastning. – Sträng kyla i dag och flera föregående dagar.

30 januari (1823-01-30)

I går och i dag har det varit blidväder, annars frost ända sedan den 15 december. – Ingenting nytt.

12 februari (1823-02-12)

I dag är det blidväder med mycket regn på e.m. Vinden sydvästlig. Det föll mycket snö i förrgår natt, varför det var slädföre hela vägen härifrån till Hälsingborg. I närheten av staden och på andra sidan Allerum, där det finnes stängsel och dylikt, som håller kvar snön på vägarna, har det varit slädföre i flera veckor. Hela vintern har varit mycket sträng, och det har varit mycket besvärligt att hålla maskinerna, i synnerhet pumpmaskinerna, i ordning. Tidningarna uppgiva, att kylan i Hamburg har varit –30 grader C. – I dag avsänkte vi genom kolen i borrhålet i Tjörröd. Kolflötsen ligger 10 fot från markytan och det är 10 tum tjock. Vi skola nu börja borra ned till undre flötsen.

13 februari (1823-02-13)

Som det icke varit läns i Hjelpen sedan den 31 januari, än av den ena och än av den andra anledningen, men huvudsakligen beroende på att pumprören icke äro täta vid förbindningarna, där de krökt sig på grund av sättningar, skola vi börja draga upp dem och sedan sätta ned dem efter lodlina. Vi skola även grundligt reparera hela 28 tums maskinen. – Vädret vackert och milt. Vinden SV och VSV.

27 februari (1823-02-27)

I går kom 28 tums maskinen åter i gång, sedan pumprören satts ned. – Vädret har under sista 14 dagarna varit ostadigt med ibland frost och ibland tö, men isen börjar avlägsna sig ur hamnen.

4 mars (1823-03-04)

I dag borrade vi igenom kolen i Tjörröds by, endast 12 famnar under Grevinnan Ruuths flöts, där kolen är lika tjocka som vanligt, takkolet koksar anmärkningsvärt hårt. – I dag blåser det sydlig storm, vilket är mycket fördelaktigt  för att driva ut isen i Kattegatt. – Ingenting annat nytt vid Gruvan än att nästan alla hästarna i Försöket äro trötta, huvudsakligen beroende på att de antingen äro alldeles för unga eller för gamla.

5 mars (1823-03-05)

Börja i dag att avsänka en kolgruva i Peter Jonssons hage i Tjörröd. Det är samma plats eller skog, där den första gruvan, kallad A- gruvan, avsänktes ned till Fru Bagges flöte. Den nya gruvan ligger strax norr om denna.

14 mars (1823-03-14)

Vädret är vackert med lätt frost om nätterna, vilket är mycket bra, ty vattnet kan nu rinna bort så småningom, vilket måhända eljest icke hade blivit fallet, utan den stora mängd snö, som smälter, hade kanske förorsakat en del skador. Ingenting nytt med undantag av att 4 arbets-orter i Hazard hava träffat på förkastningen i öster, men ännu icke drivit igenom densamma.

22 mars (1823-03-22)

I dag är det Marie Bebådelsedag (dagen står åtminstone i den svenska almanackan upptagen som helgdag), ehuru jag alltid trott den vara en fast helgdag och sålunda borde infalla den 25 mars. Huru härmed än må förhålla sig, så är det helgdag i dag, och vi hava därför börjat taga ut ångpannorna till ångmaskinen vid Försöket i och för reparation, och reservångpannan skall sättas in i stället. De sista veckorna hava några skutor med kol avseglat härifrån till Hälsing-borg, men i dag ankom den första skutan hit från Landskrona med spannmål och talg. Hamnen därstädes liksom i Malmö är alldeles isfri, men Sundet är fyllt av en förvånande stor mängd drivis, som är farlig för sjöfarten. – För övrigt är vädret vackert, och frostnätterna fortsätta för det mesta. Huvudsakligen ostliga och sydliga vindar.

13 april (1823-04-13)

Söndag. I kväll avseglade min niece Jane och Fru Martinsson från Landskrona ombord på Magdalen, Kapten Skotte, till Newcastle, efter att hava varit ombord en hel vecka i avvaktan på gynnsam vind. De seglade härifrån den 7:e på kvällen, men de voro tvungna att samma kväll falla av till Helsingörs redd, varifrån de återvände hit och ankrade upp till den 12:e för motvind.

14 april (1823-04-14)

Det har varit mycket svag vind i natt, och i morse kl. 10 var den NNV. Kapten Högsten ankom hit från Göteborg i kväll, och han hade passerat Skotte i närheten av Väderön. I kväll blåser en svag ostlig vind. Stakade i dag ut grunden till ångmaskinen vid den nya gruvan i Pehr Jonsons hage. För övrigt ingenting nytt med undantag av att vi reparera schaktet vid Ryd och 74 tums maskinen, där flera av träramarna och förbyggnaden äro ruttna.

16 april (1823-04-16)

I går morse kl. 10 blåste det upp en fin, stadig bris, som varade till kl. 10 e.m., varför jag antager, att Skotte med hjälp av den nu är i höjd med Skagen, men under senare delen av natten eller tidigt i morse friskade den i från sydväst till mer än halv storm, som fortfarande blåser nu kl. 12 på middagen. Jag anser det därför mest sannolikt, att Skotte har gått in under Norge.

17 april (1823-04-17)

Bönderna började köra sten till grunden för maskinen vid den nya gruvan. Det har blåst fullständig storm hela dagen och förra natten från VSV till VNV, och det blåser fortfarande ehuru något svagare. Det har regnat mycket häftigt hela e.m.

18 april (1823-04-18)

Det har blåst och regnat mycket häftigt i natt. Vinden var VSV, men på e.m. kom den från norr, och flera fartyg kommo in från Kattegatt. Vinden har sannolikt varit gynnsam för Skotte på morgonen. – Mycket vackert väder.

19 april (1823-04-19)

Nordlig vind som i går. Vädret kallt med hagel och snö.

20 april (1823-04-20)

Söndag. Väder och vind äro fortfarande desamma som i går, möjligen något kallare, men det oaktat börja krusbärsbuskarna att grönska. Bönderna och många andra beklaga sig mycket över bristen på foder till kreaturen.

22 april (1823-04-22)

Vinden som förut och vädret kallt med nattfrost, så att det var is i kanalen. På grund av den vind, som varit, hoppas jag, att Jane är framme i England i dag. – Allt som vanligt vid Gruvan, men det är mycket vatten på marken, som vi hålla på att dika bort.

23 april (1823-04-23)

Väder och vind som i går, men i kväll lugnt.

24 april (1823-04-24)

I morse mycket svag vind från söder.

6 maj (1823-05-06)

Det har hela denna tid blåst från norr och väster och ofta mycket hårt. – Kallt och rått, varför inget grönskar med undantag av krusbärsbuskarna, som stå skyddade. – Stakade ut vagnvägen till den nya gruvan, den går i en rak linje hela vägen, tills den träffar vägen från schakt No. 17 nära Höganäs.

9 maj (1823-05-09)

I morse var det det mest strålande väder, och man kan med rätta tala om den första vårdagen. I går kväll var det även vackert väder, och det regn, som föll i natt och i morse, har haft den mest överraskande verkan. – Vid Gruvan ingenting nytt. Trots det omtalade milda, vackra vädret kastade vinden plötsligt om kl. 1 i dag från sydlig till nordväst och VNV lik en orkan, och det fortsatte att regna och blåsa hela e.m.

12 maj (1823-05-12)

De 3 sista dagarna har ingenting särskilt hänt. Vädret fortsätter att vara kallt och genom-trängande. Vi hava haft en mängd regnskurar i likhet med vad som är vanligt i april månad, men det är mycket skarpare i luften än vad som är fallet i den månaden.

14 maj (1823-05-14)

Stannade 28 tums maskinen för reparation.

16 maj (1823-05-16)

I morse mottog jag en rapport, att då en av kolhuggarna, Fredrik Gübel, skulle gå ned, lutade han sig ned för att flyttat haken, som hade glidit ned till ena sidan av korgen, upp till mitten av bygeln och utan att dessförinnan hava fattat tag i linan ( något som de hava order att alltid göra), slant han med ena foten och föll ned i Hazard och blev - vilket naturligtvis var att vänta – dödad på stället eller snarare, innan han nådde botten. Jag har åter talat med karlarna, att de skola hava ett bälte om ryggen, då de gå upp och ned, såsom bruket är vid Newcastle. Detta har försökts flera gånger här , men utan att bliva praxis. Då schakten till en början äro mycket grunda, kan det synas vara onödigt, men då de efter hand bliva avsevärt djupare, synes jag icke kunna få karlarna att använda bälten utan att ställe en man med respekt över dem. – Vädret fortfarande kallt med västliga vindar, som fördröja all vegetation.

22 maj (1823-05-22)

Återkom från Landskrona, där jag har varit för att möta min niece, som återvänt från England. Vädret är nu och sedan den 19:e mycket vackert, och höstsäden ser bra ut. – Ingenting nytt vid Gruvan med undantag av att vi reparera 28 tums maskinen vid Hazard. Alla arbetsorterna utom 2 hava stannat vid förkastningen.

31 maj (1823-05-31)

Allt som vanligt vid Gruvan, men murarna hava inställt arbetet på skorstenen vid 28 tums maskinen av brist på tegel, men vi hava skickat efter 1500 st. i Kulla Gunnarstorp. Den ort, som drives från stupningen i Försöket för att få en förbindelse, har kommit fram till förkastningen och där rasat igen med stor kraft. Detta påminner mycket om det ras, som uppstod i huvudorten i Union och som gick ända upp i dagen. Här finnes även en del vatten.

10 juni (1823-06-10)

I kväll sattes 28 tums maskinen åter i gång. Vattnet står 9 famnar över plattformen. Under de 27 dagar, som maskinen har stått, har vattnet stigit (trots den torra årstiden) både vid Ryd och Brors Backe 1 fot 4 tum, så att det vid Ryd står 7 famnar 1 fot 4 tum och vid Brors Backe 7 famnar 4 tum från övre schaktskanten. Detta visar, vilken hjälp det skulle vara att hava en vindhjulspump på vardera stället, som för det mesta kunde skötas av en man. Huru mycket skulle icke kunna sparas, om man på varje ställe satte ned en 7 tums pumpsats, i stället för att som nu pumpa upp allt vattnet med maskinerna vid den gamla gruvan.

11 juni (1823-06-11)

I dag träffade schaktsänkarna på släppan mellan sandstenen och bandet närmast kolen och fingo en stor del mera vatten, varför det blev nödvändigt att ställa en man per skift vid handvinschen (jacken). Det är 20 – 22 tunnor vatten per timme.

14 juni (1823-06-14)

Som det är för långt att draga upp vatten ur sänkschaktet med handvinschen, är det bäst att inställa schaktsänkningen och skicka arbetarna och kolhuggarna till kolbrytningen till dess jag får koluppfordringsmaskinen färdig. Det återstår 22 tum ned till taket över kolen i sänkschaktet i Per Jonssons hage. – De övriga arbetarna skola rensa diket hela vägen från det stora diket, som går under Våtåsabron till kanalen, och upp ovanför Plöninge och Måarp.

24 juni (1823-06-24)

Som det i dag är Midsommardagen, sammankallades allt folket och trakterades med öl och brännvin m.m. och hade tillstånd att dansa hela natten. Vädret var vackert. Där fanns olika slags transparanger, fyrverkerier m.m., och det var mycket stor tillströmning av folk härifrån och från några av de närgränsande socknarna.

28 juni (1823-06-28)

Lät uppmäta vattnet vid Ryd och Brors Backe. Sedan 28 tums maskinen vid Hjelpen kom i gång den 10:e, har det vid Ryd sjunkit 3 fot 8 ½ tum och vid Brors Backe 4 fot 2 tum och står vid Ryd 7 famnar 5 fot ½ tum och vid Brors Backe 7 famnar 4 fot 6 tum från övre schaktskanten.

7 juli (1823-07-07)

Vattnet var i dag nere till plattformen, och kolhuggarna gingo ned på kvällen för att hämta upp sina verktyg, som länge legat där nere. – Ingenting nytt. – Hela sista veckan har det blåst nordvästlig vind och varit mycket kallt trots åska vid olika tillfällen, men skörden ser bra ut, både gräset och säden.

16 juli (1823-07-169

Sedan den 7:e har ingenting hänt vid Gruvan. Vädret har för det mesta varit ruskigt med kalla vindar från alla väderstreck. Vattnet fortsätter att sjunka vid Ryd och Brors Backe trots det våta vädret, och gräset är långt ifrån färdigt att slå, men de hava börjat överallt och hänvisa till det gamla talesättet: "Höet är aldrig så bra, som när det slås i regnväder och köres in i regn."

22 juli (1823-07-22)

I kväll sattes 74 tums maskinen i gång med sina 2 ångpannor, hälften No. 2 kol och hälften flis, men allting är mycket otätt genom att maskinen har stått så länge. För övrigt ingenting nytt. Arbetet pågår som vanligt.

30 juli (1823-07-30)

I dag gavs order att sluta brytningen i Hazard, emedan inga mera kol kunna utvinnas där, förrän alla pelare och väggar kunna tagas på en gång utan hänsyn till sättningar, eftersom det finnes så många förkastningar åt alla håll. Om sättningar nu skulle inträffa, skulle det utan tvivel innebära en fara för Försöket. Dessa män hava satts i arbete i Grevinnan Ruuths flöts i Union, eftersom det icke är plats för dem alla i Hjelpen, förrän sänkschaktet kommer ned.

31 juli (1823-07-31)

I dag började karlarna utbrytning av pelare åt öster i Grevinnan Ruuths flöts i Union.

11 augusti (1823-08-11)

I dag sättes maskinen i gång vid sänkschaktet, och i morgon skola de börja avsänka med sänktrummor. För övrigt ingenting nytt. Bortflyttningen av maskinen från Union, som påbörjades den 27 juni, har tagit inte mindre än 7 veckor och 3 dagar. – Vädret har hela den här tiden varit mycket vått och sålunda mycket dåligt skördeväder. I närheten av Hälsingborg hava de börjat skära rågen, ehuru jag icke sett någon, som är mogen för lien.

15 augusti (1823-08-15)

Idag skickades den första korgen med kol upp ur sänkschaktet, som efter ansökan av Greve De la Gardie, skall kallas Prins Oscar. – Vatten kokades med dessa kol, som äro anmärknings-värt hårda och goda. De koksa bra och lämna en bra koks. – Vädret är fortfarande litet för fuktigt för skörden.

18 augusti (1823-08-18)

I dag återkom Major Gram från Köpenhamn, där han vistats nära 12 veckor för sin hälsa, som nu är så återställd, att det är en god rekommendation för vad de kunna uträtta där. – Ingenting nytt vid Gruvan.

25 augusti (1823-08-25)

I dag har det icke arbetats vid gruvorna. Karlarna togo sig ett glas och dansade, ty i går hade 7 av dem mottagit silvermedaljer att bära om halsen för lång och trogen tjänst vid Gruvan: Överfogden, 2 Gruvfogdar, Hamnmästaren och 3 vanliga arbetare. – Vädret har på många platser varit mycket vått, vilket fördröjer skörden. Mycket regn i morse och hela f.m., men på e.m. och kvällen var det vackert, till stor förnöjelse och trevnad för den nästan oräkneliga mängd åskådare, som hade samlats för att åse illuminationen m.m., m.m.

2 september (1823-09-02)

I dag började de tätförbygga den ort, som går fram genom förkastningen österut i Försöket. Arbetsorten under kom plötsligt fram till där endast fanns sand, grus och större och mindre stenar, vilka alla blivit rundslipade genom vattnets inverkan, såsom fallet var vid giman till den dubbla huvudorten i Union ovanför den östra förkastningen, som rasade in ända upp från dagen, då den gruvan bearbetades. I går började vi bryta kol omkring Prins Oscars schakt.

12 september (1823-09-12)

Ingenting nämnvärt har hänt vid Gruvan. – Vädret har för det mesta varit blåsigt, och särskilt den 7, 8, 9 och 10 blåste det fullständig storm från V och VNV. – I e.m. kl. 6 skola schakt-sänkarna börja med huvudorterna i Prins Oscar.

24 september (1823-09-24)

Sedan den 12:e har det icke hänt något nämnvärt med undantag av att jag i dag gav order att öppna upp det lilla schakt, som jag avsänkte till kolen år 1797 norr om den mot söder stigande förkastningen, N 42 grader Ost, ca 35 famnar från borrhål No. 1. – Under den här tiden har vädret på det hela taget varit skapligt med friska vindar från alla väderstreck.

15 oktober (1823-10-15)

I dag var Hans Excellens Greve De la Gardie här och åt middag, efter att hava kört omkring till gruvorna. – Det beslöts, att vi skulle vänta med att göra något åt 45 tums maskinen till dess vi få se, vad Riksdagen beslutar. Jag sade honom , att jag icke hade något yrkande, såsom jag hade skrivit, men att jag endast önskade reservera mig, så att icke skulden skulle skjutas på mig, om det hände något med 53:an, varigenom vi sannolikt under minst 3 månader icke skulle kunna bryta något i den undre flötsen. – Under hela denna tid har ortsdrivningen genom förkastningen, som omnämndes den 2 september, endast gått fram ca 5 famnar, emedan så mycket lös granit, grus och sand har fallit ned.

21 oktober (1823-10-21)

I dag dödades en ung man, endast 23 år gammal, av en sten, som föll ned från taket och krossade honom, innan den kunde avlägsnas, eller med andra ord på några få minuter. Det var en präktig, pålitlig och nykter pojke, som försörjde sin mor, som är änka. Hans namn var Johannes Dahlberg. – Eljest ingenting särskilt. I borrhål No. 68 hava vi borrat igenom kolen i den undre flötsen på nordsidan om förkastningen, som kastar nedåt åt norr 13 famnar 2 fot, och mellan den övre och undre flötsen är det endast 12 famnar med samma järnlersten och annat material som på södra sidan, där det är 16 famnar mellan flötserna. – Vackert väder för årstiden.

12 november (1823-11-12)

Under den gångna tiden har ingenting av vikt hänt vid Gruvan med undantag av att jag den 5:e  gav order om att taga upp pramvägen m.m. i Hjelpen, emedan så många uppehåll uppstå genom att maskinisterna och arbetarna icke sköta maskinen så, att den håller läns. Dessutom finnes det icke mycket mera kol kvar, som är värt att bryta. – Något som är av mycket stor vikt för Gruvan är, att jag i dag i Hälsingborg mottog ett brev från Välborne Herr C. D. af Uhr i Stockholm, som meddelade mig, att hans motion av så stor vikt för Gruvans framtida välfärd och för vilken han arbetat oförtröttligt, hade godkänts av Riksdagen och att Gruvan nu stod inför en ny period. Jag skulle nu få pengar till att fullfölja utvinningen av kol vid Ryd.

26 november (1823-11-26)

Maskinisterna hava vanskött 28 tums maskinen med påföljd, att vattnet icke var nere. Jag skickade därför bort Sohlberg och Sven Jansson från arbetet vid maskinen, och de få icke utföra annat arbete vid Gruvan. Denna åtgärd var så mycket mera nödvändig, som den skrämmer de övriga, vilka samtliga varit mera försumliga än förut, alltsedan de erhålla livsförnödenheter i stället för pengar, men jag ämnar åter sätta dem i arbete vid Gruvan, när de varit utestängda någon tid. – Vädret för det mesta blåsigt med växlande vindar.

5 december (1823-12-05)

I dag började briggen Cyperous, Kapten Brown, taga in den last av talg till London, som i höstas räddades från det förlista fartyget Salamander. Den har legat här i 14 dagar eller mer, därav endast två med vackert väder. Man kan verkligen säga, att det varit sydlig ochVNV storm hela tiden, och även i dag blåser det friskt från NNV, men undervattensskäret i norr gör, att det är smult vatten i hamnen. – Ingenting nytt vid Gruvan.

10 december (1823-12-10)

Kapten Brown sov här i natt, ty det blåste så hårt från VNV, att det var omöjligt för honom att gå ombord. I dag är det lugnare. – Ingenting nytt vid Gruvan.

11 december (1823-12-11)

Kapten Brown avseglade kl. 10 f.m. med vinden sydlig eller SSO och dis. Ett stort antal fartyg, av vilka några legat på redderna en hel månad eller mer, gåvo sig i väg. – Hela natten och den 12 har det blåst frisk västlig vind.

13 december (1823-12-13)

I dag växlande, hårda vindar hela f.m. med regnskurar, snöslask och snö, som det även var i går e.m., men då var det även åska, något som är mycket ovanligt här i landet vid denna årstid.

24 december (1823-12-24)

Under den gångna tiden har det icke hänt något särskilt. Vädret är milt, men det blåser ofta mycket hårt. Gav order att inställa arbetet i gruvorna under Juldagarna och fram till den 7 januari samt att sluta den ort, som jag hade för avsikt att driva igenom förkastningen österut i Försöket.

1824

3 januari (1823-01-03)

Började borra i borrhål No. 69, 94 famnar norr om No. 68, sedan vi avsänkt 1 famn 1 ½ fot.

4 januari (1824-01-04)

I dag skrev jag till Herr af Uhr och närslöt ett brev, som jag i går mottog från Mr. James i London och vari denne meddelar mig, att han har träffat Mr. Sime och att Mr. Sime hade försökt att giva honom en del informationer angående Gruvan. Om dessas riktighet bestyrktes av mig, ansåg Mr. James det vara mycket troligt, att ett bolag skulle kunna bildas i England för övertagande av koncernen på de vilkor, Staten hade föreslagit.

14 januari (1824-01-14)

I dag borrade vi igenom underleran och sandstensbandet i ovannämnda borrhål, där kolen synas ligga 7 famnar 1 fot från dagen. Vädret är milt, men det blåser storm. Ingenting nytt. Sysselsatt med att träffa alla anstalter för att resa till Stockholm och har för detta ändamål den 11:e inköpt en täckt vagn av Baron Gyllenstierna.

22 juni (1824-06-22)

Ankom i dag hit från England efter att i går hava stigit i land från briggen Hankinson, Kapten Parker, på väg från Newcastle till Kronstadt. Detta fartyg är alldeles nytt, byggt i Witby, men hemmahörande i Liverpool. Vi hade en ganska långsam överresa, hade endast medvind en dag och voro 14 dagar ombord. – Ingenting särskilt vid Gruvan med undantag av mycket dålig avsättning för både No. 1 och No. 2. Ehuru genom min enträgenhet i Stockholm Konungens tillstånd hade beviljats danska fartyg att erlägga samma hamnpengar i Höganäs som svenska och innan jag den 27 februari lämnade Stockholm för Göteborg och England en liknande anhållan hade skickats till Köpenhamn beträffande svenska fartyg i Danmark, hade ingenting ytterligare åtgjorts i denna angelägenhet. – Arbetet har fortskridit normalt, och Gud vare lov har ingen olycka av någon betydenhet inträffat. – För en redogörelse av min resa till England se mina "Remarks and Observations" härom i en bok med denna titel.

10 juli (1824-07-10)

I dag kom Hans Excellens Greve De la Gardie till Kulla Gunnarstorp, dit Major Gram och jag reste för att träffa honom. Han lämnade oss ett projekt till bildandet av ett nytt bolag, som han sade sig hava fått från Baron Virsén ( det är i sanning ingenting mer och ingenting mindre än vad Herr af Uhr och jag tidigare hade satt upp). Vi skulle säga vår tanke om utkastet och sätta upp en inbjudan till aktieteckning. – Ingenting nytt under den här tiden. De sista två dagarna har det varit mycket torrt, men sedan det nu har kommit litet regn, ser allt mycket bra ut.

13 juli (1824-07-13)

Återkom från Hälsingborg, där jag och Major Gram hava hållit en konferens med Hans Excellens Greve De la Gardie och de två Grevarna Piper, varvid det beslöts, att Hans Excellens skulle skicka tillbaka papperen till Baron Virsén och att jag skulle skicka Major Grams och mina bemärkanden till Direktör af Uhr med begäran att göra de ändringar, som ansågos lämpliga. Därefter skulle papperen återsändas hit för tryckning, eller, om de så önskade, kunde tryckningen ske i Stockholm under deras överinseende.

17 juli (1824-07-17)

Greve Löfvenhjelm, som är Minister i Paris och Överstekammarherre, var här för att se på Gruvan, och han gav sig, föreföll det, mera möda än någon annan, som nyligen varit här, att se allt. Han yttrade, att "om han kunde undvara 200.000 Rdr, skulle ingen få tillåtelse att skaffa sig några aktier jämte honom vare sig genom teckning eller på annat sätt", eller något i samma anda.

19 juli (1824-07-19)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste den 17:e på kvällen. Jag talade med Greve De la Gardie angående tillståndet från Danmark att utklarera våra kolskutor efter samma tariff, som danska båtar utklareras i Höganäs, men han svarade, att han för närvarande icke hade mottagit något meddelande härom.

23 juli (1824-07-23)

I dag var jag nere i Prins Oscar både i öster och väster och såg en sandstensförkastning, kastad uppåt mot söder med syftning S 80 grader Ost och N 80 grader Väst i 3:e pelaren åt väster. Vi driva igenom denna förkastning för att av materialet på andra sidan kunna se, huru långt eller högt den kastar uppåt.

10 augusti (1824-08-10)

Ingenting särskilt har hänt vid Gruvan under tiden från den 23 juli, förrän jag söndagen den 8 dennes satte i gång 74 tums maskinen för att förhindra den från att rosta, men den har icke gått mera än en tredjedel av tiden, och nu i kväll gick den södra ångpannan sönder, varför jag gav order att tömma båda pannorna och smörja allting. Vid Ryd sjönk vattnet endast 4 ½ famn längre ned än det stod förut eller 12 famnar måndag e.m. Under samma dygn hade det vid Brors Backe sjunkit 3 fot.

15 augusti (1824-08-15)

Måndag morgon kl. 4 avreste Major och Fru Gram enligt vårt samstämmiga förslag till Stockholm, sedan Majoren hade varit och talat med Greve De la Gardie i Löberöd. – Ingenting nytt vid Gruvan.

3 september (1824-09-03)

Under den gångna tiden har ingenting särskilt hänt vid Gruvan. – Det är ovanligt varmt för årstiden. Termometern visar 42- 44 grader C i solen och 30 grader C i skuggan.

5 september (1824-09-05)

Major och Fru Gram ankommo ikväll från Stockholm över Göteborg. Dessa människor, jag menar Ägarna, som bo i Göteborg, förefalla att vara mycket likgiltiga för att bilda ett nytt bolag, men Baron Virsén säger, att han önskar göra allt han kan för koncernen och taga några aktier, som i stället för 200 st. à 1.000 Rdr Bco enligt förslaget äro 400 st. à 500 Rdr Bco. Man har även föreslagit att gå till Konungen med en ödmjuk anhållan, att Hans Majestät täcktes utse en kommitté för att bringa Riksdagsbeslutet till verkställighet. Baron Virsén, Statssekreteraren och Kansler, kommer utan tvivel att utses till ordförande i denna kommitté.

11 september (1824-09-11)

Enligt order i går från Greve De la Gardie avreste Major Gram i dag till Löberöd och därifrån till Marsvinsholm för att träffa Grevarna Piper. – Ingenting nytt vid Gruvan med undantag av att jag den 9:e satte kolhuggarna i Försöket att rensa kanalen, varmed de fortfarande äro sysselsatta.

13 september (1824-09-13)

I dag borrade vi igenom Fru Bagges flöts på ett djup av 1 famn 6 tum från dagen, 29 1/3 famn N 15 grader V från borrhål No. 69 på Tjörröds norra fälad och stakade ut ett annat hål No. 20 ½, 9 ½ famnar från det förra, där kolen låg 4 fot under markytan. Kolet går alltså närapå upp i dagen.

15 september (1824-09-15)

Började borra ett borrhål 28 famnar 2 fot N 12 grader V från det ställe, där kolen låg 4 fot under markytan.

16 september (1824-09-16)

Började borra luftpumpen till 28 tums cylindermaskinen.

25 september (1824-09-25)

Avslutade rensningen av kanalen och gav gruvkarlarna, som höra till Försöket, order att göra sina redskap i ordning, så att arbetet i den gruvan kan sättas i gång om måndag.

27 september (1824-09-27)

En del av de herrar, som utsetts att värdera lager, ångmaskiner m.m., m.m. för att sätta upp ett prospekt till ett nytt bolag, började sin inventering.

2 oktober (1824-10-02)

Var i dag runt hela Gruvan ovan jord med ovannämnda herrar och herrarna från Malmö, som hade kommit hit i går kväll. Dessa s.k. gode män hava tillsatts för att övervaka värderingen och bistå affärsmännen och av vilka alla komma att bliva delägare i det nya bolaget. Dessa herrar äro följande: Baron Nils Gyllenstierna från Krapperup, Greve Posse från Hjälmshult, Baron Düben från Fleninge Gunnerstorp, Major Lilliecrona från Höghult, Assessor Sabelström från Kockenhus, Handlanden Vång, Landskrona, en Possessionat från Hildesborg, Handlanden C. H. Rooth, Hälsingborg, Handlanden Tonning, Landskrona, Herrarna Flensburg, Kockum och Thomson från Malmö.

13 oktober (1824-10-13)

Ända tills i dag hava alla varit mer eller mindre sysselsatta med inventeringen, som avslutades i dag.

25 oktober (1824-10-25)

Under den gångna tiden har ingenting särskilt hänt med undantag av att luftpumpen och kondensorn togos ut från 45 tums cylindermaskinen för att borras om till 53 tums maskinen, och denna borrning pågår. – Borrning har även pågått på Tjörröds fälad, men jag har litet eller snarare inget hopp att där vinna kol. Som Major Gram var mycket angelägen att få 2 man till lantbruket, lät jag därför 2 borrare gå dit, och den tredje satte jag att rensa upp några diken för att avleda dagvattnet.

26 oktober (1824-10-26)

Pryde uppsökte mig i dag på f.m. och uttryckte sina farhågor för 53 tums maskinen, emedan cylindern är så dålig, att den så gott som varje dag sliter bort packningen från kolven. – Jag gav honom order att göra i ordning överdelen till den nya cylindern, så att vi skulle vara så mycket som möjligt beredda, om det värsta skulle hända, samt att vi även skulle taga ut kondensorcisternen från 45:an för att få järn till att tillverka en ny att ligga i beredskap för 53:an.

4 november (1824-11-04)

Ingenting särskilt har hänt under den här tiden med undantag av att vi hava varit nödsakade att taga ut ångpannan till uppfordringsmaskinen vid Hjelpen för reparation. Den kunde nämligen icke hållas tät så länge som behövdes för att avsluta luftpumpen till 45 tums maskinen. – I natt och i dag samt i går har det blåst en häftig storm, som började med att vinden var ostlig och sydlig, men som i morse plötsligt svängde runt till VNV.

15 november (1824 –11-15)

Sedan den 4:e har det knappast varit något annat än den ena stormen efter den andra, och flera gånger har det varit full västlig orkan. I går kväll gick vinden över från sydlig till västlig, och det blåste hela natten den svåraste storm, jag vet mig någonsin varit med om. Vattnet var så högt, att den lägre bryggan till hela sin längd drev i land. För övrigt ingenting nytt vid Gruvan.

20 november (1824-11-20)

Den 17:e gav jag order att inställa drivningen av stenorten genom förkastningen i Prins Oscar i norra huvudorten, och sedan så mycket av taket hade skjutits ned, att det blev tillräcklig höjd, borrade vi igenom kolflötsen. Till översidan av kolen var det 2 famnar. Lägger man härtill den sula, som tidigare avsänkts, visar det sig, att flötsen kastats nedåt när 4 famnar och väl det. Avståndet från botten av underleran till taket är ännu icke uppmätt. – Flötsen består här av samma material, som framgår av proven med undantag av att de undre kolet, d.v.s. No. 2, visade sig vara mycket lösa, möjligen beroende på att det ligger så nära förkastningen, men det övre kolet och flisen äro mycket goda. Bryggan är nu åter så pass i ordning, att kollastningen kan börja.

20 december (1824-12-20)

Under hela denna månad eller från den 20 förra månaden har det oavbrutet blåst storm. Uppehållen hava åtminstone varit mycket få. Många gånger kan man gott säga, att det varit orkan. Den 19 förra månaden var det enligt tidningarna en så svår översvämmning i S:t Petersburg, att 10.000 människoliv gingo förlorade, och Kronstadt har helt och hållet stått under vatten. - Vid 12-tiden natten mellan den 17 och 18 dennes blåste det full orkan, varvid det trots sträng kyla och snö på marken blixtrade så starkt, att det lyste upp rummen.

21 december (1824-12-21)

Vid 12-tiden i natt blåste den värsta storm eller snarare orkan, som har förekommit, sedan jag kom till Sverige. Alla de 10 fartyg, som kommo in i e.m., drevo i land, och två av dem slogos i spillror långskepps. Många hus blåste omkull, och på andra blåste taken bort. Då stormen var som värst, var den ungefär sydvästlig.

1825

10 januari (1825-01-10)

Vädret är fortfarande stormigt, varför ingen vill gå till sjöss. Arbetet i gruvorna, som har legat nere sedan Jul, sattes i gång i dag. Till följd av det myckna regnandet eller andra orsaker, har det fallit ned så mycket av förbyggnaden i schaktet vid brors Backe, att jag gav order att lägga en plattform på hallen eller i höjd med vattenytan för att förhindra, att mera bråte faller ned på botten.

13 januari (1825-01-13)

Fått plattformen lagd i schaktet vid Brors Backe. -För övrigt ingenting nytt vid Gruvan.

18 januari (1824-01-18)

Återkom från Hälsingborg, dit jag reste den 16:e. - Sedan den 13:e har det utan undantag varit milt och vackert väder som om våren, men det är en ovanlig stor mängd dagvatten vid den gamla gruvan. I Maskingruvan vid Ryd hade förbyggnaden lossnat, men nu har en plattform lagts på sandstenen, och i morgon eller övermorgon kommer schaktet åter att vara säkert.

22 januari (1824-01-22)

I går snöade det hela dagen, men vädret var milt ända till kvällen, då det blev frost, som höll i sig hela natten, så att det nu är slädföre, vilket alltid hälsas med stor glädje. Vid Gruvan är allt som vanligt. Vattnet står fortfarande mycket högt i båda schakten, emedan det är så mycket dagvatten.

5 februari (1825-02-05)

Återkom från Hälsingborg, där jag har vistas de tre sista dagarna för att få en modell gjord till en ring för den nya 53 tums cylinderkolven. Natten mellan den 3:e och den 4:e hade vi åter en svår storm från NV och från VNV och NNV, som tog med sig bryggan för tredje gången i vinter. Vattnet var så högt, att det även förorsakade stor skada på gjuteriet. Man kan säga, att det sedan den 22 januari blåst så gott som storm hela tiden.

26 februari (1825-02-26)

Ingenting särskilt har hänt sedan den 5:e. Vädret har till i går den 25:e för det mesta varit milt, ofta med regn, men i morse eller snarare i natt var det kallare än förut i vinter, och i förrgår natt hade vi även snö.

28 februari (1825-02-28)

 Lät borrhålet åter stå på grund av kylan samt mycket vatten och flytsand på endast 3 fots djup. - Stakade ut ett borrhål 80 famnar väster om borrhål No. 70 för att se, om vi kunna träffa på kol väster om den stora förkastningen.

12 mars (1825-03-12)

Som det i natt och hela dagen varit svår snöstorm med nordostlig vind, har arbetet i gruvorna stått stilla.

14 mars (1825-03-14)

Kylan är fortfarande sträng, men det oaktat har jag i dag på f.m. sett 2 briggar gå upp genom Sundet.

15 april (1825-04-15)

Under hela denna tid har ingenting väsentligt hänt vid Gruvan med undantag av att jag stakade ut ett nytt borrhål ett gott stycke väster om det borrhål, som omnämndes den 28 februari, och började avsänkningen den 4:e, men måste avbryta efter 2 dagar, emedan det var så mycket vatten och grus på 5 fots djup, i förhoppning att vattnet skall minska i sommar, ty det står nu mera vatten i marken än vanligt. - Vädret har under den här tiden med undantag av 3 eller högst 4 dagar varit mycket blåsigt och bistert. I morse snöade det, och i går och natten förut blåste västlig storm.

20 april (1825-04-20)

Började avsänka ett borrhål N 71 grader Ost, 105 famnar från Hjelpen för att se, huru kolet är på norra sidan om förkastningen, som befinner sig vid giman till schaktsorten i nämnda gruva. - Mellan den 16:e och 17:e blåste det orkan.

23 april (1825-04-23)

Slutade borrhålet, emedan det var mycket stor sten i botten och flyttade oss fram 50 famnar i samma riktning för att försöka, om det skulle vara bättre där.

29 april (1825-04-29)

Gav order att sluta med ovannämnda borrhål på grund av vatten och flytsand på 10 fots djup. Vi skola börja ett nytt borrhål i morgon 25 famnar längre åt väster.

2 maj (1825-05-02)

Började på nytt att sänka för ett borrhål norr om ovannämnda förkastning och mellan de två sistnämnda borrhålen.

4 maj (1825-05-04)

I går kväll kl. 10 var det nödvändigt att stanna 53 tums maskinen för att draga upp pumprören och reparera maskinen.

6 maj (1825-05-06)

I dag togos hästarna upp ur Försöket. Den nya krabblinan kom hit från Malmö och lades på krabben.

7 maj (1825-05-07)

Sedan alla 13 pumprören ovan vattnet tagits upp och krabblinan och hissblocken voro färdiga, började vi hissa upp de återstående 5 pumprören, men då sprang krabblinan och befanns innehålla 2 eller 3 gånger så många ruttna som fullgoda parter. Jag kunde icke med säkerhet avgöra, om det berodde på dålig hampa eller svedning vid tjärningen. Omedelbart efter att detta hänt skickades repslagaren vid Gruvan Express till Landskrona för att, om så skulle visa sig nödvändigt, hjälpa repslagare Wall, för den händelse denne icke hade tillräckligt med parter färdiga till en dylik lina.

9 maj (1825-05-09)

I morse kl. 3 återkom Hermansson och meddelade, att Wall befann sig i en av sina supperioder, vilka ibland kunna räcka en vecka eller mer, varför ingenting kunde uträttas där. Jag reste därför själv till Landskrona i hopp att lyckas bättre. Vid min ankomst fann jag honom berusad på en vanlig ölstuga, varifrån han följde med mig till gästgivaregården och trovärdigt lovade mig att göra linan färdig på 3 dagar, under förutsättning att jag lovade att äta frukost med honom. Men i stället för att gå hem, som han hade sagt sig skola göra, då vi skiljdes mellan kl. 12 och 1 på natten, och då jag för övrigt hade mycket besvär att bliva fri från honom ehuru jag sade honom, att jag hade varit uppe sedan kl. 3 på morgonen. Då jag följande morgon kommit upp och enligt löfte skulle gå till honom, fann jag, att han hade varit på gästgivaregården hela natten och druckit, och nu kl. 7 på morgonen hade han i stället för att gå hem återvänt till ölstugan. Efter detta gick jag först ensam och sedermera i sällskap med Herr J. Tonningh till hans hem, där Fru Wall tidigare hade visat mig de parter, som voro färdigslagna, men hon sade, att det var omöjligt att säga, huru länge hans supperiod skulle räcka, och tillade, att hon upprepade gånger hade hört honom tala gott om mig. Om jag därför kunde få honom att erinra sig, att han hade inbjudit mig till frukost, vore det fåfängt att tro, att någon annan än jag skulle kunna förmå honom att gå hem. - Med anledning av allt detta gingo vi till en annan repslagare vid namn Eliasson, vilken ej heller hade några parter slagna, men i händelse av torrt väder sade han sig kunna hava en 60 famnars lina med 11 tums omkrets färdig om 6 à 8 dagar, i synnerhet om jag ville låna honom Hermansson att hjälpa till med slagningen, eftersom han själv hade fallit och skadat ryggen. Härtill gav jag mitt samtycke.

11 maj (1825-05-11)

Det har regnat hela morgonen, och det fortsatte ända till e.m. Jag skickade bud, som meddelade, att Wall fortfarande var på ölstugan. Det var därför lika hopplöst i dag som i går, i synnerhet som jag i går e.m. hade skrivit ett mycket hövligt brev till honom med anhållan om ett bestämt svar, när linan kunde bliva färdig, men jag fick inget svar, varken muntligt eller skriftligt. Jag avreste därför till Hälsingborg, där jag hade att se till en modell till en kolvring.

12 maj (1825-05-12)

Kristi Himmelsfärdsdag. Jag kom hem vid middagstiden och skickade omedelbart i väg repslagaren med instruktioner att icke gå till Wall, utan genast till Eliasson för att hjälpa honom, och om Herr Tonningh möjligen skulle kunna få linan från Wall, innan Eliasson var färdig, skulle han skicka hit den. Om Eliasson skulle spinna av sin bästa Rigahampa (han hade visat mig den, och den var utmärkt bra), skulle vi låta honom göra ett par gruvlinor också.

14 maj (1825-05-14)

Lånade från Viken ett stycke 12 ½ tums kabel, 37 famnar lång, varmed våra linor kunde förlängas, och gav order att hava detta klart i morgon.

16 maj (1825-05-16)

I natt kommo alla pumprören lyckligt och väl upp. För övrigt ingenting nytt. Förbyggde i en avsänkning för ett borrhål. Har även satt in lufttrummor, ehuru den icke är 4 famnar djup och 8 fot i diameter, men luften var så dålig, att det var mycket nära, att vi hade förlorat en man. - Vädret har under alla dessa dagar varit lika kallt som under en lindrig vinter.

18 maj (1825-05-18)

I kväll kommo, Gud vare lov, de 6 pumprör, som nå upp över vattnet, lyckligt och väl ned på botten, så att nu är allting klart för att i morgon fortsätta med nedsättning av pumprören.

20 maj (1825-05-20)

I morse kl. ½ 7 sattes 53 tums maskinen åter i gång och går bra, men vattnet står nu så högt, att det kräver något mera än 1/3 av maskinens kapacitet. I Försöket står vattnet 2 famnar 2 fot 6 tum på mätaren.

22 maj (1825-05-22)

53 tums cylindermaskinen har gått bra hela de 2 sista dagarna, och vattnet har sjunkit mycket fort, men jag är icke alldeles säker på huru många tum, ty mätlinan har icke varit fullt i ordning. - Vackert väder.

23 maj (1825-05-23)

I dag på morgonen står vattnet i Försöket 2 famnar 2 fot  på mätaren, vilket visar, att Förmannen har gjort ett misstag, då han mätte det första gången.

28 maj 81825-05-28)

Ingenting nytt under mellantiden, men det har regnat en hel del. 53 tums maskinen har gått bra hela veckan, så att i dag på morgonen är det endast 4 alnar 4 tum vatten på mätaren i Försöket. Karlarna där äro sysselsatta vid jordbruket.

29 maj (1825-05-29)

Söndag. I dag var Mr. Walmsly här och åt middag tillsammans med Kapten Huntington på briggen Barbara, som hade strandat i Ängelholmbukten natten mellan den 14 och 15 april, den förre i egenskap av ägare och den senare som skeppare. Den förre meddelar mig, att skälet till att han hade satt så kort tid till auktionen på fartyget och provianten, d.v.s.  den 1 juni, var, att han hade fått uttrycklig order från assuradörerna att sälja henne, som hon låg med all proviant och alla inventarier, och om han icke handlade snabbt och icke noga följde givna instruktioner utan något skulle hända fartyget dessförinnan, skulle de anse honom ansvarig för assuransen och sig själva fritagna från densamma. "Avsikten med att sälja provianten tillsammans med fartyget var, att de hoppades få bättre betalt, om köparen köpte i avsikt att lossna provianten", vilket jag sade honom, att jag visste icke vara fallet här, ty om någon intressent hade för avsikt att lossna provianten, skulle han betala lika mycket eller mera än andra skulle göra, om provianten såldes separat, och detta i synnerhet som han sade, att "den skulle kunna säljas för stora pengar i Helsingör, eftersom den befann sig i mycket gott skick". Då vi skiljdes, sade jag både till honom och kaptenen, att jag hade hört, att det fanns ett bolag, som förmodligen skulle sträcka sig till 5.000 Rdr, men om han å assuradörernas vägnar köpte fartyget, skulle jag åtaga mig att antingen taga det loss eller sälja provianten till bästa möjliga pris, varom vi senare kunde komma överens, och att jag förmodade, att provianten efter den beskrivningen han gav skulle inbringa 6.000 Rdr Bco.

5 juni (1825-06-05)

I morse var det läns i Försöket, men som Majoren önskade få en del av arbetarna där till jordbruket, sade jag, att jag icke kunde lämna honom en del, utan jag måste avstå från alla, ty några få kolhuggare kunde icke betala gamsare, olja, ljus, bränsle, maskinister m.m. Det var därför bäst att alla stannade uppe, tills jordbruksarbetet var färdigt, härom enades vi. - För övrigt ingenting nytt. I går erfor jag till min stora förvåning, att Barbara hade gått under klubban för en bagatell av 2.020 Rdr i ett för allt.

16 juni (1825-06-16)

I morse togos hästarna ned i Försöket, och karlarna fingo order att börja arbetet därstädes, men som det i går hade varit allmän lottning, voro inga nere i dag. Det blåste mycket hårt i natt från nordväst, och en stor våg gick över en brigg från Stockholm destinerad till Lissabon. Briggen strandade nära Nyhamn, och som den står på en klippa och det fortfarande blåser hårt, kan man befara, att den blir vrak. Lasten utgöres av plank och järn.

18 juni (1825-06-18)

I natt blåste det fortfarande mycket hårt från samma håll. Briggen är full av vatten, och en del av botten drev i land. - Ingenting nytt vid Gruvan, vattnet fortsätter att sjunka, och maskinen, d.v.s. 53:an går bra. 28:an  går medelmåttigt beroende på att den behöver en ny luftpump och kondensor, vilka borde hava satts in för 2 år sedan, men den mässing, som behöves för framsidorna och klaffarna, har jag trots upprepade beställningar icke varit i stånd att anskaffa.

23 juni (1825-06-23)

Ingenting nytt vid Gruvan, men Majoren har en del arbetare och alla timmermännen i färd med att tillverka plattformar och träffa andra anstalter för en stor fest i morgon Midsommardagen, då Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig och trogen tjänst skall utdelas till ett antal arbetare vid Gruvan. - Det har nu bestämts av kommittén  i Stockholm (hela antalet aktier hava nu tecknats), att Direktör af Uhr jämte en av de nya ägarna skola komma hit den 16 juli för att övertaga inventariet m.m. från det gamla bolaget. - Det är i dag tredje dagen, jag måste hålla mig inne för en svår förkylning med feber, men Gud vare lov är jag nu snabbt på bättringsväg.

25 juni (1825-06-25)

I går på Midsommardagen hade en häpnadsväckande mängd människor från flera engelska mils omkrets samlats här, då 9 arbetare mottogo Patriotiska Sällskapets medalj, som på anmodan av Landshövdingen överlämnades till dem av Major Gram efter ett för tillfället lämpat anförande i Väsby kyrka i närvaro av den största åhörareskara, som utan tvivel någonsin tidigare samlats där.

4 juli (8125-07-04)

I dag kom Herr Lorent hit från Stockholm på väg till England, där han skall försöka få ett bolag att förskottera £ 50.000 Sterling till den nya Gruvkoncernen på denna plats. Det nya bolaget i Sverige har redan tecknat sig för de begärda Rdr 200.000 Banco, men om de kunna få ett engelskt bolag att gå med, skola de teckna sig för ytterligare Rdr 300.000 Banco. - Under denna tid ingenting nytt vid Gruvan. Vädret har för det mesta varit mycket stormigt med häftig åska så gott som dagligen.

8 juli (1825-07-08)

I dag var vädret anmärkningsvärt vackert. Hålet i närheten av Hjelpen  var nere 10 famnar, men det var så mycket vatten där, att de icke kunde hålla läns med jacken. Det var därför nödvändigt att låta det stå, tills vi få ned vattnet, som står mycket högt både vid 28 och 53 tums maskinerna, vid den förra på grund av att maskinen behöver repareras, men då det är nere där, hoppas jag, att det skall vara mycket mindre vatten. Om icke måste jag sätta upp en hästvind där.

15 juli (1825-07-15)

Just som jag var färdig att resa till Hälsingborg för att möta Direktör af Uhr, fick jag veta, att vattnet stod så högt under taket, att luften går fram från Association till Försöket. Herr af Uhr kom hit i dag. Det är närapå läns i Hjelpen. För övrigt ingenting nytt. Vädret mycket varmt de sista 3 dagarna. Temperaturen 25,5- 26,5 grader C.

21 juli (1825-07-21)

I dag avslutades inventeringen av allting vid Gruvan, och Direktör af Uhr och jag mätte upp kolhögarna den 20:e. Det var läns vid 28 tums maskinen. För övrigt ingenting nytt med undantag av att  vi för 3 dagar sedan började rymma upp i stenbrottet för att få sten till grunden för maskinen vid Brors Backe.

30 juli (1825-07-30)

Avslutade en ritning över lagerplats och byggnader för tillverkning av eldfast tegel, och tillsammans med Herr af Uhr bestämde vi oss för den plats, jag tidigare hade förslagit, nämligen där den nya vagnvägen från Ryd kommer att skära den gamla, så att den kommer  att ligga bra till, antingen vi kommer att använda den gamla eller den nu föreslagna nya planen.

6 augusti (1825-08-06)

Var i dag nere i Prins Oscar tillsammans med Herr C. D. af Uhr och fann allting fullt i ordning. Stakade även ut för grunden till byggnaden för tillverkningen av eldfast tegel.

10 augusti (1825-08-10)

I morse avreste Herr Direktören härifrån, sedan vi haft många konsultationer och samtal angående Gruvkoncernen. - I dag eller i morgon skola vi gå igenom gjuteriet och lerkärlsfabriken för att se, vad som där kan användas att överföra till Höganäs, om vi här skulle anlägga gjuteri och lerkärlsfabrik.

17 augusti (1825-08-17)

Återkom i dag från Hälsingborg under ett häftigt regn, och i går var det närapå det värsta regn i mannaminne här i trakten. För övrigt ingenting nytt vid Gruvan. Började i måndags att för grunden till den eldfasta tegelfabriken.

27 augusti (1825-08-27)

Under hela den här veckan har det varit vackert väder både för skörden och för  mureriarbetet, men jag icke kunnat börja bygga vid Brors Backe, emedan schaktet icke är förbyggt av brist på plank, som enligt orderboken beställdes första gången den 6 juni och sedan flera gånger. Den 19:e fingo vi emellertid 2 ½ dussin i stället för beställda 16 dussin, och Herr Flensburg skriver, att det var allt han kunde skicka för närvarande, men han väntade dagligen en ny sändning. Under tiden äro 3 murarelärlingar sysselsatta med tillhuggning av hörnsten vid stenbrottet.

28 augusti (1825-08-28)

I går kväll kom det från Malmö 2 dussin plank till Brors Backe jämte meddelande, att om detta prov passade oss, fanns det så många vi behövde. Som prover var bra, skall det komma mera plank med första båt från Malmö.

29    augusti (1825-08-29)

I dag satte jag den yngste muraren till skorstensbygge med Nordberg vid 74 tums maskinen.

31 augusti (1825-08-31)

De murare, som hava varit vid stenbrottet och tuktat hörnsten sattes i dag till badhuset, som vi hålla på med nere vid sjön. Sedan skola de börja med baksidan av maskinhuset vid Brors Backe.

2 september (1825-09-02)

Fortfarande inga plank från Malmö till förbyggnad vid brors Backe. I går stakade jag ut ett nytt schakt på nordsidan av förkastningen i Prins Oscar att komma ned till brottet  i stenorten i den nordöstra huvudorten. - Som vinden fortfarande är sydlig, kan ingen skuta gå till Malmö för att hämta plank, men om jag hade skickat ett expressbrev i stället för att skicka ett brev med en skuta den 27:e, kunde plankorna varit här den 29:e. I går avskedades 2 gamsare, Aspman och Pehr Jonsson, emedan de hade supit sig fulla under arbetet och varit ovettiga emot Förmannen. Den ene av dem, Aspman, som var den värsta, fick 25 par spö uppe på kolhögen.

6 september (1825-09-06)

I går kväll fick jag ett meddelande från Herr Tonningh, att en kolbesiktningsman, Mr. Steel, hade anlänt till Hälsingborg i sällskap med en ingenjör vid namn Hawthorn. Med anledning härav reste jag till staden.

8 september (1825-09-08)

Återkom hem efter att hava visat kolfyndigheterna vid Pålsjö, Ramlösa, Hälsan, Kropp, Boserups bäck. På sistnämnda platsen gå kolen ut i dagen.

9 september (1825-09-09)

Rundvandring ovan jord, studerande maskinerna m.m.

10 september (1825-09-10)

Voro vid Kulla Gunnarstorp för att även där och i grannskapet se på avlagringarna.

11 september (1825-09-11)

Söndag.

12 september (1825-09-12)

Var i dag nere i Prins Oscar med Mr. Steel och fann allting vara i god ordning.

14 september (1825-09-14)

Reste till Kullen för att se på avlagringarna mellan Höganäs och där.

16 september (1825-09-16)

Stakade ut ett borrhål åt nordväst med syftning i diagonal linje och 200 famnar från det nya sänkschaktet, som omnämndes den 2 dennes och som skall komma ned på den norra huvudorten i Prins Oscar, samt ett annat 5 "chains" (250 fot) från brottet i den norra huvudorten i Försöket för att se, vad slags kol kunna väntas på denna sidan av förkastningen.

17 september (1825-09-17)

Började i dag borrhålen på  norra sidan av förkastningen, och i det västra funno vi kol på 3 fots djup. Jag gav därför order att börja sänka 50 famnar närmare sänkschaktet på samma linje. - För övrigt ingenting nytt. Vackert väder.

22 september (1825-09-22)

Återkom från Helsingborg, där jag hade gjort en besiktningstur till olika delar av kolfältet, d.v.s. längst kusten från Höganäs till Hälsingborg och därifrån till Kropp, Mörarp, Boserup, Gedsholm, Görarp, Vallåkra m. fl. Enligt Mr. Steels yttrande företedde kolfyndigheterna på alla dessa platser en mycket lovande anblick. - Jag erfor, att de åter hade träffat på kol på den plats , som är avsedd för ett borrhål väster om sänkschaktet, och flyttade hålet 25 famnar närmare i riktning mot schaktet.

4 oktober (1825-10-04)

Som Mr. Steel hade avslutat sin besiktning och Mr. Hawthorn sin av maskinerna, avreste dessa herrar härifrån till Hälsingborg och England. Mr. Steel sade, att kolfältet var lika lovande för ett gott utbyte av kol som någon annan plats han hade sett. De gillade båda den plan för utvinning och brytning, som jag tidigare hade gjort upp, men med den ändringen, att i stället för att bygga en 53 tums maskin vid Ryd ville de rekommendera, om kapital kunde uppbringas härför, en så stor maskin som jag år 1807 hade föreslagit och kostnadsberäknat, nämligen en på ca 130 hästkrafter.

8 oktober (1825-10-08)

Som 53 tums maskinen var i mycket dåligt skick, gav jag order att stanna den om måndag eller hellre  söndag den 9:e på kvällen för att taga ut den stora ångpannan och reparera den lilla, även "bimmen" och cylindern. Luftpumpen skulle utbytas emot en ny, en ny cistern insättas m.m.

11 oktober (1825-10-11)

I morse undersökte jag grundligt 53 tums cylindermaskinen vid schakt No. 9 och fann den omöjlig att reparera, varför jag gav order att taga ned den samt att även riva den västra skorstenen för att muras om.

14 oktober (1825-10-14)

I morse stannade arbetet i Försöket för vatten, och hästarna togos upp i kväll.

18 oktober (1825-10-18)

I dag skickade Pryde upp en beställning på 1 lispund blyvitt, och ehuru jag hade fört in den i rekvisitionsboken den 7:e, hade vi icke fått någon, men den väntades sjövägen från Malmö. I beställningen hade påpekats, huru viktigt detta material var för 53 tums maskinen. Då kl. 12 ingen båt  hade kommit med blyvitt, föreslog jag att skicka ett expressbud till staden efter 3 lispund, men jag finner i kväll, att budet har icke fått order att resa förrän i morgon bittida.

20 oktober (1825-10-20)

Som jag nu fått modellerna färdiga till de olika delarna ( de kunde icke tillverkas, förrän luftpumpen och kondensorn hade tagits upp), reste jag till Hälsingborg för att få delarna gjutna ( här finnes ingen formare, som jag kan lita på), men då jag kom dit, fanns det inget järn att få till gjutningen. Jag skickade då ett bud till Höganäs, att de skulle sända in ett trasigt och ett helt pumprör av engelskt järn, som funnos vid Gruvan. - Gjutningen ägde rum den 22:a, och delarna skickades ut följande måndag, sedan bulthålen borrats söndagen den 23:e.

27 oktober (1825-10-27)

Så snart kolen blottats i sänkschaktet norr om förkastningen i Prins Oscar, hissades första korgen upp, och jag döpte schaktet till Nya Association. Takkolet är anmärkningsvärt hårt, giver en god koks och lämnar vid förbränning en ljusbrun aska.

31 oktober (1825-10-31)

I går kommo 4 karlar hit från Småland, men icke desamma som hade skrivit till And. Arvidson Lindström, utan andra. En timmerman, som hade verktyg med sig, och en, som icke hade några verktyg, stannade kvar, men då två andra reste tillbaka hem med samma vagn, med vilken de hade kommit. - Det har blåst full storm hela natten och i dag, och vid 2- tiden var det full orkan, men det regnade mot kvällen, och Gud vare tack har ingen skada skett.

2 november (1825-11-02)

I går var vädret lugnare, men som inga skutor hava ankommit hit, sakna vi kalk till maskinbygget vid Brors Backe. Karlarna fingo därför tukta hörnsten. - Jag finner, att vattnet har stigit 3 fot 7 ½ tum i schakten vid Ryd och Brors Backe sedan oktober, varför det nu står högre än det har gjort sedan 1820. Om jag räknar med att kolfältet på längden icke sträcker sig längre än från borrhål No. 27 och till västra diket vid Brors Backe eller 3.000 alnar och från borrhål No. 24 till Hjelpen eller 2.180 alnar, har det en area av 6.540.000 kvadratalnar. Har nu vattnet från den 5 september till den 28 oktober stigit 2 fot och jag antager, att 1/8 eller 817.500 kvadratalnar fyllts med vatten, vilket är långt under märket, måste båda pumpmaskinerna, under förutsättning att de äro i fullgott skick och äro oavbrutet i gång 24 timmar per dygn, arbeta 23,9 dygn för att pumpa bort detta vatten.

6 november (1825-11-06)

Söndag. I går mätte jag upp vattnet vid Ryd, och fann, att det sedan den 28 oktober hade stigit 1 fot, d.v.s. 3 fot under en kalendermånad. Den 3:e ankommo skutor med kalk från Malmö, men det har blåst så hårt, att ingen kalk kunde lossas, varför murarna de tre sista dagarna icke kunnat arbeta vid Brors Backe på grund av brist på kalk. Till följd av det dåliga vädret har det icke gjorts tillnärmelsevis så mycket som det borde hava gjorts vid reparationen av 53 tums maskinen. - Hela gårdagen och i natt samt i dag till kl. 2 har det blåst vad som mera liknar en orkan än en styv kultje och med mycket regn, men inget eller nästan inget vatten har kommit från det nyuppodlade landområde ?, som omnämndes den 2:a, och inte heller har det varit något vatten i något av dikena vid sidan av allmänna landsvägen vid Våtåsabron.

11 november (1825-11-11)

I dag började skutorna lossa kalken. Stormen har rasat oavbrutet till i går kväll, varför det endast litet har kunnat göras vid 53:an. I dag hava snickare tagits från tegelverket av eldfast tegel för att åter arbeta vid maskinen, vilket kunde utföras under stormen.

14 november (1825-11-14)

Vinden har icke varit så hård de sista dagarna, har gått över till nordväst, varför vi kunna påräkna fartyg till Hälsingborg med tackjärn.

14 december (1825-12-14)

I dag kl. 12 sattes 53 tums maskinen i gång. Anledningen till att den icke blivit färdig tidigare är det svåra vädret, som under hela sista månaden varit hopplöst. - Det ser ut, som vi skulle behöva elda i rökkanalerna, vilkas bredd enligt Mr. Hawthorns önskan minskats från 20 till 12 tum. Den 27:e var det västlig orkan med så högt vatten, att det gick in i husen vid sjön, varför vagnarna stodo färdiga att föra bort familjerna med deras husgeråd och möbler, men vid 10- tiden på kvällen bedarrade stormen, och vattnet slutade stiga. En galeas och flera skutor drevo i land, av vilka 2 totalhavererade. Sedan dess hava vi haft snöfall och mycket sträng kyla. Den 26 november stannade jag byggnadsarbetet vid Brors Backe. Vi borrade igenom flötsen i borrhål No. 73 på ett djup av 8 famnar 4 fot. Det var goda kol, som förbrände till hård aska. De 2 trianglarna ovanför förkastningen giva oss sålunda ett fält, som innehåller 329.400 tunnor kol No. 1. - Återkom från staden, där jag hade varit för att sätta upp samma slags ugn, som arbetarna här använda för eldning med kol No. 2 och flis, hos Fru Olin, som tidigare bott vid Gruvan och sålunda är van vid att använda dem. För närvarande gör jag detta på egen bekostnad, men om jag lyckas införa dessa ugnar till allmänt bruk, hoppas jag få ersättning av Direktionen. - 53:an går så bra man kan vänta sig med en ångpanna och gör 12, 13 á 14 slag med nära 8 fots längd i minuten. För övrigt ingenting nytt. Vädret är ovanligt milt för att vara så sent på året.

15 december (1825-12-15)

Svaren på en nästan otalig mängd frågor från Direktionen blevo färdiga och avsändes med posten. De innehöllo en rekvisition för 1826 på såväl folk som material.

18 december (1825-12-18)

Söndag. Ingenting nytt. Maskinen går bra. Vädret är milt. I morgon skola murarna börja med inmurningen av den lilla ångpannan.

24 december (1825-12-24)

Ingenting nytt under de sista 3 dagarna. 53:an går bra. Om det blir milt väder i natt, hava murarna endast en dags arbete till på den lilla ångpannan vid 53 tums cylindermaskinen, men nu är 28 tums maskinens ångpanna så dålig, att jag är tvungen att stanna och taga ut densamma samt sätta in reservpannan. Så snart helgdagarna äro över, skall jag även sätta ned den nya luftpumpen och kondensorn.

28 december (1825-12-28)

I dag fylldes vatten på den lilla ångpannan, som eldades upp, men den visade sig vara så otät både för vatten och ånga, att den icke kan användas, förrän några bultar hava blivit åtdragna och mellanrum mellan plåtarna tätade med järnkitt, vilket jag gav order att utföra i morgon.

1826

4 januari (1826-01-04)

I dag avstannade inmurningen av ångpannan vid 28 tums maskinen. Vädret var milt till i kväll, vilket är ovanligt i Sverige.

8 januari (1826-01-08)

Vi hava nu, med en ångpanna, fått läns i Prins Oscar. I morgon skall vagnvägen rensas, och hästarna skola sättas ned i Försöket, där det icke är läns. - Vi vänta på pojkar från Göteborg, vilka ännu icke kommit från (namnet oläsligt), till vilken Majoren hade fått anvisning att tillskriva i november för att skaffa pojkar, som skulle hava varit här i början av året. Jag är rädd för att jag skall bliva tvungen att stanna Union, ehuru denna gruva arbetar med en vinst av 32 skilling Rgs per tunna, och som där i medeltal brytas 50 tunnor per dag, blir det på 6 dagar Rdr 225. - N. B. Den 15 november skrevo vi till Direktionen  i Stockholm att anskaffa pojkar från Göteborg.

12 januari (1826-01-12)

I dag börja vi bryta kol i Prins Oscar och skjuta ned berg i Nya Association. För övrigt ingenting nytt. Som kylan fortsätter, kan inget mureriarbete utföras.

15 januari  (1826-01-15)

Ehuru det i dag på f.m. var strålande solsken, var det kl. 10 12,5 grader kallt. Före soluppgången har det utan tvivel varit 15 grader eller mer.

20 januari (1826-01-20)

I dag kom kolbrytningen i Nya Association ganska bra i gång med hjälp av en hästvind. Kylan fortsätter att vara ganska sträng. - Lägsta temperatur ca 5 grader.

26 januari (1826-01-26)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för att närvara vid gjutningen av ett rör till 28 tums maskinen samt för att besiktiga en spis och en kamin för Fru Olin i förhoppning att kunna införa användningen av kol både till matlagning och uppvärmning på vintern på samma sätt som hos våra arbetare. I går slog kylan om, och även i dag är det milt väder.

30 januari (1826-01-30)

Den 28:e var det åter frost, varför inget murningsarbete kunde utföras vid 28 tums maskinen, men vattnet sjunker vid 53:an, som går med en ångpanna.

3 februari (1826-02-03)

Jag var ute i dag och åkte omkring till alla arbetsplatserna i en täckt vagn efter att hava legat till sängs 8 dagar i en svår förkylning med ganska hög feber. - Om vädret fortsätter att vara så milt, som det har varit de 3 sista dagarna, skola vi snart få 28 tums maskinen färdig. Murarna började arbeta där den 1. För övrigt ingenting nytt. Den 1 började vi göra formar för eldfast tegel i den nya smedjan vid Ryd.

4 februari (1826-02-04)

I dag och i går kväll lät jag 8 lod = 4 ounces kol från Nya Association förbrinna i en degel, och återstoden vägde endast eller icke fullt ½ lod = 1/4 ounce eller 1 /16 av kolets vikt.

12 februari (1826-02-12)

Söndag. Under förra delen av veckan har vädret varit milt, men tungt och dimmigt. Murarna avslutade inmurningen av 28 tums maskinens ångpanna och arbetade en dag med upp-murningen av skorstenen, men i går kunde de icke arbeta på grund av frosten.

19 februari (1826-02-19)

Frosten har upphört, och murarna hava återgått till uppmurningen av skorstenen vid 28 tums maskinen. Vädret har under största delen av veckan varit dimmigt med frost.

21 februari (1826-02-21)

I går blåste det hårt från V och SV, men i dag hava vi börjat lasta kol, vilket vi hade tänkt göra förut, men bryggan har icke förts ut så långt av fruktan för att den åter skulle föras bort. För övrigt har det låga vattenståndet förhindrat det, men nu har bryggan förts ut till samma djup som förut.

26 februari (1826-02-26)

Söndag. I går kom 28 tums cylindermaskinen i gång tämligen bra, och den arbetar mycket fort, men som jag icke hade någon klocka, kunde jag icke räkna antalet slag per minut, men skulle tro, att det är 18-20 á 6 fot. Torsdagen den 23 februari inställde jag arbetet i Union, emedan det fanns plats för kolhuggare i den undre flötsen i Nya Association. Den 20 februari hölls auktion på uppförandet av den återstående delen av maskinhuset vid Brors Backe samt ett fyrkantigt sandstenshus och 2 arbetarebostäder av tegel i 2 våningar att till största delen utföras av den, som givit det lägsta anbudet. - Under den gångna tiden har vädret för det mesta varit dimmigt med något regn.

21 mars (1826-03-21)

I dag skickades karlarna ned i Försöket. Den 17:e var det läns i denna gruva. - Flera nya man hava kommit, men som ett brev från Baron av Wirsén meddelar mig, att engelsmännen icke önska någon del i koncernen, gav jag order att stanna allting (vid det nya arbetet vid Ryd för någon tid), ända till Ägarnas sammanträde, som är utsatt att äga rum den 6 april, men Majoren skall vara i Stockholm i slutet av denna månad med alla räkenskaper från kontoret m.m.

30 mars (1826-03-30)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för att ostörd kunna utarbeta ett kostnadsförslag över en stenbrygga eller skydd för fartyg till 7 fots vatten, såsom först var avsett, i den gamla hamnen samt även en brygga till samma djup för den föreslagna nya hamnen bakom Långörsrevet. Den förstnämnda inklusive vagnvägen genom Höganäs Lycka (som måste läggas om, emedan den är upprutten) kommer att kosta Rdr 24.249:12 Bco och den nya hamnen inklusive vagnvägen till densamma endast Rdr 9.485:24 Bco.. - Jag gav anvisning, var ett borrhål skulle börjas för att få frisk luft in i den norra huvudorten i Försöket. Jag gav även order att driva stenorten fram till det nya sänkschaktet för att bryta kol norr om förkastningen.

8 april (1826-04-08)

Återkom från Hälsingborg, där jag hade varit för Gruvans räkning eller med anledning av locket till 28 tums cylindermaskinens luftpump. Ingenting nytt vid Gruvan, men i natt strandade en ny, mycket vacker brigg från Sunderland norr om Långörsrevet genom att den, som det sagts mig, felaktigt antog, att våra eldar vid schakten voro fyrar. Briggens namn är Silvanus, Kapten Wm Garterell. Jag gick ombord för att beklaga hans förlust och giva honom de bästa råd, jag kunde, huru han skulle förfara, och jag försäkrade honom, att om han icke själv kunde taga sig flott, skulle det icke löna sig att anlita dykeribolaget, ty om han blott kunde få sin kabel runt fartyget och sedan få ut ankarna akter om, skulle han komma ut vid högt vatten och utan att något dykeribolag skulle behöva bistå honom. Efter att hava gjort allting klart hade han rättighet att få hjälp av så många man han önskade under 60 timmar, emedan engelska fartyg genom handelsöverenskommelsen år 1824 hade samma förmåner som svenska.

18 april (1826-04-18)

Ingenting nytt vid Gruvan, men flera nya arbetare, som vi önskat oss, hava gått ned för att bryta kol. - I dag kom en Herr Watson hit från Stockholm för att inspektera våra maskiner och göra upp en fullständig lista över de gjutjärnsdelar, som behövas för 53 tums cylindermaskinen vid Brors Backe och för 74:an vid Ryd, så att dessa maskindelar utan ytterligare korrespondens må kunna tillverkas vid Åkers bruk under hans överinseende. - Vädret har under närapå hela denna tid varit mycket blåsigt, och ett dygn blåste det styv kultje, men som Kapten Garterell har underlåtit att lägga ut sina ankare akter om fartyget, något som jag tillrådde honom att ovillkorligen göra, blev han icke flott, ehuru han rörde sig något, och inte heller har han stuckit ut och lagt fast en akterlina i land för att, om fartyget sprang läck, kunna draga upp det längre och stötta det. Jag hör nu, att hon tager in mycket vatten och att Kaptenen har vänt sig till dykeribolaget.

24 & 25 april (1826-04-24/25)

Murarna började bygga vid Brors Backe och lägga grund till tvenne tegelhus vid Ryd.

28 april (1826-04-28)

Herr Watson (som jag finner icke har någon erfarenhet om maskingruvor av större storleksordning) föreslog, att 18 tums rören till 17 tums pumpsatsen endast borde vara 3/4 tum tjocka. Lyfthöjden är 30 famnar. Han utdömde även luftpumpen och kondensorn till 74:an och till  den nya 53:an. Det är icke något fel på den förra, men att lägga på en bit, där svängluckan nere vid foten vilar, skulle innebära en utgift av 5 Rdr. En reparation av kondensorn skulle belöpa sig till 20-30 Rdr Rgs och den till 53:an skulle kräva samma belopp. Bästa beviset för att de icke behöva repareras är, att de voro i gott skick, då de sist användes och att luftpumpen till 53;an nyligen är omborrad. Luftpumpskannan packades, då den var i gång, 2 gånger från den 8 mars till den 18 april och ytterligare en gång i slutet av juni.

7 maj (1826-05-07)

Söndag. Under de gångna dagarna har ingenting särskilt hänt, men jag har varit tvungen att sluta upp med avsänkningen för borrhål No. 74 ca 260 famnar nordost om Försöket på grund av vatten och kvicksand på ett djup av 2 famnar 4 fot. Avslutade i går ugnen för bränning av lera till eldfast tegel. Vädret har varit kallt, varför vegetationen går långsamt framåt.

10 maj (1826-05-10)

Återkom från Hälsingborg, där mitt huvudsakliga ärende var att tala med Dreilick angående tillverkning av några eldfasta tegel. I går den 9:e var det läns vid 53 tums maskinen kl. 4 e.m. Den har stått under reparation 2 månader och en dag och varit i gång 4 månader och 16 dagar inklusive packning av cylinderkolv, luftpumpskanna, utbyte av pumpkannor och botten-ventiler samt rensning av ångpannor.

14 maj (1826-05-14)

Söndag. Som det är Pingstdagen, var jag i kyrkan, och där voro endast en Överfogde, en fogde och gruvarbetare, under det att såväl de gamla som de nykomna arbetarna voro berusade och spelade kort hela söndagen, något som de hållit på med en lång tid tillbaka. Det skulle behövas en lämplig polisman, som höll vakt om söndagarna, såsom jag hade ordnat det från början år 1797 och fram till 1819, då Greve Ruuth Junior och Major Gram på order av Hans Excellens togo saken i egna händer, ty jag ansågs hava fullt upp att göra utan denna detalj. I kväll, då Herr Killman, som är utsedd att tillse, att de gå hem från värdshusen och att dörrarna äro stängda på utsatt tid, skulle göra detta, blev det fullständigt tumult, och några av dem hotade att slå honom och att kasta ut honom, vilket de antagligen även hava gjort, om icke jag hade gått dit och efter mycket resonerande från deras sida hade skickat hem dem. Jag sade till dem, att de värsta av dem skulle bestraffas i morgon eller övermorgon.

15 maj (1826-05-15)

I dag är det Annandag Pingst eller helgdag, men Majoren och jag hade kallat upp de i går omtalade karlarna och hörde även vittnen, varav framgick, att Peter Blom, Sven Ahlström och Sven Fahlström voro de, som hade varit bråkigast och hotat Killman samt även (i synnerhet den sistnämnde) varit näsvisa mot mig. De sattes i arrest till i morgon.

16 maj (1826-05-16)

I e.m. kl. 6 hade jag åter ställt hit vittnena, och ett nytt förhör anställdes, och då karlarna kl. 7 enligt order kommo upp till kontoret från gruvan, lät jag straffa 3 av dem med 25 par spö var efter beslut av Majoren och mig, men Fahlström, som icke hade gjort något annat än yttrat sig olämpligt till mig, förlät jag och försäkrade honom, att han skulle få dubbelt så svårt straff, om han någonsin blev ertappad för dåligt uppförande.

28 maj (1826-05-28)

Mottog ett brev från överdirektör C. D. af Uhr, daterat Stockholm den 23 man, som meddelade, att Herr Watson skulle anställas i Gruvans tjänst och hava hand om reparationen av 74 tums maskinen vid Ryd samt även ändringen av 45:an till en 53 tums cylindermaskin. Samma dag mottog Major Gram order, att inget arbete skulle utföras på dessa maskiner tills vidare med undantag av att stansa hål i ångpanneplåtar och att tillverka nitar till densamma. Även borrningen av cylindern avbröts. Här fattades endast några få tum, för att den skulle vara genomborrad, men jag beslöt att avsluta detta arbete och att låta det fortsätta, tills Majoren gav order att avbryta och invänta Herr Watsons ankomst om högst 8 á 9 dagar, emedan varje dag, som går, till dess jag kan få maskinen vid Hjelpen flyttad till fabriken för eldfast tegel, är en förlust för denna. - I fabriken för tillverkning av eldfast tegel brände vi den 12 dennes eldfast lera i den först ugn, som fyllts härmed, och sedan vi bränt en andra omgång lera, satte vi den 29 dennes in de första eldfasta teglen i ugnen, 2050 st., och de brändes under 40 timmar med kol No. 2 och befunnos vara fullständigt brända. - Ingenting nytt vid Gruvan.

17 juni (1826-06-17)

I dag ankom Herr Charles af Uhr, Direktör för alla järnverk i Sverige, hit samtidigt med Herr Watson. De skola fortsätta härifrån till England i anledning av Mr. Steels rapport, den förre för att anställa en "underviewer" (underbesiktningsman) att efterträda mig och att tillsammans med den senare inköpa en ångmaskin från England att uppsättas vid Ryd. - Ingenting nytt.

21 juni (1826-06-21)

Överdirektör af Uhr och Herr Watson avreste till Hälsingborg och därifrån till Köpenhamn och England.

27 juni (1826-06-27)

Som karlarna förra söndagen hade varit uppe hos mig på kontoret och beklagat sig över att kolen voro så tunna och svåra att bryta, att de icke kunde förtjäna sitt levebröd, sade jag dem (ty jag visste, att det var en komplott), att jag skulle komma ned i Prins Oscar på fredag, dagen för avlöningen, för att se, huru det stod till. Jag visste, att de i hopp att få vissa fördelar under någon tid hade varit mycket lata i denna gruva och överraskade dem därför i morse kl. 9, då knappast någon av dem, som arbeta i väster, ännu hade börjat förskrämma. Jag besökte alla 16 arbetsorterna ovanför schaktsorten och uppmätte kolen m.m. No. 97 Sven Fahlström var näsvis och sade, att det var så hårt arbete, att de kunde svälta ihjäl, och därpå följde en svordom. Jag sade honom då, att jag visste honom vara den främste, då det var frågan om någon slags komplott, och att han därför skulle få sitt avsked.

2 juli (1826-07-02)

Söndag. I dag hade jag Fahlström uppe på kontoret och lät skriva ut hans avsked, och då han fann, att det verkligen var sant, att han, trots att han var en av de bästa kolhuggarna, verkligen skulle avskedas, tiggde han och bad, att jag icke skulle skicka iväg honom, då han av hjärtat önskade att få arbeta här, så länge han kunde m.m. m.m. På enträgen anhållan av Bokhållaren Killman och Förmannen lovade jag att försöka honom en gång till, men försäkrade honom, att det var absolut sista gången.

9 juli (1826-07-09)

Söndag. Denna vecka har utan undantag varit den varmaste jag upplevat i Sverige, och den svåra torkan fortsätter, vilket har förorsakat en allmän prisstegring på spannmål. - Den 7:e var det 34 grader i skuggan och 37,5 i solen och i går 35 grader i skuggan och 40 grader i solen. - Ingenting särskilt nytt vid Gruvan. Murarna började med valvet till den nya eldfasta tegelugnen och eldstäderna, och den 5:e borrade vi igenom kolen norr om förkastningen i norra huvudorten i Nya Association. Flötsen kastas nedåt ca 11 fot. - Denna vecka skeppades de första eldfasta teglen (tillverkade för avsalu), 2.412 st. som prov till Stockholm. - Den 8:e började vi avsänka för ett borrhål S 14 grader Ost från maskingruvan vid Ryd 1.368 svenska alnar såsom Herrar Steel och Watson bestämt, samt ett annat mellan 15 famnars förkastning och Ryds schakt 170 famnar i samma riktning.

16 juli (1826-07-16)

Söndag. Under den gångna veckan har ingenting nytt inträffat vid Gruvan. Allting går som vanligt med undantag av att vi vid Nya Association börja lägga grunden till maskinen från Hjelpen och fortsätta med att flytta maskinen vid Försöket till sänkschaktet norr därom. - Gud vare lov hava vi haft mycket regn denna vecka, vilket var så efterlängtat, och nu är lufttemperaturen åter normal. De sista 14 veckorna har det icke regnat mer än 3 eller 4 timmar.

23 juli (1826-07-23)

Söndag. I torsdags 8 dagar lyckades Kapten Garterell komma flott med Silvanus, som läcker helt obetydligt. Ingenting nytt vid Gruvan, men efter att hava satt in en timmerlängd i borrhålssänkningen söder om 15 famnars förkastningen och där fortfarande finns grus och vatten, ansåg jag det bäst att börja med det andra borrhålet halvvägs emellan 15 famnars förkastningen och Ryds maskingruva, varom vi kommo överens, när Direktör C. D. af Uhr var här, eftersom det är viktigare att fastställa flötsens läge i närheten av Ryd. I dag var Biskopen i Lund här och invigde den nya kyrkan i Viken inför en mycket stor menighet. Vädret är vackert.

29 juli (1826-07-29)

I dag voro murarna vid tegelfabriken tvungna att avbryta arbetet med ugnsbygget på grund av brist av rödtegel. - De 2 briggar, som lasta eldfast lera, bliva färdiglastade i dag. Med dem blir det 3 fartyg till Stockholm med denna vara, som endast kostar 2 Skilling att bryta och säljes för Rdr 1 Bco levererad fritt ombord. Börja tillverka tegel till en masugn, längd 12 tum, bredd i ena änden 7 ½ tum och i den andra 6 ½ tum, tjocklek 3 tum, när brända. De påbörjades den 24:e i den nya tegelfabriken.

4 augusti (1826-08-04)

Fingo så mycket vatten i borrhålet, att allt karlarna kunna göra är att hålla vattnet nere. Endast 3 tunnor material hava kommit upp. För övrigt ingenting nytt.

5 augusti (1826-08-05)

I morse inställde jag avsänkningen i borrhålet mellan Ryd och 15 famnars förkastningen, emedan, jag icke har kunnat få upp någonting från botten: 100 fat, à 3/4 svensk tunna, per timme. (Övers. anm ??) Men i e.m. satte vi ned en fykantig borrlåda för att försöka med det stora vindspelet samt sätta ned en rund borrlåda inuti. - Fortfarande inget regn, och vädret är mycket varmt för att icke säga hett.

7 augusti (1826-08-07)

I dag återkom Direktör af Uhr från England, via Göteborg och han meddelar mig, att en delägare i Mr. Ball´s House Mining Engineers i Edinburg skall komma över inom loppet av några veckor för att taga en överblick över kolfälten och lämna en borrexpert, som skall arbeta själv och föra dagbok i vinter. Mr. Ball kommer över nästa vår. - Mr. Ball föreslår (något som jag alltid har gjort), att vi skulle borra oss ned så långt vi kunna under den nuvarande flötsen, vi nu bearbeta, för att utröna, huruvida där finnes en kolflöts eller icke.

12 augusti (1826-08-12)

Under hela denna vecka har jag varit mycket sjuk i diarré med kräkningar, något som litet var har beklagat sig över och som utan tvivel har sin orsak i det mycket varma vädret om dagarna och den kalla fuktiga luften om nätterna. - I dag nådde borrlådan ned på hallen i borrhålet mellan 15 famnars förkastningen och schaktet vid Ryd. Det är klart att borra på måndag den 14:e. - I morse började jag få frosskakningar, något som på svenska och tyska kallas nässelfeber.

19 augusti (1826-08-19)

I dag har jag kunnat vistas ute i solen mitt på dagen, men jag har varit mycket sjuk hela veckan. - Direktör Ch. af Uhr reste i e.m. till Hälsingborg. Under de sista dagarna hava vi eldat med flis i den stora ugnen för att torkelda och gradvis uppvärma densamma. Den 17:e började vi avsänka ett ventilationsschakt för att få ned luft till stenorten, som går fram till det nya sänkschaktet och slippa ventilationstrummor.

25 augusti (1826-08-25)

I dag kom Statssekreteraren och Ordföranden i Styrelsen Greve Wirsén hit för att riktigt taga kännedom om Gruvan. För övrigt har ingenting hänt här. Den stora ugnen, som var nästan fylld med tegel, tändes den 23:e. - Vädret har under den här tiden varit varmt och torrt.

27 augusti (1826-08-27)

Söndag. I dag på e.m. lät jag fyren slockna i den stora ugnen med eldfast tegel. Gav order att börja sänka borrhålet i morgon. Maskinen är nu flyttad och var i gång i går.

3 september (1826-09-03)

Söndag. Greve Wirsén avreste i går härifrån. Han sade sig hava haft mycket nöje av att hava fått se allt, som blivit utfört här, och tillade, att vilket öde Gruvan än ginge till mötes, kunde jag vara säker på att bliva omhändertagen av Sverige, för vilket land jag har uträttat så mycket etc. Direktör C. D. af Uhr har rest i dag för att fortsätta i sällskap med Greve Wirsén till Greve De la Gardie på Löberöd.

9 september (1826-09-09)

I dag avreste Direktör C. D. af Uhr härifrån till norra Sverige och Stockholm.

17 september 81826-09-17)

Söndag. Började den 11:e flytta den lilla ångmaskinen från Hjelpen till eldfasta tegelfabriken. Den 12:e fingo vi så mycket vatten i sänkschaktet, att det blev nödvändigt att stanna arbetet där och låta schaktsänkarna återgå till kolbrytning. - Vädret har på det hela taget varit vackert, frånsett att det har blåst hela veckan.

20 september (1826-09-20)

Återkom från staden, där jag hade varit med anledning av maskinen för den eldfasta fabriken. - Kapten Garterell avseglade i dag från Landskrona till Danzig.

1 oktober (1826-10-01)

Söndag. Under den gångna tiden har ingenting särskilt hänt vid Gruvan. Stativet till maskinen vid den eldfasta tegelfabriken är uppsatt, och maskinen, som skall uppfordra kol vid Nya Association blir färdig att sätta i gång denna vecka.

5 oktober (1826-10-05)

Återkom i kväll från Hälsingborg, där jag hade varit för att inspektera modeller till kollergången vid tegelfabriken, men oaktat det var 14 dagar sedan jag lämnat ritningar och instruktioner samt upprepade gånger skrivit om dem, hade de icke börjat med modellerna. Men nu äro de under arbete, och några bliva färdiga för gjutning i morgon.

10 oktober (1826-10-10)

Började avsänka i schakt No. 16.

12 oktober (1826-10-12)

I dag stannades 28 tums cylindermaskinen för reparation av ångpannan, som är mycket dålig tack vare några tjocka, smidda ångpanneplåtar, som togos från Stockholm för flera år sedan. Bland dem äro några; som äro över 1 tum tjocka.

31 oktober (1826-10-31)

Under den gångna tiden har ingenting särskilt hänt vid Gruvan, men den 10:e började vi, som nämnt, avsänka i No. 16, eftersom borrhålet rinner ihop.

12 november (1826-11-12)

Söndag. I går var stenorten från Försöket framme vid sänkschaktet, varför drivningen slutade. Förra veckan blevo ugnarna för tegelfabriken färdiga. - Det har varit stark frost. - Jag har framställt ett prov på koks att skicka till Direktör C. D. af Uhr.

14 november (1826-11-14)

I dag var herr Lorent från Göteborg här, men han hade icke tid att se Gruvan. Jag visade honom ett prov på koksen, som han gillade, och han sade, att han skulle komma och se på Gruvan om ca 6 månader, eftersom han icke varit här på 22 år, och då var jag icke hemma. - Koksen är framställd av harpade kol från Nya Association.

5 december (1826-12-05)

Ingenting särskilt från den senare delen av November förutom vad som står i rapporten från nämnda månad. - I No. 16 kommo vi på hård sandsten och granit över varandra, 13 famnar under kolen, hoppas det endast är fråga om enstaka stycken, eftersom de icke ligga regelbundet. - Vädret för det mesta vackert.

11 december (1826-12-11)

Sedan vi i sänkschaktet No. 16 norr om Försöket hade borrat oss ned till stenorten, fortsatte vi avsänkningen, ty schaktsänkningen kunde framdeles behöva flyttas bort från detta schakt.

12 december (1826-12-12)

Började borra i botten på No. 16.

20 december (1826-12-20)

Kollergången i eldfasta tegelfabriken sattes i gång i dag, men för att spara tid vid avskär-ningen och tillfilningen av en axel till en av valsarna hade arbetarna bytt ut den övre mot den undre, tvärt emot vad som hade beställts i smedjan, där de satts ihop från början. Det var därför nödvändigt att taga ned dem och byta ut dem. Detta arbete, som krävde smidning och mejsling, fortsatte ända till morgonen den 30:e, då valsarna sattes i gång och de arbetade så bra, som man rimligtvis kunde vänta, till dess en bit av en avbruten kil, som kommit med den brända leran, kom in mellan valsarna, då de gingo med högsta fart, så vevaxeln bröts i lagret.

31 december (1826-12-31)

I dag skickades Hellsing till staden med instruktioner att låta förlänga modellen till vevaxeln 4 tum för att kunna anbringa en remskiva på densamma, som skulle driva sikttrumma för eldfast lera. De lovade att gjuta den tisdagen den 2:a.

1827

4 januari (1827-01-04)

Herr Dreilick reste till Hälsingborg för att därifrån fortsätta till Lund och Malmö, och hans skjuts skulle taga med sig axeln hit, men bonden kom utan den, emedan hästen icke var skarpskodd och backen ut från staden var isbelagd.

5 januari (1827-01-05)

Skickade in en vagn och fick hit axeln och ett kugghjul med 12 kuggar, men som det är helgdag i morgon, kan ingenting göras, och dagen därpå är söndag.

8 januari (1827-01-08)

I dag rensades och filades lagren för att vara klara i morgon, då axeln skall läggas in.

10 januari (1827-01-10)

Satte åter i gång maskinen, med den nya axeln knäcktes i samma lager som förra gången. Orsaken var en blåsa i gjutgodset 1/8:dels tum från ytan. 1 tum djup och 3/4 tum bred. - Skickade bud till staden för att beställa en ny axel och en i reserv.

13 januari (1827-01-13)

I dag togos det första kolen upp i sänkschaktet norr om Försöket. Kolen äro hårda och bra och lämna en god aska. Schaktet är 18 famnar till plattform inkl. 1 famn anfang. Schaktets namn är Grevinnan Ulrica.

14 januari (1827-01-14)

I dag stod barometern lägre än jag någonsin har sett. Den föll hela natten och i dag, och i kväll kl. ½ 10 står den på 26 1/12 tum. (Stawfords barometer har säkerligen varit graderad i franska tum, i så fall motsvarar 26 1/12 tum 706 mm.) Blåst och regn hela dagen.

17 januari (1827-01-17)

I dag hade gruvägarna i Skåne sammanträde för att göra observationer och träffa förberedelser för det gemensamma sammanträdet i Stockholm den 24:e februari. - Stark frost och något snö. Natten mellan den 14:e och 15:e kom en mycket häftig stormby, som endast varade några få minuter. Då den var över, antydde jag, att vi tämligen säkert skulle få höra talas om en jordbävning i grannskapet, såvida den icke  hade inträffat till havs. I dag erfar jag, att de hade haft känning av en jordstöt i Hälsingborg.

25 januari (1827-01-25)

Det är fortfarande frost med något snö, men mycket obetydligt för detta klimat. - I dag på e.m. satte jag i gång krossverket med den nya vevaxeln, först med hälften bränd och hälften rå lera. Vid enbart rå lera går det bra. Vid enbart bränd lera måste valsarna vara fullständigt cylindriska, ty i annat fall kan en bit, hård som flinta, på ett ögonblick stanna den i full fart gående maskinen, om biten kommer in mellan valsarna.

4 februari (1827-02-04)

Söndag. I går bröto vi runt schaktet Grevinnan Ulrica, och i morgon skola vi börja med schakt- och huvudorter för att se, huru kolen ligga. I går hade jag även krossverket i gång med rå lera och finner, att det går mycket bra, om man matar på rätt sätt. Den 29:e började vi åter borra i No. 16 efter att hava satt ned 7 famnar borrlådor.

10 februari (1827-02-10)

Krossverket sattes i gång och nu med en handspak i stället för skruven att öppna och stänga med. Det kommer att gå bättre än jag väntat med både krossningen och siktningen. Vi sikta 1 tunna per timme.

18 februari (1827-02-18)

Söndag. I kväll kommo de vertikala (??) i gång i eldfasta tegelfabriken, och de gå perfekt i betraktande av att där finnas 2 nya kugghjul, båda av gjutjärn.

19 februari (1827-02-19)

I schakt No. 16 satte jag i dag ned 9 famnar järnrör, tillverkade av valsad plåt, här kallad "Spjell-dampes-plates" (?), och börjar i morgon rensa hålet. Det är mycket besvärligt att hålla kvar järnrören nere i de ovannämnda 7 famnar borrlådor.

26 februari (1827-02-26)

Var nere vid sjön och gjorde upp med 4 timmermän att för Rdr Rgs 73:16 taga i land den främsta delen av underbryggan för att förhimdra, att den drives i land, vilket utan tvivel skulle bliva fallet, då isen bryter upp. Hantlangare hållas av Gruvan. - den 23:e stod termometern på -17 grader.

1 mars (1827-03-01)

I morse snöade det och blåste så hårt, att inget arbete av något slag kunde utföras utomhus, men kl. 10 f.m. klarnade det upp, och vinden gick över till sydlig.

3 mars (1827-03-03)

Den främsta delen av underbryggan har nu bragts i land.

5 mars (1827-03-05)

Isen har icke helt och hållet brutits upp av en västlig storm, men 18 fack eller par av pålar brötos av vid botten av den yttre isen, som drev in på den fasta och staplade upp sig lika högt som överändan av pålarna. Det är därför klart som dagen, att vi icke hade vidtagit våra försiktighetsåtgärder, hade hela bryggan drivit i land och till största delen blivit förstörd. Isen kom med sådan våldsamhet, att den vred ytterdelen av stenbryggan.

1 april (1827-04-01)

Söndag. Under den gångna tiden har litet eller ingenting nytt hänt vid Gruvan. I förrgår fick en man, vid namn Ljung, sitt ena ben brutet på 2 ställen av ett ras från taket, förorsakat av en icke observerad släppa ovanför kolen. - bryggan har varit klar några dagar för lastning av kol, men vädret har varit blåsigt. Natten mellan den 24:e och 25:e blåste storm, varunder briggen Eliza av South Shields, kapten Hen. Evans, gick på grund invid Nyhamn. På morgonen flöt kölen i land, och botten är borta. Besättningen räddade sig på e.m. i storbåten. - Den 26:e började vi borra i No. 75 vid Ryd, sedan vi varit nödsakade att övergiva No. 16, emedan hålet rann ihop och en stark vattenåder förhindrade ytterligare avsänkning.

11 april (1827-04-11)

Borrarna i No. 75 vid Ryd kommo på ett djup av 29 famnar 3 fot ned på den svarta lerjärnsten, som ligger över Grevinnan Ruuths kol. Räknar man med en regelbunden stupning på flötsen, borde det hava varit 39 famnar, varför en eller flera förkastningar har kastat kolen upp 10 famnar, och om den undre flötsen befinnes vara regelbunden, kommer det att bliva en lätt utvinning i stupningen av maskingruvan. Allt Grevinnan Ruuths flöts var endast svart material, uppblandat med kol, från taket till underleran endast 30 tum i stället för 38 tum. Det hela borrades igenom den 14:e, och borrarna började borra i sandsten eller snarare sandstensband under flötsen.

25 april (1827-04-25)

Direktör Charles af Uhr och hans bror, Direktör Gustaf, ankommo hit i dag. - Ingenting nytt vid Gruvan.

19 maj (1827-05-19)

Direktör Gustaf af Uhr avreste härifrån till Stockholm efter att hava gjort alla sina beräkningar på våra ångmaskiner enligt Parkingtons tabeller. För övrigt ingenting nämnvärt nytt vid Gruvan. Den 5 dennes dödades en ung kolhuggare, Bergman, i Prins Oscar av en bergknuta, som satt mitt i arbetsorten och knappast syntes, han hade i strid mot givna order och all praxis huggit undan knutan i stället för vid sidorna.

28 maj (1827-05-28)

I dag började vi köra från prins Oscar till Nya Association (vi hade plattjärnsskenor på banan ned till störtrännan) med 2 st. vagnar och 2 hästar. Den ena hästen kunde knappast draga vagnen, ty han var alldeles för liten. Den andra var mycket större, men mycket istadig. Efter mycket stryk och lirkande drog han dock ganska bra. De körde 5 omgångar, ty det var sent, då de började.

29 maj (1827-05-29)

I dag kördes de på samma sätt som i går, men 6 lass voro just så mycket, som hästarna orkade med och sålunda icke så mycket som 3 man och tre hästar förmå åstadkomma, om de äro tvingade till att köra så många lass per dag, som de gjorde de första åren och verkligen gjorde hela den tid, jag hade hand om denna avdelning. Då var det för det mesta 10 lass per dag från samma ställe på träräls, på vilken det går mycket tyngre än på järnräls. Det blev alltså då med lätthet 30 lass med 3 man och 3 hästar i stället för som nu 24 vagnar med 3 man och 2 hästar. (??) Vi se härav resultatet av att lägga skötseln av denna detalj i icke endast opraktiska, utan även för framsteg ointresserade personers händer.

15 juni (1827-06-15)

I e.m. ankommo generallöjtnant Hellström och en Löjtnant hit för att kartlägga hamnen och på kvällen Admiralen och Statsrådet Greve B. von Platen i sällskap med Major Lagerheim, som skola inspektera alla hamnar runt Sveriges kust. Greven reste den 16.e till Helsingborg och återkommer hit den 19:e.

18 juni (1827-06-18)

I dag ankom Gruvingeniör Robert Bald från Edinburgh hit, en mycket trevlig och intelligent man, som har skrivit mycket om gruvbrytning (se under den rubriken i Encyklopedien 1825). - Han hade även en borrexpert vid namn Wm Hair med sig. Då Mr. Bald hade sett sten och material, som ligga under kolen i schakt No. 16, var han fullständigt överens med mig om att man icke kunde vänta sig att finna några kol under den stenen. Följande dag, den 19:e, avreste han, Greve von Platen, Major Lagerheim, Direktör Charles af Uhr, en ung Civilingeniör vid namn Stephenson (han var på väg till S:t Petersburg i sällskap med Mr. B. Från England) och jag till Kullens fyr längs med kusten och återvände via Jonstorp. Jag visade Mr. Bald urgneisen och de äldsta urgranitklipporna samt även (eftersom det var vackert väder och lågt vatten) de gamla trapp- (porfyr-) formationerna på västsidan av Kullaberg. Vid Skepparekroken nära Jonstorp visade jag eruptivt berg.

22 juni (1827-06-22)

Efter att i går hava besökt gruvorna ovan jord, gingo Mr. Bald, Direktör Charles af Uhr och jag igenom Prins Oscar och Nya Association. Mr. Hair var även med oss. Om de icke i går under promenaden ovan jord uttryckte sin förvåning, så gjorde de det så mycket mera i det stora bergrummet i prins Oscar. Sittande vid kranen utropade Mr. Bald, "Nåå, William, vad säger Ni om det här bergrummet?" - Hair svarade, "Indeed, Sir, I think ye go thro´ aw Scotland and no find the like out!" (jag tror verkligen, att Ni kan resa genom hela Skotland och inte finna något liknande.)

23 juni (1827-06-23)

Som prov på sättet huru Gruvans angelägenheter ovan jord skötas kan med rätta anföras, att eldmaskinerna innan Major Gram hade chefskapet ovan jord, alltid höllos i bästa skick, men då vi i dag behövde en av de två maskinerna, voro båda fullkomligt obrukbara, emedan de sedan 2 år tillbaka behövt nya rör.

2 juli (1827-07-02)

I dag sattes 28 tums cylindermaskinen i gång i den dubbla avsikten att dels förhindra den från att rosta och dels se, vilken effekt pumpningen skulle giva vid Ryd och Brors Backe. Maskinen hade satts i gång kl. ½ 5 e.m., och kl. ½ 6 mätte jag vattnet vid Brors Backe, där jag i närvaro av Herr Dreilick satte ett märke på den vid mätningarna vanligen använda linan. Kl. 6 var jag vid Ryd, och efter mätningen av vattnet satte jag i närvaro av Direktör af Uhr ett nytt märke på linan.

14 juli (1827-07-14)

I morse stannades 28 tums maskinen, som, om man undantager den tid som åtgått för packning av cylinderkolven och utbyte av luftpumpskannan och pumpkannan i schaktet, har varit i gång något över 11 dagar, varunder vattnet sjönk vid Brors Backe 2 fot och vid Ryd 1 tum mindre.

16 juli (1827-07-16)

I dag avreste Direktör C. D. af Uhr och Mr. Bald härifrån till Stockholm, sedan den senare gjort en rättvis och fullständig undersökning av allt, som rör kolfältet samt givit sitt utlåtande över vår metod att bearbeta detsamma. - Ingenting nytt. Vädret har till i går varit mycket kallt och blåsigt.

31 augusti (1827-08-31)

Ingenting nytt utöver vad som omnämndes i förmannens rapport för de 2 gångna månaderna. - Mr. Bald och borrexperten reste härifrån till England den 15 september via Köpenhamn, Lübeck och Hamburg.

6 oktober (1827-10-06)

Ingenting av någon betydelse har hänt vid gruvan under den gångna tiden utöver vad som framgår av månadsrapporten för september. - Efter 8 à 10 dagars torkeldning tändes i dag den nya ugnen i eldfasta tegelfabriken, fylld med tegel av olika dimensioner.

28 oktober (1827-10-28)

I morse var vinden ungefär nordostlig med något snö och snöglopp, och mot kvällen frös det mycket hårt. På morgonen  den 29:e var marken alldeles täckt med snö.

24 november (1827-11-24)

Under den gångna tiden har ingenting särskilt hänt vid Gruvan. Själv har jag varit mycket sjuk hela veckan i erycipelas eller i vad som på sina håll kallas rosfeber, men jag är i dag betydligt mycket bättre. Den snö, som föll den 28:e f. Mån., låg endast kvar ett par dagar, men i natt frös det hårt med nordostlig vind, och det kom så mycket snö, att det nu är ett utmärkt slädföre.

21 december (1827-12-21)

Borrhål No. 78 stannades på 30 ½ famnar.

22 december (1827-12-22)

Påbörjades borrhål No. 79. (Slut den 11 mars 1828 på 32 ½ famn.)

1828

2 januari (1828-01-02)

Kyrkoherden i Väsby dog i dag efter en långvarig sjukdom.

10 januari (1828-01-10)

Ingenting av betydenhet har hänt under hela den gångna tiden. Vädret har varit ombytligt, och mycket folk, mellan 80 och 90 personer, både gamla och unga hava haft smittkoppor, men trots att sjukdomen är mycket smittsam, hava hittills endast 3 personer avlidit, och inte heller ser det ut, som om vi skulle hava mycket att frukta nu. Det har icke varit någon snö och endast några få dagars frost sedan den 24:e november förrän i natt, så att nu är marken täckt med snö, men inget slädföre. - Jag har ännu icke helt återvunnit min hälsa.

14 januari (1828-01-14)

Den 11:e och 12:e var det så starkt snöfall, att vägarna äro så gott som ofarbara, men i går var det bättre väder. - Kyrkoherde Olin begrovs i dag. - Vid Gruvan ingenting nytt. I dag var det vid soluppgången 10 grader C under fryspunkten.

15 januari (1828-01-15)

Vid soluppgången i dag på morgonen var det 10,5 grader kallt.

16 januari (1828-01-16)

I dag på morgonen är termometern nere under 15 grader.

20 januari (1828-01-20)

Söndag. Samma vind som i går. Tjocka.

31 mars (1828-03-31)

Äntligen synes denna långa, ledsamma vinter lämna oss. Hela den här månaden har vädret varit ruskigt och ombytligt. Den 22:a var det snöstorm och även natten till den 27:e samt hela den dagen. Vägarna äro så gott som ofarbara. Den --- stakade jag ut och började avsänka för borrhål No. 80 230 famnar S 16 grader Ost från No. 77 och 170 famnar N 70 grader Ost från No. 51, men sedan vi borrat med den stora borrställningen, måste vi åter börja avsänka, och den 29:e satte vi in en timmerlängd.

1 april (1828-04-01)

I dag var den präst, (prästens namn är Werlin) som tills vidare tjänstgör i Väsby här, på min och Herr Dreilicks anhållan och invigde med ett för tillfället mycket väl avgattat tal den nya skolan för alla arbetarnas barn vid Gruvan, i vilken de skola undervisas efter Lancastermetoden. Skolan har tillkommit på min tillskyndan och efter godkännande av de nya ägarna år 1825. Jag har ordnat den i mindre skala, men i skolrummet är det plats för 110 barn, och 100 namn äro redan inskrivna. - Ingenting nytt vid Gruvan.

3 april (1828-04-03)

I natt och största delen av dagen har det varit full snöstorm, varför inget mureriarbete kan utföras. I eldfasta tegelbruket hava vi rivit ned den norra ugnen närapå till botten för ommurning, men denna kan icke utföras på grund av frosten.

4 april (1828-04-04)

Fortfarande sträng kyla. Börja flytta de hus från Tjärröd, som skola sättas upp som magasin på var sin sida om vagnvägen nära ändan av bron vid gästgivaregården. Timmermännen skola hava Rdr 70 Rgs för allt med undantag av trapporna till loften.

6 april (1828-04-06)

Påskdag. Vädret lika bistert som någonsin, och t.o.m. nu, när jag skriver detta, är det snöstorm som mitt i vintern.

22 april (1828-04-22)

Föga nytt har hänt under denna tid. Direktörerna från Skåneprovinsen voro här den 16.e, då den plan, som jag hade gjort upp för byggande av ett tegelbruk för taktegel, godkändes till alla delar. Vi kunna därför fortsätta med byggnadsarbetet, som jag redan påbörjat. - Vädret har med undantag av ett par dagar varit bistert. I går blåste hård nordostlig storm, och det är mycket kallt i luften. Kl. 3 i morse kom en åskby med de starkaste skrällar, jag kan erinra mig hava hört, med åtföljande hagel och regn, men det oaktat blåser det som förut och är lika kallt i dag som förut.

16 maj (1828-05-16)

I dag voro husen, som flyttats från Tjörröd, komplett färdiga, och en skutlast kalk lades in i ett av dem. De äro i allt 4 st. - Vädret har hela tiden varit kallt och ombytligt. Den 28:e april började vi gräva en brunn vid tegelbruket, och den 31:a började vi borra i borrhål No. 80, sedan vi avsänkt 4 famnar och förbyggt. Vi borrade med 6 borrlådor, i allt 11 famnar 6 tum.

17 maj (1828-05-17)

I dag satte vi i gång 28 tums maskinen vid Hjelpen för att försöka få läns vid 53:an, så att vi kunna undersöka uttagsluckan för bottenventilen och ventilsätet. Vi hoppas kunna undvika att draga upp 17 tums pumpsatsen, medan ångpannan insättes vid denna maskin. Om icke önska vi hålla vattnet nere så mycket vi kunna under denna reparation. Den 17:e hade vattnet i Hjelpen sjunkit 4 famnar 2 ½ fot, vid Ryd 6 tum och vid Brors Backe  14 tum. - Vi börja för första gången att sätta ned eldfast tegel från den övre till den undre bryggan (lasta tegel) med tillhjälp av en kran vid inre ändan av bryggan. - Fortfarande kallt.

18 maj (1828-05-18)

I dag stannades 53 tums maskinen för att taga ut den gamla, runda ångpannan och ersätta den med en ny 24 fot lång Lokomobilångpanna, som först var avsedd för 74 tums cylinder-maskinen vid Ryd. - Vädret fortfarande kyligt.

1 juni (1828-06-01)

I dag var jag tvungen att skicka upp karlarna i Föreningen, emedan vattnet steg upp mot taket och skulle nå dit i kväll och hindra luftväxlingen. Jag hade därför tidigare givit order att hålla ångmaskinen vid Nya Association i beredskap för att sätta i gång, till dess det åter var läns efter ingångsättningen av 53 tums maskinen. Detta var meningen att göra i morgon, men det kan icke ske, emedan det icke fanns något lock till varmvattenspumpen, då den skulle sättas in, vilket utan tvivel beror på Herr Tonninghs beskäftighet att kasta ut det bland det gamla tackjärn, som han samlar ihop. - Vädret har denna vecka varit varmt med huvudsakligen ostliga vindar, och många små insekter visa sig framför allt på fruktträden.

4 juni (1828-06-04)

I dag och i går har det regnat en hel del under byigt väder. I dag fick jag ett nytt lock till varmvattenspumpen vid Nya Association, varför maskinen kan komma i gång i morgon. - I dag avslutade murarna inmurningen av 24 fots ångpannan till 53:an.

5 juni (1828-06-05)

I kväll kl. 10 sattes 53 tums maskinen i gång, varigenom jag hoppas, att det icke bliva nödvändigt att taga upp karlarna och gruvhästarna i Prins Oscar.

9 juni (1828-06-09)

I går reste jag till staden för att stanna där, till dess mitt boningshus hade undergått en hel del reparationer, men i morse fick jag ett expressbud hemifrån, att botten i 24 fots ångpannan hade sprängts sönder, och vid min ankomst hem fann jag, att det var i mitten av pannan. Jag tror, att det har förorsakats av utvidgningen av det eldrör, som Mr. Watson stack in genom pannan, eftersom flera nitar hade klippts av på en skarv nära mitten, varigenom vattnet och elden kommit i kontakt med varandra och förorsakat explosionen. Då detta hände, var ångtrycket lågt och på grund av vattenhöjden  i schaktet arbetade maskinen lätt. Pilhöjden på ångpannebottens cirkelbåge var 1? fot, och kordan var endast 12 ½ fot.

14 juni (1828-06-14)

Återkom från Hälsingborg. Den 12.e sattes 53 tums maskinen åter i gång och har avsevärt sänkt vattenhöjden. Om det beror på för liten diameter på eldröret eller icke, men fyren är icke kraftig nog att hålla maskinens gång konstant.

15 juni (1828-06-15)

Söndag. Jag var nödsakad att giva order att draga upp 11 tums pumpsatsen vid 28 tums maskinen, eftersom det måste vara något fel på pumprören, men de måste under alla förhållandena dragas upp, så snart det är läns, ty pumpcylindern måste borras om, vilket icke gjorts, sedan schaktet sänktes.

26 juni (1828-06-26)

Ingenting av betydenhet har hänt den här tiden, men jag har åter varit tvungen att stanna 53 tums maskinen, kila fast båda ändarna av Watsons eldrör och åter mura upp väggarna. Nu går maskinen mycket bra, sedan eldstadsrosterna gjorts 1 fot bredare på båda sidor. Nya ringar hava satts in i lerkvarnen i eldfasta tegelbruket, och murarna hålla på med grunden till maskinen för tillverkning av taktegel. I dag kom Herr Peters hit för att bygga ny ugn m.m., som är någonting fullkomligt nytt för mig, jag önskar vara fri från detta bygge, men jag har lovat att på anmodan uttala min mening såväl härom som i andra fall. Vädret har varit varmt och är så fortfarande. - Som vattnet förra veckan steg i Försökets bergrum, fann jag det vara nödvändigt att gå ned och undersöka, huru luften var i Prins Oscar och följde luftens hela väg genom gruvan. Då den kom tillbaka till "grytan", innehöll den mera vätgas än jag tidigare funnit här med undantag av ibland vid Ryd och Brors Backe.

28 juni (1828-06-28)

I dag stannade jag Nya Association för att låta alla karlarna där gå till Herr Peters och gräva grunden till huset och ugnen för bränning av glaserade taktegel.

3 juli (1828-07-03)

I dag började åter arbetet i Nya Association, sedan grävningen av grunden till huset och ugnen för bränning av taktegel avslutats. Ugnen förefaller icke (mig) så synnerligen lämplig för detta ändamål, men som jag aldrig har sett en dylik ugn förut, skall jag icke döma i förtid. - Direktör C. D. af Uhr kom hit i e.m. För övrigt ingenting nytt. Vädret är mycket varmt med ca 29 grader i skuggan.

4 juli (1828-07-04)

I går kväll kl. 6 stannades 53 tums maskinen för att reparera de 3 bultar, som hade slitits av i botten på ångpannan, men jag beräknar få maskinen i gång igen i morgon kväll, sedan sprintar insatts under skruvmuttrarna. - Temperaturen som förut i skuggan och 32 grader i solen.

6 juli (1828-07-06)

Söndag. Vid ½ 1- tiden i natt rasade det förskräckligaste åskväder med åtföljande orkan, som jag kan erinra mig hava varit med om, åtminstone här i landet. Det blixtrade i ett under en halv timme, och himlen var som ett blått eldhav.

10 juli (1828-07-10)

I dag på f.m. kom ett moln här över från söder till norr eller samma riktning, som åskvädret hade haft. Det kan icke kallas regn, ty det var snarare ett fullkomligt skyfall. Vädret synnerligen varmt. - Började lägga grunden till en höstack efter engelskt mönster på samma sätt som jag gjorde vid Gruvan i början och ända fram till år 1823.

16 juli (1828-07-16)

Började borra efter lera på Tjörröds fälad.

22 juli (1828-07-22)

Inspekterade Kullens fyr för att göra en beräkning över reparation av tornet.

2 augusti (1828-08-02)

Under den gångna tiden få nyheter från Gruvan. Den 30:e avslutade jag beräkningarna över reparationen av Kullens fyrtorn. Sedan den 22:a har det blåst och regnat nästan hela tiden med sydliga vindar, varför vädret har varit mycket olägligt både för skörden och för mureriarbetet på taktegelfabriksbyggnaden. I dag lades en del hö till på stacken, det som lagts förut har stått bra emot vått väder. Vi hava även fått in en hel del råg.

4 augusti (1828-08-04)

I dag började vi sätta ned pumprören i Hjelpen och fingo ned 9 st. Mildare väder med skurar.

15 augusti (1828-08-15)

i dag började vi avsluta stacken, men kl. 2 e.m. började det åter regna, oaktat det både i går och i dag blåste från öster och ONO. Eljest har det ända sedan den 22.a varit sydlig vind med undantag av 2 dagar, den 29:e och 30:e, med häftiga regnskurar och åska. - Sekreteraren, Herr Limnell, ankom hit i dag från Stockholm.

23 augusti (1828-08-23)

I går hölls i Hälsingborg ett sammanträde av de skånska ägarna för att behandla praktiska frågor, varvid det beslöts att fortsätta med uppförandet av tegelbruket samt att, så snart pengar kunde anskaffas, förlänga det västra ugnshuset och uppföra ytterligare en ugn, så att vi i allt skulle få 4 ugnar för bränning av eldfast tegel. - I natt rasade åter den nya västra ugnens valv in av brist på stöd eller vederlag. De hava nämligen envist fasthållit vid den åsikten, att ett halvcirkelformigt valv icke behöver några vederlag eller med andra ord icke behöver vara bredare vid valvfoten än diametern. - Anledningen till att valvet förra gången föll in var i huvudsak densamma som nu, men härtill kom, att det undre valv, på vilket det övre vilade, icke heller hade något stöd, och utanför de murar, som uppbära valvet, borde hava uppförts 6 fot breda stödjemurar. Detta är nu gjort, men jag är rädd för att det icke hjälper, då ugnen blivit varm. - Vädret är fortfarande regnigt. Vattnet har sjunkigt 4 fot vid Ryd och lika mycket i Brors Backe- schaktet.

29 augusti (1828-08-29)

I morse avreste Herr och Fru Limnell efter 14 dagars vistelse härifrån till Stockholm. Han är en mycket angenäm man och besitter en hel del allmänna kunskaper, men han synes alltför mycket benägen för nya projekt, ett mycket vanligt fel hos dem, som lägga sig i mekaniska frågor utan att från början hava lagt den elementära grunden, men han är ingalunda så envis, att han icke till en viss grad vill lyssna till skäl. - Ingenting särskilt nytt vid Gruvan. Höstacken är färdig och ser bra ut, t.o.m. bättre än väntat. Den innehåller 250 lass hö med en vikt per lass av ca 7 cwts. - Borrhålet No. 80 har stått de här 3 dagarna i brist på lina, och detta emedan vi icke kunnat få någon hampa varken i Hälsingborg eller Malmö. - Vackert väder och vinden nordlig och nordostlig.

3 september (1828-09-03)

Direktör C. D. af Uhr reste i dag till gruvdistriktet i Bergslagen. - Ingenting nytt vid Gruvan, men efter att hava avsänkt ned till den horisontala hallen väster om brunnen vi taktegelbruket borrade vi den 6:e igenom samma kolflöts, som finnes i brunnen och på samma djup.

11 september (1828-09-11)

Peters behövde 8 man till förutom de 15 kolhuggare, som redan arbeta ovan jord. Som det var läns i Hjelpen, tog jag resten av Prins Oscars- gruvans folk för att försöka, om jag kunde få borrhålet på nordsidan av förkastningen i Hjelpen ytterligare sänkt. Detta hål sänktes för någon tid sedan för att försöka se, huru de övre kolen ligga därstädes.

13 september (1828-09-13)

Gav order att sluta borrningen och att taga upp förbyggnaden i borrhålet intill Hjelpen samt stakade ut ett nytt borrhål öster därom.

17 september (1828-09-17)

Borrade igenom kolen i borrhål No. 80 på ett djup av 43 famnar. Dessa kol kunna utvinnas från Ryd, och härigenom ökas kolfältets areal högst väsentligt.

25 september (1828-09-25)

Under den gångna tiden har det varit vackert väder hela tiden ända fram tills i dag, då det regnade 12 timmar i sträck, men det har arbetats i gruvorna hela dagen.

26 september (1828-09-26)

Som vi hava så många stora eldfasta tegel färdiga för bränning i eldfasta tegelbruket och årstiden är så långt framskriden, hava vi beslutat att icke tillverka flera av dem, men att nästa vecka börja tillverka små tegel, som skola vara färdiga för skeppning nästa vår. - Vackert väder.

27 september (1828-09-27)

Började sänka för ett nytt borrhål öster om det, som vi år 1825 måste övergiva på grund av vatten.

2 oktober (1828-10-02)

I kväll var det läns vid 53 tums maskinen, som under 7 månaders pumpning endast stått stilla 6 dagar. Där har icke varit läns sedan den 8 mars.

3 oktober (1828-10-03)

Började borra med en borrlåda efter att hava avsänkt 7 famnar i sten och grus.

22 oktober (1828-10-22)

Återkom från Ystad, där jag har varit för att se på ångfartyget och ändra rosten för att kunna elda med kol i stället för ved. Ångpannan är verkligen av en mycket märklig konstruktion och med största sannolikhet Mr. Owens uppfinning. Den erfordrar mycket litet vatten, men Kapten von Borck säger, att maskinen går bättre än någon annan Owen har byggt. - Rosten måste höjas avsevärt, och 2 nya eldstadsluckor jämte luckramar tillverkas. Avståndet från ångpannans botten är 3 fot 2 tum, och storleken på eldstadsluckorna är 15 x 20 tum. Cylindern är 55 tum, och kolven gör 4 fots slag.

2 november (1828-11-02)

Söndag. Avreste till Ystad efter att hava skickat eldstadsluckorna m.m. i förväg. - Sedan den 3 oktober ingenting nytt vid Gruvan med undantag av att jag för 6 dagar i följd låtit noga anteckna, huru länge varje maskin pumpat vatten per dygn, och jag finner, att 53 tums maskinen i stället för att i oktober 1823 hava pumpat i 19 timmar och 28 tums maskinen  i 20 timmar pumpar nu den förra maskinen mellan 16 och 17 och den senare mellan 14 och 15 timmar, allt per dygn. Båda maskinerna gå med samma hastighet som år 1823.

16 november (1828-11-16)

Söndag. Återkom från Ystad, där jag var med till havs ombord på ångfartyget efter att hava ändrat eldstadsrosterna. Dessa samt rökkanalerna voro så olämpligt konstruerade för kol, som det är möjligt att tänka sig, och försäkrade för vederbörande, att om rökkanalerna ändrades för eldning med kol, skulle våra svenska kol kunna användas med fördel. - Jag erfar , att de, d.v.s. Peters, har varit tvungen att avbryta bränningen i de nykonstruerade ugnarna, innan teglen i dem voro färdigbrända, emedan de icke kunna få upp temperaturen tillräckligt högt för bränning av eldfast tegel.

10 december (1828-12-10)

I dag och i går hade provinsdirektörerna sammanträde, då långa diskussioner höllos angående de nya ugnarna i tegelbruket i anledning av ett brev från Herr Limnell, som förmodade, att påkänningen på byggnaden och ugnarna förorsakades av att stödjemurarna utvidgade sig vid värme och därför skulle tagas bort. På förfrågan eller snarare utan att hava blivit tillfrågad sade jag, att jag ansåg det vara min plikt att påpeka den fara, som hotar, om dessa stödjemurar icke få stå kvar, ty om de tagas bort, har man alla skäl att frukta, att ugnarna skola rasa ihop, när de komma upp i hög temperatur, med ty åtföljande risk för att icke blott de nya byggnaderna utan även de gamla skulle brinna ned. Dessa påpekanden hava tagits till protokollet och skickats till Stockholm för vidare order från Direktionen. Vid Gruvan ingenting nytt. Vädret har varit mycket ombytligt, men mest sydlig blåst och regn.

24 december (1828-12-24)

Ingenting särskilt. Kolhuggarna hava som vanligt blivit tillsagda, att det icke blir någon kolbrytning förrän efter Nyår. - I kväll skarp frost.

1829

26 februari (1829-02-26)

I dag tog jag till kolrapporterna efter en mycket svår sjukdom, som började strax på Nyåret. Doktor Schagerström från Landskrona har varit här ute hos mig 3 gånger, och han synes, efter vad jag kan förstå, hava stort anseende för sina ordinationer. Doktor Gillman har varit sjuk lika länge som jag. - Ingenting särskilt vid Gruvan eller tegelbruket, men en av ugnarna har rivits, och enligt order från Direktionen skall även den andra rivas för att åter uppmuras i vår enligt en annan konstruktion av Herr Peters, som i ordets fulla bemärkelse skulle kunna kallas en kvacksalvare som byggmästare, full av nya projekt, som kosta mycket pengar. - Vi hava fortfarande slädföre, som vi nu hava haft i över 2 månader, och mera snö än vad jag har sett i Skåne.

10 mars (1829-03-10)

I går och i förrgår hade vi fullt töväder och en hel del regn på f.m., men det oaktat hör jag, att ett stort sällskap, huvudsakligen damer, gick över Sundet från Hälsingborg till Helsingör. På återvägen var det så mycket vatten på isen, att de måste skicka efter hjälp från land, men i natt och nu i dag är det åter stark frost. - Ingenting nytt.

11 mars (1829-03-11)

I natt stark frost, men i dag har vinden varit västlig och fullt töväder.

23 mars (1829-03-23)

I går söndag  och i dag hava flera fartyg passerat här på väg söderut, och jag är rädd för att de äro många fler än att de kunna få plats i den lilla hamnen i Helsingör (ehuru nyligen gjord större). Flera (säg 11 eller 12) hava för någon tid sedan gått in i hamnen genom att såga upp en ränna. Det fryser mycket om nätterna, och folk promenera dagligen över på isen mellan Hälsingborg och Helsingör.

12 april (1829-04-12)

Söndag. Den stränga vintern fortsätter med ostliga och nordliga vindar. Den 10:e snöade det mycket hela dagen. - För övrigt ingenting nytt, men Överfogden Lindh har varit sjuk största delen av förra veckan, varför jag varit nödsakad att sätta Paul Lundstedt på Lindhs plats så länge.

21 april (1829-04-21)

Efter fullständig stagnation på grund av den långa vintern, som varat i 17 veckor, började vi för första gången sedan före jul att lasta kol till Malmö, Landskrona och Hälsingborg. - En lastad vagn råkade köra över den gamle lastaren Fribergs ena ben, som bröts på 2 ställen och fick ett ganska stort sår.

3 maj (1829-05-03)

Den 1:a på kvällen satte vi i gång 28 tums cylindermaskinen vid Hjelpen för att se, huru långt vi kunna få ned vattnet i schaktet vid 53 tums maskinen, där vi skola draga upp pumprören, ty antagligen läcker uttagsluckan för bottenventilen eller ventilsätet. Dessutom är det så mycket dagvatten på grund av snösmältningen. För övrigt är det ingenting nytt vid Gruvan, men det är fortfarande så kallt, att all vegetation står fullkomligt stilla, och inte ens lövträden blomma.

11 maj (1829-05-11)

I dag sattes maskinen för malning och siktning av lera i gång i taktegelbruket för att se, om allt är tätt, men byggmästaren Peters har varken elevatorer eller sikttrummor färdiga.

12 juni (1829-06-12)

I dag sattes maskinen i taktegelbruket i gång samt sikttrumman och elevatorerna. Ingenting nytt vid Gruvan, men kolmarknaden i Malmö är mycket trög. - I dag kan man tala om den första vårdagen i år. Det är 20 grader i skuggan, men det har inte varit mer än ca 16 grader hela våren.

19 juni (1829-06-19)

I e.m. återkom jag från Hälsingborg, där vi hava varit 4 dagar eller sedan den 15:e. Under tiden hava murarna reparerat mitt boningshus. Vid min hemkomst finner jag, att alla arbetarna på order av Peters till Lindh flyttats från 74 tums maskinhusets norra flygel och att läkten och takpannor tagits bort från taket över maskinhusets norra sida samt från halva norra flygelns tak. Dessutom hade 2 fot av väggen under balansen rivits. Jag gav order att ögonblickligen sluta upp med dessa arbeten, tills jag hade inhämtat skriftliga eller muntliga order från Direktionen. Detta var så mycket nödvändigt, som allt arbete vid Ryd skulle vara till spillogivet, om detta hus revs ned och åter uppfördes närmare schaktet än det står nu. Vi hava nämligen endast 12 famnar kvar ned till hallen. Detta sade jag till Peters, så snart jag fick höra att ett sådant förslag hade fattats. Owen var ense med mig om att ändra huset och göra balansen 3 fot längre än han hade låtit rita den och som bör vara, d.v.s. 26 fot, som den gamla, vilket varje ingeniör måste medgiva vara den rätta längden på balansen till en så kraftig maskin.

21 juni (1829-06-21)

Börja sänka ett sidoschakt eller en ny maskingruva rakt öster om 74 tums maskingruvan Charlotta med anledning av Direktör Charles af Uhrs svar på mitt brev av den 30 förra månaden, där jag hade ansvaret för fyndigheternas exploatering, skulle jag anställa en "underviewer" (underbesiktningsman), en maskinist och 2 schaktsänkare från Newcastle dessutom placera båda maskinerna vid 74 tums maskingruvan, som avsänkes ned till flötsen och driva en ort för att sänka det andra schaktet. Detta skulle spara mellan 18 och 20.000 Rdr Bco och dessutom mycket tid, men här finnes inga schaktsänkare, som jag skulle kunna sätta till detta arbete med så mycket vatten, som vi hava här.

25 juli (1829-07-25)

Återkom från en brunnskur vid Hälsan intill Hälsingborg, dit jag reste den 29 juni, men jag har varit hemma ett par gånger för att se, huru allting avancerade, och jag fann allt vara gott och väl vid Gruvan. De hava bränt eldfast tegel i den nya ugnen, som Peters har murat upp för andra gången och nu med stödjemurar ungefär på samma sätt som vid de ugnar, som jag har byggt, men som teglen ännu icke tagits ut, kunna vi icke säga, huru de äro brända.

29 juli (1829-07-29)

Direktör Charles af Uhr ankom hit från Norra Sverige, och vi talade en hel del om den nya maskinen och sänkschaktet vid Ryd. Jag sade honom, att ingen tid hade gått förlorad genom mitt förvållande, ty antingen 74 tums maskinhuset skall rivas eller icke, så måste under alla förhållanden först och främst maskinen vid det nya schaktet sättas upp och komma i gång, innan maskinen vid det gamla sättes upp, men den bästa planen vore att först sätta upp en uppfordringsmaskin och avsänka så mycket som möjligt med den, antingen med tunnor eller en pump. Vidare meddelade jag honom, att Peters hade avskedat murarna, men att de hade fått anställning i grannskapet. - Skolmästaren i Lancaster-skolan, Fältväbel Ljung, begrovs i e.m.

9 augusti (1829-08-09)

Peters började i dag bygga huset för en av maskinerna vid det schakt, jag hade börjat avsänka öster om 74 tums maskingruvan. För några dagar sedan fick jag veta, att enligt order från Direktionen i Stockholm skall Peters för att avlasta mig hava hand om allting ovan jord jämte alla nybyggnader. Själv skall jag endast sköta vad som rör kolbrytningen och maskinerna härför, men med hänsyn till mina gångna tjänstår och som en uppmuntran för mitt framtida arbete, skall jag få behålla samma villkor, som jag tidigare haft.

13 augusti (1829-08-13)

I går tog jag karlarna i Prins Oscar och lät dem börja draga upp 17 tums pumpsatsen vid 53 tums maskinen, och i kväll voro de alla uppe. Jag fann ventilsätet vara så uppslitet, att det synes nästan omöjligt att reparera. - Herr och Fru Limnell ankommo hit i dag.

16 augusti (1829-08-16)

Efter många överläggningar med Direktör Charles af Uhr, Kontrollör Limnell och Bergmästare Veronius angående ett förslag från den förstnämnde beslöts det att försöka laga ventilsätet i stället för att gjuta ett nytt. Jag sade då, att jag skulle göra så gott jag kunde för att laga det genom att utifrån mejsla bort den slitna delen och sätta in en ny med en ring etc., men jag reserverade mig från ansvaret, för den händelse det icke lyckades, utan pumprören åter måste dragas upp och ett nytt ventilsäte gjutas.

10 september (1829-09-10)

I dag avreste Direktör Carl af Uhr härifrån till Wärmland, Herr och Fru Limnell reste i går till Köpenhamn. Här hava varit många hemliga konsultationer beträffande att här sparas för lite, men jag är rädd för att det inte gör någon nytta, ty här äro de gamla ordspråken berättigade: Spara vid tapphålet, men låta det rinna vid sprundet eller snubbla på mullvadshögar, men klättra över berg. - Mr. Owen ankom hit den 27 förra månaden från England och avreste till Stockholm den 30:e. Först nu upptäckte man, att muren under 74 tums maskinens balans stod tillräckligt nära schaktet för att kunna använda den balans, som Owen skall tillverka, d.v.s. endast 10 fot från centrum av pumprören. Hans mur är endast 4 fot tjock, och balansen når 25 fot utanför muren, som måste stå ½ fot längre bort från schaktet eller rättare från centrum av pumprören än den gamla gjorde, och som jag så ofta har sagt förut, hade de kunnat minska murtjockleken så mycket de önskat, eftersom muren var 7 fot tjock, och han kunde likaledes hava rivit bort 1 fot på var och en av sidomurarna och ändock haft kvar murar med samma tjocklek, som han skall använda vid byggandet av det nya huset. Härigenom hade enorma utgifter kunnat sparas. Ett gagneligt beslut har emellertid fattats, nämligen att nere vid hamnen bygga en brygga ut till 10 fots vatten efter samma linje jag först föreslog år 1808, men som då icke kom till utförande av brist på pengar. Brunnen är färdig och pumpen gjord i ordning via tegelbruket, varför vi i morgon skola flytta tillbaka handvinschen och börja avsänka det nya schaktet vid Ryd.

13 september (1829-09-13)

Ingenting mera anmärkningsvärt vid gruvan än att vi i dag stanna för att taga ut 24 fots ångpannan, som byggdes av Watson till 53 tums maskinen.

29 september (1829-09-29)

53 tums maskinen sattes i gång med en av de nya ångpannorna, avsedda för Brors Backe, för att försöka, om maskinen kan hålla vattnet nere eller den andra lika stora ångpannan även måste sättas in till hjälp. För närvarande giver ångpannan mycket ånga, men detta är till stor del beroende på att vattnet står så högt i schaktet.

30 september (1829-09-30)

Det nya sänkschaktet vid Ryd är nu nere 3 famnar, av vilka 2 äro förbyggda, och nu vänta vi på en ny hästvind, ty vi kunna icke sänka längre med tillhjälp av handvinschen ("jacken"). Vi hava 60 tunnor vatten per timme. Hästvinden kunde hava varit färdig för länge sedan, men Herr Peters har alla timmermännen sysselsatta vid byggen vid bruket och på andra ställen. Av samma skäl kunna vi icke börja anlägga den nya vagnvägen, som enligt beslut skall utgå från Ryd. - Regnigt och blåsigt väder hela den här tiden.

8 oktober (1829-10-08)

I dag för en vecka sedan fick jag plötsligt blodstörtning, som vid flera tillfällen under natten var mycket häftig, och detta har gjort mig så svag, att jag icke vågar mig ut, ehuru vädret i dag är mycket vackert. - I går kom den engelska briggen Editha, Kapten Wm Benson, in här i hamnen efter att hava stått på grund vid Domstens rev, men genom att kasta en del av barlasten över bord, hade den kommit flott och gått in här för att taga in ballast och fortsätta till Helsingör för kölhalning. Fartyget är hemma i Scarborough och är på väg från London till S:t Petersburg i ballas, som ovan nämnts.

14 oktober (1829-10-14)

Hela dagen i dag från tidigt i morse och till sent på kvällen har det rasat en svår snöstorm alldeles som mitt i vintern med ONO vind. Många grenar på såväl frukt- som andra träd hava brutits av genom snöns tyngd. - I går bestraffades No. 79 Sven Fahlström för att hava uppfört sig illa mot sin förman.

15 oktober (1829-10-15)

Vinden som förut, och djup snö täcker marken i likhet med vad som är fallet i januari. - I dag vigdes i mitt hem Kamrer A. Dreilick med Fröken Jeanna Burman.

18 oktober (1829-10-18)

Söndag. I går regnade det mycket hela dagen, så att marken är alldeles vattendränkt, och i dag på morgonen är den täckt med is, som är nära ½ tum tjock, ett mycket ovanligt förhållande så tidigt på hösten.

23 oktober (1829-10-23)

I dag är vädret milt och vackert, jag tror för första gången denna månad. Ingenting nytt vid Gruvan. Som Herr Peters har alla timmermännen i arbete, kan jag icke arbeta på den nya vagnvägen.

24 oktober (1829-10-24)

Professor Säfström kom hit på sin resa från Tyskland för att undersöka vår eldfasta lera, för vilket ändamål han lät mura upp en ny ugnstyp, men som han måste resa redan i morgon i sällskap med sin reskamrat Herr Ekman, som har återkommit hem från England via Frankrike och Tyskland, kan icke något försök göras i hans närvaro, men det kan lätt utföras senare. Jag var angelägen att visa honom, att en stor del av våra eldfasta tegel voro dåligt brända. Han sade, att han för länge sedan hade underrättat Direktör C. af Uhr härom, och undrade, varför denne icke hade framfört det till mig, men jag sade honom, att jag sedan 2 år tillbaka icke har något att göra med den avdelningen, men att jag efter alla dessa år icke kunde se bolaget gå mot sin undergång tack vare ledningens okunnighet.

1 november (1829-11-01)

Ingenting särskilt hr hänt under den gångna tiden, men medan jag var i Hälsingborg 2 dagar, har Peters satt Holmstedt till att laga Fru Grams fönsterluckor, varför avsänkningen vid Ryd blir försenad i väntan på den nya hästvinden. - Under hårt, byigt väder i natt gick en brigg Francis av London, Kapten Georg Gibson, på grund här i närheten av hamnen. Den var på resa från Memel till London med timmer.

8 november (1829-11-08)

I går såg jag de taktegel, som Peters bränt i sin ugn, men av 8.300 st. tror jag inte, att mer än 100 eller 200 st. kunna användas. Vi hava haft mycket blåst de sista 14 dagarna.

12 november (1829-11-12)

I dag avseglade Kapten Gibson härifrån, men som det var motvind, styrde han över mot danska kusten för att ankra upp där, tills han får förlig vind. - Fullständig vinter.

18 november (1829-11-18)

I dag på f.m. kommo schaktsänkarna ned på botten vid Ryd och började avsänka med hästvinden och enbettstunnor, rymmande en svensk tunna. Två man fylla tunnorna, av vilka det uppfordras 56 i timmen. - I morse var det 10 grader kallt. I går var det bra slädföre, men nu på e.m. eller snarare vid middagstiden är det milt och 4 grader över fryspunkten.

9 december (1829-12-09)

Ingenting särskilt har hänt vid Gruvan under den gångna tiden. Då vi träffade på grusförkastningen österut i Försöket, synes den helt fortsätta i Föreningen. Jag lät dem driva en ort i huvudriktningen i 8:e genomslaget för att utröna, huru långt vi hava till nedförkastningen mellan Försöket och Föreningen. Orten är driven på stupet 7 famnar, och kolen äro båda bra och tämligen tjocka. I det nya sänkschaktet vid Ryd har det varit så mycket vatten som 64 tunnor i timmen, men sedan kylan nu satt in, har det åter sjunkit ned till 54, vilket visar, att överskottet varit dagvatten. Här hava vi emellertid avsänkt 6 2/3 famn från markytan.

13 december (1829-12-13)

Söndag. Vi arbeta fortfarande i sänkschaktet vid Ryd, ehuru det för 2 dagar sedan var 7,5 grader, men nu är det endast mellan 3 och 4 grader kallt.

24 december (1829-12-24)

I e.m. satte vi ned sänktrumman vid Ryd samt ett rör för att leda bort luften vid den gamla gruvan. Det fryser fortfarande, och i morse var det 8 grader under fryspunkten.

26 december (1829-12-26)

I morse stod termometern på 12 grader under fryspunkten, och om denna kyla fortsätter, måste vi avbryta sänkningsarbetet vid Ryd, på grund av isbeläggning på linorna.

1830

7 januari (1830-01-07)

I dag återupptogs arbetet vid gruvorna, som legat nere under helgdagarna. Under hela den här tiden har det varit ständig rimfrost, den starkaste jag sett i Skåne, sedan jag kom hit, och många både stora och små trädgrenar hava brutits genom isens tyngd. - Den 4:e började vi åter avsänka vid Ryd och hålla undan vattnet.

11 januari (1830-01-11)

Kylan fortsätter, men den 8:e var det milt och 4 grader varmt. Som vi hava fått en hel del snö, hava vi haft ett slädparti, bestående av 112 slädar med 4 à 5 personer i varje släde. - 28 tums maskinen stannades i går.

19 januari (1830-01-19)

I morse kl. 2 kunde schaktsänkarna rätt bra komma ned på botten i avsänkningen vid Ryd, sedan de dämt bort dagvattnet. Vattnet har varit mycket besvärligt, beroende på att plankorna, som användes till sänktrumman, voro så nya och sura. Hava fortfarande vatten, som måste hållas undan genom dämning, men nu endast 23 tunnor i timmen. - Ingenting nytt har hänt vid Gruvan. Vi hava fortfarande vinter med undantag av ett dygn, då en nordlig kultje bröt upp isen i Sundet, där det nu är öppet vatten, men det faller nästan dagligen ganska mycket snö.

30 & 31 januari (1830-01-30/31)

Det är fortfarande lika sträng vinter som förut, och under de sista 12 dagarna har det fallit så mycket snö och varit så stormigt, att vägarna hava blivit ofarbara. I morse vid soluppgången var det 14 grader, ehuru termometern icke hade varit länge utanför dörren.

1 februari (1830-02-01)

Kylan samma som i går. Vi voro nödsakade att avbryta avsänkningen vid Ryd, emedan linorna voro så isbelagda, att de icke utan stor risk kunna hanteras. Schaktet är 11 famnar 4 fot  från markytan med 4 fots anfang, d.v.s. i allt 12 famnar 2 fot.

- 0 -

Tillägg

Kolvagnar tillverkade år 1820, hava följande inre mått:

                      75 ½ x 40x 21 tum= 36 2/3 kub. fot, ca 6 tum.